Михайло Іванович Туган-Барановський

(1865 – 1919)

видатний український економіст


«Його економічні теорії зробили

помітний слід майже в усіх

країнах Європи. А Україна дала

світові видатного й оригінального

економіста-мислителя»

 

Степан Злупко,

доктор еконмічних наук

 

Серед учених світу, які своїми працями звели надійний фундамент потужному прогресу економічної думки у ХХ ст., почесне місце належить Михайлу Івановичу Туган-Барановському. Його економічні та соціальні прогнози посіли гідне місце в світовій скарбниці економічного знання.

Михайло Іванович Народився на Харківщині, в заможній дворянській родині, яка змогла дати йому гарну гімназійну освіту. Згодом юнак опановує науку в Харківському університеті, де навчається відразу на двох факультетах: фізико-математичному та юридичному.

Здобуті знання дають йому можливість побувати у науковому відрядженні в Англії, де майбутній учений детально вивчає та аналізує практику господарювання найрозвиненішої держави того часу. Це дослідження стало його магістерською дисертацією і дало можливість зайняти посаду приват-доцента Петербурзького університету. А в 1898 р., в 33 роки, захищає докторську дисертацію.

Авторитет поважного дослідника-теоретика дає йому змогу читати лекції в університетах Москви, Петербурга, Києва.

1917 року Михайло Іванович повертається до Києва і приймає пропозицію стати генеральним секретарем фінансів в Українській Центральній Раді.

Бере активну участь у заснуванні Української Академії Наук, зокрема складає соціально-економічну програму її діяльності, засновує інститут економічної кон’юнктури, інститут демографії, кафедру економіки України.

Вчений багато працює, з під його пера виходить більше двохсот праць, зокрема «Паперові гроші та метал» (1917 р.), де він досліджував проблеми грошового обігу та фінансів, а також праці «Федералізація та державний суверенітет» (1917 р.) та «Соціалізм як позитивне вчення» (1918 р.).

Вивчення теорії та практики кооперативного руху вилилось в публікацію монографії «Соціальні основи кооперації», яка була перекладена багатьма мовами світу. то ж Туган-Барановського вважають класиком кооперативної теорії та організатором кооперативної освіти в Україні. У 1918 р. він стає засновником журналу «Українська кооперація», який згодом було визнано найкращим кооперативним виданням світу.

За потужний вклад в економічну науку Михайло Іванович Туган-Барановський першим в Україні був удостоєний звання академіка за фахом «теоретична економія».

Раптова смерть у 54 роки перекреслила майбутні плани цієї талановитої особистості.

Академік Туган-Барановський став першим економістом-східноєвропейцем, наукові теорії якого визнали зарубіжні вчені різних шкіл і напрямків: всесвітньо відомий австрійський дослідник Йозеф Шумпетер назвав його найкращим слов’янським економістом, а російський вчений Микола Кондратьєв (учень Туган-Барановського) підкреслював, що він поставив економічну науку в один ряд з європейською.

 

Академією економічних наук Українии заснована золота медаль ім. М.І. Туган-Барановського. Вона присуджується за значні досягнення в галузі економічної науки.

 

 

 

 

 

 

 

Література


Туган-Барановский, М. И. К лучшему будущему / М. И. Туган-Барановский : сб. социально-филос. произв. – Москва : Рос. полит. энцикл., 1996. – 528 с.

Туган-Барановський, М.І. Періодичні промислові кризи. Історія англійських криз. Загальна теорія криз / М. Туган-Барановський // Українська економічна думка : хрестоматія / упоряд. С. М. Злупко. – Київ, 2007. – С . 400 – 450.

Туган-Барановський, М. І. Політична економія : курс популярний / М. І. Туган-Барановський ; АН України ; Ін-т економіки. – Київ : Наук. думка. – 19094. – 262 с.

Туган-Барановский, М. И. Русская фабрика / М. И. Туган-Барановский. – Санкт-Петербург, 1900. – 562 с.

Туган-Барановский, М. И. Социальные основы кооперации , М. И. Туган-Барановский / редкол. : Л. А. Булочникова и др. ; МГУ им. М. В. Ломоносова. – Москва : Экономика, 1900. – 562 с.

* * *

Бажал, Ю. Доля теорії : 100-річчя класичної праці М. І. Туган-Барановського і сучасність / Ю. Бажал // Економіка України. – 1994. – №12. – С. 58 – 63.

Голубка, С. М. Фінансова політика національного державотворення за часів Центральної Ради / С. М. Голубка // Фінанси України. – 2011. – №12. – С. 111 – 117.

Горбатенко, В. Туган-Барановський і Україна / Володимир Горбатенко // Україна. – 1992. – №31. – С. 19.

Горкіна, Л. Академік Михайло Туган-Барановський / Лариса Горкіна // Київська старовина. – 1998. – №6. – С. 94 – 116.

Горкіна, Л. Михайло Іванович Туган-Барановський : сторінки життя і творчості / Л. Горкіна // Економіка України. – 1993. – №11. – С. 80 – 87.

Горкіна, Л. П. Туган-Барановський Михайло Іванович / Л. П. Горкіна // Енциклопедія історії України : в 10 т. – Київ, 2013. – Т. 10. : Т – Я. – С. 172 – 173.

Єфименко, Т. І. Методологічний фундамент економічних поглядів М. І. Тугана-Барановського : (до 150-річчя від дня народж.) / Т. І. Єфименко, П. М. Леоненко // Фінанси України. – 2015. – №2. – С. 7 – 26 ; №4. – С. 7 – 33.

Злупко, С. Економіст світової слави : до 140-річчя від дня народж. М. І. Туган-Барановського / Степан Злупко // Урядовий кур’єр. – 2005. – 22 січ. – С. 10.

Злупко, С. М. Інституційно-інвестиційна теорія Михайла Туган-Барановського та її вплив на світову інвестологію / С. М. Злупко // Фінанси України. – 2004. – №4. – С. 3 – 16.

Злупко, С. М. Теорія грошей М. І. Туган-Барановського та її вплив на монетаризм ХХ століття / С. М. Злупко, О. В. Гришина // Фінанси України. – 1999. – №8. – С. 99 – 113.

Коваль, Л. Михайло Туган-Барановський, життя і наукова діяльність / Любомир Коваль // Хроника-2000. – 2000. – №35/36. – С. 332 – 365.

Леоненко, П. М. Школа економічної кон’юнктури і кооперації. М. І. Туган-Барановський / П. М. Леоненко, П. І. Юхименко // Історія економічних вчень. – Київ, 2008. – С. 257 – 273.

Лісовенко, М. Світло розкутої думки : [про М. І. Туган-Барановського] / М. Лісовенко // Урядовий кур’єр. – 2005. – 13 жовт. – С. 19.

Рєпа, А. Туган-Барановський : пророк, до якого не прислухалися : першому економісту-академіку України – 145 років… / Андрій Рєпа, Віра Герасименко // День. – 2010. – 10 січ. – С. 5.

Тищенко, Н. До історії фолрмування теорії цінності М. І. Туган-Барановського / Н. Тищенко // Економіка України. – 1993. – №12. – С. 63 – 66.

Український класик світової політекономії : до 150-річчя від дня народж. М. Туган-Барановського (1865 - 1919) / підгот. О. Рожнятовскою // Дати і події, 2015, перше півріччя : календар знамен. дат №1 (5). – Київ, 2014. – С. 26 – 30.

Шендеровський, В. Економіст світового впливу : [Михайло Туган-Барановський (21.01.1865 – 21.01.1919)] / Василь Шендеровський // Нехай не гасне світ науки. – Київ, 2003. – С. 332 – 340.

Шумка, М. Суть та значущість грошей у працях Михайла Туган-Барановського / Михайлина Шумка, Алла Жук // Мандрівець. – 2008. – №4 (75). – С. 73 – 76.

Вчений-економіст світової слави : до 150-річчя від дня народж. Михайла Туган-Барановського [Електронний ресурс]. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу : massovoodessa. blogstop.com /2015 /01 /150. рtml (дата звернення : 07.02.2017). – Назва з екрана.