Історія бібліотеки


Перша публічна бібліотека у м. Черкаси відкрита 11 липня 1899 року з ініціативи невеликого гуртка місцевої інтелігенції.

Думка створити в Черкасах громадську бібліотеку виникла ще в 1896 році. Тоді ж був підготовлений і її статут. Однак, відкриттю бібліотеки всіляко перешкоджали деякі «гласні» тодішньої Черкаської думи. По звіту, який подала бібліотека в Черкаську міську думу в 1903 р., видно, що бібліотека нараховувала 383 назви книг і періодичних видань в 1628 томах.

Каталог Черкаської міської публічної бібліотеки за 1915 рік налічував уже більше 4700 томів.

Користування бібліотекою у 1910 – 1914 рр. було платним: за читання в читальні за рік – 3 крб, за місяць – 30крб., за день – 2 коп., умови абонемента – за одну книгу 50 коп. в місяць і за рік – 5крб. при задатку 2 крб. (з правом безкоштовного відвідування читальні). Безплатно читали книги вчителі міських училищ, учні. Але далеко не всім давали книги додому.

На утримання бібліотеки Черкаська міська дума відпускала мізерні кошти, в результаті чого вона інколи зовсім припиняла діяльність. Кошторис бібліотеки в 1916 році складався з 1910 крб.

В 1916 році бібліотека мала надто обмежену кількість книжок, переважно для «нравственного чтения». Коли бібліотечний комітет звернувся до міської думи з проханням збільшити асигнування на бібліотечні потреби, вона на засіданні «гласних» винесла рішення пропонувати комітету бібліотеки збільшити плату за користування книжками з місячних абонементів до 75 коп, а з річних – до 7 крб. 30 коп.

В пореволюційні роки бібліотеку опікувала музейно-архівно-бібліотечна секція повітового відділу народної освіти. Вона допомагала вирішувати проблеми фінансів, комплектування. Діяльність бібліотеки в цей період спрямовувалася на ліквідацію неписьменності. Обслуговувалися нові категорії читачів: робітфаківці, політпрацівники.

Переведення бібліотеки на державне комплектування забезпечило планомірне поповнення фондів. Кошторис бібліотеки в 1936 році складав 32 тис. крб, а в 1937р. – вже 58 тис. крб. Фонд міської бібліотеки становив понад 30 тис. книжок, яким користувалося 3360 читачів.

Після війни на 11.06.1946 р. фонд міської бібліотеки налічував 6872 примірників та 1169 читачів.

На жаль, діяльність бібліотеки після революції, довоєнних і повоєнних років мало відома через відсутність архівних матеріалів.

З утворенням Черкаської області, в квітні 1954 року, міська бібліотека ім. В.В.Маяковського реорганізована в обласну бібліотеку. З цього часу, поряд з головною функцією по обслуговуванню книгою мешканців міста та області, вона набуває статусу методичного та координаційного центру для бібліотек області.

Книжковий фонд бібліотеки становив 32 тис. видань, обслуговувалося 5,5 тис. читачів, видавалося 148 тис. книг і періодичних видань.

Одним із важливих напрямків у діяльності обласної бібліотеки ім. В.В.Маяковського було обслуговування читачів по місцю виробництва і проживання населення. У структурі бібліотеки створено відділ пересувних фондів, у робітничих колективах, на окраїнах міста відкрито пункти видачі літератури, пересувки.

Тривалий час бібліотека знаходилася в пристосованому приміщенні. В кінці 1963 року переведена у більше за площею приміщення у новозбудованому житловому будинку.

В нових умовах розгорнулася активна культурно-просвітницька та інформаційно-бібліографічна діяльність, цілеспрямоване диференційоване обслуговування читачів.

В 1966 році бібліотека отримала статус наукової, розроблено нову структуру, відкрито спеціалізовані відділи.

Наукові принципи комплектування змінили кількість і якість універсального за змістом фонду.

Сформовано єдиний довідково-бібліографічний апарат бібліотеки: каталоги, картотеки, довідково-бібліографічний фонд.

В 1973 році бібліотеці було надано нове типове приміщення, відкрито нові спеціалізовані відділи, сектори, зал каталогів.

Для популяризації літератури та інформаційного забезпечення фахівців промислового та сільськогосподарського виробництва створено довідково-інформаційний фонд (ДІФ).

В 1975 – 78 роках ОУНБ стала організаційно-методичним центром по створенню в області централізованих бібліотечних систем (ЦБС). Було організовано чітку систему підвищення кваліфікації бібліотечних працівників області: семінари, практикуми, школи передового досвіду, виїзди на місця з практичною допомогою.

В 1970 році обласна бібліотека визнана переможцем Всесоюзного огляду бібліотек. За досягнення в розвитку бібліотечної справи в 1976 – 77 роках її діяльність була представлена на ВДНГ СРСР в Москві і премійована бібліобусом, в 1978 р. – на ВДНГ УРСР – бронзова медаль, в 1980 році – на ВДНГ УРСР, де колектив було відзначено Дипломом II ступеня.

Період 80-х – початок 90-х років відзначився перебудовчими процесами у всіх напрямках діяльності обласної бібліотеки. Зміцніли позиції ОУНБ, як провідного просвітницького і культурного центру області. Значно активізувалися краєзнавчі аспекти обслуговування читачів. Пріоритетними стали заходи, спрямовані на духовний і освітній розвиток людини: створено літературно-музичну вітальню, клуби за інтересами читачів. Розширилася діяльність з інформаційно-бібліографічного забезпечення спеціалістів промислового виробництва та агропромислового комплексу по впровадженню нових технологій, раціоналізації та винахідництву.

Впроваджуються нові форми методичного впливу на підвищення професійного рівня: круглі столи, ділові ігри тощо.

Цілісна система комплектування сприяла якісному формуванню бібліотечного фонду, збільшенню його в 1990 році до двох мільйонів.

Впровадження в 1985 – 87 рр. в практику роботи новітніх розробок бібліотечно-бібліографічної класифікації дозволило ширше розкрити фонди для користувачів, скоротити шлях пошуку інформації.

Нового змісту набула діяльність ОУНБ в період становлення української державності. Визначальними в організації системи бібліотечного обслуговування стали запити, інтереси, уподобання читачів.

Активізується популяризація видань з питань національного відродження, відновлення історичної пам'яті.

Визначилися нові читацькі групи: підприємці, бізнесмени, фермери та ін.

На всіх етапах діяльності бібліотеки одним із головних напрямків роботи є видавнича діяльність, переважно посібників краєзнавчого спрямування: з історії краю, про видатних земляків. З 1959 року виходить бібліографічний покажчик «Література про Черкаську область за …. рік», з 1970 щорічно – «Календар пам’ятних дат Черкащини», з 1974 – щорічний «Зведений покажчик періодичних видань, передплачених провідними бібліотеками міста», видано науково-допоміжні покажчики «Природа і природні багатства Черкаської області», «Пам’ятки історії та культури Черкаської області», «Наймолодша в Україні» (3 випуски до ювілеїв Черкаської області), «Ранок землеробського світу (Пам’ятки трипільської культури на Черкащині)», «З високим ім’ям Кобзаря: уродженці та жителі Черкащини – лауреати Національної премії України імені Тараса Шевченка», «Під зеленими шатами Холодного Яру: сторінками історії», «Черкащина –серце козацької вольності», в серії «Черкащини славетні імена» до ювілеїв Т.Г. Шевченка, В. Симоненка, В. Захарченка, М.Негоди, В. Чорновола та ін.

Як науково-методичний центр готує і видає аналітично-статистичні, методичні, методично-бібліографічні посібники актуальної тематики на допомогу бібліотекам області.

Бібліотекою проводиться дослідницька робота. Серед останніх – соціологічне дослідження «Стан поповнення та збереження фондів у бібліотеках Черкаської області», «Публічні бібліотеки Черкащини в контексті соціокультурного простору регіону», «Відповідність краєзнавчих інформаційних ресурсів Черкаської ОУНБ запитам і потребам користувачів», «Стан задоволення запитів користувачів у читальному залі гуманітарних наук», «Роль читання в житті людини».

ОУНБ однією з перших в Україні впровадила автоматизовану інформаційно-пошукову систему. Автоматизовано всі основні технологічні процеси: бібліотечна статистика, облік фондів, обробка нових надходжень, обслуговування користувачів, бібліографічний пошук літератури, бухгалтерський облік. Створено електронні каталоги: книг, нот, грамзаписів, періодичних видань, електронну картотеку статей, краєзнавчу ЕБД «Персоналії Черкащини». Розпочато роботу з впровадження АІБС «MARK SQL».

Бібліотека активно розвивається як інформаційний центр, орієнтований на входження до світового інформаційного простору. З 2001 року інформаційні потреби користувачів задовольняються за допомогою мережі Інтернет.

У 2002 році до послуг користувачів відкрито Інтернет-центр за сприяння Посольства США в Україні в рамках проекту LЕАР «Інтернет для публічних бібліотек». Надають послуги Регіональний інформаційний центр, Центр європейської інформації, Регіональний тренінговий центр, Канадсько-український бібліотечний центр, який містить цінну колекцію видань української діаспори, серед яких і наших земляків.

В період нових соціально-економічних відносин ОУНБ вступила в якісно новий етап розвитку: впроваджує в практику роботи бібліотечний маркетинг та менеджмент, розширює спектр послуг, спрямовує зусилля на виховання інформаційної та бібліографічної культури читачів, створює дійовий механізм інформаційної підтримки органів місцевої влади.

З метою популяризації знань, організації дозвілля читачів у бібліотеці проводяться щорічні Шевченківські березини, краєзнавчі читання, відбуваються презентації нових книг, вернісажі творів мистецтва, вечори-зустрічі з відомими людьми, науковцями, літераторами, митцями.

Бібліотека працює в тісному контакті з громадськими організаціями та об’єднаннями, творчими спілками, ЗМІ.

Налагоджено партнерські відносини з міжнародними організаціями: МФ «Відродження», Британська Рада в Україні, Центр інформаційних ресурсів Посольства США в Україні, Канадське товариство приятелів України. Бібліотека є обласним осередком Всеукраїнської асоціації сприяння ООН.

З 2000 року Черкаська обласна універсальна бібліотека носить ім’я славетного земляка Тараса Шевченка.

Сьогодні – це сучасний науково-інформаційний, провідний просвітницький, культурний, науково-методичний центр, депозитарій краєзнавчої літератури Черкаського регіону, осередок доступу до бібліотечних та світових інформаційних ресурсів. Тут зберігається понад 2 млн. 300 тис. книг, періодичних видань, аудіовізуальних і образотворчих матеріалів, нот, карт, описів винаходів до авторських свідоцтв і патентів та інших документів з усіх галузей знань тридцятьма п’ятьма мовами світу.

Послугами бібліотеки користується щорічно понад 37 тис. користувачів і 300 абонентів МБА, яким видається близько 1190 тис. документів, понад 7 тис. довідок та консультацій.

Становленню та розвитку бібліотеки сприяли її фундатори: директор Кузьменко Є П., заслужений працівник культури, Скринська М.Є., Булигін М.Т., Светашова Н.А. та Мамренко І.Т., Дідковська Г.І., Круглякова Г.С., Шевченко М.М.

Імідж сучасної наукової бібліотеки сьогодні гідно підтримують її директор Капкаєва Л.П., заслужений працівник культури України (яка працює тут понад 45 років) та керований нею колектив фахівців-однодумців.