НОВІ НАДХОДЖЕННЯ ДО БІБЛІОТЕКИ В ІІІ кв. 2015 РОКУ

 

ПРИРОДНИЧІ НАУКИ


Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка-2015» [Текст] : зб. матеріалів XVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, Черкаси, 24 квіт. 2015 р. / Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О. В. Черевко (голова) та ін. ; редакц. рада: М. П. Іщенко та ін. ; редкол. серії: Г. А. Волошкевич та ін.]. – Черкаси : Видавн. від. ЧНУ, 2015. – 338 с. : іл. – (Серія «Історія. Філософія. Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Економіка, підприємництво, туризм. Державне управління і соціально-політичні науки»). – Містить бібліогр.

Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка-2015» [Текст] : зб. матеріалів XVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, Черкаси, 24 квіт. 2015 р. / Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О. В. Черевко (голова) та ін. ; редакц. рада: В. Я. Білоножко та ін. ; редкол. серії: В. А. Дідук та ін.]. – Черкаси : Видавн. від. ЧНУ, 2015. – 293 с. – (Серія «Природничо-математичні та комп’ютерні науки»). – Містить бібліогр.

Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка-2015» [Текст] : зб. матеріалів XVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, Черкаси, 24 квіт. 2015 р. / Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О. В. Черевко (голова) та ін. ; редакц. рада: А. І. Кузьмінський та ін. ; редкол. серії: Т. С. Зорочкіна та ін.]. – Черкаси : Видавн. від. ЧНУ, 2015. – 379с. – (Серія «Психолого-педагогічні науки» ; ч.1). – Містить бібліогр.

Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка-2015» [Текст] : зб. матеріалів XVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, Черкаси, 24 квіт. 2015 р. / Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О. В. Черевко (голова) та ін. ; редакц. рада: А. І. Кузьмінський та ін. ; редкол. серії: Т. С. Зорочкіна та ін.]. – Черкаси : Видавн. від. ЧНУ, 2015. – 251 с. – (Серія «Психолого-психологічні науки» ; ч.2). – Містить бібліогр.

Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «Родзинка-2015» [Текст] : зб. матеріалів XVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, Черкаси, 24 квіт. 2015 р. / Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О. В. Черевко (голова) та ін. ; редакц. рада: С. А. Жаботинська та ін. ; редкол. серії: Л. В. Корновенко та ін.]. – Черкаси : Видавн. від. ЧНУ, 2015. – 313 с. – (Серія «Філологічні науки. Соціальні комунікації»). – Містить бібліогр.

 

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ


Богатирьов, О. І. Тестові комплексні контрольні роботи з фізики атома [Текст] : навч.-метод. посіб. для викладачів фіз. спец. ВНЗ освіти / О. І. Богатирьов ; [ред. Богатирьов О. І.] ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси : Видавн. від. ЧНУ, 2015. – 84 с.

Ходаковська, О. О. Лінійна алгебра [Текст] : навч.-метод. посіб. Ч. 2. / Ходаковська О. О., Ілляшенко Н. Г. ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси : Видавн. від. ЧНУ, 2015. – 67 с. – Бібліогр. : с. 67.

 

НАУКИ ПРО ЗЕМЛЮ


Оцінка вразливості до зміни клімату: Україна [Текст] / [О. Г. Шевченко, О. Я. Власюк, І. І. Ставчук та ін. ; Клімат. форум сх. партнерства та ін.]. – Київ : Mytlaer, 2014. – 61 с. : іл. – Бібліогр.: с. 54 – 58.

 

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ


Боєчко, Ф. Ф. Лабораторний практикум з біохімії [Текст] : [навч.-метод. посіб. для студентів ВНЗ] / Боєчко Ф. Ф., Боєчко Л. О., Шмиголь І. В. ; [ред. Л. О. Боєчко] ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Вид. 2-ге, переробл. і доповн. – Черкаси : Видавн. від. ЧНУ, 2015. – 276 с. – Бібліогр.: с. 274 – 275.

10 наилучших государственных инструментов по сокращению выбросов парниковых газов в Северной Европе [Текст] / [Д. Бризга, Н. Боскет, Я. Бурк и др.]. – [Б. м.]. : Нац. экол. центр Украины, 2014. – 13 с.

 

ЕНЕРГЕТИКА


Дрексель, Р. Спорудження сонячних колекторів для гарячої води [Текст] : практ. посіб. / [Р. Дрексель, Р. Гамісонія]. – [Б. м. : б. в.], 2012. – 29 с. : іл. – (Безпечна енергія для всіх). – На тит. арк. авт. не зазнач.

Енергонезалежність – наша спільна справа [Текст] : [буклет / Нац. екол. центр України та ін.]. – [Б. м.] : Колобов, 2015. – [15] с. : іл.

Павлик, Л. П. Використання оборотного перемагнічування у перетворювачах магнітного поля ферозондового типу [Текст] : автореф. дис. … канд. техн. наук: 05.27.01 / Павлик Любомир Пилипович ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Львів : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2015. – 24 с. : іл. – Бібліогр.: с. 19 – 21.

 

РАДІОЕЛЕКТРОНІКА


Васильєв, О. О. Методи, моделі та засоби створення інтелектуальних інформаційних систем в будівництві на основі розвитку концепції «конфігураторів» [Текст] : автореф. дис. … канд. техн. наук: 05.13.06 / Васильєв Олександр Олександрович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ : КОМПРИНТ, 2015. – 24 с. : іл. – Бібліогр.: с. 19 – 22.

Діхтяренко, О. В. Інформаційна технологія визначення нечітких збігів в контенті електронних документів [Текст] : автореф. дис. … канд. техн. наук: 05.13.06 / Діхтяренко Олександр Васильович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ : КОМПРИНТ, 2015. – 22 с. : іл. – Бібліогр.: с. 18 – 19.

 

ГІРНИЧА СПРАВА


Єременко, Б. М. Моделі та методи діагностування об’єктів будівництва [Текст] : автореф. дис. … канд. техн. наук: 05.13.12 / Єременко Богдан Михайлович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ : КОМПРИНТ, 2015. – 23 с. : іл. – Бібліогр.: с. 19 – 21.

Міскун, О. В. Україна на розрив. Видобування нетрадиційного газу [Текст] / О. В. Міскун, В. М. Марцинкевич, А. Сімон ; [за ред. Н. Трач] ; Нац. екол. центр України. – Дніпропетровськ : Середняк Т. К., 2014. – 47 с. : іл. – Містить бібліогр.

Шольтишик, Н. Утеплення будинку: комфорт і економія [Текст] / [Н. Шольтишик, М. Глас, С. Ярний ; Нац. екол. центр України]. – [Б. м.] : Нестерова Л. О., [2015?]. – 56 с. : іл. – На тит. арк. авт. не зазнач.

 

ТРАНСПОРТ


Технологія виробництва авіаційних двигунів [Текст] : підруч. для студентів ВНЗ. Ч. 5. Випробування авіаційних двигунів / В. О. Богуслаєв, О. Я. Качан, А. І. Долматов, В. Ф. Мозговий ; під ред. В. О. Богуслаєва. – Запоріжжя : Мотор Січ, 2015. – 329 с. : іл. – Бібліогр.: с. 328 – 329.

 

ТВАРИННИЦТВО


Факти про промислове тваринництво [Текст] : що вам потрібно знати про пром. ферми / [Нац. екол. центр України]. – [Б. м.] : Попов Дмитро Вікторович [та ін.], [2015?]. – 8 с. : іл.

 

ГІГІЄНА


Несплачений рахунок. Як вугільні електростанції руйнують наше здоров’я [Текст] : звіт Альянсу з охорони здоров’я та довкілля : [пер. з англ. / Нац. екол. центр України ; відп. ред. Дженон К. Дженсен ; уклад. Д. Хасчер, Д. Сміт]. – [Б. м.] : Нац. екол. центр України, [2015?]. – 45 с. : іл. – Бібліогр.: с. 41 – 44.

 

КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА


Менших, О. Е. Особливості психофізіологічних функцій учнів старшого шкільного віку [Текст] : [монографія] / Менших О. Е., Петренко Ю. О. ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси : Видавн. від. ЧНУ, 2015. – 174 с. : іл. – Бібліогр.: с. 131 – 163.

 

СОЦІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ


Аль Атум Мохаммад Фаїз Ахмад. Визначення змісту м’яких проектів на основі сервісної моделі [Текст] : автореф. дис. … канд. техн. наук: 05.13.22 / Аль Атум Мохаммад Фаїз Ахмад ; Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності. – Львів : Поліщук О. В., 2015. – 20 с.  : іл. – Бібліогр.: с. 16 – 18.

Рач, Д. В. Управління ризиками в проектах в умовах контекстної та поведінкової невизначеності [Текст] : автореф. дис. … канд. техн. наук: 05.13.22 / Рач Денис Валентинович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ : Поліщук О. В., 2015. – 21 с.

Філатов, А. С. Формування крос-функціональної команди для управління соціальними проектами в швидкозростаючій організації [Текст] : автореф. дис. … канд. техн. наук: 05.13.22 / Філатов Антон Сергійович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ : КОМПРИНТ, 2015. – 24 с. – Бібліогр.: с. 20 -22.


ІСТОРІЯ. ІСТОРИЧНІ НАУКИ


Адреса: Звенигородка, вулиця Кримського… [Текст] / [упоряд.] В. Хоменко ; [відп. ред. М. Пономаренко]. – Київ : Арт Економі, 2015. – 38 с.

Жадько, В. О. Іваньки. Моє село, моя вербова тиша [Текст] / Віктор Жадько ; [ред. О. Харитоненко]. – Київ : Експрес-Поліграф, 2013. – 367 с. : іл. – На обкл. назва: Іваньки. Храм моєї сльози-надії. – Бібліогр.: с. 364 – 365.

Жадько, В. О. Кирило Осьмак: «Заповідаю вам Україну» [Текст] : роман-сповідь / Віктор Жадько. – Київ : Експрес-Поліграф, 2012. – 343 с. : іл. – Бібліогр.: с. 338 – 341.

Курінна, Т. М. Топоніми Млієва: історичний аспект [Текст] / Тетяна Курінна. – Черкаси : Вовчок О. Ю., 2014. – 23 с. : іл. – Бібліогр.: с. 22.

Федун, П. М. Концепція самостійної України [Текст]. Т. 1. Твори / Петро Федун-«Полтава» ; [упоряд. і відп. ред. М. Романюк ; наук. ред. О. Луцький] ; НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича, Галуз. держ. архів СБУ. – Львів : [б. в.], 2008. – 719 с., [16] с. іл. : іл. – Ім. покажч.: с. 683-700. – Геогр. покажч.: с. 701 – 716.

Федун, П. М. Концепція самостійної України [Текст]. Т. 2. Документи і матеріали / Петро Федун-«Полтава» ; [упоряд. і відп. ред. М. Романюк] ; НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича, Центр незалеж. іст. студій. – Львів : [б. в.], 2013. – 891 с. : іл. – Ім. покажч.: с. 837 – 862. – Геогр. покажч.: с. 863 – 882.

Хоменко, В. М. Звенигородщина [Текст] : словник-довідник / Володимир Хоменко ; [відп. ред. М. Пономаренко]. – Вид. 2-ге, доповн. – Київ : Арт Економі, 2015. – 160 с. : іл.

 

ЕКОНОМІКА. ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ


Бюджетний моніторинг [Текст] : аналіз виконання бюджету за 2014 р. / [Зубенко В. В., Самчинська І. В., Рудик А. Ю. та ін.] ; Ін-т бюджету та соц.-екон. дослідж. – Київ : Нора-Друк, 2015. – 81 с. : іл. – Містить бібліогр.

Котетунов, В. Ю. Методи і моделі конвеєрного управління проектами в будівельних холдингах [Текст] : афтореф. дис. … канд. техн. наук: 05.13.22 / Котетунов Віктор Юрійович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ : Кандич С. Г., 2015. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16 – 18.

Масауд Алі Алгхдафі А. Султан. Формування портфеля проектів малих медичних підприємств на основі опортуністичного підходу (на прикладі стоматологічних клінік) [Текст] : автореф. дис. … канд. техн. наук: 05.13.22 / Масауд Алі Алгхдафі А. Султан ; Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності. – Львів : Поліщук О. В., 2015. – 20 с. : іл.- Бібліогр.: с. 16 – 19.

Ремінська, О. Енергозбереження: історії успіху українських міст [Текст] / [О. Ремінська, І. Єременко ; ред. А. Мартинюк, А. Денисенко ; Нац. екол. центр України та ін.].- [Б. м.] : Естеро, [2015?]. – 33 с. : іл. – На тит. арк. авт. не зазнач. – Містить бібліогр.

Слабковський, Ю. М. Соціальна економіка: стратегія управління господарською структурою в умовах глобалізації світових ринків [Текст] : [монографія] / Слабковський Юрій Миколайович. – Київ : ТОВ «Юрка Любченка», 2015. – 395 с. – Бібліогр.: с. 357 – 392.

Современное состояние и проблемы развития бизнеса [Текст] : монография / [Т. С. Смовженко, А. Я. Кузнецова, Е. А. Лапко и др.] ; под ред. А. Я. Кузнецовой ; Ун-т банк. дела Нац. банка Украины [и др.]. – Киев : УБД НБУ, 2014. – 306 с. – Библиогр.: с. 292 – 306.

Софійчук, К. К. Науково-методичне забезпечення контролінгу у системі управління підприємством [Текст] : автореф. дис. … канд. екон. наук: 08.00.04 / Софійчук Катерина Костянтинівна ; Нац. транспорт. ун-т. – Київ : Редакц.-видавн. від. НТУ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16 – 17.

Токмиленко, О. Фіскальні методи регулювання викидів СО2 автотранспортом в Україні [Текст] : [доповідь / О. Токмиленко ; за ред. І. Ставчук, М. Сторчило ; Нац. екол. центр України]. – Київ : [б. в.], 2015. – 20 с. : іл. – На тит. арк. авт. не зазнач. – Містить бібліогр.

 

ПОЛІТИКА. ПОЛІТИЧНІ НАУКИ


Девять комментариев о коммунистической партии [Текст] : кн., которая совершила переворот в умах китайцев по всему миру : кн., которая привела к распаду коммунист. партии. – Украина : Дриант, 2008. – 252 с. : ил.

 

ДЕРЖАВА І ПРАВО. ЮРИДИЧНІ НАУКИ


Баровська, А. В. Інституційне забезпечення державної комунікативної політики: досвід країн Європи [Текст] : аналіт. доп. / [Баровська А. В.] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ : НІСД, 2014. – 71 с. – (Серія «Інформаційні стратегії» ; вип. 4). – На тит. арк. авт. не зазнач. – Містить бібліогр.

Вітчизняний та світовий досвід правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності [Текст] : зб. наук. пр. за матерілами Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. (7 – 8 квіт. 2015 р.) / Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Нац. акад. прав. наук України [та ін.] ; [за заг. ред. О. В. Черевка, О. П. Орлюк]. – Черкаси : Видавн. від. ЧНУ, 2015. – 144 с. – Містить бібліогр.

Гурняк, І. Територіальні громади: від віртуальності до ефективного власника [Текст] : практ. поради / Ігор Гурняк ; [ред. Н. Трач]. – Вид. 2-ге, доповн. – [Б. м.] : Попов Дмитро Вікторович [та ін.], [2015?]. – 41 с. : іл.

Теорія права і держави [Текст] : навч.-метод. посіб. / Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.», Черкас. ф-т ; [уклад.] Раковська Ю. В., Джолос С. В. – Черкаси : ЦНІІ, 2015. – 46 с. – Бібліогр.: с. 32 – 46.

 

ОСВІТА. ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ


Акуленко, І. А. Основи криптології [Текст] : матеріали курсу за вибором для учнів 9-х кл. із поглибл. вивч. математики. Ч. 1. Симетричні криптосистеми / [Акуленко І. А., Красношлик Н. О., Лещенко Ю. Ю. ; ред. Акуленко І. А., Красношлик Н. О., Лещенко Ю. Ю.]. _ Черкаси : Видавн. від. ЧНУ, 2015. – 110с. : іл. – На тит. арк. авт. не зазнач. – Бібліогр.: с. 110.

Вимоги до випускних (науково-дослідних) робіт студентів навчально-наукового інституту фізичної культури, спорту і здоров’я [Текст] / Безкопильний О. О., Гречуха С. В., Коваленко С. О., Стеценко А. І. ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси : ЧНУ, 2015. – 70 с. – Бібліогр.: с. 70.

Жадько, В. О. Обрані педагогікою [Текст] : худож.-докум. нариси у 2 кн. : до 180-річчя від дня заснування Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова / Віктор Жадько ; [редакц. рада: Шпак В. (голова) та ін. ; Київ. пед. ін-т ім. О. М. Горького, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. – Київ : Експрес-Поліграф, 2014. – 606 с. : іл. – Бібліогр.: с. 599 – 604.

Іващенко, Я. І. Об’єми геометричних тіл [Текст] : конспекти уроків : метод. посіб. / Я. І. Іващенко ; за ред. З. О. Сердюк. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2014. – 71 с. : іл. – Бібліогр.: с. 71.

Історичний календар [Текст] / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова ; авт.-упоряд. В. О. Жадько ; наук. ред. С. М. Шевцова. – Київ : Преса України, 2015. – 807 с. : іл. – Бібліогр.: с. 803 – 806.

Кубявка, Л. Б. Управління проектами впливів у програмах інформатизації вищих навчальних закладів [Текст] : автореф. дис. … канд. техн. наук: 05.13.22 / Кубявка Любов Богданівна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ : КОМПРИНТ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: с. 15 – 18.

Федоренко, Д. О. Виховання екологічної культури старшокласників у навчально-виховному процесі загальноосвітніх навчальних закладів [Текст] : автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.07 / Федоренко Дар’я Олександрівна ; Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини. – Умань : Наук. світ, 2015. – 18 с. – Бібліогр.: с. 14 – 15.

Холод, І. В. Педагогічна підтримка обдарованої студентської молоді в університетах Великобританії [Текст] : автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.01 / Холод Ірина Василівна ; Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини. –Умань : Наук. світ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17 – 19.

Шульга, Н. В. Організаційно-педагогічні засади розвитку полікультурної освіти у вищих навчальних закладах Великої Британії [Текст] : автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.01 / Шульга Наталія Володимирівна ; Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини. – Умань : Наук. світ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: с. 14 – 17.

 

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ


Бюллетень федерации шахмат Черкасской области [Текст]. №2 (28), май 2015. Черкасская область. Шахматы 1992 г. История / авт.-сост. Карабут А. А. – Черкассы : [Б. и.], 2015. – 38 с. : ил. – Текст укр. – Библиогр.: с. 37 – 38.

 

ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ. КНИЖКОВА СПРАВА


Актуальні проблеми теорії соціальних комунікацій [Текст] : матеріали наук.-звіт. конф. викл. каф. журналістики Ін-ту укр. філології та літератур. творчості ім. А. Малишка НПУ ім. М. П. Драгоманова : зб. наук. доп. Вип. 5 : присвяч. 200-річчю з дня народж. Т. Шевченка / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Ін-т укр. філології та літератур. творчості ім. А. Малишка ; [редкол.: Висоцький А. В. та ін.]. – Київ : Ореол-сервіс, 2014. – 87 с. – Містить бібліогр.

 

БІБЛІОТЕЧНА СПРАВА. БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВО.

БІБЛІОГРАФІЯ. БІБЛІОГРАФОЗНАВСТВО


Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору [Текст] : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 21-23 жовт. 2014 р.) / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України [та ін.] ; [редкол. : В. І. Попик та ін.]. – Київ : НВЦ НБУВ, 2014. – 531 с. – Містить бібліогр.

Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського [Текст]. Вип. 39 / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України ; редкол.: О. С. Онищенко (голова) [та ін.]. – Київ : НБУВ, 2014. – 486 с. – Бібліогр.: с. 483 – 485.

 

МОВОЗНАВСТВО


Королюк, Г. О. English publishing business and editing [Текст] : [навч. посіб. для студентів ІІ курсу ННІ укр. філології та соц. комунікацій] / Королюк Г. О., Куліш І. М. ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси : Видавн. від. ЧНУ, 2015. – 83 с.

Крохмалюк, Д. І. Словник говірки села Шендерівки та інших населених пунктів Могилівського Придністров’я [Текст] / Дмитро Крохмалюк. – Київ : Літопис-ХХ, 2015. – 247 с. : іл. – Містить бібліогр.

Савченко, І. С. Фонетика, орфоепія і графіка сучасної української мови [Текст] : навч. посіб. для студентів [ВНЗ] : (до 90-річного ювілею Г. Р. Передрій) / Ірина Савченко ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – 2-ге вид., випр. і доповн. – Черкаси : Видавн. від. ЧНУ, 2015. – 187 с. : іл.

 

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО


Васильчук, М. М. Коломийський азбуковник [Текст] : друкарство, журналістика, літ., 1939-1999 рр. : біобібліогр. слов. / М. М. Васильчук ; НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника, Наук.-дослід. центр періодики. – Коломия : Вільний голос, 2000. – 199 с., [20] с. іл. – Містить бібліогр.

Жадько, В. О. «І я лину у віки давноминулі» [Текст] / Віктор Жадько. – Київ : Експрес-Поліграф, 2014. – 583 с. – Бібліогр.: с. 568 – 582.

Жадько, В. О. Печерськ Тараса Шевченка [Текст] / Віктор Жадько. – К. : Експрес-Поліграф, 2014. – 125 с. : іл. – Бібліогр.: с. 123 – 124.

Із Шевченком на чужині [Текст] / [упоряд. С. Козак]. – Київ : Фундація ім. І. Багряного, 2015. – 291 с. – Бібліогр.: с. 255 – 285. – Ім. покажч.: с. 242 – 252.

Кониський, О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський. Хроніка його життя [Текст] / О. Я. Кониський ; упоряд. В. Смілянська. – Київ : Кліо, 2014. – 671 с. : іл. – Містить бібліогр. – Ім. покажч.: с. 617 – 659. – Геогр. покажч.: с. 660 – 668.

Лексикон античної словесності [Текст] / за ред. М. Борецького, В. Зварича. – Дрогобич : Коло, 2014. – 729 с.

Поет-романтик Михайло Миколайович Петренко (1817-1862) [Текст] : твори, критич. та іст.-літератур. матеріали / Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка НАН України ; [упоряд.] О. Є. Петренко ; [наук. ред. М. П. Бондар]. – Київ : Профі, 2015. – 585 с. – Бібліогр.: с. 558 – 585.

Соло [Текст] / Олена Добриднюк, Олександр Стрельчук, Ольга Рачек, Олена Шаповал ; [уклад. та наук. ред. В. М. Коваленко]. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2013. – 64 с. – Містить бібліогр.

Україна Тараса Шевченка [Текст] / [упоряд. Р. В. Маньковська, В. М. Мельниченко ; голов. ред. К. В. Лимаренко]. – Харків : Фоліо, 2014. – 573 с., [48] с. іл. – Бібліогр.: с. 538 – 570.

Ушкалов, Л. В. Тарас Шевченко [Текст] / Л. Ушкалов ; [голов. ред. К. В. Васильцова]. – Харків : Фоліо, 2014. – 122 с. – (Знамениті українці).

Тарас Шеченко в Мошнах [Текст] / [авт.-уклад. Прилуцька І. О.]. – Черкаси : Інтроліга ТОР, [2015?]. – 11 с.: іл

 

МИСТЕЦТВО


Бенуа, С. Грета Гарбо. Исповедь падшего ангела / [Текст] / Софья Бенуа. – Москва : Вече, 2014. – 255 с. – (Людям о людях).

Кашуба-Вольвач, О. Д. Українська академія мистецтва [Текст]. Кн. 1. Історія заснування (березень-грудень 1917). Хронологія подій. Документи : монографія / Олена Кашуба-Вольвач ; [ред. Ю. Іванченко, Т. Щегольська] ; Нац. акад. мистецтв України, Ін-т проблем сучас. мистецтва. – Київ : Фенікс, 2014. – 223 с. : іл. – Бібліогр.: с. 95 – 115, 202 – 206.

Мовчан, В. І. Тлумачний словник-довідник з основ дизайну [Текст] / Мовчан Валентина Іванівна ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2015. – 47 с. – Бібліогр.: с. 46 – 47.

Модерністи Одеси [Образотворчий матеріал] = Odessa modern artists : [від конформізму 1960-х до сьогодення / голов. ред. В. Цюпко ; фото А. Поліщука, І. Цюпка]. – Київ : Фамільна друк. huss, 2014. – 318 с. : іл. – Текст укр., англ. – Бібліогр.: с. 314 – 315.

Трачун, А. И. История украинской фотографии ХІХ – ХХІ века [Текст] / [А. И. Трачун ; гл. ред. В. Строля]. – Киев : Балтія-Друк, 2014. – 256 с. : ил. – На тит л. авт. не указ. – Библиогр.: с. 252 – 255.

Фільми України, 2005 – 2008 [Текст] : анот. кат. / Нац. спілка кінематографістів України, Нац. центр О. Довженка ; [упоряд. І. Клименко та ін. ; ред. Є. Махтіна]. – [Б. м. : б. в., 20 – ?]. – 287 с.

Фільми України, 2009 – 2012 [Текст] : анот. кат. / Нац. спілка кінематографістів України, Нац. центр О. Довженка ; [упоряд. І. Клименко та ін. ; ред. Є. Махтіна]. – Київ : Едельвейс, [20 – ?]. – 100 с. – Покажч. фільмів: с. 96 – 100.

 

РЕЛІГІЯ. ВІЛЬНОДУМСТВО


Левченко, В. В. Олександро-Невська церква Новоросійського університету: історія, персоналії, документи [Текст] : до 150-річчя від дня заснування Одес. нац. ун-ту ім. І. І. Мечникова / В. В. Левченко, Г. С. Левченко ; [ред. Л. І. Петровська] ; Держ. архів Одес. обл., Громад. рада при Держ. архіві Одес. обл. – Одеса : Бондаренко М. О., 2015. – 359 с. : іл. – (Праці Державного архіву Одеської області ; т. 43). – Містить бібліогр. – Ім.  покажч.: с. 337 – 359.

Полуденный, Ю. А. Общая концепция мироздания [Текст] / Ю. А. Полуденный. – Краматорск : Контраст, 2015. – 50 с.

Преславний Коран [Текст] : пер. смислів укр. мовою / пер. з араб. М. Якубовича ; [ред. Л. Таран ; передм. М. Якубовича]. – Київ : Основи, [2015?]. – 433 с. – На суперобкл. назва : Коран українською.

 

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ


Пиньковская, Э. А. Детектор лести [Текст] / Эмма Пиньковская. – Черкассы : Чабаненко Ю. А., 2012. – 437 с. : табл. – (Спаси и Сохрани ; т. 3).