НОВІ НАДХОДЖЕННЯ ДО БІБЛІОТЕКИ В I кв. 2016 РОКУ


ПРИРОДНИЧІ НАУКИ


Воєнні дії на сході України – цивілізаційні виклики людству [Текст] : [посібник / О. Мелень-Забрамна, С. Шутяк, А. Войціховська та ін. ; за заг. ред. О. Кравченко] ; МБО «Екологія-Право-Людина». – Львів : Манускрипт, 2015. – 133 с.  : іл. – Містить бібліогр.

Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом: директиви, що стосуються довкілля [Текст] / [Всеукр. екол. ліга, Центр екол. освіти та інформації ; голов. ред. Тимочко Т.В.]. – Київ : Аспект-Поліграф, 2015. – 24 с. – (Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги) (Серія «Стан навколишнього середовища» ; №5 (137)).


ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ


Босовський, М.В. Елементи комплексного аналізу [Текст] : (навч.-метод.посіб.) / М.В. Босовський, О.Г. Демченко ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси : Видавн. від. ЧНУ, 2015. – 123 с. – Бібліогр.: с. 123.

Диалоги с Теслей. Теория Несилового Мира [Текст] / Н.Ю. Егорченкова, Л.Б. Кубявка, О.В. Тесля [и др.]. – Черкассы : МАКЛАУТ, 2015. – 242, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 242.

Ходаковська, О.О. Лінійна алгебра в питаннях і задачах [текст] : навч.-метод. посіб. Ч. 3 / Ходаковська О.О., Ілляшенко Н.Г. ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси : Видавн. від. ЧНУ, 2015. – 55 с. – Бібліогр.: с. 55.


ХІМІЧНІ НАУКИ


Хомченко, Г.П. Посібник з хімії для вступників до вузів [Текст] : [пер. з рос.] / Г.П. Хомченко. – Київ : А.С.К. [та ін.], 1999. – 480 с. : іл. – Предм. покажч.: с. 468-474.


НАУКИ ПРО ЗЕМЛЮ


Белень, А.І. Журналістська мандрівка в природу [Текст] : (річки, гаї та парки Черкащини) : кн. для читання / Андрій Белень. – Черкаси : Вертикаль, 2015. – 119 с. : іл.

Города и культура в Словакии [Текст] / [Совет по туризму Словакии ; фот. Р. Буга]. – Братислава : Slovenska Grafia, [2008?]. – [20] с. : ил.

Джонсон, Л. Що іноземці мають знати про Америку від А до Z [Текст] : як розуміти божевіл. америк. культуру, людей, уряд, бізнес, мову і чимало іншого : [пер. з англ. / Ленс Джонсон]. – Київ : Основи, 2015. – 481 с. : іл.

Інтегроване управління водними ресурсами України [Текст] / [Всеукр. екол. ліга, Центр екол. освіти та інформації ; голов. ред. Тимочко Т.В.]. – Київ : Аспект-Поліграф, 2015. – 36 с. – (Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги) (Серія «Стан навколишнього середовища» ; №3 (135)).

Талис, Б. С Америкой на «ты» [Текст] : [справочник] / Борис Талис ; [ред. Т. Дорфман] ; Междунар. ком. защиты прав человека. – Изд. 2-е, переаб. и доп. – Нью-Йорк: [б.и.], 2004. – 438 с. : ил.


БІОЛОГІЧНІ НАУКИ


Ботаника и микология: современные горизонты [Текст] = Botany and Mycology: modern horizons : сб. тр., посвящ. 80-летию со дня рождения акад. АН Украины А.М. Гродзинского (1926-1988) / [НАН Украины, Нац. ботан. сад. им. Н.Н. Гришко ; отв. ред. А.А.  Созинов]. – Киев : Академпериодика, 2007. – 321, [2] с., [8] с. ил. – Текст рус., англ. – Содерж. библиогр. – Алф. указ.: с. 314-321.

Дерлеменко, Є.А. Осінь у Софіївці [Образотворчий матеріал] = Осень в Софиевке = Autumn in Sofiyivka : [фотоальбом / Е. Дерлеменко ; авт. тексту П.І. Позняк ; ред. Н.С. Павловська]. – Київ : Мистецтво, 1990. – 110, [1] с. : іл. – Текст укр., рос., англ. – На тит. арк. авт. не зазнач.

Екологічні війни [Текст] [Всеукр. екол. ліга, Центр екол. освіти та інформації ; голов. ред. Тимочко Т.В.]. – Київ : Аспект-Поліграф, 2015. – 27 с. – (Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги) (Серія «Стан навколишнього середовища» ; №11 (143)).

Збереження та розширення природно-заповідних територій в Україні [Текст] / [Всеукр. екол. ліга, Центр екол. освіти та інформації ; голов. ред. Тимочко Т.В.] – Київ : Аспект-Поліграф, 2015. – 35 с. – (Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги) (Серія «Стан навколишнього середовища» ; №10 (142)). – Містить бібліогр.

Інтегроване поводження з відходами в Україні: проблеми та перспективи [Текст] / [Всеукр. екол. ліга, Центр екол. освіти та інформації ; голов. ред. Тимочко Т.В.]. – Київ : Аспект-Поліграф, 2015. – 31 с. – (Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги) (Серія «Стан навколишнього середовища» ; №6 (138)). – Містить бібліогр.

Троневич, П.О. Прогулянка Волинню та Луцьком [Текст] : [путівник / П. Троневич , О. Карліна ; уклад. П. Троневич ; наук. ред. О. Карліна]. – Київ : Балтія-друк, 2015. – 159 с. : іл. – На тит. арк. авт. не зазнач.


ТЕХНІКА І ТЕХНІЧНІ НАУКИ В ЦІЛОМУ


Наноматеріали і нанотехнології [Текст] : [підруч. для студентів ВНЗ] / В.О. Богуслаєв, О.Я. Качан, Н.Є. Калініна [та ін.] ; під заг. ред. В.О. Богуслаєва. – Запоріжжя : Мотор Січ, 2015. – 201 с. : іл. – Бібліогр.: с. 198-201.

Соколова, С.В. Формування правової культури майбутніх інженерів-педагогів у вищих технічних навчальних закладах [Текст] : автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 / Соколова Світлана Вікторівна ; НАПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Київ : Друк С.Г. Щербенка, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17-18.

Сташевський, З.П. Моделі та механізми формування компетентності персоналу ІТ-проектів [Текст] : автореф. дис. … канд. техн. наук: 05.13.22 / Сташевський Захар Петрович ; Держ. служба України з надзвичайн. ситуацій, Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності. – Львів, [б. в.], 2015. – 21 с. – Бібліогр.: с. 17-19.


ЕНЕРГЕТИКА


Чорнобильська катастрофа: наслідки та шляхи розв’язання проблем [Текст] / [Всеукр. екол. ліга, Центр екол. освіти та інформації ; голов. ред. Тимочко Т.В.]. – Київ : Аспект-Поліграф, 2015. – 31 с. – (Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги) (Серія «Стан навколишнього середовища» ; №4 (136)). – Містить бібліогр.


РАДІОЕЛЕКТРОНІКА


Антивирус Касперского 7.0 [Текст] : рук. пользователя / ЗАО «Лаборатория Касперского. – [Б.м. : б.и.], 2007. – 96 с.

Антоненко, М.В. «Толстый» самоучитель работы на компьютере [Текст] / М.В. Антоненко, В.В. Пономарев, А.В. Куприянова ; [под ред. Финкова М.В.]. – 3-е изд., перераб. и доп. – Санкт-Петербург : Наука и Техника, 2007. – 559 с., [8] с. ил. : ил. – (Просто о сложном). – Библиогр.: с. 558-559.

Борзов, Ю.О. Інформаційні технології підвищення функціональної безпеки систем обробки інформації критичного застосування [Текст] : автореф. дис. … канд. техн. наук: 05.13.06 / Борзов Юрій Олексійович ; Держ. служба України з надзвичайн. ситуацій ; Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності. – Львів : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2015. – 23 с. – Бібліогр.: с. 19-20.

Свірневський, М.С. Основи розробки графічних додатків [Текст] : [навч. посіб.] / М.С. Свірневський, С.С. Ковальчук. – Хмельницький : Монускрипт, 2015. – 259 с. : іл. – Бібліогр.: с. 259.


ГІРНИЧА СПРАВА


Проблеми видобування бурштину в Україні та шляхи їх розв’язання [Текст] / [Всеукр. екол. ліга, Центр екол. освіти та інформації ; голов. ред. Тимочко Т.В.]. – Київ : Аспект-Поліграф, 2015. – 35 с. : іл. – (Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги) (Серія «Стан навколишнього середовища» ; №9 (141)). – Містить бібліогр.


ТЕХНОЛОГІЯ ДЕРЕВИНИ. ВИРОБНИЦТВА ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ.

ПОЛІГРАФІЧНЕ ВИРОБНИЦТВО. ФОТОКІНОТЕХНІКА


Красильникова, Г.В. Теоретичні та методичні засади моніторингу якості професійної підготовки інженерів швейної галузі у вищому навчальному закладі [Текст] : автореф. дис. … д-ра пед. наук: 13.00.04 / Красильникова Ганна Володиирівна ; НАПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Київ : Термін. поліграфія, 2016. – 40 с. – Бібліогр.: с. 32-38.


БУДІВНИЦТВО


Фізико-хімічні основи технології очищення стічних вод [Текст] : [підруч. для студентів хіміко-технол. і екол. спец. вищ. закл. освіти / А.К. Запольський, Н.А. Мішкова-Клименко, І.М. Астрелін та ін.] ; за заг. ред. А.К. Запольського. – Київ : Лібра, 2000. – 551 с. : іл. – Містить бібліогр. – Предм. покажч.: с. 536-543.


ТРАНСПОРТ


Фиркс, И. фон. Суда викингов [Текст] = Wikingerschiffe : пер. с нем. / Фикс, Иохен фон ; [науч. ред. Г.Е. Александровский]. – Ленинград : Судостроение, 1982. – 98, [3] c. : ил. – Библиогр.: с. 98-100.


ПРИРОДНИЧОНАУКОВІ

І ТЕХНІЧНІ ОСНОВИ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


Поводження з пестицидами в Україні: соціально-екологічні, економічні наслідки та шляхи розв’язання [Текст] : [Всеукр. екол. ліга, Центр екол. освіти та інформації ; голов. ред. Тимочко Т.В.]. – Київ : Аспект-Поліграф, 2015. – 36 с. – (Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги) (Серія «Стан навколишнього середовища» ; №7 (139)). – Містить бібліогр.


ТВАРИННИЦТВО


Євтушенко, А.Ф. Кролі в господі [Текст] / А.Ф. Євтушенко, В.А. Толкачов, В.І. Оненко ; [голов. ред. В.І. Оненко]. – Київ Агро-Світ України, 2015. – 62 с. : іл. – Бібліогр.: с. 59.

Сікачина, В.І. Вирощування і розведення курей [Текст] / В.І. Сікачина, В.І. Оненко ; [голов. ред. В.І. Оненко]. – Київ : Агро-Світ України, 2015. – 109 с. : іл. – (Бібліотека ветеринарної медицини). – Бібліогр.: с. 108.


МИСЛИВСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО


Сабанеев, Л.П. Жизнь и ловля пресноводных рыб [Текст] : с прил. «Рыболов. календаря» Л.П. Сабанеева / Л.П. Сабанеев ; [ред. Ю.И. Пащенко, В.В. Пархоменко]. – 2-е изд. – Київ : Госсельхозиздат УССР, 1960. – 667 с. : ил.


ВЕТЕРИНАРІЯ


Хэрриот, Дж. О всех созданиях – больших и малых [Текст] / Джеймс Хэрриот : [отв. ред. Л.В. Гостева] ; пер. с англ. И. Гуровой, П. Гурова. – Москва : Армада, 1995. – 521, [3] с. : ил. – (Зеленая серия).


КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА


Елисеева, О.И. Практика очищения и восстановления организма [Текст] / О.И. Елисеева. – Санкт-Петербург : ВЕСЬ, 2004. – 159, [1] с. : ил. – (Библиотека доктора Елисеевой). – Библиогр.: с. 159-160.

Медицинская реабилитация [Текст] : учеб. для студентов и врачей : [посвящ. 85-летию Донец. нац. мед. ун-та / Сокрут В.Н., Яблучанский Н.И., Думанский Ю.В. и др.] ; под общ. ред. Сокрута В.Н., Яблучанского Н.И. ; Всеукр. ассоц. физиотерапевтов и курортологов, Донец. нац. мед. ун-т [и др.]. – Краматорск : Каштан, 2015. – 575 с., [28] с. ил. – Библиогр.: с. 573.

Теорія і технології застосування сучасних підходів до психотерапії у вітчизняних соціокультурних умовах [Текст] : монографія / [Кісарчук З.Г., Омельченко Я.М., Онищенко Г.І. та ін.] ; за ред. З.Г. Кісарчук ; НАПН України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ [та ін.] : Імекс-ЛТД, 2014. – 267 с. : іл. – Містить бібліогр.

Фенвік, Е. Мати і дитина [Текст] : [практ. порадник для батьків – від зачаття до трьох років] / Елізабет Фенвік ; [наук. ред. В. Беседін та ін.]. – 4-те оновл. вид. – Львів : БаК, 2008. – 264 с. : іл. – Покажч.: с. 260-264.


СОЦІОЛОГІЯ


Вояковський, Д. Ментальні кордони в Європі без кордонів [Текст] = Mentalne granice w Europie bez granic : пер. з пол. / Даріуш Вояковський ; [наук. ред. А.М. Киридон, С.С. Троян]. – 2-ге вид., доповн. – Київ : Ніка-Центр, 2015. – 319 с. – Бібліогр.: с. 300-315. – Ім. покажч.: с. 316-318.

Зражевська, Н.І. Масова комунікація і культура [Текст] : [лекції] / Н.І. Зражевська. – Черкаси : Брама-Україна, 2006. – 171 с. – Містить бібліогр.

На межі [Текст] : вирішення проблем дискримінації та нерівності в Україні : [звіт] / Equal Rights Trust, ЛГБТ Центр «Наш світ». – Лондон : [б.в.], 2015. – 443 с. – (Серія звітів: Україна). – Бібліогр.: с. 407-443.

Опалько, В.В. Методичні рекомендації щодо змісту та організації практичних занять з дисципліни «Демографія» [Текст] / В.В. Опалько, В.О. Денисенко ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси : Видавн. від. ЧНУ, 2014. – 91 с. : табл. – Містить бібліогр.

Повсякденні практики інституційної дискримінації: український вимір [Текст] / [Т. Доронюк, І. Когут, О. Кучма, І. Совсун] ; Центр дослідж. сусп-ва. – Київ : Центр дослідж. сусп-ва, 2013. – 67 с. – Містить бібліогр.

Слова чоловіків (1790-1793) [Текст] = Paroles d’hommes (1790-1793) : пер. з фр. / Кондорсе, Прюдом, Гійомар [та ін] ; упоряд. Е. Бадентер ; [відп. ред. О.В. Білий]. – Київ : Альтерпрес, 2006. – 395, [2] с. – (Сучасна гуманітарна бібліотека). – Містить бібліогр. – Ім. покажч.: с. 376-378. – Покажч. понять : с. 379-395.

Сучасні європейські культурно-історичні цінності в контексті викликів глобалізації [Текст] : монографія [Кудряченко А.І., Білоножко Є.П., Бульвінський А.Г. та ін.] ; наук. ред. А.І. Кудряченко, Т.О. Метельова, ДУ «Ін-т всесвіт. історії НАН України». – Київ : Фенікс, 2014. – 441 с. – Бібліогр.: с. 438-439.


ІСТОРІЯ. ІСТОРИЧНІ НАУКИ


Банкноти і монети України [текст] = Banknotes and coins of Ukraine : [Інформ.-довідк. журн. Вип. 19] / Нац. банк України ; [голов. ред. Патрікац Л.М.]. – Київ : НБУ, 2015. – 64 с. : іл. + 1 електрон. опт. диск. – Текст укр., англ. – Дод. до журн. «Вісн. НБУ».

Безклубенко, С.Д. Номенклатурна «Камасутра» [Текст] : служб. роман Брежнєв. часів, напис у стилі «пасквіль», змонтов. з листів, записок, доносів, спогадів, чуток та пліток, а також дозвіл. міркувань / Сергій Безклубенко. – Вінниця : Балюк І.Б., 2012. – 555 с. : іл.

Бланк, А.С. Из истории раннего фашизма в Германии [Текст] : орг., идеология, методы / А.С. Бланк ; [ред. Л.В. Рогова]. – Москва : Мысль, 1978. – 206, [2] с. – Библиогр.: с. 194-207.

Василенко, Г.К. Велика Скіфія [Текст] / Г.К. Василенко ; [відп. ред. Н.О. Назаренко]. – Київ : Вид-во т-ва «Знання» України, 1991. – 47, [1] с. – (Серія 8 «Новини науки, техніки, виробництва» №3). – Містить бібліогр.

Видукинд Корвейский. Деяния саксов [Текст] / Видукинд Корвейский ; отв. ред. В.Д. Королюк ; вступ. ст., пер. и коммент. Г.Э. Санчука ; [АН СССР, Ин-т славяноведения и балканистики]. – Москва : Наука, 1975. – 171, [1] с. – (Памятники средневековой истории народов Центральной и Восточной Европы). – Текст рус., лат. – Содерж. библиогр. – Имен. указ.: с. 267-270. – Геогр. указ.: с. 270-272.

Витте, С.Ю. Воспоминания [Текст]. [В 3 т.]. Т. 3. (17 октября 1905-1911). Царствование Николая ІІ / С.Ю. Витте ; [ред. Е. Ровинская]. – Москва : Соцэкгиз, 1960. – 723 с. – Имен. указ.: с. 653-712.

Герасименко, Н.В. Батько Махно [Текст] : мемуары белогвардейца / Н.В. Герасименко ; [под ред. П.Е. Щеголева]. – Воспр. изд. 1928 г. – Москва : Интерграф Сервис, 1990. – 126, [2] с. – Содерж. библиогр.

Гирич, І.Б. Київ. Люди і будинки [Текст] / Ігор Гирич ; [голов. ред. С. Головко]. – Київ : Либідь, 2015. – 428, [3] с. : іл.

Гірка правда остарбайтерів [Текст] / [уклад. Горідько Т.М.]. – Черкаси : Інтроліга ТОР, 2015. – 135 с. : іл.

Гладков, Т.К. Медведев [Текст] / Теодор Гладков ; [ред. В. Левченко]. – Москва : Молодая гвардия, 1985. – 301, [3] с., [32] с. ил. – (Жизнь замечательных людей : ЖЗЛ : сер. биогр. : осн. в 1890 г. Ф. Павленковым и продолж. в 1933 г. М. Горьким ; вып. 10 (657)). – Библиогр.: с. 303.

Градова, А. Гетьмани України [Текст] : історії про славу, мужність і відвагу / Анна Градова ; [ред. Н.С. Виноградова]. – Харків : Віват, 2015. – 351 с., [16] с. іл. : іл. – (Загадки минулого).

Громыко, А.А. 1036 дней президента Кеннеди [Текст] / Анатолий Громыко ; [ред. Вадеев О.В.]. – Москва : Политиздат, 1971. – 278, [16] с. ил.

Гуманітарний вісник. Серія: Історичні науки [Текст] : [Всеукр. зб. наук. пр.]. Число 22, вип.6 : [присвяч. 55-річчю від дня заснування ЧДТУ] / Черкас. держ. технол. ун-т ; [голов. ред. Бушин М.І.]. – Черкаси : ЧДТУ, 2015. – 277 с. – Містить бібліогр.

Гуржіївські історичні читання [Текст] : [зб. наук. пр.]. Вип. 7 / НАН України, Ін-т історії України НАН України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [голов. ред. В.А. Смолій]. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2014. – 391 с. – Містить бібліогр.

Гуржіївські історичні читання [Текст] : [зб. наук. пр.]. Вип. 8-9 / НАН України, Ін-т історії України НАН України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [голов. ред. В.А. Смолій]. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2014-2015. – 233 с. – Містить бібліогр.

Гуржіївські історичні читання [Текст] : [зб. наук. пр.]. Вип. 10 : до 100-річчя з дня народж. акад. І.О. Гуржія / НАН України, Ін-т історії України НАН України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [голов. ред. В.А. Смолій]. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2015. – 233 с. – Містить бібліогр.

Домме, Є.В. Варва – європейське містечко [Текст] / Євгеній Домме ; [голов. ред. В.М. Бойко] ; Черніг. центр перепідгот. та підвищ. кваліфікації працівників органів держ. влади, органів місц. самоврядування, держ. підприємств, установ і орг., Сівер. ін-т регіон. дослідж. – Чернігів : Сівер. центр післядиплом. освіти, 2015. – 47 с. : іл. – Бібліогр.: с. 46-47.

Єфремов, С.О. Публіцистика революційної доби (1917-1920 рр.) [Текст]. Т. 1 [9 березня 1917-28 квітня 1918 рр.] / Сергій Єфремов ; відп. ред. Верстюк В.Ф. ; упоряд. Верстюк В.Ф. [та ін] ; НАН України, Ін-т історії України, Сівер. ін-т регіон. дослідж. [та ін.]. – Київ : Дух і літера, 2014. – 645, [2] с. – (Бібліотека спротиву, бібліотека надії) (Джерела до вивчення історії української революції). – Містить бібліогр. – Ім. покажч.: с. 610-616.

Єфремов, С.О. Публіцистика революційної доби (1917-1920 рр.) [Текст]. Т. 2 [9 травня 1918-30 травня 1920 рр.] / Сергій Єфремов ; відп. ред. Верстюк В.Ф. ; упоряд. Верстюк В.Ф. [та ін] ; НАН України, Ін-т історії України, Сівер. ін-т регіон. дослідж. [та ін.]. – Київ : Дух і літера, 2014. – 543 с. – (Бібліотека спротиву, бібліотека надії) (Джерела до вивчення історії української революції). – Містить бібліогр. – Ім. покажч.: с. 513-519. – Геогр. покажч.: с. 520-523.

З Україною в серці [Текст] = With Ukraine in our hearts : спогади випусників україністики Вчит. Тудії в Щеціні (1959-1963) / авт.-упоряд. М. Дупляк. – Кліфтон : COMPUTOPRINT, 2015. – 693 с. : іл. – Текст укр., пол.

Загальна карта України [Карти] / Укр. Нар. Союз в Америці ; зладив М. Дячишин. – 1:2,580,000 – [Б.м. : б.в., поч. ХХ ст.]. – 1 к. (1 арк.) : кольор ; 78×45 см, склад. 18,5×11 см.

Иоасафовская летопись [Текст] / АН СССР, Ин-т истории ; [под ред. А.А. Зимина]. – Москва : Изд-во АН СССР, 1957. – 238, [2] с., [3] л. ил. – Содерж. библиогр. – Имен. указ.: с. 201-221. – Геогр. указ.: с. 222-232. – Предм. указ.: с. 233-239.

Капустянський, М. Похід українських армій на Київ – Одесу в 1919 році [Текст] : (короткий воєн.-іст. огляд). Ч. 1-2 / М. Капустянський. – Львів : Діло, 1921. – 88 с. – (Матеріяли до воєнної історії ; кн.1).

Карпов, В.Є. Козацькому роду нема переводу [Текст] / Карпов Валентин Євгенійович ; Центр «Інновац. технології». – Кіровоград : [б.в.], 2012. – 491 с. : іл. – Бібліогр.: с. 487-491.

Кирилюк, П.Г. Стежина мого родоводу [Текст] : спогади / П.Г. Кирилюк. – Чорнобай : Чорнобаїв. КПП, 2015. – 62 с. : іл.

Климчук, О.О. Факторія Завойка [Текст] : портрет з історії / Олександр Климчук ; [ред. Ю. Буряк]. – Київ : Укр. письменник, 2013. – 316, [2] с., [16] с. іл. – (In corpore).

Корновенко, С.В. Аграрне питання у політичній діяльності С.Ю. Вітте [Текст] : монографія / С.В. Корновенко, З.В. Священко ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Наук. т-во істориків-аграрників. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2015. – 189 с. – Бібліогр.: с. 170-189.

Лук’яненко, Л.Г. Шлях до відродження [Текст]. [У 13 т.]. Т. 1. За Україну, за її волю… ; Сповідь у камері смертника ; «Вірую в Бога і в Україну ; Нобелівські мрії. Листи / Левко Лук’яненко. – Київ : ТОВ «Юрка Любченка», 2014. – 534, [24] с. іл.

Лук’яненко, Л.Г. Шлях до відродження [Текст]. [У 13 т.]. Т. 2. Не дам загинуть Україні! / Левко Лук’яненко. – Київ : ТОВ «Юрка Любченка», 2014. – 614 с., [24] с. іл.

Лук’яненко, Л.Г. Шлях до відродження [Текст]. [У 13 т.]. Т. 3. На землі Кленового Листка : спогади й роздуми посла / Левко Лук’яненко. – Київ : ТОВ «Юрка Любченка», 2014. – 590, [16] с. іл.

Лук’яненко, Л.Г. Шлях до відродження [Текст]. [У 13 т.]. Т. 4. / Левко Лук’яненко. – Київ : ТОВ «Юрка Любченка», 2015. – 559 с., [30] с. іл.

Лук’яненко, Л.Г. Шлях до відродження [Текст]. [У 13 т.]. Т. 5. З часів неволі : Соснівка-7 / Левко Лук’яненко. – Київ : ТОВ «Юрка Любченка», 2014. – 511 с., [16] с. іл.

Лук’яненко, Л.Г. Шлях до відродження [Текст]. [У 13 т.]. Т. 6. З часів неволі. Кн. 2 / Левко Лук’яненко. – Київ : ТОВ «Юрка Любченка», 2014. – 445 с.: іл.

Лук’яненко, Л.Г. Шлях до відродження [Текст]. [У 13 т.]. Т. 7. З часів неволі : спогади і роздуми / Левко Лук’яненко. – Київ : ТОВ «Юрка Любченка», 2014. – 447 с. : іл.

Лук’яненко, Л.Г. Шлях до відродження [Текст]. [У 13 т.]. Т. 8. З часів неволі : Країна Моксель / Левко Лук’яненко. – Київ : ТОВ «Юрка Любченка», 2014. – 519 с. : іл. – Ім. покажч.: с. 503-519.

Лук’яненко, Л.Г. Шлях до відродження [Текст]. [У 13 т.]. Т. 9. З часів неволі : Одержимі / Левко Лук’яненко. – Київ : ТОВ «Юрка Любченка», 2014. – 647 с., [24] с. іл.

Лук’яненко, Л.Г. Шлях до відродження [Текст]. [У 13 т.]. Т. 10. Тут мій дух / Левко Лук’яненко. – Київ : ТОВ «Юрка Любченка», 2014. – 687 с., [32] с. іл. : іл.

Лук’яненко, Л.Г. Шлях до відродження [Текст]. [У 13 т.]. Т. 11. До історії Української Генсільської спілки ; Хто такі республіканці? Статті / Левко Лук’яненко. – Київ : ТОВ «Юрка Любченка», 2015. – 639 с., [24] с. іл. : іл

Лук’яненко, Л.Г. Шлях до відродження [Текст]. [У 13 т.]. Т. 12. Національна ідея і національна воля ; Де ти, доле України? / Левко Лук’яненко. – Київ : ТОВ «Юрка Любченка», 2015. – 550, [1] с., [16] с. іл.

Лук’яненко, Л.Г. Шлях до відродження [Текст]. [У 13 т.]. Т. 13. Злочинна  суть КПРС-КПУ, Нюрберг-2 ; Придністров’я ; Від хохла до українця. Телепередачі. Статті / Левко Лук’яненко. – Київ : ТОВ «Юрка Любченка», 2015. – 445 с., [32] с. іл.

Межиріч [Текст] = Mezhyrich : спосіб життя та використання мамонта палеоліт. Мисливцями-збирачами лісостеп. України : [буклет] / Ін-т археології НАН України,  Departement de Prehistoire MNHN France. – Київ : [б.в.], 2008. – 1 арк. : іл. – Текст укр., фр.

Мельниченко, В.Ю. Михайло Грушевський у Москві [Текст] : авт. енциклопедія-хроноскоп  [до 150-річчя від дня народж. М. Грушевського] / Володимир Мельниченко ; [голов. ред. А. Мнишенко]. – Київ : Либідь, 2015. – 565, [1] с. іл. – Містить бібліогр.

Мельниченко, В.Ю. Москва Михайла Грушевського [Текст] : авт. енциклопедія-хроноскоп : [до 150-річчя з дня народж. М.С. Грушевського] / Володимир Мельниченко ; [ред. А. Овсянникова ; Нац. культур. центр України в Москві]. – Москва : Домаш. Б-ка, 2014. – 672 с., [48] с. іл. – Містить бібліогр.

Мельниченко, В.Ю. Українська душа Москви : Михайло Максимович, Михайло Щепкін, Осип Бодянський, Микола Гоголь [Текст] / Володимир Мельниченко. – Москва : ОЛМА Медіа Групп, 2010. – 667, [3] с., [16] с. іл. – Містить бібліогр.

Мельниченко, В.Ю. Українські наголоси московських храмів [Текст] : (100 історій і термінів) / Володимир Мельниченко ; [ред. А. Овсянникова]. – Москва : ОЛМА Медіа Групп, 2010. – 267, [2] с., [32] с. іл. – Містить бібліогр.

Мельниченко, В.Е. Арбат, 9 [Текст] : феномен дома в истории Москвы арбатской / Владимир Мельниченко ; [ред. М. Борисова]. – Москва : Столица, 2012. – 798, [1] с., [16] с. ил.

Міграційні рухи з Західної України до Західної Канади [Текст] = Migration from Western Ukrain to Western Canada : матеріали спіл. конф. : міжнар. конф. «Еміграція населення західноукраїнських земель до Північної Америки на рубежі ХІХ-ХХ ст. Її роль в освоєнні канадського заходу», Чернівці, 1990 : до 100-річчя укр. еміграції / ред. О. Макар, Р. Білаш. – Едмонтон : Канад. Центр укр. культури та етнографії [та ін.], 2002. – 391, [1] с. : іл. – Текст укр., англ. – Ім. покажч.: с. 377-384. – Геогр. покажч.: с. 385-392.

Нагачевський, А. Побутові танці канадських українців [Текст] / Андрій Нагачевський. – Київ : Родовід, 2001. – 188, [1] с. : іл. – (Серія української етнографії та культури ; кн. 1). – Містить бібліогр.

Нариси з історії та культури євреїв України [Текст] / [Центр дослідж. єврейс. історії та культури НАУКМА, Ін-т юдаїки] ; упоряд. та ред. Л. Фінберг, В. Любченко. – Вид. 2-ге. – Київ : Дух і літера, 2008. – 437, [16] с. іл. : іл. – Містить бібліогр.

Памятники русского права [Текст]. Вып. 1. Памятники права Киевского государства Х-ХІІ вв. / сост. А.А. Зимин ; под ред. С.В. Юшкова. – Москва : Гос. изд-во юрид. лит., 1952. – 287 с. – Содерж. библиогр.

Пепа, В.І. Золото Дажбожих внуків [Текст] / Вадим Пепа. – Вінниця : Едельвейс і К, 2015. – 90, [1] с.

Попович, М.В. Кровавый век [Текст] / Мирослав Попович. – Киев : Кордон, 2015. – 990, [1]с. : ил. – Содерж. библиогр.

Райгородецкий, Е.Я. Огненные берега Роси [Текст] / Ефим Райгородецкий ; [ред. И.В. Яворский]. – Киев : Политиздат Украины, 1984. – 188, [2] с. – (Мемуары).

Революція Гідності та її вплив на державу і суспільство [Текст] / [ред. та упоряд. Л. Кудіна, О. Рязанцева]. – Київ : Молодіж. Альтернатива, 2015. – 70 с. – (Молоді автори). – Містить бібліогр.

Самбурський, К.І. Щоденники, 1918-1928 рр. [Текст] : гірка укр. історія очима псаломщика з Гужівки / [упоряд. В. Моренець, В. Шевченко ; наук. ред. В. Шевченко]. – Київ : Гнозіс, 2015. – 1023 с. : іл. – Містить бібліогр.

Сергійчук, В.І. Голодомор 1932-1933 років як геноцид українства [Текст] / Володимир Сергійчук. – Вишгород : Сергійчук М.І., 2015. – 131 с. : іл. – Містить бібліогр.

Соловьев, Е.А. Иоанн Грозный [Текст] / [Е.А. Соловьев]. Хмельницький / [В.И. Яковенко]. Потемкин / [В.В. Огарков]. Суворов / [М.Л. Песковский]. Скобелев / [М.М. Филиппов : биогр. очерки / ред. Е.А. Калло]. – Санкт-Петербург : ЛИО Редактор, 1994. – 455 с. – (Жизнь замечательніх людей. Биографическая библиотека Ф. Павленкова. – На тит. л. авт. не указ.

Степанов, М.В. Скифский хтонический миф и его отражение в погребальном обряде [Текст] : [моногафия] / Степанов М.В. – Киев : Олег Філюк, 2015. – 177 с. : ил. – Библиогр.: с. 163-172.

Тиліщак, В. Спротив геноциду [Текст] : кн.-кат. вист. / [В. Тиліщак, В. Бірчак, В. Василенко та ін.] ; Укр. ін-т нац. пам’яті [та ін.]. – Київ [та ін.] : Часопис, 2015. – 75, [4] с. : іл.

Тищик, Б.Й. Західноукраїнська Народна Республіка, 1918-1923 рр. [Текст] : (до 75-річчя утворення і діяльності) / Б.Й. Тищик, О.А. Вівчаренко. – Коломия : Світ, 1993. – 118, [1] с. – Містить бібліогр.

Томазов, В.В. Грецькі сторінки української історії [Текст] : попул. виклад. / Валерій Томазов, Олексій Ясь ; за ред. В.А. Смолія. – Київ : Либідь, 2013. – 223 с. : іл. – Бібліогр.: с. 222-223.

Украдене дитинство [Текст] : діти і підлітки Черкащини в роки Другої світової війни : зб. наук. ст., док., матеріалів та спогадів / Черкас. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України [та ін.] ; [авт.-упоряд. Голиш Г.М., Клименко Т.А., Мельниченко В.М. ; редкол. : В.М. Мельниченко (голова) та ін.]. – Черкаси : Вертикаль, 2015. – 191 с. : іл. – Ім. покажч.: с. 184-186. – Геогр. покажч. : с. 187-188.

Україна. Війна. Власна пам’ять [Текст] : дослідж., док., свідчення / Ін-т історії НАН України, Нац. музей історії України у Другій світ. війні, Мемор. комплекс ; [авт.-упоряд. Л.В. Легасова, О.Є. Лисенко, І.К. Патриляк та ін. ; наук. ред. О.Є. Лисенко]. – Київ : Аеростат, 2015. – 263 с. : іл. – Містить бібліогр. – Ім. покажч.: с. 256-261.

Українське козацтво [Текст] = the Cossacks of Ukraine / [авт.-уклад. Б. Черкас ; голов. ред. В. Строля]. – Київ : Балтія-Друк, 2015. – 197, [3] с.: іл. – Бібліогр.: с. 198-199.

Хоменко, В.М. Звенигородка [Текст] / Володимир Хоменко ; [відп. ред. М. Пономаренко]. – Вид. 2-ге, доповн. – Київ : Арт Економі, 2015. – 91, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 59-60.

Чувпило, О.О. Розвиток сходознавства в Харківському університеті (1805-2015 рр.) [Текст] : присвяч. 210-й річниці від дня заснування Харків. нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна / О.О. Чувпило, Л.О. Чувпило ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : Щедра садиба плюс, 2015. – 529 с. – Містить бібліогр.

Шевченко, В. Бути! [Текст] : публіцистика / Віталій Шевченко ; [упоряд. Н. Кунець, І. Неживий]. – Чернігів : Лозовий В.М., 2014. – 399 с. – Ім. покажч.: с. 389-395. – Геогр. покажч.: с. 395-399.

Якубовский, И.И. Земля в огне [Текст] : [воспоминания] /И.И. Якубовский ; [ред. В.А. Устьянцев]. – Москва : Воениздат, 1975. – 567, [80] с. ил. – (Военные мемуары).


ЕКОНОМІКА. ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ


Аксьонова, О.В. Методика викладання економіки [Текст] : навч. посіб. / О.В. Аксьонова ; [ред. І.О. Соломарський] ; Київ.нац. екон. ун-т. – Київ : КНЕУ, 1998. – 278, [1] с. – Бібліогр.: с. 249-254.

Атаманчук, Ю.М. Теоретичні і методичні засади підготовки магістрів з управління навчальним закладом до інформатизації управлінської діяльності [Текст] : автореф. дис. … д-ра пед. наук: 13.00.04; 13.00.06 / Атаманчук Юрій Миколайович ; Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини. – Умань : Наук. світ, 2016. – 43 с. – Бібліогр.: с. 35-39.

Берестовий, А.І. Податкові платежі селянства Наддніпрянської України у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. [Текст] : монографія / А.І. Берестовий, С.В. Корновенко ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Наук. т-во істориків-аграрників. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2015. – 211 с. – Містить бібліогр.

Бюджетний моніторинг [Текст] : аналіз виконання бюджету за січ. – черв. 2015 р. / [Зубенко В.В., Самчинська І.В., Рудик А.Ю. та ін.] ; Ін-т бюджету та соц.-екон. дослідж. – Київ : Нора-Друк, 2015. – 78 с. : іл.

Добрянський, І.А. Страхування [Текст] : [підруч. для студентів ВНЗ] / Добрянський І.А., Рижиков В.С., Серватинська І.М. – Київ : Вид-во Ун-ту сучас. знань, 2014. – 314 с. – Бібліогр: с. 299-310.

Економіка підприємства [Текст] : зб. практ. задач і конкрет. ситуацій : навч. посіб. / [С.Ф. Покропивний, Г.О. Швиданенко, О.С. Федонін та ін.] ; за ред. С.Ф. Покропивного ; Київ. нац. екон. ун-т. – Київ : КНЕУ, 2000. – 327 с. : табл.

Желтякова, И.А. Цены и ценообразование [Текст] тесты и задачи : [учеб. пособие] / И.А. Желтякова, Г.А. Маховикова, Н.Ю. Пузыня ; [гл. ред. В. Усманов]. – Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 1999. – 207 с. : ил.

Зачко, О.Б. Методологія безпеко-орієнтованого управління проектами розвитку складних систем (на прикладі цивільного захисту) [Текст] : автореф. дис. … д-ра техн. наук : 05.13.22 Зачко Олег Богданович ; Київ. нац. ун-т буд-ва та архітектури. – Київ : Oprint, 2015. – 43 с. : іл. ) – Бібліогр.: с. 32-41.

Квасницька, Р.С. Інвестиційний потенціал інститутів фінансового ринку України [Текст] : монографія / Р.С. Квасницька. – Хмельницький : Монускрипт, 2015. – 313 с. – Містить бібліогр.

Кирилюк, Є.М. Мікроекономічний аналіз державної політики [Текст] : навч.-метод. посіб. / Є.М. Кирилюк. – Черкаси : Видавн. від. ЧНУ, 2015. – 315 с.

Компанець, К.А. Організаційно-економічне обгрунтування принципів та методів управління підприємством (на прикладі туристичних організацій) [Текст] : автореф. дис. … канд. екон. наук: 08.00.04 / Компанець Катерина Андріївна ; Нац. трансп. ун-т. – Київ : Ред.-видавн. від. НТУ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: с. 15-17.

Концевич, В.В. Несилове проактивне управління якістю проектів [Текст] : автореф. дис.  … канд. техн. наук : 05.13.22 / Концевич Вікторія Валеріївна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ : КОМПРИНТ, 2015. – 18 с. – Бібліогр.: с. 14-16.

Крап-Спісак, Н.П. Методологічні основи керування конфігураціями туристичних потоків в системі управління проектами [Текст] : автореф. дис. … канд. техн. наук: 05.13.22 / Крап-Спісак Наталія Павлівна ; Держ. служба України з надзвичайн. ситуацій, Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності. – Львів : [б.в.], 2015. – 22 с. – Бібліогр.: с. 18-20.

Мітченко, Г.В. Організаційно-економічне забезпечення стратегічного маркетингу на підпрємствах автомобільного транспорту [Текст] : автореф. дис. … канд. екон. наук: 08.00.04 / Мітченко Галина Валеріївна ; Нац. трансп. ун-т. – Київ : Ред.-видавн. від НТУ, 2015. – 20 с. : іл. – с. 17-18.

Основи економічної теорії [Текст] : навч. посіб. : [для студентів ВНЗ / А.Т. Потєєв, М.В. Плахотнікова, Т.С. Непомняща, О.Є. Пилипенко] ; за заг. ред.. М.В. Плахотнікової ; Східноєвроп. ун-т економіки і менеджменту. – Черкаси : Редакц.-видавн. від. СУЕМ, 2008. – 247 с. : іл. – Містить бібліогр.

Педько, А.Б. Власність, контроль і конфлікт інтересів в акціонерних товариствах [Текст] / А.Б. Педько ; [ред. С.Б. Галата]. – Київ : Києво-Могилян. акад., 2008. – 324 с.

Роджерс, Е.М. Дифузія інновацій [Текст] = Diffusion of innovations : пер. з англ. / Еверет М. Роджерс ; [ред. О.О. Бородіна]. – Київ : Києво-Могилян акад., 2009. – 590 с. – (Бібліотека журналіста). – Бібліогр.: с. 514-566. – Ім. покажч.: с. 567-572. – Предм. покажч.: с. 573-590.

Самородов, В.М. Полтавське сільськогосподарське товариство (1865-1920 рр.) : історія, звитяги, першопостаті [Текст] : [монографія] / В.М. Самородов, С.Л. Кигим ; [за наук. ред. В.М. Самородова]. – Полтава : Дивосвіт, 2015. – 157, [1] с. : іл. – Містить бібліогр. – Ім. покажч.: с. 150-157.

Самуэльсон, П.А. Экономика [Текст] : ввод. курс. Т. 1 : пер. с англ / Пауль А. Самуэльсон ; [ред. Д. Гаврилов]. – Москва : Алфавит, 1993. – 430 с.

Сборник задач по экономической теории [Текст] : микроэкономика и макроэкономика / Чепурин М.Н., Киселева Е.А., Ермилова С.В. [и др.] ; [ред. Чепурин М.Н., Киселева Е.А.] ; МГИМО. – Изд. 5-е, доп. и перераб. – Киров : Дом печати – ВЯТКА, 2011. – 245, [1] с. : ил. – Содерж. библиогр.

Сіденко, В. Борги: час брати і час віддавати. Глобальні тенденції та виклики для України [Текст] : аналіт. доп. / Володимир Сіденко, Василь Юрчишин, Катерина Маркевич ; [ред. А. Пашкова] ; Укр. центр екон. та політ. дослідж. ім. О. Разумкова. – Київ : Заповіт, 2015. – 71 с. : іл. – (Бібліотека Центру Разумкова) (Дискусії про економічний розвиток). – Містить бібліогр.

Сопоцько, О.Ю. Механізм управління постачаннями швидкопсувних вантажів [Текст] : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.04 / Сопоцько Ольга Юріївна ; Нац. трансп. ун-т. – Київ : Ред.-видавн. від. НТУ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-18.

Соціально-економічні наслідки участі постсоціалістичних країн у процесах європейської інтеграції [Текст] доп. та сповіщення І Міжнар. наук. конф., [Черкаси], 23-25 верес. 2015 р. / Акад. екон. наук України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького [та ін.] ; [відп. ред. Кукурудза І.І.]. – Черкаси : Видавн. від. ЧНУ, 2015. – 219 с. – Містить бібліогр.

Стэнлейк, Дж.Ф. Экономикс для начинающих [Текст] = Starting economics : [учебник : пер. с англ.] / Дж. Ф. Стэнлейк ; [ред. Н.И. Балашова]. – Москва : Республика, 1994. – 446, [1] с. : ил. – Предм. указ.: с. 442-447.

Страхова справа [Текст]. Кн.2. Убезпечення життя / Аулін В.В., Дігтяр Б.С., Рижиков В.С., Солових Є.К. – Кіровоград : Поліум, 2012. – 295 с. – Бібліогр.: с. 279-289.

Фальцман, В.К. Оценка инвестиционных проектов и предприятий [Текст] / В.К. Фальцман ; [гл. ред. В.К. Фальцман] ; Акад. нар. хоз-ва при правительстве РФ, Рос.-нем. высш. шк. упр. – Москва : ТЕИС, 1999. – 56 с. – (Серия «Основы современной экономики»). – Библиогр.: с. 54.

Федоренко, Я.А. Українське село на рубежі тисячоліть (1990-2014 рр.) [Текст] : монографія / Федоренко Я.А. – Черкаси : Третяков О.М., 2015. – 317 с. – Бібліогр.: с. 275-317.

Хасси, Д. Стратегия и планирование [Текст] = Strategy and Planning : путеводитель менеджера : [пер. с англ.] / Дэвид Хасси ; [науч. ред. Л.А. Трофимова]. – Санкт-Петербург : Питер, 2001. – 378 с. – (Теория и практика менеджмента). – Содерж. библиогр. – Имен. указ.: с. 371. – Предм. указ.: с. 371-377. – Алф. указ.: с. 377-378.

Шапілова, Н.В. Збірник задач і ділових ігор з дисципліни «Економіка підприємств» [Текст] : навч. посіб. для студентів екон. навч. закл. / Н.В. Шапілова. – Харків : Консум, 1999. – 99 с. – Бібліогр.: с. 99.


ПОЛІТИКА. ПОЛІТИЧНІ НАУКИ


Войналович, В.А. Релігійний чинник етнологічних процесів на Донбасі: історія і сучасність [Текст] : [монографія] / Віктор Войналович, Наталія Кочан ; [відп. ред. М.І. Панчук] ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД, 2014. – 300 с. – Містить бібліогр.

Галака, С.П. Шлях України до набуття без’ядерного статусу та його наслідки для режиму ядерного нерозповсюдження [Текст] : спец. вип. / [С.П. Галака, Г.М. Перепелиця ; ред. О. Бондаренко]. – Київ : Фоліант, 2015. – 79 с. – На тит. арк. авт. не зазнач. – Містить бібліогр.

Гальчинский, А.С. Записки советника Президента. Десять лет с Президентом Леонидом Кучмой [Текст] : [пер. с укр.] / Анатолий Гальчинский ; [гл. ред. С. Головко]. – Киев : Лыбидь, 2013. – 548, [2] с.

Донбас в етнополітичному вимірі [Текст] : [монографія / В. Котигоренко, О. Калакура, Л. Ковач та ін.] ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД, 2014. – 579 с. – Містить бібліогр.

Інституційні зміни політичної системи сучасної України: оцінка стану та напрями оптимізації [Текст] : аналіт. доп. / [Г.І Зеленько, О.В. Лісничук, В.О. Ковалевський та ін. ; за ред. Г.І. Зеленько] ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД, 2014. – 161 с. : іл. – Містить бібліогр.

Марциновський, А. Асоціація з ЄС у ваших медіа [Текст] : посіб. для журналістів / [А. Марциновський, Громад. орг. «Інтерньюз-Україна»]. – [Б.м.] : К.І.С., 2015. – 30 с. – На тит. арк. авт. не зазнач.

Петровський, Я.В. Моє право і обов’язок як громадянина [Текст] : кн. спогадів / Ярослав Петровський ; ред. В. Петровський, С. Петровська. – Київ : КИТ, 2015. – 383 с. : іл. – Текст укр., рос.

Політичні технології регулювання міжетнічної та міжконфесійної взаємодії у новітніх українських реаліях [Текст] : аналіт. доп. / [Римаренко С.Ю., Шайгородський Ю.Ж., Бушанський В.В. та ін. ; за ред. С.Ю. Римаренка]. – Київ : ІПіЕНД, 2014. – 186 с. – Містить бібліогр.

Реформи під мікроскопом: 2015 рік [Текст] / [Реанімац. пакет реформ ; ред.-упоряд. Міський В.В., Галушка О.М.]. – Київ : Родовід, 2015. – 87 с. – Містить бібліогр.

Три дні вересня вісімдесят дев’ятого [Текст] : матеріали Установ. з’їзду Нар. руху України за перебудову, [Київ, 7-10 верес. 1989 р.] / Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського НАН України [та ін.] ; [ред. О. Сергієнко]. – Київ : [б.в.], 2000. – 495 с. : іл.

Филипович, Л.О. Майдан і Церква [Текст] / Людмила Филипович ; [відп. ред. Л.О. Филипович, О.В. Горкуша]. – Київ : Техніка, 2015. – 650 с. : іл. – Текст укр., рос. – Містить бібліогр.


ДЕРЖАВА І ПРАВО. ЮРИДИЧНІ НАУКИ


Адвокати і правники – діячі Легіону Українських січових стрільців [Текст] : біогр. альб. / Нац. асоц. адвокатів України, Центр дослідж. адвокатури і права ; [упоряд. І.Б. Василик, О.С. Лугова, Б.В. Луговий]. – Київ : КВІЦ, 2015. – 158 с. : іл. – Бібліогр.: с. 149-156.

Волік, В.В. Формування та реалізація державної політики в галузі міського транспорту: адміністративно-правові засади [Текст] : монографія / Волік В.В. ; Донец. юрид. ін-т МВС України. – Дніпропетровськ : Середняк Т.К., 2016. – 493 с. – Бібілогр. : с. 442-483.

Впровадження електронного врядування: досвід ЄС для України [Текст] / [ред. та упоряд. Л. Кудіна, О. Рязанцева]. – Київ : Молодіж. Альтернатива, 2015. – 90 с. – (Молоді автори). – Містить бібліогр.

Держава і право [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 69. Серія: Юридичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; [наук. ред. І.О. Кресіна]. – Київ : Юрид. думка, 2015. – 398, [3] с. – Містить бібліогр.

[Державна служба України] [Текст] : зб. матеріалів щоріч. наук.-практ. семінару, [Черкаси], 27 квіт. 2012 р. №4. Пріоритети і напрямки оптимізації законодавчої бази діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування / Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького [та ін.] ; [редкол. : Іщенко М.П. (голова) та ін.]. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2012. – 328 с. – Містить бібліогр.

[Державна служба України] [Текст] : зб. матеріалів щоріч. наук.-практ. семінару, [Черкаси], 9 квіт. 2013 р. №5. Інноваційні технології в оптимізації систем державного управління і місцевого самоврядування в Україні / Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького [та ін.] ; [редкол. : Іщенко М.П. (голова) та ін.]. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2013. – 217 с. – Містить бібліогр.

[Державна служба України] [Текст] : зб. матеріалів щоріч. наук.-практ. семінару, [Черкаси], 16 квіт. 2014 р. №6. Трансформування державної служби і державного управління та їх адаптація до європейських стандартів / Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького [та ін.] ; [редкол. : Іщенко М.П. (голова) та ін.]. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2014. – 197 с. – Містить бібліогр.

[Державна служба України] [Текст] : зб. матеріалів щоріч. наук.-практ. семінару, [Черкаси], 25 квіт. 2015 р. №7. Особливості становлення системи державного управління і місцевого самоврядування в контексті членства України у Європейському Союзі / Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького [та ін.] ; [редкол. : Іщенко М.П. (голова) та ін.]. – Черкаси : Інтроліга ТОР, 2015. – 187 с. – Містить бібліогр.

Експертизи у судочинстві України [Текст] : роз’яснення, законодавство, суд. практика / За заг. ред. В.Г. Гончаренка, І.В. Гори. – Київ : Юрінком Інтер, 2015. – 509 с. – (Бюлетень закондавства і юридичної практики України ; 5-6’2015).

Європейський суд з прав людини. Базові матеріали. Застосування практики [Текст] : [збірник] / Укр. Правн. Фундація ; [уклад. Ю. Зайцнв ; ред. Н. Олександренко]. – Київ : Укр. Центр Прав. Студій, 2003. – 582 с. – Містить бібліогр.

Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України [Текст]. Вип. 1/2015 / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [за заг. ред. Ю.В. Ковбасюка]. – Київ : НАДУ, 2015. – 218 с. – Містить бібліогр.

Інтелектуальна власність: погляд з ХХІ століття [Текст] : зб. наук. пр. за матеріалами V Всеукр. наук.-практ. конф., [Черкаси], (15-16 жовт. 2015 р.) / Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмеьницьго [та ін.] ; [відп. ред. Корновенко С.В.]. – Черкаси : Видавн. від. ЧНУ, 2015. – 247 с. – Містить бібліогр.

Осадчий, В.І. Корупційні злочини [Текст] : монографія / В.І. Осадчий. – Київ : Вид-во Європ. ун-ту, 2016. – 81 с. – Містить бібліогр.

Орхуська конвенція [Текст] / [Всеукр. екол. ліга, Центр екол. освіти та інформації ; голов. ред. Тимочко Т.В.]. – Київ : Аспект-Поліграф, 2015. – 35 с. – (Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги) (Серія «Стан навколишнього середовища» ; №8 (140)).

Розумовські зустрічі [Текст] : зб. наук. пр. №1 / Ін-т законодавства Верховної Ради України, Укр. ін-т нац. пам’яті [та ін.] ; [голов. ред. В.М. Бойко]. – Чернігів : Сівер. центр післядиплом. освіти, 2014. – 277 с. – Містить бібліогр.

Стратегічні судові справи на захисті екологічних прав та довкілля [Текст] : [посібник / Бонайн Дж., Алексєєва Є., Кравченко О. та ін. ; за заг. ред. Кравченко О.] ; МБО «Екологія-Право-Людина». – Львів : Манускрипт, 2014. – 135 с.

Україна. Закон. Кодекс цивільного захисту України [Текст] : зі змінами та допов. станом на 17 листоп. 2015 р. / М-во юстиції України. – Офіц. вид. – Київ : Форум, 2015. – 167с. + 1 електрон. опт. диск. – (Кодекси України ; №12/2015). – Вид. з швидкозшивачем.

Україна. Закони. Житловий кодекс [Текст] : зі змінами та допов. станом на 15 жовт, 2015 р. / М-во юстиції України. – Офіц. вид. – Київ : Форум, 2015. – 113 с. + 1 електрон. опт. диск. – (Кодекси України ; №11/2015). – Вид. з швидкозшивачем.

Україна. Закони. Закон України про державну допомогу сім’ям з дітьми [Текст] : станом на 8 груд. 2015 р. / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – Київ : Парлам. вид-во, 2015. – 15 с. – (Закони України).

Україна. Закони. Закон України про електронну комерцію [Текст] : станом на 5 січ. 2016 р. / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – Київ : Парлам. вид-во, 2016. – 18, [1] с. – (Закони України).

Україна. Закони. Закон України про запобігання корупції [Текст] : станом на 14 верес. 2015 р. / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – Київ : Парлам. вид-во, 2015. – 76 с. – (Закони України).

Україна. Закони. Закон України про місцеве самоврядування в Україні [Текст] : станом на 29 верес. 2015 р. / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – Київ : Парлам. вид-во, 2015. – 79 с. – (Закони України).

Україна. Закони. Закон України про місцеві державні адміністрації [Текст] : станом на 14 верес. 2015 р. / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – Київ : Парлам. вид-во, 2015. – 31, [1] с. – (Закони України).

Україна. Закони. Кодекс законів про працю України [Текст] / М-во юстиції України. – Офіц. вид. – Київ : Форум, 2015. – 174 с. + електрон опт. диск. – (Кодекси України ; №10/2015). – Вид. з швидкозшивачем.

Україна. Закони. Закони України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації», «Про систему іномовлення України» [Текст] : станом на 14 січ. 2016 р. / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – Київ : Парлам. вид-во, 2016. – 23 с. – (Закони України).

Україна. Закони. Закон України про службу в органах місцевого самоврядування [Текст] : станом на 14 верес. 2015 р. / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – Київ : Парлам. вид-во, 2015. – 19, [1] с. – (Закони України).

Україна. Закони. Закон України про статус депутатів місцевих рад [Текст] : станом на 11 верес. 2015 р. / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – Київ : Парлам. вид-во, 2015. – 32 с. – (Закони України).

Цивільна зброя в Україні: міфи та реальність [Текст] : укр. дійсність і міжнар. досвід. легалізації та контролю / [Герега Г.Ф., Зарубінський О.О., Петренко Б.М., Старовойтенко Р.В.] ; Укр. ін-т дослідж. екстремізму. – Київ : АДЕФ-Україна, 2015. – 151 с. : іл. – Бібліогр.: с. 140-149.


ВОЄННА СПРАВА. ВОЄННА НАУКА


Буряк, Н.Є. Управління проектом підготовки рятувальників для ліквідації надзвичайних ситуацій в умовах невизначеності [Текст] : автореф. дис. … канд. техн. наук: 05.13.22 , Буряк Назарій Євгенович ; Держ. служба України з надзвичайн. ситуацій, Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності. – Львів : [б.в.], 2015. – 24 с. – Бібліогр.: с. 19-22.

История военного искусства [Текст]. [В 2 т.]. Т. 1 / под общ. ред. П.А. Ротмистрова. – Москва : Воениздат, 1963. – 526, [2]с., [3] л. к. : ил. – Содерж. библиогр.

История военного искусства [Текст] / под общ. ред. А.А. Строкова. – Москва : Воениздат, 1966. – 654, [1] с., [5] л. к. : ил. – (Библиотека офицера). – Содерж. библиогр.

Кибальна, Н.А. Виховання професійної відповідальності майбутніх фахівців цивільного захисту [Текст] : автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.07 / Кибальна Неля Анатоліївна ; Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини. – Умань : Наук. світ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: с. 15-17.

Суворов, А.В. Наука побеждать [Текст] / А.В. Суворов ; [ред. Н.В. Баранов]. – Москва : Воениздат, 1987. – 37, [2] с.


КУЛЬТУРА. КУЛЬТУРОЛОГІЯ


Шейко, В.М. Формування основ культурології в добу цивілізаційної глобалізації (друга половина ХІХ – початок ХХІ ст.) [Текст] : [монографія] / В.М. Шейко, Ю.П. Богуцький ; [голов. ред. О. Удод]. – Київ : Генеза, 2005. – 591 с. – Бібліогр.: с. 525-570. – Ім. покажч.: с. 571-588.


НАУКА. НАУКОЗНАВСТВО


Луценко, Г.В. Комп’ютерні технології управління проектами [Текст] : навч.-метод. посіб. для студентів ун-тів / Г.В. Луценко. – Черкаси : Видавн. від. ЧНУ, 2014. – 83 с. : іл. – Бібліогр.: с. 81-82.

Наука України у світовому інформаційному просторі [Текст]. Вип. 11 / НАН України ; [голов. ред. Я.С. Яцків]. – Київ : Академперіодика, 2015. – 156, [1] с. : іл. – Містить бібліогр.


ОСВІТА. ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ


Барбелко, Н.С. Виховання міжкультурної толерантності студентів коледжів у процесі вивчення іноземної мови [Текст] : автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.07 / Барбелко Наталія Степанівна ; Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини. – Умань : Наук. світ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: с. 15-17.

Брюховецький, В.С. Реформування системи вступу до вищого навчального закладу: позитиви та перспективи з досвіду НаУКМА [Текст] / В.С. Брюховецький, М.О. Голубєва, О.В. Кирієнко. – Київ : Києво-Могилян. акад., 2011. – 181 с. : іл. – Бібліогр.: с. 104-106.

Васильєв, І.Б. Теоретичні і методичні засади підготовки педагогів професійного навчання [Текст] : автореф. дис. … д-ра пед. наук: 13.00.04 / Васильєв Іван Борисович ; НАПН України, Ін-т пед. освіти  і освіти дорослих. – Київ : ДКС центр, 2016. – 40 с. – Бібліогр.: с. 30-37.

Вонітова, Н. Рости тільки на радість [Текст] : (метод. посіб. для дошк. навч. закл.) / Наталія Вонітова, Ольга Горбач ; [ред. М. Демчишин] ; Ін-т інновац. технологій і змісту освіти, Народознав.-Просвітн. Центр Гарафіни Маковій Факел пам’яті Марії. – Чернівці : Факел Марії, 2010. – 269 с. : іл.

Душечкіна, Н.Ю. Формування екологічного світогляду студентів економічних спеціальностей у вищих навчальних закладах [Текст] : автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.07 / Душечкіна Наталія Юріївна ; Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини. – Умань : Наук. світ, 2016. – 20, [1]с. – Бібліогр.: с. 17-18.

Загребнюк, Ю.В. Професійне самовизначення учнівської молоді в середніх навчальних закладах США [Текст] : автореф. дис. …канд. пед. наук: 13.00.07 / Загребнюк Юлія Володимирівна ; Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини. – Умань : Наук. світ, 2016. – 19 с. – Бібліогр.: с. 16-17.

Задорожна, О.М. Формування світоглядних переконань у студентів педагогічних університетів засобами природоохоронної діяльності [Текст] : автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 / Задорожна  Олена Михайлівна ; Уман. держ пед ун-т ім. П. Тичини. – Умань : Наук. світ, 2016. – 20, [1] с. – Бібліогр.: с. 16-18.

Зеленська, А.М. Поспішаємо до школи. Читайлик [Текст] : [для дошк. віку / А.М. Зеленська ; худож. Н. Журавльова]. – Київ : АВІАЗ, 2015. – 47 с. : іл. – На тит. арк. авт. не зазнач.

Зубчевська, С.В. Формування загальнокультурної компетентності студентів аграрного коледжу у позааудиторній діяльності [Текст] : автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.07 / Зубчевська Світлана Володимирівна ; Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини. – Умань : Наук. світ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: с. 16-17.

Квасецька, Я.А. Професійна підготовка вихователів дошкільних установ у педагогічних навчальних закладах на західноукраїнських землях (остання третина ХІХ – перша половини ХХ століття) [Текст] : автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 / Квасецька Ярина Андріївна ; НАПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Київ : Зелена Буковина, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-18.

Клочко, О.О. Підготовка майбутніх соціальних педагогів до профілактики адиктивної поведінки дітей підліткового віку [Текст] : автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 / Клочко Олексій Олександрович ; НАПН України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Київ : Ред.-видавн. від. СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2016. – 20, [1]с. – с. 16-18.

Колісник, В.Ю. Методичні вказівки із застосування особистісно орієнтованого навчання іноземної мови за професійним спрямуванням на основі технології різнорівневого підходу [Текст] / Колісник В.Ю. ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси : Видавн. від. ЧНУ, 2015. – 30 с. – Бібліогр.: с. 28-30.

Кравченко, Т.П. Формування у старших підлітків ціннісного ставлення до власного здоров’я у процесі туристсько-краєзнавчої роботи [Текст] : автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.07 / Кравченко Тетяна Петрівна ; Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини. – Умань : Наук. світ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: с. 16-17.

Куценко, С.В. Формування творчого потенціалу майбутнього вчителя хореографії засобами народно-сценічного танцю [Текст] : автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.07 Куценко Сергій Володимирович ; Уман. держ. пед. ун-т ім. П.Тичини.- Умань : Наук. світ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: с.15-18.

Лоюк, О.В. Розвиток творчого мислення учнів у навчально-виховному процесі початкової школи [Текст] : автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.07 / Лоюк Оксана Вікторівна ; Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини. – Умань : Наук. світ, 2015.- 20 с. – Бібліогр.: с. 16-18.

Марценюк, І.П. Формування професійно-ціннісних орієнтацій студентів природничо-математичних спеціальностей у навчальному процесі університету [Текст] : автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 / Марценюк Ірина Петрівна ; Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини. – Умань : Наук. світ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17-18.

Методичні рекомендації для написання та захисту випускних робіт [Текст] : посіб. для студентів / Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [уклад. та ред. О.О. Богатирьов, Н.О. Красношлик]. – Черкаси : Видавн. від. ЧНУ, 2015. – 40 с. : іл.

Освіта для збалансованого розвитку [Текст] / [Всеукр. екол. ліга, Центр екол. освіти та інформації ; голов. ред. Тимочко Т.В.]. – Київ : Аспект-Поліграф, 2015. – 36 с. – (Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги) (Серія «Стан навколишнього середовища»; №12 (144)). – Містить бібліогр.

Освіта Чорнобаївщини – 2007 [Текст] / [Чорнобаїв. райдержадмін. Черкас. обл., Від. освіти]. – Чорнобай : [б.в.], 2007. – 43 с. : іл.

Постильна, О.О. Формування моральних цінностей студентів педагогічних університетів засобами інформаційно-комунікаційних технологій [Текст] : автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.07 / Постильна Олена Олексіївна ; Уман. держ. ун-т ім. П. Тичини. – Умань : Наук. світ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17.

Прашко, О.В. Розвиток соціальної компетентності підлітків засобами проектування навчально-виховного процесу [Текст] : автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.07 / Прашко Олена Володимирівна ; Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини. – Умань : Наук. світ, 2016. – 20, [1] с. – Бібліогр.: с. 16-18.

Прийма, С.М. Теоретико-методологічні засади проектування і функціонування систем відкритої освіти дорослих в Україні [Текст] : автореф. дис. … д-ра пед. наук.: 13.00.01 / Прийма Сергій Миколайович ; НАПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Київ : Однорог Т.В., 2015. – 40 с. – Бібліогр.: с. 32-37.

Пустовалов, В.О. Фізичні здібності підлітків із різним рівнем фізичного розвитку та властивостей нейродінамічних функцій [Текст] : монографія / В.О. Пустовалов, Ю.О. Петренко, О.Е. Меньших ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси : Видавн. від. ЧНУ, 2016. – 227 с. : іл. – Бібліогр.: с. 171-210.

Сучасні діти – відображення цінностей дорослого світу [Текст] : метод. рек. / [Т.О. Піроженко, С.О. Ладивір, К.В. Карасьова та ін.] ; за ред. Т.О. Піроженко ; НАПН України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ [та ін.] : Імекс-ЛТД, 2014. – 119 с. – Бібліогр.: с. 117-118.

Федірчик, Т.Д. Теоретико-методичні засади розвитку педагогічного професіоналізму молодого викладача вищої школи в процесі науково-педагогічної діяльності [Текст] : автореф. дис. … д-ра пед. наук: 13.00.04 / Федірчик Тетяна Дмитрівна ; НАПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих.- Київ : Горюк В.П., 2016. – 40 с. – Бібліогр.: с. 32-38.

Циганок, О.О. Підготовка майбутнього вчителя-філолога до українознавчої роботи в школі [Текст] : автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 / Циганок Оксана Олександрівна ; Уман. держ. ун-т ім. П. Тичини. – Умань : Наук. світ, 2016. – 20, [1] с. – Бібліогр.: с. 16-19.


ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ


Бюллетень федерации шахмат Черкасской области [Текст]. №4 (30), нояб. 2015. Черкасская область. Шахматы, 1994 г. История / авт.-сост. А.А. Карабут. – Черкассы : А.Н. Дашковский, 2015. – 30 с. : ил. – Библиогр.: с. 29-30.

Волчок, А.С. Стратегия атаки на короля [Текст] / А.С. Волчок ; [ред. Ю.Н. Сахаров]. – Киев : Здоров’я, 1980. – 220, [2] с. : ил.

Запрошує туристична Лисянщина [Текст] : [упоряд. В. Щербатюк ; ред. Л. Бурляй]. – Київ : Логос, 2007. – 7 с. : іл. – Текст укр., англ.

Котков, Ю.М. Защита торжествует [Текст] / Ю.М. Котков ; [ред. Ю.А. Бразильский]. – Москва : Физкультура и спорт, 1971. – 47, [1] с. : ил. – (Библиотека шахматиста).

Суэтин, А.С. Как играть дебют [Текст] / А.С. Суэтин ; [ред. М.Ю. Архангельский]. – 3-е изд., перераб. И доп. – Москва : Физкультура и спорт, 1981. – 80 с. : ил. – (Библиотека шахматиста). – Библиогр.: с. 80.

Чорнобаївщина спортивна, 2007 [Текст] : спец. вип. / [матеріали підгот. О. Брагінець, А. Ідов та ін.]. – Чорнобай : Ред. газ. «Світлий шлях», 2007. – 18 с. : іл.


ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ. КНИЖКОВА СПРАВА


Життя і смерть Редактора [Текст] = Жизнь и смерть Редактора : кн. пам’яті Б. Дерев’янка / Нац. спілка журналістів України ; [упоряд. Л.Г. Бурчо ; голов. ред. Й.О. Бурчо]. – Одеса : Прес-кур’єр, 2015. – 349, [2] с., [16] с. іл. : іл. – (Золоті імена української журналістики ; вип. 5).

Покликання – журналіст [Текст] : нариси про ветеранів професії : [зб. ст.] / Черкас. обл. орг. Нац. спілки журналістів України ; [упоряд. С.А. Томіленко]. – Черкаси : Брама-Україна, 2010. – 159 с. : іл.

Рукописна та книжкова спадщина України [Текст] : археогр. дослідж. унік. арх. та бібл. фондів. Вип. 11 / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукоп. ; [відп. ред. Л.А. Дубровіна]. – Київ : НБУВ, 2007. – 325 с. – Містить бібліогр.


СОЦІОКУЛЬТУРНА ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ДОЗВІЛЛЯ


Культура і мистецтво, 2007 [Текст] / [Чорнобаїв. райдержадмін. Черкас. обл., Від. культури і туризму]. – Чорнобай : [б.в.], 2007. – 15 с. : іл.

Чос, В.Г. Зорі над Вільшанкою [Текст] / Володимир Чос. – Корсунь-Шевченківський : ВСЕСВІТ, 2013. – 89 с., ХІІ с. іл.

Школа громадської участі для розвитку громад [Текст] / Ін-т соціокультур. менеджменту. – Кіровоград : ІСКМ, 2015. – 88 с.


БІБЛІОТЕЧНА СПРАВА. БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВО.

БІБЛІОГРАФІЯ. БІБЛІОГРАФОЗНАВСТВО


Потимко, О.З. Перша українська дейзі-бібліотека [Текст] / Потимко Оксана Збігневна.- Львів : [б.в.], 2015. – 54 с. : іл.

Універсальна десяткова класифікація (УДК) [Текст] : зміни та допов. (2011) : [пер. з англ. / підгот. М.Й. Ахвердова та ін. ; наук. ред. М.І. Сенченко] ; Держ. наук. установа «Кн. палата України ім. І. Федорова». – Київ : Кн. палата України ім. І. Федорова, 2015. – 142, [1] с. – Алф.-предм. покажч.: с. 112-132. – Алф. покажч.: с. 133-143.


МОВОЗНАВСТВО


Алексеева, Л.С. Древнеанглийский язык [Текст] : учеб. пособие для студентов ин-тов и фак. иностр. яз. / Л.С. Алексеева ; [ред. В.И. Киселева]. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : Высш. шк., 1971. – 252, [2] с. – Библиогр.: с. 252-253.

Алесина, Н.М. Учебник испанского языка [Текст] = Espanol : [для ин-тов и фак. иностр. яз.] / Н.М. Алесина ; [ред. Т.А. Туркулевич]. – Изд. 2-е, доп. и перераб. – Киев : Вища шк., 1982. – 262, [1] с.

[Англійська мова] [Текст] = English : тексти : підруч. для студентів інж., аграр., мед. вищ. навч. закл. / [уклад. Є.О. Мансі ; ред. О.Б. Януш]. – Київ : Академія, 2004. – 431 с. – (Альма-матер).

Вступ до мовознавства. Тести [Текст] : навч.-метод. посіб. для студентів / [уклад. В.В. Калько, М.І. Калько]. – Черкаси : Видавн. від. ЧНУ, 2015. – 177 с. – Бібліогр.: с. 176.

Глагольные словосочетания в современном английском языке [Текст] : пособие для учителей / [Р.С. Гинзбург, С.С. Хидекель, Э.С. Медникова, А.А. Санкин ; ред. Ф.И. Юрасова]. – Москва : Просвещение, 1975. – 301, [1] с. – Содерж. библиогр.

Донченко, Г.В. Русско-французский учебный словарь [Текст] = Dictionnaire pratique russe-francais : [5000 слов] / Г.В. Донченко, Э. Метлов ; [ред. Е.И. Чередеева, Г.А. Барышева]. – Москва : Рус. яз., 1984. – 270, [1] с. : ил.

Збірник завдань для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання, олімпіад та для роботи з обдарованими учнями з англійської мови [Текст] / [С.М. Куриш, Н.С. Брандес, Ю.В. Гільчук та ін.]. – Вижниця : Черемош, 2013. – 408 с. – (Освіта Чернівеччини).

Иваницкая, А.А. Практическая лексикология испанского языка [Текст] : [учеб. пособие для студентов ин-тов и фак. иностр. яз.] / А.А. Иваницкая ; [ред. Т.А. Туркулевич]. – 2-е изд., перераб. и доп. – Киев : Выща шк., 1989. – 182, [1] с. – Библиогр.: с. 178-180.

Іноземна мова і кар’єра [Текст] = The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland : матеріали V Унів. студент. конф. , Черкаси, 16 квіт. 2015 р. / Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Навч.-наук. ін-т інозем. мов ; [редкол. : І.М. Куліш та ін.]. – Черкаси : Видавн. від. ЧНУ, 2015. – 82 с. – Містить бібліогр.

Ланда, Е.В. Хрестоматия по немецкой литературе XVII века [Текст] : на нем. яз. : [учеб. пособие для студентов пед. ин-тов и фак. иностр. яз.] / Е.В. Ланда ; [ред. Я.К. Родзиевская, В.И. Айба]. – Ленинград : Просвещение, Ленингр. отд-ние, 1975. – 285, [1] с. : ил. – На обл. наз. : Anthologie der deutsсhen Literatur 17 Jahrhundert.

Марцишевская, К.А. Карманный испанско-русский словарь [Текст] = Pequeno diccionario espanol-ruso : 11000 слов / К.А. Марцишевская ; [ред. Т.А. Касаткина]. – Изд. 5-е, испр. и доп. – Москва : Рус. яз., 1981. – 390 с.

Новогрецько-український, українсько-новогрецький практичний словник [Текст] = EЛЛHNO-OYKPANIKO OYKPANO-EЛЛHNIKO ПРАКТІКО ЛЕЕКО : [понад] 22000 слів та виразів / уклад. О.В. Угрінович. – Київ : Криниця, 2015. – 413 с. – Містить бібліогр.

Парчевский, К.К. Самоучитель французского языка [Текст] = Le Francais a la portee de tous : [учеб. пособие] / К.К. Парчевский, Е.Б. Розенблит ; [ред. Э.А. Проничева]. – Изд. 9-е, испр. и доп. – Москва : Высш. шк., 1993. – 573, [1] с. : ил.

Русско-украинский словарь [Текст] = Російсько-український словник : [около 120000 слов. В 3 т.]. Т. 1. А-М /АН УССР, Ин-т языкознания им. А.А. Потебни ; ред. С.И. Головащук. – Киев : Наук. думка, 1970. – 700 с.

Сегаль, В.С. Начальный курс арабского языка [Текст] : [учебник] / В.С. Сегаль ; под ред. Х.К. Баранова ; [ред. М. Массарани] ; Ин-т междунар. Отношений. – Москва : Изд-во ИМО, 1962. – 182, [1] с.

Середина, К.Г. Идиоматика в английской речи [Текст] : пособие для студентов пед. ин-тов / К.Г. Середина, А.К. Томлянович, И.А. Краснянская ; [ред. Н.Н. Тихонов]. – Изд. 2-е, перераб. – Ленинград : Просвещение, Ленингр. отд-ние, 1971. – 270, [2] с.

Словник власних імен людей [Текст] = Словарь собственных имен людей : (укр.-рос. і рос.-укр.) / АН УРСР, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; уклад. С.П. Левченко [та ін.] ; за ред. С.П. Левченка. – 3-тє вид., випр. і доповн. – Київ : Наук. думка, 1967. – 109, [2] с.

Формування мовної особистості: лінгводидактичний та лінгвістичний аспекти [Текст] : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., [Черкаси], 19 листоп. 2015 р. : до 20-річчя утворення каф. методики навчання, стилістики та культури укр. мови / Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси : Видавн. від. ЧНУ. 2015. – 235 с. – Містить бібліогр.

Французско-русский словарь [Текст] / сост. К.А. Ганшина ; [отв. ред. Д.В. Сеземан]. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – Москва, ГИС, 1957. – 902 с.


ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО


Антипролог [Текст] : зб. наук. пр., присвячю 60-річчю чл.-кор. НАН України М. Сулими / НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка ; [упоряд. Ю.В. Пелешенко, Г.М. Нога ; ред. О. Шелудченко]. – Київ : Стилос, 2007. – 478 с.

Виленский, Ю. Виктор Некрасов. Портрет жизни [Текст] : [к 90-летию со дня рождения В Некрасова и 60-летию трагедии Бабьего Яра] / Юрий Виленски        й ; под общ. ред. И. Левитаса. – Киев : Информ. сервис, 2001. – 287 с. : ил.

Деркач, Б.А. Євген Гребінка [Текст] : [нарис] / Б.А. Деркач ; [ред. Г.Т. Сингаївська]. – Київ : Дніпро, 1964. – 148, [1] с. – (Літературний портрет). – Містить бібліогр.

Дзюба, І.М. Літературні портрети. Продовження [Текст] : есеїст. розвідки / Іван Дзюба ; [ред. Ю. Буряк]. – Київ : Укр. письменник, 2015. – 796, [2] с. – (In corpore) – Містить бібліогр.

«Згадайте, братія моя…» [Текст] : Київ Тараса Шевченка / [Т. Чуйко, Н. Орлова, О. Карпенко та ін. ; голов. ред. С. Головко ; передм. Д. Стуса]. – Київ : Либідь, 2015. – 255 с. : іл.

Качуровський, І.В. Генетика і архітектоніка [Текст] : [монографія]. Кн. 2 / Ігор Качуровський. – Київ : Києво-Могилян. акад., 2008. – 375 с. – Бібліогр.: с. 351-356. – Ім. покажч.: 357-373.

Коломійченко, М.І. У колі друзів [Текст] : нарис [про Т.Г. Шевченка] / М. Коломійченко, В. Горленко ; [ред. Н.М. Кравченко]. – [Вид. 2-ге, доповн.]. – Київ : Дніпро, 1982. – 107, [2] с., [16] с. іл. – Назва 1-го вид. : В боротьбі за життя генія. – Містить бібліогр.

Літературознавство. Фольклористика. Культурологія [Текст] : зб. наук. пр. [Спец. вип.] : до 60-річного ювілею літературознавця, доктора філол. наук, професора В.Т. Поліщука / Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Осередок Наук. т-ва ім. Т. Шевченка в Черкасах ; [редкол. : В.Т. Поліщук та ін.] . – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2013. – 421 с. – Містить бібліогр.

Лукіянович, Д. Про Шевченкові твори [Текст] / [Д. Лукіянович]. Оферма / [О. Маковей]. – Jersey City : Просвіта, 1915. – 64 с.

Мельниченко, В.Ю. Тарас Шевченко «Друзі мої єдині» [Текст] : (десять постатей у поетовому житті) : [до 200-річчя з дня народж. Т.Г. Шевченка] / Володимир Мельниченко ; [ред. А. Овсянникова ; Нац. культур, центр України в Москві, Рада земляцтв України]. – Москва : Домаш. б-ка, 2013. – 703 с., [16] с. іл. – Містить бібліогр.

Мельниченко, В.Ю. Тарас Шевченко : «Мій великий друг Щепкін» [Текст] : [до 220-річчя з дня народж. М. Щепкіна та 200-річчя з дня народж. Т. Шевченка] / Володимир Мельниченко ; [ред. І. Шишов]. – Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2009. – 447, [2] с. іл.- Містить бібліогр.

Мошенський, С.П. Куцівський бурлака [Текст] : 120-річчю від дня народж. Т.С. Осьмачки присвяч. / Сергій Мошенський. – Черкаси : Інтроліга ТОР, 2016. – 111 с., [8] с. іл.

Київський Атеней. Мистецький Київ XVIIXVIII століть [Текст] : [присвяч. 400-літтю заснування Києво-Могилян. акад. / вступ. ст., упоряд. текстів В. Шевчука ; упоряд. іл. Ю. Іванченка]. – Київ : Родовід, 2015. – 669, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 664.

Пелешенко, Ю.В. Українська література пізнього Середньовіччя (друга половина ХІІІ – XV ст.) . Джерела. Система жанрів. Духовні інтенції [Текст] : [монографія] / Юрій Пелешенко ; [наук. ред. Мишанич О.В.] ; НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Фоліант, 2004. – 422 с. – Бібліогр.: с. 319-395. – Ім. покажч.: с. 397-420.

Поліщук, В.Т. Мій Василь Доманицький [Текст] / Володимир Поліщук. – Черкаси : Чабаненко, Ю.А., 2015. – 163 с. – Містить бібліогр.

Поліщук, В.Т. Мій Павло Филипович [Текст] : до 125-річчя з дня народж. / Володимир Поліщук. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2015. – 169 с. – Містить бібліогр.

Шота Руставелі [Текст] : (ст. і матеріали) / АН УРСР, Ін-т укр. літ. ім. Т.Г. Шевченка ; упоряд. і ред. П.І. Альтман. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1938. – 211, [2] с., [11] арк. іл. – Бібліогр.: с. 208-212.

Рябчій, І. Двічі по десять: обличчя і голоси [Текст] : [зб. інтерв’ю] / Іван Рябчій ; [ред. Г. Латник]. – Львів : Вид-во Анетти Антоненко, 2015. – 236, [3] с.

Сверстюк, Є.О. Світлі голоси життя [Текст] : [есеї, літературознав. ст.] / Євген Сверстюк. – Київ : Кліо, 2014. – 767 с. – (Бібліотека Шевченківського комітету.

Скляренко, В.М. Література України [Текст] : фольклор, літописи, «Історія Русів», літ. XVII – XVIII ст., літ. ХІХ – ХХ ст., «Розстріл. відродження», письменники діаспори : для дітей серед. шк. віку / В.М. Скляренко, Я.О. Батій. – Харків : Бібколектор, 2015. – 318, [1] с. : іл

Сніжко, М.С. Симоненкові світанки [Текст] / Микола Сніжко. – Черкаси : Інтроліга ТОР, 2015. – 211 с. : іл.

Теорія літератури в Польщі [Текст] : антол. текстів: друга половина ХХ – початок ХХІ ст. : пер. з пол. / упоряд. Б. Бакула ; за заг. ред. В. Моренця. – Київ : Києво-Могилян. акад., 2008. – 531 с. – Містить бібліогр.

Українські поети [Текст] : біогр., огляди творчості, поч. віршової літ. в Україні, усна нар. творчість, теорія віршування : [довідник / уклад. Преварська М.І.]. – Київ : Велес, 2015. – 285, [2] с. : іл. – Містить бібліогр.

Шевченків світ [Текст] : наук. щорічник. Вип. 7 : до 200-річчя з дня народж. Т.Г. Шевченка / Черкас. наук. центр шевченкознав. дослідж. [та ін.] ; [відп. ред. В.Т. Поліщук]. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2014. – 154 с. – Містить бібліогр.

Шевченків світ [Текст] : наук. щорічник. Вип. 8 : / Черкас. наук. центр шевченкознав. дослідж. [та ін.] ; [відп. ред. В.Т. Поліщук]. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2015. – 152 с. – Містить бібліогр.

Шевченківська енциклопедія [Текст]. В 6 т. Т. 5. Пе – С / [НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка] ; редкол. : М.Г. Жулинський (голова) [та ін.] ; [ред. тому О.В. Боронь, В.Л. Смілянська]. – Київ : НВП Поліграфсервіс, 2015. – 1038 с., XVI с. іл. : іл. – Містить бібліогр.

Шевченківська енциклопедія [Текст]. В 6 т. Т. 6. Т – Я / [НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка] ; редкол. : М.Г. Жулинський (голова) [та ін.] ; [ред. тому В.Л. Смілянська, Н.П. Чамата]. – Київ : НВП Поліграфсервіс, 2015. – 1117 с., XVI с. іл. : іл. – Містить бібліогр.

Шкандрій, М.Б. Модерністи, марксисти і нація [Текст] = Modernists, Marxist and the Nation : укр. літератур. дискусія 1920-х рр. : [монографія : пер. з англ.] / Мирослав Шкандрій ; [наук. ред. Я. Цимбал]. – 2-ге вид. – Київ : Ніка-Центр, 2015. – 382 с. – Бібліогр.: с. 267-367. – Покажч. влас. назв: с. 369-382.


МИСТЕЦТВО


Авдеенко, С.И. Иларий Чубич. Человек эпохи Возрождения [Текст] / Сергей Авдеенко. – Мелитополь : Издат. дом Мелитопол. гор. тип., 2015. – 75 с. : ил.

Арендар, Г. Срібний посуд XVII – початку ХХ століть [Текст] = Silver Tableware of the 17ht – Early 20th Centuries : колекція Чернігів. іст. музею ім. В.В. Тарновського : [альбом] / Ганна Арендар ; [ред. Л. Линюк, И. Стецюра ; фот. С. Луговського].- Київ : Родовід, 2006. – 173, [1] с. : іл. – Текст укр., англ. – Бібліогр.: с. 170. – Ім. покажч.: с. 171-172. – Геогр. покажч.: с. 173.

Барщ, А.О. Наброски и зарисовки [Текст] : [учеб.-метод. пособие для художеств. уч-щ и уч-щ прикладного искусства] / А.О. Барщ ; [ред. Г.П. Перепелкина]. – Москва : Искусство, 1970. – 164, [2] c. : ил.

Белень, А.І. Нарбут Данило Георгійович [Текст] : [нарис] : до 100-річчя художника / Андрій Белень ; [ред. Т. Компанієць]. Черкаси  [б.в.], 2015. – 24 с., [4] с. іл. – (Художники Черкащини).

Бочаров, И.Н. Карл Брюллов [Текст] : итал. находки / Иван Бочаров, Юлия Глушакова ; [ред. Л. Ильина]. – Москва : Знание, 1984. – 187, [3] c., [32] с. ил. : ил.

Ватолина, Н.Н. Прогулка по Третьяковской галерее [Текст] : рус. и совет. портрет, образы эпохи / Н.Н. Ватолина ; [ред. Т.Г. Гурьева].  –Изд. 2-е, доп. – Москва : Совет. художник, 1983. – 255 с. : ил. – (Искусство: проблемы, история, практика).

Вечерський, В.В. Замки та фортеці України [Текст] / Віктор Вечерський ; [голов. ред. В. Строля] ; фот. С. Тарасов. – Київ : Балтія-Друк, 2015. – 151 с. : іл. – Бібліогр.: с. 149.

Зінченко, С. Народні ремесла і промисли Холодного Яру [Текст] / Сергій Зінченко. – Черкаси : Брама-Україна, 2010. – 55, [1] с. : іл.

Искусство ХІХ –ХХ вв. Стили и течения [Текст] : мини-энциклопедия / [текст А. Савельевой ; сост. И. Мосин]. – Вильнюс : BESTIARY, 2012. – 79 с. : ил.

Кіровоградщина очима художників… [Образотворчий матеріал] : [комплект із 24 листівок] / Кіровоград. обл. худож. музей. – Кіровоград : [б.в., 20-?]. – 1 обкл. (24 окр. арк.) ; 14,5×10 см.

Кнебель, М.О. Вся жизнь [Текст] / М. Кнебель ; [ред. Н.А. Крымова]. – Москва : Всерос. театр. о-во, 1967. – 583, [4] с., [88] с. ил. : ил. – Имен. указ : с. 576-584.

Корнійчук, В.П. Марія Заньковецька. Світова велич генія національного [Текст] : мистецтвознав. дослідж. : [до 160-річчя від дня народж.] / Володимир Корнійчук ; Передм. Л. Андрієвського ; [ред. Т.В. Майданович]. – 3-тє вид., доповн. – Київ : Криниця, 2015. – 495, [24] с. іл. : іл. – Містить бібліогр.

Леопольд Левицький [Образотворчий матеріал] : [альбом / упоряд. Т. Лозинський та ін. ; ред. М. Волощак] ; вступ. ст. М. Бесаги ; [фот. І. Лєвін та ін.]. – Київ : Родовід, 2006. – 287 с. : іл. – Бібліогр.: с. 26-27.

Лемешев, С.Я. Путь к искусству [Текст] / С. Лемешев ; [ред. И. Кузнецова, Е. Иванова]. – Москва : Искусство, 1968. – 310, [2] с., [78] с. ил. – Алф. указ.: с. 303-311.

Лесопарки СССР [Изоматериал] : природ. и культур. ландшафты, композиции садово-паркового искусства : [фотоальбом / сост. В.Д. Пряхин ; гл. ред. Воробьев Г.И. ; фото А.Г. Бушкина и др.]. – Москва : Планета, 1977. – [222] с. : ил.

Маерова, К. Русское народное прикладное искусство [Текст] = Russian folk applied art : кн. Для чтения слов. на англ. яз. и коммент. / Ксения Маерова, Ксения Дубинская ; [ред. О. Платонова, Е. Тополева]. – Москва : Рус. яз., 1990. – 269, [2] с. : ил. – Библиогр.: с. 270.

Марголіна, І.Є. Оповиті серпанком забуття [Текст] : живопис укр. художників у Кирилів. церкві / Ірина Марголіна ; [голов. ред. С. Головко]. – Київ : Либідь, 2015. – 142, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 139-141.

Мироненко, О.К. Андріївська церква [Текст] : (іст.-архітектур. нарис) / О.К. Мироненко ; [ред. Е.О. Полтарацька]. – Вид. 3-те, випр. та доповн. – Київ : Будівельник, 1978. – 124, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 124-125.

Нікітенко, Н.М. Бароко Софії Київської [текст] / Надія Нікітенко ; [голов. ред. С. Головко]. – Київ : Либідь, 2015. – 270, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 270.

Костянтин Піскорський [Образотворчий матеріал] : [альбом / упоряд. О. Новікова ; ред. М. Волощак, А. Палагнюк ; фото В. Куделі]. – Київ : Родовід, 2006. – 130, [3] с. : іл. – Бібліогр.: с. 125.

Світло і тінь – 2009 [Образотворчий матеріал] : 1-й міжнар. салон худож. фот. / [голов. ред. Б. Пилип’юк]. – Львів : Світло і тінь, 2009. – 161 с. : іл. – Текст укр., англ.

Співуча веселка для дітей [Текст] : укр. нар. пісні з нотами : [для дітей дошк. і мол. шк. віку] / упоряд. та передм. М.А. Жмурій ; [іл. В.В. Сахацької]. – Київ : Криниця, 2015. – 159 с. : іл., ноти.

Таранушенко, С.А. Монументальна дерев’яна архітектура Лівобережної України [Текст] / С.А. Таранушко ; за заг. ред. М.П. Бажана, Г.Н. Логвина. – Київ : Будівельник, 1976. – 332, [3] с. : іл. – Бібліогр.: с. 334.

Українські народні пісні з нотами [Текст] / [відп. за вип. М.І. Преварська]. – Київ : Велес, 2015. – 187 с. : ноти.

Україна неповторна [Образотворчий матеріал] = Украина неповторимая = Ukraine unique: [фотоальбом / голов. ред. В. Строля ; фот. Ю. Бусленко та ін.] – Київ : Балтія-Друк, 2015. – 110, [1] с. : іл. – Текст укр., англ., рос., нім, фр., італ.

Успенський собор [Текст] / [Л. Михайлина, О. Сіткарьова, С. Пивоваров та ін. ; голов. ред. В. Строля]. – Київ : Балтія-Друк, 2015. – 199 с. : іл.

Шевченко, В. Жити в цікавий час [Образотворчий матеріал] : фотохроніка / Віталій Шевченко ; [упоряд. та фото авт.]. – Київ : Гнозіс, 2010. – [416] с. : іл. – Алф. покажч.: с. 411-416.

Экардт, Г. Петер Пауль Рубенс [Изоматериал] : [альбом : пер. с нем. ] / Гетц Экардт. – 3-е изд. – Берлин : Хеншель [и др.], 1988. – 15, [57] с. : ил. – (Мир искусства). – Библиогр.: с. 57.


РЕЛІГІЯ. ВІЛЬНОДУМСТВО


Авдеенко, С.И. Предсказание Иоанна Кронштадского [Текст] / Сергей Авдеенко. – Мелитополь : Люкс, 2015. – 166 с. : ил. – Библиогр.: с. 165.

Ломачинська, І.М. Монастирі України [Текст] / Ірина Ломачинська ; [голов. ред. В.Строля ; фотохудож. Ю. Бусленко та ін.]. – Київ : Балтія-Друк, 2015. – 207 с. : іл.

Могилянські читання [2001 року] [Текст] : літератур. і видавн. діяльність Києво-Печер. лаври ХІ – ХХ ст. : зб. наук. пр. : [присвяч. 950-літтю Києво-Печер. лаври та 75-літтю Нац. Києво-Печер. заповідника] / Нац. Києво-Печер. іст.-культур. заповідник ; [відп. ред. В.М. Колпакова]. – Київ : Віпол, 2002 – 206 с. : іл. – Містить бібліогр.

Мойсей українського Духа [Текст] / [авт.-упоряд. О.Д. Михайлюк ; наук. ред. Л. Гентош]. – Львів : Артклас, 2015. – 371 с. : іл. – Містить бібліогр.

Огієнко, І.І. Святий Димитрій Туптало [Текст] : його життя й праця : іст.-літератур. монографія / митрополит Іларіон. – Макарів : Гарнітура, 2001. – 221 с. – Містить бібліогр.

Пронин, Е. Маленькая книга о большой мечте [Текст] / Елисей Пронин. – Черкассы : Смирна, 2014. – 70, [1] c.

Пронин, Е. Собираясь в путешествие [Текст] : божье наставление пилигриму / Елисей Пронин. – Черкассы : Смирна, 2014. – 86, [1] c.

Пронин, Е. Твой успех: иллюзия или реальность? [Текст] / Елисей Пронин. – Черкассы : Смирна, 2014. – 110, [1] c.

Стафійчук, О. Мольфари України [Текст] : чарів. світ вірувань та традицій укр. народу / Орест Стафійчук ; [ред. Дворецька Ю.]. – Київ : Техніка, 2015. – 194 с.

Хавен, З.Б. Історія одного верблюда. У пошуках Месії [Текст] : [для дітей. В 3 кн. Кн. 1] / Зейвір Б. Хавен ; [голов. ред. О. Гуріна ; пер. О. Ткаченко] ; іл. К. Делаг, С. Хенсон. – Черкаси : Смірна, 2014. – 50, [4] с. : іл – (Мої улюблені оповідання).

Хавен, З.Б. Історія одного верблюда. Я зустрів Агнця [Текст] : [для дітей. В 3 кн. Кн. 2] / Зейвір Б. Хавен ; [голов. ред. О. Гуріна ; пер. О. Ткаченко] ; іл. К. Делаг, С. Хенсон. – Черкаси : Смірна, 2015. – 58, [3] с. : іл. – (Мої улюблені оповідання).

Хавен, З.Б. Історія одного верблюда. Дім мого батька [Текст] : [для дітей. В 3 кн. Кн. 3] / Зейвір Б. Хавен ; [голов. ред. О. Гуріна ; пер. О. Ткаченко] ; іл. К. Делаг, С. Хенсон. – Черкаси : Смірна, 2015. – 56, [3] с. : іл. – (Мої улюблені оповідання).

Хавен, З.Б. История одного верблюда. В поисках Мессии [Текст] : [для детей. В 3 кн. Кн. 1] / Зейвир Б. Хавен ; [гл. ред. Е. Гурина ; пер. О. Ланская] ; ил. К. Делаг, С. Хэнсон. – Черкаси : Смірна, 2014. – 50, [4] с. : ил.– (Мои любимые истории).

Хавен, З.Б. История одного верблюда. Я встретил Агнца [Текст] : [для детей. В 3 кн. Кн. 2] / Зейвир Б. Хавен ; [гл. ред. Е. Гурина ; Е. Ткаченко] ; ил. К. Делаг, С. Хэнсон. – Черкаси : Смірна, 2014. – 58, [3] с. : ил.– (Мои любимые истории).

Хавен, З.Б. История одного верблюда. Дом моего Отца [Текст] : [для детей. В 3 кн. Кн. 3] / Зейвир Б. Хавен ; [гл. ред. Е. Гурина ; пер. Е. Ткаченко] ; ил. К. Делаг, С. Хэнсон. – Черкаси : Смірна, 2015. – 56, [3] с. : ил.– (Мои любимые истории).


ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ


Брагінець, А.С. Нариси історії філософії. Домарксівський період [Текст] : [учб. посіб. для студентів ун-тів] / А.С. Брагінець ; [ред. Кубланов Б.Г. та ін.]. – Львів : Вид-во Львів. ун-ту, 1967. – 264, [4] с. – Містить бібліогр.

Крічлі, С. Вступ до континентальної філософії [Текст] = Continental Philosophy: A Very Short Introduction : [посіб. з філос. дисциплін] : пер. з англ. / Саймон Крічлі ; [відп. ред. С.В. Матвієнко]. – Київ : Стилос, 2008. – 151 с. – (Сучасна гуманітарна бібліотека). – Містить бібліогр. – Ім. покажч.: с. 148-151.

Практикум з логіки [Текст] : навч. посіб. / Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [уклад. О.І. Астапова]. – Черкаси : ЧНУ, 2015. – 99 с.

Рьод, В. Шлях філософії: з ХVII по ХІХ століття [Текст] = Der Weg der Philosophie: 17. bis 19. Jahrhundert : [посіб. з філос. дисциплін] : пер. з нім. / Вольфганг Рьод ; [відп. ред. В. Кебуладзе]. – Київ : Дух і літера, 2009. – 386 с. – (Сучасна гуманітарна бібліотека. – Містить бібліогр. – Ім. покажч.: с. 380-386.

Сковорода Григорій: ідейна спадщина і сучасність [Текст] : [зб. наук. пр.] / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України, Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди ; [упоряд. Йосипенко С.Л., Стратій Я.М. ; відп. ред. Стогній І.П.]. – Київ : Ін-т філософії, 2003. – 714 с. – Містить бібліогр.

Шупик-Мозгова, Н.Г. Петро Ліницький: життєвий шлях і духовна спадщина [Текст] / Наталія Шупик-Мозгова ; [наук. ред. Г.І. Волинка] ; Укр. центр духов. культури. – Київ : Преса України, 1997. – 202, [2] с. – (Духовні скарби України). – Бібліогр.: с. 197-203.


ПСИХОЛОГІЯ


Дитина у сучасному соціопросторі [Текст] : навч. посіб. / [Т.О. Піроженко, С.О. Ладивір, І.М. Біла та ін.] ; за ред. Т.О. Піроженко ; НАПН України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ [та ін.] : Імекс-ЛТД, 2014. – 271 с. – Бібліогр.: с. 261-269.

Культуротвірна функція психологічної науки [Текст] : монографія / [Балл Г.О., Бастун Н.А., Губенко О.В. та ін.] ; за ред. Г.О. Балла, НАПН України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ [та ін.] : Імекс-ЛТД, 2014. – 263 с. – Містить бібліогр.

Методологічні проблеми трансформації комунікативної компетентності психолога в інформаційному суспільстві [Текст] : монографія / [В.В. Андрієвська, Е.І. Драніщева, С.П. Тищенко та ін.] ; за ред. В.В. Андрієвської ; НАПН України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ [та ін.] : Імекс-ЛТД, 2014. – 225 с. – Містить бібліогр.

Освітнє середовище як чинник становлення обдарованої особистості [Текст] : монографія / Р. О. Семенова, О.Л. Музика, Д.К. Корольов та ін. ; за ред. Р.О. Семенової ; НАПН України ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ [та ін.] : Імекс-ЛТД, 2014. – 227 с. – Містить бібліогр.

Психологічна діагностика особливостей когнітивного розвитку молодших школярів в умовах інформаційного суспільства [Текст] : монографія / [С.А. Гончаренко, А.Й. Ваврик, Є.П. Верещак та ін.] ; за заг. ред. С.А. Гончаренко, Л.О. Кондратенко ; НАПН України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ [та ін.] : Імекс-ЛТД, 2014. – 227 с. – Бібліогр.: с. 210-226.

Становлення ідентичності фахівця [Текст] : монографія / [Г.О. Балл, В.Л. Зливков, С.О. Копилов та ін.] ; за ред. В.Л. Зливкова ; НАПН України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ : [та ін. ] : Імекс-ЛТД, 2014. – 259 с. – Містить бібліогр.

Становлення психологічної думки в Україні: провідні ідеї та історія розвитку [Текст] : монографія / [Турбан В.В., Сердюк Л.З., Рождественський Ю.Т. та ін.] ; за ред. В.В. Турбан ; НАПН України, Ін- психології ім. Г.С. Костюка. – Київ [та ін.] : Імекс-ЛТД, 2014. – 305 с. – Містить бібліогр.