НОВІ НАДХОДЖЕННЯ ДО БІБЛІОТЕКИ В ІII кв. 2009 року

 

ПРИРОДНИЧІ НАУКИ


Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді „Родзинка-2009” [Текст] : зб. матеріалів ХІ Всеукр. студент. наук. конф., Черкаси, 23-24 квіт. 2009р. / Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького [та ін.] ; [відп. ред. Спрягайло О.А.]. – Черкаси: [Вид. від. ЧНУ], 2009. – 195 с. – (Природничо-математичні і комп’ютерні науки).

Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді „Родзинка-2009” [Текст] : зб. матеріалів ХІ Всеукр. студент. наук. конф., Черкаси, 23-24 квіт. 2009р. / Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького [та ін.] ; [відп. ред. Корновенко Л.В.]. – (Філологічні науки. Соціальні комунікації).

 

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ


Проблеми математичної освіти. ПМО-2009 [Текст] : матеріали Міжнар. наук.-метод. конф., Черкаси, 7-9 квіт. 2009р. / Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького [та ін.] ; [відп. ред. Н.А. Тарасенкова]. – Черкаси: [Вид. від. ЧНУ], 2009. – 290 с.

Ситюк, Віталій Євгенович. Прогнозування. Моделі. Методи. Алгоритми [Текст] : навч. посіб. [для вузів] / В.Є. Снитюк; [ред. Л.Г. Василенко]. – К. : [Маклаут], 2008. – 361 с.

 

НАУКИ ПРО ЗЕМЛЮ

(ГЕОДЕЗИЧНІ, ГЕОФІЗИЧНІ, ГЕОЛОГІЧНІ

І ГЕОГРАФІЧНІ НАУКИ)


Трихвилів, Ю. Мірництво [Текст] : слов. техн. термінології / Ю. Трихвилів, І. Зубков; Нац. акад. наук України, Ін-т енциклопед. дослідж. – Відтвор. вид. 1930р. – К. : [Основа-Принт], 2009. – 167 с. – (Із словникової спадщини; вип. 9).

Тутковський, Павло Аполлонович. Словник геологічної термінології [Текст] / П.А. Тутковський; Нац. акад. наук України, Ін-т енциклопед. дослідж. – Відтвор. вид. 1923р. – К. : [Поліграфкнига], 2008. – 171 с. – (Із словникової спадщини; вип. 5).

 

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ


Безак-Мазур, Ельжбета. Транскордонні проблеми токсикології довкілля [Текст] : [пер. с пол.] / Ельжбета Безак-Мазур, Тетяна Шенрік. – Донецьк: [Донбассинформ], 2008. –229 с.

Конвенція про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті [Текст] / [Всеукр. екол. ліга, Центр екол. освіти та інформації; ред. М.С. Козловська та ін.; упоряд. Т.В. Тимочко та ін.]. - [К. : Аспект-Поліграф, 2008]. – 23 с. – (Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги) (Серія „Стан навколишнього...” ; № 11).

Костюшин, В.А. Огляд програм моніторингу біорізноманіття в Україні [Текст] = Overview of biodiversity monitorinq proqrammes in Ukraine / В.А. Костюшин, Т.Л. Андрієнко, В.П. Мельничук; [Європ. центр охорони природи, Нац. екол. центр України]. – К. : [б.в.], 2008. – 80 с.

Костюшин, В.А. Стратегія розвитку моніторингу біологічного різноманіття в Україні [Текст] = Strateqy for developinq the monitorinq of biodiversity in Ukraine / В.А. Костюшин, С.І. Губар, В.Г. Домашлінець; [Європ. центр охорони природи та ін.]. – К. : [б.в.], 2009. – 58 с.

 

ТЕХНІКА І ТЕХНІЧНІ НАУКИ В ЦІЛОМУ


Шелудько, І.М. Практичний словник виробничої термінології [Текст] / І.М. Шелудько; Нац. акад. наук України, Ін-т енциклопед. дослідж. – Відтвор. вид. 1931 р. – К. : [Поліграфкнига], 2008. – 122 с. – (Із словникової спадщини; вип. 4).

 

ЕНЕРГЕТИКА


Лежнюк, Петро Дем’янович. Взаємовплив електричних мереж і систем в процесі оптимального керування їх режими [Текст] : [монографія] / П.Д. Лежнюк, В.В. Кулик, О.Б. Бурикін; Вінниц. нац. техн. ун-т; [ред. С. Малішевська]. - [Вінниця] : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2008. – 122 с.

 

ТЕХНОЛОГІЯ МЕТАЛІВ.

МАШИНОБУДУВАННЯ. ПРИЛАДОБУДУВАННЯ


Формоутворення черв’ячних зуборізних фрез [Текст] / В.О. Богуслаєв, [та ін.] ; [ред. Т. Е. Деркаченко]. – Запоріжжя: [Мотор Січ], 2007. – 175 с. : ілюстр.

 

ПРИРОДНИЧОНАУКОВІ І ТЕХНІЧНІ ОСНОВИ

СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


Губина, Екатерина. „Агротест в вопросах и ответах [Текст] / Губина Е., Червонная Т., Маслов О. – К. : [б.и.], 2009. – 115 с. : ил.

 

РОСЛИННИЦТВО


Крижанівська, Неллі Яківна. Основи ландшафтного дизайну [Текст] : підруч. [для вузів] / Н.Я. Крижанівська. – К. : Ліра-К, 2009. – 218 с.

 

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я.

МЕДИЧНІ НАУКИ


Кисільов, В.Ф. Медичний російсько-український словник [Текст] / В.Ф. Кисільов ; Нац. акад. наук України, Ін-т енциклопед. дослідж. – Відтвор. вид. 1928 р. – К. : [Поліграфкнига], 2008. – 172 с. – (Із словникової спадщини; вип. 3).

 

СУСПІЛЬНІ НАУКИ В ЦІЛОМУ


Лукашевич, Микола Павлович. Соціальна робота (теорія і практика) [Текст] : підруч. для вузів / М.П. Лукашевич, Т.В. Семигіна. – К. : Каравела, 2009. – 367 с. – (Українська книга).

Кулинич, Омелян Іванович. Теорія статистики [Текст] : підруч. [для вузів] / О.І. Кулинич, Р.О. Кулинич. – 4-те вид., переробл. і допов. – К. : Знання, 2009. – 311 с. : табл. – (Вища освіта ХХІ століття).

Проблеми самоідентифікації сучасного українського суспільства: політичні, економічні, соціальні та культурні аспекти [Текст] : матеріали наук.-практ. конф., [Київ, 16 трав. 2008р.] / Нац. акад. упр. [та ін.] ; [редкол. : Л.І. Буряк та ін. ; упоряд. Л.І. Буряк]. – К. : [НАУ], 2009. – 250 с.

Соціальна педагогіка [Текст] : підруч. [для вузів / А.Й. Капська, О.В. Безпалько, Р.Х. Вайнола та ін.] ; за ред. Капської А.Й.. – 4-те вид., переробл. і допов. – К. : Центр учб. л-ри, 2009. – 487 с.

Танчин, Ігор Зіновійович. Соціологія [Текст] : навч. посіб. [для вузів] / І. З. Танчин. – 3-те вид., переробл. і допов. – К. : Знання, 2008. – 351 с.

 

ІСТОРІЯ. ІСТОРИЧНІ НАУКИ


Бабанов, Александр Николаевич. Император Александр ІІІ [Текст] / Александр Боханов ; [ред. Ю.В. Полежаева]. – 5-е изд. – М. : Рус. слово, 2009. – 511 с. : ил. – (История в лицах).

Бурій, Валерій Михайлович. Лисича Балка: відома та невідома [Текст] : іст.-краєзн. нарис / Валерій Бурій. – Черкаси: Вертикаль, 2009. – 72 с. : фотогр.

[Буча. 100 років] [Текст] : [путівник-довідник / авт.-уклад. О.Г. Соколенко та ін. ; ред. А.І. Капітоненко]. - [К. : Леся, 2002]. – 62 с. : ілюстр.+1к.

Голодомор 1932-1933 років: злочин влади-трагедія народу [Текст] : док. і матеріали / Держ. ком. арх. України, Центр. держ. арх. громад. об-нь України; [редкол. : О.А. Удод (голова) та ін. ; упоряд. В.С. Лозицький та ін.] . – К. : Генеза, 2008. – 499 с.

Горелик, Феликс Борисович. Как из „зомби” стать Человеком [Текст] : О ключах к познанню Правды Истории / Фелікс Горелик. – Луганськ: [Обл. отд-ние Фонда культ.], 2008. – 95 с.

Гошуляк, Іван Леонідович. Тернистий шлях до соборності (від ідеі до Акту Злуки) [Текст] : [монографія] / Іван Гошуляк; Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса. – К. : ІПіЕНД, 2009. – 469 с. : ілюстр.

Грушевський, Михайло Сергійович. Твори [Текст]. У 50 т. Т. 11. Літературно-критичні та художні твори. Літературно-критичні праці (1883-1931). По світу / Михайло Грушевський; [Нац. акад. наук України, Ін-т укр...] ; [упоряд. Г. Бурлака]. – Л. : Світ, 2008. – 750 с.

Грушевський Михайло Сергійович. Твори [Текст]. У 50т. Т. 14. Рецензії та огляди (1888-1897) / Михайло Грушевський; [Нац. акад. наук України, Ін-т укр. археогр. та джерелознав. ім. М.С. Грушевського]; голов. ред. П. Сохань; [упоряд. В. Маслійчук, В. Шульга]. – Л. : Світ, 2008. – 391 с.

Дзеркало душі народної [Текст]  Mirror of the national soul: спогади та враження відвідувачів вист. про Голодомор 1932-1933 рр. в Україні „Розсекречена пам’ять” / [ред. Т.Л. Бондаренко; упоряд. В. Даниленко]. – К. : Киево-Могилян. акад., 2008. – 767 с.

Енциклопедія історії України [Текст]. Т. 5. Кон-Кю [Нац. акад. наук України, Ін-т історії України]; ред. рада В.М. Литвин (голова) [та ін.] ; редкол. : В.А. Смолій (голова) [та ін.]. – К. : Наук. думка, 2008. – 559 с. : ілюстр.

Залізнякові читання [Текст] : матеріали Першої учн. наук. краєзн. конф., С. Медведівка, 22 трав. 2009 р. / Східноевроп. ун-т економіки й менедж. [та ін.] ; [редкол. : Н.П. Лавріненко та ін.]. – Черкаси: [Ред.–вид. від. СУЕМ], 2009. – 123 с. : ілюстр.

Коваленко, А.А. Тайна трезубца [Текст] / А.А. Коваленко. – Б. : [б.и.], 2004. – 674 с. : ил.+2 вкл. л.

На обл. загл. : Таємний код України. – Текст рус., укр.

Ковтун, Юрій Іванович. Сузір’я Симиренків [Текст] / Юрій Ковтун. – К. : Україна, 2009. – 382 с. : ілюстр.

Кононов, Сергій. СМЕРШ. Моменты истины [Текст] / Сергій Кононов. – М. : Яуза [и др..], 2009. – 350 с. – (Великая Отечественная. СМЕРШ).

Лариса Крушельницька [Текст] : біобібліогр. покажч. / Нац. Акад.. наук України, Львів. Нац. Наук. б-ка ім.. В. Стефаника; [передм. М.А. Вальо; відп. ред. М.М. Романюк; упоряд. С.Н. Когут]. – Л. : [ЛНБ], 2008. – 169 с.

Лавріненко, Назар Петрович. Православні монастирі Південної Київщини 1793-1917 рр. [Текст] : (соц.-екон. Діяльн.) / Н.П. Лавріненко. – Черкаси: [Вид. Чабаненко Ю.А.], 2009. – 215 с. : ілюстр.

В’ячеслав Липинський та його доба [Текст] : наук. зб. / Союз гетьманців-державників, Пол. наук. т-во у Житомирі [та ін.] ; відп. ред. Ю. Терещенко; [упоряд. Т. Осташко, Ю. Терещенко]. – К. [та ін.] : Вид. центр КНЛУ, 2008. – 389 с.: ілюстр.

Іван Мазепа та його доба. Історія, культура, національна пам’ять [Текст] : матеріали міжнар. наук. конф., Київ-Полтава, 15-17 жовт. 2008р. / Нац. ун-т „Києво-Могилянська академія” ; [ред.-упоряд. В. Щербак; голов. ред. Ю. Олійник]. – К. : Темпора, 2008. – 486 с.

Малюта, Ольга Володимирівна. „Просвіти” і Українська Державність (друга половина ХІХ – перша половина ХХ ст.) [Текст] : [монографія] / Ольга Малюта ; [відп. ред. В.Ф. Верстюк]. - [К. : Просвіта, 2008]. – 838 с. : ілюстр.

Маношин, Игорь Степанович. Июль 1942 года. Падение Севастополя [Текст] / И.С. Маношин. – М. : Вече, 2009. – 286 с. : ил. – (Военные тайны ХХ века).

Михальченко, Микола Іванович. Україна розділена в собі: від Леонідії до Вікторії [Текст] : [монографія]. Т. 2 / Микола Михальченко, Віктор Андрущенко; Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса. – К. : ІПіЕНД, 2009. – 457 с.

Мойсеєнко, Валентин Станіславович. Боги, потопи і люди [Текст] Gods, floods and people: (ілюстр. історія біблійн. Чорномор. потопу) / Валентин Мойсеєнко ; [ред. С.Х. Поплавська] . – К. : Богдана, 2008. – 91 с. : ілюстр., фотогр.

Національна книга пам’яті жертв голодомору 1932-1933 років в Україні. Черкаська область [Текст]. Ч. 1. / [Укр. ін-т нац. пам’яті, Черкас. облдержадмін.; редкол. : П.І. Гаман (голова) та ін.; відп. ред. П.М. Жук; упоряд. Е.А. Левицька та ін.]. - [Черкаси: Вид. Чабаненко Ю.А., 2008]. - 1198с.

Національна книга пам’яті жертв голодомору 1932-1933 років в Україні. Черкаська область [Текст]. Ч. 2. / [Укр. ін-т нац. пам’яті, Черкас. облдержадмін.; редкол. : П.І. Гаман (голова) та ін.; відп. ред. П.М. Жук; упоряд. Е.А. Левицька та ін.]. - [Черкаси: Вид. Чабаненко Ю.А., 2008]. - 1198 с.

Несен, Ірина Іванівна. Весільний ритуал Центрального Полісся: традиційна структура та реліктові форми (середина ХІХ-ХХ ст.) [Текст] / І.І. Несен; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України [та ін.] ; [відп. ред. Р.А. Омеляшко]. – К. : [Артек], 2005. – 276 с. : ілюстр.

Перепічка, Євген Васильович. Феномен Степана Бендери [Текст] : [монографія] / Євген Перепічка. – Вид. 2-ге, допов. – Л. : СПОЛОМ, 2008. – 735 с. : ілюстр.

Савченко, Олена Степанівна. Молотарка [Текст] : 20-40-і рр. в Тальному і на Тальнівщині очима сучасниці / Олена Савченко (Гордеєва) ; [ред. Гордеєв В.О.]. – Тальне: [Звенигород. КВПП], 2009. – 176 с.: ілюстр.

Самчук, Улас Олексійович. Документ доби [Текст] : публіц. Уласа Самчука 1941-1943 рр. / Держ. арх. Рівнен. обл. [та ін.] ; [упоряд. А. Жив’юк]. – Рівне : Рівен. друк, 2008. – 454 с. : фотогр.

Свербигуз, Володимир Борисович. Полтава барокова [Текст] : До історії становлення Полтавського культурного центру кінця ХМІІ ст. / Володимир Свербигуз. – К. : Аратта, 2009. – 51 с.

Свою Україну любіть [Текст] / авт.-уклад. В. Буркат; [голов. ред. В.І. Кочубей]. – Суми: Унів. кн., 2008. – 476 с. : ілюстр.

Чигиринщина в історії України [Текст]. [Зб. 3]. Голодомор 1932-1933 рр., репресії 30-х – 40-х рр. ХХ ст., та голод 1947 р. на Чигиринщині: матеріали Третьої іст.-краєзн. учн. конф., [Суботів, 27 листоп. 2008 р.]. – Черкаси: [ЧДТУ], 2009. – 255 с. : фотогр.

У надзаг: Черкас. держ. технол. ун-т та ін.

Чухліб, Тарас Васильович. Гадяч 1658 року та ідея його відновлення в українсько-польських стосунках (1660-ті – початок 1680-х рр.) [Текст] / Тарас Чухліб; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України [та ін.] ; [відп. ред. В. Смолій]. – К. : [Ін-т історії України], 2008. – 85 с.

Шеин, Дмитрий В. Танковая гвардия в бою [Текст] / Дмитрик Шеин; [ред. Н. Митрофанов]. – М. : Яуза [и др..], 2009. – 478 с. : ил. – (Танки в бою).

 

ЕКОНОМІКА. ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ


Бурбело, Михайло Йосипович. Стимулювання зменшення втрат в електричних мережах [Текст]: монографія /М.Й. Бурбело, Л.М. Мельничук; Вінниц. нац. техн. Ун-т; [ред. С. Малішевська]. - [Вінниця]: УНІВЕРСУМ - Вінниця, 2008. – 109 с.

Войнаренко, Михайло Петрович. Податковий облік і аудит [Текст]: підруч. [для вузів] /М.П. Войнаренко, Г.В. Пухальська; [ред. Г.Т. Сенькович]. – К.: Академія, 2009. – 375 с. – (Альма-матер).

Воронко, Роман Михайлович. Облік у зарубіжних країнах [Текст]: навч. посіб. [для вузів] /Р. М. Воронко. – Л.: Магнолія 2006, 2009. – 743 с. – (Вища освіта в Україні).

Економіка сільського господарства [Текст]: [навч. посіб. для вузів /В.К. Збарський, В.І. Мацибора, А.А. Чалий та ін.]; за ред.. В.К. Збарського, В.І. Мацибори. – К.: Каравела, 2009. – 263 с. – (Українська книга).

Економічна криза в Україні: виміри, ризики, перспективи [Текст] / [Я.А. Жаліло та ін.]; Нац. ін.-т стратег. дослідж.; [за ред. Я.А. Жаліла]. – К.: [НІСД], 2009. – 141 с.

Еш, Світлага Миколаївна. Фінансовий ринок [Текст]: навч. посіб. [для вузів] / С.М. Еш; Нац. ун-т харч. Технологій; [ред. О.О. Лісна]. – К.: Центр учб. л-ри, 2009. – 527 с.

Звіт про Конкурентноспроможність України, 2009 [Текст]: назустріч екон. зростанню та процвітанню /Фонд "Ефективне Управління", [Всесвіт. Економ. Форум]. - [Б.м.: б.в., 2009]. – 230 с.: табл., діагр.

Ігнатьєва, Ірина Анатоліївна. Стратегічний менеджмент [Текст]: підруч. для вузів /І.А. Ігнатьєва. – К.: Каравела, 2008. – 479 с.: табл., схеми. – (Українська книга).

Карлін, Микола Іванович. Державні фінанси України [Текст]: навч. посіб. [для вузів] /М.І. Карлін. – К.: Знання, 2008. – 348 с. – (Вища освіта ХХІ століття).

Качала, Тамара Миколаївна. Житлово-комунальне господарство в системі міського комплексу [Текст]: /Т.М. Качала; Черкас. держ. технол. ун-т; [наук. ред. Д.В. Вонсик]. – К.: Наук. думка, 2008. – 416 с.: табл.

Ковшун, Наталія Едуардівна. Аналіз та планування проектів [Текст]: [навч посіб. для вузів] /Н.Е. Ковшун; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. – К.: Центр учб. л-ри, 2008. – 343 с.

Лациба, Максим Валерійович. Як політичні партії розвивають підприємництво [Текст] /Максим Лациба, Дмитро Ляпін, Костянтин Матвієнко; Укр. незалеж. центр політ. дослідж. [та ін.]. – К.: [Агенство "Україна"], 2009. – 115 с.

Лега, Юрій Григорович. Якість, ціна та ефективність виробництва [Текст]: [монографія] /Ю.Г. Лега, О.М. Поляков; Черкас. держ. технолог. ун-т; [ред. Д.В. Вонсик]. – К.: Наук. думка, 2008. – 503 с.

Лютий, Ігор Олексійович. Банківський маркетинг [Текст]: підруч. для вузів /І.О. Лютий, О.О. Солодка; Київ. нац. ін-т ім. Т. Шевченка; [ред. Н.П. Манойло]. – К. – Центр учб. л-ри, 2009. – 775 с.: табл.

Маглаперідзе, Алла Сергіївна. Податковий менеджмент [Текст]: навч. посіб. [для вузів] /А.С. Маглаперідзе, В.В. Храпкіна; Макіїв. екон.-гуманіт. ін.-т. – К.: Центр учб. л-ри, 2008. – 327 с.

Мармоза, Анатолій Тимофійович. Статистика [Текст]: підруч. [для вузів] /А.Т. Мармоза. – К.: КНТ [та ін.], 2009. – 895 с.: табл.

Марцин, Володимир Степанович. Економіка торгівлі [Текст]: підруч. [для вузів] /В.С. Марцин. – 2-ге вид., випр. і допов. – К.: Знання, 2008. – 603 с.

Міжнародний менеджмент [Текст]: навч. посіб. [для вузів /Чернега О.Б., Білозубенко В.С., Озаріна О.В. та ін.]; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського; за ред. О.Б. Чернеги. – 2-ге вид., оновл. і допов. – Л.: Магнолія 2006, 2009. – 591 с. – (Вища освіта в Україні).

Мошенський, Сергій Захарович. Фондовий ринок та інституційне інвестування в Україні: вплив на інвестиційну безпеку держави [Текст]: монографія /С.З. Мошенський; Житомир. держ. технол. ун-т; [наук. ред. В.В. Євдокимов]. – Житомир: [Ред. –вид. відділ ЖДТУ], 2008. – 431 с.

Мурашко, Микола Іванович. Менеджмент персоналу [Текст]: навч. посіб. [для вузів] /М.І. Мурашко. – 3-тє вид., випр. і допов. – К.: Знання, 2008. – 435 с.

Основи бізнесу [Текст]: навч. посіб. [для вузів /Я.С. Ларіна, С.В. Мочерний, В.М. Фомішина та ін.; ред. Н.Л. Ленська]. – К.: Академія, 2009. – 383 с. – (Альма-матер).

Планування і контроль на підприємстві [Текст]: навч. посіб. [для вузів /Данилюк М.О., Лесюк О.І., Бойчук Р.М. та ін.]; Івано-Франків. нац. техн. Ун-т нафти і газу [та ін.]; за ред. М.О. Данилюка. – Л.: Магнолія 2006, 2009. – 530 с. – (Вища освіта в Україні).

Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка [Текст]: підруч. [для вузів /С.І. Дорогунцов, Т.А. Заяць, Ю.І. Пітюренко та ін.]; за ред. С.І. Дорогунцова. – Вид. 3-тє, без змін. – К.: КНЕУ, 2008. – 987 с.

У надзаг.: Держ. вищ. навч. закл. "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана".

Сокол, Тетяна Георгіївна. Організація обслуговування в готелях і туристичних комплексах [Текст]: підруч. для вузів /Т.Г. Сокол; [голов. ред.  Л.В. Фурта]. – К.: Альтерпрес, 2009. – 446 с.: ілюстр. – (Бібліотека професійного менеджера).

Сук, Леонід Кіндратович. Організація бухгалтерського обліку [Текст]: [підруч. для вузів] /Л.К. Сук, П.Л. Сук. – К.: Каравела, 2009. – 623 с. – (Українська книга).

Фінанси підприємств [Текст]: підруч. [для вузів] /А.М. Поддерьогін, [М.Д. Білик, Л.Д. Буряк та ін.]; наук. ред. А.М. Поддерьогін. – 7-ме вид., без змін. – К.: КНЕУ, 2008. – 551 с.

У надзаг.: Держ. вищ. навч. закл. "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана".

 

ПОЛІТИКА. ПОЛІТИЧНІ НАУКИ


Актуальні аспекти розвитку політичної системи України в 2008 році [Текст]: зб. матеріалів "круглих столів" /Нац. ін.-т стратег. дослідж.; [за ред. Н.В. Грицяк]. – К.: [НІСД], 2008. – 110 с.

Зовнішня політика України, 2008 [Текст]: стратег. оцінки, прогнози та пріоритети: щорічник / [Ін-т зовніш. політики Дип. акад. при МЗС України]; за ред. Г.М. Перепелиці. – К.: Стилос, 2009. – 335 с.

Паламар, Арсен Онуфрійович. Чи ми, українці, одної крові? [Текст]: роздуми над недолею /Арсен Паламар. – К.: Просвіта, 2008. – 398 с.

 

ДЕРЖАВА І ПРАВО


Головатий, Сергій Петрович. Верховенство права [Текст]: [монографія]. У 3 кн. [Кн. 1. Верховенство права: від ідеї – до доктрини] /Сергій Головатий; [ред. Н. Олександренко, О. Сухолотюк]. – К.: Фенікс, 2006. – 623 с.

Головатий, Сергій Петрович. Верховенство права [Текст]: [монографія]. У 3 кн. [Кн. 2. Верховенство права: від доктрини – до принципу] /Сергій Головатий; [ред. Н. Олександренко, О. Сухолотюк]. – К.: Фенікс, 2006. – 650 с.

Головатий, Сергій Петрович. Верховенство права [Текст]: [монографія]. У 3 кн. [Кн. 3. Верховенство права: український досвід] /Сергій Головатий; [ред. Н. Олександренко, О. Сухолотюк]. – К.: Фенікс, 2006. – 470 с.

Кравченко, Віктор Віталійович. Конституційне право України [Текст]: навч. посіб. [для вузів] /В.В. Кравченко; [голов. ред. Гайдук Н.М.]. – Вид. 6-те, випр. та допов. – К.: Атіка, 2009. – 607 с.

Конончук, Світлана Григорівна. Демократичний потенціал пропорційних виборчих систем [Текст]: /С.Г. Конончук, О.А. Ярош, С.А. Горобчишина; Укр. незалеж. центр політ. дослідж. – К.: [Агенство Україна], 2009. – 80 с.: табл.

На тит. с. авт. не указ.

Право Європейського Союзу [Текст]: навч. посіб. для вузів / [Л.О. Бондар, Г.В. Бредова, А.О. Вакуленко та ін.]; Донец. нац. ун-т; за ред. Р.А. Петрова. – 2-ге вид. – К.: Істина, 2009. – 347 с.

Карпачова, Ніна Іванівна. Стан дотримання та захисту прав і свобод людини в Україні [Текст]: доп. Уповноваж. Верхов. Ради України з прав людини / [Карпачова Н.І.; ред. О. Кузьміна]. – К.: [АДЕФ-Україна], 2008. – 399 с.

На тит. с. авт. не указ.

Карпачова, Ніна Іванівна. Стан дотримання Україною міжнародних стандартів у галузі прав і свобод людини [Текст]: спец. доп. Уповноваж. Верхов. Ради України з прав людини / [Карпачова Н.І.; ред. О. Кузьміна]. – К.: [АДЕФ-Україна], 2008. – 265 с.

На тит. с. авт. не указ. – З нагоди 60-річчя Загальної декларації прав людини.

Перший Омбудсман України на захисті прав людини [Текст]: зб. док., 1998-2006 / [ред. О. Кузьміна]. – К.: [Азимут-Україна], 2007. – 713 с.

Україна. Верховна Рада. Скликання, 5-е. Сесія, 3-4-а. Третя сесія Верховної Ради України (п’яте скликання), 31 трав. – 27 черв. 2007 р. [Текст] ; Четверта сесія Верховної Ради України (п’яте скликання), 4 верес. – 20 верес. 2007 р.: стеногр. звіт. Т.9 /Верховна Рада України. – К.: Парлам. вид-во, 2008. – 844 с.

Стеценко, Семен Григорович. Адміністративне право України [Текст]: навч. посіб. [для вузів] /С.Г. Стеценко; [голов. ред. Н.М. Гайдук]. - [Вид. 2-ге, переробл. і допов.]. – К.: Атіка, 2009. – 640 с.

Цивільне право України [Текст]: навч. посіб. [для вузів /Ю.В. Білоусов, В.А. Ватрас, С.Д. Гринько та ін.]; за ред. Р.О. Стефанчука. - [2-ге вид.]. – К.: Прав. єдність, 2009. – 532 с.

Болотіна, Нінель Борисівна. Трудове право України [Текст]: підруч. [для вузів] / Н.Б. Болотіна. – 5-те вид., переробл. і допов. – К.: Знання, 2008. – 860 с. – (Вища освіта ХХІ століття).

Семчик, Віталій Іванович. Земельне право України [Текст]: підруч. [для вузів] /В.І. Семчик, П.Ф. Кулинич, М.В. Шульга; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України [та ін.]. – К.: Ін Юре, 2008. – 593 с.

Строган, Анна Юріївна. Розгляд і вирішення клопотань на досудовому слідстві [Текст]: автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. юрид. наук: 12.00.09 /А.Ю. Строган; Київ. нац. ун-т внутр. справ. – К.: [Наук. світ], 2008. – 16 с.

Шелухін, Микола Леонідович. Кримінологічна безпека на транспорті: організаційно-управлінське та оперативно-розшукове забезпечення [Текст]: монографія /М.Л. Шелухін; Донец. юрид. ін-т Луган. держ. ун-ту внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. – Донецьк: Вебер, 208. – 365 с.: табл., схеми.

На обкл. назва: Кримінологічна безпека на транспорті.

Кононенко, Виктор Иванович. Особое мнение [Текст]: [зап. судьи] /Виктор Кононенко; [ред. С. Вашецкая]. – К.: АртЭк, 2009. – 470 с.

 

ОСВІТА. ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ


Вища школа: удосконалення якості підготовки фахівців [Текст] : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., [Черкаси], 16-17 квіт. / Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького [та ін.] ; [редкол. : Кузьмінський А.І. та ін.]. – Черкаси : [Вид. від. ЧНУ], 2009. – 211 с.

Горецький, Петро Йосипович. Словник термінів педагогіки, психології та шкільного адміністрування [Текст] / П. Горецький ; Нац. акад. наук України, Ін-т енциклопед. дослідж. – Відтвор. вид. 1928 р. – К. : [Поліграфкнига], 2008. – 111 с. – (Із словникової спадщини ; вип. 2).

„Здоровий спосіб життя” [Текст] : (матеріали для уроків та вихов. роботи) / [Всеукр. екол. ліга, Центр екол. освіти та інформації ; ред. М.С. Козловська та ін. ; упоряд. Т.В. Тимочко та ін.]. - [К. : Аспект-Поліграф, 2008]. – 27 с. – (Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги) (Серія „Екологічна освіта та…” ; №9).

Проблеми та перспективи входження України в європейський інтелектуальний простір [Текст] : зб. наук.-експерт. матеріалів [круглого столу, Київ, 19 черв. 2008 року] / Нац. ін-т стратег. дослідж. ; [за ред. Н.В. Грицяк]. – К. : [НІСД], 2008. – 102 с.

Фурман, Анатолій Васильович. Психодидактична експертиза модульно-розвивальних підручників [Текст] : монографія / Фурман А.В., Гірняк А.Н. ; Терноп. нац. екон. ун-т [та ін.]. – Т. : [Екон. думка], 2009. – 311 с.

 

БІБЛІОТЕЧНА СПРАВА. БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВО.

БІБЛІОГРАФІЯ. БІБЛІОГРАФОЗНАВСТВО.


Черкаська обласна універсальна наукова бібліотека імені Тараса Шевченка : роки поступу (1899 – 2009) [Текст] / Упр. культури і туризму Черкас. облдержадмін., Обл. універс. наук. б-ка ім. Т. Шевченка ; [ред. Г.С. Круглякова ; упоряд. К.С. Бугаєнко, Т.В. Горда та ін.]. – Черкаси : [Вид. Чабаненко Ю.А.], 2009. – 161 с. : фотогр.

 

МОВОЗНАВСТВО


Васенко, Людмила Анатоліївна. Фахова українська мова [Текст] : [навч. посіб. для вузів] / Л.А. Васенко, В.В. Дубічинський, О.М. Кримець ; Нац. техн. ун-т „Харківський політехнічний інститут”. – К. : Центр учб. л-ри, 2008. – 271с. : табл.

Кочан, Ірина Миколаївна. Лінгвістичний аналіз тексту [Текст] : навч. посіб. [для вузів] / І.М. Кочан. – 2-ге вид., переробл. і допов. – К. : Знання, 2008. – 423с.

Кудрявцева, Людмила Алексеевна. Словарь молодежного сленга города Киева [Текст] : 2300 слов и выражений / Л.А. Кудрявцева, И.Г. Приходько ; Киев. нац. ун-т им. Т. Шевченка, Ин-т фолологии ; под ред. Л.А. Кудрявцевой. – К. : [Аванпост-Прим], 2006. – 191 с.

Онуфрієнко, Галина Сергіївна. Науковий стиль української мови [Текст] : навч. посіб. з алгоритм. приписами [для вузів] / Галина Онуфрієнко ; Запоріз. нац. ун-т. – 2-ге вид., переробл. та допов. – К. : Центр учб. л-ри, 2009. – 390 с.

Сучасна українська мова [Текст] : підруч. для студ. гуманіт. спец. вузів / [О.Д. Пономарів, В.В. Різун, Л.Ю. Шевченко та ін.] ; за ред. О.Д. Пономарева. – Вид. 4-те. – К. : Либідь, 2008. – 487 с.

 

ФОЛЬКЛОР


Практичний російсько-український словник приказок [Текст] / Нац. акад. наук України, Ін-т енциклопед. дослідж ; упоряд. Г. Млюдзинський ; за ред. М.Йогансена. – Відтвор. вид. 1929 р. – К. : [Основа-Принт], 2009. – 108 с.- (Із словникової спадщини ;вип. 8).

 

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО


Олесь Гончар і Придніпров’я [Текст] / Дніпропетр. іст. музей ім. Д.І. Яворницького [та ін.] ; [авт.-упоряд. Мартинова С.М.]. – Д. : Арт-прес, 2008. – 58 с.: фотогр.

Гоян, Ярема Петрович. Собор української душі [Текст] : літ. портр. О. Гончара / Ярема Гоян ; [ред. О.О. Лисенко]. - [4-те вид.]. – К. : Веселка, 2008. – 62 с. – (Урок літератури).

Діхтяренко, Григорій Юхимович. Парост [Текст] : родовід, філос. життя і творчості / Григорій Діхтяренко ; [ред. Г.П. Білоус]. – Черкаси : Брама-Україна, 2009. – 599 с. : фотогр.

Жулинський, Микола Григорович. Він знав „як много важить слово…” [Текст] / Микола Жулинський ; [ред. В. Клічак]. – К. : Проствіта, 2008. – 134 с.

Мицик, Мирослав Федорович. Життя-горіння [Текст] : нарис життя і творчості поета і ж-та Федора Олексійовича Мицика : спогади друзів, бібліогр. творів / Мирослав Мицик ; упоряд. В.Ф. Мицик ; [за ред. В.Ф. Мицика]. – К. : КИТ, 2007. – 155 с. : фотогр.

Носань, Сергій Лукич. Енергетика слова [Текст] : роздуми над прочит. / Сергій Носань. – Черкаси : [Вид. Чабаненко Ю.А.], 2008. – 28 с.

Супронюк, Оксана Константиновна. Гоголь и его окружение в Нежинской гимназии [Текст] : библиогр. слов. / О.К. Супронюк ; Нац. акад. наук Украины, Нац. б-ка Украины им. В.И. Вернадского ; [отв. ред. А.С. Онищенко]. – К. : Академпериодика, 2009. – 251 с. : ил.

Супронюк, Оксана Константиновна. Литературная среда раннего Гоголя [Текст] / О.К. Супронюк ; Нац. акад. наук Украины, Нац. б-ка Украины им. В.И. Вернадского [и др.]; [отв. ред. А.С. Онищенко]. – К. : Академпериодика, 2009. – 176 с. : ил.

Холодний Яр [Текст] : часопис. №1 / Черкас. обл. орг. Нац. спілки письм. України ; [голов. ред. Г.П. Білоус ; упоряд. Г.П. Білоус]. – Черкаси : [Вид. Чабаненко Ю.А.], 2008. – 319 с.

Холодний Яр [Текст] : часопис. №2 / Черкас. обл. орг. Нац. спілки письм. України ; [голов. ред. Г.П. Білоус ; упоряд. Г.П. Білоус]. – Черкаси : [Вид. Чабаненко Ю.А.], 2008. – 319 с.

Черкаські художники у вінок шани Великому Кобзареві [Образотворчий матеріал] : кат. вист., Черкаси, [9 берез.] 2008 р. / [фото М.О. Васильева та ін. ; упоряд. О.М. Шарапа]. - [Черкаси : Вовчок О.Ю., 2009]. – 36 с. : ілюстр.

 

МИСТЕЦТВО


Золотаренко, Юрій Йосипович. Романси та хори [Ноти] / Юрій Золотаренко ; [ред. Д. Киценко]. – К. : Муз. Україна, 2008. – 80 с.

Краса Шевченкового краю очима Інни Кругляк [Образотворчий матеріал] : [кат. авт. робіт / упоряд. та авт. вступ. ст. О.М. Шарапа]. - [Б. м. : б. в., 2009?]. – 14 с. : ілюстр.

Лобова, Ольга Володимирівна. Музичне мистецтво [Текст] : підруч. для 5 кл. / О.В. Лобова ; [ред. В.В. Апанасенко]. – К. : Школяр, 2005. – 159 с.

Крижанівська, Неллі Яківна. Основи ландшафтного дизайну [Текст] : підруч. [для вузів] / Н.Я. Крижанівська. – К. : Ліра-К, 2009. – 218 с.

Євген Найден. Сторінки творчості [Образотворчий матеріал] = Evgeny Nayden. Paqest of ART : [альбом] / Є. Найден ; [ред. С. Левченко]. - [Черкаси : Брама-Україна, 2009]. - [76] с. : ілюстр.

Словник музичної термінології [Текст] / Нац. акад. наук України, Ін-т енциклопед. дослідж. – Відтвор. вид. 1930 р. – К. : [Поліграфкнига], 2008. – 110 с. – (Із словникової спадщини ; вип. 7).

Старовинні маєтки України [Образотворчий матеріал] = The old estates of Ukraine : Маєток як синтез мистецтв. Архітектура садів і парків. Поетика старовинної садиби : [книга-альбом / авт.-упоряд. І.Д. Родічкін…]. – К. : Мистецтво, 2006. – 381 с. : ілюстр.

Чумарна, Марія Іванівна. Код української вишивки [Текст] / Марія Чумарна. - [Л. : Апріорі, 2008]. – 191 с. : ілюстр.

 

РЕЛІГІЯ. ВІЛЬНОДУМСТВО


Глаголева, Ольга В. Святые дни [Текст] : энцикл. гл. христиан. праздников / Ольга Глаголева ; [отв. ред. А.А. Богословский]. – М. : Эксмо [и др.], 2009. – 222 с. : ил. – (Православные святыни).

 

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ


Борейко, Владимир Евгеньевич. Этика и практика охраны биоразнообразия [Текст] / В.Е. Борейко ; Киев. экол.-культур. центр [и др.]. – К. : [Логос], 2008. – 359 с. : фот. – (Охрана дикой природы ; вып. 56).

Гуцаленко, Леонид Авксентьевич. Человек-мера добра и зла [Текст] / Л.А. Гуцаленко. – Минск : Право и экономика, 2008. – 545 с.

Давньоруське любомудріє : тексти і контексти [Текст] / Нац. ун-т „Києво-Могилянська академія” ; [ред. Н.В. Якубчак ; упорядкув. О. Вдовиної, Ю. Завгороднього]. – К. : Києво-Могилян. акад., 2006. – 398 с. : ілюстр.

Ковтун, Юрій Іванович. Рівністика [Текст] / Ю.І. Ковтун. – Х. : [Друк. №13], 2009. – 183 с.

Ряшко, Василь Іванович. Логіка [Текст] : навч. посіб. [для вузів] / В.І. Ряшко ; Львів. держ. ун-т внутр. справ ; [ред. Х.М. Войтович]. – К. : Центр учб. л-ри, 2009. – 326 с.

Цивилизационная структура современного мира [Текст]. В 3 т. Т. 3. Цивилизации Востока в условиях глобализации. Кн. 2. Китайско-дальневосточный цивилизационный мир и африканская цивилизационная общность. Глобальне… / под ред. Ю.Н. Пахомова, Ю.В. Павленко. – К. : Наук. думка, 2008. – 639 с.

У надзаг. : Нац. акад. наук Украины, Ин-т мир. экономики и междунар. отношений.

 

ПСИХОЛОГІЯ


Дуткевич, Тетяна Вікторівна. Дошкільна психологія [Текст] : навч. посіб. для студ. вузів / Т.В. Дуткевич. – 2-ге вид. – К. : Центр учб. л-ри, 2009. – 391 с.

Інтеграційні процеси в суспільстві та політичний вибір особистості [Текст] : [монографія] / Акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології ; за ред. В.П. Казміренка. – К. : [Міленіум], 2008. – 359 с.

Основи соціальної психології [Текст] : навч. посіб. [для вузів] / [О.А. Донченко, М.М. Слюсаревський, В.О. Татенко та ін.] ; Акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології ; за ред. М.М. Слюсаревського. – К. : [Міленіум], 2008. – 495 с.

Савчин, Мирослав Васильович. Вікова психологія [Текст] : навч. посіб. [для вузів] / М.В. Савчин, Л.П. Василенко ; [ред. К.С. Мусієнко]. – 2-ге вид., стер. – К. : Академвидав, 2009. – 359 с. – (Альма-матер).

Сергиенко, Ирина Маратовна. Интерактивный психологический театр : метод профилактики негативных явлений в среде молодежи [Текст] : учеб. пособие / И.М. Сергиенко. – Черкассы : [Вид. від ЧНУ], 2009. – 100 с.

Татенко, Віталій Олександрович. Соціальна психологія впливу [Текст] : [монографія] / Віталій Татенко ; [Акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології ; ред. Ю.Г. Медюк]. - [К. : Міленіум, 2008]. – 216 с. : табл.

 

ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ, ЩО ПРОДОВЖУЮТЬСЯ


Стратегічні пріоритети [Текст] : наук.-аналіт. щокв. зб. №4 (9) / Нац. ін-т стратег. дослідж. ; [голов. ред. Ю.Г. Рубан]. - [К] : НІСД, [2008]. – 252 с.