НОВІ НАДХОДЖЕННЯ ДО БІБЛІОТЕКИ В IV кв. 2016 РОКУ

 

ПРИРОДНИЧІ НАУКИ


Кобзарь, А. И. Экологические проблемы и практическое их решение [Текст] / А. И. Кобзарь. – Харьков : Тип. Мадрид, 2016. – 18 с.

 

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ


Богатирьов, О. І. Тестові контрольні роботи з фізики ядра та елементарних частинок [Текст] : метод. посіб. для викладачів фіз. спец. ВНЗ освіти / О. І. Богатирьов ; [ред. О. І. Богатирьов] ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси : Видавн. від. ЧНУ, 2016. – 84 с.

 

НАУКИ ПРО ЗЕМЛЮ


Географія [Текст] : комплекс. довідник / [уклад. Байназаров А. М., Височин М. Ю., Жученко М. С. та ін. ; відп. ред. Жученко М. С.]. – 2-ге вид., зі змін. – Харків : Весна [та ін.], 2010. – 479 с. : іл. – (Крок до ВНЗ). – Бібліогр.:   с. 475-477. – Алф. покажч.: с. 469-474.

Зміни себе, а не клімат [Текст] = Change your mind, not the climate! : [інформ. буклет /Є. Колішевський, Ю. Маклюк, А. Желєзний та ін. ; ред. Є. Колішевський]. – Дніпропетровськ : Салвей, [2011?]. – 32 с. : іл.

Махнач, С. Путевые заметки: Египет, Греция, Куба, Мальдивы [Текст] / Сергей Махнач. – Москава : Эдитус, 2013. – 54 с. : іл.

Сребродольский, Б. И. Жемчуг [Текст] , Б. И. Сребродольский ; отв. ред. Н. А. Созинов ; АН СССР. – Москва : Наука, 1985. – 134, [1] c., [8] с. ил. – (Серия «Человек и окружающая среда»). – Библиогр.: с. 133 – 135.

Третяк, А. Допитливій малечі про цікаві речі. Подорож по Україні [Текст] : [для дітей мол. та серед. шк. віку / Третяк Анна]. – Київ : АВІАЗ, 2016. – 238, [1] с. : іл. – На тит. арк. авт. не зазнач.

 

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ


Даррелл, Дж. Зоопарк в моем багаже ; Поместье-зверинец [Текст] : [пер. с англ.] / Дж. Даррелл ; [ред. С. Я. Проходцева]. – Изд. 3-е. – Москва : Мысль, 1978. – 244, [2] с. : ил. – (Рассказы о природе).

Протокол про реєстри викидів і перенесення забруднювачів [Текст] / [Всеукр. екол. ліга, Центр екол. освіти та інфрмації ; голов. ред. Тимочко Т. В.]. – Київ : Аспект-Поліграф, 2016. – 35 с. – (Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги) (Серія «Стан навколишнього середовища» ; №5 (149)).

 

ЕНЕРГЕТИКА


Ржонсницкий, Б. Н. Никола Тесла [Текст] / Б. Ржонсницкий ; науч. ред. Г. И. Бабат. – Москва : Мол. гвардия, 1959. – 221, [1] с., [12] с. ил. : ил. – (Жизнь замечательных людей : ЖЗЛ : сер. биогр. : осн. в 1933 г. М. Горьким. вып. 12 (278)). – Библиогр.: с. 217 – 218.

 

РАДІОЕЛЕКТРОНІКА


Коваленко, А. С Методи та моделі технічної діагностики інтегрованих інформаційних систем [Текст] : автореф. дис. … канд. техн. наук: 05.13.06 / Коваленко Анна Степанівна ; Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : Савенко О. В., 2016. – 20 с. – Бібліогр.:   с. 15 – 18.

 

БУДІВНИЦТВО


Андреев, В. С. Гипсокартон. Потолки. Стены. Перегородки. Монтажные работы [Текст] / Андреев В. С. – Москва : Лада, 2012. – 253, [2] с., [8] с. ил. : ил. – (Ваш дом). – Библиогр.: с. 253.

 

РОСЛИННИЦТВО


Комнатное цветоводство [Текст] / [авт.-сост Д. В. Таболкин, Е. К. Васильева, Ю. С. Пернатьев ; гл. ред. Н. Е. Фомина]. – Харьков : Фолио, 2005. – 318, [1] с., [8] с. ил. – (Домашняя коллекция). – Алф. указ. : с. 310 – 318.

 

ТВАРИННИЦТВО


Шеметков, М. Ф. Советы пчеловоду [Текст] / М. Ф. Шеметков, В. И. Головнев, М. М. Кочевой ; [ред. А. Ф. Филиппенко, Б. Б. Пятченко]. – 3-е перераб. и доп. изд. – Минск : Ураджай, 1991. – 398, [1] с. – Библиогр.: с. 397.

 

КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА


Ниши, К. Золотые правила здоровья [Текст] / Кацудзо Ниши. – Санкт-Петербург : Нев. проспект [и др.], 2010. – 121, [1] с. : ил. – (Золотой фонд).

 

СОЦІОЛОГІЯ


Гаврилечко, Ю. Дослідження громадської думки як компонент лобістської кампанії [Текст] : навч. посіб. / Юрій Гаврилечко ; [ред. О. Павлов] ; Фонд «Європа ХХІ», Т-во Лева. – Київ : Агентство «Україна», 2007. – 81 с. – (Бібліотека Школи громадського лобіювання). – Бібліогр.:   с. 69.

Мониторинг прав человека [Текст] : [пер. с пол. / М. Новицки, З. Фиалова, Ж. Кацпшак и др. ; науч. ред. А. Горелик] ; Хельсинк. фонд. по правам человека. – Изд. 2-е, доп. – Варшава : [б. и.], 2004. – 328 с. : ил. – Библиогр.: с. 211 – 212.

Попова. І. М. Соціологія. Пропедевтичний курс [Текст] : [підруч. для студентів ВНЗ : пер. з рос.] / І. М. Попова ; Міжнарод. фонд «Відродження». – 2-ге вид. – Київ : Тандем, 1998. – 270, [1] с. – Бібліогр.:   с. 259 – 268.

Почепцов, Г. Г. Сучасні інформаційні війни [Текст] / Георгій Почепцов. – Вид. 2-ге, доповн. – Київ : Києво-Могилян. акад., 2016. – 502 с. – Містить бібліогр.

Проблеми суспільної безпеки в процесі розвитку соціальних мереж [Текст] = Problems of public security in the process of social networks development = Проблемы общественной безопасности в процессе развития социальных сетей : [монографія / Попик В. І., Горовий В. М., Онищенко О. С. та ін ; ред. Т. Дубас та ін.] НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : НБУВ, 2015. – 199, [1] с.

Соціокультурні механізми формування ментального імунітету проти зовнішніх маніпуляцій свідомістю населення України [Текст] = Sociocultural Factors in Building Ukraine Population’ Mental Immunity to Foreign Manipulations of Consciousness = Социокультурные механизмы формирования ментального иммунитета против внешних манипуляций сознанием населения Украины : [монографія / Горовий В. М., Онищенко О. С., Попик В. І. та ін. ; ред. Т. Дубас та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : НБУВ, 2015. – 226 с. – Містить бібліогр.

 

ІСТОРІЯ. ІСТОРИЧНІ НАУКИ


Антонов-Овсеенко, А. А. Три войны России с Украиной [Текст] / Антон Антонов-Овсеенко ; [гл. ред. О. В. Красовицкий]. – Харьков : Фолио, 2016. – 345, [1] с.,  [24 с. ил. – Библиогр.: с. 337 – 344.

Степан Бандера: … коли один скаже: Слава Україні! [Текст] / [упоряд. М. Посівнич]. – Брустурів : Дискурс, 2015. – 157, [2] c.

Боєчко, В. Ф. Друга Річпосполита, 1914 – 1921 рр.: становлення державності [Текст] : монографія / В. Ф. Боєчко ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси : Видавн. від. ЧНУ, 2016. – 408с. – Бібліогр.:   с. 366 – 408.

Буарке ді Оланда, С. Коріння Бразилії [Текст] : пер. з португ. / Сержіу Буарке ді Оланда ; [наук. ред. В. М. Самойленко]. – Львів : Вид-во Анетти Антоненко. 2016. – 238 с. – Містить бібліогр. – Ім. покажч.: с. 235 – 238.

Галленкамп, Ч. Майя. Загадка исчезнувшей цивилизации [Текст] : пер. с англ. / Чарльз Галленкамп ; [отв. ред. В. М. Турок-Попов ; АН СССР]. – Москва : Наука, 1966. – 212, [3] с., [22] с ил. : ил. – Библиогр.: с. 212 – 214.

Горошко, С. І. Голодомор 1932-1933 рр. Українська гуманітарна катастрофа ХХ століття [Текст] / Горошко С. І., Червінський В. І. – Київ : Україна, 2016. – 191 с. – Містить бібліогр.

Грушевський, М. С. Твори [Текст]. У 50 т. Т. 23. Серія: Монографічні історичні праці / Михайло Грушевський ; [упоряд. М. Капраля та ін.] ; голов. ред. Г. Папакін ; [НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського]. – Львів : Світ, 2014. – 602, [1] с. – Бібліогр.:   с. 583 – 584.

Грушевський, М. С. Твори [Текст]. У 50 т. Т. 46, кн. 1. Рецензії на праці Михайла Грушевського (1890-1914). Серія: Допоміжні матеріали: довідники. покажчики, архіви / Михайло Грушевський ; [упоряд. В. Тельвака] ; голов. ред. Г. Папакін ; [НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського]. – Львів : Світ, 2015. – 600 с. – Покажч. ім.: с. 586 – 598.

Грушевський, М. С. Твори [Текст]. У 50 т. Т. 46, кн. 2. Рецензії на праці Михайла Грушевського (1915-1938). Серія: Допоміжні матеріали: довідники, покажчики, архіви / Михайло Грушевський ; [упоряд. В. Тельвака] ; голов. ред. Г. Папакін ; [НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського]. – Львів : Світ, 2015. – 484 с. – Покажч. ім.: с. 473 – 481.

Грушевський, М. С. Твори [Текст]. У 50 т. Т. 47, кн. 1. Ювілейна грушевськіана. Серія: Допоміжні матеріали: довідники, покажчики, архіви / Михайло Грушевський ; [упоряд. В. Тельвака] ; голов. ред. Г. Папакін ; [НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського]. – Львів : Світ, 2016. – LVI, 574 с. : іл. – Містить бібліогр. – Покажч. ім.: с. 566 – 572.

Дацюк, Г. І. Янголи Небесної Чоти [Текст] / Галина Дацюк ; [ред. М. Максимець]. – Чернівці : Букрек, 2016. – 319 с. : іл.

Енглунд, П. Захват і біль битви [Текст] : Перша світова у 211 епізодах / Петер Енглунд ; [голов. ред. О. В. Красовицький]. – Харків : Фоліо, 2016. – 554, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 512 – 516. – Покажч.: с. 517 – 522.

Ермакова, С. О. Исторический центр Рима [Текст] / [Ермакова С. О. ; ред. Ю. В. Рычкова]. – Москва : Вече, 2004. – 237 [2] с., [16] с. ил. : ил. – (Памятники всемирного наследия). – На тит. л. авт. не указ.

Жуковський, А. Нарис історії України [Текст] : [підруч. для шк. серед. та вищ. освіти] / Аркадій Жуковський, Орест Субтельний ; [ред. Я. Грицак, О. Романів] ; Наук. т-во ім. Т. Шевченка у Львові. – Львів : Наук. т-во ім. Т. Шевченка, 1993. – 229, [1] с., [48] с. іл. + 1 окр. арк. карт. – (Українознавча бібліотека НТШ ; число 1). – Бібліогр.:   с. 208 – 228. – Ім. покажч.: с. 158 – 168. – Геогр. покажч.: с. 167 – 175.

Іржавська, А. П. Колоніалізм на традиційному Сході (XVII – XX с.) [Текст] : навч. метод. посіб / Іржавська А. П., Терещенко Т. В. ; [наук. ред. О. І. Овчаренко] ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси : Видавн. від. ЧНУ, 2016. – 98 с. – Містить бібліогр.

Історія європейської цивілізації. Близький Схід [Текст] : [пер. з італ.] / за ред. У. Еко ; [голов. ред. О. В. Красовицький]. – Харків : Фоліо, 2016. – 1309 с. : іл.

Катастрофа і тріумф. Історії українських Героїв [Текст] / [упоряд. М. Семенченко ; за заг. ред. Л. Івшиної]. – Вид. 2-ге, переробл. – Київ : Укр. прес-група, 2016. – 295 с. : іл. – (Бібліотека газети «День»). – На корінці зазнач. : 3.

Київ: історія, архітектура, традиції [Текст] : [пер. з рос. / уклад. О. Друг, Ю. Ференцева ; голов. ред. В. Строля]. – Київ : Балтія-Друк, 2016. – 103 с. : іл.

Князі Вишневецькі [Текст] / [І. Чаманська, А. Литовченко, А. Мацук та ін. ; під наук. ред. І. Тесленка]. – Київ : Балтія-Друк, 2016. – 319 с. : іл.

Колісник, В. І. Вознесенське [Текст] : сторінки з історії села (село, події, люди). Ч. 2 / Василь Колісник, Петро Чорнобай. – Черкаси : Вертикаль, 2016. – 326 с, [4] с. іл. – Містить бібліогр.

Конверсіно, М. Дж. Спільна війна. Провал операції «Френтік», 1944-1945 [Текст] : пер. з англ. / Марк Дж. Конверсіно ; [наук. ред. Бажан О. Г.]. – Київ : К.І.С, 2015. – 317 с. : іл. – Бібліогр.: с. 297 – 307. – Алф. покажч.: с. 308 – 317.

Короткі українські регіональні літописи [Текст] / упоряд. В. Шевчук. – Київ : Кліо, 2016. – 446 с. : іл. – Містить бібліогр.

Корсунь-Шевченківська битва: сторінки історії [Текст] : [присвяч. 70 роковинам з дня завершення Корсунь-Шевченків. наступ. операції / ред.-упоряд. А. Ю. Чабан, П. Я. Степенькіна]. – Корсунь-Шевченківський : Всесвіт, 2014. – 325 с., [28] с. іл. – Ім. покажч.: с. 312 – 322.

Краєзнавці Черкащини [Текст] біобібліогр. довід. : 25-річчю незалежності України присвяч. / Черкас. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [упоряд. В. М. Мельниченко, Г. М. Голиш ; редкол. : В. М. Мельниченко (голова) та ін.] – Черкаси : Вертикаль, 2016. – 219 с. : іл. – Містить бібліогр.

Кульчицький, С. В. Триста років самотності: український Донбас у пошуках смислів і Батьківщини [Текст] / Станіслав Кульчицький, Лариса Якубова. – Київ : Кліо, 2016. – 719 с. – Містить бібліогр. – Ім. покажч.: с. 713 – 719.

Липа, Ю.І. Призначення України [Текст] / Юрій Липа : [голов. Ред. М. Луків]. – Київ : Фундація ім. О. Ольжича, 1997. – 267 с. – Спец. вип. часопису «Дніпро», № 11 – 12.

Ложкін, Б.Є. Четверта республіка [Текст] : чому Європі потрібна Україна, а Україні – Європа / Борис Ложкін ; за участю В. Федоріна : [голов. ред. О. В. Красовицький]. – 2-ге вид. – Харків : Фоліо, 2016. – 247 с.

Ложкин, Б.Е. Четвертая республика [Текст] : почему Европе нужна Украина, а Украине – Европа / Борис Ложкин ; при участии В. Федорина ; [гл. ред. А. В. Красовицкий]. – Харьков : Фолио, 2016. – 251 с.

Майборода, О.М. Етічність у міжнародній системі [Текст] / О. М. Майборода ; [ред. Т. К. Хорунжа] ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД, 2015. – 403 с. – Бібліогр.:   с. 387 – 403.

Мейс, Дж. Україна : матеріалізація привидів [Текст] / Джеймс Мейс : упоряд. Н. Дзюбенко-Мейс. – Київ : Кліо, 2016. – 685, [1] с. – Покажч. імен.: с. 670 – 682.

Мороз, О. О. До булави треба голови. Так було. Так є. Як буде? [Текст] / Олександр Мороз [упоряд. В. Черепков ; ред. Л. Павловська та ін.]. – Київ : Парлам. вид-во, 2016. – 591 с., [16] с. іл.

Мороз, О. О. Інтерв’ю для вас [Текст] / Олександр Мороз ; [ред. Л. М. Павловська].- Київ : Парлам. вид-во, 2008. – 197. [1] с., [16] с. іл.

Незалежність України [Текст] / [упоряд. В. Дорошенко ; худож. О. Білоус]. – Київ : Мамине сонечко, 2016. – 48, [1] с. : іл.

Олесницький, Є. Сторінки з мого життя [Текст] / д-р Євген Олесницький. – Передрук. вид. 1935 р. з додатк. матеріалами. – Стрий : Щедрик, 2007. – 381 с. – Бібліогр.:   с. 329, 333 – 377.

Пакт Молотова-Риббентропа и его последствия для Бессарабии [Текст] : сб. док. / [сост. В. Вэратек, И. Шишкану]. – Кишинев : Университас, 1991. – 121, [2] с.

Переселенці. Люди, які не загубили себе [Текст] / [упоряд. С. Ославська]. – Брустурів : Дискурсус, 2016. – 169. [1] с. : іл.

Повернення в Царгород [Текст] / [упоряд. І. Сюндюков ; за заг. ред. Л. Івшиної]. – Вид 2-ге, стер. – Київ : Укр. прес-група, 2016. – 495 с., [1] арк. іл. : іл. – (Бібліотека газети «День»).

Поллинг, Б. Энциклопедия скандалов [Текст] : от Байрона до наших дней : [пер. с англ.] / Брюс Поллинг ; [ред. Г. Цилевич]. Москва : Вече, 1997. – 490 с. – (Энциклопедии, Справочники. Неумирающие книги).

Проект „Україна”. Австрійська Галичина [Текст] / [упоряд. М. Р. Литвин]. - Харків : Час читати, 2016. - 409, [1] с. - Містить бібліогр.

Проти фашизму та війни [Текст] : антифашист. конгрес діячів культури у Львові у 1936 р. : зб. док. і матеріалів / Ін-т суспіл. наук АН УРСР, Центр держ. іст. архів УРСР у Львові, Держ. архів Львів. обл. ; [упоряд. Н. Ф. Врадій та ін. ; відп. ред. Ю. Ю. Сливка]. - Київ : Наук. думка, 1984. - 349, [2] с. : іл. - Містить бібліогр.

Прудіус, А. Кіндрат Булавін [Текст] / Андрій Прудіус. - Донецьк : Сх. видавн. дім, 2002. - 33 с. : іл.

Прудіус, С. І. Історія козацької вольниці з стародавніх часів [Текст] / Прудіус С. І. ; [ред. В. С. Білецький]. - Донецьк : Сх. видавн. дім, 2002. - 168, [1] с. : іл.

Реабілітовані історією. Черкаська область [Текст] . Кн. 9 / НАН України, Ін-т історії НАН України [та ін.] ; редкол.: Овчаренко С. М. [та ін.]. - Черкаси : Інтроліга ТОР, 2016. - 639 с. - (Реабілітовані історією).

Слабченко, Є. А. Дипломатична історія України [Текст] : [до 100-річчя Укр. революції 1917-1921 рр.] / Євген Слабченко ; упоряд. І. Матяш. - Київ : Кліо, 2016. - 493, [1] с. : іл. - Бібліогр.: с.126-128, с. 478-482. - Покажч. імен: с. 483-493.

Снайдер, Т. Кровавые земли: Европа между Гитлером и Сталиным [Текст] : пер. с англ. / Тимоти Снайдер. - Київ : Дуліби, 2015. - 583 с. : ил. - (Мировой бестселлер). - Библиогр.: с. 525-553. – Указ. им. и назв.: с. 554-570.

Сто великих женщин [Текст] / [авт.-сост.] И. И. Семашко ; [гл. ред. С. Дмитриев]. - Москва : Вече, 2004. - 572, [3] с. : ил.

Стражний, О. С. Менталітет Майдану [Текст] : хроніка подій – свідчення очевидців / Олександр Стражний. - Нове вид. - Київ : Дніпро, 2016. - 251 с.

Суворов, В. День „М”. Когда началась Вторая мировая война ? [Текст] / Виктор Суворов. - Москва : АСТ, 2009. - 315 с., [16] с. ил. - Библиогр.: с. 307-314.

Торба, В. Я – свідок [Текст] : записки з окупов. Луганська / Валентин Торба ; [за заг. ред. Л. Івшиної]. - Вид. 2-ге, переробл. - Київ : Укр. прес-група, 2016. - 383 с. : іл. - (Бібліотека газети „День”). - На корінці зазнач.: 2.

1933: „І чого ви ще живі?” [Текст] / НАН України, Ін-т історії України ; упоряд. Т. Боряк ; [наук. ред. С. Кульчицький]. - Київ : Кліо, 2016. - 719 с. - Бібліогр.: с. 688-692. - Ім. покажч.: с.693-694. - Геогр. покажч.: с.695-719.

Третьякова, Л. Вечный идол [Текст] : новеллы о женских судьбах / Людмила Третьякова ; [ред. М. Черненко]. - Москва : Изограф [и др.], 2001. - 410, [3] с. : ил.

Українська діаспора в Росії: стан, проблеми, перспективи [Текст] : матеріали наук.-практ. конф., [Київ], (22 груд. 2003 р.) / Укр. Всесвіт. Координац. Рада ; [за заг. ред. С. Остапи]. - Київ : ВІПОЛ, 2004. - 144 с. - Містить бібліогр.

Українська дивізія „Галичина” (Львівщина) [Текст] : історія, спогади, світлини / Галиц. Братство колиш. вояків 1-ої Укр. дивізії („Галичина”) Укр. нац. армії (УНА), Центр незалеж. іст. студій ; [упоряд. І. Іваньков, М. Романюк ; наук. ред. М. Романюк]. - Львів : Духовна вісь, 2016. - 838 с. : іл. - Містить бібліогр. – Ім. покажч.: с. 775-810. – Геогр. покажч.: с. 811-838.

Хоменко, В. М. Вулиці Звенигородки [Текст] / Володимир Хоменко. - Київ : Арт Економі, 2016. - 15 с.

Хоменко, В. М. Нотатки краєзнавця [Текст] / Володимир Хоменко ; [відп. ред. Т. Синьоок]. - Київ : Арт Економі, 2016. - 23 с

Чорновіл, В. М. Твори [Текст] : В 10 т. Т. 5 : Публіцистика, документи, матеріали „Справи №196” (1970-1984) / В’ячеслав Чорновіл ; [упоряд. В. Чорновіл ; редкол.: А. Пашко (голова) та ін.]. - Київ : Смолоскип, 2007. - 911 с. : іл. - Містить бібліогр. – Ім. покажч.: с. 895-911.

Чорновіл, В. М. Твори [Текст] : В 10 т. Т. 6 : Документи та матеріали (листопад 1985-квітень 1990) / В’ячеслав Чорновіл ; [упоряд. В. Чорновіл ; редкол.: А. Пашко (голова) та ін.]. - Київ : Смолоскип, 2009. - 1051 с. : іл. - Містить бібліогр. – Ім. покажч.: с. 1031-1051.

Чорновіл, В. М. Твори [Текст] : В 10 т. Т. 7 : Статті, виступи, інтерв’ю (березень 1990-грудень 1992) / В’ячеслав Чорновіл ; [упоряд. В. Чорновіл ; редкол.: А. Пашко (голова) та ін.]. - Київ : Смолоскип, 2011. - 1079 с. : іл. - Містить бібліогр. – Ім. покажч.: с. 1069-1079.

Чорновіл, В. М. Твори [Текст] : В 10 т. Т. 8 : Статті, виступи, інтерв’ю (січень 1993-грудень 1995) / В’ячеслав Чорновіл ; [упоряд. В. Чорновіл ; редкол.: А. Пашко (голова) та ін.]. - Київ : Смолоскип, 2012. - 1082 с. : іл. - Ім. покажч.: с. 1069-1082.

Чос, В. Г. Мої прекрасні земляки [Текст] : нариси / Володимир Чос. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2016. - 201 с. : іл.

Чувпило, О. О. Ідейно-політична боротьба в Індійському національному конгресі (20-30-ті роки ХХ ст.) [Текст] : [монографія] : присвяч. 65-й річниці проголошення Респ. Індія / О. О. Чувпило ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, Всеукр. асоц. індологів. - Харків : Смугаста типографія, 2015. - 321 с. - Бібліогр.: с. 274-318.

Шкільник, М. Україна у боротьбі за державність в 1917-1921 рр. [Текст] : спомини і роздуми : до 100-річчя Укр. революції 1917-1921 рр. / Михайло Шкільник ; упоряд. В. Верстюк. - Київ : Кліо, 2016. - 511 с. - Містить бібліогр. – Алф. покажч.: с. 501-508.

Юхно, Б. Б. Ретро Град [Текст] / Борис Юхно. - Черкаси : Третяков О. М., 2016. - 480 с. : іл.

 

ЕКОНОМІКА. ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ


Бланк, І. О. Інвестиційний менеджмент [Текст] : підручник / І. О. Бланк, Н. М. Гуляєва ; за заг. ред. А. А. Мазаракі. - Київ : Корвус, 2003. - 397 с. - Бібліогр.: с. 372-373.

Зачосова, Н. В. Формування системи економічної безпеки фінансових установ [Текст] : монографія / Н. В. Зачосова ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2016. - 374 с. - Бібліогр.: с. 315-364.

Мессмер, М. Поиск работы для „чайников” [Текст] : [пер. с англ.] / Макс Мессмер. - Киев [и др.] : Диалектика, 1998. - 313 с. - Предм. указ.

Симоненко, В. К. Пятилетка крутого пике [Текст] : экон. эссе / Валентин Симоненко ; [ред. Т. П. Гуменюк]. - Киев : Довіра, 2016. - 325, [1] с. : ил. - Текст рус., укр.

Стратегія участі України у процесах економічної глобалізації [Текст] : монографія / [Є. М. Кирилюк, Л. О. Кібальник, І. І. Кукурудза та ін.] ; за ред. І. І. Кукурудзи ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Видавн. від. ЧНУ, 2016. - 167 с. - Містить бібліогр.

Шандра, І. О. Представницькі організації буржуазії українських губерній (1861-1919 рр.) [Текст] : монографія / І. О. Шандра ; Донец. нац. ун-т (м. Вінниця). - Харків : Майдан, 2016. - 315 с. - Містить бібліогр.

 

ПОЛІТИКА. ПОЛІТИЧНІ НАУКИ


Булавка, Є. Інформаційний та PR супровід лобістської кампанії [Текст] : навч. посіб. / Євген Булавка, Роман Горбик ; [ред. О. Павлов] ; Фонд „Європа XXI”, Т-во Лева. - Київ : Агентство „Україна”, 2007. - 92 с. - (Бібліотека Школи громадського лобіювання). - Бібліогр.: с. 92.

Кобець, Р. Аналіз політики для потреб лобістської кампанії [Текст] : навч. посіб. / Роман Кобець ; [ред. О. Павлов] ; Фонд „Європа XXI”, Т-во Лева. - Київ : Агентство „Україна”, 2007. - 211 с. - (Бібліотека Школи громадського лобіювання). - Бібліогр.: с. 184-185.

Козацький азбуковник [Текст] / [авт.-упоряд.] В. Дубограй, С. Прудивус, М. Травкін ; [ред. О. В. Постолакі] ; Спілка козац. орг. України, Укр. культурол. центр. - Донецьк : Сх. видавн. дім, 2000. - 151 с. : іл.

Народний Рух України: історія, ідеологія та політична еволюція (1989-2009) [Текст] : матеріали круглого столу, присвяч. 20-й річниці створення Нар. Руху України за перебудову, Київ, 22 верес. 2009 р. / НАН України, Ін-т історії України ; [упоряд. Андрощук О. В., Коляструк О. П.]. - Київ : Ін-т історії України, 2010. - 155 с. - Містить бібліогр.

Оновлена стратегія збалансованого розвитку ЄС [Текст] / Всеукр. екол. ліга, [ТОВ „Центр екол. освіти та інформації” ; голов. ред. Тимочко Т. В.]. - Київ : Аспект-Поліграф, 2016. - 35 с. - (Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги) (Серія „Європейська інтеграція” ; № 7(151)). - 16-05.

Розумний, М. М. Виклики національного самовизначення [Текст] = Challenges of the National Self-Determination : монографія / М. М. Розумний ; [ред. І. І. Бажал] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. - Київ : НІСД, 2016. - 194 с. - Містить бібліогр.

Ясиневич, Я. Стратегія, тактика та інструменти лобістських кампаній [Текст] : навч. посіб. / Ярина Ясиневич ; [ред. О. Паращук] ; Фонд „Європа XXI”, Т-во Лева. - Київ : Агентство „Україна”, 2007. - 119 с. - (Бібліотека Школи громадського лобіювання). - Бібліогр.: с. 119.


ДЕРЖАВА І ПРАВО. ЮРИДИЧНІ НАУКИ


Адвокатура України: забуте і невідоме [Текст] / [Байдак М. С., Безега Т. М., Блануца А. В. та ін. ; за ред. І. Б. Василик] ; Нац. асоц. адвокатів України [та ін.]. - Київ : КВІЦ, 2016. - 555 с. : іл. - (Серія „Нариси з історії адвокатури України” ; вип. 2). - Містить бібліогр.

Артеменко, В. Проектування нормативно-правових актів [Текст] : навч. посіб. / Володимир Артеменко ; [ред. О. Павлов] ; Фонд „Європа XXI”, Т-во Лева. - Київ : Агентство „Україна”, 2007. - 253 с. - (Бібліотека Школи громадського лобіювання). - Бібліогр.: с. 247-251.

Вінніков, О. Механізм судового оскарження рішень [Текст] : [навч. посіб.] / Олександр Вінніков ; [ред. О. Павлов] ; Фонд „Європа XXI”, Т-во Лева. - Київ : Агентство „Україна”, 2007. - 109 с. - (Бібліотека Школи громадського лобіювання). - Бібліогр.: с. 64.

Волков, В. В. Стратегічний виборно-проривний менеджмент [Текст] / Волков В. В., Корнійчук В. П., Хом’як К. Д. ; [наук. ред. А. С. Матійко]. - Київ : Леся, 2007. - 139 с. : іл.

Громадська експертиза діяльності органів виконавчої влади в Україні: організація та проведення [Текст] : практ. посіб. / [О. В. Літвінов, О. В. Тинкован, Н. М. Літвінова та ін. ; за заг. ред. О. В. Літвінова ; Дніпропетр. координац.-експерт. центр з питань регулятор. політики]. - Дніпропетровськ : МОНОЛІТ, 2010. - 179 с. - (Серія „Громадянське суспільство: досвід, професіоналізм, відповідальність”). - Бібліогр.: с. 174-178.

Держава і право [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 72 : Серія: Юридичні науки / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України ; [голов. ред. Кресіна І. О.]. - Київ : Юрид. думка, 2016. - 508, [3] с. - Містить бібліогр.

Дотримання екологічних прав в Україні - 2006 [Текст] / ЕГО „Зелений Світ” ; [ред. О. Степаненко]. - Харків : Права людини, 2007. - 209, [2] с. - Бібліогр.: с. 204-205.

Земельні правовідносини в Україні [Текст] : практ. посіб. у запитаннях та відповідях / [Ін-т громад. сусп-ва ; авт.-упоряд. Врублевський О. С. ; ред. Пакулько В. В.]. - Київ : Леста, 2007. - 251, [1] с

Львів’яни та місцева влада – діалог і взаємодія [Текст] : практ. посіб. з місц. самоврядування / Центр дослідж. місц. самоврядування ; [упоряд. Л. Белінська]. - Дрогобич : Коло, 2008. - 153, [1] с. - Містить бібліогр.

Методичні рекомендації щодо практичного впровадження Закону України „Про доступ до публічної інформації” [Текст] / [М. В. Лациба, О. С. Хмара, В. В. Андрусів та ін.] ; Укр. незалеж. центр політ. дослідж. - Київ : Агентство „Україна”, 2011. - 138 с.

Панцир, С. Взаємодія влади і громадськості через механізм громадських рад: стан і перспективи [Текст] / [С. Панцир, А. Крупник ; ред. О. Паращук]. - Київ : Агентство „Україна”, 2008. - 91 с. - На тит. арк. авт. не зазнач. - Містить бібліогр.

Панцир, С. Система органів влади та місцевого самоврядування в стратегії громадського лобіювання [Текст] : навч. посіб. / Сергій Панцир ; [ред. О. Павлов] ; Фонд „Європа XXI”, Т-во Лева. - Київ : Агентство „Україна”, 2007. - 266 с. - (Бібліотека Школи громадського лобіювання). - Бібліогр.: с. 262-264.

Полуйко, С. Методи оцінювання ефективності управлінської діяльності [Текст] : навч. посіб. / Василь Полуйко ; [ред. О. Павлов] ; Фонд „Європа XXI”, Т-во Лева. - Київ : Агентство „Україна”, 2007. - 129 с. - (Бібліотека Школи громадського лобіювання). - Бібліогр.: с. 127.

Правоохоронна та судова система України [Текст] : зб. норматив.-прав. актів : станом на 1 берез. 2006 р. / [упоряд. Ковальчук Є. О.]. - Харків : Бурун Книга , 2006. - 207 с.

Процак, О. Участь громадськості у процесі ухвалення рішень [Текст] : навч. посіб. / Олег Процак ; Фонд „Європа XXI”, Т-во Лева. - Київ : Агентство „Україна”, 2007. - 185 с. - (Бібліотека Школи громадського лобіювання). - Бібліогр.: с. 133-135.

Рішення Європейського суду з прав людини щодо України [Текст] . Вип. 1 / Харків. правозахис. група ; [ред. Є. Захаров]. - Харків : Права людини, 2006. - 311 с.

Технології розвитку і захисту національного інформаційного простору [Текст] = National Information Space Development and Protection Technologies = Технологии развития и защиты национального информационного пространства : [монографія / Онищенко О. С., Горовий В. М., Попик В. І. та ін. ; ред. Т. Дубас та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : НБУВ, 2015. - 294, [1] с. - Містить бібліогр.

Типові форми договорів [Текст] / [упоряд. Луць В. В., Великанова М. М. ; редкол.: В. Г. Гончаренко (голова) та ін.]. - Київ : Юрінком Інтер, 2016. - 285 с. - (Бюлетень законодавства і юридичної практики України ; 4’2016). - Бібліогр.: с.282-283.

Україна. Закони. Бюджетний кодекс України ; Податковий кодекс України [Текст] / [редкол.: В. Г. Гончаренко (голова) та ін.]. - Київ : Юрінком Інтер, 2016. - 942 с. - (Бюлетень законодавства і юридичної практики України ; 1-3’ 2016). - 252-40.

Україна. Закони. Закон України про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань [Текст] : станом на 7 жовт. 2016 р. / Верховна Рада України. - Офіц. вид. - Київ : Парлам. вид-во, 2016. - 63 с.

Україна. Закони. Закони України „Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів”, „Про державну виконавчу службу” [Текст] : станом на 8 лип. 2016 р. / Верховна Рада України. - Офіц. вид. - Київ : Парлам. вид-во, 2016. - 51 с. - (Закони України ; вип. 13-14).

Україна. Закони. Закони України „Про публічні закупівлі”, „Про відкритість використання публічних коштів” [Текст] : станом на 9 черв. 2016 р. / Верховна Рада України. - Офіц. вид. - Київ : Парлам. вид-во, 2016. - 58 с. - (Закони України ; вип. 11-12).

Україна. Закони. Закони України „Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації”, „Про суспільне телебачення і радіомовлення України”, „Про доступ до публічної інформації” [Текст] : станом на 9 верес. 2016 р. / Верховна Рада України. - Офіц. вид. - Київ : Парлам. вид-во, 2016. - 49 с. - (Закони України ; вип. 17-18).

Україна. Закони. Закони України „Про фінансову реструктуризацію”, „Про міжнародний комерційний арбітраж” [Текст] : станом на 18 серп. 2016 р. / Верховна Рада України. - Офіц. вид. - Київ : Парлам. вид-во, 2016. - 51 с. - (Закони України ; вип. 15-16).

Україна. Закони. Кодекс торговельного мореплавства України [Текст] : станом на 1 черв. 2016 р. / М-во юстиції України. - Офіц. вид. - Київ : Форум, 2016. - 185 с. + 1 електрон. опт. диск. - (Кодекси України ; №6 / 2016). - Вид. з швидкозшивачем. - 386-48.

Україна. Закони. Митний кодекс України [Текст] : із змінами та допов. станом на 15 серп. 2016 р. / М-во юстиції України. - Офіц. вид. - Київ : Форум, 2016. - 472 с. + 1 електрон. опт. диск. - (Кодекси України ; №9 / 2016). - Вид. з швидкозшивачем. - 386-48.

Україна. Закони. Сімейний кодекс України [Текст] : зі змінами та допов. станом на 21 верес. 2016 р. / М-во юстиції України. - Офіц. вид. - Київ : Форум, 2016. - 134 с. + 1 електрон. опт. диск. - (Кодекси України ; №10 / 2016). - Вид. з швидкозшивачем. - 386-48.

Україна. Закони. Цивільний кодекс України [Текст] . Кн. 5-6 : зі змінами та допов. станом на 7 лип. 2016 р. / М-во юстиції України. - Офіц. вид. - Київ : Форум, 2016. - 324 с. + 1 електрон. опт. диск. - (Кодекси України ; №8 / 2016). - Вид. з швидкозшивачем. - 386-48.

Формула демократії: „Народ - Конституція - влада” [Текст] : 20-річчю Конституції України присвяч. / [О. Мороз, О. Ющик, О. Скрипнюк та ін. ; упоряд. О. Мороз, О. Ющик]. - Київ : Парлам. вид-во, 2016. - 305, [1] с. - Містить бібліогр.

Цивільний процес [Текст] : навч. посіб. / [Андрушко А. В., Білоусов Ю. В., Стефанчук Р. О. та ін.] ; за ред. Ю. В. Білоусова. - Київ : Прецедент, 2006. - 293 с. - (Юридична бібліотека). - Бібліогр.: с. 282-291. – Алф.-предм. покажч.: с. 292-293 .


ВОЄННА СПРАВА. ВОЄННА НАУКА


Каляндрук, Т. Б. Дітям про козаків [Текст] : [для серед. та старш. шк. віку] / Тарас Каляндрук. - Львів : Апріорі, 2016. - 85, [2] с. : іл. - (Апріорі – дітям). - Бібліогр.: с. 86.

Кравець, А. Генерал Момот: наш МІФ [Текст] / Андрій Кравець. - Вид. 2-ге. - Черкаси : Олександр Третяков, 2016. - 94, [1] с. : іл.

 

КУЛЬТУРА. КУЛЬТУРОЛОГІЯ


Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 17 / Держ. акад. кер. кадрів культури і мистецтв, Київ. нац. ун-т ім Т. Шевченка ; [редкол.: Чернець В. Г. (голова) та ін.] . - Київ : Міленіум, 2006. - 304 с. - Містить бібліогр.

Донцов, Д. І. Культурологія [Текст] / Дмитро Донцов ; [упоряд. Ю. П. Винничук]. - Харків : Бібколектор, 2016. - 602, [2] с. - Бібліогр.: с. 596-597. – Алф. покажч.: с. 598-603.

Основи культурології: опорний конспект лекцій [Текст] : навч. посіб. / [уклад. та ред.] А. О. Овчаренко, Л. Я. Самойленко, В. П. Ткаченко ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Видавн. від. ЧНУ, 2016. - 421 с. - Бібліогр.: с. 381-385.

 

НАУКА. НАУКОЗНАВСТВО


Наука і культура. Україна [Текст] : [щорічник]. Вип. 36 / НАН України, Т-во „Знання” України [та ін.] ; [голов. ред. О. Сергієнко]. - Київ : Київ. нот. ф-ка, 2015. - 511 с. : іл.

 

ОСВІТА. ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ


Акуленко, І. А. Організація навчання математики та інформатики у профільній школі [Текст] : метод. рек. до орг. самост. роботи студентів : навч.-метод. посіб. / Акуленко І. А., Гришко Л. В. ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Видавн. від. ЧНУ, 2016. - 167 с. - Бібліогр.: с. 161-165.

Англійська мова [Текст] : уроки: 8 кл. / [Трофинчук С. В., Савчук Т. В., Піменова Т. В., Романюк Є. В. ; упоряд. Громлюк І. К., Семібаламут О. К.]. - Київ : Перше вересня , 2016. - 197, [1] с. : іл.

Ганді, М. Педагогіка ненасильства [Текст] : пер. з [англ.] / Махатма Ганді ; вступ. нарис та упоряд. В. Василенка. - Вид. 2-ге, доповн. - Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2016. - 399 с. : іл. - Бібліогр.: с. 395-397. – Ім. покажч.: с. 382-384.

Гатто, Д. Т. Прихована історія американської освіти [Текст] : глибоке дослідж. в’язниці сучас. шк. навчання / Джон Тейлор Гатто. - Львів : ДІОР-К, 2016. - 412 с. : іл. - Алф. покажч.: с.403-412.

Кобзарь, А. И. Уход за ребенком и его воспитание [Текст] / А. И. Кобзарь ; [ред. Л. П. Гобелевская]. - Харьков : Тип. Мадрид, 2016. - 48 с. - Библиогр.: с. 47.

Любарська, Л. М. Мистецтво для тебе [Текст] : [для дітей мол. шк. віку] / Лорина Любарська, Тетяна Харламова ; [голов. ред. Н. Слюсаренко ; іл. В. Кузнєцова, М. Коваленко]. - Київ : Наш час, 2016. - 103, [1] с. : іл.

Методичні рекомендації до написання кваліфікаційних робіт для студентів напряму підготовки 6.010101 „Дошкільна освіта”, 6.010102 „Початкова освіта” [Текст] / Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [уклад. В. І. Мовчан, Т. П. Кучай]. - Черкаси : Видавн. від. ЧНУ, 2016. - 43 с.

 

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ


Бюллетень федерации шахмат Черкасской области [Текст] . №3 (33), июнь 2016 : 30-й чемпионат Украины по решению шахматных композиций, Черкассы, 13-15 мая 2016 г. / [сост. Дашковский А. Н.]. - Черкассы : А. Н. Дашковский, 2016. - 36 с. : ил.

Желдак, Т. А. Історія чемпіонатів Європи з футболу [Текст] : [пер. з рос.] / Тимур Желдак. - Харків : Фоліо, 2016. - 395 с. - Бібліогр.: с. 394.

Пилат, В. С. Бойовий Гопак і основи захисту Вітчизни [Текст] / Пилат Володимир. - Переробл. та доповн. - Київ : Україна, 2016. - 161 с. : іл.

Футбол Черкасской области [Текст] . Ч. 1 : Период УССР / [авт.-сост.] В. Стриха. - Черкассы : Чабаненко Ю. А., 2007. - 234, [1] с. - Библиогр.: с. 234.

Щербачов, В. В. Різновисотні українці [Текст] / Валентин Васильович Щербачов. - Київ : АВІАЗ, 2016. - 271, [32] с. : іл.

 

ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ. КНИЖКОВА СПРАВА


Гресько, О. В. Телерадіомовлення України в міжнародній комунікації [Текст] : монографія / О. В. Гресько ; [ред. І. А. Кирницька] ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ : Київ. ун-т, 2016. - 303 с. - Бібліогр.: с. 287-303.

Міжсекторальний діалог „ЗМІ-влада-громадськість” [Текст] : практ. досвід / [упоряд. Лесюк В., Пінчук С., Шумельда О.]. - Київ : К.І.С., 2010. - 96 с. : іл.

 

БІБЛІОТЕЧНА СПРАВА. БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВО.

БІБЛІОГРАФІЯ. БІБЛІОГРАФОЗНАВСТВО


Горєва, В. В. Документознавчі дослідження Української філії Науково-дослідного інституту планування і нормативів при Держплані СРСР у м. Києві (1964-1986) [Текст] : [монографія] / Горєва Вікторія Володимирівна ; [відп. ред. С. Г. Кулешов] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису. - Київ : НБУВ, 2015. - 159 с. - Бібліогр.: с. 143-154. - Ім. покажч.: с. 155-157.

Карткові каталоги в ситемі науково-інформаційних ресурсів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського [Текст] : метод. посіб. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; [уклад. Г. А. Кузьменко, Т. П. Медвідь ; відп. ред. Т. В. Добко]. - Київ : НБУВ, 2015. - 47 с.

Ківшар, Т. І. Бібліологічна спадщина Степана Сірополка (1872-1959) [Текст] : монографія / Таїсія Ківшар ; [відп. ред. Л. А. Дубровіна] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : НБУВ, 2015. - 530, [1] с.

Наукова бібліотека ім. М. Максимовича в контексті історії й сьогодення ЧНУ ім. Б. Хмельницького [Текст] : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. „Черкаському національному університету ім. Б. Хмельницького - 95: історія та сучасність”, Черкаси, 26 лют. 2016 р. Секція №4 / Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Наук. б-ка ім. М. Максимовича ; [упоряд. Н. Г. Конджарян ; ред. Г. М. Голиш]. - Черкаси : Наук. б-ка ЧНУ, 2016. - 107 с. - Містить бібліогр.

Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського [Текст] . Вип. 41 / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського [та ін.] ; редкол.: В. І. Попик (голова) [та ін.]. - Київ : НБУВ, 2015. - 623 с. - Містить бібліогр. - 89-82.

Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського [Текст] . Вип. 42 / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського [та ін.] ; редкол.: В. І. Попик (голова) [та ін.]. - Київ : НБУВ, 2015. - 593, [1] с. - Містить бібліогр. - 117-28.

Проблеми формування та використання бібліотечних фондів публічних бібліотек України [Текст] : зб. наук. ст. Всеукр. наук.-практ. конф. директорів держ. та обл. універс. наук. б-к, Севастополь, Автоном. Респ. Крим, 3-7 верес. 2007 р. / Нац. парлам. б-ка України ; [уклад. С. Басенко ; редкол.: Т. Вилегжаніна (голова) та ін.]. - Київ : НПБУ, 2007. - 103 с. - Текст укр., рос.

 

МОВОЗНАВСТВО


Крот, В. І. Рідна мова моя - українська [Текст] / Володимир Крот. - Дніпропетровськ : Інновація, 2006. - 61 с.

Літвіняк, О. В. „Серце темряви” Джозефа Конрада [Текст] : посіб. для читання і пер. / О. В. Літвіняк. - Київ : Знання, 2016. - 95 с.

Лішнянський, В. В. „По цей бік раю” Ф. Скотта Фіцджеральда [Текст] : посіб. для читання і пер. / В. В. Лішнянський, П. П. Летнянчин. - Київ : Знання, 2016. - 79 с.

Таланов, О. С. Русско-немецкий разговорник [Текст] / Олег Таланов. – 2-е изд. – Киев : Арий, 2015. – 223 с.

Цюра, С.В. English for masters of majoring in  Ukrainian philology [Текст] =  [Англійська для магістрів спеціальності українська філологія] / Цюра С. В. ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси : Видавн. від. ЧНУ, 2016. – 127 с. – Бібліогрю: с. 126

Шевчук, С. В. Українське ділове мовлення [Текст] : підручник / С. В. Шевчук. - 4-те вид., доповн. і переробл. - Київ : Арій, 2007. - 573, [1] с.

Шевчук, С. В. Ділове мовлення для державних службовців [Текст] : навч. посіб. / С. В. Шевчук. - 2-ге вид., випр., доповн. та переробл. - Київ : Арій, 2007. - 414, [1] с. - Містить бібліогр.

 

ФОЛЬКЛОР


Английские сказки [Текст] : [сборник / предисл. В. Важдаева ; художн. Н. Волкова]. – Москва : Тип. № 5, 1991. – 206, [1] с. : ил.

Йде до нас колядочка [Текст] : [для дошк. та мол. шк. віку / худож. К. Іванова]. - Київ : АВІАЗ, 2016. - 39 с. : іл.

Прудіус, С. І. Міфи та легенди Приазов’я [Текст] / С. І. Прудіус ; [ред. Білецький В. С.]. - Донецьк : Сх. видавн. дім, 2000. - 36 с. : іл.

Українські народні казки [Текст] . [Кн.31] : Казки Поділля / записав, упоряд. і літератур. опрац. М. Зінчук ; [худож. О. Бржосніовська]. - Чернівці : Букрек, 2016. - 390 с. : іл.

 

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО


Бакуменко, О. Д. Доброзвучна Муза [Текст] / Олександр Бакуменко. - Київ : Україна, 2016. - 559 с. : іл.

Вертипорох, О. В. Історія української літератури останньої чверті ХХ-початку ХХІ століття [Текст] : навч.-метод. посіб. / Оксана Вертипорох ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Видавн. від. ЧНУ, 2016. - 145 с.

Гете, Й.-В. Поезія і правда [Текст] : збірник : [пер. з нім.] / Йоганн-Вольфганг Гете ; [упоряд. Б. М. Гавришков ; ред. В. С. Бугаєнко]. - Київ : Мистецтво, 1982. - 276, [1] с. - (Пам’ятки естетичної думки). - Містить бібліогр. – Покажч. імен: с. 270-274. - 28-00.

Доманицький, В. М. З науково-творчої спадщини [Текст] . Кн. 4 / Василь Доманицький ; [уклад. і ред. В. Т. Поліщук]. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2016. - 461 с. - На тит. арк. назва: Із науково-творчої спадщини. - Містить бібліогр.

Дробний, І. С. Син мужицький. Золоте коріння... [Текст] / Іван Дробний. - Черкаси : Інтроліга ТОР, 2016. - 215 с.

Сергей Есенин [Текст] : страницы жизни и творчества / Клешнин А. В. Как убили великого поэта : (частное расследование полковника милиции) / [Хлысталов Э. А.]. - Изд. 2-е, доп. - Черкассы : Мастерская Гегельских, 2004. - 164, [2] с., [24] с. ил. - (Библиотека русской классики).

Карась, Л. С. Борис Чичибабин [Текст] / Л. Карась ; [гл. ред. О. В. Красовицкий]. - Харьков : Фолио, 2016. - 119, [2] с. - (Знаменитые украинцы). - Библиогр.: с.119-120.

Наш Дімаров [Текст] : ст., інтерв’ю, спогади, листи, присвяти / [упоряд. Є. Дімаров ; ред. Т. Щегельська]. – 2-ге вид., випр. – Київ : Фенікс, 2016. – 327 с. : іл.

Прохасько, Т. Б. Розмови з Тарасом Прохаськом. Радість контакту [Текст] / Тарас Прохасько ; [упоряд. В. Карп’юк]. - Брустурів : Дискурсус, 2015. - 203, [1] с.

Скорина, Л. В. Звитяга слова, роздумів і діла. Поезія Яра Славутича [Текст] : монографія / Людмила Скорина. - Черкаси : Брама-Україна, 2007. - 310, [1] с. : іл. - Бібліогр.: с. 297-307.

Стамбол, І. І. Іван та Юрій Липи [Текст] / І. Стамбол, С. Кучеренко. - Харків : Бібколектор, 2016. - 120, [1] с. - Бібліогр.: с. 120.

Стоун, И. Моряк в седле [Текст] : биогр. Джека Лондона : пер. с англ. / Ирвинг Стоун. - Минск : Наука и Техника, 1980. - 284, [2] с.

Телюк, И. В. Прощание [Текст] : автобиогр. роман на два голоса / Ирина и Сергей Теслюк. – Москва : Зебра Е, 2013. – 557, [2] с, [96] с. ил. – Содерж. Библиогр. – Алф указ.: с. 543-558.

Шифф, С. Сент-Экзюпери [Текст] : биография : [пер. с англ.] / Стейси Шифф ; [отв. ред. Е. Басова]. - Москва : ЭКСМО, 2003. - 478, [1] с., [16] с. ил.

 

МИСТЕЦТВО


Бугаєва, О. В. Музичне товариство імені М. Д. Леонтовича (1921-1931) [Текст] : біогр. слов. : наук. довід. / Олена Бугаєва ; [наук. ред. В. І. Попик] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : НБУВ, 2015. - 344, [1] с. - (Із історії музичної спадщини України). - Бібліогр.: с. 327-330.

Горак, Р. Д.  Втеча у прірву [Текст] : есеї про Леся Курбаса / Роман Горак ; [ред. І. Лемко, О. Волосевич]. - Львів : Апріорі, 2016. - 599 с. : іл.

Анжела Драч. Керамічна іграшка [Образотворчий       матеріал]  : [альбом / авт.-упоряд. Шевченко Є. І. ;        ред. І. Пошивайло]. - Київ : Нар. джерела, 2011. - 31 с. : іл.

Календар, 2014 [Образотворчий матеріал] : із колекції Музею укр. спадщини В. Ющенка / Ін-т Президента В. Ющенка. - Київ : Основи, 2014. - [54] с. : іл.

Куліш, О. А Монументальне мистецтво [Текст] : навч.-метод. посіб. / О. А. Куліш. - Черкаси : Видавн. від. ЧНУ, 2016. - 71 с., [28] с. іл. - Бібліогр.: с. 59-65.

Кость Лавро [Образотворчий матеріал] : [альбом / голов. ред. В. Строля]. - Київ : Балтія-Друк, 2016. - 95, [1] с. : іл. - (Бібліотека Шевченківського комітету).

Лагутенко, О. А. Феномен творчості Андрія Чебикіна [Текст] : мистецтвознав. дослідж. / Ольга Лагутенко ; [ред. Л. В. Петік]. - Київ : Криниця, 2016. - 375 с. : іл. - (Бібліотека Шевченківського комітету). - Бібліогр.: с. 351-359. – Хронолог. покажч.: с. 359.

Лувр [Текст] / [авт.-сост. Е. А. Останина ; гл. ред. С. Н. Дмитриев]. - Москва : Вече, 2003. - 206, [1] с., [16] с. ил. : ил. - (Памятники всемирного наследия).

Лятошинський, Б. М. Епістолярна спадщина [Текст] / Борис Лятошинський, Рейнгольд Глієр ; упоряд. М. Копиця ; [ред. О. Голинська]. - Київ : Муз. Україна, 2016. - 767, [1] с., [48] с. іл. - Бібліогр.: с. 745-746. – Ім. покажч.: с. 689-720. – Геогр. покажч.: с. 721-728. – Покажч. творів: с. 729-740. – Покажч. абревіатур: с. 741-744.

Мистецька династія Саєнків: Олександр Саєнко, Ніна Саєнко, Леся Майданець-Саєнко [Образотворчий матеріал] : [альбом / авт. тексту та упоряд. Н. Саєнко, Л. Майданець-Саєнко]. - Київ : Дніпро, 2016. - 207 с. : іл. - Бібліогр.: с. 204.

Підлужна, А. А. Код Володимира Дахна [Текст] / Алла Підлужна. - Київ : АВІАЗ, 2016. - 110 с., [33] с. іл. : іл.

Пилипчук, Р. Я. Український професіональний театр в Галичині (60-ті роки ХІХ ст.) [Текст] : [монографія] / Ростислав Пилипчук ; упоряд. Є. О. Гулякіна ; [ред. Т. В. Майданович]. - Київ : Криниця, 2015. - 511 с. : іл. - Містить бібліогр.

Плашкевич, М. В. Вкраїно, будь благословенна [Ноти] : [зб. пісень] / Микола Плашкевич. - Черкаси : Інтроліга ТОР, 2016. - 347 с. : ноти.

Євген Поступайло. Гончарство [Образотворчий матеріал] : [альбом / авт.-упоряд. Є. Шевченко ; ред. І. Пошивайло]. - Київ : Нар. джерела, 2011. - 31 с. : іл.

„Росава” – ансамбль народної музики [Образотворчий матеріал] : 25 років : [альбом]. - Черкаси : Бізнес-стиль, [2007?]. - 15 с. : іл. -

Василь Шевчук. Кам’яна скульптура [Образотворчий матеріал] : [альбом / упоряд. Є. Шевченко ; ред. І. Пошивайло]. - Київ : Нар. джерела, 2011. - 31 с. : іл.

Шейко, А. О. Гоффредо Петрассі. Відлуння Ренесансу [Текст] / Алла Шейко ; [ред. Голинська О. А.]. - Київ : Муз. Україна, 2016. - 187, [2] с., [16] с. іл. : ноти. - Бібліогр.: с.166-180. - Дискографія творів Г. Петрассі.

 

РЕЛІГІЯ. ВІЛЬНОДУМСТВО


Апостол [Текст] : ілюстр. укр., давньорус. та візант. іконами / [упоряд. О. Ю. Храмов]. - Київ : Фенікс, 2016. - 391, [7] с. : іл., карти.

Батій, Я.О. Андрей Шептицький [Текст] / Я. Батій. – Харків : Фоліо, 2016. – 119, [1] с.

Толстой, Л. М. Учення Христа, переказане для дітей [Текст] : [присвяч. 2000-річчю Різдва Христового] / Лев Толстой ; пер. з рос. Т. Конончук ; худож. А. Миронов. - Київ : Живиця, 1999. - 125, [1] с. : іл.

Шептицький, А. Послання любови [Текст] / Андрей Шептицький. - Брустурів : Дискурсус, 2015. - 220, [1] с.

Шишенко, В. Г. Притчи разума. Библиотека премудрости современного человека [Текст] / В. Г. Шишенко. - Запорожье : Просвіта, 2016. - 116, [1] с.

 

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ


Асмус, В. Ф. Платон [Текст] / В. Асмус ; [ред. Л. И. Сальникова]. - Москва : Мысль, 1975. - 218, [2] с. - (Мыслители прошлого). - Библиогр.: с. 218-219. – Указ. имен: с. 216-217.

Баскин, М. П. Монтескье [Текст] / М. П. Баскин ; [ред. Л. И. Сальникова]. - Изд. 2-е, стер. - Москва : Мысль, 1975. - 164, [1] с. - (Мыслители прошлого). - Имен. указ.: с. 159-161. - Библиогр.:162-163.

Боргош, Ю. Фома Аквінский [Текст] / Юзеф Боргош ; [ред. Л. Б. Туманов, Л. И. Сальникова]. – Москва : Мысль, 1975. – 182, [1] с. – (Мыслители прошлого). – Имен. Указ.: с. 177 – 178. – Библиогр.: с. 179 – 181.

Быховский, Б. Э. Джорж Беркли [Текст] / Б. Э. Быховский ; [ред. А. В. Мамонтов]. - Москва : Мысль, 1970. - 218, [2] с. - (Мыслители прошлого). - Имен. указ.: с.213-215. - Библиогр.: с.216-219.

Быховский, Б. Э. Гассенди [Текст] / Б. Э. Быховский ; [ред. Л. А. Финкельберг]. - Москва : Мысль, 1974. - 202, [2] с. - (Мыслители прошлого). - Библиогр.: с. 200-203.

Быховский, Б. Э. Кьеркегор [Текст] / Б. Э. Быховский ; [ред. Л. В. Литвинова]. - Москва : Мысль, 1972. - 236, [2] с. - (Мыслители прошлого). - Имен. указ.: с. 230-232. - Библиогр.: с.233-237.

Быховский, Б. Э. Шопенгауэр [Текст] / Б. Э. Быховский ; [ред. М. А. Рыжова]. - Москва : Мысль, 1975. - 204, [2] с. - (Мыслители прошлого). - Имен. указ.: с. 201-205.

Виц, Б. Б. Демокрит [Текст] / Б. Б. Виц ; [ред. А. В. Генералова] . - Москва : Мысль, 1979. - 210, [2] с. - (Мыслители прошлого). - Имен. указ.: с. 200-204. - Библиогр.: с.205-210.

Горфункель, А. Х. Джордано Бруно [Текст] / А. Х. Горфункель ; [ред. Е. К. Тюленева]. - Москва : Мысль, 1973. - 173, [2] с. - (Мыслители прошлого). - Имен. указ.: с.167-169. - Библиогр.: с. 170-174.

Горфункель, А. Х. Томмазо Кампанелла [Текст] / А. Х. Горфункель ; [ред. А. В. Мамонтов]. - Москва : Мысль, 1969. - 245, [2] с. - (Мыслители прошлого). - Библиогр.: с. 240-246. – Указ. имен: с. 238-239.

Гулыга, А. В. Гердер [Текст] / А. В. Гулыга ; [ред. Л. И. Сальникова]. - Москва : Мысль, 1975. - 179, [2] с. - (Мыслители прошлого). - Имен. указ.: с.175-177. - Библиогр.: с. 178-180.

Длугач, Т. Б. Дени Дидро [Текст] / Т. Б. Длугач ; [ред. Л. В. Литвинова]. - Москва : Мысль, 1975. - 189, [2] с. - (Мыслители прошлого). - Имен. указ.: с. 187-188. - Библиогр.: с.189-190.

Заиченко, Г. А. Джон Локк [Текст] / Г. А. Заиченко ; [ред. А. В. Мамонтов]. - Москва : Мысль, 1973. - 202, [2] с. - (Мыслители прошлого). - Библиогр.: с. 198-201. – Указ. имен: с. 202-203.

Кашуба, М. В. Георгий Конисский [Текст] / М. В. Кашуба ; [ред. Л. В. Литвинова]. - Москва : Мысль, 1979. - 172, [1] с. - (Мыслители прошлого). - Библиогр.: с. 170-172. – Указ. имен: с. 168-169.

Кессиди, Ф. Х. Гераклит [Текст] / Ф. Х. Кессиди ; [ред. В. Г. Сукач]. - Москва : Мысль, 1982. - 199 с. - (Мыслители прошлого). - Имен. указ.: с. 190-191. - Библиогр.: с.192-197.

Кессиди, Ф. Х. Сократ [Текст] / Ф. Х. Кессиди ; [ред. А. В. Мамонтов]. - Москва : Мысль, 1976. - 196, [2] с. - (Мыслители прошлого). - Имен. указ.: с.193-195. - Библиогр.: с.196-197.

Киридон, А. М. Гетеротопії пам’яті: теоретико-методологічні проблеми студій пам’яті [Текст] / Алла Киридон. - Київ : Ніка-Центр, 2016. - 319 с. - Містить бібліогр.

Кузнецов, В. Н. Франсуа Мари Вольтер [Текст] / В. Н. Кузнецов ; [ред. А. В. Генералова]. - Москва : Мысль, 1978. - 223 с. - (Мыслители прошлого). - Библиогр.: с. 218-221.

Курантов, А. П. Уильям Оккам [Текст] / А. П. Курантов, Н. И. Стяжкин ; [ред. Л. К. Насекина]. - Москва : Мысль, 1978. - 190, [1] с. - (Мыслители прошлого). - Указ. имен: с. 182-184. - Библиогр.: с.185-190.

Лафарг, П. Про естетику і літературну критику [Текст] : збірник : [пер. з фр.] / Поль Лафарг ; [упоряд. П. Я. Межинський, А. В. Базонова ; ред. Л. Д. Гоголєв]. - Київ: Мистецтво, 1977. - 302, [1] с. - (Пам’ятки естетичної думки). - Містить бібліогр. – Ім. покажч.: с. 287-303.

Мееровский, Б.В. Гоббс [Текст] / Б. В. Мееровский ; [ред. Л. В. Литвинова]. – Москва: Мысль, 1975. – 206, [2] с. – (Мыслители прошлого). – Библиогр.: с. 2014-207.

Мееровский, Б. В. Джон Толанд [Текст] / Б. В. Мееровский ; [ред. А. В. Генералова]. - Москва : Мысль, 1979. - 189, [1] с. - (Мыслители прошлого). - Библиогр.: с. 186-189.

Нарский, И. С. Кант [Текст] / И. С. Нарский ; [ред. М. А. Рыжова]. - Москва : Мысль, 1976. - 205, [2] с. - (Мыслители прошлого). - Имен. указ.: с. 200-201. - Библиогр.: с. 202-206.

Нарский, И. С. Готфрид Лейбниц [Текст] / И. С. Нарский; [ред. В. И. Башилов]. - Москва : Мысль, 1972. - 237, [2] с. - (Мыслители прошлого). - Имен. указ.: с. 232-234. - Библиогр.: с. 235-236.

Нарский, И. С. Давид Юм [Текст] / И. С. Нарский ; [ред. А. В. Мамонтов]. - Москва : Мысль, 1973. - 177, [3] с. - (Мыслители прошлого). - Имен. указ.: с. 171-173. - Библиогр.: с.174-177.

Ничик, В. М. Феофан Прокопович [Текст] / В. М. Ничик ; [ред. Л. В. Литвинова]. - Москва : Мысль, 1977. - 190, [2] с. - (Мыслители прошлого). - Библиогр.: с.177-187. - Имен. указ.: с. 188-191.

Овсянников, М. Ф. Гегель [Текст] / М. Ф. Овсянников ; [ред. А. В. Мамонтов]. - Москва : Мысль, 1971. - 221, [2] с. - (Мыслители прошлого). - Указ. имен: с. 215-216. - Библиогр.: с.217-222.

Подокшин, С. А. Франциск Скорина [Текст] / С. А. Подокшин ; [ред. Н. Н. Никитина]. - Москва : Мысль, 1981. - 214, [1] с. - (Мыслители прошлого). - Имен. указ.: с.201-202. - Библиогр.: с.203-214.

Сагадеев, А. В. Ибн-Сина (Авиценна) [Текст] / А. В. Сагадеев ; [ред. А. В. Антонов] . - Москва : Мысль, 1980. - 238, [1] с. - (Мыслители прошлого). - Библиогр.: с. 233-238. – Указ. имен: с. 231-232.

Соколов, В. В. Спиноза [Текст] / В. В. Соколов ; [ред. Л. В. Литвинова]. - Москва : Мысль, 1977. - 221, [1] с. - (Мыслители прошлого). - Имен. указ.: с. 212-214. - Библиогр.: с. 215-220.

Стрельцова, Г. Я. Блез Паскаль [Текст] / Г. Я. Стрельцова ; [ред. Л. В. Литвинова]. - Москва : Мысль, 1979. - 237 с. - (Мыслители прошлого). - Имен. указ.: с. 227-230. - Библиогр.: с. 231-235.

Субботин, А. Л. Фрэнсис Бэкон [Текст] / А. Л. Субботин ; [ред. А. В. Мамонтов]. - Москва : Мысль, 1974. - 173, [2] с. - (Мыслители прошлого). - Библиогр.: с. 172-174. – Указ. имен: с. 170-171.

Табачников, И. А. Григорий Сковорода [Текст] / И. А. Табачников ; [ред. А. В. Мамонтов]. - Москва : Мысль, 1972. - 205, [2] с. - (Мыслители прошлого). - Имен. указ.: с.199-200. - Библиогр.: 201-206.

Чанышев, А. Н. Аристотель [Текст] / А. Н. Чанышев; [ред. А. В. Матешук]. - Москва : Мысль, 1981. - 199, [1] с. - (Мыслители прошлого). - Библиогр.: с. 197-199. – Указ. имен: 195-196.

Шіллер, Ф. Естетика [Текст] : [пер. з нім.] / Фрідріх Шіллер ; [упоряд. Б. М. Гавришков ; ред. Є. М. Причепій]. - Київ : Мистецтво, 1974. - 358, [2] с. - (Пам’ятки естетичної думки). - Містить бібліогр. – Покажч. імен: с. 354-359.

Эразм, Р. Похвала глупости [Текст] : пер. с лат. / Эразм Роттердамский ; [ст. Л. Е. Пинского] ; ил. Г. Гольбейна-мл. - Москва : Гослитиздат, 1960. - 466, [1] с. : ил.

 

ПСИХОЛОГІЯ


Берн, Э. Игры, в которые играют люди [Текст] / Эрик Берн. - Минск : Харвест, 2003. - 221, [2] с. - (Философия. Психология).

Довган, Л. Методи й засоби ведення результативних переговорів [Текст] : навч. посіб. / Левко Довган ; [ред. О. Павлов] ; Фонд „Європа XXI”, Т-во Лева. - Київ : Агентство „Україна”, 2007. - 162 с. - (Бібліотека Школи громадського лобіювання). - Бібліогр.: с. 160.

Киосаки, Р. Т. Богатый Папа. Бедный Папа [Текст] / Роберт Т. Киосаки, Шарон Л. Летчер. - Ужгород : Світ, 2012. - 192 с.

Кобзарь, А. И. Школа – это радость или психологическое насилие над нашими детьми? [Текст] / А. И. Кобзарь ; [ред. Л. П. Гобелевская]. - Харьков : Тип. Мадрид, 2016. - 28 с.

Нельсон, Б. Умение управлять для „чайников” [Текст] : [пер. с англ.] / Боб Нельсон, Питер Экономи ; [ред. А. В. Ковалевский, В. М. Неумоин]. - Киев : Диалектика, 1997. - 322 с. : ил. - Предм. указ.: с. 316-318.

Фрейд, З. Остроумие и его отношение к бессознательному [Текст] : [пер. с нем.] / Зигмунд Фрейд. - Минск : Харвест, 2003. - 476, [2] с. - Содерж. библиогр.

Фрейд, З. Психопатология обыденной жизни [Текст] : [пер. с нем.] / Зигмунд Фрейд ; [отв. ред. К. Красник]. - Санкт-Петербург : Азбука, 2015. - 186, [2] с.

Фрейд, З. Тотем и табу [Текст] : [пер. с нем.] / Зигмунд Фрейд. - Москва : Академ. проект, 2007. - 158, [1] с. - (Психологические технологии). - Содерж. библиогр.