НОВІ НАДХОДЖЕННЯ ДО БІБЛІОТЕКИ В ІV кв. 2009 року

 

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ


Барковський, Віктор Володимирович. Вища математика для економістів [Текст] : навч. посіб. [для вузів] / В.В. Барковський, Н.В. Барковська. – 5-е вид. – К. : Центр учб. л-ри, 2010. – 445 с.

Литвин, Ірина Іванівна. Вища математика [Текст] : навч. посіб. [для вузів] / І.І. Литвин, О.М. Конончук, Г.О. Желізняк ; Держ. ком. зв’язку та інформатизації України ; [ред. Н.П. Манойло]. – 2-ге вид. – К. : Центр учб. л-ри, 2009. – 367 с.

Сосинский, А.Б. Узлы. Хронология одной математической теории [Текст] / А.Б. Сосинский ; [ред. А.Ю. Котова]. – М. : Бюро Квантум, 2009. – 127 с. : ил. – (Библиотечка „Квант” ; вып. 111).

 

НАУКИ ПРО ЗЕМЛЮ

(геодезичні, геофізичні, геологічні і географічні науки)


Все о странах мира [Текст] : атлас-справочник / [выпускающий ред. А.В. Шаронов]. - [Изд. испр. и доп.]. – СПб. [и др.] : СЗКЭО [и др.], [2008]. – 271 с. : ил.

Дубович, Іван Андрійович. Країнознавчий словник-довідник [Текст] / І.А. Дубович. – 5-те вид., переробл. і допов. – К. : Знання, 2008. – 839 с. : ілюстр.

Країнознавство. Країни СНД, Європи і Північної Америки [Текст] : навч. посіб. [для вузів] / М.С. Дорошко, Р.А. Кривонос, В.П. Крижанівський [та ін.] ; [ред. О.С. Волинський]. – К. : Ніка-Центр, 2009. – 310 с. : ілюстр.

Масляк, Петро Олексійович. Рекреаційна географія [Текст] : навч. посіб. [для вузів] / П.О. Масляк. – К. : Знання, 2008. – 343 с.

Місто на скелястих берегах Тясмину [Текст] : іст. нарис / О.Г. Шамрай, Г.М. Таран, Л.О. Бондаренко [та ін.]. - [2-ге вид., допов.]. – Черкаси : Вертикаль, 2009. – 243 с. : ілюстр.

Портрет Сполучених Штатів [Текст] : народ, географія, історія, уряд, бізнес, освіта, наука, медицина, релігія, соц. служби, мистец., спорт, розваги, засоби інформації : [пер. з англ. / голов. ред. Р. Таргонскі]. – [США : б.в., 2009?]. – 96 с. : ілюстр.

Черкасская область [Карты] : топогр. карта / сост. и подгот. к изд. Киев. воен.-картогр. ф-кой в 2008 г. – 1 : 200000, 1 см=2 км. – К. : Киев. ВКФ, 2009. – 1 к. : цв., табл., 1 доп. карта ; 107, 5х78 см. – (Области Украины).

 

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ


Губський, Юрій Іванович. Біологічна хімія [Текст] : [підруч. для студ вищ. мед. навч. закл.] / Ю.І. Губський ; [ред. О.В. Марчук]. – Вид. 2-ге. – К. [та ін.] : Нова кн., 2009. – 663 с. : ілюстр.

Димань, Тетяна Миколаївна. Екологія людини [Текст] : підруч. [для вузів] / Т.М. Димань ; [ред. Г.Т. Сенькович]. – К. : Академія, 2009. – 375 с. – (Альма-матер).

Збереження біологічного і ландшафтного різноманіття [Текст] / [Всеукр. екол. ліга, Центр екол. освіти та інформації ; голов. ред. Тимочко Т.В.]. - [К. : Аспект-Поліграф, 209]. – 28 с. – (Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги) (Серія „Стан навколиш…” ; 3).

Інструктивні матеріали із заповідної справи України [Текст]. Т. 2 / Київ. екол.-культ. центр [та ін.] ; [упоряд. В.Е. Борейко]. – К. : Логос, 2006. – 119 с.

Інструктивні матеріали із заповідної справи України [Текст]. Т. 3 / Київ. екол.-культ. центр [та ін.] ; [упоряд. В.Е. Борейко]. – К. : [КЕКЦ], 2007. – 119 с.

Інструктивні матеріали із заповідної справи України [Текст]. Т. 4 / Київ. екол.-культ. центр [та ін.] ; [упоряд. В.Е. Борейко]. – К. : [КЕКЦ], 2007. – 91 с.

Інструктивні матеріали із заповідної справи України [Текст]. Т. 5 / Київ. екол.-культ. центр [та ін.] ; [упоряд. С.І. Матвійчук]. – К. : [КЕКЦ], 2008. – 131 с.

Сегеда, Сергій Петрович. Антропологія [Текст] : підруч. для студ. гуманіт. спец. вищ. навч. закл. / Сергій Сегеда ; [голов. ред. С. Головко]. – К. : Либідь, 2009. – 422 с.

Юрченко, Л.І. Екологія [Текст] : навч. посіб. [для вузів] / Л.І. Юрченко. – К. : Професіонал [та ін.], 2009. – 303 с.

 

ТЕХНІКА І ТЕХНІЧНІ НАУКИ В ЦІЛОМУ


Екологічно збалансовані технології [Текст] / [Всеукр. екол. ліга ; Центр екол. освіти та інформації ; голов. ред. Тимочко Т.В.]. - [К. : Аспект-поліграф, 2009]. – 28 с. – (Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги) (Серія „Стан навколиш…” ; 6).

 

РАДІОЕЛЕКТРОНІКА


Крюков, Петр Георгиевич. Лазер – новый источник света [Текст] / П.Г. Крюков ; [ред. В.А. Тихомирова]. – М. : Бюро Квантум, 2009. – 172 с. : ил. – (Библиотечка „Квант” ; вып. 110).

Леонтьев, Виталий Петрович. Новейшая энциклопедия персонального компьютера, 2009 [Текст] : [настол. кн. пользователя] / Виталий Леонтьев ; [ред. О.А. Головкина]. - [Переизд., обновл.]. – М. : ОЛМА Медиа Групп, 2008. 927 с. : ил. – (Новейшая энциклопедия).

 

ХАРЧОВІ ВИРОБНИЦТВА


Махальська, Олена А. Українська кухня [Текст] / [О.А. Махальська]. - [Х] : Ранок, [2008]. – 256 с. : ілюстр.

На тит. с . авт. не указ.

Ростовський, Володимир Сергійович. Барна справа [Текст] : підруч. для студ. спец. 6.140101 „Готельно-ресторанна справа” / В.С. Ростовський, С.М. Шамаян ; Полтав. ун-т спожив. кооп. України. – К. : Центр учб. л-ри, 2009. – 395 с.

Ростовський, Володимир Сергійович. Збірник рецептур [Текст] / В.С. Ростовський, Н.В. Дібрівська, В.Ф. Пасенко ; Полтав. ун-т спожив. кооп. України. – К. : Центр учб. л-ри, 2010. – 323 с.

Сирохман, Іван Васильович. Асортимент і якість кондитерських виробів [Текст] : [навч. посіб. для вузів] / І.В. Сирохман, В.Т. Лебединець ; Львів. комерц. акад. – К. : Центр учб. л-ри, 2009. – 634 с.

Технологія борошняних кондитерських і хлібобулочних виробів [Текст] : навч. посіб. [для вузів / Г.М. Лисюк, О.В. Самохвалова, З.І. Кучерук та ін.] ; за ред. Г.М. Лисюк. - Суми : Унів. кн., 2009. – 463 с.

 

ПЕРУКАРСЬКА СПРАВА


Стрижки. Прически. Макияж. Маникюр [Текст] / авт.-сост. Т. Барышникова ; [отв. ред. Л. Калюшник]. – М. : Эксмо, 2009. – 608 с. : ил. – (KRASOTA).

 

ПРИРОДНИЧОНАУКОВІ І ТЕХНІЧНІ ОСНОВИ

СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


Ротштейн, Олександр Петрович. Soft Computing в біотехнології: багатофакторний аналіз і діагностика [Текст] : монографія / О.П. Ротштейн, Е.П. Ларюшкін, Ю.І. Мітюшкін ; Вінниц. нац. техн. ун-т ; [ред. С.М. Малішевська]. - [Вінниця] : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2008. – 143 с.

 

РОСЛИННИЦТВО


Ван дер Неер, Ян. Все о 100 самых популярных комнатных растениях [Текст] / Ян Ван дер Неер. – СПб. [и др.] : Кристалл [и др.], [2008]. – 206 с. : ил.

Анисимова, Анастасия. Домашняя флористика [Текст] / Анастасия Анисимова ; [гл. ред. Т.В. Левичева]. - [М.] : Ниола 21-й век, [2004]. – 141 с. : ил. – (Библиотека журнала „Цветы”) ( Серия „100 новых идей”).

Ивахова, Л.И. Современный ландшафтный дизайн [Текст] : [иллюстрир. энцикл. / Ивахова Л.И., Фесюк С.С., Самойлов В.С. ; ред. Авербух Т.Г. и др.]. – М. : Аделант, 2008. – 378 с. : ил.

На тит. л. авт. не указ.

Мишукова, Елена. Параллельная техника [Текст] / Елена Мишукова ; под ред. Г. Кондратьевой. – М. : Ниола 21-й век, [и др.], [2006]. – 93 с. : ил. – (Библиотека журнала „Цветы”) ( Серия „полный курс флористики”).

Сафонов, Микола Миколайович. Повний атлас лікарських рослин [Текст] : корис. рослини, їхні властивості та застосув. / М.М. Сафонов ; [голов. ред. Б. Будний]. – Т. : Навч. кн. – Богдан, [2008]. – 381 с.

Опис 260 лікар. рослин із 90 родин. – Понад 900 рецептів багатокомпонент. зборів та лікар. чаїв.

Свартстрем, Карин. Энциклопедия комнатных растений [Текст] : [пер. со швед. / Карин Свартстрем ; науч. ред. А.В. Соловьева]. - [М.] : Омега, [2009]. – 184 с. : ил.

Чуб, Владимир Викторович. Ландшафтный дизайн. Секреты альпийских горок [Текст] / В.В. Чуб ; [отв. ред. Л. Клюшник]. – М. : Эксмо, 2008. – 271 с. : ил. – (Интерьер и благоустройство дома).

 

ТВАРИННИЦТВО


Оненко, Володимир Іванович. Бройлери [Текст] / В.І. Оненко ; голов. ред. В.І. Оненко. – К. : [Київ. правда], 2009. – 62 с. – (Бібліотека ветеринарної медицини ; 1-2 / 2009.

 

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я. МЕДИЧНІ НАУКИ


Новий англо-український медичний словник [Текст] = New english-ukrainian medical dictionary : близько 75000 термінів / ; за ред. Ривкіна В.Л., Бенюмовича М.С. – К. [та ін.] : Арій [та ін.], 2007. – 783 с.

 

І СОЦІАЛЬНА ГІГІЄНА І ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я


Років небагато, та досвіду чимало [Текст] : (історія Черкас. міськ. лікарні №3), 1977 – 2007 рр. / [збирач, упоряд., авт. тексту Бравова Л.О. ; голов. ред. Федорук О.Л.]. – Черкаси : [Беденко В.П.], 2009. – 325 с. : ілюстр.

 

ГІГІЄНА


Міхеєнко, Олександр Іванович. Валеологія: основи індивідуального здоров’я людини [Текст] : навч. посіб. [для вузів] / О.І. Міхеєнко ; [голов. ред. В.І. Кочубей]. – Суми : Учнів. кн., 2009. – 399 с.

Люта, Віра Антонівна. Мікробіологія [Текст] : [підруч. для вузів] / В.А. Люта, О.В. Кононов. – К. : Медицина, 2008. – 454 с.

 

КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА


Середюк, Нестор Миколайович. Внутрішня медицина: терапія [Текст] : [підруч. для вузів] / Н.М. Середюк. – 2-ге вид., стер. – К. : Медицина, 2007. – 686 с.

Жук, Ніна. Тричі народжений [Текст] / Ніна Жук. – Черкаси : Вид. Чабаненко Ю., 2008. – 251 с. : фотогр.

 

СУСПІЛЬНІ НАУКИ В ЦІЛОМУ


Матковський, Семен Олексійович. Теорія статистики [Текст] : навч. посіб. [для вузів] / С.О. Матковський, О.Р. Марець ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – К. : Знання, 2009. – 534 с.

Соціологічна енциклопедія [Текст] / упоряд. Городяненко В.Г. – К. : Академвидав, 2008. – 455 с. – (Енциклопедія ерудита).

Соціологія і психологія [Текст] : [навч. посіб. для вузів / Ю.І. Пачковський, А.Г. Хоронжий, І.О. Кулініч та ін.] ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; за ред. Ю.Ф. Пачковського. – К. : Каравела, 2009. – 759 с. – (Українська книга).

Ткач, Євген Іванович. Загальна теорія статистика [Текст] : підруч. [для вузів] / Е.І. Ткач, В.П. Сторожук. – 3-те вид. – К. : Центр учб. л-ри, 2009. – 440 с.

Чисельність наявного населення Черкаської області на 1 січня 2009 року [Текст] : [стат. зб.] / Голов. упр. статистики у Черкас. обл. ; [за ред. А.Ф. Бублика]. – Черкаси : [Голов. упр. статистики], 2009. – 33 с.

 

ІСТОРІЯ. ІСТОРИЧНІ НАУКИ


Больных, Александр. Дуэли авианосцев [Текст] / Александр Больных. – М. : Эксмо [и др.], 2009. – 351 с. – (Великие морские сражения).

Васильченко, Андрей Вячеславович. Тибетская экспедиция СС. Правда о тайном немецком проекте [Текст] / А.В. Васильченко. – М. : Вече, 2009. – 345 с. : ил. – (Военные тайны ХХ века).

Винокур, Іон Срулевич. Археологія України [Текст] : підруч. для студ. іст. спец. вищ. навч. закл. / І.С. Винокур, Д.Я. Телегін ; [наук. ред. С.В. Трубчанінов]. – Вид. 2-ге, допов. і переробл. – Т. : Навч. кн. – Богдан, [2008]. – 479 с. : ілюстр.

Газін, Володимир Прокопович. Новітня історія країн Європи та Америки 1918 – 1945 рр. [Текст] : [підруч. для вузів] / Газін В.П., Копилов С.А. – Вид. 2-ге, допов., переробл. – К. : Слово, 2008. – 469 с.

Голованов, Сергій Олександрович. Всесвітня історія [Текст] : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / С.О. Голованов. – 2-ге вид. – К. : Каравела, 2009. – 295 с. – (Українська книга).

Горобець, Віктор Миколайович. Павло Полуботок [Текст] / Віктор Горобець. – К. : [Вид. Н. Брехуненко], 2009. – 63 с. : люстр. – (Гетьмани).

Горохівський, Петро Іванович. Трипільська культура на землях Христинівщини [Текст] / Петро Горохівський. – Умань : [Софія], 2009. – 99 с. : ілюстр.

Греченко, Володимир Анатолійович. Історія світової та української культури з тестовими завданнями [Текст] : [довід. для школярів та студ.] / В.А. Греченко, І.В. Чорний. – К. : Літера, [2009]. – 414 с. : ілюстр.

Губарев, Владимир Степанович. Атомная бомба [Текст] / Владимир Губарев ; [ред. С.В. Маршков]. – М. : Алгоритм, 2009. – 607 с.

Дайнес, Владимир Оттович. Советские ударные армии в бою [Текст] / Владимир Дайнес ; [ред. Е. Агинская]. – М. : Яуза [и др.], 2009. – 795 с. – (Великая Отечественная. Гриф секретности снят).

Державотворчій потенціал української соборності [Текст] : матеріали відеоконф. / Черніг. центр перепідготов. та підвищ. кваліфікації працівників органів місц. самоврядування, держ. п-в, установ і орг. [та ін.] ; [упоряд. В.М. Бойко]. – Чернігів : Сіверщина, 2009. – 77 с.

До 90-ї річниці проголошення Акта злуки Укр. Нар. Республіки та Зах.-Укр. Нар. Республіки

Клименко, Т.А. Черкащина в період становлення української держави : 1917 – 1919 рр. [Текст] / [Т.А. Клименко, Е.А. Левицька, П.М. Жук]. – Черкаси : Вид. Чабаненко Ю., 2008. – 151 с.

На тит. с. авт. не указ. – До 90-річчя утворення УНР та проголошення Акта Злуки.

Коваленко, Сергій Станіславович. Україна під булавою Богдана Хмельницького [Текст] : енциклопедія. У 3 т. Т. 3 / Сергій Коваленко ; [наук. ред. В.В. Кривошея]. – К. : Стікс-Ко, 2009. – 479 с. : ілюстр.

Ковальчук, Володимир. Степан Бандера [Текст] / Володимир Ковальчук. – К. : [Вид. Н. Брехуненко], 2009. – 63 с. : фотогр. – (Великі українці).

Коротка історія США [Текст] : [пер. з англ. / авт. тексту К. Джонсон ; відп. ред. М.С. Нілі]. - [США : б. в., 2009?]. – 64 с. : ілюстр.

Корсак, Іван Феодосійович. Гетьманич Орлик [Текст] : худож.-локум. повість / Іван Корсак. - [2-ге вид., допов. і переробл.] – Луцьк : Твердиня, 2008. – 123 с. : ілюстр. – (Пантеон).

Кубичек, Август. Фюрер, каким его не знал никто [Текст] : The young Hitler I knew: воспоминания лучшего друга Гитлера, 1904 – 1940 : [пер. с англ.] / Август Кубичек ; [отв. ред. Л.И. Глебовская]. – М. : Центрополиграф, [2009]. – 286 с. : ил. – (За линей фронта. Мемуары).

Лазуренко, Валентин Миколайович. Михайлом освячені [Текст] : лауреати Черкас. обл. краєзн. премії ім. М. Максимовича / В.М. Лазуренко ; Нац. спілка краєзнавців України. – Черкаси : Вертикаль, 2009. – 56 с. : ілюстр.

Левандовский, Анатолий Петрович. В мире геральдики. Теория – История – Сущность [Текст] / А.П. Левандовский ; [гл. ред. С.Н.Дмитриев]. – М. : Вече, [2008]. – 182 с. : ил.

Мицик, Лариса Миколаївна. Новітня історія країн Європи та Америки (1918 – 2007) [Текст] : навч. посіб. для самост. роботи студ. / Л.М. Мицик, Ю.В. Кузьменко ; [ред. І.А. Бакум]. – К. : Академвидав, 2008. – 543 с. – (САМ!).

Національна книга пам’яті жертв Голодомору 1932 – 1933 років в Україні [Текст]. [Т. 1. Загальноукраїнський том / Укр. ін.-т нац. пам’яті ; редкол. : В. Ющенко та ін.]. - [К. : Вид-во ім. О. Теліги, 2008]. – 950 с. : ілюстр.

Національна книга пам’яті жертв Голодомору 1932 – 1933 років в Україні [Текст]. [Т. 2]. Вінницька область / [Укр. ін.-т нац. пам’яті, Вінниц. облдержадмін. та ін. ; авт..-упоряд. Лациба В.П. та ін. ; відп. ред. Лациба В.П.]. - [Вінниця : ДКФ, 2008]. – 1359 с. : ілюстр.

Національна книга пам’яті жертв Голодомору 1932 – 1933 років в Україні [Текст]. [Т. 3]. Дніпропетровська область / [Укр. ін.-т нац. пам’яті, Дніпропетр. облдержадмін. ; відп. ред. С.І. Світленко]. - [Д. : АРТ – ПРЕС, 2008]. – 1247 с. : ілюстр.

Національна книга пам’яті жертв Голодомору 1932 – 1933 років в Україні [Текст]. [Т. 4, ч. 1]. Донецька область / [Укр. ін.-т нац. пам’яті, Донец. облдержадмін.; відп. ред. С.Ф. Бледнов]. - [Донецьк : Регіон та ін., 2008]. – 783 с. : ілюстр.

Національна книга пам’яті жертв Голодомору 1932 – 1933 років в Україні [Текст]. [Т. 5]. Житомирська область / [Укр. ін.-т нац. пам’яті, Житомир. облдержадмін. редкол. : М.А. Черненко (голова) та ін. - [Житомир : Полісся, 2008]. – 1115 с.

Національна книга пам’яті жертв Голодомору 1932 – 1933 років в Україні [Текст]. [Т. 6]. Запорізька область / [Укр. ін.-т нац. пам’яті, Запоріз. облдержадмін. ; редкол. : Старух О.В. та ін]. - [Запоріжжя : Дике Поле, 2008]. – 1078 с.

Національна книга пам’яті жертв Голодомору 1932 – 1933 років в Україні [Текст]. [Т. 7]. Місто Київ / [Укр. ін.-т нац. пам’яті, Київ. міськ. держадмін. ; відп. ред. В.І. Марочко]. - [К. : Фенікс, 2008]. – 583 с. : ілюстр.

Національна книга пам’яті жертв Голодомору 1932 – 1933 років в Україні [Текст]. [Т. 8]. Київська область / [Укр. ін.-т нац. пам’яті, Київ. держадмін. ; відп. ред. Гай Г.С. ; упоряд. Гай А.І.]. - [Біла Церква : Буква, 2008]. – 1375 с.

Національна книга пам’яті жертв Голодомору 1932 – 1933 років в Україні [Текст]. [Т. 9]. Кіровоградська область / [Укр. ін.-т нац. пам’яті, Кіровогр. облдержадмін. та ін. ; відп. ред. Бабенко О.О.]. - [Кіровоград : Імекс ЛТД, 2008]. – 919 с.

Національна книга пам’яті жертв Голодомору 1932 – 1933 років в Україні [Текст]. [Т. 10]. Луганська область / [Укр. ін.-т нац. пам’яті, Луган. облдержадмін. ; редкол. : Заблоцький В.В. та ін.]. - [Луганськ : Янтар, 2008]. – 919 с.

Національна книга пам’яті жертв Голодомору 1932 – 1933 років в Україні [Текст]. [Т. 11, ч. 1]. Одеська область / [Укр. ін.-т нац. пам’яті, Одес. облдержадмін. та ін. ; редкол. : Л.Г. Білоусова та ін.]. - [О. : Астропринт, 2008]. – 1007 с.

Національна книга пам’яті жертв Голодомору 1932 – 1933 років в Україні [Текст]. [Т. 12]. Полтавська область / [Укр. ін.-т нац. пам’яті, Полтав. облдержадмін. ; редкол. : Асадчев В.М. та ін.]. - [Полтава : Оріяна, 2008]. – 1199 с. : ілюстр.

Національна книга пам’яті жертв Голодомору 1932 – 1933 років в Україні [Текст]. [Т. 13]. Сумська область / [Укр. ін.-т нац. пам’яті, Сум. облдержадмін. ; редкол. : Лаврик О.Ф. та ін. ; упоряд. Федоренко І.Г.]. - [Суми : Собор, 2008]. – 917 с. : ілюстр.

Національна книга пам’яті жертв Голодомору 1932 – 1933 років в Україні [Текст]. [Т. 14]. Харківська область / [Укр. ін.-т нац. пам’яті, Харк. облдержадмін. ; відп. ред. Хорошевський А.Ю.]. - [Х. : Фоліо, 2008]. – 1023 с.

Національна книга пам’яті жертв Голодомору 1932 – 1933 років в Україні [Текст]. [Т. 15]. Херсонська область / [Укр. ін.-т нац. пам’яті, Херсон. облдержадмін. ; відп. ред. О.О. Марущак]. - [Херсон : Наддніпрян. правда, 2008]. – 843 с. : ілюстр.

Національна книга пам’яті жертв Голодомору 1932 – 1933 років в Україні [Текст]. [Т. 16, кн. 1]. Хмельницька область / [Укр. ін.-т нац. пам’яті, Хмельниц. облдержадмін. ; наук. ред. Слободянюк П.Я.]. - [Хмельницький : Поліграфіст-2, 2008]. – 751 с.

Національна книга пам’яті жертв Голодомору 1932 – 1933 років в Україні [Текст]. [Т. 16, кн. 2]. Хмельницька область / [Укр. ін.-т нац. пам’яті, Хмельниц. облдержадмін. ; наук. ред. Слободянюк П.Я.]. - [Хмельницький : Поліграфіст-2, 2008]. – 1175 с.

Національна книга пам’яті жертв Голодомору 1932 – 1933 років в Україні [Текст]. [Т. 17]. Чернігівська область / [Укр. ін.-т нац. пам’яті, Черніг. облдержадмін. та ін. ; редкол. : В.М. Хоменко (голова) та ін. ; упоряд. О.Б. Коваленко та ін.]. - [Чернігів : Деснян. правда, 2008]. – 1059 с. : ілюстр.

Палій, Анатолій Гнатович. Хортиця – колиска козацтва [Текст] / Палій А.Г. ; [ред. Есипенко Д.М.]. – К. : ХХІ ст. – діалог культур, 2008. – 202 с. : ілюстр.

Перзашкевич, О.В. Древний мир. Культура. Искусство. История [Текст] : иллюстрир. энцикл. / Перзашкевич О.В., В.А. Федосик : под ред. В.А. Федосика. – М. : Эксмо, 2008. – 254 с. : ил.

Реабілітовані історією. Черкаська область [Текст]. Кн. 6 / Нац. акад. наук України, Ін-т історії НАН України [та ін.] ; редкол. : Гаман П.І. (голова) [та ін.]. - [Сміла] : Тясмин, [2008]. – 319 с. : ілюстр. – (Реабілітовані історією).

Рець, Сергій Кузьмич. До питання про розміщення та походження давньоруського міста Родень [Текст] / Сергій Рець. – К. : [б. в.], 2009. -24 с. : ілюстр.

Рихтгофен, Манфред фон. Величайший ас всех времен и народов. Красный барон [Текст] : [пер. с нем.] / Манфред фон Рихтгофен ; [отв. ред. Г. Плоткин]. – М. : Яуза [и др.], 2008. – 444 с. : ил. – (В воздушных боях).

Солодар, Олександр Іванович. Як біли коцурці… [Текст] / Олександр Солодар. – Черкаси : [Вид. Чабаненко Ю.А.], 2009. – 40 с. : фотогр. – (Невідома Чигиринщина).

Суходеев, Владимир Васильевич. Легенды и мифы о Сталине [Текст] / Владимир Суходеев ; [ред. О.В. Селин]. – М. : Эксмо [и др.], 2009. – 319 с. – (Загадка 1937 года).

Телицын, Вадим. „Волкодавы” СМЕРШа [Текст] / Вадим Телицын. – М. : Яуза [и др.], 2009. – 271 с. – (Великая Отечественная. СМЕРШ).

Українська та зарубіжна культура [Текст] : підруч. [для вузів / Л.В. Анучина, Н.Е. Гребенюк, О.А. Лисенко та ін.] ; Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого ; за ред. В.О. Лозового. - [Вид. 2-ге]. – Х. : Одіссей, 2008. – 375 с.

 

ЕКОНОМІКА. ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ


Атамас, Петро Йосипович. Облік у бюджетних установах [Текст] : навч. посіб. [для вузів] / П.Й. Атамас ; Дніпропетр. ун-т економіки та права ; [ред. Л.В. Пилипчак]. – Вид. 3-тє, переробл. та допов. – К. : Центр учб. л-ри, 2009. – 284 с.

Базилевич, Віктор Дмитрович. Макроекономіка [Текст] : підруч. [для вузів] / В.Д. Базилевич, К.С. Базилевич, Л.О. Баластрик ; за ред. В.Д. Базилевича. – 4-те вид., переробл. і допов. – К. : Знання, 2008. – 743 с. – (Класичний університетський підручник).

Балабанова, Людмила Веніамінівна. Паблік рилейшнз [Текст] : навч. посіб. [для вузів] / Л.В. Балабанова, К.В. Савельева ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Туган-Барановського [та ін.]. – К. : Професіонал, 2008. – 527 с.

Банки Украины, СНГ, стран Балтии – 2009. Банки – корреспонденты. Финансово-кредитные институты и учреждения. Сфера услуг для банка и офиса [Текст] : [справочник-каталог для рук. высш. звена, специалистов структур. подразделений банков и финансово-кредит. учреждений]. - [15-е изд.]. - [К. : КБС – Издат, 2009]. – 615 с. : ил.

Банківські операції [Текст] : підруч. [для вузів / А.М. Мороз, М.І. Савлук, М.Ф. Пуховкіна та ін.] ; Держ. вищ. навч. закл. „Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” ; за ред. А.М. Мороза. – 3-тє вид. переробл. і допов. – К. : КНЕУ, 2008. – 603 с.

Біла, Ольга Григорівна. Фінанси підприємств [Текст] : навч. посіб. [для вузів] / Біла О.Г. – Л. : Магнолія 2006, 2009. – 382 с. – (Вища освіта в Україні).

Білецька, Людмила Василівна. Економічна теорія [Текст] : (політекономія, мікроекономіка, макроекономіка) : навч. посіб. [для вузів] / Л.В. Білецька, О.В. Білецький, В.І. Савич. – 2-ге вид., переробл. та допов. – К. : Центр учб. л-ри, 2009. – 684 с.

Болюх, Михайло Антонович. Аналіз фінансово-господарської діяльності бюджетних установ [Текст] : навч. посіб. [для вузів] / М.А. Болюх, А.П. Заросило ; Держ. вищ. навч. закл. „Київський національний й економічний університет імені Вадима Гетьмана” ; [ред. І. Стременовська]. – К. : КНЕУ, 2008. – 342 с.

Бураковський, Ігор Валентинович. Глобальна фінансова криза: уроки для світу та України [Текст] / Ігор Бураковський, Олексій Плотніков ; [голов. ред. Н.Е. Фоміна]. – Х. : Фоліо, 2009. – 299 с.

Бюджетні установи: бухгалтерський облік та оподаткування [Текст] : [навч. посіб. для вузів / В.І. Лемішовський, Л.Я. Сенків, В.С. Мохняк та ін.] ; Нац. ун-т „Львівська політехніка” ; за ред. Лемішовського В.І. – Вид. 3-тє, допов. і переробл. – Л. : Інтелект-Захід, 2008. – 1119 с.

Верхоглядова, Н.І. Економіка підприємства [Текст] : навч. посіб. [для вузів] / Верхоглядова Н.І., Ядранський Д.М., Іваннікова Н.А. – К. : Професіонал, 2008. – 382 с.

Вовчак, Ольга Дмитрівна. Банківська справа [Текст] : навч. посіб. [для вузів] / Вовчак О.Д., Рущишин Н.М. – Л. : Новий Світ – 2000, 2008. – 559 с. – (Вища освіта в Україні).

Гаркавенко, Світлана Степанівна. Маркетинг [Текст] : підруч. для студ. екон. спец. вищ. навч. закл. / С.С. Гаркавенко ; [ред. Н. Лісова]. – 6-те вид. – К. : Лібра, 2008. – 717 с.

Готелі та інші місця для короткотермінового проживання за 2008 рік [Текст] : стат. бюл. / Голов. упр. статистики у Черкас. обл. – Черкаси : [Голов. упр. статистики], 2009. – 29 с.

Гриньова, Валентина Миколаївна. Державне регулювання економіки [Текст] : підруч. [для вузів] / В.М. Гриньова, М.М. Новікова. – К. : Знання, 2008. – 398 с. – (Вища освіта ХХІ століття).

Гроші та кредит [Текст] : підруч. [для вузів / М.І. Савлук, А.М. Мороз, І.М. Лазепко та ін.] ; Держ. вищ. навч. закл. «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» ; за ред. М.І. Савлука. – 5-те вид., без змін. – К. : КНЕУ, 2008. – 740 с.

Гуцаленко, Любов Василівна. Державний фінансовий контроль [Текст] : навч. посіб. [для вузів] / Л.В. Гуцаленко, В.А. Дерій, М.М. Коцупатрий. – К. : Центр. учб. л-ри, 2009. – 423 с.

Данюк, Василь Макарович. Кадрове діловодство [Текст] : [навч. посіб. для вузів] / В.М. Данюк, Л.П. Кулаковська. – 3-тє вид. – К. : Каравела, 2009. – 239 с. – (Українська книга).

Довгань, Людмила Євгенівна. Стратегічне управління [Текст] : [навч. посіб. для вузів / Л.Є. Довгань, Ю.В. Каракай, Л.П. Артеменко] ; Нац. техн. ун-т України «Київський політехнчний інститут» ; [відп. ред. Савчук Л.М.]. – К. : Центр. учб. л-ри, 2009. – 439 с.

Должанський, Ігор Зіновійович. Бізнес-план: технологія розробки [Текст] : [навч. посіб. для вузів] / Должанський І.З., Загорна Т.О. ; Макіїв. екон.-гуманіт. ін-т. – 2-ге вид. – К. : Центр. учб. л-ри, 2009. – 382 с.

Економіка підприємства [Текст] : навч. посіб. [для вузів / П.В. Круш, В.І. Подвігіна, Б.М., Сердюк та ін. ; за ред. П.В. Круша та ін.]. – 2-ге вид., стер. – К. : Ельга – Н [та ін.], 2009. – 777 с.

Економічна безпека підприємств, організацій та установ [Текст] : навч. посіб. [для вузів / В.Л. Ортинський, І.С. Керницький, З.Б. Живко та ін. ; ред. З.А. Городиська]. – К. : Прав. єдність, 2009. – 542 с.

Економічна теорія : політична економія [Текст] : підруч. [для вузів / С.І. Юрій, І.В. Буян, Р.М. Березюк та ін.] ; Терноп. нац. екон. ун-т ; за ред. С.І. Юрія. – К. : Кондор, 2009. – 600 с.

Жданова, Ирина Федоровна. Новый англо-русский экономический словарь [Текст] = New english-russian economic dictionary : ок. 80000 слов и словочетанний / И.Ф. Жданова ; [ред. Т.М. Никитина]. – 4-е изд., стер. – М. : Дрофа [и др.], 2008. – 1027 с.

Житлово-комунальне господарство Черкаської області у 2000 – 2008 роках [Текст] : стат. зб. / Голов. упр. сатистики у Черкас. обл. ; [за ред. М.Г. Литвина]. – Черкаси : [Голов. упр. статистики], 2009. – 114 с.

Зубков, Микола Григорович. Сучасна українська ділова мова [Текст] : підруч. для вищ. та серед. спец. навч. закл. / Микола Зубкова ; [відп. ред. О.А. Альхабаш]. – 9-те вид., [випр. і допов.]. – Х. : Співак Т.К., 2009. – 399 с. – (Ббліотека рідної мови).

Іванілов, Олександр Семенович. Економіка підприємства [Текст] : підруч. [для вузів] / О.С. Іванілов ; Харк. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. ; [ред. Н.П. Манойло]. – К. : Центр учб. л-ри, 2009. – 727 с.

Івасів, Богдан Степанович. Гроші та кредит [Текст] : підруч. [для вузів] / Б.С. Івасів ; Терноп. нац. екон. ун-т [та ін.] : Кондор [та ін.], 2008. – 527 с.

Кіндрацька, Галина Іванівна. Економічний аналіз [Текст] : підруч. [для вузів] / Г.І. Кіндрацька, М.С. Білик, А.Г. Загородній ; [за ред. А.Г. Зогороднього]. – 3-тє вид., переробл. і допов. – К. : Знання, 2008. – 487 с.

Кирилюк, Євген Миколайович. Формування економічних відносин сільськогосподарських товаровиробників із посередницькими структурами в Україні [Текст] : монографія / Є.М. Кирилюк. – Черкаси : [Вид. від. ЧНУ], 2009. – 212 с.

Кириченко, Олександр Анатолійович. Інвестування [Текст] : підруч. [для вузів] / О.А. Єрохін. – К. : Знання, 2009. – 573 с. – (Вища освіта ХХІ століття).

Класифікатор професій [Текст] : ДК 003 : 2005 / [НДІ соц.-труд. відносин Мін-ва праці та соц. політики України та ін. ; розробники С. Мельник та ін.]. – Вид. офіц. – К. : Соцінформ, 2008. – 615 с.

Класифікатор професій [Текст] : ДК 003 : 2005 : (зміни та допов. №2) / Держ. ком. України з питань техн. регулювання та спожив. політики [та ін.] ; [розробники С. Мельник та ін.]. – Вид. офіц. – К. : Соцінформ, 2008. – 90 с.

Класифікатор професій [Текст] : ДК 003 : 2005 : (зміни та допов. №3) / Держ. ком. України з питань техн. регулювання та спожив. політики [та ін.] ; [розробники С. Мельник та ін.]. – Вид. офіц. – К. : Соцінформ, 2008. – 107 с.

Козик, Василь Васильович. Міжнародні економічні відносини [Текст] : навч. посіб. [для вузів] / В.В. Козик, Л.А. Панкова, Н.Б. Даниленко. – 7-ме вид., стер. – К. : Знання, 2008. – 406 с. – (Вища освіта ХХІ століття).

Корж, Антоніна Василівна. Документознавство [Текст] : зразки док. праводіл. сфери : навч. посіб. [для вузів] / А.В. Корж ; [наук. ред. В.М. Співак]. – 3-тє вид., стер. – К. : КНТ, 2009. – 314 с.

Короткий огляд економіки США [Текст] : [пер. з англ. / голов. ред. Дж. Клак]. - [США : б.в., 2009?]. – 72 с. : ілюстр.

Крамаренко, Галина Олександрівна. Фінансовий менеджмент [Текст] : підруч. [для вузів] / Г.О. Крамаренко, О.Е. Чорна ; Дніпропетр. ун-т економіки та права ; [ред. Л.В. Пилипчак.]. – 2-ге вид. – К. : Центр учб. л-ри, 2009. – 518 с.

Кривов’язюк, І.В. Підприємство в умовах ринку [Текст] : [навч. посіб. для вузів] / І.В. Кривов’язюк ; Луц. держ. техн. ун-т [та ін.] ; [ред. Л.Г. Василенко]. – К. : Кондор, 2009. – 838 с.

Круш, Петро Васильович. Макроекономіка та її регулювання [Текст] : [навч. посіб. для вузів] / П.В. Круш. – К. : Каравела, 2009. – 419 с. – (Українська книга).

Кулаковська, Людмила Петрівна. Організація і методика аудиту [Текст] : [підруч. для вузів] / Л.П. Кулаковська, Ю.П. Піча. – К. : Каравела, 2009. – 543 с. – (Українська книга).

Лишиленко, Василь Іванович. Регіональна економіка [Текст] : підруч. [для вузів] / В.І. Лишиленко. – к. : Центр учб. л-ри, 2009. – 383 с.

Логістика [Текст] : навч. посіб. [для вузів] / О.М. Тридід, Г.М. Азаренкова, С.В. Мішина та ін. – К. : Знання, 2008. – 566 с. – (Вища освіта ХХІ століття).

Мальська, Марта Пилипівна. Готельний бізнес: теорія та практика [Текст] : навч. посіб. [для вузів] / М.П. Мальська, І.Г. Пандяк ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – к. : Центр учб. л-ри, 2009. – 470 с.

Маркетинг соціальних послуг [Текст] : навч. посіб. [для вузів / Воронкова В.Г., Катаєв С.Л., Кіндратець О.М. та ін.] ; за ред. В.Г. Воронкової. – К. : Професіонал, 2008. – 575 с.

Маркетинг турпродукту [Текст] : підруч. [для вузів] / Ю.О. Карягін, З.І. Тимошенко, Т.О. Демура [та ін.] ; Київ. нац. ун-т культури і мистец. [та ін.] ; за ред. Г.Б. Муніна, О.О. Гаци. – К. : Кондор, 2009. – 392 с.

Маркетинговий аналіз [Текст] : навч. посіб. [для вузів / В.В. Липчук, І.Г. Яців, Б.М. Гошко та ін.] ; за ред. В.В. Липчука. – К. : Академвидав, 2008. – 214 с. – (Альма-матер).

Мельник, Тетяна Григорівна. Облік та аудит діяльності бюджетних установ [Текст] : [навч. посіб. для вузів] / Т.Г. Мельник ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [ред. Л.Г. Василенко]. – К. : Кондор, 2009. – 411 с.

Менеджмент [Текст] : навч. посіб. для дистанц. навч. / Г.Е. Мошек, Ю.В. Поканевич, А.С. Соломко [та ін.] ; [за ред. Г.Е. Мошека]. – К. : Кондор, 2009. – 387 с.

Міжнародна економіка [Текст] : [підруч. для вузів / Ю.Г. Козак, Д.Г. Лук’яненко, Ю.В. Макогон та ін.] ; за ред. Козака Ю.Г., Лук’яненка Д.Г. та ін. – 3-тє вид., переробл. і допов. – К. : Центр учб. л-ри, 2009. – 559 с.

Міжнародне науково-технічне співробітництво [Текст] : матеріали V (ХVІІ) Всеукр. наук.-практ. конф., [Київ, 12-13 берез. 2009 р. / відп. ред. В.Г. Герасимчук]. – К. : НТУУ „КПІ”, 2009. – 267 с.

У надзаг. : Нац. техн. ун-т України „Київський політехнічний інститут” та ін. – Текст укр., рос.

Мікроекономіка [Текст] : підруч. [для вузів / В.Д. Базилевич, К.С. Базилевич, А.І. Ігнатюк та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; за ред. В.Д. Базилевича. – 2-ге вид., переробл. і допов. – К. : Знання, 2008. – 679 с. – (Класичний університетський підручник).

Мостова, Л.М. Організація обслуговування на підприємствах ресторанного господарства [Текст] : навч. посіб. [для вузів] / Л.М. Мостова, О.В. Новікова. - [К.] : Ліра – К, 2010. – 386 с.

Нечаюк, Лідія Іванівна. Готельно-ресторанний бізнес: менеджмент [Текст] : [навч. посіб. для вузів] / Л.І. Нечаюк, Н.О. Нечаюк. – 3-тє вид. – К. : Центр учб. л-ри, 2009. – 343 с.

Облік зовнішньоекономічної діяльності [Текст] : навч. посіб. [для вузів / М.Ф. Огійчук, В.Г. Шандурська, М.І. Беленкова та ін.] ; Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва ; [ред. Л.Л. Щербатенко]. – К. : Алерта, 2009. – 331 с.

Облік у бюджетний установах [Текст] : навч. посіб. [для вузів] / І.Д. Ватуля, М.І. Ватуля, З.М. Левченко та ін. ; Полтав. держ. аграр. акад. ; [ред. Н.П. Манойло]. – К.: Центр учб. л-ри, 2009. – 367 с.

Огійчук, Микола Феодосійович. Аудит: організація і методика [Текст] : навч. посіб. [для вузів] / М.Ф. Огійчук, І.Т. Новіков, І.І. Рагуліна ; М-во освіти і науки України ; [ред. Л.Л. Щербатенко]. – К. : Алерта, 2010. – 583 с.

Організація торгівлі [Текст] : підруч. [для вузів] / В.В. Апопій, І.П. Міщук, В.М. Ребицький [та ін.] ; Львів. комерц. акад. ; за ред. Апопія В.В. – 3-тє вид. – К. : Центр учб. л-ри, 2009. – 628 с.

Основи митної справи в Україні [Текст] : підруч. [для вузів / В.А. Аргунов, Е.М. Березний, В.В. Бичков та ін.] ; за ред. П.В. Пашка. – К. : Знання, 2008. – 651 с. – (Митна справа в Україні).

Основи охорони праці [Текст] : підруч. [для вузів / О.І. Запорожець, О.С. Протоерейський, Г.М. Франчук та ін.]. – К. : Центр учб. л-ри, 2009. – 263 .

Палеха, Юрій Іванович. Кадрове діловодство [Текст] : (зі зразками сучас. діл. паперів) : [навч. посіб. для вузів] / Юрій Палеха. – Вид. 5-те, переробл. і допов. – К. : Ліра – К, 2009. – 474 с. – (Культура діловодства).

Петрович, Йосип Михайлович. Організування промислового виробництва [Текст] : підруч. [для вузів] / Й.М. Петрович ; Нац. ун-т „Львівська політехніка”. – К. : Знання, 2009. – 326 с. + 1 електрон. опт. диск.

Податкова система [Текст] : навч. посіб. [для вузів / І.О. Лютий, Л.М. Демиденко, М.В. Романюк та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; за ред. І.О. Лютого. – К. : Центр учб. л-ри, 2009. – 455 с.

Податковий менеджмент [Текст] : підруч. [для вузів] / Ю.Б. Іванов, А.І. Крисоватий, А.Я. Кізима [та ін.]. – К. : Знання, 2008. – 525 с.

Правик, Юлія Миколаївна. Маркетинг туризму [Текст] : підруч. [для вузів] / Ю.М. Правик. – К. : Знання, 2008. – 303 с. – (Вища освіта ХХІ століття).

Реалії економічної кризи: чи є підстави для оптимізму? [Текст] / [Жаліло та ін.] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. ; [відп. ред. Я.А. Жаліло]. – К. : [НІСД], 2009. – 123 с. : табл., діагр.

Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка [Текст] : підруч. [для вузів / В.В. Ковалевський, О.Л. Михайлюк, В.Ф. Семенов та ін.] ; за ред. В.В. Ковалевського [та ін.]. – 9-те вид., переробл. і допов. – К. : Знання, 2009. – 373 с. – (Вища освіта ХХІ століття).

Ростовський, Володимир Сергійович. Барна справа [Текст] : підруч. для студ. спец. 6.140101 „Готельно-ресторанна справа” / В.С. Ростовський, С.М. Шамаян ; Полтав. ун-т спожив. кооп. України. – К. : Центр учб. л-ри, 2009. – 395 с.

Смирнов, Ігор Георгійович. Логістика туризму [Текст] : навч. посіб. [для вузів] / І.Г. Смирнов. – К. 6 Знання, 2009. – 444 с. – (Вища освіта ХХІ століття).

Сокур, Іван Миколайович. Транспортна логістика [Текст] : навч. посіб. [для вузів] / І.М. Сокур, Л.М. Сокур, В.В. Герасимчук ; Кременчуц. держ. політех. ун-т ім. М. Остроградського ; [ред. Л.І. Єросова]. – К. : Центр учб. л-ри, 2009. – 220 с.

Статистичний щорічник Черкаської області за 2008 рік [Текст] / Голов. упр. статистики у Черкас. обл. ; [за ред. В.П. Приймак]. – Черкаси : [Голов. упр. статистики], 2009. – 520 с.

Страхування [Текст] : підруч. [для вузів / В.Д. Базилевич, О.Ф. Філонюк, К.С. Базилевич та ін. ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка] ; за ред. В.Д. Базилевича. – К. : Знання, 2008. – 1019 с. : табл. – (Класичний університетський підручник).

Супрун, Анатолій Анатолійович. Страхові послуги [Текст]: навч. посіб. [для вузів] /А.А. Супрун, Т.О. Зайвенко; Держ. вищ. навч. закл. "Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана" [та ін.]. – Л.: Магнолія 2006. – 2009. – 240 с. – (Вища освіта в Україні).

Теремко, Василь Іванович. Видавничий маркетинг [Текст]: навч. посіб. [для вузів] /В.І. Теремко. – К.: Академвидав, 2009. – 271 с. – (Альма-матер).

Транспорт та зв’язок Черкаської області, 2008 [Текст]: стат. зб. /Голов. упр. статистики у Черкас. обл.; [за ред. М.Г. Литвина]. – Черкаси: [Голов. упр. статистики], 2009. – 106 с.

Топольник, Віра Григорівна. Метрологія, стандартизація, сертифікація і управління якістю [Текст]: навч. посіб. [для вузів] /Топольник В.Г., Котляр М.А.; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Тугана-Барановського. – Л.: Магнолія 2006, 2009. – 210 с. – (Вища освіта в Україні).

Україна в 2005-2009 рр.: стратегічні оцінки суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку [Текст]: [монографія] /Нац. ун-т стратег. дослідж.; [за ред. Ю.Г. Рубана]. – К.: [НІСД], 2009. – 649 с.: табл., діагр.

Управління фінансовою санацією підприємств [Текст]: [навч. посіб. для вузів] /Т.В. Пега, В.О. Федорова, А.Б. Кондрашихін та ін.; Держ. екон.-технол. ун-т трансп. – К.: Центр учб. л-ри, 2008. – 439 с.

Фермерські господарства Черкащини в 2008 році [Текст]: стат. зб. /Голов. упр. статистики у Черкас. обл.; [за ред. В.П. Приймак]. – Черкаси: [Голов. упр. статистики], 2009. – 101 с.

Фінанси [Текст]: навч. посіб. [для вузів /В.І. Оспіщев, Л.І. Лачкова, О.П. Близнюк та ін.]; за ред. В.І. Оспіщева. – 2-ге вид., переробл. і допов. – К.: Знання, 2008. – 366 с.

Фінанси [Текст]: підруч. [для вузів /С.Т. Юрій, В.М. Федосов, Л.М. Алексеєнко та ін.; Терноп. нац. екон. ун-т]; за ред. С.І. Юрія, В.М. Федосова. – К.: Знання, 2008. – 611 с.

Фінансова енциклопедія [Текст] / [О.П. Орлюк, Л.К. Воронова, І.Б. Заверуха та ін.]; Акад. прав. наук України; за ред. О.П. Орлюк. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 470 с.

Фінансовий менеджмент [Текст]: підруч. [для вузів /А.М. Поддерьогін, М.Д. Білик, Л.Д. Буряк та ін.]; наук. ред. А.М. Поддерьогін. – Вид. 2-ге, без змін. – К.: КНЕУ, 2008. – 535 с.

У надзаг.: Держ. вищ. навч. закл. "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана".

Фінансовий та управлінський облік на сільськогосподарських підприємствах [Текст]: підруч. [для вузів /М.Ф. Огійчук, В.Я. Плаксієнко, М.І. Беленкова та ін.]; за ред. М.Ф. Огійчука. – Вид. 5-те, переробл. і допов. – К.: Алерта, 2009. – 1055 с.

Хомутенко, Віра Петрівна. Фінанси зовнішньоекономічної діяльності [Текст]: навч. посіб. [для вузів] /В.П. Хомутенко, В.В. Немченко, І.С. Луценко. – К.: Центр учб. л-ри, 2009. – 472 с.

Экономическая теория. Политэкономия [Текст]: учеб. [для вузов /В.Д. Базилевич, В.Н. Попов, Е.С. Базилевич и др.]; под ред. В.Д. Базилевича. – М. [и др.]: Рыбари [и др.], 2009. – 870 с.

Юхименко, Петро Іванович. Економічна історія [Текст]: підруч. [для вузів] /П.І. Юхименко, П.М. Леоненко. - [Перевид.]. – К.: Знання-Прес, 2008. – 567 с. – (Вища освіта ХХІ століття).

Яворська, Тетяна Василівна. Страхові послуги [Текст]: навч. посіб. [для вузів] /Т.В. Яворська; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – К.: Знання, 2008. – 350 с.

Яценко, Володимир Микитович. Звітність підприємств [Текст]: навч. посіб. [для вузів] /В.М. Яценко, Н.М. Бразілій. – Черкаси: [Ред.-вид. центр ЧДТУ], 2009. – 319 с. – (Підручники & посібники).

Яценко, Володимир Микитович. Організація обліку на підприємствах малого бізнесу [Текст]: [навч. посіб. для вузів] /В.М. Яценко, М.Ф. Манілюк, В.О. Гавриленко. – Черкаси: ЧДТУ, 2009. – 215 с. – (Підручники & посібники).

 

ПОЛІТИКА. ПОЛІТИЧНІ НАУКИ


Богомолов, Олександр. Іслам і політика ідентичностей у Криму: від символічних війн до визнання культурного розмаїття [Текст]: аналіт. доп. /Олександр Богомолов, Сергій Данилов, Ігор Семиволос; Центр близькосх. дослідж. [та ін.]. – К.: Стилос, 2009. – 56 с.: ілюстр.

Горлач, Микола Іванович. Політологія: наука про політику [Текст]: підруч. [для вузів] /М.І. Горлач, В.Г. Кремень. – К.: Центр учб. л-ри, 2009. – 836 с.

Держава і право. Юридичні і політичні науки [Текст]: зб. наук. пр. Вип. 43 /Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України; [голов. і наук. ред. І.О. Кресіна]. – К.: [б.в.], 2009. – 779 с.

Держава і право. Юридичні і політичні науки [Текст]: зб. наук. пр. Вип. 44 /Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України; [голов. і наук. ред. І.О. Кресіна]. – К.: [б.в.], 2009. – 743 с.

Державотворчий потенціал української соборності [Текст]: матеріали відеоконф. /Черніг. Центр перепідготов. та підвищ. кваліфікації працівників органів місц. самоврядування, держ. п-в, установ і орг. [та ін.]; [упоряд. В.М. Бойко]. – Чернігів: Сіверщина, 2009. – 77 с.

До 90-ї річниці проголошення Акта злуки Укр. Нар. Республіки та Зах.-Укр. Нар. Республіки.

Діпаскуале, Доменік. Барак Обама. 44-й Президент Сполучених Штатів [Текст]: [пер. з анг. /Доменік Діпаскуале, Девід Пітс, Келлі Бронк; Держ. Департамент США, Від. міжнар. інформ. прогр.; старш. ред. Аніта Н. Грін]. - [Б.м.: б.в., 2009?]. – 16 с.: ілюстр.

На тит. с. авт.. не указ.

Ефективні інституційні відповіді для подолання нетолерантності та екстремізму в Чорноморському регіоні [Текст]: Румунія - Республіка Молдова - Україна: порівнял. аналіз /Ін-т демокр. ім. Пилипа Орлика [та ін.]; [наук. ред. В. Сірко]. – К.: [К.І.С.], 2009. – 148 с.

Кирилюк, Федір Михайлович. Історія зарубіжних політичних вчень Нової доби [Текст]: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. /Ф.М. Кирилюк; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К.: Центр учб. л-ри, 2008. – 412 с.

Даний посіб. є другим переробл. і допов. вид. посіб. "Політологія Нової доби".

Консолидация демократии и осуществления демократических реформ: роль неправительственных организаций. Украина. Российская Федерация. Беларусь [Текст] = Consolidation of democracy and implementation of democratic reform: The role of NGOs. Ukraine. Russian Federation. Belarus: [материалы Второго регион. конгр.,… - [К.: Интертехнология, 2008]. – 152 с.: ил.

Текст рус., англ.

Коротко про демократію [Текст]: [пер. з англ. /Держ. департамент США, Бюро міжнар. інформ. прогр.; авт. тексту Г. Чінкотта; голов. ред. Дж. Клак]. - [США: б.в., 2009?]. – 60 с.: ілюстр.

Ліпкан, Володимир Анатолійович. Національна безпека України [Текст]: навч. посіб. [для вузів] /В.А. Ліпкан. – 2-ге вид. – К.: КНТ, 2009. – 574 с. – (Національна і міжнародна безпека).

Обама, Барак. Президент Барак Обама. Від першої особи [Текст]: [вибр. промови: пер. з англ.] /Барак Обама; [Держ. департамент США, Бюро міжнар. інформ. прогр.; голов. ред. М.Д. Фрідмен]. - [США: б.в., 2009]. – 96 с.: ілюстр.

Політична система та інститути громадянського суспільства в сучасній Україні [Текст]: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / [Ф.М. Рудич, Р.В. Балабан, Ю.С. Ганжуров та ін.; голов. ред.. В.М. Куценко]. – К.: Лтбідь, 2008. – 439 с.

Теплицкий, Юрий Михайлович. Национальная идея [Текст]: Украина, Россия и мир в ХХI столетии ("Золотой век" или апокалипсис?) /Ю.М. Теплицкий. – К.: Арістей, 2007. – 388 с.

Україна в 2005-2009 рр.: стратегічні оцінки суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку [Текст]: [монографія] /Нац. ін-т стратег. дослідж.; [за ред. Ю.Г. Рубана]. – К.: [НІСД], 2009. – 649 с.: табл., діагр.

 

ДЕРЖАВА І ПРАВО. ЮРИДИЧНІ НАУКИ


Адміністративна діяльність [Текст]: навч. посіб. [для вузів /М.В. Ковалів, З.Р. Кісіль, Д.П. Калаянов та ін.]; Львів. держ. ун-т внутр. справ. – К.: Прав. єдність, 2009. – 430 с.

Адміністративне право [Текст]: навч. посіб. [для вузів] /О.І. Остапенко, З.Р. Кісіль, М.В. Ковалів та ін. – 2-ге вид. – К.: Прав. єдність, 2009. – 534 с.

Адміністративне право України [Текст]: підруч. [для вузів] /Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т"; [Т.О. Коломоєць, Ю.В. Пирожкова, Н.О. Армаш та ін.]; за ред. Т.О. Коломоєць. – К.: Істина, 2009. – 475 с.

Адміністративне судочинство [Текст]: підруч. [для вузів /Т.О. Коломоєць, Ю.В. Пирожкова, П.С. Лютіков та ін.]; Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький національний університет" М-ва освіти і науки України; за ред. Т.О. Коломоєць. – К.: Істина, 2009. – 252 с.

Актуальні проблеми кримінального права [Текст]: навч. посіб. [для вузів] /В.М. Попович, П.А. Ткачук, А.В. Андрушко та ін.; [ред. М.І. Ромась]. – К.: Юрінком Інтер, 2009. – 251 с.

Батанов, Олександр Васильович. Муніципальне право України [Текст]: підруч. [для вузів] /О.В. Батанов; Акад. муніцип. упр.; [відп. ред. М.О. Баймуратов]. – Х.: Одіссей, 2008. – 527 с. – (Інноваційні освітні технології у муніципальному праві).

Бойко, Микола Дмитрович. Процесуальні документи у сфері цивільно-правових відносин [Текст]: зразки док., комент., роз’яснення /М.Д. Бойко, М.А. Хазін; [голов. ред. Н.М. Гайдук]. – Вид. 2-ге, допов. і переробл. – К.: Атіка, 2009. – 619 с.

Васильєв, С.В. Цивільний процес [Текст]: навч. посіб. [для вузів] /Васильєв С.В. – Х.: Одіссей, 2008. – 479 с.

Вереша, Роман Вікторович. Кримінальне право України. Загальна частина [Текст]: [навч. посіб. для вузів] /Р.В. Вереша; Акад. адвокатури України. – К.: Центр учб. л-ри, 2008. – 959 с.

Вибрані справи Європейського суду з прав людини [Текст]. Вип. 6 / [Бюро інформації Ради Європи в Україні; упоряд. А. Мелікян, О. Павліченко]. – К.: Фенікс, 2008. – 335 с.

Вінник, Оксана Мар’янівна. Інвестиційне право [Текст]: навч. посіб. [для вузів] /О.М.Вінник. – 2-ге вид., переробл. та допов. – К.: Прав. єдність, 2009. – 614 с.

Вінник, Оксана Мар’янівна. Науково-практичний коментар Закону України "Про акціонерні товариства" [Текст] / [О.М. Вінник; редкол.: В.Г. Гончаренко (голова) та ін.]. – К.: Юрінком Інтер, 2009. – 311 с. – (Бюлетень законодавства іі юридичної практики України; 9/2009).

На тит. с. авт. не указ.

Глиняний. Володимир Павлович. Історія держави і права зарубіжних країн [Текст]: навч. посіб. [для вузів] /В.П. Глиняний; Одес. нац. юрид. акад.; [ред. Рожанська Н.О.]. – Вид. 6-те. – К.: Істина, 2009. – 768 с.

Гринюк, Роман Федорович. Конституційне право зарубіжних країн [Текст]: навч. посіб. [для вузів] /Р.Ф. Гринюк, М.А. Захарченко; Донец. нац. ун-т; [ред. Т.С. Храменкова]. – Вид. 2-ге, переробл. і допов. – К.: Істина, 2009. – 373 с.

Державні закупівлі в Європейському Союзі: стан та правозахисні системи [Текст]: [пер. з англ. /М. Трайбас та ін.; Орг. екон. співробітництва і розв. голов.; ред. А. Вишневський]. – К.: ЦАДС, 2009. – 175 с. – (Бібліотека молодого державного службовця).

Дмитренко, Юрій Павлович. Трудове право України [Текст]: підруч. [для вузів] /Ю.П. Дмитренко; [ред. А.І. Осауленко]. – К.: Юрінком Інтер, 2009. – 621 с.

Договірне право України. Особлива частина [Текст]: навч. посіб. [для вузів /Н.С. Кузнецова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов та ін.]; за ред. О.В. Дзери. – К.: Юрінком Інтер, 2009. – 1199 с.

Дякович, Мирослава Михайлівна. Нотаріальне право України [Текст]: навч. посіб. [для вузів] /М.М. Дякович. – К.: Прав. єдність, 2009. – 683 с.

Електронна демократія: сподівання та проблеми [Текст]: [пер. з анг. /матеріали підгот. Дж. Кедді та ін.; Орг. екон. співробітництва і розв.; голов. ред. А. Вишневський]. – К.: ЦАДС, 2009. – 163 с. – (Бібліотека молодого державного службовця).

Енциклопедія цивільного права України [Текст] /Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького Нац. акад. наук України; відп. ред. Я.М. Шевченко. – К.: Ін Юре, 2009. – 949 с. – (Бібліотека енциклопедій "Ін Юре").

Заіка, Юрій Олександрович. Спадкове право [Текст]: навч. посіб. [для вузів] /Ю.О. Заіка, Е.О. Рябоконь; [наук. ред. О.В. Дзера]. – К.: Юрінком Інтер, 2009. – 351 с.

Закон України "Про третейські суди" [Текст]: наук.-практ. комент. / [П.В. Куфтирев, В.І. Нагнибіда, Р.О. Стефанчук та ін.]; Хмельниц. ун-т упр. та права [та ін.]; за ред.. Ю.В. Білоусова, П.В. Куфтирева. – К.: Прав. єдність, 2008. – 430 с.

Історія держави і права зарубіжних країн. Правові джерела [Текст]: навч. посіб. [для вузів] /ред. А.І. Осауленко; упоряд. Г.І. Трофанчук. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 346 с.

Капліна, Оксана Володимирівна. Правозастосовне тлумачення норм кримінально-процесуального права [Текст]: монографія /О.В. Капліна; Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого; [ред. А.В. Єфименко]. – Х.: Право, 2008. – 291 с. – (Юриспруденція).

Карнаух, Тетяна Миколаївна. Притримання як спосіб забезпечення виконання зобов’язань [Текст]: монографія /Т.М. Карнаух; [ред. В.С. Рибалко]. - [Краматорськ: Тритон-МФ], 2009. – 203 с.

Коваленко, Євген Георгійович . Кримінальний процес України [Текст]: підруч. [для вузів] /Є.Г. Коваленко, В.Т. Маляренко; [спец. ред. Т.Н. Роцька]. – 2-ге вид., переробл. і допов. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 711 с.

Кодекс адміністративного судочинства України [Текст]: наук.-практ. комент. / [Н.О. Армаш, О.М. Бандурка, А.В. Басов та ін.]; за ред. А.Т. Комзюка. – К.: Прецедент [та ін.], 2009. – 823 с.

Конституційне право України [Текст]: підруч. [для вузів /Л.К. Байрачна, Ю.Г. Барабаш, Ф.В. Веніславський та ін.]; Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого; за ред. В.П. Колісника, Ю.Г. Барабаша. – Х.: Право, 2008. – 415 с.

Корж, Антоніна Василівна. Документознавство [Текст]: зразки док. праводіл. сфери: навч. посіб. [для вузів] /А.В. Корж; [наук. ред. В.М. Співак]. – 3-тє вид., стер. – К.: КНТ, 2009. – 314 с.

Кормич, Анатолій Іванович. Історія вчень про державу і право [Текст]: навч. посіб. [для вузів] /А.І. Кормич; [ред. Л.Л. Щербатенко]. – К.: Прав. єдність, 2009. – 311 с.

Коротко про права людини [Текст]: [пер. з англ. /Держ. департамент США, Бюро міжнар. інформ. прогр.; голов. ред. М.С. Нілі]. - [США: б.в., 2009?]. – 34 с.: ілюстр.

Косюта, Михайло Васильович. Прокуратура України [Текст]: навч. посіб. [для вузів] /М.В. Косюта. – Вид. 2-ге, допов. і випр. – О.: Юрид. л-ра, 2008. – 309 с.

Криміналістика [Текст]: підруч. [для вузів /В.Ю. Шепітько, В.О. Коновалова, В.А. Журавель та ін.]; Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого; за ред. В.Ю. Шепітька. – Вид. 4-те, переробл. і допов. – Х.: Право, 2008. – 462 с.

Кримінальне право України. Загальна частина [Текст]: підруч. [для вузів /Ю.В. Александров, В.І. Антипов, М.В. Володько та ін.]; Київ. нац. ун-т внутр. справ [та ін.]; за ред. М.І. Мельника, В.А. Клименка. - [5-те вид., переробл. і допов.]. – К.: Атіка, 2009. – 407 с.

Кримінальне право України. Особлива частина [Текст]: підруч. [для вузів /Ю.В. Александров, О.О. Дудоров, В.А. Клименко та ін.]; Київ. нац. ун-т внутр. справ [та ін.]; за ред. М.І. Мельника, В.А. Клименка. - [Вид. 3-тє, переробл. та допов.]. – К.: Атіка, 2009. – 743 с.

Кримінальне право України. Загальна частина [Текст]: підруч. [для вузів /О.А. Алієва, Л.К. Гаврильченко, Т.О. Гончар та ін.]; відп. ред. Е.Л. Стрельцов. – 4-те вид., переробл. і допов. – Х.: Одіссей, 2009. – 327 с.

Кримінальне право України. Особлива частина [Текст]: підруч. [для вузів /А.П. Бабій, І.С. Доброход, Ю.А. Кармазін та ін.]; відп. ред. Е.Л. Стрельцов. – 4-те вид., переробл. і допов. – Х.: Одіссей, 2009. – 495 с.

Кримінально-процесуальне право України [Текст]: підруч. [для вузів /М.І. Пашковський. А.В. Мурзановська, В.К. Волошина та ін.]; Одес. нац. юрид. акад.; за ред. Ю.П. Аленіна. – Х.: Одіссей, 2009. – 815 с.

Кримінологія [Текст]: заг. та особлива частини: підруч. [для вузів /І.М. Даньшин, В.В. Голіна, М.Ю. Валуйська та ін.]; Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого; за ред. В.В. Голіни. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Х.: Право, 2009. – 286 с.

Кримінологія [Текст]: навч.-метод. посіб. [для вузів /В.В. Василевич, Т.Л. Кальченко, Н.В. Кулакова та ін.]; Київ. нац. ун-т внутр. справ; [за ред. О.М. Джужи]. – К.: Атіка, 2008. – 315 с.

Крупка, Юрій Миколайович. Обіг цінних паперів в Україні [Текст]: наук.-практ. комент. Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок"…: [станом на 1 черв. 2009 р.] /Ю.М. Крупка, О.М. Гав’яз. – К.: Юрінком Інтер, 2009. – 375 с. – (Бюлетень законодавства і юридичної практики України; 6/2009).

Кунченко-Харченко, Валентина Іванівна. Правознавство [Текст]: [посіб. для вузів] /В.І. Кунченко-Харченко, В.Г. Печерський, Ю.Ю. Трубін. – Черкаси: [Ред.-вид. центр ЧДТУ], 2009. – 471 с.

Кучинська, Оксана Петрівна. Кримінально-процесуальні документи. Досудове та судове провадження [Текст]: навч.-практ. посіб. /О.П. Кучинська; Акад. адвокатури України; [ред. В.М. Зарецька]. – К.: Юрінком Інтер, 2009. – 406 с. – (Законодавство).

Лазор, Оксана Дмитрівна. Державна служба в Україні [Текст]: навч. посіб. [для вузів] /Оксана Лазор, Олег Лазор; Львів. регіон. ін.-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Вид. 3-тє, допов. і переробл. – К.: Дакор, 2009. – 555 с. – (Публічна служба).

Лінецький, Сергій Володимирович. Законотворчість: коментар до Регламенту Верховної Ради України [Текст]. Ч. 2 / [С.В. Лінецький, В.П. Крижанівський; за ред. Е.Р. Рахімкулова]. – К.: [К.І.С.], 2009. – 234 с.

На тит. с. авт. не указ. – Прогр. сприяння Парламенту України ун.-ту Індіани.

Малиновський, Валентин Ярославович. Державне управління [Текст]: навч. посіб. [для вузів] /В.Я. Малиновський; [голов. ред. Гайдук Н.М.]. – Вид. 3-тє, переробл. та допов. – К.: Атіка, 2009. – 607 с.

Медіа та права дитини [Текст]: посіб. для журналістів, створ. самими журналістами / [Представництво Дит. фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні]. - [К.: Інтерньюз-Україна, 2009]. – 64 с.

Менеджмент державної політики: ключові гравці [Текст]: [пер. з англ. /М. Бен-Гера та ін.; Орг. екон. співробітництва і розв.; голов. ред. А. Вишневський]. – К.: ЦАДС, 2009. – 143 с. – (Бібліотека молодого державного службовця).

Мілаш, Вікторія Сергіївна. Господарське право [Текст]: курс лекцій. У 2 ч. Ч. 1 /В.С. Мілаш; [ред. С.А. Пашинська]. – Х.: Право, 2008. – 494 с.

Мілаш, Вікторія Сергіївна. Господарське право [Текст]: курс лекцій. У 2 ч. Ч. 2 /В.С. Мілаш; [ред. С.А. Пашинська]. – Х.: Право, 2008. – 335 с.

Митне право України [Текст]: навч. посіб. [для вузів /В.В. Ченцов, С.В. Кувакін, А.В. Мазур та ін.] ; за ред. В.В. Ченцова, Д.В. Приймаченка. – Вид. 2-ге. – К.: Істина, 2008. – 327 с.

Молдован, Валеріан Васильович. Судоустрій України [Текст]: [навч. посіб. для вузів] /В.В. Молдован, С.М. Мельник. – 2-ге вид. переробл. та допов. – К.: Алерта, 2010. – 359 с.

Муніципальне право України [Текст]: підруч. [для вузів /В.Ф. Погорілко, М.О. Баймуратов, Ю.Ю. Бальций та ін.]; Мін-во освіти і науки України, Представництво орг. європ. права в Україні; за ред. М.О. Баймуратова. – 2-ге вид., допов. – К.: Прав. єдність, 2009. – 714 с.

Навроцький, В’ячеслав Олександрович. Основи кримінально-правової кваліфікації [Текст]: навч. посіб. [для вузів] /В.О. Навроцький; [ред. Т.О. Суворова]. – 2-ге вид. – К.: Юрінком Інтер, 2009. – 511 с.

Нормативні акти з питань охорони інтелектуальної власності та трансферу технологій [Текст]: /Нац. акад. наук України, Центр інтелект. власності та передачі технологій; [упоряд. Ю.М. Капіца, І.І. Хоменко]. - [2-ге вид., допов.]. - [К.: Академперіодика], 2008. – 140 с.

Нотаріат в Україні [Текст]: законодавство, суд. практика: [станом на 1 трав. 2009 р. /упоряд. Л.В. Єфіменко та ін.]; за ред. Л.В. Єфіменка. – К.: Юрінком Інтер, 2009. – 399 с. – (Бюлетень законодавства і юридичної практики України; 5/2009).

Оперативно-розшукова діяльність [Текст]: навч. посіб. [для вузів /Е.М. Моісеєв, О.М. Джужа, Д.Й. Никифорчук та ін.]; Київ. нац. ун-т внутр. справ; за ред. О.М. Джужи. – К.: Прав. єдність, 2009. – 309 с.

Організація судових та правоохоронних органів [Текст]: [підруч. для вузів /І.Е. Марочкін, Н.В. Сібільова, В.П. Тихий та ін.]; Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого; за ред. І.Е. Марочкіна, Н.В. Сібільової. – Х.: Одіссей, 2009. – 319 с.

Ортинський, Володимир Львович. Управління в органах виконавчої влади України [Текст]: навч. посіб. [для вузів] /В.Л. Ортинський, З.Р. Кісіль, М.В. Ковалів; Львів. держ. ун-т внутр. справ. - К.: Центр учб. л-ри, 2008. – 295 с.

Ославський, Михайло Іванович. Виконавча влада в Україні: організаційно-правові зассади [Текст]: навч. посіб. [для вузів] /М.І. Ославський. – К.: Знання, 2009. – 215 с. – (Вища освіта ХХІ століття).

Основи митної справи в Україні [Текст]: підруч. [для вузів /В.А. Аргунов, Е.М. Березний, В.В. Бичков та ін.]; за ред. П.В. Пашка. – К.: Знання, 2008. – 651 с. – (Митна справа в Україні).

Павлик, Петро Михайлович. Процесуальна документація [Текст]: [навч. посіб. для вузів] /П.М. Павлик, Ж.В. Удовенко, Т.М. Кілічава; [ред. Н.П. Манойло]. – 2-ге вид. – К.: Центр учб. л-ри, 2009. – 549 с.

Податкове право [Текст]: навч. посіб. [для вузів]: за вимогами кредит.-модул. системи організації навч. процесу / [Л.К. Воронова, М.П. Кучерявенко, Н.Ю. Пришва та ін.]; НДІ фін. права; за ред. Л.К. Воронової, М.П. Кучерявенко. – К.: Прав. єдність, 2009. – 483 с.

Понікаров, В.Д. Судово-економічна експертиза [Текст]: навч. посіб. [для вузів] /В.Д. Понікаров, С.М. Попова, Л.М. Попова. - [Вид. 2-ге, допов. та переробл.]. – Х.: Еспада, 2008. – 270 с.

Правознавство [Текст]: підруч. [для вузів /Г.І. Балюк, В.І. Борисова, М.К. Галянтич та ін.]; відп. ред. О.В. Дзера. – 10-те вид., переробл. і допов. – К.: Юрінком Інтер, 2009. – 847 с.

Поперед. вид. були здійснені за ред. В.В. Копейчикова.

[Принцип верховенства права: проблеми теорії та практики] [Текст]: [монографія. У 2 кн.]. Кн. 1. Верховенство права як принцип правової системи: проблеми теорії /Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького Нац. акад. наук України; [за ред. Ю.С. Шемшученка]. – К.: Юрид. думка, 2008. – 343 с.

Заг. назва указ. в кінці кн.

Про Америку [Текст]: Конституція Сполуч. Штатів Америки з комент.: [пер. з англ. /Держ. департамент США, Бюро міжнар. інформ. прогр.; відп. ред. М.С. Нілі]. - [Б.м.: б.в., 2004]. – 88 с.: ілюстр.

Ромовська, Зорислава Василівна. Українське цивільне право. Загальна частина [Текст]: академ. курс: підруч. [для вузів] /Зорислава Ромовська. – Вид. 2-ге, допов. – К.: Прав. єдність, 2009. – 593 с.

Ромовська, Зорислава Василівна. Українське цивільне право. Спадкове право [Текст]: академ. курс: підруч. [для вузів] /Зорислава Ромовська. – К.: Прав. єдність, 2009. – 263 с.

Рябець, Катерина Анатоліївна. Екологічне право України [Текст]: навч. посіб. [для вузів] /К.А. Рябець. – К.: Центр учб. л-ри, 2009. – 436 с.

Секретаріат уряду: координація державної політики та управління змінами персонального складу [Текст]: [пер. з англ. /М. Бен-Гера та ін.; Орг. екон. співробітництва і розв.; голов. ред. А. Вишневський]. – К.: ЦАДС, 2009. – 142 с. – (Бібліотека молодого державного службовця).

Сімейне право України [Текст]: навч. посіб. [для вузів /Е.О. Харитонов, О.І. Харитонова, В.О. Гончаренко та ін.]; Одес. нац. юрид. акад.; за ред. Е.О. Харитонова. – К.: Істина, 2008. – 193 с.

Скакун, Ольга Федорівна. Теорія держави і права [Текст]: (енциклопед. курс): підруч. [для вузів] /О.Ф. Скакун. – Вид. 2-ге, переробл. і допов. – Х.: Еспада, 2009. – 746 с.

Списки виробництв, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами… [Текст]: (із змінами та допов. станом на 16 груд. 2004 ) / [М-во праці та соц. політики України]. – К.: Основа, 2009. – 519 с.

Стеценко, Семен Григорович. Медичне право України [Текст]: підруч. [для вузів] /С.Г. Стеценко, В.Ю. Стеценко, І.Я. Сенюта; Нац. акад. прокуратури України [та ін.]; [за ред. С.Г. Стеценка]. – К.: Прав. єдність, 2008. – 507 с.

Судова практика Вищого адміністративного суду України, 2008-2009 [Текст] /Вищ. адм. суд України; [упоряд. О.Н. Панченко]; за ред. О.М. Пасенюка. – К.: Юрінком Інтер, 2009. – 335 с. – (Бюлетень законодавства і юридичної практики України; 7\2009).

Теліпко, Владіслав Едуардович. Трудове право України [Текст]: навч. посіб. [для вузів] /В.Е. Теліпко, О.Г. Дутова; за ред. В.Е. Теліпко. – К.: Центр учб. л-ри, 2009. – 455 с.

Трудове право України [Текст]: навч. посіб. [для вузів /П.Д. Пилипенко, В.Я. Буряк, З.Я. Козак та ін.]; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка; за ред. П.Д. Пилипенка, 2009. – 208 с.

Фединяк, Галина Степанівна. Міжнародне приватне право [Текст]: підруч. [для вузів] /Г.С. Фединяк, Л.С. Фединяк; [голов. ред. Н.М. Гайдук]. – Вид. 4-те, переробл. і допов. – К.: Атіка, 2009. – 499 с.

Фінансове право України [Текст]: навч. посіб. [для вузів]: за вимогами кредит.-модул. системи організації навч. процесу / [та ін.]; НДІ фін. права; за ред. Л.К. Воронової. – К.: Прав. єдність, 2009. – 393 с.

Цивільне право України [Текст]: підруч. [для вузів]. У 2 т. Т. 1 / [Е.О. Харитонов, О.В. Дзера, В.В. Дудченко та ін.]; за ред. Е.О. Харитонова, Н.Ю. Голубевої. – Х.: Одіссей, 2008. – 831 с.

Цивільне право України [Текст]: підруч. [для вузів]. У 2 т. Т. 2. / [Е.О. Харитонов, І.А. Безклубний, В.В. Луць та ін.]; за ред. Е.О. Харитонова, Н.Ю. Голубевої. – Х.: Одіссей, 2008. – 871 с.

Цивільний процес України [Текст]: академ. курс: підруч. [для вузів /С.Я. Фурса, Е.І. Фурса, О.В. Гетманцев та ін.]; Центр прав. дослідж. Фурси; за ред. С.Я. Фурси. – К.: Вид. Фурса С.Я. [та ін.], 2009. – 846 с. – (Процесуальні науки).

Черкес, Марк Юхимович. Міжнародне право [Текст]: підруч. [для вузів] /М.Ю. Черкес; Одес. нац. юрид. акад. - [5-те вид., випр. і допов.]. – К.: Прав. єдність, 2009. – 390 с.

Штефан, Олена Олександрівна. Цивільне процесуальне право України [Текст]: навч. посіб. [для вузів] /О.О. Штефан; [ред. А.І. Осауленко]. – К.: Юрінком Інтер, 2009. – 358 с.

Щербина, Валентин Степанович. Суб’єкти господарського права [Текст]: монографія /В.С. Щербина; [ред. Н.В. Щербакова]. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 263 с.

 

ВОЄННА СПРАВА. ВОЄННА НАУКА


Бедрій, Ярослав Іванович. Безпека життєдіяльності [Текст]: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. України /Я.І. Бедрій, В.Я. Нечай. – Л.: Магнолія 2006, 2009. – 496 с. – (Вища освіта в Україні).

Верховський, Михайло Миколайович. Ілюстрований словник-довідник з воєнної історії України [Текст] /М.М. Верховський, А.Г. Морозов. – Черкаси: [Тясмин], 2009. – 439 с.: ілюстр.

Кучма, Мирослав Михайлович. Цивільна оборона (цивільний захист) [Текст]: навч. посіб. [для вузів] /Кучма М.М. – 3-тє вид., допов. і випр. – Л.: Магнолія 2006, 2009. – 359 с. – (Вища освіта в Україні).

Стеблюк, Микола Ілліч. Цивільна оборона та цивільний захист [Текст]: підруч. [для вузів] /М.І. Стеблюк. – К.: Знання-Прес, 2007. – 487 с.

 

КУЛЬТУРА. КУЛЬТУРОЛОГІЯ


Баешко, Лидия Сергеевна. Энциклопедия символов [Текст]: /Л.С. Баешко, А.Н. Гордиенко, А.Н. Гордиенко; под. ред. О.В. Перзашкевича. – М. [и др.]: Эксмо [и др.], 2007. – 302 с.: ил.

 

НАУКА. НАУКОЗНАВСТВО


Наукова діяльність в Черкаській області за 2008 рік [Текст]: стат. зб. /Голов. упр. статистики у Черкас. обл.; [за ред. М.Г. Литвина]. – Черкаси: [Голов. упр. статистики], 2009. – 160 с.

Проблеми та перспективи входження України в європейський інтелектуальний простір: освітні аспекти [Текст]: зб. наук.-експерт. матеріалів [круглого столу, Київ, 28 трав. 2009 р.] /Нац. ін-т стратег. дослідж.; [за ред. Грицяк Н.В.]. – К.: [НІСД], 2009. – 127 с.

 

НАУКОВО-ІНФОРМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ


Столяров, Юрий Николаевич. Документный ресурс [Текст]: учеб. пособ. для вузов /Ю.Н. Столяров; [отв. ред. О. Бородин]. – Изд. испр. и доп. – М.: Либерея-Бибинформ, 2009. – 223 с. – (Профессиональный практикум).

Палеха, Юрій Іванович. Загальне документознавство [Текст]: навч. посіб. [для вузів] /Ю.І. Палеха, Н.О. Леміш; [ред. Н.О. Леміш]. – Вид. 2-ге, переробл. і допов. – К.: Ліра-К, 2009. – 432 с. – (Бібліотека документознавця).

 

ОСВІТА. ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ


Балл, Георгій Олексійович. Орієнтири сучасного гуманізму (в суспільній, освітній, психологічній сферах) [Текст] /Г.О. Балл; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України. – К. [та ін.]: [Вид. О. Зень], 2007. – 170 с.

Бартош, Дана Казимировна. Зимние праздники [Текст] /Д. Бартош, К. Бергмайр, С. Лазарева; [ред. М.Д. Бузоева]. – М.: Чистые пруды, 2009. – 32 с. – (Библиотечка "Первого сентября") (Серия "Немецкий язык"; вып. 29).

Бартош, Дана Казимировна. Осенние праздники [Текст] /Д. Бартош, К. Бергмайр, С. Лазарева; [ред. М.Д. Бузоева]. – М.: Чистые пруды, 2009. – 32 с.: ил. – (Библиотечка "Первого сентября") (Серия "Немецкий язык"; вып. 28).

Бех, Іван Дмитрович. Виховання особистості [Текст]: підруч. для студ. вищ. навч. закл. /І.Д. Бех; [голов. ред. В.М. Куценко]. – К.: Либідь, 2008. – 839 с.

Бузоева, Марианна Дзембатовна. Тема "Семья" [Текст]: лексика, граматика, задания к уроку, тексты для чтения, загадки и кроссворды /М. Бузоева. – М.: Чистые пруди, 2009. – 30 с. – (Библиотечка "Первого сентября") (Серия "Немецкий язык").

Голубнича, Ірина Олексіївна. Тексти для читання. Тематичні контрольні роботи [Текст] /І.О. Голубнича; [голов. ред. О.С. Любченко]. – Х.: Основа, 2009. – 112 с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література"; вип. 9 (81)).

Гуманкова, Ольга Сергіївна. Диференційований підхід у навчанні на уроках іноземної мови в початковій школі [Текст] /О.С. Гуманкова; [голов. ред. О.С. Любченко]. – Х.: Основа, 2009. – 108 с.: ілюстр. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література"; вип. 4 (76)).

Давиденко, Анжела Олександрівна. Навчання креативного читання та письма [Текст] /А.О. Давиденко, І.І. Бекреньова; [голов. ред. О.С. Любченко]. – Х.: Основа, 2009. – 128 с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література"; вип. 5 (77)).

Енциклопедія освіти [Текст] /Акад. пед. наук України; голов. ред. В.Г. Кремень. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 1037 с.

Зайченко, Іван Васильович. Педагогіка [Текст]: навч. посіб. для вищ. навч. закл. /І.В. Зайченко. – 2-ге вид. – К.: Освіта України [та ін.], 2008. – 526 с.

Класному керівнику. Учнівське самоврядування [Текст] / [упоряд. Л. Шелестова, Н.Чиренко]. – К.: Шк. світ, 2009. – 126 с. – (Бібліотека "Шкільного світу").

Класному керівнику. Як провести виховну годину [Текст] / [упоряд. Л. Шелестова, Н. Чиренко]. – К.: Шк. світ, 2009. – 126 с. – (Бібліотека "Шкільного світу").

Ковальский, Юрий Янович. Мое первое путешествие по Франции [Текст]: пособие по страноведению для нач. шк. /Юрий Ковальский, Елена Скрипкина; [ред. Г.А. Чесновицкая]. – М.: Чистые пруды, 2009. – 32 с.: ил. – (Библиотечка "Первого сентября") (Серия "Французский язык"; вып. 28).

Ленкова, Валентина Іванівна. English in rhymes [Текст] /В.І. Ленкова; [голов. ред. О.С. Любченко]. – Х.: Основа, 2009. – 159 с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література"; вип. 6 (78)).

Мельникова, Галина Федоровна. Элективный курс по москвоведению на французском языке [Текст] /Галина Мельникова; [ред. Г.А. Чесновицкая]. – М.: Чистые пруды, 2009. – 32 с. – (Библиотечка "Первого сентября") (Серия "Французский язык"; вып. 27).

Поэзия-экспресс [Текст]: фр. стихи для школьников мл. кл. / [ред. Г.А. Чесновицкая; сост. Э.М. Береговская, О.А. Осаволюк]. – М.: Чистые пруды, 2009. – 31 с.: ил. – (Библиотечка "Первого сентября") (Серия "Французский язык"; вып. 29).

Проблеми та перспективи входження України в європейський інтелектуальний простір: освітні аспекти [Текст]: зб. наук.-експерт. матеріалів [круглого столу, Київ, 28 трав. 2009 р.] /Нац. ін.-т стратег. дослідж.; [за ред. Грицяк Н.В.]. – К.: [НІСД], 2009. – 127 с.

Профільне навчання: проблеми, перспективи, шляхи реалізації [Текст]: матеріали Всеукр. наук.-метод. конф., Черкаси, 29-30 квіт. 2009 р. /Черкас. нац.. ун-т ім. Б. Хмельницького [та ін.]; [редкол.: Кузьмінський А.І. та ін.]. – Черкаси: [Вид. від. ЧНУ], 2009. – 137 с.

Психологія та педагогіка [Текст]: навч. посіб. [для вузів] /Л.А. Колесніченко, М.В. Артюшина, О.М. Котикова та ін.; за ред. Л.А. Колесніченко. – К.: КНЕУ, 2008. – 402 с.

Режисеру шкільних свят [Текст] / [упоряд. М. Голубенко, О. Шатохіна]. – К.: Шк. світ, 2009. – 126 с. – (Бібліотека "Шкільного світу").

У надзаг.: Держ. вищ. навч. закл. "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана".

Українська педагогіка в персоналіях [Текст]: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. У 2 кн. Кн. 1. Х-ХІХ століття / [О.В. Сухомлинська, Н.П. Дічек, Т.О. Самоплавська та ін.]; за ред. О.В. Сухомлинської. – К.: Либідь, 2005. – 622 с.: ілюстр.

Українська педагогіка в персоналіях [Текст]: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. У 2 кн. Кн. 2. ХХ століття / [О.В. Сухомлинська, Н.П. Дічек, Т.О. Самоплавська та ін.]; за ред. О.В. Сухомлинської. – К.: Либідь, 2005. – 550 с.: ілюстр.

Черненко, Олена Федотівна. Зі скарбниці пам’яті [Текст]: записки вчителя, новели /Олена Черненко; [ред. Г.Білоус]. – Черкаси: [Вид. Чабаненко Ю.А.], 2008. – 183 с.

 

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ


Устименко, Леся Миколаївна. Історія туризму [Текст]: навч. посіб. [для вузів] /Л. Устименко, І. Афанасьєв; [голов. ред. Л.В. Фурта]. – 2-ге вид., переробл. та допов. – К.: Альтерпрес, 2008. – 351 с. – (Бібліотека професійного менеджера).

 

ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ. КНИЖКОВА СПРАВА


Журналістське розслідування [Текст]: навч. посіб. / [Ін-т розв. регіон. преси; упоряд. О.С. Хоменок та ін.]; за ред. О. Хоменка. - [Мелітополь: Вид. будинок ММД], 2008. – 181 с.: ілюстр.+1 електрон. опт. диск.

 

БІБЛІОТЕЧНА СПРАВА. БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВО.

БІБЛІОГРАФІЯ. БІБЛІОГРАФОЗНАВСТВО


Алтухова, Галина Алексеевна. Основы культуры речи библиотекаря [Текст]: [учеб пособие] /Г.А. Алтухова; [гл. ред. В.М. Григоров]. – М.: [Литера], 2008. – 159 с. – (Современная библиотека; вып. 39).

Дригайло, Василий Герасимович. Техгология работы библиотеки [Текст]: науч.-практ. пособие /В.Г. Дригайло; [отв. ред. О.Р. Бородин]. – М.: Либерия-Бибинформ, 2009. – 541 с. – (Библиотекарь и время. ХХІ век; №104).

Ловкова, Татьяна Борисовна. Библиотека как центр досуга [Текст]: учеб.-метод. пособие /Т.Б. Ловкова; [отв. ред. О.Р. Бородин]. – М.: Либерия-Бибинформ, 2009. – 101 с. – (Библиотекарь и время. ХХI век; №102).

Меньщикова, Светлана Павловна. Современные критерии и показатели оценки качества библиотечной деятельности [Текст]: [практ. пособие] /С.П. Меньщикова. – [М.: Литера, 2009]. – 93 с. – (Современная библиотека; вып. 48).

Столяров, Юрий Николаевич. Документный ресурс [Текст]: учеб. пособ. для вузов /Ю.Н. Столяров; [отв. ред. О. Бородин]. – Изд. испр. и доп. – М.: Либерия-Бибинформ, 2009. – 223 с. – (Профессиональный практикум).

 

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ. ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА


Мала філологічна енциклопедія [Текст]: /упоряд. О.І. Скопненко, Т.В. Цимбалюк. – К.: Довіра, 2007. – 478 с.

 

МОВОЗНАВСТВО


Валігура, Ольга Романівна. Стилістика англійської мови [Текст]: [навч. посіб. для вузів] /О.Р. Валігура, О.Ю. Борецька; [ред. І. Ратушний]. – Т.: Лібра Терра, 2009. – 199 с.

Верба, Лідія Георгіївна. Порівняльна лексикологія англійської та української мов [Текст]: посіб. для переклад. від-нь вузів /Л.Г. Верба; [ред. С.І. Мазур]. – Вид. 4-те, переробл. та допов. – Вінниця: Нова Кн., 2008. – 246 с.

Гладка, Ірина Анатоліївна. Читаємо із задоволенням [Текст]: (4-6 кл.) /І.А. Гладка; [голов. ред. О.С. Любченко]. – Х.: Основа, 2009. – 95 с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література"; вип. 8 (80)).

Дудина, Людмила Николаевна. Турецкий язык [Текст]: практ. курс: [учеб. для вузов] /Л.Н. Дудина; [науч. ред. Р.Р. Юсипова]. – СПб.: ТРИАЛ, 2003. – 320 с.

Жданова, Ирина Федоровна. Новый англо-русский экономический словарь [Текст] = New english-russian economic dictionary: ок. 80000 слов и словосочетаний /И.Ф. Жданова; [ред. Т.М. Никитина]. – 4-е изд., стер. – М.: Дрофа [и др.], 2008. – 1027 с.

Зубков, Микола Григорович. Сучасна українська ділова мова [Текст]: підруч. для вищ. та серед. спец. навч. закл. /Микола Зубков; [відп. ред. О.А. Альхабаш]. – 9-те вид., [випр. і допов.]. – Х.: Співак Т.К., 2009. – 399 с. – (Бібліотека рідної мови).

Казачінер, Олена Семенівна. Українські свята і традиції [Текст] /О.С. Казачінер; [голов. ред. О.С. Любченко]. – Х.: Основа, 2009. – 79 с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література"; вип. 7 (79)).

Ковалев, Александр Александрович. Учебник арабского языка [Текст] /А.А. Ковалев, Г.Ш. Шарбатов. – Изд. 4-е. – М.: Вост. лит., 2004. – 528 с.

Кротов, Игорь. Финский язык для начинающих [Текст]: самоучитель, разговорник /Игорь Кротов; [ведущий ред. В.А. Львов]. – М.: АЙРИС-пресс, 2008. – 205 с. – (Высшее образование).

Мюллер, Віталій. Великий німецько-український словник [Текст] = Das grosse deutsch-ukrainische Worterbuch: близько 170000 сл. та словосполучень. – К.: Чум. Шлях, 2008. – 787 с.

Мюллер, Володимир Карлович. Великий українсько-англійський словник [Текст] = Complete ukrainian-english dictionary: 210000 сл., словосполучень, ідіомат. виразів, прислів’їв та приказок /В. Мюллер. - [Вид. переробл., оновл.]. – К.: Арій, 2008. – 799 с.

Нітенко, Ольга Валеріївна. Німецька мова для студентів-юристів [Текст]: [навч. посіб. для вузів] /О.В. Нітенко. – К.: КНТ, 208. – 173 с.: ілюстр.

На обкл. назва: Deutsch fur Jura-Studenten.

Новітній німецько-український, українсько-німецький словник [Текст]=Modernes deutsch-ukrainische, ukrainisch-deutsche Worterbuch: 10000 сл. /; [упоряд. Е.Л. Вальда, С.М. Крисенко]. – Х.: Промінь, 2009. – 991 с.

Олійник, Ольга Борисівна. Ділове мовлення [Текст]: [навч. посіб. для вузів] /Ольга Олійник, Василь Шинкарук, Григорій Гребницький; [ред. Барандич С.П. та ін.]. – К.: Кондор, 2009. – 261 с.

Пашунова, Лілія. Німецька мова. Граматичні вправи [Текст] /Лілія Пашунова. – К.: Шк. світ, 2009. – 126 с. – (Бібліотека "Шкільного світу").

Петрова, Людмила Александровна. Итальянский язык для начинающих [Текст]=Italiano per i principianti: учебник /Л.А. Петрова, И.А. Щекина; [отв. ред. И.М. Полякова]. – Изд. 2-е, испр. и доп. – М. [и др.]: АСТ [и др.], [2008]. – 335 с.: ил.

Ревак, Надія Г. Латинська мова [Текст]: (для неспец. ф-тів): [підруч. для вузів] /Надія Ревак, Володимир Сулим; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка; [ред. С.І. мазур]. – Вид. 2-ге, стер. – Вінниця: Нова кн., 2009. – 439 с.

Рибалка, Людмила Володимирівна. Англійська мова для студентів-юристів [Текст]: зб. завдань для студ.-заочників І-ІІ курсів юрид. ф-тів ун-тів /Л.В. Рибалка. – Черкаси: [Вид. від. ЧНУ], 2009. – 72 с.

Селіванова, Олена Іванівна. Опановуючи англійську мову і культуру [Текст]: навч посіб. для студ. вищ. навч. закл. Ч. 1. (Велика Британія, Сполучені Штати Америки) /Селіванова О.І., Байкова О.М. – К.: [Ленвіт], 2008. – 126 с.: ілюстр.

Селіванова, Олена Іванівна. Опановуючи англійську мову і культуру [Текст]: навч посіб. для студ. вищ. навч. закл. Ч. 2. (Канада, Австралія, Нова Зеландія) /Селіванова О.І., Байкова О.М., Ровицька А.Р. – К.: [Ленвіт], 2009. – 135 с.

Скорина, Людмила Петрівна. Латинська мова для юристів [Текст]: підруч. для вищ. навч. закл. /Л.П. Скорина, Л.П. Чуракова; [голов. ред. Н.М. Гайдук]. - [2-ге вид., випр. і допов.]. – К.: Атіка, 2009. – 415 с.

Тарнопольський, Олег Борисович. Методика навчання студентів вищих навчальних закладів письма англійською мовою [Текст] /О.Б. Тарнопольський, С.П. Кожушко; [ред. С.І. Мазур]. – Вінниця: Нова Кн., 2008. – 287 с.

Українсько-арабський розмовник [Текст] / [пер. укр. частини С.Дерба]. – К.: Школа, 2006. – 190 с.

Усі англійські теми з паралельним перекладом [Текст]: 5-12 кл. / [авт.-упоряд. В.В. Синельникова; голов. ред. Д.В. Марков]. - [К.]: Майстер-клас, 2009. – 879 с.+1 електрон. опт. диск.

Фразеологія: знакові величини [Текст]: [навч. посіб. для вузів] /Я.А. Баран, М.І. Зимомря, О.М. Білоус [та ін.]; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка [та ін.]; [ред. С.І. Мазур]. – Вінниця: Нова Кн., 2008. – 255 с.

 

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО


Давиденко, Галина Йосипівна. Історія зарубіжної літератури ХХ століття [Текст] : [навч. посіб. для вузів] / Г.Й. Давиденко, Г.М. Стрельчук, Н.І. Гречаник; Глухів. держ. пед. ун-т ім. С.М. Сергеєва-Ценського; [ред. Н.П. Манойло]. – 2-ге вид., переробл. та допов. – К. : Центр учб. л-ри, 2009. – 487 с.

Доманицький, Василь Миколайович. Критичний розслід над текстом „Кобзаря” Шевченка [Текст] / В. Доманицький; [упоряд. Та авт. післямови В.Т. Поліщук]. – Репринт. відтвор. з вид. 1907р. – Черкаси: Вертикаль, 2008. – 383 с.

Зубкова, Наталія Михайлівна. Архів і бібліотека видатного діяча українського просвітництва Б.Д. Грінченка [Текст] : (з фондів Нац. Б-ки України ім. В.І. Вернадського) / Н.М. Зубова; Нац. Акад.. наук України, Нац. Б-ка ім. В.І. Вернадського [та ін.]; []відп. ред. Л.А. Дубровіна. – К. : [Наук.-вид. центр НБУВ], 2008. – 117 с.

Миронець, Надія. Олена Теліга [Текст] / Надія Миронець. – К. : [Вид. Н. Брехуненко], 2009. – 62с.: фотогр. – (Великі українці).

Наш Микола Негода [Текст] : спогади / [ред. і упоряд. В. Поліщук]. – Черкаси : []вид. Чабаненко Ю.А., 2009. – 203 с.: фотогр.

Храм душі Людмили Тараненко [Текст] : бібліогр. покажч. / Обл.. універс. наук. б-ка ім. Т. Шевченка; [авт. нарису В.Т. Поліщук; ред. Г.С. Круглякові; упоряд. Адешелідзе]. – Черкаси: [ОУНБ], 2008. – 52 с. – (Черкащини славетні імена).

Т.Г. Шевченко в творах і картинах [Текст] / [передм. Г.П. Білоуса; редкол.: Г.П. Білоус та ін.]. - [Черкаси: Вид. Чабаненко Ю.А., 2008]. – 151 с.: ілюстр.

 

МИСТЕЦТВО


Беляева, Светлана Евгеньевна. Основы изобразительного искусства и художественного проектирования [Текст] : учеб. [для учащихся нач. проф. учеб. заведений] / С.Е. Беляева ; [ред. С.А. Михайличенко]. – 4-е изд., стер. – М. : Академия, 2009. – 204 с.: ил. – (Начальное профессиональное образование. Легкая промышленность).

Брежнева, Алла Федоровна. Музей Конде. Замок Шантийи [Изоматериал] : [альбом / авт. и сост. А.Ф. Брежнева; ред. Н. Синельникова]. – М. : АСТ [и др.], 2003. – 135 с.: ил. – (Музеи мира).

Буткевич, Любов Михайловна. История орнамента [Текст] : [учеб пособие для вузов] / Л.М. Буткевич; [ред. Т.А. Садова]. – М. : ВЛАДОС, 2008. – 266. : ил. – (Изобразителное искусство).

Вальтер, Инго Ф. Пабло Пикассо, 1881-1973. Гений столетия [Текст] / Инго Ф. Вальтер; [ред. И.В. Фураева]. - [М. и др.] : АРТ-РОДНИК [и др.], [2002]. – 96 с. : ил.

Веласкес [Изоматериал] : [альбом / авт. текста и сост. М.Ю. Торопыгина; ред. А. Казакова]. – М. : ОЛМА Медиа Групп, 2008. – 127 с.: ил. – (Галерея гениев).

Власов, Виктор Георгиевич. Новый энциклопедический словарь изобразительного искусства [Текст]. [В 10 т.]. Т. 1. А / Виктор Власов; [ведущ. ред. Н.Ю. Лукина]. – СПб. : Азбука-классика, 2004. – 575 с.: ил.

Власов, Виктор Георгиевич. Новый энциклопедический словарь изобразительного искусства [Текст]. [В 10 т.]. Т. 2. Б-В / Виктор Власов; [ведущ. ред. Н.Ю. Лукина]. – СПб. : Азбука-классика, 2004. – 709 с.: ил.

Власов, Виктор Георгиевич. Новый энциклопедический словарь изобразительного искусства [Текст]. [В 10 т.]. Т. 4. И-К / Виктор Власов; [ведущ. ред. Н.Ю. Лукина]. – СПб. : Азбука-классика, 2006. – 751 с.: ил.

Власов, Виктор Георгиевич. Новый энциклопедический словарь изобразительного искусства [Текст]. [В 10 т.]. Т. 5. Л-М / Виктор Власов; [ведущ. ред. Н.Ю. Лукина]. – СПб. : Азбука-классика, 2006. – 759 с.: ил.

Власов, Виктор Георгиевич. Новый энциклопедический словарь изобразительного искусства [Текст]. [В 10 т.]. Т. 6. Н-О / Виктор Власов; [ведущ. ред. Н.Ю. Лукина]. – СПб. : Азбука-классика, 2007. – 591 с.: ил.

Власов, Виктор Георгиевич. Новый энциклопедический словарь изобразительного искусства [Текст]. [В 10 т.]. Т. 7. П / Виктор Власов; [ведущ. ред. Н.Ю. Лукина]. – СПб. : Азбука-классика, 2007. – 911 с.: ил.

Власов, Виктор Георгиевич. Новый энциклопедический словарь изобразительного искусства [Текст]. [В 10 т.]. Т. 8. Р-С / Виктор Власов; [ведущ. ред. Н.Ю. Лукина]. – СПб. : Азбука-классика, 2008. – 844 с.: ил.

Гарматин, Алексей Алексеевич. Оригами своими руками [Текст] : коллекция лучших моделей / А.А. Гарматин ; [ред. Рублев С.]. – Ростов н/Д.: Владис, 2009. – 637 с. : ил. – (Удобная библиотека).

Данило Нарбут [Образотворчий матеріал] : [альбом / редкол.: Е.А. Левицькі та ін.]. - [Черкаси: Вид. Чабаненко Ю.А., 2008]. – 303 с.: ілюстр.

Джекобсон, Доон. Китайський стиль [Текст] : [пер. с англ.] / Доон Джекобсон; [ред. Т.А. Ченгич]. – [М. : Искусство – ХХІ век, 2004]. – 239 с.: ил.

Заболотная, Жанна Ивановна. Скульптура [Текст] : учеб. пособие / Ж.И. Заболотная; Ин-т архитектуры и искусств ЮФУ [и др.] ; [ред. Л.Г. Ковалева]. – Ростов н/Д. : [ИАИ ЮФУ], 2008. – 115 с.: ил.

Зубов, Василий Павлович. Леонардо да Винчи, 1452-1519 [Текст] / В.П. Зубов; отв. Ред. М.В. Зубова. – Изд. 2-е, доп. – М. : Наука, [2008]. – 350 с.: ил. – (Научно-биографическая литература).

История костюма [Текст] : полн. хрестоматия с рис. из клас. тр. Фридриха Готтентота и Огюста Расине : [пер. с англ. / науч. ред. Г.Г. Галаджева] ; консультант Мелисса Левентон. - [М.] : АРТ-РОДНИК, [2008]. – 352 с.: ил.

Камень [Текст] / [гл. ред. А. Журавлев]. - [М.] : Бук Хаус, [2005]. – 295 с.: ил. (Многоликая планета).

Камень [Текст] / [гл. ред. А. Журавлев]. - [М.] : Бук Хаус, [2005]. – 295 с.: ил. – (Многоликая планета).

Камчатова, Алла Владимировна. Германия. Англия, ХV-XIX века [Текст] : биогр. С ловарь / А.В. Камчатова, А.О. Котломанов, Н.Е. Кроллау; [отв. ред. Т. Шушлебина]. – СПб.: Азбука-классика, 2008. – 476.: ил. – (Художники Западной Европы).

Камчатова, Алла Владимировна. Нидерланды. Финляндия. Голландия, ХV-XIX века [Текст] : биогр. словарь / А.В. Камчатова; [отв. ред. Т. Шушлебина]. – СПб.: Азбука-классика, 2008. – 527 с.: ил. – (Художники Западной Европы).

Красноголовець, Олександр Сергійович. Основи скульптури [Текст] : навч. посіб. [для вузів] / О.С. Красноголовець. – К. : Знання, 2008. – 171 с.

Лоік, Григорій Карлович. Основи проектування українських церков [Текст] : навч. посіб. [для вузів] / Г. Лоік, А. Степанюк; [ред. Н.М. Демидова]. – К. [та ін.] : Перун, [2000]. – 135 с.: ілюстр.

Макаров, Анатолий Сергеевич. Александр Вертинский. Портрет на фоне времени [Текст] / Анатолий Макаров; [ред. М.А. Усманова]. – М. : Олимп, [2009]. – 413 с.: фот. – (История личности).

Металл [Текст] : [гл. ред. А. Журавлев]. - [М.] : Бук Хаус, [2006]. – 295 с.: ил. - (Многоликая планета).

Металлическое кружево. Ворота и решетки [Текст] : [пер. и исп. / ред. О.Е. Цветкова]. - [М.] : Ниола-Пресс, [2008] . – 96 с.: ил.

Микеланджело [Изоматериал] : [альбом / авт. Вступ. Ст. Л. Байрамова; ред. С. Чумаков]. - [М.] : Классика, [2002]. – 62 с.: ил. – (Мир шедевров. 100 мировых имен в искусстве).

Мистецтво в Америці [Текст] : [пер. з англ. / Держ. департамент США, Бюро міжнар. інформ. прогр.; відп. ред. М. Дж. Бендлер]. - [США : б.в., 2009?]. – 52 с. : ілюстр.

Мистецтво намежі [Текст] : 17 сучас. амер. художників: [пер. з англ. / Держ. департамент США, Бюро міжнар. інформ. прогр. ; відп. ред. Дж. Клак]. - [США : б.в., 2009?]. – 72. : ілюстр.

Музыкальные инструменты мира [Текст] : полн. иллюстрир. энцикл.: более 4000 ил.: [пер. с англ. / отв. ред. А.А. Арбузов]. – М. : АСТ [и др.], 2009. – 320 с.: ил.

Натюрморт [Изоматериал] : [альбом: пер. с фр. / гл. ред. О.А. Дыдыкина]. – М. : [БММ, 2008]. – 255 с.: ил.

Натюрмотр [Изоматериал] : [альбом: пер. с фр. / гл. ред. О.А. Дыдыкина]. – М. : [БММ, 2008]. – 255 с.: ил.

Нэцкэ [Текст] / [текст и сост. С.Ю. Афонькина]. - [СПБ. и др.: Кристалл и др., 2007]. – 318 с.: ил. – (Мастера и шедевры).

Огюст Роден [Изоматериал] : [альбом: пер. с англ. / ред. И. Тумакова]. – М. : Магма, [2005]. – 80 с.: ил.

Оптические иллюзии [Текст] : [иллюстрир. энцикл. / текст А. Савельевой; сост. И. Г. Мосин]. – СПб [и др.] : Кристалл [и др.], 2007. – 175 с.: ил. – (Мировое искусство).

Поксон, Дэвид. Натюрмоты [Текст] : энциклопедия: [пер. с англ.] / Дэвид Поксон; [гл. ред. Т.И. Хлебнова]. - [М.] : АРТ-РОДНИК. [2008]. – 192 с.: ил.

Попова, Светлана Н. История моды, костюма и стиля [Текст] : большая иллюстрир. Энцикл. / Світлана Попова; [науч. ред. А.И. Юрьев]. – М. : АСТ [и др.], [2009]. – 271 с.: ил.

Растительный орнамент [Изоматериал] / сост. В.И. Ивановская. - [М.] : В. Шевчук, [2009]. – 223 с.: ил. – (Орнаменты).

Робинсон, Рози. Искусство батика [Текст] : [техники и образцы: пер. с англ.] / Рози Робинсон; [ред. О.Е. Цветкова]. - [М.] : Ниола-Пресс, [2008]. – 96 с. : ил.

Руденко, Сергей Николаевич. Всеобщая история танца [Текст] : [антич. хореография, карнав. средневековье, балет Зап. Европы, реформы велик. хореографов, знаменитые танцовщицы и танцоры] / С.Н. Худеков; [отв. ред. Н. Дубенюк]. – М. : Эксмо, 2009. – 607 с.: ил. – (Всеобщая история).

Рязанов, Эльдар Александрович. Эльдар-ТV, или Моя портретная галерея [Текст] / [Эльдар Рязанов]. – М. : Вагриус, 2003. – 719 с.: фот.

Словник іноземних музичних термінів та виразів [Текст] : посіб. для вищ. навч. закл. культури і мисетц. І-ІV рівнів акредитації / ред. – упоряд. В.В. Павленко. – Вінниця: [Нова Кн..], 2005. – 384 с.

Солощенко, П.М. Християнська естетика [Текст] : концепція / Солощенко П.М.. – Черкаси: [б.в.], 2009. – 56 с.

Стармер, Анна. Цвет [Текст] : энциклопедия: советы по цветовому оформ. интерьера вашого дома: [пер. с англ.] / Анна Стармер; [гл. ред. Т.И. Хлебнова]. - [М.] : АРТ-РОДНИК, [2007]. – 256 с.: ил.

Стекло и глина [Текст] / [гл. ред. А. Журавлев]. - [М.] : Бук Хаус, [2006]. – 295 с.: ил. – (Многоликая планета).

Фомина, Юлия Александровна. Составляем букет из сухих и искусственных цветов [Текст] / Юлия Фомина; [гл. ред. Т.В. Левичева]. – М. : Ниола 21-й век [и др.], 2005. – 93 с. : ил. – (Библиотека журнала «Цветы») (Серия «Цветочный дом»).

Хащеватська, Світлана Степанівна. Інструментознавство [Текст] : підруч. Для вищ. Навч. Зал. Культури і мистец. ІІІ-ІV рівнів акредитації / С.С. Хащеватська; Держ. метод. центр навч. Зал. Культури і мистец. України; [ред. Е.Д. Колесник]. – Вінниця: Нова Кн.., 2008. – 255 с.: ілюстр.

Чернихов, Яков Георгиевич. Орнамент. Композиционно-классические построения [Текст] : 57 штриховых рис., 56 тоновых черт., 658 штриховых черт., 8 красоч. Черт. / Яков Чернишов. – М. : Сварог и К, 2007. – 191 с.

Черутти, Патриция Наве. Декупаж [Текст] : декоратив. отделка предметов интерьера, посуды, аксессуаров: практ. рук. : [пер. с итал.] / Патриция Наве Черутти; [ред. О.Е. Цветкова]. - [М.] : Ниола-Пресс, [2009]. – 159 с.: ил.

Энциклопедия изящных, декоративных и прикладных искусств [Текст] : иллюстрир. с прав. : как создавались шедевры: [более 4000 ил. : пер. с англ. / отв. ред. А.А. Арбузов]. – М. : Астрель [и др], [2009]. – 304 с.: ил.

Якушева, Мария Семенова. Трансформация природного мотива в орнаментальную декоративную форму [Текст] : [учеб. пособие для вузов] / Якушева Мария Семенова; [МГХПУ им. С.Г. Строганова; ред. С.Н. Романова]. – М. : МГХПУ им. С.Г. Строганова, 2009. – 239 с.: ил.

 

РЕЛІГІЯ. ВІЛЬНОДУМСТВО


Библиотека журнала «Неведомый мир» [Текст]. № 3(49) / [гл. ред. А. Вороньков]. - [Х.: Изд. Вороньков А.И., 2009]. – 159 с.: ил.

Прил. к журн. «Неведомый мир».

Креховецький, Яків. Богослов’я та духовність ікони [Текст] / Яків Креховецький; Катехит. ін-т укр. катол. ун-т; [богосл. ред. Т. Шманько]. – Вид. 4-те, допов. і випр. – Л.: Свічадо, 2008. – 230 с.: ілюстр.

Лубський, Володимир Іонович. Історія релігій [Текст] : підруч. [для вузів] / В.І. Людський, М.В. Лубська; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка; [ред. Н.П. Манойло]. – 2-ге вид., допов. – К.: Центр учб. л-ри, 2009. – 775 с.

Лубський, Володимир Іонович. Релігієзнавство [Текст] : підруч. [для вузів] / В.І. Лубський, В.І. Теремко, М.В. Лубська; [за ред. В.І. Лубського]. – 2-ге вид., допов. – К. : Академвидав, 2008. – 463 с. – (Альма-матер).

Релігієзнавство [Текст] : підруч. [для вузів / О.П. Сидоренко, С.С. Орлюк, Т.Е. Посполітак та ін.] ; за ред. О.П. Сидоренка. – 2-ге вид., переробл. і допов. – К. : Знання, 2008. – 470 с. – (Вища освіта ХХІ століття).

Релігієзнавство [Текст] : [навч. посіб. [для вузів / А.М. Колодний, Л.О. Пилипович, В.М. Скиртач та ін.; за ред. Л.І. Мозкового, О.В. Бучми]. – 2-ге вид., випр. та допов. – К. : Центр учб. л-ри, 2009. – 263 с.

Религии мира [Текст] : словарь-справочник; под ред. А.Ю. Григоренко. – М. [и др.] : [Питер Пресс], 2009. – 397 с.

Хіміч, Ярослава Олегівна. Християнська культура України: термінологія мистецтвознавчого аналізу [Текст] : [словник] / Ярослава Хіміч; Держ. акад.. кер. Кадрів культури і мистец. – К. : ДАКККіМ, 2008. – 175 с.

 

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ


Актуальні проблеми духовності [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 9 / Криворіз. держ. пед. ун-т; [відп. ред. Я.В. Шрамко; упоряд. Я.В. Шрамко]. – Кривий Ріг: Вид. дім, 2008. – 394 с.

Буслинський, Володимир Андрійович. Основи філософських знань [Текст] : підруч. [для вузів] / Буслинський В.А., Скрипка П.І. [за ред. В.А. Буслинського]. – 3-те вид., стер. – Л. : Новий Світ-2000, 2008. – 351 с.- (Вища освіта в Україні).

Гудінг, Девід. Людина та її світогляд [Текст]. Т.1. Для чого ми живемо і яке наше місце у світі: [пер. з англ.] / Девід Гудінг, Джон Леннокс. - [2 ге- вид.]. – Л. : [Атлас], 2008. – 413 с. : ілюстр.

Гудінг, Девід. Людина та її світогляд [Текст]. Т.2. У пошуках істини і реальності: [пер. з англ.] / Девід Гудінг, Джон Леннокс. - [2 ге- вид.]. – Л. : [Атлас], 2008. – 374 с. : ілюстр.

Гудінг, Девід. Людина та її світогляд [Текст]. Т.3. У пошуках істини і реальності: [пер. з англ.] / Девід Гудінг, Джон Леннокс. - [2 ге- вид.]. – Л. : [Атлас], 2008. – 477 с. : ілюстр.

Етика ділового спілкування [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Воронкова В.Г., Беліченко А.Г., Мельник В.В. [та ін.]. – Л. : Магнолія 2006, 2009. – 310 с. – (Вища освіта в Україні).

Игнатьева, Елена Сергеевна. Международный бизнес-этикет [Текст] / Е.С. Игнатьева. – М. : Вече, 2009. – 319 с. : ил.

Історія української філософії [Текст] : підруч. [для вузів / С.В. Бондар. Г.В. Вдовиченко, Н.Ю. Кривда та ін.; ред. А.В. Кулачок]. – К. : Академвидав, 2008. – 622 с. – (Альма-матер).

Конверський, Анатолій Євгенович. Логіка (традиційна та сучасна) [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / А.Е. Конверський; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – 2-ге вид. – К. : Центр учб. л-ри, 2008. – 535 с.

Петрушенко, Віктор Леонтійович. Основи філософських знань [Текст] : навч. посіб. [для вузів] / Петрусенко В.Л. – 4-те вид., випр. і допов. – Л. : Магнолія 2006, 2009. – 311 с. – (Вища освіта в Україні).

Петрушенко, Віктор Леонтійович. Філософія [Текст] : підруч. [для вузів] / В.Л. Петрушенко. – 5-те вид., випр. І допов. – Л. : магнолія 2006, 2009. – 507 с. – (Вища освіта в Україні).

Причепій, Євген Миколайович. Філософія [Текст] : підруч. [для вузів] / Є.М. Причепій, А.М. Черній, Л.А. Чекаль; [ред. В.П. Мусійченко]. – Вд. 2-ге, випр., допов. – К. : Академвидав, 2008. – 591 с. – (Альма-матер).

Савельєв, Віктор Петрович. Етика [Текст] : навч. посіб. [для вузів] / Савельєв В.П. – 2-ге вид., випр. – Л. : Магнолія 2006, 2008. – 240 с. – (Вища освіта в Україні).

Смольков, Олег Анатолійович. Філософія [Текст] : навч. посіб. [для вузів] / О.А. Смольков, Ю.Л. Дещинський. – 2-ге вид., стер. – Л. : Магнолія 2006, 2009. – 448 с. – (Вища освіта).

Снітинський, Володимир Васильович. Діловий етикет у міжнародному бізнесі [Текст] : навч. посіб. [для вузів] / Снітинський В.В., Давальницька Н.Б., Брух О.О. – Л. : Магнолія 2006, 2009. – 287 с. – (Вища освіта в Україні).

Таран, Володимир Олександрович. Соціальна філософія [Текст] : навч. посіб. [для вузів] / В.О. Таран, В.М. Зотов, Н.О. Резанова; Запоріз. юрид. ін-т [та ін.]. – К. : Центр. учб. л-ри, 2009. – 270 с.

Філософія [Текст] : підруч. [для вузів] / О.П. Сидоренко, С.С. Орлюк, М.С. Філянін та ін.; за ред. О.П. Сидоренка. – К. : Знання, 2009. – 891 с. – (Вища освіта ХХІ століття).

Юрій, Михайло Федорович. Етика [Текст] : підруч. [для вузів] / Юрій М.Ф. – 2-ге вид., стер. – К. : Дакор, 2008. – 319 с.

 

ПСИХОЛОГІЯ


Онуфрієва, Наталія Михайлівна. Соціальна психологія [Текст] : [навч. посіб. для вузів] / Н.М. Онуфрієва, Т.М. Зелінська, Н.О. Ермакова. – К. : Каравела, 2009. – 215 с. – (Українська книга).

Бех, Іван Дмитрович. Виховання особистості [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / І.Д. Бех; [голов. ред. В.М. Куценко]. – К. : Либідь, 2008. – 839 с.

Варій, Мирон Йосипович. Психологія [Текст] : навч. посіб. [для вузів] / М.Й. Варій; Львів. держ. ун-т внутр. справ. – 2-ге вид. – К. : Центр учб. л-ри, 2009. – 287 с.

Варій, Мирон Йосипович. Психологія особистості [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М.Й. Варій; Львів. держ. ун-т внутр. справ. – К. : Центр учб. л-ри, 2008. – 591 с.

Максименко, Сергій Дмитрович. Загальна психологія [Текст] : [навч. посіб. для вузів] / С.Д. Максименко. – Вид. 3-те, переробл. та допов. – К. : Центр учб. л-ри, 208. – 271 с.

Мартинюк, Ірина Анатоліївна. Патопсихологія [Текст] : навч. посіб. [для вузів] / І. А. Мартинюк; Нац. аграр. ун-т. – К. : Центр учб. л-ри, 2008. – 207 с.

Партико, Тетяна Борисівна. Загальна психологія [Текст] : [академ. курс] : підруч. [для вузів] / Т.Б. Партико; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – К. : Ін Юре, 2008. – 413 с.

Психологія слідчої діяльності [Текст] : навч. посіб. [для вузів / В.Г. Андросюк, О. М. Корнев, О.І. Кудерміна та ін.]; Київ. нац. ун-т внутр. справ; за ред. Л.І. Казміренко. – К. : Прав. єдність, 2009. – 199 с.

Психологія та педагогіка [Текст] : навч. посіб. [для вузів] / Л.А. Колесніченко, М.В. Артюшина, О.М. Котикова та ін.; за ред. Л.А. Колесніченко. – К. : КНЕУ, 2008. – 402 с.

У надзаг.: Держ. вищ. навч. закл. „Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”.

Соціологія і психологія [Текст] : [навч. посіб. для вузів / Ю.Ф. Пачковський, А.Г. Хорунжий, І.О. Кулініч та ін.]; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка; за ред. Ю.Ф. Пачковського. – К. : Каравела, 2009. – 759 с. – (Українська книга).

Ходаківський, Євген Іванович. Психологія управління [Текст] : [навч. посіб. для вузів] / Є.І. Ходаківський, Ю.В. Богоявленська, Т.П. Грабар; за ред. Ходаківського Є.І. – 2-ге вид. – К. : Центр учб. л-ри, 2009. – 606 с.

Цимбалюк, Іван Миколайович. Психологія управління [Текст] : навч. посіб [для вузів] / Цимбалюк І.М. – К. : Професіонал. 2008. – 623 с. – (Майстерня психолога).

 

БІБЛІОГРФІЧНІ ПОСІБНИКИ


Храм душі Людмили Тараненко [Текст] : біобібліогр. покажч. / Обл. універс. наук. б-ка ім. Т. Шевченка; [авт. нарису В.Т. Поліщук; ред. Г.С. Круглякові; упоряд. Н.В. Адешелідзе]. – Черкаси: [ОУНБ], 2008. – 52 с. – (Черкащини славетні імена).

„Щастя торкнутися подій минулого”. Марія Антонівна Шкаліберда [Текст] : бібліогр. нарис / Кам’ян. рай. б-ка ім. О.С. Пушкіна; [упоряд. А.В. Фатеева]. – Кам’янка: [Кам’ян. ЦРБ], 2008. – 19 с.

 

ДОВІДКОВІ ВИДАННЯ


Україна [Текст] : енциклопед. слов.: історія, культура, освіта, політика, економіка, фінанси, право / авт.-упоряд. Оксана Сліпушко; [ред. О.П. Іванкін]. – К. : Аконіт, 2008. – 767 с.

 

СЕРІЇ. ЗБІРНИКИ


Крылатые латинские выражения [Текст] : [4000 знаменитых фраз, изречений, устойчивых выражений от велик. авт. античности / авт.-сост. Ю.С. Цыбульник; гл. ред. Н.Е. Фомина]. – М. : Эксмо, 2009. – 990 с.

 

ПЕРІОДИЧНІ І ВИДАННЯ, ЩО ПРОДОВЖУЮТЬСЯ


Стратегічні пріоритети [Текст] : наук.-аналіт. щокв. зб. № 2 (11) / Нац. ун-т стратег. дослідж.; [голов. ред. Рубан Ю.Г.]. - [К.] : НІСД, [2009]. – 276 с.