НОВІ НАДХОДЖЕННЯ ДО БІБЛІОТЕКИ В II кв. 2017 РОКУ


ПРИРОДНИЧІ НАУКИ


Минаков, С. И. Таинственные и паранормальные явления [Текст] / С. И. Минаков ; [гл. ред. С. С. Скляр]. - Харьков [и др.] : Клуб семейн. досуга, 2011. – 413 с. : ил. – (Величайшие загадки Вселенной). – Библиогр.: с. 409–410.

Оцінювання публічних політик в Україні [Текст] : практ. путівник / [О. Берьозкіна, Ю. Бойко, О. Гапон та ін.] ; ред. Й. Конєчна-Саламатін ; Демократ. т-во «Схід» [та ін.] – Київ [та ін.] : Вид-во ін-ту соц.-екон. дослідж., 2016. – 228 с. – Містить бібліогр.

 

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ


Гончаренко, С. У. Цікаво про фізику [Текст] : кн. для читання з фізики: теплові явища / С. У. Гончаренко ; [упоряд. Горкавенко В. М.]. – 2-ге вид., переробл. – Київ : Україна, 2016. – 239 с., [16] с. іл. : іл. – Бібліогр.: с. 236.

Масленников, В. И. Немаксвелловская электродинамика [Текст] / В. И. Масленников. – Изд. 4-е. – Киев : [б. и.], 2017. – 148 с.

 

НАУКИ ПРО ЗЕМЛЮ


Нечаусов, А. С. Моделі та методи інформаційної технології моніторингу атмосфери в умовах екологічної нестабільності техноекосистем [Текст] : автореф. дис. … канд. техн. наук: 05.13.06 / Нечаусов Артем Сергійович ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського «Харків. авіац. ін-т». – Харків : Видавн. центр «ХАІ», 2016. – 20 с. : іл. – Бібліогр.: с. 17–18.

Wronski Р. [Польша]. Объекты ЮНЕСКО [Текст] [P. Wronski ; ред. M. Laube, M. Olejnik ; Полькая Турист. Орг.]. – Варшава : BOOKMARK SA Pablishing Group, 2014. – 63 с. : ил. – (Polska. В Польшу за сказкой).

Директива ЄС про оцінку і управління ризиками затоплення ; Директива ЄС про очистку міських стічних вод [Текст] / [Весукр. екол. ліга, Центр екол. освіти та інформації ; голов. ред. Тимочко Т. В.]. – Київ : СТ-Друк, 2017. – 31 с. – (Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги) (Серія «Європейська інтеграція» ; №2 (158)). – Містить бібліогр.

Масляк, П. О. Географія України [Текст] : проб. підруч. для 8-9 кл. серед. шк. / П. О. Масляк, П. Г. Шищенко ; [ред. М. П. Задорожний, Л. М. Стехун]. – Київ : Зодіак-ЕКО, 2000. – 429, [1] с. : іл.

Туристическая карта Польши [Карти] : пер. с пол. / Польская Турист. Орг. – 1 : 1650000. – Варшава : [б. и., 2017?]. – 1 к. : цв., текст, ил. ; 43,5 х 40,5 см.

Україна і політика протидії зміні клімату: економічний аспект [Текст] : аналіт. доп. / [Центр Разумкова ; за заг. ред. В. Р. Сіденка, О. О. Веклич]. – Київ : Заповіт, 2016. – 208 с. – (Бібліотека Центру Разумкова). – Містить бібліогр.

 

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ


Директива ЄС стосовно контролю викидів летючих органічних сполук ; Директива ЄС про обмеження викидів летючих органічних сполук [Текст] / [Всеукр. екол. ліга, Центр екол. освіти та інформації ; голов. ред. Тимочко Т. В.]. – Київ : СТ-Друк, 2016. – 30 с. – (Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги) (Серія «Європейська інтеграція» №12 (156)). – Містить бібліогр.

Директива про відходи та скасування деяких Директив [Текст] / [Всеукр. екол. ліга, Центр екол. освіти та інформації ; голов. ред. Тимочко Т. В.]. – Київ : Аспект-Поліграф, 2016. – 35 с. – (Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги) (Серія «Європейська інтеграція» ; №11 (155)). – Містить бібліогр.

Директива про захоронення відходів [Текст] / [Всеукр. екол. ліга, Центр екол. освіти та інформації ; голов. ред. Тимочко Т. В.]. – Київ : Аспект-Поліграф, 2016. – 31 с. – (Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги) (Серія «Європейська інтеграція» ; №10 (154)). – Містить бібліогр.

Директива про управління відходами видобувних підприємств [Текст] / [Всеукр. екол. ліга, Центр екол. освіти та інформації ; голов. ред. Тимочко Т. В.]. – Київ : Аспект-Поліграф, 2016. – 31 с. – (Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги) (Серія «Європейська інтеграція» ; №9 (153)). – Містить бібліогр.

Поводження з відходами в Україні [Текст] / [Всеукр. екол. ліга, Центр екол. освіти та інформації ; голов. ред. Тимочко Т. В.]. – Київ : СТ-Друк, 2017. – 35 с. – (Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги) (Серія «Стан навколишнього середовища» ; №1 (157)). – Містить бібліогр.

 

ТЕХНИКА І ТЕХНІЧНІ НАУКИ В ЦІЛОМУ


Богуслаев, В. А. Борис Григорьевич Луцкий (Луцкой) – гений моторостроения [Текст] : [к 150-летию со дня рождения] / В. А. Богуслаев, А. В. Фирсов. – Запорожье : Мотор Сич, 2017. – 106 с. : ил. – Библиогр.: с. 106. : ил.

Варяник, О. В. Павел Николаевич Сыромятников – директор первого в Российской империи завода авиационных двигателей в г. Александровск (Запорожье) [Текст] / О. В. Варяник. – Запорожье : Мотор Сич, 2017. – 123 с. : ил. – Библиогр.: с. 120–121.

Ларіна, Т. В. Професійна підготовка фахівців електромеханічних спеціальностей у технічних коледжах Німеччини [Текст] : автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 / Ларіна Тетяна Вячеславівна ; Уман. держ. пед. ун-и ім. П. Тичини. – Умань : Наук. світ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16–17.

Творці української науки [Текст] / [редкол. : Мисак Й. С. та ін.]. – Київ : АНАВІТ, 2016. – 284 с. – (Серія «Технічні науки» ; т. 1). – Містить бібліогр.

Фирсов, А. В. Борис Никитич Воробьев – создатель первого авиационного мотора АО «МОТОР СИЧ» [Текст] /А. Ф. Фирсов. – Запорожье : Мотор Сич, 2017. – 116, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 116.

 

ЕНЕРГЕТИКА


Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів [Текст] / М-во палива та енергетики України. – Київ : Основа, 2016. – 325 с.

Сущенко, М. М. Екскурс у Чорнобиль [Текст] = Insight into Chernobyl / Марія Сущенко ; [редкол. : Мунін Г. Б. та ін.]. – Київ : Агенство по розповсюдж. друку, 2016. – 271 с. : іл.

Технологическое обеспечение эксплуатационных характеристик деталей ГТД [Текст] : монография. Ч. 1. Лопатки компрессора и вентилятора / В. А. Богуслаев, П. Д. Жеманюк, А. Я. Качан [и др.]. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Запорожье : Мотор Сич, 2017. – 499 с. : ил. – Содерж. библиогр.

 

РАДІОЕЛЕКТРОНІКА


Зажома, В. М. Метод підвищення захищеності стенографічного повідомлення на основі використання ключового елемента [Текст] : автореф. дис. … канд. техн. наук: 05.13.05 / Зажома Віталій Михайлович ; Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : Черкас. ін-т пожеж. безпеки ім. Героїв Чорнобиля, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17–18.

Карапетян, А. Р. Еволюційні моделі та методи адаптивної маршрутизації пакетів даних в комп’ютерних мережах [Текст] : автореф. дис. … канд. техн. наук: 05.13.06 / Карапетян Анаіт Радіківна ; Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : Савенко О. В., 2017. – 19 с. – Бібліогр.: с. 15 – 17.

Лисенко, І. А. Каскадні методи побудови тестових наборів для підвищення глибини тестування в інфокомунікаційних системах [Текст] : автореф. дис. … канд. техн. наук: 05.13.06 / Лисенко Ірина Анатоліївна ; Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : Савенко О. В., 2017. – 20 с. Бібліогр.: с. 16 – 18.

Трасковский, А. В. Самоучитель BIOS [Текст] / Антон Трасковский ; [гл. ред. Е. Кондукова]. – 2-е изд., перераб. и доп. – Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2009. – 448 с. : ил.

 

ТЕХНОЛОГІЯ МЕТАЛІВ.

МАШИНОБУДУВАННЯ. ПРИЛАДОБУДУВАННЯ


Ливарні властивості металів і сплавів для прецизійного литва [Текст] : підруч. для ВУЗів / О. Богуслаєв, С. І. Реп’ях, В. Г. Могилатенко [та ін.] ; під ред. С. І. Реп’яха, В. Г. Могилатенка ; [Нац. металург. акад. України]. – Вид. 2-ге, доповн. та доопрац. – Запоріжжя : Мотор Січ, 2016. – 474 с. : іл. – Бібліогр.: с. 455–468.

 

ХАРЧОВІ ВИРОБНИЦТВА


Высший вкус [Текст] : философия вегетарианства и лучшие вегетариан. рецепты со всего мира: на основе учения Его Божеств. Милости А. Ч. Бхактиведанты Свами Прабхупады ачарьи – основателя Междунар. о-ва сознания Кришны / [Мукунда Госвами, Друтакарма дас, Курма дас, Бхутатма дас]. – Москва : The Bhaktivedanta Book Trust, 2013. – 172, [1] с., [8] с ил.

Микроволновая печь в гостях у вашей компании [Текст] / [сост. Т. П. Тарасова]. – Донецк : БАО, 1997. – 381 с.

 

ТЕХНОЛОГІЯ ДЕРЕВИНИ. ВИРОБНИЦТВА ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ.

ПОЛІГРАФІЧНЕ ВИРОБНИЦТВО. ФОТОКІНОТЕХНІКА


Лучшие советы хозяину и хозяюшке [Текст] / [сост Каянович Л. Л., гл. ред. С. С. Скляр]. – Харьков [и др.] : Клуб семейн. досуга, 2013. – 238 с.

Мірошниченко, С. А. Дорогоцінна енциклопедія юної господарочки [Текст] : [пер. з рос. , Мірошниченко С. А. ; ред. Ю. В. Жиронкіна]. – Донецьк : БАО, 2008. – 287 с. : іл. – На тит. арк. авт. не зазнач.

 

БУДІВНИЦТВО


Бородавка, Є. В. Методологія створення інформаційної технології автоматизації життєвого циклу будівельних об’єктів [Текст] : автореф. дис. … д-ра техн. наук: 05.13.06 / Бородавка Євгеній Володимирович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ : КОМПРИНТ, 2017. – 40 с. – Бібліогр.: с. 35–38.

Полторак, О. Б. Моделі, методи та інформаційна технологія діагностики будівельних конструкцій [Текст] : автореф. дис. … канд. техн. наук: 05.13.06 / Полторак Олександр Борисович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ : КОМПРИНТ, 2017. – 19 с. – Бібліогр.: с. 16–17.

Рекомендації щодо проектування та облаштування гідроізоляції будинків і споруд з застосуванням матеріалів корпорації ТехноНІКОЛЬ [Текст] / М-во регіон. розвитку, буд-ва та житл.-комун. гос-ва України, ДП «НДІ буд. вир-ва» ; розроб. О. І. Гармаш, П. О. Павлюк. – Київ : [б. в.], 2014. – 189 с. : іл. – Бібліогр.: с. 88 – 90.

Современный ремонт квартиры и дома [Текст] / [сост. А. М. Горбов ; ред. Л. Дмитренко]. – Донецк : Агенство Мультипресс, 2006. – 287 с. : ил. – Библиогр.: с. 284–285.

 

ТРАНСПОРТ


Згуровський, М. З. Київські політехніки біля витоків світової авіації, космонавтики та ракетобудування [Текст] / М. З. Згуровський ; [відп. ред. М. Ю. Ільченко]. – Київ : НТУУ «КПІ», 2016. – 396 с., [80] с. іл. : іл. – Містить бібліогр.

Кияк, В. На рідній і не своїй землі. Осип Барецький [Текст] : біогр. повість / Володимир Кияк. – Львів : ЗУКЦ, 2016. – 118, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 118.

Кочемасов, А. В. Босиком по облакам [Текст] / Алексей Кочемасов ; [отв. ред. Ю. Потемкина]. – Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2014. – 185 с. : ил.

 

РОСЛИННИЦТВО


Бурій, В. М. Рослини-екзоти міста Ватутіне та його околиць [Текст] / Валерій Бурій. – Черкаси : Вертикаль, 2017. – 30 с. : іл. – Бібліогр.: с. 22, 26–28. – Хронолог. покажч. : с. 23.

Енциклопедія корисних та небезпечних рослин для дітей [Текст] / [редкол. : Мунін Г. Б. та ін.]. – Київ : Мунін Г. Б., 2016. – 239 с. : іл.

Зайцева, О. В. Зелень [Текст] / Ольга Зайцева ; [гл. ред. В. Бобков]. – Киев : Пресс-Курьер Украина, 2013. – 157 с. : ил. – (Энциклопедия дачной жизни ; т. 1).

 

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я. МЕДИЧНЫ НАУКИ


Абрамович, В. Є. Професійна підготовка лікарів загальної практики у Франції в сучасних умовах [Текст] : автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 / Абрамович Вероніка Євгенівна ; Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини. – Умань : Наук. світ, 2017. – 20, [1] с. – Бібліогр.: с. 16–18.

 

СОЦІАЛЬНА ГІГІЄНА І

ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я


Мархелюк, Н. Не вбивай мене, мамо! [Текст] / Ніна Мархелюк. – США : [б. в.], 2015. – 33, [1] с. : іл. – Містить бібліогр.

Мархелюк, Н. Не убивай меня, мама! [Текст] [пер. с укр.] / Нина Мархелюк. – США : [б. и.], 2015. – 33, [1] с. : ил. – Содерж. библиогр.

Формування тверезого способу життя в сім’ї та суспільстві [Текст] : матеріали Третьої наук.-прак. конф., Львів, 4-5 листоп. 2016 р. / Громад. орг. «Рух «Твереза Україна» [та ін.] ; [відп. ред. В. Г. Штибель]. – Львів : Ставропігіон, 2016. – 223 с. – Містить бібліогр.

 

ГІГІЄНА


Караванова, Н. Француженка [Текст] : секреты красоты и стиля / Наталья Караванова ; [ред. Погосян Е. В.]. – Москва : АСТ, 2014. – 223 с. : ил.

Кибардин, Г. М. Похудеть может каждый [Текст] / Г. Кибардин ; [отв. ред. О. Шестова]. – Москва : Эксмо, 2013. – 237, [1] с. – (Здоровье: Для тех, кому за…). – Библиогр.: с. 234.

 

ФАРМАКОЛОГІЯ. ФАРМАЦІЯ. ТОКСИКОЛОГІЯ


Опека пациента в практике врача и провизора [Текст] : рук. по применению лекарств. средств : [пер. с англ.] / под ред. И. А. Зупанца, В. П. Черных. – Киев : Укр. мед. вестник, 2011. – 475 с. : ил. – Алф. указ. : с. 466–472.

 

КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА


Жуков, А. Ю. Интимная жизнь женщины [Текст] : сексология / [Жуков А. Ю. ; науч. ред. В. Н. Федорец]. – Санкт-Петербург : Амфора, 2013. – 63 с. : ил. – (Семейная энциклопедия здоровья). – На тит. л. авт. не указ.

Крюкова, Д. А. Здоровый человек и его окружение [Текст] : [учеб. пособие] / Д. А. Крюкова, Л. А. Лысак, О. В. Фурса ; [под ред. Б. В. Кабарухина]. – Изд. 8-е. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2011. – 382 с. : ил. – (Серия «Среднее профессиональное образование»). – Библиогр.: с. 372.

Объездова, Н. В. Заболевания сердечно-сосудистой системы [Текст] : диагностика и лечение / Н. В. Объездова. – Харьков : Аргумент Принт, 2014. – 239 с. – (Лечение и очищение).

Пересада, О. А. Репродуктивное здоровье женщин [Текст] рук. для врачей / О. А. Пересада ; [гл. ред. А. С. Петров]. – Москва : Мед. информ. агенство, 2009. – 678 с. – Библиогр.: с. 663–678.

Платонов, И. Н. Мышцы и суставы [Текст] : опорно-двигательный аппарат / [И. Н. Платонов. М. Н. Касьянова, О. М. Соловьева ; науч. ред. В. Н. Федорец]. – Санкт-Петербург : Амфора, 2013. – 62, [1] с. : ил. – (Семейная энциклопедия здоровья). – на тит. л. авт. не указ.

Чернова, Т. Л. Здоровье ребенка [Текст] : домаш. мед. справ. / Л. Чернова ; [гл. ред. С. С. Скляр]. – Харьков [и др.] : Клуб семейн. досуга, 2010. – 317 с. – (Заботливым родителям).

 

СОЦІОЛОГІЯ


Кармазіна, М. С. Політичні ідентичності в сучасній Україні: міська громада Донецька [Текст] : [монографія] / Марія Кармазіна ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД, 2016. – 229 с. – Містить бібліогр.

Населення України: демографічні складові людського розвитку [Текст] : [монографія] / НАН України, Ін-т демографії та соц. дослідж. ім. М. В. Птухи ; [за ред. О. М. Гладуна]. – Умань : Сочінський, 2015. – 178 с. : іл. – Містить бібліогр.

Новий початок [Текст] : становище ЛГБТІ в Україні у 2016 р. / Правозахис. ЛГБТ Центр «Наш світ» ; [уклад. А. Кравчук, О. Зінченков]. – Київ : Центр «Наш світ», 2017. – 56 с. : іл. – Містить бібліогр.

Обличчя ненависті [Текст] злочини та інциденти на грунті гомофобії і трансфобії в Україні у 2014-2016 рр. / Правозахис. ЛГБТ Центр «Наш світ» ; [ред. А. Кравчук]. – Київ : Центр «Наш світ», 2016. – 64 с. : іл. – містить бібліогр.

Середній клас в Україні: уявлення і реалії [Текст] / [А. Рачок, О. Пищуліна, М. Міщенко та ін. ; ред. Є. Вінницька ; Центр Разумкова]. – Київ : Заповіт, [2017?]. – 258 с. : табл. – (Бібліотека Центру Разумкова). – Містить бібліогр.

 

ІСТОРІЯ. ІСТОРИЧНІ НАУКИ


Авдєєнко, В. А. Київський патерик [Текст] : 17 непростих питань укр. історії : [пер. з рос.] / Віктор Авдєєнко. – Харків : Орбіта, 2016. – 217, [2] с.

Березовець. Т. В. Анексія: Острів Крим. Хроніки «гібридної війни» [Текст] / Тарас Березовець. – Вид. 2-ге. – Київ : Брайт Стар Паблішинг, 2016. – 391 с., [16] с. іл. : іл.

Богдан, И. Мариуполь-2014 [Текст] : докум.-хронол. обзор / Иван Богдан. – Мариуполь : КИТ, 2016. – 197 с. : ил.

Бриченко, А. Українці та росіяни [Текст] / Анатолій Бриченко. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2017. – 86 с.

Варяник, О. В. Мюрат и Дадиани – история родов [Текст] / О. В. Варяник. – Запорожье : Мотор Сич, 2017. – 207 с. : ил. – Библиогр.: с. 204–206.

Війна очима ТСН [Образотворчий матеріал] : 28 історій по той бік камери / [авт.-упоряд. О. Кашпор ; голов. ред. А. Чех]. – Київ : Основи, [2015?]. – 231, [8] с. : іл. – Покажч. фот. : с. 221 – 222.

Волошенко, І. І. Нариси з історії поселень Монастирищенського району Черкаської області [Текст] : присвяч. 80-річчю утворення району / Іван Волошенко ; [ред. І. І. Волошенко]. – Перевид. – Ужгород : Бреза А. Е., 2014. – 466 с. : іл.

Герої серед нас [Текст] / Уман. райрада ; [упоряд. Кравчук Л. М., Боюс Г. П., Скуратівська Л. І. та ін.]. – Умань : Візаві, 2016. – 286 с. : іл. – Алф. покажч.: с. 273–284.

Горобець, В. М. Князі і гетьмани усієї Русі. «Через шаблю маємо право» [Текст] : злети і падіння козацької держави 1648-1783 рр. / [Горобець В. М. ; ред. О. М. Пікалова]. – Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 2016. – 351 с., [16] с. іл. – (Історія без цензури). – На тит. арк. авт. не зазнач.

Городищини славні імена [Текст] / Центр. район. б-ка ім. В. Симиренка ; [уклад. Лисенко Т. Г. та ін. ; редкол. : Лисенко Т. Г. та ін.]. – Черкаси : Інтроліга ТОР, 2016. – 79 с. : іл.

Грушевський, М. С. Твори [Текст]. У 50 т. Т. 47, кн. 2. Меморіальна грушевськіана. Серія: Допорміжні матеріали: довідники, покажчики, архіви / Михайло Грушевський ; [упоряд. В. Тельвак] ; голов. ред. Г. Папакін ; [НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. М. Грушевського] . – Львів : Світ, 2016. – LII, 370 с. – Містить бібліогр. – Покажч. імен: с. 384–388.

Донцов, Д. І. Дух нашої давнини [Текст] / Дмитро Донцов ; [упоряд. Мовчан П. М. ; ред. В. Клічак]. – Київ : Просвіта, 2016. – 261, [2] с. – (Бібліотека українського воїна). – Бібліогр.: с. 240–262.

Духопельников, В. М. Ярослав Мудрий [Текст] / В. Духопельников. – Харків : Час читати, 2016. – 119, [2] с. – Бібліогр.: с. 119–120.

Жизнь знаменитых детей [Текст] / [отв. за вып. Л. Колодий, Б. Логинов]. – Киев : Богдана [и др.], 1993. – 254, [1] с. : ил.

З музейного досьє. Кузьма Дерев’янко [Текст] / Нац. музей історії України у Другій світ. війні, Мемор. комплекс. – Київ : Фенікс, 2016. – 47 с. : іл.

Калакура, Я. С. Українська культура: цивілізаційний вимір [Текст] : [монографія] / Я. С. Калакура, О. О. Рафальський, М. Ф. Юрій ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД, 2015. – 491 с. – Містить бібліогр.

Ковалів, Ю. І. Війна після війни [Текст] / Юрій Ковалів ; [ред. В. М. Вітренко]. – Біла Церква : Буква, 2016. – 71 с. – (Бібліотека українського патріота).

Майданецьке, 2013 [Текст] = Maidanetske, 2013 : нові розкопки великого Трипільського поселення / Johannes Muler, Robert Hofmann [та ін.] ; [ред. J. Muller та ін.]. – Bonn : BELTZ Langensalza GmbH, 2017. – 174 с. : іл. – (Studien zur Archaologie in Ostmitteleuropa ; band 16). – Бібліогр.: с. 89–92.

Мошни [Образотворчий матеріал]  : календар містечка / [підгот. до друку спілкою краєзнавців Мошнів. краю „Артанія” ; фото Ф. М. Лопушняк, З. О. Самійленко та ін.]. - [Б. м. : б. в.], 2017. - [14] с. : іл. ; 30х21 см.

Нераденко, Т. М. Словник-довідник з археології Черкащини [Текст] / Нераденко Т. М. ; КЗ «Черкас. обл. центр роботи з обдаров. дітьми Черкас. облради» [та ін.]. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2016. – 650 с. : іл. – Бібліогр.: с. 559–649

Петлюра, С. В. Московська воша [Текст] : оповідання дядька Семена про те, як московські воші їдять Україну та що з ними треба робити / Симон Петлюра ; [упоряд. та передм. П. М. Мовчана]. – Київ : Просвіта, 2016. – 103 с. : іл. – (Бібліотека українського воїна).

Петровский, Н. В. Отблеск от янтаря [Текст] : поиски похищ. шедевра / Николай Петровский. – Москва : Спорт и Культура – 2000, 2009. – 151 с. : ил. – Библиогр.: с. 126–139. – Имен. указ.: с. 140-141.

Пиріг, Р. Я. Михайло Грушевський [Текст] : біогр. нарис / Р. Я. Пиріг, В. В. Тельвак ; [голов. ред. А. С. Мнишенко]. – Київ : Либідь, 2016. – 574, [1] с. : іл. – Містить бібліогр. – Ім. покажч. : с. 567–573.

Преварська, М. І. Видатні українці [Текст] : культура, мистецтво, освіта : [довідник / Преварська М. І, ; ред. Преварська М. І.]. – Київ : Велес, 2016. – 364, [3] с. : іл. – (Серія «Гордість і слава України»). – На тит. арк. авт. не зазнач.

Російська окупація і деокупація України: історія, сучасність та виклики сьогодення [Текст] : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 2016 р. / [наук. ред. П. Гай-Нижник]. – Київ : МП Леся, 2016. – 347 с. : іл. – Містить бібліогр.

Руденко, О. К. Історія с. Медведівки Чигиринського району Черкаської області [Текст] / упоряд. Руденко О. К. ; [за ред. Лавріненка Н. П.]. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2017. – 169 с. : іл. – Містить бібліогр.

Сорока, Ю. В. Похід Сагайдачного на Москву, 1618 [Текст] / Ю. В. Сорока. – Харків : Факт, 2016. – 119, [1] с.

Страшевич, В. Б. Німецькі цвинтарі в Черкасах [Текст] : [іст.-краєзнав.] нарис / В. Б. Страшевич. – Черкаси : [б. в.], 2016. – 14 с. – (Серія «Старі Черкаси»). – Бібліогр.: с. 14.

Страшевич, В. Б. Перший стадіон в Черкасах [Текст] : [іст.-краєзнав. нарис] / В. Б. Страшевич. – Черкаси : [б. в.], 2016. – 40 с. : іл. – (Серія «Старі Черкаси»). – Бібліогр.: с. 39–40.

Страшевич, В. Б. Черкаські майдани [Текст] : іст.-краєзнав. нарис / В. Б. Страшевич. – Черкаси : [б. в.], 2016. – 31 с. : іл. – Бібліогр.: с. 30–31.

Страшевич, В. Б. Черкаські переправи [Текст] : [іст.-краєзнав.] нарис / В. Б. Страшевич. – Черкаси : [б. в.], 2016. – 25 с. – (Серія «Старі Черкаси»). – Бібліогр.: с. 24–25.

Страшевич, В. Б. Черкаський цирк [Текст] : [іст.-краєзнав.] нарис / В. Б. Страшевич. – Черкаси : [б. в.], 2017. – 27 с. – (Серія «Старі Черкаси»). – Бібліогр.: с. 27.

Тиліщак, В. 1930. У.С.Р.Р. Повстання [Текст] / Володимир Тиліщак ; [ред. Ю. Желєзна]. – Київ : Смолоскип, 2016. – 203, [3] с. : іл. – Бібліогр.: с. 197–204.

Ucraina Magna [Текст] : [зб. наук. пр.]. Vol. 1. Українська політична еміграція у ХХ столітті: досвід культурно-спільнотного себепредставлення в Західному світі : до 130-річчя від дня народж. О. Бочковського / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського ; [упоряд. Д. С. Гордієнко, І. О. Каневська ; за заг. ред. В. М. Піскун]. – Київ : [б. в.], 2016. – 447 с. – Містить бібліогр.

Український Євромайдан. Прикарпатський вимір [Текст] / [Є. Бардяк, Л. Борисевич, М. Вітенко та ін.] ; за ред. М. Кугутяка ; [Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника та ін.]. – Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2016. – 701 с. : іл. – Містить бібліогр.

Уманщина у плині літ [Текст]. Ч. 1 / [Тульчинська Н. С., Чорномаз Т. О.] ; Уман. райрада. – Умань : Візаві, 2016. – 356, [3] с. – На тит. арк. авт. не зазнач. – Містить бібліогр.

Facie ad faciem [Текст] : ілюстр. життєпис. М. Грушевського / [авт.-упоряд. С. Панькова, Г. Кондаурова ; голов. ред. С. Головко]. – Київ : Либідь, 2016. – 142 с. : іл. – Містить бібліогр. – Ім. покажч.: с. 140–141.

Черкащина – географічний і духовний центр України [Текст] / Упр. освіти і науки Черкас. облдержадмін., Комун. закл. «Черкас. обл. центр роботи з дітьми Черкас. облради» [та ін.] ; [авт.-упоряд. Т. М. Нераденко]. – Вид. 2-ге, доповн. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2017. – 28 с. : іл. – Бібліогр. с. 27–28.

Черненко, С. Ідентифікація «Скіфії» Геродота на території Східної Європи [Текст] = Идентификация «Скифии» Геродота на территории Восточной Европы / Сергій Черненко. – Вид. 2-ге, випр. і доповн. – Золотоноша : [б. в.], 2017. – 23, [1] с. : карта.

Олександр Шульгін в українському державотворенні та міжнародній політиці [Текст] = Oleksandr Shulhyn in the Ukrainian State Building and international Politics [зб. наук. пр. та док] / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського ; [упоряд. та ред. В. Піскун]. – Київ : Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, 2016. – 431 с. : іл. – Покажч. ім. : с. 410–425.

 

ЕКОНОМІКА. ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ


Аблязова, О. Н. Конкуренция на разных уровнях [Текст] / О. Н. Аблязова, С. В. Павловская, В. В. Почекина ; под науч. ред. Медведева В. Ф. ; Вост.-европ. ун-т экономики и менеджмента, НАН Беларуси, Ин-т экономики. – Минск : Право и экономика, 2008. – 158 с. – Библиогр.: с. 152–157.

Бабина, О. Є. Методолого-практичні основи формування та реалізації потенціалу транспортних підприємств [Текст] : автореф. дис. … д-ра екон. наук: 08.00.04 / Бабина Олена Євгенівна ; Нац. транспорт. ун-т. – Київ : Наук. світ, 2017. – 43 с. – Бібліогр.: с. 32–40.

Біржовий ринок [Текст] : метод. вказівки та завдання для виконання контрольн. роботи для студентів екон. спец. ф-ту заоч. навчання / Уман. держ. аграр. ун-т ; [уклад. Дмитрук Б. П., Цимбалюк Ю. А.]. – Умань : [б. в.], 2004. – 21, [1] с. – Бібліогр.: с. 18–21.

Бюджетний моніторинг [Текст] : аналіз виконання бюджету за 2016 р. / [Зубенко В. В., Самчинська І. В., Рудик А. Ю. та ін.] ; Ін-т бюджету та соц.-екон. дослідж. – Київ : [б. в.], 2017. – 90 с. : іл.

Варналій, З. С. Мале підпрємництво у сфері побутового обслуговування населення [Текст] : навч. посіб. / З. С. Варналій, Л. П. Хмелевська, М. О. Хмелевський ; [ред. Складана О. О.]. – Київ : Знання України, 2004. – 259 с. – Бібліогр.: с. 227–244.

Велш, Г. А. Основи фінансового обліку [Текст] = Fundamentals of Financial Accounting : [підручник : пер. з англ.] /Глен А. Велш, Деніел Шорт ; [ред. Т. Дудник, Л. Лутошкіна]. – [Вид. 5-те, переробл.]. – Київ : Основи, 1999. – 943 с. – Алф. покажч.: с. 933 – 943.

Гаврилюк, Н. М. Логістичний контролінг в управлінні автотранспортними підприємствами [Текст] : автореф. дис. … канд. екон. наук: 08.00.04 / Гаврилюк Надія Миколаївна ; Нац. транспорт. ун-т. – Київ : Ред.-видавн. від. НТУ, 2017. – 21 с. – Бібліогр.: с. 17–18.

Гребенюк, С. М. Сторінки сімейної хроніки [Текст] / С. М. Гребенюк. – Черкаси : Гордієнко Є. І., 2016. – 231 с. : іл.

Грищенко, І. М. Маркетингові основи комерційного посередництва [Текст] : навч. посіб. [для студентів ВНЗ] / І. М. Грищенко ; [ред. Л. Ткач]. – Київ : Грамота, 2006. – 303 с. – Бібліогр.: с. 295–300.

Завдання і перспективи інвестиційно-інтеграційного розвитку України [Текст] / Укр. центр екон. і політ. дослідж. ім. О. Разумкова ; [наук. ред. В. Юрчишин]. – Київ : Заповіт, 2017. – 123 с. – (Бібліотека Центру Разумкова) (Серія «Дискусії про економічний розвиток»). – Містить бібліогр.

Інкотермс. Офіційні правила тлумачення торговельних термінів Міжнародної Торгової Палати [Текст] (для студентів екон. спец. ден. та заоч. форм навчання, слухачів післядиплом. освіти) / Уман. держ. аграр. ун-т ; [уклад. Дмитрук Б. П., Цимбалюк Ю. А.]. – Умань : [б. в.], 2003. – 82 с.

История биржевой торговли в Одессе [Текст] : посвящ. 200-летию создания первой биржи в Украине / [сост. И. А. Михайленко, Ю. В. Бащак, А. А. Посполитак]. – Одесса : ОКФА, [и др.], 1996. – 43, [4] с. : ил.

Косилов, С. О. Інформаційна технологія підтримки прийняття рішень по управлінню підприємством конвеєрного типу [Текст] : автореф. дис. … канд. техн. наук: 05.13.06, Косилов Сергій Олексійович ; Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : Савенко О. В., 2017. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17–19.

Лабута, А. В. Формування партнерств підприємств автомобільного транспорту в розвитку систем технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів [Текст] : автореф. дис. … канд. екон. наук: 08.00.04 / Лабута Артем Віталійович ; Нац. транспорт. ун-т. – Київ : Ред.-видавн. від. НТУ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: с. 15–16.

Мельник, В. П. Моделі та інформаційна технологія процесу підтримки прийняття рішень для забезпечення перевезення небезпечних вантажів [Текст] : автореф. дис. … канд. техн. наук: 05.13.06 / Мельник Валентин Павлович ; Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : Черкас. ін-т пожеж. безпеки ім. Героїв Чорнобиля, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: с. 18–19.

Мельник, В. А. Ринок цінних паперів [Текст] : довід. керівника п-ва. Спец. вип. / В. А. Мельник ; [ред. О. Доній]. – Київ : А. Л. Д. [та ін.], 1998. – 551 с.

Резго, Г. Я. Биржевое дело [Текст] : [учеб. для студентов ВУЗов, обучающихся по специальности 351300 «Коммерция» (торговое дело)] / Г. Я. Резго. – Москва : Финансы и статистика, 2003. – 270, [1] с. – Библиогр.: с. 268.

Україна 2016-2017: ознаки прогресу та симптоми розчарування [Текст] = Ukraine2016-2017: Sings of Progress and Symptoms of Disappointment : (аналіт. оцінки) / [Ю. Якименко, А. Биченко, В. Замятін та ін. ; ред. А. Чернова, В. Клименко ; Центр Разумкова]. – Київ : [б. в.], 2017. – 94 с. – (Бібліотека Центру Разумкова). – Містить бібліогр.

Чужиков, А. В. Поліструктурна динаміка глобалізованого медіаринку ЄС. Як комерціалізується телепродукт у європейській економіці? [Текст] : монографія / Андрій Чужиков ; [ред. В. Македон] ; ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2016. – 143 с. – Бібліогр.: с. 118–137.

Яворська, Т. М. Формування професійних компетентностей майбутніх управлінців персоналом та економіки праці в освітньому середовищі вищого навчального закладу [Текст] : автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 / Яворська Тетяна Миколаївна ; Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини. – Умань : Наук. світ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16–18.

 

ПОЛІТИКА. ПОЛІТИЧНІ НАУКИ


Гаєк, Ф. фон. Шлях до рабства [Текст] / Фрідріх фон Гаєк ; [упоряд. В. Галунько] ; НДІ публ. права. – Київ : Грінь Д. С., 2017. – 31 с. : іл. – Бібліогр.: с. 31.

Марчук, Є. К. На шляху до НАТО [Текст] Євген Марчук ; [ред.-уклад. Б. В. Клименко]. – Київ : Київ-Париж-Дакар, 2016. – 607 с. : іл.

Політична наука в Україні, 1991-2016 [Текст]. У 2 т. Т. 1. Політична наука: західні тренди розвитку й українська специфіка / [НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса] ; редкол.: О. Рафальський (голова) [та ін.] ; [упоряд. М. Кармазіна]. – Київ : Парлам. вид-во, 2016. – 654, [1] с. – Містить бібліогр. – Ім. покажч.: с. 640–655.

Політична наука в Україні, 1991-2016 [Текст]. У 2 т. Т. 2. Теоретико-методологічні засади і концептуальні підсумки вітчизняних досліджень / [НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса] ; редкол.: О. Рафальський (голова) [та ін.] ; [упоряд. О. Майборода]. – Київ : Парлам. вид-во, 2016. – 702, [1] с. – Містить бібліогр. – Ім. покажч.: с. 688–703.

Політична влада і опозиція в Україні: порівняльний аналіз із зарубіжними країнами [Текст] : [монографія / Ф. М. Рудич, Р. В. Балабан, С. Г. Брехаря та ін. ; за заг. ред. Ф М. Рудича] ; НАН України, ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД, 2016. – 483 с. – Містить бібліогр.

Політичні аспекти кризи на Донбасі: діагностика стану та напрями врегулювання [Текст] : аналіт. доп. / [О. О. Рафальський, В. А. Войналович, А. М. Дегтеренко та ін ; редкол. : Рафальський О. О. (голова) та ін.] ; НАН України, Ін- політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД, 2015. – 266 с. – Містить бібліогр.

Трансформація політичних інститутів України: проблеми теорії і практики [Текст] : монографія / [Михальченко М. І., Рафальський О. О., Кучеренко І. М. та ін. ; наук. ред. М. І. Михальченко] ; НАН України, ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД, 2016. – 437 с. – Бібліогр.: с. 404–437.

 

ДЕРЖАВА І ПРАВО. ЮРИДИЧНІ НАУКИ


Андрушко, А. В. Злочинність у сфері туристичного бізнесу: кримінологічна характеристика та запобігання [Текст] : монографія / А. В. Андрушко, І. А. Нестерова ; [ред. В. Петраш] ; ДВНЗ «Ужгород. нац. ун-т». – Ужгород : ІВА, 2016. – 218 с. – Бібліогр.: с. 166–210.

Антологія конституційного процесу в сучасній Україні [Текст] / Центр Разумкова ; [авт.-уклад. В. Мусіяка]. – Київ : Заповіт, 2017. – 780 с.

Буркацький, Л. К. Зразки цивільно-правничих документів на захист прав та інтересів громадян [Текст] : [наук.-практ. посіб. / Буркацький Л. К. ; редкол. : В. Г. Гончаренко (голова) та ін.]. – Київ : Юрінком Інтер, 2017. – 543 с. – (Бюлетень законодавства і юридичної практики України ; 1-2’2017). – На тит. арк. авт. не зазнач.

Виконання судових рішень [Текст] : законодавство, роз’яснення, суд. практика / [уклад. Ковальський В. С., Василик В. В. та ін.] ; за заг. ред. С. В. Шкляра. – Київ : Юрінком Інтер, 2016. – 667 с. – (Бюлетень законодавства і юридичної практики України ; 7-9’2016).

Поглиблення відносин між ЄС та Україною. Що, чому і як? [Текст] / С. Блокманс, М. Емерсон, Г. Костаньян [та ін.] ; під ред. М. Емерсона, В. Мовчан ; Центр Європ. політ. дослідж., Ін-т екон. дослідж. та політ. консультацій. – Київ : [б. в.], 2016. – 255 с. : іл.

Практика застосування законодавства у господарському судочинстві [Текст] / за заг. ред. Б. Ю. Львова ; [уклад. Д. В. Ковальський]. – Київ : Юрінком Інтер, 2016. – 774 с. – (Бюлетень законодавства і юридичної практики України ; 10-12’2016).


НАУКА. НАУКОЗНАВСТВО


Науковці України – еліта держави [Текст] / [авт.-упоряд. Я. Білейчук ; редкол. : Тронько П. Т. та ін.] – Київ : Логос Україна, 2010. – 237, [2] с. : іл.

Наука України у світовому інформаційному просторі [Текст]. Вип. 13 / НАН України ; [голов. ред. Я. С. Яцків]. – Київ : Академперіодика, 2016. – 110, [3] с. – Містить бібліогр.

 

ОСВІТА. ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ


Агапшук, С. С. Квести на уроках німецької [Текст] / Світлана Агапшук. – Київ : Перше верес., 2016. – 107, [1] с. : іл. – (Серія «Бібліотека «Шкільного світу»). – Бібліогр.: с. 108.

Вишня, Н. В. Ловушка для вундеркинда [Текст] / Наталья Вишня ; [ред. С. Сапожникова]. – Екатеринбург : РАМА Паблишин, 2011. – 140 с., [16] с. ил. – Библиогр.: с. 141.

Власенко, А. О. Підготовка майбутніх учителів іноземної мови до проектної діяльності в початковій школі [Текст] : автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 / Власенко Анна Олександрівна ; Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини. – Умань : Наук. світ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17–18.

Водовозова, Е. Н. Царство свободного ребенка [Текст] : избр. ст., практ. советы, игры и занятия / Елизавета Николаевна Водовозова ; [сост. Н. А. Виноградова, Н. В. Микляева ; гл. ред. С. Н. Савушкин]. – Москва : Карапуз, 2010. – 286 с., [1] с. : ил. – (Педагогика детства).

Волик, О. Ю. Післядипломна підготовка вчителів до розвитку творчого потенціалу молодших школярів [Текст] : автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 / Волик Олена Юріївна ; НАПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Київ : Кругозір, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17–18.

Инструментальная дидактика: перспективные средства, среды и технологии обучения [Текст] : монография / [Т. С. Назарова, К. М. Тихомирова, И. Ю. Кудина и др. ; науч. ред. Т. С. Назарова] ; ФГНУ «Ин-т содерж. и методов обучения » РАО. – Москва [и др.] : Нестор-История, 2012. – 434, [1] с. : ил. – Содерж. библиогр.

Кафенгауз, Б. Ю. Ребенок с наследственным синдромом: опыт воспитания, или Вера, надежда, любовь и Софья [Текст] / Б.Ю. Кафенгауз ; [гл. ред. Д. Д. Проценко]. – Москва : Практ. медицина, 2008. – 206, [1] с. : ил.

Кірдан, О. Л. Теорія і практика управління вищими навчальними закладами України (ХІХ – початок ХХ століття) [Текст] : автореф. дис. … д-ра пед. наук: 13.00.01 / Кірдан Олена Леонідівна ; Уман. держ. пед. ун-т ім. П.Тичини. – Умань : Наук. світ, 2017. – 39 с. – Бібліогр.: с. 29–36.

Корчак, Я. Правила життя: педагогіка для дітей та дорослих [Текст] / Януш Корчак ; [пер. з пол. Ю. Г. Попсуєнка]. – Харків : Бібколектор, 2016. – 536, [2] с.

Макаревич, І. М. Формування інформаційної компетентності майбутніх учителів географії у процесі професійної підготовки [Текст] : автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 / Макаревич Ілона Миколаївна ; Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини. – Умань : Наук. світ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: с. 15–17.

Мединський, С. В. Теорія і практика професійної підготовки фахівців із фізичного виховання і спорту в Сполучених Штатах Америки [Текст] : автореф. дис. … д-ра пед. наук: 13.00.04 / Мединський Сергій Володимирович ; Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини. – Умань : Наук. світ, 2017. – 39 с. – Бібліогр.: с. 32–37.

Методика навчання та методологія досліджень у контексті пошуку міжпредметних зв’язків середньої і вищої школи [Текст] : міськ. наук.-метод. семінар : матеріали засідань у Коледжі економіки і упр. Східноєвроп. ун-ту, 20 черв. 2012 р., 30 квіт. 2013 р. / Східноєвроп. ун-т, Коледж економіки і упр. ; [за ред. С. О. Шамари, І. В. Захарової]. – Черкаси : Східноєвроп. ун-т, 2013. – 66 с. – Містить бібліогр.

Микитюк, О. М. Теоретичні і методичні засади формування соціологічної компетентності вчителів у системі післядипломної педагогічної освіти [Текст] : автореф. дис. … д-ра пед. наук: 13.00.04 / Микитюк Оксана Михайлівна ; Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини. – Умань : Наук. світ, 2017. – 39 с. – Бібліогр.: с. 31–36.

Миронюк, Т. М. Формування здоров’язбережувальної компетентності майбутніх учителів біології засобами інноваційних технологій в умовах освітнього середовища вищого навчального закладу [Текст ] : автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 / Миронюк Тамара Миколаївна ; Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини. – Умань : Наук. світ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: с. 17–18.

Мирутенко, Л. В. Інформаційна технологія формування системи дистанційного навчання вищого навчального закладу [Текст] : автореф. дис. … канд. техн. наук: 05.13.06 / Мирутенко Лариса Вікторівна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ : КОМПРИНТ, 2017. – 18 с. – Бібліогр.: с. 14–16.

Муковіз, О. П. Теоретичні та методичні засади дистанційного навчання у системі неперервної освіти вчителів початкової школи [Текст] : автореф. дис. … д-ра пед. наук: 13.00.04 / Муковіз Олексій Павлович ; НАПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Київ : Візаві, 2017. – 39 с. – Бібліогр.: с. 30–36.

Нераденко, Т. М. Етнологія України [Текст] : навч. програма і навч.-метод. посіб. секції етнології Черкас. територ. від-ня Малої акад. наук України: дослідн.-експерим. напрям / Тетяна Нераденко ; КЗ «Черкас. обл. центр роботи з обдаров. дітьми Черкас. облради [та ін.]. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2017. – 395 с. : іл. – Бібліогр.: с. 372–395.

Норкіна, О. В. Розвиток дослідницької компетентності вчителів математики засобами інформаційно-комунікаційних технологій [Текст] : автореф. дис. .. канд. пед. наук: 13.00.04 / Норкіна Олена Валеріївна ; Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини. – Умань : Наук. світ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16–18.

Олійник, О. В. Професійна підготовка майбутніх учителів початкової школи до формування конструктивних умінь молодших школярів [Текст] : автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 / Олійник Олеся Василівна ; НАПН України, Ін-т пед. освіти та освіти дорослих. – Київ : Вид-во Чернівец. нац. ун-ту, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16–17.

Санівський, О. М. Українознавчий вимір педагогіки В. О. Сухомлинського [Текст] : автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.01 / Санівський Олександр Михайлович ; Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини. – Умань : Наук. світ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: с. 15–17.

Семенова, О. В. Формування художньо-творчої компетентності майбутнього вчителя образотворчого мистецтва засобами композиції [Текст] : автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 / Семенова Олена Віталіївна ; Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини. – Умань : Наук. світ, 2017. – 20, [1] с. – Бібліогр.: с. 17–19.

Семчук, С. І. Теоретико-методичні засади формування інформаційно-комунікативної компетентності майбутніх фахівців дошкільної освіти [Текст] : автореф. дис. … д-ра пед. наук: 13.00.04 / Семчук Світлана Іванівна ; Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини. – Умань : Наук. світ, 2017. – 40 с. – Бібліогр.: с. 34–37.

Хрипун, Д. М. Педагогічна та науково-просвітницька спадщина Василя Дмитровича Сиповського (1844-1895 рр.) [Текст] : автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.01 / Хрипун Дар’я Миколаївна ; Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини. – Умань : Наук. світ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16–18.

Черенкова, Е. Ф. Учим читать малышей. Мои друзья от А до Я [Текст] : новейшие методики обучения от 2 до 6 лет / Е. Черенкова ; [отв. ред. Л. Моисеева]. – Москва : ДОМ. ХХІ век [и др.], 2011. – 190, [1] с. – (Готовимся к школе). – Кн. вышла также под назв. «Учим ребенка читать». – Библиогр.: с. 185.

Шамрай, О. Г. Програма «Історія рідного краю» [Текст] : дослідн.-експерим. напрям : (секція іст. краєзнавство Кам’ян. філії Черкас. територ. від-ня Малої акад. наук України) / Олександр Шамрай ; Департамент освіти і науки Черкас. облдержадмін. [та ін.]. – Черкаси : Ред. район. газ. «Труд. слава», 2015. – 51 с.

Шульга, А. В. Підготовка майбутнього вчителя початкової школи до роботи з батьками молодших школярів з неповних сімей [Текст] : автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 / Шульга Альона Валеріївна ; НАПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Київ : Вид-во Чернівец. нац. ун-ту, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: с. 15–18.

 

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ


Баняс, В. В. Лопта [Текст] : футбольні історії, життєписи, статистика / Володимир Баняс. – Київ : Фірма «Гранмна», 2017. – 156, [2] с.

Баняс, В. В. Місяцеслов [Текст] : футбол. біогр., портр., характери, спогади, полеміка / Володимир Баняс. – Київ : Фірма «Гранмна», 2015. – 173, [1] с.

Баняс, В. В. Місяцеслов [Текст] : футбол. біогр., портр., характери, спогади, полеміка / Володимир Баняс. – Вид. 2-ге, доповн. і випр. – Київ : Фірма «Гранмна», 2017. – 170, [5] с.

Баняс, В. В. Хроніка хронічності [Текст] : вибр. публіцистика футбол. орієнтації / Володимр Баняс. – Київ : Фірма «Гранмна», 2016. – 187, [4] с.

Бюллетень федерации шахмат Черкасской области [Текст]. №1 (36), март 2017 : Черкасская область. Шахматы 1998 г. История / авт.-сост. А. А. Карабут. – Черкассы : А. Н. Дашковский, 2017. – 46 с. : ил. – Библиогр.: с. 44–46.

Бюллетень федерации шахмат Черкасской области [Текст]. №2 (37), май 2017 : В. Ластивка-55 : юбилейн. конкурс : тема свободная h#2,5-34 : окончат. итоги. – Черкассы : [б. и.], 2017. – 26 с. : ил.

Карабут, А. О. Обласні першості [Текст] : (шахова композиція) / А. О. Карабут, О. М. Дашковський. – Черкаси : Areon, 2017. – 70, [1] с. : іл. – Покажч. авт.: с. 71.

Фізична рекреація студентів вищих навчальних закладів [Текст] : навч.-метод. посіб. / Олексієнко Я. І., Меньших О. Е., Шахматов В. А., Байда О. Г. – Черкаси : Видавн. від. ЧНУ, 2017. – 107 с. – Бібліогр.: с. 104–105.

 

ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ. КНИЖКОВА СПРАВА


Голгофа Івана Сподаренка [Текст] : спогади, док., літератур. твори / Нац. спілка журналістів України ; [авт.-упоряд. В. В. Біленко ; голов. ред. В. Шпак]. – Київ : Експрес-об’ява, 2016. – 391 с., [32] с. іл. : іл.

Еко, У. Не сподівайтеся позбутися книжок [Текст] / Умберто Еко, Жан-Клод Кар’єр ; інтерв’ю записав Жан-Філіп де Тоннак ; пер. з фр. І. Славінської ; [голов. ред. М. Савка]. – Львів : Вид-во Старого Лева, 2015.–253 с.

Киричок, Т. Ю. Мережеві електронні видання [Текст] : довідник / Т. Ю. Киричок, О. І. Лотоцька ; [відп. ред. О. М. Величко]. – Київ : НТУУ «КПІ», 2016. – 298 с., [32] с. іл. : табл. – Бібліогр.: с. 298.


БІБЛІОТЕЧНА СПРАВА. БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВО.

БІБЛІОГРАФІЯ. БІБЛІОГРАФОЗНАВСТВО


Таблиці зіставлення індексів УДК і ББК [Текст] : УДК станом на 2011 р., ББК – на 1997 р. / Держ. наук. установа «Кн. палата України ім. І. Федорова» ; [уклад. М. Й. Ахвердова та ін. ; ред. Н. В. Жданова]. – Вид. 2-ге, без змін. – Київ : Кн. палата України, 2017. – 70 с. – Бібліогр.: с. 70. – Алф.-предм. покажч.: с. 45–69.

 

МОВОЗНАВСТВО


Басай, Н. П. Німецька мова [Текст] : підруч. для 10 кл. / Н. П. Басай ; [ред. Т. І. Зінкевич]. – Київ : Освіта, 2005. – 287 с. : іл.

Войтенок, В. В. Разговорный английский [Текст] : пособие по развитию уст. речи / Владимир Войтенок, Александр Войтенко ; под ред. Е. Л. Заниной. – Москва : Айрис-пресс [и др.], 2002. – 472, [1] с. – (Английский клуб).

Губерначук, С. С. Українська словесність і веди [Текст] / Станіслав Губерначук. – Київ : Фенікс, 2016. – 200 с. : іл. – Бібліогр.: с. 192–199.

Пономарів, О. Д. Українське слово для всіх і для кожного [Текст] / Олександр Пономарів ; [голов. ред. С. Головко]. – Київ : Либідь, 2013. – 359 с.

Таланов, О. С. Українсько-польський розмовник [Текст] / Олег Таланов. – 4-те вид. – Київ : Арій, 2016. – 222.

Тріщук, О. В. Посібник з українського правопису для фахівців видавничо-поліграфічної галузі [Текст] / О. В. Тріщук, Н. М. Фіголь ; [відп. ред. О. М. Левчук]. – 2-ге вид., переробл. та доповн. – Київ : НТУУ «КПІ», 2016. – 161 с. – Бібліогр.: с. 159–160.

 

ФОЛЬКЛОР


Казки кримських татар [Текст] : для мол. та серед. шк. віку / упоряд. Л. П. Гурманенко, О. Л. Доля ; худож. І. К. Заруба ; [післямова Л. П. Гурманенко]. – Київ : Веселка, 2016. – 126, [1] с. : іл. – (Казки народів світу).

Кралюк, П. М. Козацька міфологія України: творці та епігони [Текст] / Петро Кралюк. – Харків : Час читати, 2016. – 393, [1] с. : іл. – Містить бібліогр.

 

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО


Бойко, С. П. Шарль Перро [Текст]  / Сергей Бойко ; [гл. ред. А. В. Петров]. – Москва : Молодая гвардия, 2005. – 289, [2] с., [16] с. ил. – (Жизнь замечательных людей : ЖЗЛ : сер. биог.. : осн. в 1890 г. Ф. Павленковым и продолж. в 1933 г. М. Горьким ; вып. 1150 (950)). – Библиогр.: с. 289–290.

Волкова, І. В. «Нервова клітина нації». Олесь Гончар і національно-культурне відродження України у ХХ столітті [Текст] : монографія / І. В. Волкова, Л. М. Тептюк. – Чорнобай : ЧКПП, 2017. – 223 с.

Дзюба, І. М. Тарас Шевченко серед поетів світу [Текст] / Іван Дзюба ; [голов. ред. С. Головко]. – Київ : Либідь, 2016. – 423 с. : іл. – Містить бібліогр.

Жулинський, М. Г. Духовний будівничий України [Текст] : [книга-альбом] / Микола Жулинський ; [голов. ред. Н. Прибєга ; Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка НАН України]. – Київ : Мистецтво, 2016. – 319 с. : іл. – Містить бібліогр.

Збірник праць Міжнародної (39-ї) наукової Шевченківської конференції «Творчість Тараса Шевченка: компаративний та інтертекстуальний простір», [Черкаси], 26-27 квіт. 2016 р. [Текст] : присвяч. 202-й річниці з дня народж. Т. Г. Шевченка / Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка НАН України [та ін.] ; [відп. ред. В. Т. Поліщук]. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2017. – 609, [1] с. – Містить бібліогр.

Літературознавство. Фольклористика. Культурологія [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 23-25 / Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Осередок Наук. т-ва Шевченка в Черкасах ; [редкол. : В. Т. Поліщук та ін.]. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2016. – 609, [1] с. – Містить бібліогр.

Ройцина, О. В. «Эта самая любовь …» [Текст] докум. повесть из жизни представителей рода Шевченко-Велигорских-Андреевых / Ольга Ройцина ; [науч. ред. Н. А. Лысенко]. – Киев : Молодь, 2009. – 343 с., [114] с. ил. – Содерж. библиогр.

Соловей, Е. С. Невпізнаний гість [Текст] : доля і спадщина В. Свідзінського : [монографія] / Елеонора Соловей ; [ред. Є. І. Мазніченко ; НАН України, Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка]. – Київ : Наук. думка, 2016. – 237, [2] с., [24] с. іл. – Містить бібліогр. : Ім. покажч.: с. 234 – 237.

Українка, Леся. Листи, 1876-1897 [Текст] / Леся Українка ; [упоряд. Прокіп В. А. ; наук. ред. Л. Мірошніченко ; передм. Агеєвої В. П.]. – Київ : Комора, 2016. – 508 с., [24] с. іл. – (Persona). – Містить бібліогр. – Покажч. адресатів: с. 499–500.

«Цю землю я любив» [Текст] : спогади про Д. Кононенка [ред. В. В. Качула та ін.]. – Сімферополь : Ельіньо, 2016. – 186 с. : іл. – Бібліогр.: с. 164–184.

Шевченківська енциклопедія. Літературні твори [Текст] / [НАН України, Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка]  ; під заг. ред. М. Г. Жулинського ; [наук. ред. Н. П. Чамата та ін.]. – Київ : Імеко-ЛТД, 2016. – 895 с., [16] с. іл. : іл. – Містить бібліогр. – Хронолог. покажч. : с. 849–858.

Шевченко, О. І. Шевченковому роду – нема переводу [Текст] / Олександр Шевченко ; [ред. О. І. Шевченко]. – Запоріжжя : Дніпров. металург, 2017. – 415 с. : іл. – Бібліогр.: с. 409 – 412.

Шевчук, В. О. На березі часу. Ті, котрі поруч [Текст] : спогади про митців і вчених / Валерій Шевчук ; [голов. ред. С. Головко]. – Київ : Либідь, 2016. – 575 с. : іл. – Містить бібліогр. – Ім. покажч. : с. 558–575.

 

МИСТЕЦТВО


Авдеенко, С. И. Елена и Борис Жуковы. Жизнь – искусству [Текст] / Сергей Авдеенко. – Мелитополь : Издат. дом Мелитопол. гор. тип., 2016. – 65 с. : ил. – Библиогр.: с. 53–57.

Архітектурні пам’ятки України [Текст] = Architectural monuments of Ukraine / [редкол. : Мунін Г. Б. та ін.]. – Київ : Агенство по розповсюдж. друку, 2016. – 303 с. : іл. – (Серія «Культурно-історична спадщина України»).

Боборикін, О. С. Особливості розвитку міських набережних (на прикладі міст України вздовж р. Дніпро) [Текст] : автореф. дис. … канд. архітектури: 18.00.01 / Боборикін Олексій Сергійович ; Нац. акад. обзатвор. мистецтва і архітектури. – Київ : Кравченко Я. О., 2017. – 21 с. : іл. – Бібліогр.: с. 16.

Бойчук та його школа [Образотворчий матеріал] / [авт.-упоряд. С. І. Білокінь ; голов. ред. Н. Прибєга]. – Київ : Мистецтво, 2016. – 255 с. : іл. – Містить бібліогр.

Сергій Васильківський [Образотворчий матеріал] = Serhiy Vasylkivsky / [авт.-упоряд. О. Б. Жбанкова ; голов. ред. Н. Прибєга]. – Київ : Мистецтво, 2016. – 207 с. : іл. – Містить бібліогр.

Вещицкий, П. О. Самоучитель игры на шестиструнной гитаре [Ноты] : аккорды и аккомпанемент / П. Вещицкий ; [ред. И. Обликин]. – Переизд. – Москва : Сов. композитор, 1987. – 110, [1] с.

Відомі композитори України [Текст] / [редкол. : Мунін Г. Б. та ін]. – Київ : Мунін Г. Б., 2016. – 367 с. : іл.

Вишневская, Г. Галина [Текст] : история жизни / Галина Вишневская ; [ред. Е. Ефимов]. – Смоленск : Русич, 1999. – 637, [1] с., [40] с. ил. – (Женщина-миф).

Wronski, P. [Польша]. Замки и дворцы [Текст] / [P. Wronski ; ред. M. Laube, M. Olejnik ; Польская Турист. Орг]. – Варшава : BOOKMARK SA Pablishing Group, 2014. – 63 с. : ил. – (Polska. В Польшу за сказкой).

Горбачов, Д. О. Авангард [Образотворчий матеріал] = Avantgarde : укр. художники першої третини ХХ ст. : [альбом] / Д. О. Горбачов ; [голов. ред. Н. Прибєга]. – Київ : Мистецтво, 2016. – 319 с. : іл.

Клара Демура: архитектор-педагог [Изоматериал] / [Укр. акад. архитектуры, Киев. нац. ун-т стр-ва и архитектуры и др.] ; сост. О. С. Слепцов, М. К. Кумейко ; под ред. О. С. Слепцова. – Киев : [б. и.], 2016. – 198 с. : ил. – (Наука-Практика-Творчество ; кн. 9) (Научные исследования кафедры Основ архитектуры и архитектурного проектирования).

Олександр Довженко. Кінематографічна спадщина [Текст] = Oleksandr Dovzhenko. Cinematograhic heritage : [анот. кат.] / Нац. центр О. Довженка ; [редакц. рада : Жулинський М. Г. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2007. – 84, 82 с. зустр. паг. – (Класика українського кінематографа). – Книжка-«перекрутка». – Містить бібліогр.

Коновалова, О. В. Антропоморфні мотиви української народної орнаментики [Текст] : [монографія] / Ольга Коновалова ; Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. – Київ : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2015. – 153, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 135–153.

Мицик, В. Ф. Екслібриси Олександра Фисуна [Образотворчий матеріал] / Вадим Мицик. – Київ : КИТ, 2017. – 107 с. : іл. – Бібліогр.: с. 17.

Нарбут, Д. Г. Мистецтво Київської Русі [Текст] / Данило Нарбут ; [уклад. Л. Нарбут]. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2009. – 24 с. : іл.

Одеський музей західного і східного мистецтва [Образотворчий матеріал] = Odesa Museum of Western and Eastern Art = Одесский музей западного и восточного искусства / [Л. Сауленко, Т. Балановська, О. Вазілов та ін ; голов. ред. Н. Прибєга]. – Київ : Мистецтво, 2016. – 239 с. : іл.

Рушники Наддніпрянської України [Образотворчий матеріал] : [альбом / Наук. т-во ім. Т. Шевченка, Ін-т колекціонерства укр. мист. пам’яток] ; упоряд. Т. Лозинський. – Львів : Майстер книг, 2017. – 375 с. : іл. – (Українське народне мистецтво).

Сквот на улице Олеговская (1993-2015) [Текст] / [сост. И. Коновалов, А. Варваров]. – Киев : Інтерсервіс, 2015. – 177 с. : ил.

Ульяновський, В. І. Диво й дива київського Володимирівського собору [Текст] : [присвяч. 120-річчю освячення київ. Володимирівського собору] / Василь Ульяновський ; [голов. ред. С. Головко]. – Київ : Либідь, 2016. – 429, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 401–422.

Черкаси [Образотворчий матеріал] : [комплект із 13 листівок] / фото В. Слабковича. – Черкаси : І.В.С. Пресс Дайджест, [2010?]. – 1 обкл. (13окр. арк.) ; 13х8,5 см. – (Черкаси & Черкащина).

Юрьев, В. М. Самоучитель игры на семиструнной гитаре [Ноты] / В. Юрьев ; [ред. Д. Самойлов]. – Переизд. – Москва : Сов. Композитор, 1989. – 111, [1] с.


РЕЛІГІЯ. ВІЛЬНОДУМСТВО


Бейли, К. Иисус глазами Ближнего Востока [Текст] : изучение Евангелий с культур. точки зрения / Кеннет Бейли ; [гл. ред. Е. Гурина]. – Черкассы : Смирна, 2015. – 548 с. – (В библиотеку проповедника. – Библиогр.: с. 537–548.

Блаватская , Е. П. Разоблаченная Изида [Текст] : ключ к тайнам древ. и соврем. Науки и теософии. Т. 1. Наука : [пер. с англ.] / Е. П. Блаватская ; [ред. О. Колесников]. – Москва : Эксмо, 2012. – 828 с. – (Великие посвященные).

Блаватская , Е. П. Разоблаченная Изида [Текст] : ключ к тайнам древ. и соврем. Науки и теософии. Т. 2. Теология : [пер. с англ.] / Е. П. Блаватская ; [ред. О. Колесников]. – Москва : Эксмо, 2012. – 826, [1] с. – (Великие посвященные). – Библиогр.: с. 804–827.

Вуд-Аллен, М. Что необходимо знать девочке [Текст] / Мэри Вуд-Аллен ; [гл. ред. Е. Гурина]. – 3-е изд. – Черкассы : Смирна, 2017. – 111 с. – (Актуально сегодня).

Євангеліє Бучацьке ХІІ – ХІІІ ст. [Текст] : Старослов’ян. та укр. мовами / упоряд. Д. В. Степовик ; [пер. В. Німчука, Ю. Осінчука]. – Нове вид. – Київ : Дніпро, 2016. – 343, [1] с. : табл.

Кемпбелл, Р. Як по справжньому любити свою дитину [Текст] : [пер. з англ.] / Росс Кемпбелл ; [голов. ред. О. Гуріна]. – 2-ге вид. – Черкаси : Смірна, 2017. – 149 с. – (Сім’я).

Монастир Скит [Текст] = Monastyr Skit : [пер. з пол.]. – Луцьк : Волин. обл. друк., 2016. – 35 с.

Никоненко, И. Е. Вопросы и ответы по книгам Священного Писания Ветхого и Нового Заветов [Текст] : более 3000 вопр. и ответов / Иван Никоненко ; [гл. ред. Е. Гурина]. – 2-е изд. – Черкассы : Смирна, 2016. – 110 с.

Паплик, В. Православне вчення про людину, святих отців та вчителів Церкви донікейської доби [Текст] / священник Василій Паплик ; [голов. ред. І. Кошова] ; Укр. православ. церква, Київ. патріархат. – Черкаси : Пресс-Інформ, 2017. – 184 с. – Бібліогр.: с. 170–183.

Рогозин, П. Как правильно стареть [Текст] / Рогозин Павел ; [гл. ред. Е. Гурина]. – 2-е изд. – Черкассы : Смирна, 2016. – 159 с. – (Актуально сегодня).

Рожко, В. Э. Високопреосвященний Геннадій Шиприкевич, архієпископ Січеславський і Чиказький [Текст] : [монографія] Володимир Рожко. – Луцьк : Волин. обл. друк, 2016. – 162 с. : іл. – Бібліогр.: с. 126–133.

Смаль, Ю. Красота, которая спасла народ [Текст] : [для детей дошк. возраста] / Юлия Смаль ; [худож. О. Величко]. – Черкассы : Смирна, 2016. – 43 с. : ил.

Смаль, Ю. Мойсей [Текст] : [для дітей дошк. та мол. шк. віку] / Юлія Смаль ; [худож. О. Величко]. – Черкаси : Смірна, 2016. – 55 с. : іл.

 

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ


Баняс, В. В. Смислорозширення [Текст] : вибр. культурол. Студії та пер. / Володимир Баняс. – Київ : Фірма «Гранмна», 2017. – 204, [3] с. – Бібліогр.: с. 94–97.

Візуальність в умовах культурних трансформацій [Текст] : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., Черкаси, 14-15 жовт. 2009 р. / Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького [та ін.] : [редкол. : Кузьмінський А. І. та ін.]. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2009. – 169 с. – Містить бібліогр.

Учитель життя. Сковорода як гасло часу [Текст] : нариси, дослідж., інтерв’ю, світлини : [до 295-ої річниці з дня народж.] / авт.-упоряд. В. Я. Стадниченко ; перед. слово М. М. Сулими. – Київ : Успіх і кар’єра, 2016. – 493 с., [32] с. іл.

Ясперс, К. Смысл и назначение истории [Текст] : [пер. с нем.] / Карл Ясперс ; [сост. М. И. Левина, П. П. Гайденко ; ред. М. М. Беляев]. – Изд. 2-е. – Москва : Республика, 1994. – 527, [1] с. – (Мыслители ХХ века. – Указ. имен.: с. 524–526.

 

ПСИХОЛОГІЯ


Авдеев, Д. А. Как сохранить душевное здоровье ребенка и подростка [Текст] / Дмитрий Авдеев ; [ред. Ю. П. Федунов]. – 4-е изд., доп, перераб. – Москва : СофтИздат, 2012. – 212 с.

Бирах, А. Психология мимики [Текст] : как читать мысли человека по выражению лица / Альфред Бирах. – Москва : [б. и.], 2000. – 171, [2]с. : ил.

Вершинина, Л. Я не хотела быть феминисткой [Текст] : исповедь женщины, которая стала счастливой / Людмила Вершинина ; [гл. ред. М. С. Смирнова]. – Санкт-Петербург : Вектор, 2011. – 210, [5] с. – (Вектор силы).

Зеленін, В. В. По той бік правди: НЛП як зброя інформаційно-пропагандистської війни [Текст]. Т. 1 НЛП ХХ століття / [Зеленін В. В. ; ред. Н. В. Зеленіна, Т. С. Март-Руденко]. – Київ : Вінрук, 2014. – 382 с. : іл. – на тит. арк. авт. не зазнач. – Бібліогр.: с. 371–382.

Имж, А. Мир в доме [Текст] : психол. здоровье семьи / [А. Имж ; науч. ред. В. Н. Федорец]. – Санкт-Петербург : Амфора, 2013. – 62, [1] с. : ил. – (Семейная энциклопедия здоровья). – На тит. л. авт. не указ.

Кехо, Дж. Подсознание может все [Текст] : [пер. с англ.] / Джон Кехо. – Минск : Попурри, 2007. – 174 с.

Кузнєцов, М. А. Життєстійкість підлітків із неповних сімей [Текст] / М. А. Кузнєцов, К. Р. Маннапова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : Діса плюс, 2016. – 257 с. – Бібліогр.: с. 177–194.

Лисси, М. 3001 способ получения всего. Закрома волшебного ума [Текст] / Лисси Мусса ; [отв. ред. Н. В. Белова]. – Москва : Центрполиграф, 2008. – 285 [1] с. – (Мастер-класс ψ: ОКсЮМОРон).

Свияш, А. Г. Разумный мир [Текст] : как жить без лишних переживаний / Александр Свияш ; [ред. У. Фомина]. – Москва : АСТ [и др.], 2006. – 602 с. – Содерж. библиогр.

Синельников, В. В. Возлюби болезнь свою [Текст] как стать здоровым, познав радость жизни / Валерий Синельников. – 14-е изд., дораб. и доп. – Москва : Центрполиграф, 2011. – 414, [1] с. – (Тайны подсознания).

Фурман, А. А. Психологія особистості: ціннісно-орієнтаційний вимір [Текст] : монографія / Фурман Анатолій Анатолійович. – Одеса [та ін.] : ОНПУ [та ін.], 2016. – 311 с. – Бібліогр.: с. 282 – 303. – Ім. покажч. : с. 304 – 311.

Хилл, Н. Думай и богатей! [Текст] : [пер. с англ.] / Наполеон Хилл. – 6-е изд. – Минск : Попурри, 2007. – 379, [2] с.

 

ДОВІДКОВІ ВИДАННЯ


Дати і події, 2017, друге півріччя [Текст] : календар. знамен. дат №2 (10) / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого; [уклад. В. Кононенко та ін. ; ред. С. Макогон та ін.]. – Київ : Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого, 2017. – 131 с. : іл. – Містить бібліогр.