НОВІ НАДХОДЖЕННЯ ДО БІБЛІОТЕКИ В III кв. 2017 РОКУ

 

ПРИРОДНИЧІ НАУКИ


Марушевський, Геннадій Б. Інтеграція управлінських рішень для збалансованого розвитку [Текст] : посібник / Г. Марушевський. – Київ : Центр екол. освіти та інформації, 2014. - 249 с. - Бібліогр.: с. 243 – 249.

Екологічні партнерства порубіжних країн: участь громадськості [Текст] : матеріали П’ятої Всеукр. конф. екол. громадськості, Чернівці, 24-26 верес. 2004 р. / [редкол.: Тимочко Т. В. та ін.]. - Київ : Центр екол. освіти та інформації, 2004. - 272 с. - Містить бібліогр.

Смарагдова мережа Європи. Територія захисту дикої флори та фауни [Текст] : [буклет] / Рада Європи. - [Б. м. : б. в.], 2016. - 1 арк. : іл.

 

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ


Екологічна енциклопедія [Текст] : [У 3 т.]. Т. 3 : О – Я / [Всеукр. екол. ліга ; голов. ред. Толстоухов А. В.]. - Київ : Центр екол. освіти та інформації, 2008. - 471 с. : іл. - Містить бібліогр.

Збалансований розвиток України – шлях до здоров’я і добробуту нації [Текст] : матеріали Укр. екол. конгресу, 21 верес. 2007 р. / [Всеукр. екол. ліга ; редкол.: Ситник К. М. та ін.]. - Київ : Центр екол. освіти та інформації, 2007. - 579 с. - (Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги). - Містить бібліогр.

Збереження біологічного і ландшафтного різноманіття як складова екологічного та патріотичного виховання населення України [Текст] : матеріали наук.-практ. конф., Святогірськ, 7-8 лип. 2016 р. / Нац. природ. парк „Святі Гори”, Департамент екології та природ. ресурсів Донец. облдержадмін., Всеукр. екол. ліга ; [відп. ред. Дьяков В. А.]. - Київ : Центр екол. освіти та інформації, 2016. - 378 с. : іл. - Містить бібліогр.

Короткий визначник тварин і рослин, занесених до додатків CITES [Текст] / М-во охорони навколиш. природ. середовища України ; [відп. ред. Тимочко Т. В.]. - Київ : Центр екол. освіти та інформації, 2009. - 59 с. : іл. - Бібліогр.: с. 59.

Онищенко, В. А. Оселища України за класифікацією EUNIS [Текст] / В. А. Онищенко. - Житомир : О. О. Євенок, 2017. - 54 с. - Бібліогр.: с. 54.

Стан сміттєзвалищ і полігонів твердих побутових відходів в Україні: проблеми та шляхи їх розв’язання [Текст] / [Всеукр. екол. ліга, Центр екол. освіти та інформації ; голов. ред. Тимочко Т. В.]. - Київ : Аспект-Поліграф, 2016. - 31 с. - (Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги) (Серія „Стан навколишнього середовища” ; №4 (148)). - Містить бібліогр.

Судинні рослини Смарагдової мережі України під охороною Бернської конвенції [Текст] = Vascular plants of the Emerald Network of Ukraine under protection of the Bern Convention / Благод. орг. Інтерекоцентр, Ін-т ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України ; за ред. В. А. Соломахи. - Житомир : О. О. Євенок, 2017. - 151 с. : іл. - Бібліогр.: с. 134-143. – Алф. покажч. назв рослин: с. 149-151.

Тимочко, Тетяна Валентинівна. Екологічна варта [Текст] : (зб. інформ. матеріалів) / [Т. В. Тимочко, О. В. Пащенко, О. Р. Швець] ; Всеукр. дит. спілка „Екол. варта”. - Київ : Центр екол. освіти та інформації, 2013. - 31 с. : іл.

 

БУДІВНИЦТВО


Серикова, Галина Алексеевна. Современные работы по возведению стен и перегородок [Текст] / Г. А. Серикова ; [ред. Е. Н. Биркина]. - Москва : РИПОЛ классик, 2012. - 315, [2] с. : ил. - (Энциклопедия строительства).

Современные отделочные работы и материалы [Текст] : практ. справ. / авт.-сост. В. С. Котельников ; [отв. ред. А. Васько]. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. - 255 с. : ил. - (Серия „Профессиональное мастерство”). - Библиогр.: с. 254-255.

 

СОЦІОЛОГІЯ


„Украинская Греция”: причины, проблемы, перспективы [Текст] : (по результатам опроса трудовых мигрантов) / [Е. Б. Левченко, Е. А. Малиновская, И. А. Шваб, О. В. Трофименко ; ред. Е. Б. Левченко, Ю. И. Саенко] ; Ин-т социологии НАН Украины, Междунар. жен. правозащит. центр „Ла Страда-Украина”. - Киев : Агентство „Украина”, 2010. - 190 с. - Содержит библиогр.

Бевз, Тетяна Анатоліївна. Політичні ідентичності в сучасній Україні: міська громада Одеси [Текст] : монографія / Тетяна Бевз ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. - Київ : ІПіЕНД, 2016. - 310 с. - Містить бібліогр.

Ротар, Наталія Юріївна. Політичні ідентичності в сучасній Україні: міська громада Чернівців [Текст] : [монографія] / Ротар Н. Ю. ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. - Київ : ІПіЕНД, 2016. - 339 с. - Містить бібліогр.

Суспільні інтереси в Україні: груповий вимір, зміст, шляхи узгодження [Текст] : аналіт. доп. / НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса ; [за ред. О. М. Майбороди]. - Київ : ІПіЕНД, 2016. - 190 с. - Містить бібліогр.

 

ІСТОРІЯ. ІСТОРИЧНІ НАУКИ


Богомолець, Ольга Вадимівна. Українська домашня ікона [Текст] : монографія / О. В. Богомолець. - Київ : Видавн. дім Дмитра Бураго, 2017. - 517 с. : іл. - Містить бібліогр.

Глобалізація / європеїзація і розвиток національних слов’янських культур [Текст] : матеріали Міжнар. наук. конф. до Дня слов’ян. писемності і культури, (Київ, 24 трав. 2016 р.) / НАН України, Укр. ком. славістів, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського [та ін.] ; [редкол.: О. С. Онищенко (голова) та ін.]. - Київ : НБУВ, 2016. - 415 с. - Містить бібліогр.

Зелінський, Максим Вікторович (кандидат історичних наук). Українське питання в політичній і публіцистичній діяльності Романа Дмовського (1888-1939 рр.) [Текст] : монографія / М. В. Зелінський ; [наук. ред. Сінкевич Є. Г., Зелінський М. В.]. - Херсон : Грінь Д. С., 2017. - 271 с. : іл. - Бібліогр.: с. 225-257.

Міжнародні організації [Текст] : навч. посіб. / [Кучик О. С., Суховолець І. Р., Стельмах А. Б. та ін.] ; за ред. О. С. Кучика ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. - Київ : Знання, 2005. - 497 с. - Містить бібліогр.

Поліщук, Андрій Ілліч. Подвиг прикордонників біля Легедзино. Остання атака [Текст] / Андрій Поліщук. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2016. - 80 с. : іл. - Бібліогр.: с. 80.

Правый, Павло. Бандеровцы. Красным по Черному. Ангелы и Демоны Великой Войны [Текст] : (ист.-публицист. расследование) / Павло Правый ; [ред. С. Пантюк]. - Київ : Вид-во Сергія Пантюка, 2017. - 455 с. : ил. - Библиогр.: с. 440-453.

Правий, Павло. Святослав, каган русів. Убитий та оббреханий [Текст] : (іст. розслідування) / Павло Правий ; [ред. С. Пантюк]. - Київ : Вид-во Сергія Пантюка, 2016. - 455 с. - Бібліогр.: с. 452-453.

Тененбаум, Борис. Черчилль. Трагедии и триумфы [Текст] / Борис Тененбаум ; [отв. ред. Д. Галкина]. - Москва : Эксмо [и др.], 2013. - 668, [2] с. - (Гении власти). - Библиогр.: с. 667-669.

Українська біографістика [Текст] = Biographistica Ukrainica : зб. наук. пр. Ін-ту біогр. дослідж. Вип. 12 / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; [голов. ред. В. І. Попик] . - Київ : Наук.-видавн. центр НБУВ, 2015. - 495 с. - Містить бібліогр. - 100-26.

Фанон, Франц (1925-1961). Гнані і голодні [Текст] = Les damnes de la terre : [пер. з фр.] / Франц Фанон ; [наук. ред. Р. Тиса]. - Київ : Вперед, 2016. - 227 с. - (Чорна шкіра – білі маски). - Покажч. імен і термінів: с. 218-226.

Хоменко, Володимир Михайлович. Наостанок [Текст] / Володимир Хоменко ; [відп. ред. К. Воєвська]. - Київ : Арт Економі, 2017. - 46 с. : іл.

Ще не вмерла України ні слава, ні воля! Шлях нескорених [Образотворчий матеріал] : фотолітопис до 25 річниці сучас. укр. державності / [ред. рада: С. Кубів (голова) та ін. ; фото: П. Багмут та ін.]. - Київ : Ін Юре, 2016. - 460, [5] с. : іл. - Назва обкл.: Україна: шлях нескорених. - Кн. у коробці.

 

ЕКОНОМІКА. ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ


Альбеков, Адам Умарович. Коммерческая логистика [Текст] : [учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по экон. специальностям] / А. У. Альбеков, О. А. Митько ; [отв. ред. О. Морозова, Ж. Фролова]. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2002. - 412 с. - (Серия „Учебники, учебные пособия”). - Библиогр.: с. 403-412.

Боровкова, Валерия Анатольевна. Рынок ценных бумаг [Текст] : тесты и задачи : учеб. пособие / В. А. Боровкова, В. А. Боровкова. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2007. - 269 с. - (Учебное пособие). - Библиогр: с. 266-269.

Губський, Богдан Володимирович. Біржові технології ринку [Текст] : [монографія] / Б. В. Губський ; [ред. Л. Ф. Атрощенко]. - Київ : Нора-прінт, 1997. - 295 с. - Бібліогр.: с. 289-294.

Дмитрук, Борис Пахомович. Організація біржової діяльності в агропромисловому комплексі [Текст] : навч. посіб. для студентів екон. спец. вищ. аграр. навч. закл. / Б. П. Дмитрук ; [ред. М. А. Васильківська]. - Київ : Либідь, 2001. - 342 с. - Бібліогр.: с. 337-338.

Мазур, Анатолій Григорович. Управління в регіональних економічних системах: теорія, методологія, практика [Текст] / А. Г. Мазур ; НАН України, Рада по вивч. продукт. сил України. - Київ : Консоль, 2003. - 406 с. - Бібліогр.: с. 357-378.

Міжнародні організації [Текст] : [навч. посіб. для студентів ВНЗ / В. В. Ковалевський, Ю. Г. Козак, С. Г. Грищенко та ін.] ; за ред. Ю. Г. Козака, В. В. Ковалевського. - Київ : ЦУЛ, 2003. - 287 с. - Бібліогр.: с. 287.

Огневий, Віталій Олександрович. Формування напрямів трансформаційних змін на підприємствах автомобільного транспорту [Текст] : автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.04 / Огневий Віталій Олександрович ; Нац. транспорт. ун-т. - Київ : Вінниц. нац. техн. ун-т, 2017. - 20 с. - Бібліогр.: с. 14-18.

Сухарський, Володимир Станіславович (академік). Менеджмент (загальний з основами спеціального) [Текст] / В. С. Сухарський ; [ред. І. М. Миколів]. - Тернопіль : Астон, 2004. - 527 с. - Бібліогр.: с. 502-522.

Управління сільськогосподарськими обслуговуючими кооперативами [Текст] : практ. посіб. / [авт.-уклад. С. М. Приліпко, О. В. Макушок, Н. О. Шевченко та ін. ; відп. ред. та упоряд. С. М. Приліпко]. - Черкаси : Вовчок О. Ю., 2017. - 199 с. : іл. - Бібліогр.: с. 194-199.

Фондовый рынок (рынок ценных бумаг) [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов / А. Б. Кондрашихин, В. Г. Рожманов, Т. В. Пепа, В. А. Федорова. - Киев : Центр учеб. лит., 2008. - 373 с. - Библиогр.: с. 369-373.

 

ПОЛІТИКА. ПОЛІТИЧНІ НАУКИ


Наукові записки [Текст] . [Вип.] 3-4 (83-84) / Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса НАН України ; голов. ред. Рафальський О. О. - Київ : ІПіЕНД, 2016. - 411 с. - Містить бібліогр.

Політичний процес в Автономній Республіці Крим: особливості, суперечності, прорахунки (1991-2014 рр.) [Текст] : аналіт. доп. / [Бевз Т. А., Горбатюк М. В., Кармазіна М. С. та ін.] ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. - Київ : ІПіЕНД, 2016. - 302 с. - Містить бібліогр.

 

ДЕРЖАВА І ПРАВО. ЮРИДИЧНІ НАУКИ


Балабко, Валерія Валентинівна. Злочини проти життя та здоров’я особи: кримінальна відповідальність медичних працівників [Текст] : монографія / В. В. Балабко ; [ред. В. П. Цьомик] ; ДВНЗ „Нац. гірничий ун-т”. - Запоріжжя : Дніпров. металург, 2017. - 287 с. - Бібліогр.: с. 221-267.

Правознавство [Текст] : навч. посіб. / [Колодій А. М., Опришко І. В., Демський С. Е. та ін.] ; за ред. В. В. Копєйчикова ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - 3-тє вид., переробл. та доповн. - Київ : Юрінком Інтер, 2000. - 638 с. - Бібліогр.: с. 625-627.

Украина в ВТО [Текст] : анализ изм. в законодательстве / [Н. Шпакович, С. Новиков, Е. Кабальская, И. Басова]. - Харьков : Фактор, 2008. - 111 с. - Библиогр.: с. 109-111.

 

ОСВІТА. ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ


Неручок, Василь П. На перехрестях геройства та громадянської мужності [Текст] : комплекс. позауроч. виховний захід - поепізод. аналіз худож. кінофільму „Матч” режисера А. Малюкова : до 75-ї річниці Укр. Повстан. Армії та 90-ї річниці футбол. клубу „Динамо” Київ / [Неручок В. П.]. - Вид. 2-ге, доповн. - Тернопіль : Осадца Ю.В, 2017. - 79 с. : іл. - (Бібліотека громадянської освіти). - На тит. арк. авт. не зазнач.

Освіта для збалансованого розвитку [Текст] / [Всеукр. екол. ліга, Центр екол. освіти та інформації ; голов. ред. Тимочко Т. В.]. - Київ : Аспект-Поліграф, 2015. - 36 с. - (Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги) (Серія „Стан навколишнього середовища” ; №12 (144)). - Містить бібліогр.

Степаненко, Анастасія Ігорівна. Формування інформаційної культури студентів політехнічних коледжів [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Степаненко Анастасія Ігорівна ; НАПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. - Київ : Миколаїв. обл. друк., 2017. - 21 с. - Бібліогр.: с. 17-18.

 

ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ. КНИЖКОВА СПРАВА


Пастушенко, Олена Василівна. Книга і періодика в дисертаційних дослідженнях незалежної України: соціокомунікативний аспект [Текст] : монографія / Олена Пастушенко ; [відп. ред. Л. А. Дубровіна] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : НБУВ, 2016. - 563 с. - Бібліогр.: с. 370-438.

Пилипчук, Дмитро Пилипович. Про дозу дьогтю в бочці меду [Текст] : статистика укр. друку на тлі гібрид. війни / Дмитро Пилипчук. - Київ : Просвіта, 2017. - 63 с. : табл. - Містить бібліогр.

 

БІБЛІОТЕЧНА СПРАВА. БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВО.

БІБЛІОГРАФІЯ. БІБЛІОГРАФОЗНАВСТВО


Архіви, колекції та зібрання державних, громадських та релігійних установ у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського [Текст] : путівник / [О. П. Бодак, О. С. Боляк, С. О. Булатова та ін ; редкол.: Л. А. Дубровіна (голова) та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису. - Київ : НБУВ, 2015. - 326 с. - Містить бібліогр. – Ім. покажч.: с. 275-321.

Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития [Текст] : науч.-практ. и теорет. сб. Вып. 13 / НАН Украины, Нац. б-ка Украины им. В. И. Вернадского [и др.] ; [редкол.: А. С. Онищенко (председатель) и др.]. - Киев : НБУВ, 2016. - 243 с. - Содерж. библиогр. - 50-27.

 

МОВОЗНАВСТВО


Андреева, Ольга Васильевна. Английский язык для работников ресторанов [Текст] : [учеб. пособие] / О. В. Андреева ; [ред. М. В. Лагунова]. - Москва : Высш. шк., 2003. - 375 с. : ил.

Биконя, Оксана Павлівна. Ділова англійська мова [Текст] : [навч. посіб. для студентів ВНЗ] / Биконя Оксана Павлівна ; [ред. С. І. Мазур]. - Вінниця : Нова Кн., 2010. - 310 с. : іл.

Биконя, Оксана Павлівна. Завдання для самостійної роботи з англійської мови за професійним спрямуванням [Текст] : [навч. посіб. для студентів ВНЗ] / Биконя Оксана Павлівна ; [ред. С. І. Мазур]. - Вінниця : Нова Кн., 2010. - 220 с. : іл. - Бібліогр.: с. 217-220.

Верба, Лідія Георгіївна. [Історія англійської мови] [Текст] = History of the English Language : [посіб. для студентів та викладачів ВНЗ] / L. Verba ; [ред. С. І. Мазур]. - Вінниця : Нова Кн., 2006. - 293 с. - Бібліогр.: с. 293.

Гапонів, Алекс Б. Лінгвокраїнознавство. Англомовні країни [Текст] : [підруч. для студентів та викладачів ВНЗ] / Гапонів А. Б., Возна М. О. ; за заг. ред. Бондаренко В. В. - Вінниця : Нова Кн., 2005. - 463 с. : іл. - Бібліогр.: с. 463.

Гідора, Алла Леонідівна. Терміносистеми правових актів ЄС (на матеріалі англійської, німецької, французької та української мов) [Текст] : автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.15 / Гідора Алла Леонідівна ; Держ. закл. „Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського”. - Одеса : Вид-во Чернівец. нац. ун-ту, 2017. - 20 с. - Бібліогр.: с. 17-18.

Глядков, Сергей Владимирович. Англо-русский словарь по патентам и товарным знакам [Текст] = English-Russian Dictionary of Patents and Trademarks : более 11000 терминов и сокр. / С. В. Глядков ; [ред. Генина Л. К., Урванцева А. И.]. - 4-е изд., испр. и доп. - Москва : РУССО, 2003. - 231 с.

Голіцинський, Юрій Борисович. Граматика [Текст] : зб. вправ / Ю. Голіцинський, Н. Голіцинська. - 7-ме вид., випр. та доповн. - Київ : Арій, 2016. - 542, [1] с. - (Англійська мова для школярів). - Бібліогр.: с. 541-542.

Голіцинський, Юрій Борисович. Граматика [Текст] : ключі до вправ : до зб. вправ Ю. Б. Голіцинського / Ю. Голіцинський, Н. Голіцинська. - 7-ме вид., випр. та доповн. - Київ : Арій, 2016. - 287 с. - (Англійська мова для школярів).

Голицынский, Юрий Борисович. Соединенные Штаты Америки [Текст] = United States of America : [пособие по страноведению] / Ю. Б. Голицынский. - Санкт-Петербург : КАРО, 2013. - 446, [1] с. : ил. - (Страноведение).

Мансі, Єлизавета Олександрівна. Astronomy and Philosophy [Текст] = Астрономія і філософія : тексти до підруч. з англ. мови для студентів і аспірантів немов. ф-тів та студентів мов. ф-тів, які вивч. англ. як другу інозем. мову у ВНЗ / Є. О. Мансі, Т. В. Гончарова ; [ред. В. І. Давидов]. - Київ : Арій, 2009. - 59 с.

Мансі, Єлизавета Олександрівна. Atomic Energy and Aviation [Текст] = Атомна енергія і авіація : тексти до підруч. з англ. мови для студентів і аспірантів немов. ф-тів та студентів мов. ф-тів, які вивч. англ. як другу інозем. мову у ВНЗ / Є. О. Мансі, Т. В. Гончарова ; [ред. І. В. Гріліхес]. - Київ : Арій, 2009. - 71 с. : іл.

Мансі, Єлизавета Олександрівна. Biology and Zoology [Текст] = Біологія і зоологія : тексти до підруч. з англ. мови для студентів і аспірантів немов. ф-тів та студентів мов. ф-тів, які вивч. англ. як другу інозем. мову у ВНЗ / Є. О. Мансі ; [ред. О. О. Яременко]. - Київ : Арій, 2008. - 71 с. : іл.

Мансі, Єлизавета Олександрівна. Geography and Agriculture [Текст] = Географія і сільське господарство : тексти до підруч. з англ. мови для студентів і аспірантів немов. ф-тів та студентів мов. ф-тів, які вивч. англ. як другу інозем. мову у ВНЗ / Є. О. Мансі, Т. В. Гончарова ; [ред. М. Є. Люлько]. - Київ : Арій, 2009. - 83 с. : іл.

Мансі, Єлизавета Олександрівна. Defectology and Psychology [Текст] = Дефектологія і психологія : тексти до підруч. з англ. мови для студентів і аспірантів немов. ф-тів та студентів мов. ф-тів, які вивч. англ. як другу інозем. мову у ВНЗ / Є. О. Мансі ; [ред. С. М. Дишлєва]. - Київ : Арій, 2008. - 63 с.

Мансі, Єлизавета Олександрівна. Power and Mechanical Engineering. Electrical Engineering [Текст] = Електромеханіка і електротехніка : тексти до підруч. з англ. мови для студентів і аспірантів немов. ф-тів та студентів мов. ф-тів, які вивч. англ. як другу інозем. мову у ВНЗ / Є. О. Мансі ; [ред. І. А. Сушко]. - Київ : Арій, 2008. - 79 с. : іл.

Мансі, Єлизавета Олександрівна. Mathematics and Economics [Текст] = Математика і економіка : тексти до підруч. з англ. мови для студентів і аспірантів немов. ф-тів та студентів мов. ф-тів, які вивч. англ. як другу інозем. мову у ВНЗ / Є. О. Мансі ; [ред. М. Є. Люлько]. - Київ : Арій, 2008. - 75 с.

Мансі, Єлизавета Олександрівна. Machine Elements and Metalurgy [Текст] = Машинобудування та металургія : тексти до підруч. з англ. мови для студентів і аспірантів немов. ф-тів та студентів мов. ф-тів, які вивч. англ. як другу інозем. мову у ВНЗ / Є. О. Мансі, Т. В. Гончарова ; [ред. М. Є. Люлько]. - Київ : Арій, 2009. - 95 с. : іл.

Мансі, Єлизавета Олександрівна. Medicine and Sports [Текст] = Медицина і спорт : тексти до підруч. з англ. мови для студентів і аспірантів немов. ф-тів та студентів мов. ф-тів, які вивч. англ. як другу інозем. мову у ВНЗ / Є. О. Мансі, Т. В. Гончарова ; [ред. Л. М. Саченко]. - Київ : Арій, 2009. - 75 с.

Мансі, Єлизавета Олександрівна. Music and Painting [Текст] = Музика і живопис : тексти до підруч. з англ. мови для студентів і аспірантів немов. ф-тів та студентів мов. ф-тів, які вивч. англ. як другу інозем. мову у ВНЗ / Є. О. Мансі, Т. В. Гончарова ; [ред. С. М. Дишлєва]. - Київ : Арій, 2009. - 63 с.

Мансі, Єлизавета Олександрівна. Radio Engineering and Computing Tecnique [Текст] = Радіотехніка і комп’ютерна техніка : тексти до підруч. з англ. мови для студентів і аспірантів немов. ф-тів та студентів мов. ф-тів, які вивч. англ. як другу інозем. мову у ВНЗ / Є. О. Мансі, Т. В. Гончарова ; [ред. В. П. Авдієнко] . - Київ : Арій, 2009. - 79 с. : іл.

Мансі, Єлизавета Олександрівна. Physics and Chemistry [Текст] = Фізика і хімія : тексти до підруч. з англ. мови для студентів і аспірантів немов. ф-тів та студентів мов. ф-тів, які вивч. англ. як другу інозем. мову у ВНЗ / Є. О. Мансі ; [ред. О. О. Яременко]. - Київ : Арій, 2008. - 63 с.

Мансі, Єлизавета Олександрівна. Food and Light Industry and Their Tehnologies [Текст] = Харчова і легка промисловість та їх технології : тексти до підруч. з англ. мови для студентів і аспірантів немов. ф-тів та студентів мов. ф-тів, які вивч. англ. як другу інозем. мову у ВНЗ / Є. О. Мансі, Т. В. Гончарова ; [ред. М. Г. Кононенко]. - Київ : Арій, 2009. - 79 с.

Мансі, Єлизавета Олександрівна. Civil Engineering and Architecture [Текст] = Цивільне будівництво та архітектура : тексти до підруч. з англ. мови для студентів і аспірантів немов. ф-тів та студентів мов. ф-тів, які вивч. англ. як другу інозем. мову у ВНЗ / Є. О. Мансі, Т. В. Гончарова ; [ред. І. А. Сушко]. - Київ : Арій, 2009. - 79 с.

Математический словарь на 4-х языках: английский, немецкий, французский, русский [Текст] = Langenscheidts Fachworterbuch Mathematik: englisch, deutsch, franzosisch, russisch / сост. Г. Айзенрайх, Р. Зубе. - Изд. 4-е. - Москва : АСТ [и др.], 2003. - 1458 с.

Нагорная, Александра Викторовна. Все местоимения английского языка [Текст] / А. В. Нагорная ; [ред. Н. П. Румянцева]. - Москва : Айрис-пресс, 2013. - 93, [2] с. - (Английский – это просто).

Ондатже, Майкл. Английский пациент [Текст] = The English Patient : кн. для чтения на англ. яз. / М. Ондатже ; адапт., сокр. и слов. И. Б. Загородней. - Санкт-Петербург : Антология, 2016. - 126, [1] с. - (Abridged Bestseller).

Письменная, Ольга Александровна. Окна в англоязычный мир [Текст] = Windows on the English-Speaking World : история, география, соц. аспекты, языковая ситуация : (конспекты, словарики, вопросы) / О. А. Письменная. - Москва : Славян. дом кн. [и др.], 2005. - 535 с. : ил. - (Вас ждет успех!). - Библиогр.: с. 527.

Степаненко, Микола Іванович. Політичне сьогодення української мови: актуальний перифрастикон [Текст] : монографія / Микола Степаненко. - Харків : Іванченко І. С., 2017. - 614 с. - Містить бібліогр. – Алф. покажч.: с. 605-613.

Торн, Тони. Словарь современного англоязычного сленга [Текст] / Тони Торн ; [ред. Г. Г. Геннис]. - Москва : АСТ [и др.], 2010. - 477, [2] с.

Угарова, Елена Владимировна. Все модальные глаголы английского языка [Текст] : [крат. справ.] / Е. В. Угарова ; [ред. Е. В. Банкова]. - Москва : Айрис-пресс, 2015. - 94, [2] с. - (Английский – это просто).

Учебник по лексикологии [Текст] / [Толочин И. В., Лукьянова Е. А., Коновалова М. Н., Сорокина М. В.] ; под ред. И. В. Толочина. - Санкт-Петербург : Антология, 2014. - 349 с. - Библиогр.: с. 344-346.

Фомічова, Валерія Олегівна. Причини аморфізаційних змін у мовах різних типів [Текст] : автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.15 / Фомічова Валерія Олегівна ; Держ. закл. „Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського”. - Одеса : ЧДУ ім. Петра Могили, 2017. - 17 с. - Бібліогр.: с. 14-15.

Черноватий, Леонід Миколайович. Переклад англомовних текстів засобів захисту інтелектуальної власності. Патенти, знаки для товарів та послуг [Текст] : [навч. посіб. для студентів ВНЗ / Л. М. Черноватий, С. О. Царьова] ; ред. Л. М. Черноватий, В. І. Карабан. - Вінниця : Нова Кн., 2011. - 302 с. : іл. - (Dictum factum). - Містить бібліогр.

Чечель, Євгенія Георгієвна. Англійська мова для вищих навчальних мистецьких закладів [Текст] : підруч. для студентів та аспірантів ВНЗ / Є. Г. Чечель, Н. П. Чечель ; [відп. ред. А. В. Сотніков]. - Вінниця : Нова Кн., 2011. - 455 с. - Бібліогр.: с. 454-455.

 

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО


Жиленко, Микола Петрович (кандидат технічних наук ; 1937). Стратеги туману [Текст] : [дослідж., комент., критика] / Микола Жиленко. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2011. - 411 с.

Листи до Олеся Гончара [Текст] : У 2 кн. Кн. 2 : (1983-1995) / [упоряд., передм., прим., комент М. І. Степаненка]. - Київ : Сакцент Плюс, 2016. - 735 с. - Бібліогр.: с. 572. – Ім. покажч.: с. 573-734.

Ткаченко, Сергій Іванович. Лісові денники Петра Сороки: малярство і метафізика [Текст] : монографія / Сергій І. Ткаченко. - Харків : Слово, 2016. - 197 с. - Бібліогр.: с. 172-189.

Ткаченко, Сергій Іванович. Пророки степу & апостоли лісу [Текст] / Сергій І. Ткаченко ; [ред. Т. К. Щегельська]. - Київ : УАІД „Рада”, 2012. - 164, [2] с. : іл. - Містить бібліогр.

Хрестоматія сучасної української дитячої літератури [Шрифт Брайля] : для читання в 1, 2 кл. У 2 ч. Ч. 1 / [уклад. Т. В. Стус]. - Київ : Республік. будинок звукозапису і друку УТОСу, 2017. - 48 арк. - (Шкільна бібліотека). - 188-85.

Хрестоматія сучасної української дитячої літератури [Шрифт Брайля] : для читання в 1, 2 кл. У 2 ч. Ч. 2 / [уклад. Т. В. Стус]. - Київ : Республік. будинок звукозапису і друку УТОСу, 2017. - 44 арк. - (Шкільна бібліотека). - 188-85.

Хрестоматія сучасної української дитячої літератури [Шрифт Брайля] : для читання в 3, 4 кл. У 2 ч. Ч. 1 / [уклад. Т. В. Стус ; авт. передм. Т. В. Стус]. - Київ : Республік. будинок звукозапису і друку УТОСу, 2017. - 54 арк. - (Шкільна бібліотека). - 244-47.

Хрестоматія сучасної української дитячої літератури [Шрифт Брайля] : для читання в 3, 4 кл. У 2 ч. Ч. 2 / [уклад. Т. В. Стус ; авт. передм. Т. В. Стус]. - Київ : Республік. будинок звукозапису і друку УТОСу, 2017. - 62 арк. - (Шкільна бібліотека). - 244-48.

 

РЕЛІГІЯ. ВІЛЬНОДУМСТВО


Біблія, або Книги Святого Письма Старого та Нового Заповіту [Текст] / пер. Р. Турконяка. - Київ : Новий друк, 2016. - 1063 с.

Еременко, Владимир М. Виденье реформации Украины [Текст] / Владимир Еременко. - Черкассы : Інтроліга ТОР, 2016. - 259 с. - Библиогр.: с. 257.

Ли, Хунчжи. Чжуань Фалунь [Текст] / Ли Хунчжи. - Киев : Феникс, 2014. - 353 с.

Лі, Хунчжи. Чжвань Фалунь. Обертання Фалунь [Текст] / Лі Хунчжи. - Київ : Фенікс, 2014. - 382 с.

 

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

 

Коляда, Владимир Иванович (доцент ; 1954). Генезис гуманитарных наук. Античность [Текст] : проект „Запорожье-научное” под патронатом А. Богуслаева / В. И. Коляда, В. Г. Прушковский ; [ред. В. И. Коляда] ; Благотвор. фонд „Фонд Добрых Дел”, Запорож. нац. техн. ун-т. - Запорожье : Друкар. світ, 2017. - 333 с. - Содерж. библиогр.

 

ПСИХОЛОГІЯ


„Зелені кімнати”: психологічні особливості організації роботи з дітьми [Текст] : [метод. рек. / Н. П. Бочкор, О. М. Цільмак, О. В. Швед та ін. ; упоряд. Н. П. Бочкор ; ред. О. М. Бандурка, К. Б. Левченко] ; Харків. нац. ун-т внутр. справ [та ін.]. - Київ : Агентство „Україна”, 2012. - 111 с. - Бібліогр.: с. 104-106.