НОВІ НАДХОДЖЕННЯ ДО БІБЛІОТЕКИ В IV кв. 2017 РОКУ

 

ПРИРОДНИЧІ НАУКИ


Екологічна політика в Україні: погляд громадськості [Текст] : матеріали Першої всеукр. конф. екол. громадськості, (Київ, 15-16 груд. 2000 р.) / М-во екології та природ. ресурсів України, Регіон. екол. центр України ; [упоряд. Хімко Р. В. ; релкол.: Хімко Р. В., Корецький С. П. та ін.]. - Київ : Інфотерра, 2001. - 392 с.

Екологічна політика та впровадження принципів сталого розвитку в Україні: участь громадськості [Текст] : матеріали Другої Всеукр. конф. екол. громадськості, [Київ], 14-16 груд. 2001 р. / [редкол.: Тимочко Т. В. та ін.]. - Київ : Центр екол. освіти та інформації, 2002. - 239 с.

Стратегія сталого розвитку України: завдання освіти щодо її реалізації [Текст] : матеріали ІІІ Всеукр. форуму „Освіта для збалансованого розвитку”, [Київ], 12-13 квіт. 2017 р. / Нац. екол.-натураліст. центр учнів. молоді М-ва освіти і науки України, Всеукр. екол. ліга ; [відп. ред. Тимочко Т. В.]. - Київ : Центр екол. освіти та інформації, 2017. - 180 с. - Містить бібліогр.

Термена, Борис Костянтинович. Охорона та раціональне використання природних ресурсів [Текст] : [навч. посіб. для ВНЗ] / Термена Б. К., Літвіненко С. Г. - Чернівці : Книги - XXI, 2005. - 167 с. : іл. - Бібліогр.: с. 166-167.

 

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ


Амелькин, Владимир Васильевич. Геометрия на плоскости [Текст] : теория, задачи, решения : учеб. пособие по математике / В. В. Амелькин, В. Л. Рабцевич, В. Л. Тимохович ; [ред. Е. П. Горелик, Е. Е. Давыдик]. - Минск [и др.] : Асар [и др.], 2003. - 590 с. : ил. - Библиогр.: с. 589-590. - Предм. указ.: с. 583-588.

Валь, Олександр Данилович. Теорія ймовірностей ... від найпростішого [Текст] : [навч. посіб. для студентів ВНЗ] / Олександр Валь, Степан Королюк, Степан Мельничук. - 2-ге вид. - Чернівці : Книги - XXI, 2007. - 159 с. - Бібліогр.: с. 150.

Вісник Черкаського університету [Текст] : [наук. журн.] : Серія: Прикладна математика. Інформатика. № 1-2. 2016 / Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [голов. ред. Черевко О. В.]. - Черкаси : ЧНУ, 2016. - 124 с. - Містить бібліогр. - 45-00.

Одарич, Володимир Андрійович. Прикладна фотометрична еліпсометрія [Текст] / В. А. Одарич ; [ред. В. А. Одарич]. - Київ : ПУЛЬСАРИ, 2017. - 414 с. - Містить бібліогр.

Хокинг, Стивен. Три книги о пространстве и времени [Текст] : [пер. с англ.] / Стивен Хокинг ; [отв. ред. Т. Уварова]. - Санкт-Петербург : Амфора, 2014. - 366, [1] с. : ил.

 

ХІМІЧНІ НАУКИ


Бобрівник, Леонід Дем’янович. Органічна хімія [Текст] : (за новою хім. номенклатурою) : підруч. для студентів ВНЗ / Бобрівник Л. Д., Руденко В. М., Лезенко Г. О. ; [ред. Н. М. Серафін]. - Київ [та ін.] : Перун, 2002. - 542, [1] с. : іл. - Алф. покажч.: с. 529-539 .

 

НАУКИ ПРО ЗЕМЛЮ

(геодезичні, геофізичні, геологічні і географічні науки)


Гуцуляк, Василь Миколайович. Ландшафтознавство: теорія і практика [Текст] : навч. посіб. / В. М. Гуцуляк. - Чернівці : Книги - XXI, 2008. - 167 с. : іл. - Бібліогр.: с. 151-165. - ISBN 978-966-2147-20-9 : 20-00.

Рамкова Директива про морську стратегію [Текст] / [Всеукр. екол. ліга, Центр екол. освіти та інформації ; голов. ред. Тимочко Т. В.]. - Київ : СТ-Друк, 2017. - 31 с. - (Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги) (Серія „Європейська інтеграція” ; №6 (162)). - Містить бібліогр.

Шереметьева, Татьяна Леонидовна. 50 самых красивых мест на Земле, которые необходимо увидеть [Текст] / [Шереметьева Т. Л.]. - Минск : Харвест [и др.], 2011. - [32] с. : ил. - (Мир увлечений). - На тит. л. авт. не указ.

 

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ


Голубев, Глеб Николаевич. Всколыхнувший мир [Текст] : Дарвин: литератур. портрет : [для сред. шк. возраста] / Глеб Голубев ; [ред. Н. Тимофеева]. - Москва : Мол. гвардия, 1982. - 172, [2] с. : ил. - (Пионер – значит первый ; вып. 75).

Мотузний, Василь Оврамович. Біологія [Текст] : навч. посіб. для учнів 10-11 кл. загальноосвіт. навч. закл. / В. О. Мотузний ; за ред. О. В. Костильова. - 2-ге вид., стер. - Київ : Світ успіху, 2011. - 750, [1] с. : іл.

Природно-заповідний фонд України [Текст] / [Всеукр. екол. ліга, Центр екол. освіти та інформації ; голов. ред. Тимочко Т. В.]. - Київ : СТ-Друк, 2017. - 31 с. - (Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги) (Серія „Охорона навколишнього середовища” ; №5 (161)). - Містить бібліогр.

Пыльцына, Елена Евгеньевна. Аквариум и аквариумные рыбки [Текст] : золотые советы для начинающих / Е. Пыльцына ; [ред. Рублев С.]. - Ростов-на-Дону : Владис, 2010. - 639 с., [32] с. ил. : ил. - Алф. указ.: с. 615-622.

Руденко, Світлана Степанівна. Загальна екологія. Практичний курс [Текст] : [навч. посіб. У 2 ч.]. Ч. 1 : Урбоекосистеми / Руденко С. С., Костишин С. С., Морозова Т. В. - Чернівці : Книги - XXI, 2008. - 340 с. : іл. - Бібліогр.: с. 328-334. – Предм. покажч.: с. 320-323. – Покажч. назв: с. 324-327.

Руденко, Світлана Степанівна. Загальна екологія. Практичний курс [Текст] : [навч. посіб. У 2 ч.]. Ч. 2 : Природничі наземні екосистеми / Руденко С. С., Костишин С. С., Морозова Т. В. - Чернівці : Книги - XXI, 2008. - 305 с. : іл. - Бібліогр.: с. 286-288. – Предм. покажч.: с. 289-292. – Покажч. назв: с. 293-298.

Шабатура, Микола Никанорович. Біологія людини [Текст] : підруч. для 8-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / Шабатура М. Н., Матяш Н. Ю., Мотузний В. О. ; [ред. С. Андрющенко]. - Вид. 3-тє, переробл. - Київ : Генеза, 2004. - 190, [1] с. : іл.

Шаповал, Андрій Іванович. Документи С. Я. Парамонова у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського [Текст] : джерелознав. дослідж. : наук. кат. / А. І. Шаповал ; [відп. ред. Яременко Л. М.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т архівознавства. - Київ : НБУВ, 2016. - 348 с. : іл. - Ім. покажч.: с. 333-345.

 

ТЕХНІКА І ТЕХНІЧНІ НАУКИ

ТЕХНІКА І ТЕХНІЧНІ НАУКИ В ЦІЛОМУ


Михайленко, Всеволод Євдокимович. Основи біодизайну [Текст] : [навч. посіб. для студентів ВНЗ] / В. Є. Михайленко, О. В. Кащенко ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. - Київ : Каравела, 2011. - 223 с. : іл. - Бібліогр.: с. 168-171.

Поводження з відходами в Україні: законодавство, економіка, технології [Текст] : зб. матеріалів Нац. форуму, [Київ], 4-5 листоп. 2014 р. / [Всеукр. екол. ліга, Екол. рециклінг. асоц. України та ін. ; відп. ред. Тимочко Т. В.]. - Київ : Центр екол. освіти та інформації, 2014. - 187 с. : іл. - Містить бібліогр.

Поводження з відходами в Україні: законодавство, економіка, технології [Текст] : Матеріали Нац. форуму, [Луганськ], 24-25 жовт. 2013 р. / [Всеукр. екол. ліга, Центр муніцип. технологій та ін. ; відп. ред. Тимочко Т. В.]. - Київ : Центр екол. освіти та інформації, 2013. - 186 с. : іл. - Містить бібліогр.

Проблеми та перспективи формування Стратегії поводження з небезпечними відходами в Україні [Текст] : матеріали Нац. форуму „Поводження з відходами в Україні: законодавство, економіка, технології”, [Київ], 22-23 листоп. 2016 р. / [Всеукр. екол. ліга, Екол. рециклінг. асоц. України та ін. ; відп. ред. Тимочко Т. В.]. - Київ : Центр екол. освіти та інформації, 2016. - 107 с. : іл. - Містить бібліогр.

Формування стратегії поводження з відходами в умовах децентралізації влади: проблеми та перспективи реалізації на рівні місцевих громад [Текст] : зб. матеріалів Нац. форуму „Поводження з відходами в Україні: законодавство, економіка, технології”, [Київ], 10-11 листоп. 2015 р. / [Всеукр. екол. ліга, Екол. рециклінг. асоц. України та ін. ; відп. ред. Тимочко Т. В.]. - Київ : Центр екол. освіти та інформації, 2015. - 163 с. - Містить бібліогр.

 

ЕНЕРГЕТИКА


Бабенко, Олег Олександрович. Нове наше море... [Текст] : сторінками історії буд-ва Кременчуцького гідровузла / Олег Бабенко, Іван Петренко ; [голов. ред. Т. С. Самиляк]. - Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2016. - 379 с. : іл. - (Архівні документи свідчать). - Бібліогр.: с. 370-379.

 

РАДІОЕЛЕКТРОНІКА


Задорожный, Иван Степанович. Записки Главного конструктора. Профессионалы. Создание инновационных товаров повышенной новизны и сложности [Текст] : [монография] / И. С. Задорожный. - Черкассы : [б. и.], 2009. - 247 с. : ил. - Библиогр.: с. 222-241.

Левин, Александр Шлемович. Самоучитель работы на компьютере [Текст] / Александр Левин ; [ред. Ю. Сергиенко]. - 11-е изд. - Москва [и др.] : Питер, 2010. - 698 с. : ил. - Алф. указ.: с. 690-698. - ISBN 978-5-49807-799-4 : 50-00.

Основи криптографічного захисту інформації [Текст] : підручник / [Г. М. Гулак, В. А. Мухачов, В. О.Хорошко, Ю. Є. Яремчук ; ред. В. О. Дружиніна] ; Вінниц. нац. техн. ун-т. - Вінниця : ВНТУ, 2011. - 198 с. - Бібліогр.: с. 195-198.

 

ТЕХНОЛОГІЯ МЕТАЛІВ.

МАШИНОБУДУВАННЯ. ПРИЛАДОБУДУВАННЯ


Задорожний, Іван Степанович. Підвищення характеристик якості елементів, пристроїв і систем оптико-електроних комплексів рухомих об’єктів [Текст] : [монографія] / І. С. Задорожний, В. І. Задорожний ; за ред. І. С. Задорожного ; Черкас. держ. технол. ун-т. - Черкаси : ЧДТУ, 2008. - 423 с. : іл. - Бібліогр.: с. 407-420.

 

ХАРЧОВІ ВИРОБНИЦТВА


Гриль [Текст] / [отв. ред. И. Лазарев, Т. Радина, Е. Левашева]. - Москва : Эксмо, 2010. - 63 с. : ил. - (Школа Гастронома). - ISBN 978-5-699-42578-5 : 17-50.

Домарецький, Віталій Афанасійович. Технологія солоду та пива [Текст] : [підруч. для студентів ВНЗ, які навчаються за спец. „Технологія бродил. вир-в і виноробства”] / В. А. Домарецький ; Нац. ун-т харч. технологій. - Київ : ІНКОС, 2004. - 424 с. : іл. - (Харчова промисловість). - Бібліогр.: с. 418-419.

Иида, Ориха. Суши [Текст] : энциклопедия / Ориха Иида, Оксана Путан ; [отв. ред. М. В. Васильева]. - Москва : Астрель [и др.], 2011. - 214 с. : ил.

Козлова, Светлана Николаевна. Кулинарная характеристика блюд [Текст] : [учеб. пособие для нач. проф. образования по профессии 260807.01 „Повар, кондитер”] / С. Н. Козлова, Е. Ю. Фединишина ; [ред. Е. И. Чистякова]. - 5-е изд., стер. - Москва : Академия, 2013. - 191 с. : ил. - (Начальное профессиональное образование). - Библиогр.: с. 186.

Лазарева, Оксана Васильевна. Блюда из 4 или 5 ингредиентов [Текст] : 500 рецептов вкуснейших блюд / Оксана Лазарева ; [ред. Л. О. Кратенко]. - Харьков : Аргумент принт [и др.], 2014. - 253 с., [16] с. ил. - (Полезная книга).

Олівер, Джеймі. Смачні страви за 30 хвилин від Джеймі [Текст] : [пер. з англ.] / Джеймі Олівер ; [голов. ред. М. Савка] ; світлини Д. Лофтуса. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2016. - 287 с. : іл. - Алф. покажч.: с. 276-287.

Пісна кухня [Текст] : найкращі страви від закусок до десертів: обряд. страви до церков. свят / [уклад. Кузьміна Л. М. ; голов. ред. С. С. Скляр]. - Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 2015. - 347, [5] с.

Ростовський, Володимир Сергійович. Кухні народів світу [Текст] : підручник / В. С. Ростовський ; [ред. М. В. Кухаришина]. - Київ : Кондор, 2016. - 501 с.

Рыбные салаты и закуски [Текст] / [отв. ред. И. Лазарев, Т. Радина, Е. Левашева]. - Москва : Эксмо, 2011. - 62, [1] с. : ил. - (Школа Гастронома).

365 блюд для микроволновки [Текст] / [авт.-сост. И. Н. Смирнова ; отв. ред. Т. Радина]. - Москва : Эксмо, 2008. - 126, [1] с. : ил.

Цвєк, Дарія (1909-2004). У будні і свята [Текст] / Дарія Цвєк ; [голов. ред. М. Савка]. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2016. - 469, [2] с. : іл. - Покажч. страв: с. 456-470.

 

БУДІВНИЦТВО


Спрингмен, Николас. Ремонт без проблем [Текст] : стиль, дизайн, соврем. техники, инструменты, материалы : практ. рук. : [пер. с англ.] / Спрингмен Николас, Чепмен Джейн ; [гл. ред. Т. В. Левичева]. - Москва : Ниола 21-й век, 2003. - 253 с. : ил. - Предм. указ.: с. 248-252.

 

ТРАНСПОРТ


Гейко, Юрий Васильевич. Автоликбез-2 [Текст] / Юрий Гейко ; [отв. ред. О. Саитова]. - Москва : Эксмо, 2010. - 414 с.

900 советов автолюбителю [Текст] / [сост. А. В. Березнев, Т. С. Березнева, Г. П. Цветкова]. - Минск : Парадокс, 2001. - 383, [1] с. : ил. - (Мастер). - ISBN 985-451-101-4 : 35-00.

Страшевич, Василь Борисович. Хроніка Черкаського неба [Текст] : [іст.-краєзнав.] нарис / В. Б. Страшевич. - Черкаси : [б. в.], 2017. - 39 с. : іл. - (Старі Черкаси). - Бібліогр.: с. 38-39.

 

РОСЛИННИЦТВО


Гминдер, Андреас. Грибы [Текст] : более 300 видов грибов : иллюстрир. справ. : [пер. с нем] / Андреас Гминдер, Таня Бенинг ; [гл. ред. С. С. Скляр]. - 3-е изд. - Харьков [и др.] : Клуб семейн. досуга, 2014. - 255 с. : ил. - Алф. указ.: с. 248-253.

 

ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО. ЛІСОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ


Проблеми збереження та відтворення лісів України [Текст] / [Всеукр. екол. ліга, Центр екол. освіти та інформації ; голов. ред. Тимочко Т. В.]. - Київ : СТ-Друк, 2017. - 40 с. - (Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги) (Серія „Стан навколишнього середовища” ; №3 (159)). - Містить бібліогр.

 

ТВАРИННИЦТВО


Корж, Валерий Николаевич. Полный справочник пчеловода [Текст] / В. Н. Корж ; [гл. ред. С. С. Скляр]. - Харьков [и др.] : Клуб семейн. досуга, 2016. - 413 с. : ил. - Библиогр.: с. 406.

Котова, Галина Николаевна. Разведение пчел. Продукты пчеловодства [Текст] / Г. Н. Котова, Б. Л. Воробьев. - Москва : Издат. Дом МСП, 2011. - 218, [1] с. : ил.

 

ВЕТЕРІНАРІЯ


Галанин, Георгий Георгиевич. Ваша кошка [Текст] : [иллюстрир. диагност.] атлас : [здоровье, первая помощь] / Г. Г. Галанин ; [гл. ред. Т. В. Гордиенко]. - Санкт-Петербург [и др.] : Полигон [и др.], 2012. - 159 с. : ил.

 

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я. МЕДИЧНІ НАУКИ


На варті здоров’я [Текст] : становлення й розвиток охорони здоров’я на Звенигородщині, 1833-2008 / [авт. текстів і упоряд. Л. Г. Поштаренко ; ред.-упоряд. Ф. Ф. Білецький]. - Звенигородка : Комун. видавн.-полігр. п-во, 2008. - 163 с. : іл. - (Люди. Події. Факти). - Бібліогр.: с. 162.

Самородская, Ирина. Скажите, доктор... [Текст] : 149 вопр. и ответов о здоровье / [И. Самородская ; ред. И. Липовец]. - Москва : Собеседник, 2013. - 159 с. : ил. - (Библиотека „Собеседника” ; вып. 3 (44)).

 

ГІГІЄНА


Бакстер-Райт, Эмма. 1001 рецепт вашей молодости, или Как сохранить здоровье и красоту [Текст] : [пер. с англ.] / Эмма Бакстер-Райт ; [ред. И. А. Перевезенцева, Е. Р. Никитина]. - Москва : Мартин, 2010. - 223 с. : ил. - Алф. указ.: с. 221-223.

Богданова, Наталья Александровна. Группы крови: индивидуальное питание, доступное каждому [Текст] / Наталья Богданова ; [гл. ред. М. В. Смирнова]. - Санкт-Петербург : Невский проспект, 2002. - 153 с. - (Истоки здоровья).

 

КЛІНИЧНА МЕДИЦИНА


Богданова, Наталья Александровна. Группы крови: индивидуальная программа жизни [Текст] / Н. А. Богданова ; [гл. ред. М. В. Смирнова]. - Санкт-Петербург : Невский проспект, 2002. - 155 с. - (Истоки здоровья). - ISBN 5-94371-124-4 : 25-00.

Гордеева, Катерина. Победить рак [Текст] / Катерина Гордеева ; [ред. И. Богат, В. Чуткова]. - Москва : Захаров, 2013. - 412, [3] с., [16] с. ил.

Клінічна імунологія та алергологія [Текст] : посіб. для практ. занять / [В. В. Чоп’як, Г. О. Потьомкіна, А. М. Гаврилюк та ін.]. - Київ : Медицина, 2017. - 223 с. - Містить бібліогр. - ISBN 978-617-505-562-5 : 145-00.

Основи психотерапії [Текст] : навч. посіб. [для ВНЗ / К. В. Седих, О. О. Фільц, В. І. Банцер та ін.] ; за ред. К. В. Седих, О. О. Фільц. - Київ : Академвидав, 2016. - 189, [2] с. - (Альма-матер). - Бібліогр.: с. 191.

Соловьева, Вера Андреевна. Лесные эликсиры [Текст] : целеб. настойки и отвары / [В. А. Соловьева ; отв. ред. Е. Рыбакова]. - Санкт-Петербург : Амфора, 2012. - 47 с. : ил. - (Кладовая здоровья). - На тит. л. авт. не указ.

Углов, Федор Григорьевич (академік Академії медичних наук СРСР).
Под белой мантией [Текст] : [эссе] / Ф. Г. Углов ; [ред. М. С. Черникова]. - Москва : Сов. Россия, 1984. - 317, [2] с.

Цуцуми, Йосиро. Упрощенная методика сохранения здоровья пальцевыми упражнениями [Текст] / Йосиро Цуцуми ; [ред. К. А. Шеметова]. - Москва : Анфас, 1991. - 156 с. : ил.

 

СОЦІОЛОГІЯ


Кобзарь, Анатолий Ильич. Популярно о сексологии в жизни женщин и мужчин [Текст] / А. И. Кобзарь ; [ред. Л. П. Гобелевская]. - Харьков : Тип. Мадрид, 2016. - 25 с. - Библиогр.: с. 26. - 20-00.

Лафицкая, Наталия Владимировна (кандидат соціологічних наук).
Дети в западне, или Насилие внутри семьи [Текст] / Н. В. Лафицкая ; [ред. Н. П. Дралова]. - Санкт-Петербург : Реноме, 2013. - 158, [1] с., [12] с. ил. - Библиогр.: с. 119-130.

Особливості інформаційного забезпечення національного консенсусу в сучасній Україні [Текст] = Specifities of informational providing for national consensus in modern Ukraine = Особенности информационного обеспечения национального консенсуса в современной Украине : [монографія / Попик В. І., Онищенко О. С., Горовий В. М. та ін. ; ред. Т. Дубас та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : НБУВ, 2016. - 218 с. - Бібліогр.: с. 198-218.

 

ІСТОРІЯ. ІСТОРИЧНІ НАУКИ


Баран, Володимир Данилович. Давні слов’яни [Текст] / В. Д. Баран ; [за заг. ред. В. А. Смолія ; НАН України, Ін-т археології, Ін-т історії України]. - Київ : Альтернативи, 1998. - 335 с. : іл. - (Україна крізь віки ; т. 3). - Бібліогр.: с. 321-333.

Бунич, Игорь Львович. Золото партии [Текст] : ист.-публицист. исслед. / Игорь Бунич. - Киев [и др.] : А.С.К. [и др.], 1998. - 350 с.

Бунич, Игорь Львович. Хроника чеченской бойни и шесть дней в Буденновске [Текст] / Игорь Бунич ; [ред. Б. Сапегин, Е. Афанасьева]. - Санкт-Петербург : Облик, 1995. - 318, [2] с., [32] с. ил.

Буртик, Іван Васильович (почесний доктор Українського Вільного Університету (Німеччина)). Спогади про життя українського народу в ХХ столітті [Текст] = The Memories about the life of Ukrainian people in the XX-th century / Іван Буртик ; [упоряд. Т. Чернега]. - Астана : Казполіграфіздат, 2015. - 215 с., [62] с. іл. : іл.

Бусленко, Людмила Миколаївна. М. В. Довнар-Запольський як історик України [Текст] / Людмила Бусленко ; [відп. ред. Д. С. Гордієнко] ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. - Київ : Сталь, 2007. - 100, [3] с. : іл. - Бібліогр.: с. 91-101.

Від Рейхстагу до Іводзіми. У полум’ї війни [Текст] : Україна та українці у Другій світовій / [В. В’ятрович, С. Громенко, М. Майоров та ін. ; під заг. ред. Я. Примаченко]. - Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 2017. - 352 с., [16] с. іл. - (Історія без цензури). - Бібліогр.: с. 347-352.

Голодомор 1932-1933 років: втрати української нації [Текст] : матеріали Міжнар. наук-практ. конф., (Київ, 4 жовт. 2016 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Нац. музей „Меморіал жертв Голодомору” [та ін.] ; [упоряд. Ю. Коцур ; ред. Л. Гасиджак]. - Київ : Олег Філюк, 2017. - 197 с. - Містить бібліогр.

Гуржій, Олександр Іванович (кандидат історичних наук). Гетьманська Україна [Текст] / О. І. Гуржій, Т. В. Чухліб ; [заг. ред. В. А. Смолія ; НАН України, Ін-т історії України]. - Київ : Альтернативи, 1999. - 303 с. : іл. - (Україна крізь віки ; т. 8). - Бібліогр.: с. 298-300.

Драгоманов, Михайло Петрович. Про українських козаків, татар та турків [Текст] : з дод. про життя М. Драгоманова / Михайло Драгоманов ; [ред. О. М. Дмитренко]. - Київ : Дніпро, 1991. - 43, [1] с. - (Про часи козацькі на Україні).

За Україну, за її долю, за честь і волю, за народ! [Образотворчий матеріал] : фотолітопис до 100-річчя Укр. нац. революції, 1917-1921 рр. / [авт.-упоряд. Р. Грицьків, М. Ковальчук та ін. ; наук. ред. Р. Грицьків, В. Берковський та ін.]. - Київ : Ін Юре, 2017. - 361 с., [104] с. іл. - Кн. у коробці.

Іваницька, Ольга Павлівна. Франко – каудильйо Іспанії [Текст] / О. П. Іваницька. - Чернівці : Книги - XXI, 2006. - 431 с., ХХХІІ с.іл. - Бібліогр.: с. 402-430.

Історія України [Текст] : тести, 6-11 кл. : посібник / [авт.-уклад. О. Д. Бойко, Є. М. Страшко, О. В. Ростовська та ін.] ; за ред. О. Д. Бойка. - Київ : Академвидав, 2011. - 271 с. : іл.

Клименко, Олександр Петрович (1960). Фронтовий альбом [Образотворчий матеріал] = Frontline album / Олександр Клименко ; [фот. Клименко О. П.]. - Київ : АВІАЗ, 2016. - 239 с. : іл.

Коваль, Михайло Васильович (доктор історичних наук). Україна в Другій світовій і Великій Вітчизняній війнах (1939-1945 рр.) [Текст] / М. В. Коваль ; [заг. ред. В. А. Смолія ; НАН України, Ін-т історії України]. - Київ : Альтернативи, 1999. - 335 с. : іл. - (Україна крізь віки ; т. 12). - Бібліогр.: с. 333-334.

Колісник, Василь Іванович. Богодухівка [Текст] : відоме та призабуте з минулого / Василь Колісник, Любов Колісник (Кузнецова). - Черкаси : Вертикаль, 2017. - 235 с., [8] с. іл. - Бібліогр.: с. 232-234.

Корнієнко, Вячеслав Васильович. Графіті Софії Київської ХІ – початку XVIII ст.: інформаційний потенціал джерела [Текст] : [монографія] / Вячеслав Корнієнко ; [відп. ред. Н. М. Нікітенко] ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. - Київ : Слово, 2014. - 318, [1] с. : іл. - Бібліогр.: с. 282-313. - Ім. покажч.: с. 314-319.

Крип’якевич, Іван Петрович. Львівська Русь в першій половині XVI ст. [Текст] : дослідж. і матеріали / Іван Крип’якевич ; [редкол.: Я. Дашкевич та ін. ; упоряд. М. Капраль ; АН України, Ін-т укр. археографії]. - Київ : Ін-т укр. археографії, 1994. - 388, [2] с. - (Львівські історичні праці. Джерела ; вип. 2). - Ім. покажч.: с. 354-383. - Геогр. покажч.: с.384-388. - Нумізмат.-метрол. покажч.: с. 389.

Крупницький, Борис Дмитрович. Зі спогадів історика [Текст] / Борис Крупницький ; упоряд., [ред.] Д. Гордієнко ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. - Київ : Гордукова І. Є., 2017. - 143 с. : іл. - Ім. покажч.: с. 104-142.

Кульчицький, Станіслав Владиславович (доктор історичних наук).
Україна між двома війнами (1921-1939 рр.) [Текст] / С. В. Кульчицький ; [заг. ред. В. А. Смолія ; НАН України, Ін-т історії України]. - Київ : Альтернативи, 1999. - 335 с. : іл. - (Україна крізь віки ; т. 11). - Бібліогр.: с. 332-334.

Литвин, Володимир Михайлович. Історія України [Текст] : навч. посіб. / В. М. Литвин, В. М. Мордвінцев, А. Г. Слюсаренко ; [голов. ред. С. В. Бартош] ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ : Знання-Прес, 2002. - 669 с.

Іван Мазепа [Текст] : худож.-докум. кн. : для серед. і старш. шк. віку / [упоряд. В. Шевчук ; редкол.: Мушкетик Ю. М. (голова) та ін.] ; худож. Л. Кацнельсон. - Київ : Веселка, 1992. - 131, [1] с. : іл.

Матюшенко-Гребенюк, Надія. Голос землі [Текст] : нарис-оповідка про труд. будні людей найменшого села Смілянщини : присвяч. 25-річчю Незалежності України / [Н. І. Матюшенко-Гребенюк]. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2016. - 22 с. : іл.

Мельниченко, Василь Миколайович (професор). Черкащина в добу української революції, 1917-1921 рр. [Текст] : навч. посіб. / В. М. Мельниченко ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Черкас. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України. - Черкаси : Вертикаль, 2016. - 199 с. : іл. - Бібліогр.: с. 173-182. – Ім. покажч.: с. 194-196. – Геогр. покажч.: с. 197-199.

Містечко ратників та майстрів [Текст] : (з історії с. Мошни) / [І. Л. Левченко, М. Ф. Ісаєнко, В. А. Тесля та ін. ; упоряд. М. М. Якименко ; ред. В. Клічак] ; Спілка краєзнавців Мошнів. краю „Артанія”. - Київ : Просвіта, 2007. - 102 с., ХVІ с. іл. : іл. - Бібліогр.: с. 100-101.

Народження країни. Від краю до держави [Текст] : назва, символіка, територія і кордони України / [К. Галушко, А. Гречило, С. Громенко та ін. ; упоряд. К. Галушко]. - Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 2016. - 350 с., [16] с. іл. - (Історія без цензури). - Бібліогр.: с. 347-348.

Непомнящий, Николай Николаевич. Сто великих тайн [Текст] / Н. Н. Непомнящий, А. Ю. Низовский ; [гл. ред. С. Дмитриев]. - Москва : Вече, 2002. - 575 с. : ил. - (100 великих).

Нестеренко, Петро Володимирович. Допоміжні історичні дисципліни: геральдика, фалеристика [Текст] : навч. посіб. / Петро Нестеренко ; [ред. Василенко Л. Г.] ; Нац, акад. образотвор. мистецтва і архітектури. - Київ : Кондор, 2015. - 446 с. : іл. - Містить бібліогр.

Полянська, Ірина. Ордени кінця XVIII-середини ХХ століття з колекції Львівського історичного музею [Образотворчий матеріал] = Ордена конца XVIII-середины XX века из коллекции Львовского исторического музея = Orders from the late 18th-mid 20th centuries from the collection of the Lviv History Museum = Ordery konca XVIII-polowy XX wieku ze zbiorow Lwowskiego Muzeum Historycznego : [альбом] / Ірина Полянська ; [наук. ред. О. Роман ; Львів. іст. музей]. - Львів : Апріорі, 2013. - 117, [2] с. : іл.

Радзинский, Эдвард Станиславович. Распутин: жизнь и смерть [Текст] / Эдвард Радзинский ; [ред. А. Л. Костанян]. - Москва : ВАГРИУС, 2000. - 574, [1] с., [24] с. ил. - Библиогр.: с. 563-575.

Реєнт, Олександр Петрович (доктор історичних наук). У робітнях історичної науки [Текст] : [моногр. дослідж.] / Олександр Реєнт ; [наук. ред. В. П. Мілевська ] ; передм. П. Т. Тронька ; Ін-т історії України НАН України. - Київ : Кн. Пам’яті України [та ін.], 1999. - 349 с. : іл. - Бібліогр.: с. 318-333.

Рубльов, Олександр Сергійович. Українські визвольні змагання, 1917-1921 рр. [Текст] / О. С. Рубльов, О. П. Реєнт ; [заг. ред. В. А. Смолія ; НАН України, Ін-т історії України]. - Київ : Альтернативи, 1999. - 319 с. : іл. - (Україна крізь віки ; т. 10). - Бібліогр.: с. 316-317.

Русина, Олена Володимирівна. Україна під татарами і Литвою [Текст] / О. В. Русина ; [заг. ред. В. А. Смолія ; НАН України, Ін-т історії України]. - Київ : Альтернативи, 1998. - 319 с. : іл. - (Україна крізь віки ; т. 6). - Бібліогр.: с. 316-317.

Золенкова, Олена Євгенівна. Італійська мова [Текст] = La lingua italiana : фонетика, граматика : довідник-самовчитель / О. Є. Золенкова, Д. Рудзанте, К. Г. Золенкова ; [голов. ред. Б. Будний]. - Тернопіль : Навч. кн. - Богдан, 2017. - 167 с. - Бібліогр.: с. 163. - ISBN 978-966-10-2366-5 : 57-00.

Сажієнко, Іван Афонович. Кузьмина Гребля. Село і люди [Текст] : іст.-етногр. нарис / Сажієнко І. А., Євтушенко К. І. - Умань : Уман. видавн.-полігр. п-во, 2006. - 279 с. : іл. - Бібліогр.: с. 278 с.

Сарбей, Віталій Григорович. Національне відродження України [Текст] / В. Г. Сарбей ; [заг. ред. В. А. Смолія ; НАН України, Ін-т історії України]. - Київ : Альтернативи, 1999. - 335 с. : іл. - (Україна крізь віки ; т. 9). - Бібліогр.: с. 332-334.

Світленко, Сергій Іванович. Дмитро Яворницький: вчений та педагог в українському інтелектуальному співтоваристві [Текст] : монографія / Сергій Світленко ; [ред. Т. А. Ягельська]. - Дніпропетровськ : Ліра, 2015. - 311 с. : іл.

Славістична збірка [Текст] . Вип. 2 : [зб. ст. за матеріалами Других Міжнар. наук. Соханів. читань, (Київ, 18 листоп. 2015 р.)] / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського ; [за ред. Д. Гордієнка, В. Корнієнка]. - Київ : Гордукова І. Є., 2016. - 438, [1] с. : іл. - Містить бібліогр.

Слов’янознавство і нові парадигми та напрями соціогуманітарних досліджень [Текст] : матеріали міжнар. наук. конф. до Дня слов’ян. писемності і культури, (Київ, 24 трав. 2017 р.) / НАН України, Укр. ком. славістів [та ін.] ; [редкол.: О. С. Онищенко (голова) та ін.]. - Київ : НБУВ, 2017. - 400 с. - Містить бібліогр.

Софія Київська: Візантія. Русь. Україна [Текст] = Sant Sophia in Kyiv: Byzantium. Rus’. Ukraine : зб. наук. пр. Вип. 4 : присвяч. 170-літтю з дня народж. Н. П. Кондакова (1844-1925) / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського ; [упоряд. Д. С. Гордієнко, В. В. Корнієнко ; відп. ред. Ю. А. Мицик]. - Київ : Рута, 2014. - 759 с.

Софія Київська: Візантія. Русь. Україна [Текст] = Sant Sophia in Kyiv: Byzantium. Rus’. Ukraine : зб. наук. пр. Вип. 5 : присвяч. 170-літтю з дня народж. Ф. І. Успенського (1845-1928) / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського ; [упоряд. Д. С. Гордієнко, В. В. Корнієнко ; відп. ред. Ю. А. Мицик]. - Київ : Рута, 2016. - 460 с. : іл. - Бібліогр.:

Сохань, Світлана Валентинівна. Микола Петров: життя серед книг і рукописів [Текст] : [монографія] / Світлана Сохань ; [відп. ред. Л. А. Дубровіна] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису. - Київ : НБУВ, 2015. - 408 с. - Бібліогр.: с. 164-370. - Ім. покажч.: с. 376-406.

Сто великих любовниц [Текст] / [авт.-сост. И. А. Муромов ; гл. ред. С. Дмитриев]. - Москва : Вече, 2001. - 573, [2] с. : ил. - (100 великих). - Библиогр.: с. 571-573.

Суддя, Василь Іванович (1968). Моє село – краплиночка на карті [Текст] / В. І. Суддя. - Черкаси : Вертикаль, 2017. - 135 с. : іл. - Бібліогр.: с. 134.

Тарле, Евгений Викторович. Петр І против Карла ХІІ. Северная война [Текст] / Е. В. Тарле ; [гл. ред. Н. Ярошенко]. - Москва : Ридерз Дайджест, 2009. - 456 с., [48] с. ил. - Библиогр.: с. 453-455.

Толочко, Олексій Петрович. Київська Русь [Текст] / О. П. Толочко, П. П. Толочко ; [заг. ред. В. А. Смолія ; НАН України, Ін-т археології, Ін-т історії України]. - Київ : Альтернативи, 1998. - 351 с. : іл. - (Україна крізь віки ; т. 4). - Бібліогр.: с. 348-349.

Українська біографістика [Текст] = Biographistica Ukrainica : зб. наук. пр. Ін-ту біогр. дослідж. Вип. 13 / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; [голов. ред. В. І. Попик]. - Київ : НБУВ, 2016. - 334 с. - Містить бібліогр. - 63-52.

Хомчук, Оксана Олексіївна. Аляска після Росії [Текст] : [монографія] / Оксана Хомчук, Тарас Хомчук. - Київ [та ін.] : КВІЦ, 2016. - 894 с. : іл. - (Orthodoxy in The History of America). - Бібліогр.: с. 879-894. - ISBN 978-617-697-049-1 : 95-00.

Чабан, Анатолій Юзефович. Щедрий стіл Середньої Наддніпрянщини [Текст] : монографія / Анатолій Чабан. - Черкаси : Вертикаль, 2017. - 319 с. : іл. - Бібліогр.: с. 299-306. - Предм. покажч.: с. 307-313. - Ім. покажч.: с. 314-319.

Чернухін, Євген Костянтинович. Архів протоієрея Трифілія Карацоглу: першоджерела з історії греків Криму та Надазов’я XVIII ст. у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського [Текст] / Євген Чернухін ; [відп. ред. О. Хамрай] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського [та ін.]. - Київ : НБУВ, 2016. - 318 с. : іл. - Покажч. власн. назв: с. 273-277. - Бібліогр.: с. 278-290.

 

ЕКОНОМІКА. ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ


Бондаренко, Олег Александрович (кандидат економічних наук). Микроэкономика [Текст] : учеб. пособие / Бондаренко О. А. - Запорожье : Мокшанов В. В., 2017. - 306 с. : ил. - Бібліогр.: с.306.

Вернюк, Н. О. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства [Текст] : навч. посіб. для студентів ВНЗ / [Вернюк Н. О., Клименко Л. В., Новак І. М.] ; Уман. нац. ун-т садівництва. - Умань : Сочінський, 2012. - 322 с. - На тит. арк. авт. не зазнач. - Бібліогр.: с. 311-317.

Вийти з пітьми. Парадигма попередження соціально-економічного колапсу в Україні [Текст] : (біогр. та політ.-психол. нарис про пошук науковцем, бізнесменом, політиком та громад. діячем А. Пешком виходу з політ. туману, екон. тупика) / [Б. М. Андрушків, Н. Б. Кирич, Л. Я. Малюта та ін. ; відп. ред. Моховик Н. М.] ; Акад. екон. наук України, Акад. соц. упр. - Тернопіль : Паляниця В. А., 2017. - 228 с. : іл. - Бібліогр.: с. 218-225.

Виклики і ризики розгортання кризових процесів в Україні та напрями економічної політики їх запобігання [Текст] / Укр. центр екон. і політ. дослідж. ім. О. Разумкова ; [наук. ред. В. Юрчишин]. - Київ : Заповіт, 2017. - 156 с.

Гайдуцький, Павло Іванович (доктор економічних наук ; 1950).
НеЗабуті реформи в Україні, 1991-2017 [Текст] = UnForgotten reforms in Ukraine, 1991-2017 / Павло Гайдуцький ; [ред. М. І. Перевертун, Г. М. Строганова]. - Київ : ДКС центр, 2017. - 849 с. : іл.

Кифяк, Василь Федорович. Організація туризму [Текст] : навч. посіб. / В. Ф. Кифяк. - Чернівці : Книги - XXI, 2011. - 343 с. - Бібліогр.: с. 340-343.

Міжнародний агробізнес [Текст] : навч. посіб. для студентів ВНЗ / [Сіваченко І. Ю, Захарченко О. В., Семенов В. Ф. та ін.] ; за ред. Сіваченка І. Ю., Захарченка О. В. ; Одес. держ. екон. ун-т. - Київ : Центр учб. літ., 2008. - 264 с. - Бібліогр.: с. 261-264.

Оливенский, Марк Борисович (кандидат економічних наук). Общий кризис капитализма (мировой экономический кризис) будет длиться 60-120 лет. Что делать? [Текст] : (настол. кн. каждого человека) / Марк Оливенский. - Киев : Поэзия, 2013. - 103 с. - Библиогр.: с. 98-100.

Савощенко, Анатолій Семенович. Інфраструктура товарного ринку [Текст] : навч. посіб. / А. С. Савощенко ; [редкол.: В. Я. Кардаш (голова) та ін.] ; Київ. нац. екон. ун-т. - Київ : КНЕУ, 2005. - 336 с.

Створення товару: маркетингове, конструкторське та технологічне забезпечення [Текст] : навч. посіб. / В. М. Щербань, Л. Д. Козубенко, І. С. Задорожній, К. М. Таньков ; [за ред. В. М. Щербаня] ; Східноєвроп. ун-т економіки і менеджменту. - Сміла : Блискавиця, 2005. - 301 с.

Управління персоналом [Текст] : (Кадровий менеджмент) : [навч. посіб. для студентів ВНЗ] / І. Б. Чудаєва, В. Д. Миленький, В. П. Погребняк, В. М. Шарапов ; [ред. Вовкочин Л. Ю.]. - Черкаси : ЧДТУ, 2004. - 119 с. - Бібліогр.: с. 119.

Школа, Ігор Миколайович. Менеджмент туризму [Текст] : підруч. [для студентів ВНЗ] / І. М. Школа, О. П. Корольчук. - Чернівці : Книги - XXI, 2011. - 463 с. - Бібліогр.: с. 455-460.

Эффективная экономика современности [Текст] : монография. Кн. 2 / [Аблязова О. Н., Бердина М. Ю., Диденко Ю. Ю. и др. ; ред. С. В. Куприенко]. - Одесса : Куприенко С.В, 2012. - 176 с. : ил. - Библиогр.: с.167-176.

 

ПОЛІТИКА. ПОЛІТИЧНІ НАУКИ


Допомога трастових фондів НАТО Україні [Текст] / Центр інформації та документації НАТО в Україні. - [Б. м. : б. в., 2016?]. - [6] с. : іл.

Дорожня карта реформ, вересень 2016 - грудень 2017 рр. [Текст] / [Банчук О., Бахрушин В., Буток В. та ін. ; ред.-упоряд. Міський В. В.] ; Реанімаційний Пакет Реформ. - Київ : Місто, 2016. - 71 с. : іл.

Інформаційні чинники системи інтеграторів Донбасу і Криму в загальноукраїнській єдності [Текст] = Information Factors of System of Donbas and Crimea Integrators in All--Ukrainian Unity = Информационные факторы системы интеграторов Донбасса и Крыма в общеукраинском единстве : [монографія / Горовий В. М., Онищенко О. С., Попик В. І. та ін. ; ред. Т. Дубас та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : НБУВ, 2016. - 200, [1] с. - Бібліогр.: с. 181-201.

Кравченко, Валерій Іванович (кандидат філософських наук). Звільнення від „малоросійства” [Текст] / Валерій Кравченко. - Київ : Фенікс, 2017. - 305, [2] с. - Бібліогр.: с. 289-305.

Лейте, Бруно. Як Україні відкрити двері НАТО [Текст] / Бруно Лейте ; [Фонд Маршалла Німеччина-США, Центр інформації та документації НАТО в Україні]. - [Б. м. : б. в., 2016?]. - 15 с. - 30-00.

НАТО. Щорічний звіт Генерального секретаря, 2016 [Текст] / НАТО. - Брюссель : [б. в.], 2017. - 121 с. : іл.

Присяжнюк, Юрій Петрович. Черкаське Крайове товариство Українського козацтва (2014-2016): ідеологічні аспекти діяльності [Текст] = The Cherkassy regional community of the Ukrainian Cossacks (2014-2016): ideological aspects of activity = Die Tscherkassyer regionale Gemeinschaft des Ukrainischen Kosakentums (2014-2016): ideologische Aspekte der Tatigkeit / Юрій Присяжнюк. - Черкаси : Вертикаль, 2017. - 99 с., [8] с. іл. : іл. - Містить бібліогр.

Реформи під мікроскопом [Текст] : станом на квіт. 2017 р. / [Баранов А., Бест Н., Бойко Т. та ін. ; ред.-упоряд. Міський В. В.] ; Реанімац. Пакет Реформ. - Київ : Софія-А, 2017. - 130 с. - Містить бібліогр.

 

ДЕРЖАВА І ПРАВО. ЮРИДИЧНІ НАУКИ


Адвокатський іспит. Підготовчий курс [Текст] : навч. посіб. / Баулін О. В., Лебідь В. І., Матвєєв П. С., Пожидаєва М. А. - 5-те вид., доповн. і переробл. - Київ : Алерта, 2017. - 831 с.

Вереша, Роман Вікторович (професор). Кваліфікаційне оцінювання суддів [Текст] : навч.-практ. посіб. / Вереша Р. В. - Київ : Алерта, 2017. - 385 с.

Держава і право [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 73 : Серія: Юридичні науки / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України ; [наук. ред. Кресіна І. О.]. - Київ : Юрид. думка, 2016. - 508, [3] с. - Містить бібліогр.

Державне регулювання антикорупційної діяльності [Текст] : законодавство, комент., роз’яснення / за ред. О. С. Саєнка ; [редкол.: В. Г. Гончаренко (голова) та ін.]. - Київ : Юрінком Інтер, 2017. - 569 с. - (Бюлетень законодавства і юридичної практики України ; 3-4’2017). - Містить бібліогр. - 208-84.

Затримання особи [Текст] : законодавство, роз’яснення, суд. практика / за заг. ред. М. Є. Шумила ; [редкол.: В. Г. Гончаренко (голова) та ін.]. - Київ : Юрінком Інтер, 2017. - 306 с. - (Бюлетень законодавства і юридичної практики України ; 5’2017). - 104-42.

Ільченко, Анатолій Михайлович. Іменем України,та не в ім’я українців [Текст] : зб. суд. рішень, постанов та ухвал із питань функціонування укр. мови / Анатолій Ільченко ; [упоряд. І. М. Забіяка ; ред. А. І. Дорошенко] ; Рідновірів. прав. рух протидії етноруйнуванню укр. нації (РПР ПЕРУН) [та ін.]. - Ніжин : Аспект-Поліграф, 2010. - 613 с.

Кравченко, Ольга Олександрівна. Контрабанда [Текст] : монографія / Кравченко О. О. ; [ред. Цвєткова-Верніченко М. В.]. - Харків : Золота миля, 2010. - 190, [1] с. - Бібліогр.: с. 163-191.

Леко, Богдан Аркадійович. Юридична етика [Текст] : навч. посіб. / Богдан Леко. - Чернівці : Книги - XXI, 2008. - 279 с. - Бібліогр.: с. 260-266.

Мельничук, Сергій Андрійович (1964). Моя боротьба за мову [Текст] : докум. висвітлення методів „іст. складання” російськомов. населення України / Сергій Мельничук. - Вид. 2-ге, доповн. - Київ : Талком, 2017. - 575 с.

Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України [Текст] : станом на 5 верес. 2017р. / [Бєляков К. І., Білодід І. М., Грицаченко В. В. та ін.] ; за заг. ред. Литвинова О. М. - Київ : Центр учб. літ., 2017. - 527 с.

Процесуальні документи у кримінальному провадженні [Текст] : зразки, роз’яснення : [наук.-практ. посіб.] : до 180-річчя Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка / [В. В. Городовенко, В. О. Гринюк, О. П. Кучинська та ін.] ; за заг. ред. М. А. Погорецького, О. П. Кучинської ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Нац. шк. суддів України. - Київ : Юрінком Інтер, 2015. - 545 с.

Ті, що пережили пекло: свідчення жертв про місця незаконних ув’язнень на Донбасі [Текст] : [моніторинг. звіт / Бєлоусов Ю. Л., Кориневич А. О., Мартиненко О. А. та ін. ; Коаліція гром. орг. та ініціатив „Справедливість заради миру на Донбасі”]. - Київ : КОМПРИНТ, 2015. - 84 с. : іл. - Містить бібліогр.

Україна. Верховна Рада. Скликання, 8-ме. Сесія, 3-тя. Третя сесія Верховної Ради України восьмого скликання, 22 груд. 2015р. - 2 лют. 2016 р. № 42-53 [Текст] : зб. стеногр. бюл. Т. 10 / Верховна Рада України ; [редкол.: Боднар П. О. та ін.]. - Київ : Парлам. вид-во, 2017. - 623 с. - (Збірник стенографічних бюлетенів).

Україна. Верховна Рада. Скликання, 8-ме. Сесія, 4-та. Четверта сесія Верховної Ради України восьмого скликання, 2 лют. - 17 берез. 2016 р. № 1-16 [Текст] : зб. стеногр. бюл. Т. 11 / Верховна Рада України ; [редкол.: Боднар П. О. та ін.]. - Київ : Парлам. вид-во, 2017. - 750 с. - (Збірник стенографічних бюлетенів).

Україна. Верховна Рада. Скликання, 8-ме. Сесія, 4-та. Четверта сесія Верховної Ради України восьмого скликання, 18 берез. - 21 квіт. 2016 р. № 17-33 [Текст] : зб. стеногр. бюл. Т. 12 / Верховна Рада України ; [редкол.: Боднар П. О. та ін.]. - Київ : Парлам. вид-во, 2017. - 879 с. - (Збірник стенографічних бюлетенів).

Україна. Верховна Рада. Скликання, 8-ме. Сесія, 4-та. Четверта сесія Верховної Ради України восьмого скликання, 22 квіт. - 2 черв. 2016 р. № 34-50 [Текст] : зб. стеногр. бюл. Т. 13 / Верховна Рада України ; [редкол.: Боднар П. О. та ін.]. - Київ : Парлам. вид-во, 2017. - 839 с. - (Збірник стенографічних бюлетенів).

Україна. Закони. Водний кодекс України ; Лісовий кодекс України ; Кодекс України про надра [Текст] : [зі змінами та допов. станом на 27 квіт. 2017 р.] / М-во юстиції України. - Офіц. вид. - Київ : Форум, 2017. - 259 с. + 1 електрон. опт. диск. - (Кодекси України ; №5 / 2017). - Вид. з швидкозшивачем. - Алф.-предм. покажч.: с. 93-115, 183-193, 244-254. - 386-48.

Україна. Закони. Закон України „Про державну підтримку кінематографії в Україні” [Текст] : [станом на 14 черв. 2017 р.] / Верховна Рада України. - Офіц. вид. - Київ : Парлам. вид-во, 2017. - 49 с. - (Серія „Закони України” ; №6 (30)). - 51-10.

Україна. Закони. Закони України „Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку”, „Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку” [Текст] : [станом на 4 серп. 2017 р.] / Верховна Рада України. - Офіц. вид. - Київ : Парлам. вид-во, 2017. - 52 с. - (Серія „Закони України” ; №8 (32)). - 51-10.

Україна. Закони. Закон України „Про оцінку впливу на довкілля” [Текст] : [станом на 14 лип. 2017 р.] / Верховна Рада України. - Офіц. вид. - Київ : Парлам. вид-во, 2017. - 51, [1] с. - (Серія „Закони України” ; №7 (31)). - 51-10.

Україна. Закони. Закони України „Про український культурний фонд”, „Про охорону культурної спадщини” [Текст] : станом на 12 трав. 2017 р. / Верховна Рада України. - Офіц. вид. - Київ : Парлам. вид-во, 2017. - 55 с. - (Закони України). - ISBN 978-966-922-101-8 : 51-10.

Україна. Закони. Податковий кодекс України [Текст] . Розд. 1-4 : зі змінами та допов. станом на 25 трав. 2017 р. / М-во юстиції України. - Офіц. вид. - Київ : Форум, 2017. - 382 с. + 1 електрон. опт. диск. - (Кодекси України ; №6 / 2017). - Вид. з швидкозшивачем. - 386-48.

Україна. Закони. Податковий кодекс України [Текст] . Розд. 5-20 : зі змінами та допов. станом на 30 черв. 2017 р. / М-во юстиції України. - Офіц. вид. - Київ : Форум, 2017. - 437 с. + 1 електрон. опт. диск. - (Кодекси України ; № 7 / 2017). - Вид. з швидкозшивачем. - 386-48.

Україна. Закони. Цивільний процесуальний кодекс України [Текст] : зі змінами та допов. станом на 28 лип. 2017 р. / М-во юстиції України. - Офіц. вид. - Київ : Форум, 2017. - 266 с. + 1 електрон. опт. диск. - (Кодекси України ; №8 / 2017). - Вид. з швидкозшивачем. - Алф.-предм. покажч.: с. 227-263. - 386-48.

Фрицький, Олег Федорович (доктор юридичних наук). Конституційне право України [Текст] : підручник / О. Ф. Фрицький ; [ред. Г. І. Вівдиченко]. - Київ : Юрінком Інтер, 2002. - 535 с. - Містить бібліогр.

 

ВОЄННА. СПРАВА ВОЄННА НАУКА


Благовестов, Александр Иванович. То, из чего стреляют в СНГ [Текст] : справ. стрелкового оружия / Александр Благовестов ; под общ. ред. А. Е. Тараса. - Минск [и др.] : Харвест [и др.], 2000. - 653, [1] с. - (Серия „Коммандос”). - Библиогр.: с. 648.

Буркут, Ігор. Військові традиції і сучасність [Текст] / Ігор Буркут ; [ред. Б. Загайський]. - Чернівці : Молодий буковинець, 1998. - 159 с., [16] с. іл. : іл. - Бібліогр.: с. 157-158.

Кауфман, Стивен. Сунь-цзы. „Искусство войны” [Текст] : соврем. толкование древнего трактата : [пер. с англ.] / Стивен Кауфман ; [ред. И. Луговая]. - Москва : ФАИР-ПРЕСС, 2004. - 109, [2] с.

Миценко, Іван Михайлович. Цивільна оборона [Текст] : навч. посіб. [для студентів ВНЗ] / І. М. Миценко, О. М. Мезенцева. - Чернівці : Книги - XXI, 2004. - 402 с.

 

НАУКА. НАУКОЗНАВСТВО


Діячі науки і культури України: нариси життя та діяльності [Текст] : [1841-2008 : навч. посіб. для студентів ВНЗ / Даниленко О. В., Іваницька Л. В., Коцур А. П. та ін.] ; за ред. А. П. Коцура, В. П. Коцура, Н. В. Терес. - Київ [та ін.] : Книги - XXI, 2010. - 686 с. : іл. - Містить бібліогр.

Науковці України – еліта держави [Текст] / [авт.-упоряд. Я. Білейчук ; редкол.: Тронько П. Т. та ін.]. - Київ : Логос Україна, 2010. - 237, [2] с. : іл.

 

ОСВІТА. ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ


Базалук, Олег Александрович. Герои Украины об образовании [Текст] . Кн. 1 / Олег Базалук ; Междунар. филос.-космол. о-во. - Киев : ВІПОЛ, 2014. - 54 с. : ил.

Вісник Черкаського університету [Текст] : [наук. журн.] : Серія: Педагогічні науки. № 3. 2017 / Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [голов. ред. Черевко О. В.]. - Черкаси : ЧНУ, 2017. - 143 с. - Містить бібліогр.

Вісник Черкаського університету [Текст] : [наук. журн.] : Серія: Педагогічні науки. № 6. 2017 / Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [голов. ред. Черевко О. В.]. - Черкаси : ЧНУ, 2017. - 149 с. - Містить бібліогр.

Вісник Черкаського університету [Текст] : [наук. журн.] : Серія: Педагогічні науки. № 7. 2017 / Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [голов. ред. Черевко О. В.]. - Черкаси : ЧНУ, 2017. - 156 с. - Містить бібліогр.

Горбач, Людмила Володимирівна. Вчимося писати німецькою [Текст] : [посібник] / Людмила Горбач. - Київ : Перше вересня, 2017. - 103 с. : іл. - (Серія „Бібліотека „Шкільного світу”).

Градовський, Анатолій Володимирович. Компаративний аналіз у системі шкільного курсу літератури: методологія та методика [Текст] : [монографія] / Анатолій Градовський. - Черкаси : Брама, 2003. - 291 с. - Бібліогр.: с. 274-291.

Енергозбереження. Уроки та позакласні заходи [Текст] / [Всеукр. екол. ліга, Центр екол. освіти та інформації ; голов. ред. Тимочко Т. В.]. - Київ : СТ-Друк, 2017. - 35 с. - (Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги) (Серія „Екологічна освіта та виховання” ; №4 (160)). - 16-05

Ландрет, Лінда Елсбрук. Правильне виховання характеру дітей [Текст] : [пер. з англ.] / Лінда Елсбрук Ландрет ; [голов. ред. О. Гіршман]. - Київ : Східноєвроп. гуманітар. місія, 2017. - 218, [3] с. - Бібліогр.: с. 220-221.

Неручок, Василь П. „Передвиборча дилема”, або Нові пригоди бравого вояка Швейка [Текст] : інтермедія політпросвіти від медіа-фестивалю „Кубок Добросусідства” (на правах іспиту на громад. зрілість) : до 75-ї річниці Укр. Повстан. Армії та 26-ї річниці Держ. Незалежності України / Василь Неручок. - Вид. 2-ге, доповн. - Тернопіль [та ін.] : Осадца Ю. В., 2017. - 107 с. : іл. - (Бібліотека громадянської освіти).

Поніманська, Тамара Іллівна. Дошкільна педагогіка [Текст] : підруч. [для ВНЗ] / Тамара Поніманська ; [ред. Г. Т. Сенькович]. - 3-тє вид., випр. - Київ : Академвидав, 2015. - 446, [1] с. - (Альма-матер). - Бібліогр.: с. 442-447. - ISBN 978-617-572-088-2 : 145-00.

Сележан, Йосип Юрійович. Основи національного виховання [Текст] : українознавство: іст., філос.-релігієзнав. аспекти : хрестоматія / Йосип Сележан. - Чернівці : Книги - XXI, 2006. - 304, [1] с. - Містить бібліогр.

Сидоренко, Аліна Вікторівна. Вчимося писати англійською [Текст] : [посібник] / Аліна Сидоренко ; [упоряд. Кондратенко О. С.]. - Київ : Перше вересня, 2017. - 94 с. - (Серія „Бібліотека „Шкільного світу”). - Бібліогр.: с. 94.

Ціннісні орієнтації сучасної української молоді [Текст] : щоріч. доп. Президенту України, Верховній Раді України про становище молоді в Україні (за підсумками 2015 р.) / [Ярошенко О. В., Аксьонова С. Ю., Андріученко Т. В. та ін.] ; Держ. ін-т сімейн. та молодіж. політики ; [наук. ред. Пєша І. В.] . - Київ : СКД, 2016. - 199 с. - Бібліогр.: с. 190-195.

Чепмен, Гэри. 5 путей к сердцу ребенка [Текст] : [пер. с англ.] / Гэри Чепмен, Росс Кэмпбелл. - [Б. м. : б. и., 2000?]. - 168 с.

 

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ


Борковски, Цезарь. Боевые искусства [Текст] : [пер. с англ.] / Цезарь Борковски, Мэрион Манзо ; [отв. ред. П. И. Андрианов]. - Москва : АСТ [и др.], 2004. - XVIII, 330, [1] с. : ил. - (The complete idiot’s guide). - Указ.: с. 328-331.

Бюллетень федерации шахмат Черкасской области [Текст] . №3 (38), июнь 2017 : Черкасская область. Шахматы, 1999 г. История / авт.-сост. А. А. Карабут ; [ред. А. Н. Дашковский]. - Черкассы : [б. и.], 2017. - 48 с. : ил. - Библиогр.: с. 46-48.

Бюллетень федерации шахмат Черкасской области [Текст] . №2 (26), ноябрь 2014 : Николай Плахотник – 90: тематич. Мемориал. конкурс: окончат. итоги. - Черкассы : [б. и.], 2014. - 14 с. : ил.

Страшевич, Василь Борисович (почесний краєзнавець України). Лицарі п’яти якостей [Текст] : іст.-краєзнав. нарис / Василь Страшевич. - Черкаси : Олександр Третяков, 2017. - 407 с. : іл.

Страшевич, Василь Борисович (заслужений працівник фізичної культури і спорту України). Перші старти черкаської Каїси [Текст] : іст.-краєзнав. нарис / В. Б. Страшевич. - Черкаси : [б. в.], 2017. - 46, [2] с. : іл. - (Старі Черкаси). - Бібліогр.: с. 47-48.

Стриха, Виктор. Летопись футбола и других командных видов спорта в Украине, 1887-1944 [Текст] / Стриха Виктор. - Черкассы : [б. и.], 2017. - 338 с. : ил.

 

ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ. КНИЖКОВА СПРАВА


Крикун, Дмитрий. Как попасть в телевизор [Текст] : учеб. пособие для всех-всех / Дмитрий Крикун. - Киев : Инжиниринг, 2009. - 148 с. : ил. - Содержит библиогр.

Особливості інформаційного забезпечення національного консенсусу в сучасній Україні [Текст] = Specifities of informational providing for national consensus in modern Ukraine = Особенности информационного обеспечения национального консенсуса в современной Украине : [монографія / Попик В. І., Онищенко О. С., Горовий В. М. та ін. ; ред. Т. Дубас та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : НБУВ, 2016. - 218 с. - Бібліогр.: с. 198-218.

Рукописна та книжкова спадщина України [Текст] : археогр. дослідж. унік. арх. та бібл. фондів. Вип. 19 / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису ; [відп. ред. Л. А. Дубровіна]. - Київ : НБУВ, 2015. - 525 с. : іл. - Містить бібліогр.

Рукописна та книжкова спадщина України [Текст] : археогр. дослідж. унік. арх. та бібл. фондів. Вип. 20 / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису ; [відп. ред. Л. А. Дубровіна]. - Київ : НБУВ, 2016. - 528, [6] с. : іл. - Містить бібліогр.

 

СОЦІОКУЛЬТУРНА ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ДОЗВІЛЛЯ


Кашина, Наталья Александровна. Новые песни-переделки, сценки, игры для праздников [Текст] / Н. А. Кашина, С. В. Турыгина ; [отв. ред. О. Морозова]. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2011. - 218, [1] с. - (Серия „Жизнь удалась”).

 

БІБЛІОТЕЧНА СПРАВА. БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВО.

БІБЛІОГРАФІЯ. БІБЛІОГРАФОЗНАВСТВО


Бібліотека. Наука. Комунікація: формування національного інформаційного простору [Текст] : матеріали міжнар. наук. конф., (Київ, 4-6 жовт. 2016) / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського [та ін.] ; [редкол.: В. І. Попик та ін.]. - Київ : НБУВ, 2016. - 637 с.

Бібліотека в реалізації державотворчої інформаційної політики [Текст] : [монографія / Гранчак Т. Ю., Бондаренко В. І., Горова С. В. та ін. ; ред. Т. Дубас та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : НБУВ, 2016. - 323 с. - Бібліогр.: с. 318-323.

Бондаренко, Вікторія Іванівна. Бібліотечне інтернет-обслуговування: стан та перспективи [Текст] : монографія / Вікторія Бондаренко ; [наук. ред. Т. Гранчак] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : НБУВ, 2016. - 273 с. : іл. - Бібліогр.: с. 235-272.

Вітчизняні ресурси біографічної та біобібліографічної інформації: проблеми формування й використання [Текст] : [монографія / В. І. Попик, Н. І. Любовець, О. М. Яценко та ін. ; ред. Т. Котлярова] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : НБУВ, 2016. - 270 с. - Містить бібліогр.

Корчемна, Ірина Степанівна. Система комплектування й обліку архівних фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Створення електронного інтегрованого ресурсу [Текст] : [монографія] / Ірина Корчемна ; [відп. ред. Л. А. Дубровіна] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису. - Київ : НБУВ, 2016. - 218 с. - Бібліогр.: с. 150-191.

Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського [Текст] . Вип. 43 : Бібліотека в структурі сучасних інформаційних комунікацій / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України ; редкол.: В. Попик (голова) [та ін.] ; відп. ред. В. Горовий. - Київ : НБУВ, 2016. - 610 с. - Містить бібліогр. - 104-56.

 

МОВОЗНАВСТВО


Андрущенко, Ігор Васильович. Польща [Текст] = Polska : країнознавство / І. В. Андрущенко, Б. І. Андрущенко ; [голов. ред. Р. Стасюк]. - Київ : Арій, 2017. - 381 с. : іл.

Волина, Светлана Александровна. Секреты немецкой грамматики. Синтаксис [Текст] : [учеб. пособие для учащихся шк., гимназий, лицеев] / С. А. Волина ; [гл. ред. Г. Н. Чернышева]. - Москва : Иностр. яз. [и др.], 2006. - 367 с. - (Немецкий для вас).

Гнатенко, Людмила Анатоліївна. Палеографічно-орфографічна атрибуція української кириличної рукописної книги. Уставні та півуставні кодекси кінця XIII- початку XVII ст. [Текст] : монографія / Людмила Гнатенко ; [відп. ред. Л. А. Дубровіна] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису. - Київ : НБУВ, 2016. - 473 с. : іл. - Бібліогр.: с. 337-406.

Говоримо чеською мовою [Текст] = Говорим на чешском языке = Mluvime cesky : україно-російсько-чеський розмовник / уклад. Т. О. Латишева ; [ред. І. В. Савлук]. - Київ : Етнос, 2004. - 255 с.

Григоренко, Віра Олексіївна. Усі розмовні теми. Francais [Текст] : [посібник / Григоренко В. О., Плахута І. В. ; голов. ред. Ю. В. Єрьоменко]. - Харків : Торсінг плюс, 2014. - 319 с. - На тит. арк. авт. не зазнач.

Золенкова, Олена Євгенівна. Італійська мова [Текст] = La lingua italiana : фонетика, граматика : довідник-самовчитель / О. Є. Золенкова, Д. Рудзанте, К. Г. Золенкова ; [голов. ред. Б. Будний]. - Тернопіль : Навч. кн. - Богдан, 2017. - 167 с. - Бібліогр.: с. 163.

Калько, Микола Іванович. Аспектуальність і дієслівна полісемія [Текст] : монографія / М. І. Калько. - Черкаси : Брама, 2002. - 143 с. - Бібліогр.: с. 131-143.

Карманный болгарско-русский словарь [Текст] = Джобен българско-руски речник : 10600 слов / сост. М. А. Леонидова ; [ред. Т. А. Волкова, Л. Д. Никитина]. - Изд. 8-е, стер. - Москва : Рус. яз., 1980. - 519 с.

Карманный чешско-русский и русско-чешский словарь [Текст] = Kapesni slovnik Cesko-Rusky a Rusko-Cesky / сост. Д. А. Длуги, Б. Г. Раевский, Н. Р. Буравцева ; [ред. Д. А. Длуги, Н. Б. Троепольская]. - Изд. 4-е, стер. - Москва : Рус. яз., 1977. - 476 с.

Ковальова, Світлана Вікторівна. Розмовник українсько-польський [Текст] : [пер. з рос. / Ковальова С. В.]. - Київ : КРИСТАЛ БУК, 2017. - 223 с. - (Словники та розмовники).

Комірна, Євгенія Віталіївна. Manuel de Francais [Текст] : [перший рік навчання] : підруч. для ВНЗ / Є. В. Комірна, О. П. Самойлова ; [ред. С. В. Федченко]. - Київ : Перун [та ін.], 2007. - 487 с. : іл. - Бібліогр.: с. 487.

Кононенко, Віталій Іванович. Контрастивна граматика української та польської мов [Текст] = Gramatyka konfrontatywna jezyka ukrainskiego i polskiego : навч. посіб. для студентів ВНЗ / В. І. Кононенко, І. В. Кононенко. - 2-ге вид., випр. - Київ : Слово, 2010. - 389, [2] с. - Бібліогр.: с. 387-390.

Кудіна, Олена Федорівна. Німецька мова для початківців [Текст] = Deutsch fur Anfanger : навч. посіб. для студентів ВНЗ / О. Кудіна, Т. Феклистова ; [ред. С. І. Мазур]. - 3-тє вид. - Вінниця : Нова Кн., 2016. - 517 с. - Бібліогр.: с. 513-514.

Кучер, Зоя Іванівна. Практика перекладу (німецька мова) [Текст] : [навч. посіб. для студентів ВНЗ] / Кучер З. І., Орлова М. О., Редчиць Т. В. ; [ред. С. І. Мазур] ; Черкас. держ. технол. ун-т. - 2-ге вид. - Вінниця : Нова Кн., 2017. - 459 с. - Бібліогр.: с. 458-459.

Лисовский, Федор Викторович. Англо-русский словарь по радиоэлектронике [Текст] = English-Russian Dictionary of Electronics : ок. 63000 терминов / Ф. В. Лисовский, И. К. Калугин ; [ред. Р. К. Коновалова]. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - Москва : Рус. яз., 1987. - 750, [1] с. - Указ. рус. терминов: с. 721-751.

Литвинов, Володимир Дмитрович. Латинська мова [Текст] : [підруч. для студентів ф-тів інозем. мов пед. ін-тів і ун-тів] / В. Д. Литвинов, Л. П. Скорина ; [ред. О. О. Гусак]. - Київ : Вища шк., 1990. - 246, [1] с.

London, Jack. The Call of the Wild [Текст] : Level 2 / Jack London ; retold by Tania Iveson ; editors: Andy Hopkins, Jocelyn Potter. - Harlow : Pearson Education, 2000. - 41 p. : col. ill. - (Penguin Readers).

Адвокатський іспит. Підготовчий курс [Текст] : навч. посіб. / Баулін О. В., Лебідь В. І., Матвєєв П. С., Пожидаєва М. А. - 5-те вид., доповн. і переробл. - Київ : Алерта, 2017. - 831 с.

Петриков, С. Г. Учебное пособие по разговорному китайскому языку [Текст] / С. Г. Петриков, Д. Л. Алексеев. - Благовещенск : Приамурье, 1992. - 190 с. - 30-00.

Письменна, Ольга Олександрівна. Довідник школяра з англійської граматики [Текст] / О. О. Письменна ; [ред. Н. М. Угляренко] ; Нац. авіац. ун-т. - Київ : НАУ, 2003. - 67 с.

Рабош, Галина Михайлівна. Французька мова [Текст] : [навч. посіб.] для студентів ВНЗ / Рабош Галина ; [відп. ред. С. І. Мазур] ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Ф-т міжнар. відносин, Каф. інозем. мов. - Вінниця : Нова Кн., 2013. - 464 с.

Русско-венгерский словарь [Текст] = Orosz-magyar szotar : ок. 12000 слов / сост. К. А. Бибиков ; [ред. А. Т. Арсирий, К. С. Кулин]. - Киев [и др.] : Рад. шк., 1982. - 218 с. - 27-00.

Серебрянська, Алла Олексіївна. Іспанська мова для початківців [Текст] = El Espanol para empezar : [підруч. для студентів ВНЗ] / А. О. Серебрянська, Т. М. Серебрянська ; [ред. Мазур С. І.]. - 3-тє вид., випр. - Вінниця : Нова Кн., 2015. - 540 с. : іл. + 1 електрон. опт. диск.

Сордо-Пенья, Хесус. Карманный русско-испанский словарь [Текст] / Х. Сордо-Пенья, С. Маринеро ; [ред. В. А. Хаит]. - Изд. 4-е. - Москва : Рус. яз., 1977. - 376 с.

Таланов, Олег Степанович. Польсько-український, українсько-польський словник [Текст] = Polsko-ukrainski, ukrainsko-polski slownik : понад 100000 слів та словосполучень / Олег Таланов ; [голов. ред. Р. Стасюк] . - 2-ге вид., випр. та доповн. - Київ : Арій, 2016. - 543 с.

Холонина, Зоря Моисеевна. Книга для чтения по польскому языку для гуманитарных факультетов [Текст] / З. М. Холонина ; [ред. И. Л. Тимашева]. - Москва : Изд-во Моск. ун-та, 1977. - 191 с. - Содерж. библиогр.

Хоменко, Людмила. [Підручник німецької мови для студентів економічних університетів] [Текст] = Deutsch fur Studenten der wirtschaflichen Universitaten : [рівень А2, В1] / Людмила Хоменко, Олександр Хоменко ; [ред. С. Мазур, О. Дерепа] ; Київ. нац. екон. ун-т, Наук.-освіт. центр навчання інозем. та укр. мов „Інтенсив”. - Вінниця : Нова Кн., 2010. - 302, [1] с. : іл. - Бібліогр.: с. 297.

Чешский язык для русских [Текст] : [учебник / отв. ред. E. Vohankova]. - Прага : Statni pedagogicke nakladatelstvi, 1976. - 436 с. : ил.

Чукіна, Віталія Федорівна. Український правопис у таблицях і схемах [Текст] : (навч. посіб.) / В. Чукіна, О. Почтаренко, Г. Почтаренко. - Вид. 2-ге, випр. - Київ : Логос-М, 2015. - 176 с. - (Бібліотека школяра).

Шевчук, Світлана Володимирівна. Українська мова для державних службовців [Текст] : курс для підгот. до атестації : [навч. посіб.] / С. В. Шевчук. - Київ : Алерта, 2017. - 476 с.

 

ФОЛЬКЛОР


Тосты, или Как стать душой компании [Текст] : [стихи, застол. песни, поздравления / сост. В. Ю. Лившиц ; ред. Е. Ф. Петренко]. - Донецк : БАО, 1999. - 398 с.

 

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО


Гаврилів, Богдан Михайлович. Іван Франко в Станиславові [Текст] = Ivan Franko in Stanislav : присвяч. 150-річчю від дня народж. І. Франка / Богдан Гаврилів ; [наук. ред. Г. Горбань]. - Івано-Франківськ : Тіповіт, 2006. - 95 с. : іл. - Бібліогр.: с.93-94.

Грабовецький, Володимир Васильович (доктор історичних наук ; 1928).
Моринці. Сторінки історії села Тараса Шевченка та вшанування Кобзаря [Текст] : до 200-річчя з дня уродин / Володимир Грабовецький, Володимир Неумитий ; [наук. ред. І. Я. Райківський] ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, Івано-Франків. держ. іст.-меморіал. музей О. Довбуша. - Івано-Франківськ : [б. в.], 2007. - 342, [1] с. : іл. - Бібліогр.: с. 318-334.

Королев, Кирилл Михайлович. Толкин и его мир [Текст] : энциклопедия / [Королев К. М. ; отв. ред. Н. Ю. Воеводкин]. - Москва [и др.] : АСТ [и др.], 2003. - 589 с. : ил.

Листи до Олеся Гончара [Текст] : У 2 кн. Кн. 1 : (1946-1982) / [упоряд., передм., прим., комент. М. І. Степаненка]. - Київ : Сакцент Плюс, 2016. - 734 с.

Мегела, Іван Петрович. Історія давньогрецької літератури [Текст] : курс лекцій : [навч. посіб. для студентів ВНЗ] / Іван Мегела. - Київ : Вадим Карпенко, 2008. - 339 с. - Бібліогр.: с. 330-336.

Мегела, Іван Петрович. Історія римської літератури [Текст] : монографія / Іван Петрович Мегела. - Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. П. Могили, 2009. - 319 с. - Бібліогр.: с.312-319.

Мицик, Федір Олексійович. Я горю вогнем кохання [Текст] : листи Ф. Мицика та І. Баранюк, за мужем Мицик, вірші, світлини / [Ф. Мицик, І. Баранюк] ; ред.-упоряд. В. Мицик. - Київ : КВІЦ, 2011. - 231 с. : іл.

Народжений Україною [Текст] : до 200-літнього ювілею М. Гоголя / [упоряд. В. Носань ; ред. Н. Трусова]. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2009. - 27 с. : іл.

Неручок, Василь П. Камертон щирого українця [Текст] : до 200-річчя від дня народж. Т. Г. Шевченка / Василь Неручок. - Тернопіль [та ін.] : Вектор, 2014. - 28 с. - Бібліогр.: с. 24-25.

Носань, Сергій Лукович. Геній правди [Текст] : до 175-річчя від дня народж. Т. Г. Шевченка / С. Л. Носань ; [ред. А. В. Жихорська]. - Київ : Т-во „Знання” УРСР, 1989. - 47, [1] с. - (Серія 6 „Література і мистецтво” ; № 3).

Пахаренко, Василь Іванович. Основи теорії літератури [Текст] : навч.-метод. посіб. / Василь Пахаренко ; [ред. Н. Забаштанська]. - Київ : Генеза, 2009. - 293, [1] с. - Бібліогр.: с. 289-291.

 

МИСТЕЦТВО


Бодак, Ярослав Антонович. Українська та зарубіжна музичні літератури [Текст] : метод. посіб.-конспект для викладачів початк. і серед. навч. закл. культури і мистецтв України / Ярослав Бодак, Лариса Соловей ; [ред. Колесник Є. Д.]. - Вінниця : Нова Кн., 2011. - 303 с. - Бібліогр.: с. 294-303.

Вергун, Наталя Іванівна (народний художник України ; 1938). Живопис, малюнок [Образотворчий матеріал] : альбом / Наталя Вергун ; [за заг. ред. В. В. Мизгіної] ; Харків. худож. музей, Харків. орг. Нац. спілки художників України. - Харків : Майдан, 2008. - 63 с. : іл.

Наталя Вергун, народний художник України [Образотворчий матеріал] : вист. творів (етюди, мал., ескізи) : каталог / Харків. худож. музей, Харків. орг. Нац. спілки художників України ; [за заг. ред. В. В. Мизгіної]. - Харків : Майдан, 2008. - 35 с. : іл. - Бібліогр.: с. 34.

Гурченко, Людмила Марковна. Аплодисменты [Текст] : повесть / Людмила Гурченко ; [предисл. Н. С. Михалкова]. - Москва : Современник, 1987. - 493, [2] с.

Діти і дітлахи [Образотворчий матеріал] : образ дитини в мистецтві XVII-XX ст.: живопис, графіка, скульптура / Львів. нац. галерея мистецтв ім. Б. Г. Возницького ; вид. підгот. Х. Береговська, О. Гулка ; [ред. І. Лемко]. - Львів : Апріорі, 2014. - 155 с. : іл. - Ім. покажч.: с. 154-155.

Жаров, Михаил Иванович. Мои встречи с временем и людьми [Текст] : кино, телевидение, театр : Жаров глазами друзей : хронограф жизни и творчества / Михаил Жаров ; [сост. Б. М. Поюровский ; под ред. Б. М. Поюровского]. - Москва : АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2006. - 365, [18] с., [96] с. ил.

Збалансований розвиток населених пунктів [Текст] / [Всеукр. екол. ліга, Центр екол. освіти та інформації ; голов. ред. Тимочко Т. В.]. - Київ : СТ-Друк, 2017. - 31 с. - (Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги) (Серія „Збалансований розвиток” ; №7 (163)). - Містить бібліогр.

Інгрем, Кетрін. Це Далі [Текст] : пер. з англ. / Кетрін Інгрем ; [голов. ред. М. Савка] ; іл. Е. Рей. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2017. - 79 с. : іл.

Кибалова, Людмила. Иллюстрированная энциклопедия моды [Изоматериал] : [пер. с чеш.] / Людмила Кибалова, Ольга Гербенова, Милена Ламарова. - Прага : Артия, [1988?]. - 608 с., [32] с. ил. : ил. - Библиогр.: с. 592. – Имен. указ.: с. 594-608.

Кропивницький, 2017 [Текст] : нац. мист. фестиваль, 29 серп. - 3 верес. : [каталог / упоряд. Л. Морозова ; ред. О. Верес]. - Київ : Держ. театр.-видовищ. агенція, 2017. - 132 с. : іл.

Лавров, Федір Іванович. Кобзар Остап Вересай [Текст] : [життя і творчість, 1803-1890] / Ф. І. Лавров ; [відп. ред. М. Т. Рильський] ; АН УРСР, Ін-т мистецтвознавства, фольклору та етнографії. - Київ : Вид-во АН УРСР, 1955. - 99 с. : іл., ноти.

Лепша, Іван Дмитрович (1937). 100 облич української естради [Текст] / Іван Лепша ; [ред. М. Лазарук]. - Чернівці : Молодий буковинець, 2010. - 391 с., [16] с. іл.

Любимов, Лев Дмитриевич. Искусство древнего мира [Текст] : кн. для чтения / Лев Любимов ; [ред. Р. Д. Шуринова]. - 2-е изд. - Москва : Просвещение, 1980. - 318, [2] с. : ил. - Содерж. библиогр.

Медвідь, Любомир. Парад парабол [Образотворчий матеріал] : [альбом] / Любомир Медвідь. - Львів : Колір ПРО, 2015. - 107 с. : іл.

Порт, Вікторія Анатоліївна (кандидат архітектури). ЛАД [Образотворчий матеріал] : ландшафт, архітектура, дизайн : лад, порядок, згода, мир / Вікторія Порт ; [фот. Ю. Пісковський]. - Київ : ArtHuss, 2017. - 611 с. : іл. - Бібліогр.: с. 608-611.

Пустиннікова, Ірина Сергіївна. Середньовічні замки Європи [Текст] : [пер. з рос.] / І. С. Пустиннікова, Н. Ю. Безпалова ; [голов. ред. Н. Джавахідзе]. - Харків : Мікко-Сервіс, 2010. - 159 с. : іл. - (Ілюстрована енциклопедія). - Алф. покажч.: с. 159.

Фаина Раневская: „Судьба-шлюха” [Текст] / [авт.-сост.] Д. А. Щеглов ; [отв. ред. Архарова И. Н.]. - Москва : АСТ [и др.], 2010. - 223, [1] с. - (Дневник).

Свйонтек, Ірина Владиславівна. Покутські вишивки Прикарпаття [Образотворчий матеріал] = Pokuckie hafty Przykarpacia = Pokuttja stickereien im Vorkarpatenland = Pokuttia embroideries of Precarpatian region : мистецтво геометрич. орнаменту і колориту. Альб. 1 / Ірина Свйонтек. - Львів : Апріорі, 2013. - 259 с. : іл. - (Серія „Вишивки Прикарпаття”. Покуття: Івано-Франківщина). - Бібліогр.: с. 246-249. – Геогр. покажч.: с. 251. – Предм. покажч.: с. 252.

Толстоухов, Анатолій. Quo vadis, Homo? [Образотворчий матеріал] = Куди йдеш, Людино? = Where are you headed, Man? : [альбом] / Анатолій Толстоухов ; [ред. Ю. Буряк, О. Мельник; іл. Є. Матвєєв та ін.]. - Київ : Укр. пропілеї, 2001. - 111 с. : іл.

Я, Фаина Раневская... и вздорная, и одинокая [Текст] / [сост. Ю. Крылов]. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2013. - 206, [1] с.

 

РЕЛІГІЯ. ВІЛЬНОДУМСТВО


Аксенов, Александр Петрович. Я – знахарь [Текст] : о колдовстве без ретуши / Александр Аксенов ; [ред. Т. М. Мороз]. - Донецк : Сталкер, 1997. - 349, [1] с.

Вегерт, Вольфганг. Жить по новой концепции [Текст] / Вольфганг Вегерт. - Гамбург : Ц. М. Флис, 2000. - 92, [2] с.

Геллей, Генрі Г. Біблійний довідник [Текст] : короткий бібл. комент. / Генрі Г. Геллей ; [ред. М. Зубович]. - Торонто : Всесвіт. Християн. Місія, 1985. - 856 с. : іл.

Джиллентин, Джулия. Скрытая сила обычных вещей [Текст] : астрол. энцикл. Т. 1 : [пер. с англ. / Д. Джиллентин, Д. Шарп, К. Стеллас ; гл. ред. Тибилашвили В. З.]. - Харьков : Клуб семейн. досуга, 2001. - 287 с.

Джиллентин, Джулия. Скрытая сила обычных вещей [Текст] : астрол. энцикл. Т. 2 : [пер. с англ. / Д. Джиллентин, Д. Шарп, К. Стеллас ; гл. ред. Тибилашвили В. З.]. - Харьков : Клуб семейн. досуга, 2001. - 287 с.

Джиллентин, Джулия. Скрытая сила обычных вещей [Текст] : астрол. энцикл. Т. 3 : [пер. с англ. / Д. Джиллентин, Д. Шарп, К. Стеллас ; гл. ред. Тибилашвили В. З.]. - Харьков : Клуб семейн. досуга, 2001. - 287 с.

Джиллентин, Джулия. Скрытая сила обычных вещей [Текст] : астрол. энцикл. Т. 4 : [пер. с англ. / Д. Джиллентин, Д. Шарп, К. Стеллас ; гл. ред. Тибилашвили В. З.]. - Харьков : Клуб семейн. досуга, 2001. - 287 с.

Коханевич, Маркиян Теодорович. Кто есть бог, основные положения нового миропонимания [Текст] / М. Коханевич. - Черновцы : Місто, 2017. - 92 с.

Липківський, Василь. Слово Христове до українського народу [Текст] : проповіді на неділі й свята / митрополит Василь Липківський. - Київ : [б. в.], 1993. - 305-405 с. - (Бібліотека журналу „Пам’ятки України” ; кн. 2, зшиток 4).

Мурашкін, Михайло Георгійович. Святе Письмо [Текст] / [Мурашкін М. Г.]. - Дніпро : Акцент ПП, 2017. - 29 с. - На тит. арк. авт. не зазнач. - Містить бібліогр.

Ортинський, Іван. Стрижень українського буття [Текст] / о. д-р Іван Ортинський, СДБ. - [4-те вид.]. - Рим [та ін.] : ОО.Салезіян, [19--?]. - 320 с

Ортинський, Іван. Хрищення, хрест та харизма України [Текст] / о. д-р Іван Ортинський, СДБ. - Рим [та ін.] : ОО.Салезіян, 1988. - 197, [1] с. : іл. - Бібліогр.: с. 193-197.

Панас, Кость. Історія Української церкви [Текст] / о. Кость Панас ; [ред. Л. Кирієнко]. - Львів : Трансінтех, 1992. - 158, [1] с.

Хом’яков, Петро Михайлович. Технотронна авеста [Текст] : [сакральна космогонія білої людини] / Хом’яков П. М. ; Цивілізація дажбожичів, Доктрина Рідновірів України. - Ніжин : Аспект-Поліграф, 2009. - 134 с.

Храм Воскресения Христова. Голгофа и Гроб Господень [Текст] / [авт.-сост.] А. Логвиненко. - Киев : АДЕФ-ПРИНТ, 2016. - 67 с. : ил. - Библиогр.: с. 66.

Шип, Надія Андріївна (доктор історичних наук). Церковно-православний рух в Україні [Текст] : (поч. ХХ ст.) / Н. А. Шип ; [голов. ред. С. В. Кульчицький] ; НАН України, Ін-т історії України. - Київ : Ін-т історії, 1995. - 64, [2] с. - (Історичні зошити).

 

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ


Безух, Юрий Валентинович (1955). Врата вечности [Текст] : (попул. очерк философии жизни, смерти, времени и Вечности) / Юрий Безух. - Мелитополь : Люкс, 2007. - 64 с. - Библиогр.: с. 56.

Бондарь, Александр Александрович. Книга Времени [Текст] : универс. мировоззренч. доктрина / Александр Бондарь. - Киев : Бізнесполіграф, 2017. - 223 с.

Бондарь, Александр Александрович. Сакральное в человеческом [Текст] : взгляд на сокрытое: первоосновы и мировоззрение, теория справедливости, шифр сакрального, матрица упр. человечеством / Александр Бондарь. - Киев : Бізнесполіграф, 2017. - 639 с. : ил.

Мурашкин, Михаил Георгиевич. Записи 2016 года [Текст] / Михаил Мурашкин. - Дніпро : Січ, 2017. - 365 с. - Содерж. библиогр.

Толстоухов, Анатолій Володимирович. Філософія демократії [Текст] : есе / Анатолій Толстоухов ; Ін-т стратег. політики. - Київ : Новий друк, 2005. - 159 с. : іл.

Фромм, Эрих. Человек для самого себя [Текст] : [пер. с англ.] / Эрих Фромм. - Москва : АСТ, 2010. - 350 с. - (Психология). - Содерж. библиогр.

Ходаков, Михайло Сергійович. Як не треба поводитися [Текст] : (розмова про вихованість) : [пер. з рос.] / Михайло Ходаков ; [ред. С. В. Новохацький]. - Київ : Молодь, 1978. - 102, [2] с. : іл. - 15-00.

 

ПСИХОЛОГІЯ


Альварес, Мелисса. Реальное развитие сверхъестественных способностей [Текст] : интуиция, ясновидение, экстрасенсорика : [пер. с англ.] / Мелисса Альварес ; [гл. ред. С. С. Скляр]. - Харьков [и др.] : Клуб семейн. досуга, 2014. - 240 с.

Вітенко, Іван Семенович. Соціально-психологічний тренінг [Текст] : цикл вправ для підгот. лікарів-мед. психологів / [Вітенко І. С., Борисюк А. С., Вітенко Т. І. ; за ред. Вітенка І. С.] ; Центр. метод. каб. з вищ. мед. освіти, Буковин. держ. мед. ун-т. - Чернівці : Книги - XXI, 2008. - 122 с. - На тит. арк. авт. не зазнач. - Бібліогр.: с. 107-110.

Вуйчич, Ник. Неудержимый. Невероятная сила веры в действии [Текст] : [пер. с англ.] / Ник Вуйчич ; [отв. ред. Л. Ошеверова]. - Москва : Эксмо, 2014. - 207 с. : ил.

Горин, Сергей А. А вы пробовали гипноз? [Текст] : (практ. рук. по применению гипнот. психотехник в бизнесе и медицине, рекламе и пропаганде, торговле и повседнев. жизни) / Сергей Горин. - Санкт-Петербург : Лань, 1995. - 206, [2] с.

Євдокимова, Наталя Олексіївна. Дорога змін: ефективне спілкування у кризових умовах життя [Текст] : путівник з психології для „чайників” / Н. О. Євдокимова, В. Л. Зливков, С. О. Лукомська. - Миколаїв : Іліон, 2016. - 180 с. : іл. - Бібліогр.: с. 174-175.

Еникеева, Диля Дэрдовна. Практическая психология для мальчиков, или Как стать настоящим мужчиной [Текст] / Диля Еникеева ; [ред. В. Ефремов, В. Бармин]. - Москва : АСТ-ПРЕСС, 2000. - 318 с. : ил.

Киосаки, Роберт Тору. Бизнес-школа для тех, кому нравится помогать другим [Текст] : восемь ценностей сетевого маркетинга, не связ. с деньгами : [пер. с англ.] / Роберт Т. Киосаки, Шарон Л. Лечтер ; [ред. Н. И. Лебедкова]. - Курск : Кентавр, 2002. - 111 с. : ил.

Киосаки, Роберт Тору. Богатый Папа. Бедный Папа [Текст] : [пер. с англ.] / Роберт Т. Киосаки, Шарон Л. Летчер. - Ужгород : Світ, 2001. - 192 с.

Киосаки, Роберт Тору. Квадрант денежного потока [Текст] : [пер. с англ.] / Роберт Т. Киосаки, Шарон Л. Летчер. - Изд. испр. и перераб. - Ужгород : Світ, 2001. - 192 с. : ил.

Кобзарь, Анатолий Ильич. Тестирование человека по отрицательным характерным чертам [Текст] : метод. рекомендации / А. И. Кобзарь ; [ред. Л. П. Гобелевская]. - Харьков : Тип. Мадрид, 2017. - 42 с. - Библиогр.: с. 41.

Кобзарь, Анатолий Ильич. Тестирование человека по положительным характерным чертам [Текст] : метод. рекомендации / А. И. Кобзарь ; [ред. Л. П. Гобелевская]. - Харьков : Тип. Мадрид, 2017. - 39 с. - Библиогр.: с. 38.

Кобзарь, Анатолий Ильич. Тестирование человека по характерным его чертам [Текст] : метод. рекомендации / А. И. Кобзарь ; [ред. Л. П. Гобелевская]. - Харьков : Тип. Мадрид, 2017. - 75 с. - Библиогр.: с. 74.

Кэнфилд, Джек. Думать и богатеть! [Текст] : правила успеха : [пер. с англ.] / Джек Кэнфилд, Жанет Свитцер ; [отв. ред. Е. Басова]. - Москва : Эксмо, 2008. - 558 с.

Особистість у кризових ситуаціях: огляд сучасних психодіагностичних методик [Текст] : навч. посіб. / [Н. О. Євдокимова, В. Л. Зливков, С. О. Лукомська, О. В. Федан] ; НАПН України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. - Миколаїв : Іліон, 2016. - 341 с. : іл. - Бібліогр.: с. 335-337.

Павелків, Роман Володимирович. Дитяча психологія [Текст] : підруч. [для ВНЗ] / Роман Павелків, Олена Цигипало ; [ред. Г. Т. Сенькович]. - 2-ге вид., випр. - Київ : Академвидав, 2015. - 398, [1] с. - (Альма-матер). - Бібліогр.: с. 397-399.

Савчин, Мирослав Васильович. Вікова психологія [Текст] : навч. посіб. [для ВНЗ] / Мирослав Савчин, Леся Василенко ; [ред. Г. Т. Сенькович]. - 3-тє вид., переробл., доповн. - Київ : Академія, 2017. - 366, [1] с. - (Альма-матер). - Бібліогр.: с. 363-367.

Саттон, Роберт. Не работайте с мудаками. И что делать, если они вокруг вас [Текст] : пер. с англ. / Роберт Саттон ; [гл. ред. А. Степанов]. - 2-е изд. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2016. - 201, [1] с.

Свияш, Александр Григорьевич. Открытое подсознание. Как влиять на себя и других. Легкий путь к позитивным изменениям [Текст] / Александр Свияш ; [отв. ред. И. Комарова]. - Москва : АСТ [и др.], 2011. - 379, [2] с.

Седих, Кіра Валеріївна. Психологія сім’ї [Текст] : навч. посіб. [для ВНЗ] / Кіра Седих ; [ред. Г. Т. Сенькович]. - 2-ге вид., стер. - Київ : Академія, 2017. - 190, [1] с. - (Альма-матер). - Бібліогр.: с. 186-191.

Синельников, Валерий Владимирович. Практический курс доктора Синельникова. Как научиться любить себя [Текст] / В. Синельников, С. Слободчиков. - Москва : Центрполиграф, 2007. - 238, [1] с.

Титаренко, Тетяна Михайлівна (член-кореспондент НАПН України). Сучасна психологія особистості [Текст] : [навч. посіб. для студентів ВНЗ] / Т. М. Титаренко. - Київ : Каравела, 2013. - 371 с. - Бібліогр.: с. 363-371.

Ткалич, Маріанна Григорівна. Гендерна психологія [Текст] : навч. посіб. [для ВНЗ] / Маріанна Ткалич ; [ред. Г. Т. Сенькович]. - 2-ге вид., випр., доповн. - Київ : Академвидав, 2016. - 253, [1] с. - (Альма-матер). - Бібліогр.: с. 249-254.

Шацкая, Евгения. Мужчиноприобретение [Текст] : пособие по завоеванию и удержанию мужчин / Е. Шацкая, Н. Рыбицкая ; [ред. А. Погосян]. - Москва : АСТ [и др.], 2008. - 350 с.

 

БІБЛІОГРАФІЧНІ ПОСІБНИКИ


Книга в Україні, 1861-1917 [Текст] : матеріали до репертуару укр. кн. Вип. 19 : Ч-Я / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; [зібрали С. Й. Петров, С. С. Петров ; упоряд. В. С. Гоїнець та ін. ; наук. ред. В. Ю. Омельчук]. - Київ : НБУВ, 2016. - 663 с.

Розмова серцем. Надія Матюшенко-Гребенюк [Текст] : біобібліогр. нарис / Комун. закл. „Обл. б-ка для юнацтва ім. В. Симоненка” Черкас. облради ; [уклад. Н. М. Філахтова]. - Черкаси : Обл. б-ка для юнацтва ім. В. Симоненка, 2012. - 7 с.

Світленко Сергій Іванович [Текст] : біобібліогр. покажч. : (до 60-річчя від дня народж.) / Дніпропетров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; [уклад. О. Б. Шляхов ; ред. Н. Ю. Яценко]. - Дніпро : Грані, 2017. - 211 с. - Хронолог. покажч.: с. 38-82. – Алф. покажч.: с. 83-126. – Вид. покажч. праць: с. 127-170.

Микола Іванович Сенченко [Текст] : біобібліогр. покажч. / Держ. наук. установа „Кн. палата України ім. І. Федорова” ; [уклад. О. М. Устіннікова, П. М. Сенько ; ред. Н. В. Регідайло]. - Київ : Кн. палата України, 2010. - 83 с. - Ім. покажч.: с. 64-66. - Хронолог. покажч.: с. 67-82.

 

ДОВІДКОВІ ВИДАННЯ


Енциклопедія Сучасної України [Текст] . Т. 18 : Лт – Малицький / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України ; наук. ред. Болтівець С. І. та ін.]. - Київ : Ін-т енциклопед. дослідж., 2017. - 711 с. : іл. - Містить бібліогр.

Кто есть кто в мире [Текст] : [биогр. справ. / гл. ред. Г. П. Шалаева]. - Москва : Слово [и др.], 2007. - 1263 с. - Имен. указ.: с. 1257-1263.

 

СЕРІЇ. ЗБІРНИКИ


Велика книга мудрості [Текст] : афоризми та крилаті вислови / уклад. Г. В. Латник, О. М. Островська ; за ред. Г. Латника. - Вид. 2-ге, переробл. та доповн. - Київ : Арій, 2016. - 614, [1] с. - Бібліогр.: с. 600-607.

 

ПЕРІОДИЧНІ І ВИДАННЯ, ЩО ПРОДОВЖУЮТЬСЯ


Пам’ятки України [Текст] : наук. альм. Вип. 1-2 (41-42) : Україна і Московія: етногенез, церква, духовність / голов. ред. О. Неживий. - [Київ : б. в.], 2017. - 95 с. : іл. - Містить бібліогр. - 53-21.