НОВІ НАДХОДЖЕННЯ ДО БІБЛІОТЕКИ В II кв. 2018 РОКУ

 

КОМП’ЮТЕРНА НАУКА І ТЕХНОЛОГІЯ

 

Головатий, Роман Русланович. Управління безпекою на стадії планування проектів створення об’єктів з масовим перебуванням людей [Текст] : автореф. дис.... канд. техн. наук: 05.13.22 / Головатий Роман Русланович ; Держ. служба України з надзвичайн. ситуацій, Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності. - Львів : [б. в.], 2018. - 24 с. - Бібліогр.: с.21-23.

Інформаційні системи і технології [Текст] : [навч. посіб. для студентів ВНЗ] / С. Г. Карпенко, В. В. Попов, Ю. А. Тарнавський, Г. А. Шпортюк ; [відп. ред. М. В. Дроздецька] ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом . - Київ : МАУП, 2004. - 188 с. : іл. - Містить бібліогр.

Карапетян, Анаіт Радіківна. Моделі та методи адаптивної маршрутизації пакетів даних у комп’ютерних мережах [Текст] : автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.06 / Карапетян Анаіт Радіківна ; Черкас. держ. технол. ун-т. - Черкаси : Савенко О. В., 2018. - 20 с. : іл. - Бібліогр.: с. 16-18.

Лада, Наталія Володимирівна. Метод синтезу операцій потокового шифрування з точністю до перестановки [Текст] : автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.21 / Лада Наталія Володимирівна ; Нац. авіац. ун-т. - Київ : Савенко О. В., 2017. - 20 с. : іл. - Бібліогр.: с. 17-18.

Метелап, Володимир Володимирович. Кореляційно-часові методи і засоби формування та обробки шумових сигналів у модемах комп’ютерних систем [Текст] : автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.05 / Метелап Володимир Володимирович ; Черкас. держ. технол. ун-т. - Черкаси : Кандич С. Г., 2017. - 20 с. - Бібліогр.: с. 16-18.

Підлісний, Сергій Анатолійович. Метод підвищення цілісності відеоінформації для інформаційних технологій протидії кібератакам [Текст] : автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.06 / Підлісний Сергій Анатолійович ; Черкас. держ. технол. ун-т. - Черкаси : Бровін О. В., 2017. - 20 с. - Бібліогр.: с. 16-18.

Тарнополов, Роман Вікторович. Метод підвищення оперативності доставки відеоінформації для інформаційних технологій закриття відеопотоку [Текст] : автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.06 / Тарнополов Роман Вікторович ; Черкас. держ. технол. ун-т. - Черкаси : Бровін О. В., 2017. - 20 с. - Бібліогр.: с. 15-18.

 

УПРАВЛІННЯ. МЕНЕДЖМЕНТ

 

Брэнсон, Ричард. К черту все! Берись и делай! [Текст] : полная версия : пер. с англ. / Ричард Брэнсон ; [отв. ред. Р. Болдинова]. - Москва : Манн, Иванов и Фербер [и др.], 2014. - 227 с.

Дорош, Марія Сергіївна. Конвергенція систем управління проектами при ціннісно-орієнтованому підході [Текст] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук: 05.13.22 / Дорош Марія Сергіївна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. - Київ : Ред.-видавн. від. Чернігів. нац. технол. ун-ту, 2018. - 44 с. : іл. - Бібліогр.: с. 35-41.

Міхєєва, Ольга Вікторівна. Гармонізація компетенцій міжнародних команд менеджерів проектів у багатокультурному оточенні [Текст] : автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.22 / Міхєєва Ольга Вікторівна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. - Київ : [б. в.], 2018. - 19 с. - Бібліогр.: с. 14-16.

Федоренко, Валентин Григорович. Інвестиційний менеджмент [Текст] : [навч. посіб.] / В. Г. Федоренко ; [відп. ред. І. В. Хронюк] ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. - 2-ге вид., доповн. - Київ : МАУП, 2001. - 276, [2] с. - Бібліогр.: с. 276-277.

 

БІБЛІОГРАФІЯ

 

Краєзнавчі бібліографічні посібники бібліотек України, 2011-2015 [Текст] : бібліогр. покажч. / Нац. іст. б-ка України ; [упоряд. О. В. Михайлова ; ред. Т. С. Кудласевич, І. В. Чеховська]. - Київ : НАКККіМ, 2017. - 154 с. - Ім. покажч.: с. 130-145. – Геогр. покажч.: с. 146-148. – Покажч. установ: с. 149-154.

Малі міста України. Черкаська область [Текст] : бібліогр. покажч. / Держ. наук. архітектур.-буд. б-ка ім. В. Г. Заболотного ; [уклад. Д. О. Мироненко та ін. ; відп. ред. Г. А. Войцехівська]. - Київ : [б. в.], 2016. - 311 с. : іл.

Ніколаєв Валентин Федорович (1889-1974) [Текст] : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1915-1993 рр. / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка НААН України, Полтав. держ. аграр. акад. [та ін.] ; [уклад. В. М. Самородов та ін. ; наук. ред. В. А. Вергунов]. - Полтава : Дивосвіт, 2017. - 460, [2] с. : іл. - (Серія „Біобібліографія вчених-аграріїв України” ; кн. 68). - Ім. покажч.: с. 456-460.

Розчерки на скрижалях [Текст] : біобібліогр. покажч. творів І. Корсака / Упр. культури Волин. облдержадмін., Волин. держ. обл. універс. наук. б-ка ім. О. Пчілки ; [упоряд. А. А. Понагайба]. - Київ [та ін.] : Ярославів Вал, 2016. - 177, [2] с. : іл.

Теорія, методика і практика бібліотечного краєзнавства [Текст] : бібліогр. покажч. (2007-2016) / Нац. іст. б-ка України ; [упоряд. В. П. Кисельова, Т. С. Кудласевич ; ред. О. В. Михайлова]. - Київ : НАКККіМ, 2017. - 192 с. - Ім. покажч.: с. 168-185. – Геогр. покажч.: с. 186-192.

 

БІБЛІОТЕЧНА СПРАВА

 

Бібліотечне краєзнавство у культурному просторі України [Текст] : IV Краєзнав. читання пам’яті П. Тронька: зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 2 листоп. 2017 р. / Нац. іст. б-ка України, Нац. спілка краєзнавців України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв ; [редкол.: Скорохватова А. В. (голова) та ін.]. - Київ : Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв, 2017. - 245 с. - Містить бібліогр.

Розвиток сільських бібліотек як інформаційних і культурних центрів [Текст] : матеріали слухань Ком. Верховної Ради України з питань культури та духовності, Київ, 18 трав. 2011 р. / Ком. Верховної Ради України з питань культури та духовності. - Київ : [б. в.], 2012. - 88 с. : іл.

Черкаська обласна універсальна наукова бібліотека імені Тараса Шевченка [Текст] : путівник / [уклад. Н. М. Євтушевська ; ред. В. К. Величко]. - Черкаси : Інтроліга ТОР, 2017. - 23 с. : іл.

 

СЕРІАЛЬНІ ВИДАННЯ

 

Кам’янка [Текст] : наук.-попул. альм. Вип. 4 : Матеріали науково-практичної конференції „Народне мистецтво як духовне джерело, що з’єднує минуле і майбутнє” до 100-річчя від дня народження заслуженого майстра народної творчості України Макара Корнійовича Мухи / Кам’ян. держ. іст.-культур. заповідник. - Кам’янка : Чабаненко Ю. А., 2011. - 99 с. - Містить бібліогр.

 

ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАГАЛЬНОГО ТИПУ

 

Записки Доброслав’я [Текст] : (віра, вчення самост. України) / Трипіл. братство. - Вид. 5-те. - Київ : [б. в.], 2017. - 30 с.

 

МУЗЕЇ. ВИСТАВКИ

 

Повернення культурних цінностей в Україну [Текст] : матеріали круглого столу, [Київ], 11 лют. 2009 р. / Ком. Верховної Ради України з питань культури і духовності, Центр держ. архів зарубіж. україніки Держ. ком. архівів України [та ін.]. - Київ : Парлам. вид-во, 2009. - 77 с.

ГАЗЕТИ. ПРЕСА

 

Довіряй, але перевіряй. Медіаграмотність в українському суспільстві [Текст] / [упоряд. А. Денисенко]. - Київ : Pictoric, 2017. - 135 с. : іл.

 

ЗБІРНИКИ

 

Книжний гостинець [Текст] : альм. книжників і книголюбів Волин. Тернопілля. Вип. 1 / Кременец. рай. централізов. бібл. система, Центр. б-ка ім. Ю. Словацького ; [ред.-упоряд. С. Синюк]. - Кременець : Центр. б-ка ім. Ю. Словацького, 2017. - 317 с. - Містить бібліогр.

 

РУКОПИСИ. РАРИТЕТНІ І РІДКІСНІ КНИГИ

 

Терещенко-Кайдан, Лілія Володимирівна (кандидат мистецтвознавства ; 1973). Грецький та слов’янський рукописний світ у паралелях та особливостях розвитку духовної культури XVII-XVIII ст. [Текст] : монографія / Лілія Терещенко-Кайдан ; [відп. ред. В. Д. Шинкарук] ; Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. - Київ : Міленіум, 2015. - 510 с. : іл. - Бібліогр.: с. 344-453. – Ім. покажч.: с. 465-482. – Геогр. покажч.: с. 483-492.

 

ФІЛОСОФІЯ

 

Аксенов, Александр Петрович. Я – не колдун, я – знахарь… [Текст] / Александр Аксенов. – Донецк : Сталкер, 1996. – 346, [3] с.

Васильева, Елена Александровна. Полная энциклопедия фэн-шуй [Текст] / Е. Васильева ; [ред.-сост. О. В. Сладкова]. - Москва : РИПОЛ классик, 2005. - 606, [1] с. : ил.

 

ПСИХОЛОГІЯ

 

Грэй, Джон. Как получать то, что хочешь, и любить то, что есть [Текст] : практ. пособие по исполн. желаний : пер. с англ. / Джон Грэй ; [ред. В. Тимшин]. - Москва : София, 2016. - 315 с.

Грэй, Джон. Мужчины с Марса, женщины с Венеры [Текст] : новая версия для современ. мира : умения, навыки, приемы для счастливых отношений / Джон Грэй. – Москва : АСТ, [2018?]. - 427 с. : ил.

Некрасов, Анатолий Александрович. Сильная Женщина, или Обопрись о мое плечо [Текст] / Анатолий Александрович Некрасов ; [отв. ред. Е. В. Минаева]. - Москва : Центрполиграф, 2017. - 204, [1] с.

 

ЛОГІКА

 

Бердяев, Николай Александрович (1874-1948). Самопознание [Текст] : [опыт филос. автобиогр.] / Николай Бердяев ; [ред. Ю. П. Сенокосов]. - Москва : ДЭМ, 1990. - 334, [2] с.

 

РЕЛІГІЯ

 

Ли, Хунчжи. Чжуань Фалунь [Текст] / Ли Хунчжи. - Киев : Феникс, 2014. - 353 с.

Лі, Хунчжи. Чжвань Фалунь. Обертання Фалунь [Текст] / Лі Хунчжи. - Київ : Фенікс, 2014. - 382 с.

Мурашкін, Михайло Георгійович. Святе Письмо [Текст] / [Мурашкін М. Г.]. - Дніпро : Акцент ПП, 2017. - 29 с. - На тит. арк. авт. не зазнач. - Містить бібліогр.

Попов, Владимир А. Святые из царского дома [Текст] / В. А. Попов ; [гл. ред. Е. Гурина]. - Черкассы : Смирна, 2017. - 356, [2] с. : ил. - (Просто ученики). - Библиогр.: с. 348-356.

Толстой, Лев Миколайович. Сповідь [Текст] / Лев Толстой ; пер. з рос. та упоряд. Мельника В. П. ; [післямова О. Меня]. - Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2018. - 450 с.

 

СОЦІОЛОГІЯ

 

Андерсон, Ранія Хабібі. Мене не спинити [Текст] : шість звичок жінок у країнах, що розвиваються : пер. з англ. / Ранія Хабібі Андерсон ; [ред. І. Новіцька]. - Львів : Літопис, 2018. - 334 с. - Містить бібліогр. – Ім. покажч.: с. 329-334.

Андерсон, Ранія Хабібі. Мене не спинити. План мого успіху [Текст] : додатк. журн. до „Мене не спинити” : пер. з англ. / Ранія Хабібі Андерсон ; [ред. І. Новіцька]. - Львів : Літопис, 2018. - 101 с. - Містить бібліогр.

Вийти з пітьми. Парадигма попередження соціально-економічного колапсу в Україні [Текст] : (біогр. та політ.-психол. нарис про пошук науковцем, бізнесменом, політиком та громад. діячем А. Пешком виходу з політ. туману, екон. тупика) / [Б. М. Андрушків, Н. Б. Кирич, Л. Я. Малюта та ін. ; відп. ред. Моховик Н. М.] ; Акад. екон. наук України, Акад. соц. упр. - Тернопіль : Паляниця В. А., 2017. - 228 с. : іл. - Бібліогр.: с. 218-225.

Донченко, Елена Андреевна. Личность: конфликт, гармония [Текст] / Е. А. Донченко, Т. М. Титаренко ; [ред. Л. Л. Сычева]. - 2-е изд., доп. - Киев : Политиздат Украины, 1989. - 173 [2] с. : ил. - Библиогр.: с.72-173.

Кови, Стивен Р. Семь навыков высокоэффективных людей [Текст] : мощ. инструменты развития личности : пер. с англ. / Стивен Р. Кови ; [ред. Е. Харитонова]. - 7-е изд. - Москва : Альпина Паблишер, 2012. - 359 с.

Феррацци, Кейт. Никогда не ешьте в одиночку и другие правила нетворкинга [Текст] : пер с англ. / Кейт Феррацци при участии Тала Рэза ; [гл. ред. А. Степанов]. - 9-е изд. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2016. - 303 с.

 

ПОЛІТИКА

 

Власюк, Олександр Степанович (доктор економічних наук). Кремлівська агресія проти України: роздуми в контексті війни [Текст] : монографія / Олександр Власюк, Сергій Кононенко ; [ред. Н. П. Яценко] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. - Київ : Фенікс, 2017. - 302 с. - Бібліогр.: с. 297-302.

Галичина в етнополітичному вимірі [Текст] : [монографія / В. О. Котигоренко, В. А. Войналович, О. Я. Калакура та ін. ; редкол.: О. О. Рафальський (голова) та ін.] ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. - Київ : ІПіЕНД, 2017. - 838 с. : табл. - Містить бібліогр.

Зорич, Оксана Остапівна. Політичні ідентичності в сучасній Україні: міська громада Полтави [Текст] / Оксана Зорич ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. - Київ : ІПіЕНД, 2017. - 102 с. - Містить бібліогр.

Кононенко, Костянтин Анатолійович. Далекосхідний вектор як важливий елемент зовнішньої політики України [Текст] : аналіт. доп. / [Кононенко К. А., Гончарук А. З., Кошовий С. А. ; за заг. ред. К. А. Кононенка] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. - Київ : НІСД, 2017. - 47 с. - На тит. арк. авт. не зазнач.

Розвиток і взаємодія єврейських громад на європейському просторі [Текст] : [монографія / М. І. Михальченко, А. Ю. Подольський, О. В. Заремба та ін.] ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. - Київ : ІПіЕНД, 2017. - 463 с. - Містить бібліогр.

 

ЕКОНОМІКА. ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

 

Економічний аналіз [Текст] : навч. посіб. / [М. А. Болюх, В. З. Бурчевський, М. І. Горбаток та ін.] ; за ред. М. Г. Чумаченка ; Київ. нац. екон. ун-т. - Вид. 2-ге, переробл. і доповн. - Київ : КНЕУ, 2003. - 555 с. - Бібліогр.: с. 550-551.

Куриленко, Тамара Платонівна. Проектне фінансування [Текст] : підруч. [для студентів ВНЗ] / Т. П. Куриленко ; [ред. Вдовиченко В. М.] ; Київ. ун-т ринк. відносин, Міжнар. ун-т фінансів. - Київ : Кондор, 2006. - 206 с. - Містить бібліогр.

Савченко, Анатолій Григорович. Макроекономіка [Текст] : підручник / А. Г. Савченко ; [редкол.: А. П. Наливайко (голова) та ін.] ; Київ. нац. екон. ун-т. - Київ : КНЕУ, 2005. - 441 с. - Бібліогр.: с. 440-441.

 

РЕГІОНАЛЬНА  ЕКОНОМІКА. ЕКОНОМІКА ЗЕМЛІ. ЕКОНОМІКА ЖИТЛА

 

Стеченко, Дмитро Миколайович. Розміщення продуктивних сил і регіоналістика [Текст] : підручник / Д. М. Стеченко. - Київ : Вікар, 2006. - 396 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 392-396.

 

ФІНАНСИ

 

Бюджетний моніторинг [Текст] : аналіз виконання бюджету за січ.-черв. 2017 р. / [В. В. Зубенко, І. В. Самчинська, А. Ю. Рудик та ін.] ; Ін-т бюджету та соц.-екон. дослідж. - Київ : [б. в.], 2017. - 86 с. : іл. - Містить бібліогр.

Волошин, Вячеслав Степанович (доктор технічних наук). Феномен денег [Текст] : [монография] / В. С. Волошин, Н. Г. Белопольский. - Киев : Освита Украины, 2018. – 460 с. : табл. - Библиогр.: с. 449-460.

Демківський, Анатолій Васильович. Гроші та кредит [Текст] : навч. посіб. / Демківський А. В. - Київ : Дакор [та ін.], 2003. - 527 с. - Містить бібліогр.

Таран, Вячеслав Александрович. Играть на бирже просто?! [Текст] / В. А. Таран ; [ред. М. А. Литвинова] ; Forex Club Academy. - 2-е изд. - Москва [и др.] : Питер, 2006. - 248 с. : ил. - (Академия биржевой торговли). - Библиогр.: с. 239-240.

 

ТОРГІВЛЯ. МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ.

СВІТОВА ЕКОНОМІКА

 

Гайдуцький, Іван Павлович (доктор економічних наук). Системи та механізми мотивації низьковуглецевого розвитку [Текст] = [Systems and mechanisms of motivation for low-carbon development] : теорія, методологія, практика : [монографія] / Іван Гайдуцький ; [ред. М. І. Перевертун]. - Київ : ДКС центр, 2018. - 557 с. - Бібліогр.: с. 466-503.

Кухарська, Н. О. Міжнародна економічна діяльність України [Текст] : навч. посіб. [для студентів ВНЗ] / Кухарська Н. О., Харічков С. К. ; Одес. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України. - Харків : Одіссей, 2007. - 455 с. - Містить бібліогр.

 

ПРАВО. ЮРИСПРУДЕНЦІЯ

 

Віхляєв, Михайло Юрійович. Громадські об’єднання як суб’єкти адміністративного права України [Текст] : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.07 / Віхляєв Михайло Юрійович ; Нац. ун-т держ. податк. служби України. - Ірпінь : Нац. ун-т держ. податк. служби України, 2013. - 34 с. - Бібліогр.: с. 26-31.

Заболотна, Галина Ігорівна. Сервітути у римському праві та їх рецепція у праві України [Текст] : монографія / Галина Заболотна ; [ред. У. Крук] ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. - Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2017. - 339 с. - Бібліогр.: с. 295-334.

Лиман, Ігор Ігорович (доктор історичних наук). Український Південь очима консулів Британської імперії 19-початку 20 ст. [Текст] = [The Ukrainian South as Viewed by Consuls of the British Empire (Nineteenth-Early Twentieth Centuries). Т. 1 : Британські консули в портовому місті Бердянську / Ігор Лиман, Вікторія Константінова ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського [та ін.]. - Київ : Видавн. будинок ММД, 2018. - 628 с. : іл. - (Серія „Історія іноземних консульств на Півдні України” ; вип. 3). - Містить бібліогр.

Мірило правовладдя [Текст] = Rule of Law Checklist : комент., глосарій : [пер. з англ.] / Європ. Коміс. „За демократію через право” (Венеційс. Коміс.). - [Б. м.] : Компанія „BAITE”, 2017. - 163 с. - Містить бібліогр.

Осадчий, Володимир Іванович. Злочини проти правосуддя [Текст] : монографія / В. І. Осадчий. - Київ : Маслаков, 2018. - 200 с. - Містить бібліогр.

Precedent UA-2016 [Текст] : [дослідж. практики нац. судів / В. Лутковська, В. Щепоткіна, В. Капустинський та ін. ; Укр. Гельсін. спілка з прав людини]. - Київ : КВІЦ, 2017. - 325 с. : іл. - Містить бібліогр.

Україна. Верховна Рада. Скликання, 8-ме. Сесія, 6-та. Шоста сесія Верховної Ради України восьмого скликання, 7 квітня-19 травня 2017 р. Засідання 30-42 [Текст] : зб. стеногр. бюл. пленар. засід. Верховної Ради України. Т. 21 / Верховна Рада України ; [редкол.: Боднар П. О. та ін.]. - Київ : Парлам. вид-во, 2018. - 735 с.

Україна. Закони. Господарський кодекс України [Текст] : офіц. текст зі змінами та допов. станом на 28 січ. 2018 р. / М-во юстиції України. - Офіц. вид. - Київ : Форум, 2018. - 280 с. + 1 електрон. опт. диск. - (Кодекси України ; №2 / 2018). - Вид. з швидкозшивачем. - Алф.-предм. покажч.: с. 252-277. - 463-66.

Україна. Закони. Господарський процесуальний кодекс України ; Закон України „Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності” [Текст] / [редкол.: В. Г. Гончаренко (голова) та ін.]. - Київ : Юрінком Інтер, 2017. - 282 с. - (Бюлетень законодавства і юридичної практики України ; 7’2017). - 104-42.

Україна. Закони. Закони України „Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України”, „Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб” [Текст] / Верховна Рада України. - Офіц. вид. - Київ : Парлам. вид-во, 2017. - 51, [1] с. - (Серія „Закони України” : щомісячник ; №9 (33)). - 51-10.

Україна. Закони. Земельний кодекс України [Текст] : офіц. текст зі змінами та допов. станом на 20 берез. 2018 р. / М-во юстиції України. - Офіц. вид. - Київ : Форум, 2018. - 207 с. + 1 електрон. опт. диск. - (Кодекси України ; №4 / 2018). - Вид. з швидкозшивачем. - Алф.-предм. покажч.: с. 172-205. - 463-66.

Україна. Закони. Кримінальний процесуальний кодекс України [Текст] : офіц. текст зі змінами та допов. станом на 26 лют. 2018 р. / М-во юстиції України. - Офіц. вид. - Київ : Форум, 2018. - 410 с. + 1 електрон. опт. диск. - (Кодекси України ; №3 / 2018). - Вид. з швидкозшивачем. - 463-66.

Україна. Закони. Цивільний процесуальний кодекс України ; Закон України „Про судовий збір” ; Закон України „Про доступ до судових рішень” [Текст] / [редкол.: В. Г. Гончаренко (голова) та ін.]. - Київ : Юрінком Інтер, 2017. - 325 с. - (Бюлетень законодавства і юридичної практики України ; 8’2017). - 104-42.

 

ДЕРЖАВНЕ АДМІНІСТРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ

 

Україна. Закони. Кодекс цивільного захисту України [Текст] : кодекс України від 2 жовт. 2012 р. №5403-VI : офіц. текст зі змінами та допов. станом на 21 листоп. 2017 р. / М-во юстиції України. - Офіц. вид. - Київ : Форум, 2017. - 167 с. + 1 електрон. опт. диск. - (Кодекси України ; №12 / 2017). - Вид. з швидкозшивачем. - Алф.-предм. покажч.: с. 147-163. - 386-48.

 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДУХОВНИХ ТА МАТЕРІАЛЬНИХ ПОТРЕБ

 

Україна. Закони. Закон України „Про захист прав споживачів” [Текст] / Верховна Рада України. - Офіц. вид. - Київ : Парлам. вид-во, 2018. - 39, [1] с. - (Серія „Закони України” : щомісячник ; №4 (40)). - 52-48.

Шумелда, Ярослав Павлович (1945). Страхування [Текст] : [навч. посіб. для студентів ВНЗ] / Ярослав Шумелда. - Вид. 2-ге, розшир. - Київ : БІЗОН, 2007. - 377 с. - (Бібліотека страхування). - Бібліогр.: с. 355-363.

Ярошенко, Руслан Федорович. Методологія проактивного управління загрозами у програмах розвитку фінансових організацій в умовах турбулентного оточення [Текст] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук: 05.13.22 / Ярошенко Руслан Федорович ; Київ. нац. ун-т буд-ва та архітектури. - Київ : [б. в.], 2018. - 49 с. : іл. - Бібліогр.: с. 41-46. - 35-00.

 

ОСВІТА. ВИХОВАННЯ. НАВЧАННЯ. ДОЗВІЛЛЯ

 

25-ліття Програми імені Фулбрайта в Україні [Текст] = Fulbright Ukraine at 25 : 1992-2017 : [зб. есеїв / редкол.: О. Галета та ін.]. - Київ : АДЕФ-Україна, 2017. - 255 с. : іл.

Клос, Лілія Євгенівна. Теорія і практика професійної підготовки майбутніх соціальних працівників в університетах США до здоров’єзбережувальної діяльності [Текст] : автореф. дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.04 / Клос Лілія Євгенівна ; НАПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. - Київ : ДКС центр, 2018. - 42 с. - Бібліогр.: с. 32-39.

Кочурська, Інна Вікторівна. Педагогічні умови гуманізації професійної підготовки майбутніх педагогів-музикантів у мистецьких навчальних закладах [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Кочурська Інна Вікторівна ; НАПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. - Київ : Вінниц. нац. аграр. ун-т, 2018. - 19 с. - Бібліогр.: с. 15-16.

Креденець, Надія Ярославівна. Теорія і практика соціального партнерства у професійній підготовці фахівців сфери послуг в Австрії та Німеччині [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Креденець Надія Ярославівна ; НАПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. - Київ : Растр-7, 2018. - 20 с. - Бібліогр.: с. 16-18.

Литовченко, Ірина Миколаївна. Теорія і практика корпоративної освіти у Сполучених Штатах Америки [Текст] : автореф. дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.04 / Литовченко Ірина Миколаївна ; НАПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. - Київ : Принт-центр, 2018. - 40 с. - Бібліогр.: с. 33-37.

Нікула, Наталя Вікторівна. Формування методичної культури майбутніх учителів початкових класів у процесі професійної підготовки [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Нікула Наталя Вікторівна ; НАПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. - Київ : Яворський С. Н., 2018. - 20 с. - Бібліогр.: с. 15-18.

Освіта для збалансованого розвитку [Текст] / [Всеукр. екол. ліга, Центр екол. освіти та інформації ; голов. ред. Тимочко Т. В.]. - Київ : СТ-Друк, 2017. - 27 с. - (Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги) (Серія „Екологічна освіта та виховання” ; №11 (167)). - Містить бібліогр.

Пастушок, Ольга Іванівна. Розвиток системи освіти дорослих у Польщі (друга половина ХХ-початок ХХІ століття) [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / Пастушок Ольга Іванівна ; НАПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. - Київ : Принтхаус „Римм”, 2018. - 20 с. - Бібліогр.: с. 16-17.

Ткаченко, Ольга Василівна. Професійно-педагогічна підготовка агрономів-дослідників в аграрних університетах [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Ткаченко Ольга Василівна ; НАПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. - Київ : Білоцерківдрук, 2018. - 20 с. - Бібліогр.: с. 15-17.

Україна. Закони. Закон України „Про освіту” [Текст] / Верховна Рада України. - Офіц. вид. - Київ : Парлам. вид-во, 2017. - 127, [1] с.

 

ЕТНОГРАФІЯ. ФОЛЬКЛОР

 

Конончук, Тетяна Іванівна (кандидат філологічних наук). Затемнення українського сонця, або Трагедія голодомору 1932–1933 років у фольклорі України [Текст] : [монографія] / Тетяна Конончук. - Київ : Твім інтер, 1998. - 213, [2] с. - Бібліогр.: с. 189-212.

Сказки далеких островов [Текст] / [сост. Власов Л. Е.]. - Киев : Пикуль, 1991. - 414, [1] с.

Страшевич, Василь Борисович. Черкаський мортиролог [Текст] : (про Першотравневий парк) : іст.-краєзнав. нарис / В. Б. Страшевич. - Черкаси : [б. в.], 2018. - 36 с. : іл. - (Серія „Старі Черкаси”). - Бібліогр.: с.36.

 

ЕКОЛОГІЯ

 

Біоенергетичний потенціал України [Текст] / [Всеукр. екол. ліга, Центр екол. освіти та інформації ; голов. ред. Тимочко Т. В.]. - Київ : СТ-Друк, 2017. - 31 с.

Борейко, Владимир Евгеньевич (заслуженний природоохоронець України). Права природы и права животных [Текст] / В. Е. Борейко ; Киев. экол.-культур. центр. - Киев : Логос, 2017. - 55 с. : ил. - (Серия „Охрана дикой природы” ; вып. 81). - Библиогр.: с. 48-53.

Директива ЄС про доступ громадськості до інформації про довкілля ; Директива ЄС про участь громадськості у розробленні деяких планів та програм, пов’язаних з довкіллям [Текст] / [Всеукр. екол. ліга, Центр екол. освіти та інформації ; голов. ред. Тимочко Т. В.]. - Київ : СТ-Друк, 2017. - 27 с. - (Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги) (Серія „Європейська інтеграція” ; №10 (166)). - Містить бібліогр. - 16-05.

Директива ЄС про якість води, призначеної для споживання людиною [Текст] / [Всеукр. екол. ліга, Центр екол. освіти та інформації ; голов. ред. Тимочко Т. В.]. - Київ : СТ-Друк, 2017. - 31 с.

Збалансований розвиток населених пунктів [Текст] / [Всеукр. екол. ліга, Центр екол. освіти та інформації ; голов. ред. Тимочко Т. В.]. - Київ : СТ-Друк, 2017. - 31 с.

 

МАТЕМАТИКА

 

Решение задач по математике [Текст] : справ. школьника : [для 5-11 кл. / сост. Г. М. Якушева, при участии О. А. Смирнова ; науч. ред. А. С. Барашков]. - Москва : Слово [и др.], 2000. - 638 с. : ил.

 

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ В ЦІЛОМУ

 

Ніколаєв Валентин Федорович (1889-1974) [Текст] : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1915-1993 рр. / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка НААН України, Полтав. держ. аграр. акад. [та ін.] ; [уклад. В. М. Самородов та ін. ; наук. ред. В. А. Вергунов]. - Полтава : Дивосвіт, 2017. - 460, [2] с. : іл.

 

ЗООЛОГІЯ

 

Жизнь животных [Текст] : В 6 т. Т. 1 : Беспозвоночные / редкол.: Л. А. Зенкевич (гл. ред.) [и др.] . - Москва : Просвещение, 1968. - 576, [3] с., [21] л. ил. : ил. - Указ. терминов: с. 549-559. – Указ. рус. назв.: с. 560-566. – Указ. лат. назв.: с. 567-575. – Имен. указ.: с. 576-577.

Жизнь животных [Текст] : В 6 т. Т. 2 : Беспозвоночные / редкол.: Л. А. Зенкевич (гл.ред.) [и др.]. - Москва : Просвещение, 1968. - 562, [1] с., [24] л. ил. : ил. - Указ. терминов: с. 530-539. – Указ. рус. назв.: с. 540-546. – Указ. лат. назв.: с. 547-559. Имен. указ.: с. 560-561.

Жизнь животных [Текст] : В 6 т. Т. 3 : Беспозвоночные / редкол.: Л. А. Зенкевич (гл. ред.) [и др.]. - Москва : Просвещение, 1969. - 574, [1] с., [33] л. ил. : ил. - Указ. терминов: с. 542-546. – Указ. рус. назв.: с. 547-558. – Указ. лат. назв.: с. 559-572. – Имен. указ.: с. 573.

Жизнь животных [Текст] : В 6 т. Т. 4, ч. 1 : Рыбы / редкол.: Л. А. Зенкевич (гл. ред.) [и др.] ; под ред. Т. С. Расса. - Москва : Просвещение, 1971. - 654, [1] с., [28] л. ил. : ил. - Указ. рус. назв.: с. 609-627. – Указ. лат. назв.: с. 628-645. – Имен. указ.: с. 646.

Жизнь животных [Текст] : В 6 т. Т. 4, ч. 2 : Земноводные, пресмыкающиеся / редкол.: Л. А. Зенкевич (гл. ред.) [и др.] ; под ред. А. Г. Банникова. - Москва : Просвещение, 1969. - 486, [1] с., [32] л. ил. : ил. - Указ. терминов: с. 455-465. – Указ. рус. назв.: с. 466-476. – Указ. лат. назв.: с. 477-484. – Имен. указ.: с. 485.

Жизнь животных [Текст] : В 6 т. Т. 5 : Птицы / редкол.: Л. А. Зенкевич (гл. ред.) [и др.] ; под ред. Н. А. Гладкова, А. В. Михеева. - Москва : Просвещение, 1970. - 610, [1] с., [32] л. ил. : ил. - Указ. терминов: с. 593. – Указ. рус. назв.: с. 594-601. – Указ. лат. назв.: с. 602-609. – Имен. указ.: с. 609 .

Жизнь животных [Текст] : В 6 т. Т. 6 : Млекопитающие, или звери / редкол.: Л. А. Зенкевич (гл. ред.) [и др.] ; под ред. С. П. Наумова, А. П. Кузякина. - Москва : Просвещение, 1971. - 626, [1] с., [32] л. ил. : ил. - Указ. рус. назв.: с. 601-613. – Указ. лат. назв.: с. 614-623. – Имен. указ.: с. 624.

 

МЕДИЧНІ НАУКИ

 

Карр, Аллен. Легкий способ бросить курить [Текст] : [пер. с англ.] / Аллен Карр ; [ред. М. Драпкина]. - 2-е изд., доп. и перераб. - Москва : Добрая кн., 2006. - 207 с.

Карр, Аллен. Легкий способ бросить пить [Текст] : [пер. с англ.] / Аллен Карр ; [ред. С. Воробьев]. - Москва : Добрая кн., 2007. - 262 с.

Клиническая иммунология в стоматологии [Текст] : учеб. пособие для иностр. студентов стоматол. фак. высш. мед. учеб. заведений III-IV уровней аккредитации и врачей-стоматологов / В. И. Ляховский, В. Н. Бобырев, Н. В. Ляховская, В. В. Ахрамчук ; Высш. гос. учеб. заведение Украины „Укр. мед. стоматол. акад.”. - Полтава : Астрая, 2018. - 129 с. : ил. - Обкл. укр. мовою. - Библиогр.: с. 127-129.

Круз, Хорхе. Максимальное снижение веса за 8 минут утром [Текст] : [пер. с англ.] / Хорхе Круз. - Минск : Попурри, 2005. - 272 с. : ил.

Надзвичайні ситуації: попередження та ліквідація [Текст] : зб. наук. пр. № 1/2017 / Держ. служба України з надзвичайн. ситуацій, Черкас. ін-т пожеж. безпеки ім. Героїв Чорнобиля Нац. ун-ту цивільн. захисту України ; [голов. ред. Тищенко О. М.]. - Черкаси : ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля, 2017. - 123 с. : іл.

Надзвичайні ситуації: попередження та ліквідація [Текст] : зб. наук. пр. № 2/2017 / Держ. служба України з надзвичайн. ситуацій, Черкас. ін-т пожеж. безпеки ім. Героїв Чорнобиля Нац. ун-ту цивільн. захисту України ; [голов. ред. Тищенко О. М.]. - Черкаси : ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля, 2017. - 137 с. : іл.

 

МАШИНОБУДУВАННЯ. ТЕХНІКА В ЦІЛОМУ

 

Єрукаєв, Андрій Віталійович. Моделі і методи ідентифікації параметрів при виборі земельних ділянок для об’єктів будівництва [Текст] : автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.06 / Єрукаєв Андрій Віталійович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. - Київ : КОМПРИНТ, 2018. - 18 с. : іл. - Бібліогр.: с. 14-15.

Карапетян, Анаіт Радіківна. Моделі та методи адаптивної маршрутизації пакетів даних у комп’ютерних мережах [Текст] : автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.06 / Карапетян Анаіт Радіківна ; Черкас. держ. технол. ун-т. - Черкаси : Савенко О. В., 2018. - 20 с. : іл. - Бібліогр.: с. 16-18.

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ ЗВ’ЯЗКУ, ТРАНСПОРТУ, ТОРГІВЛІ, ПОЛІГРАФІЇ, БУХГАЛТЕРСЬКА СПРАВА, РАХІВНИЦТВО. ПАБЛІК РІЛЕЙШНЗ. ЗВ’ЯЗОК З ГРОМАДСЬКІСТЮ

 

Азаренкова, Галина Михайлівна. Фінанси підприємств [Текст] : навч. посіб. для самост. вивч. дисципліни / Г. М. Азаренкова, Т. М. Журавель, Р. М. Михайленко. - 2-ге вид., випр. і доповн. - Київ : Знання-Прес, 2006. - 287 с. - Бібліогр.: с. 285-287.

Бурденко, Ірина Миколаївна. Виплати працівникам: облік, аудит і автоматизація [Текст] : навч. посіб. [для студентів ВНЗ] / І. М. Бурденко, О. В. Кравченко, О. В. Шипунова ; [голов. ред. В. І. Кочубей]. - Суми : Унів. кн., 2009. - 282 с. - Бібліогр.: с. 228-233. – Предм. покажч.: с. 234-235.

Грачева, Римма Евгеньевна. О бухгалтерии по-человечески [Текст] / Римма Грачева ; [гл. ред. М. Б. Кондзелка]. - Изд. 3-е, перераб. и доп. - Киев : Галиц. контракты, 2002. - 255 с.

Милявська, Елеонора Павлівна. Облік на підприємствах малого бізнесу [Текст] : навч. посіб. для студентів ВНЗ / Е. П. Милявська, О. І. Жабін ; [ред. Я. О. Бершацька] ; Донбас. держ. машинобуд. акад. . - Київ : Центр учб. літ., 2008. - 160 с. - Містить бібліогр.

Онисько, Стефанія Михайлівна. Фінанси підприємств [Текст] : підручник / Онисько С. М., Марич П. М. - 2-ге вид., випр. і доповн. - Львів : Магнолія 2006, 2008. - 364, [2] с. - (Вища освіта в Україні). - Бібліогр.: с. 365-366.

Основи бізнесу. Практичний курс [Текст] : зб. вправ, задач, тестів та ситуац. Завдань : навч. посіб. / В. Р. Кучеренко, Я. П. Квач, Н. В. Доброва, М. М. Осіпова ; за ред. Кучеренка В. Р. - Київ : Центр учб. літ., 2010. - 175 с. - Бібліогр.: с. 147-148.

Павленко, Анатолій Федорович. Маркетинг [Текст] : підручник / А. Ф. Павленко, А. В. Войчак ; [ред. Л. Маслова] ; Київ. нац. екон. ун-т. - Київ : КНЕУ, 2003. - 246 с. - Бібліогр.: с. 244.

Проблеми розвитку українського книговидавництва, книгорозповсюдження та перспективи підтримки книгочитання в Україні [Текст] : матеріали парлам. слухань у Верховній Раді України, 15 трав. 2013 р. / Верховна Рада України, Ком. Верховної Ради України з питань культури і духовності ; [упоряд. Т. М. Галюк ; ред. Ю. П. Дяченко, Л. В. Потравка]. - Київ : Парлам. вид-во, 2014. - 223 с. : табл.

Цигилик, Іван Іванович. Основи підприємництва [Текст] : [навч. посіб. для студентів ВНЗ] / І. І. Цигилик, З. М. Криховецька, Т. М. Паневник. - 2-ге вид., переробл. та доповн. - Київ : Центр учб. літ., 2007. - 223 с. - Містить бібліогр.

 

РІЗНІ ГАЛУЗІ ПРОМИСЛОВОСТІ ТА РЕМЕСЛА, ЩО ВИРОБЛЯЮТЬ ГОТОВУ ПРОДУКЦІЮ

 

Ремонт и изготовление ювелирных изделий [Текст] / [авт.-сост. С. В. Ухин ; ред. А. И. Марков]. - Москва [и др.] : АСТ [и др.], 2002. - 94, [1] с. : ил.

Художественная обработка камня [Текст] / [авт.-сост. С. В. Ухин ; ред. А. И. Марков]. - Москва [и др.] : АСТ [и др.], 2004. - 46, [1] с. : ил.

Чеканка. Просечка. Инкрустация [Текст] / [авт.-сост. С. В. Ухин ; ред. А. И. Марков]. - Москва [и др.] : АСТ [и др.], 2003. - 77 с. : ил.

 

 

ГАЛУЗІ ПРОМИСЛОВОСТІ ТА РЕМЕСЛА, ЩО ВИРОБЛЯЮТЬ ГОТОВУ ПРОДУКЦІЮ

 

Ольховская, Вера Петровна. Техника кроя для ленивых [Текст] / Вера Ольховская ; [гл. ред. Н. С. Чистюхина]. - Харьков : Клуб семейн. досуга, 2005. - 189, [2] с. : ил.

Современная энциклопедия парикмахерского искусства [Текст] / [сост. Н. Марьина ; ред. З. В. Нечволода, Л. И. Куриленко]. - Донецк : БАО, 2004. - 333, [1] с. : ил.

Тичков, Володимир Володимирович. Методи підвищення якості первинних перетворювачів для систем автоматичного контролю технологічної води [Текст] : автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.05 / Тичков Володимир Володимирович ; Черкас. держ. технол. ун-т. - Черкаси : Савенко О. В., 2017. - 20 с. - Бібліогр.: с. 15-18.

 

МИСТЕЦТВО

 

Авдеенко, Сергей Иванович. Победа Виктора Толочко [Текст] / Сергей Авдеенко. - Мелитополь : Издат. дом Мелитопол. гор. тип., 2017. - 49, [1] с. : ил.

Баняс, Володимир Володимирович. Капсули [Текст] = Capsules : щоденник муз. рецензування / Володимир Баняс. - Київ : Арт Економі, 2018. - 220, [3] с.

Белград, Деніел (доктор філософії). Культура спонтанності [Текст] : імпровізація і мистецтво в повоєн. Америці : пер. з англ. / Деніел Белград. - Київ : Факт, 2008. - 524, [1] с., [8] с. іл. : іл. - (Висока полиця). - Бібліогр.: с. 467-489. – Покажч. імен та понять: с. 497-524.

Іутін, Олексій (заслужений діяч культури Польщі ; 1940). Мій Львів [Образотворчий матеріал] = Moj Lwow : [фотоальбом] / Олексій Іутін ; [упоряд. С. Максименко]. - Херсон : Тімекс, 2016. - 143 с. : іл.

Музейний альманах [Текст] : наук. матеріали: ст., нариси, есе. Вип. 4-5 / Черкас. обл. худож. музей ; [наук. ред. О. Д. Гладун, О. А. Пушонкова]. - Черкаси : Брама-Україна, 2014. - 183 с. - Містить бібліогр.

 

ІГРИ. СПОРТ

 

Бубка, Сергій Назарович. Ігри, що підкорили світ [Текст] / [С. Бубка, М. Булатова] ; Нац. олімп. ком. України. - Київ : Літера, 2011. - 131 с. : іл.

Городецкий, Вениамин Борисович. Книга о шашках [Текст] : [для сред. и ст. возраста] / В. Б. Городецкий ; [науч. ред. Н. В. Абациев]. - Изд. 2-е, испр. и доп. - Москва : Дет. лит., 1984. - 270, [1] с. : ил. - (Знай и умей). - Указ. авт.: с. 270-271.

Максименко, Світлана Михайлівна. Український театр у Львові в період німецької окупації (1941-1944) [Текст] / Світлана Максименко ; [наук. ред. Р. Пилипчук]. - Львів : Тімекс, 2015. - 324 [2] с., [48] с. іл.

 

МОВА. МОВОЗНАВСТВО

 

Альшева, Анна Олексіївна. Лінгвопрагматичні особливості перекладу електронного гіпертексту (на матеріалі „Вікіпедії”) [Текст] : автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.16 / Альшева Анна Олексіївна ; Держ. закл. „Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського” . - Одеса : УВОІ „Допомога”УСІ, 2017. - 18 с. - Бібліогр.: с. 15.

Добровольська, Діана Михайлівна. Мовні особливості англомовних рекламних слоганів та їх відтворення українською і російською мовами [Текст] : автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.16 / Добровольська Діана Михайлівна ; Держ. закл. „Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського”. - Одеса : Букаєв Вадим Вікторович, 2017. - 17 с. - Бібліогр.: с. 14-15.

Русско-чешский словарь [Текст] = Rusko-cesky slovnik : 40000 слов / сост. Й. Влчек. - Изд. 2-е, стер. - Москва : Рус. яз., 1974. - 896 с.

Федорінчик, Артем Сергійович. Стратегії кодування ядерних дієслівних актантів [Текст] : автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.15 / Федорінчик Артем Сергійович ; Держ. закл. „Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського”. - Одеса : ПУЛЬСАРИ, 2017. - 21 с. - Бібліогр.: с. 18-19.

Ясногурська, Людмила Михайлівна. Концепт зрада: лінгвокультурний та корпуснобазований підходи (на матеріалі української та англійської мов) [Текст] : автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.15 / Ясногурська Людмила Михайлівна ; Держ. закл. „Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського”. - Одеса : Волин. обереги, 2018. - 20 с. - Бібліогр.: с. 17-18.

 

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

 

Листування українських громадсько-політичних та культурних діячів з Олександром Олесем, 1906-1944 [Текст] / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Канад. ін-т укр. студій ; [упоряд. Ю. Горбач]. - Київ : Оріон, 2017. - 447 с. : іл. - Ім. покажч.: с. 350-390. - Предм. покажч.: с. 391-410. - Геогр. покажч.: с. 431-436. - Бібліогр.: с. 411-430.

Мельниченко, Володимир Юхимович. Михайло Грушевський: „Шевченко – святий національний прапор” [Текст] : 100 історій і розповідей про двох укр. геніїв / Володимир Мельниченко ; [голов. ред А. Мнишенко]. - Київ : Либідь, 2017. - 435, [4] с.

 

АРХЕОЛОГІЯ

 

Гершкович, Яків Петрович. Суботівське городище [Текст] : автореф. дис. ... д-ра іст. наук: 07.00.04 / Гершкович Яків Петрович ; НАН України, Ін-т археології. - Київ : Стародав. Світ, 2017. - 31 с. - Бібліогр.: с. 25-29.

Калакура, Ярослав Степанович (доктор історичних наук ; 1937). Ментальний вимір української цивілізації [Текст] / Я. С. Калакура, О. О. Рафальський, М. Ф. Юрій ; [голов. ред. Н. Заблоцька]. - Київ : Генеза, 2017. - 559 с. - Містить бібліогр. – Предм. покажч.: с. 540-541. – Ім. покажч.: с. 542-559.

 

КРАЄЗНАВСТВО

 

Бурій, Валерій Михайлович (1957). Вибрані тексти: статті, розвідки та замітки [Текст] . Вип. 3 / Валерій Бурій. - Черкаси : Вертикаль, 2018. - 247 с. : іл. - Хронол. покажч.: с. 245-246.

 

ІСТОРІЯ ЦИВІЛІЗАЦІЇ. ІСТОРІЯ КУЛЬТУРИ

 

Шейко, Василь Миколайович (доктор історичних наук). Історія української культури [Текст] : навч. посіб. / В. М. Шейко, В. Я. Білоцерківський. - Київ : Знання, 2009. - 413 с. - (Серія „Вища освіта ХХІ століття”). - Бібліогр.: с. 393-413.

 

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

 

Борщ, Микола Іванович (почесний краєзнавець України ; 1940). З вершин славетних черкащан [Текст] : краєзн. нариси, вірші, поеми / Микола Борщ. - Черкаси : Вертикаль, 2013. - 335 с., [32] с. іл. : іл.

Левченко, Юрій Іванович. Особливості реалізації політики окупаційної влади в адміністративно-територіальних одиницях України, 1941– 1944 рр. [Текст] : монографія / Юрій Іванович Левченко ; [за наук. ред. К. П. Двірної] ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2017. - 401 с. : іл. - Бібліогр.: с. 245-333. - ISBN 978-966-931-144-3 : 100-00.

Сергійчук, Володимир Іванович (професор ; 1950). Депортації українців до Казахстану [Текст] / Володимир Сергійчук. - Вишгород : Сергійчук М. І., 2017. - 286 с. : іл. - Містить бібліогр. – Ім. покажч.: с. 267-285.

75-ті роковини трагедії Бабиного Яру: уроки історії та сучасність [Текст] : матеріали парлам. слухань у Верховній Раді України, 27 верес. 2016 р. / Верховна Рада України, Ком. з питань культури і духовності ; [упоряд. Ю. П. Дяченко ; ред. Т. В. Маслюк]. - Київ : Парлам. вид-во, 2017. - 78, [1] с.

Сорокопуд, Іван Іванович. У вічній пам’яті Канівщини [Текст] / Іван Сорокопуд. - Канів : Родень, 2008. - 57 с.

Толкушин, Олег Геннадійович. Під щасливою зорею [Текст] / О. Толкушин ; Черкас. обл. геральд. т-во. - Черкаси : Андрощук П. С., 2008. - 127 с. : іл.

Федака, Павло (доктор історичних наук). Сходинками фальсифікації історії Закарпаття та національно-визвольних змагань кінця 80-х – початку 90-х рр. ХХ ст. [Текст] / Павло Федака ; Закарпат. обл. т-во борців за незалежність України в XX ст., НДІ розвитку громад. сусп-ва Карпат. ун-ту ім. А. Волошина. - Ужгород : Видавн. від. Карпат. ун-ту ім. А. Волошина, 2017. - 39 с.

 

ІСТОРІЯ ЧЕРКАЩИНИ

 

Історія України ХХ століття: джерела, результати та перспективи історико-краєзнавчих досліджень [Текст] : зб. матеріалів наук.-практ. конф., 12 жовт. 2011 р. / Корсунь-Шевченків. держ. іст.-культур. заповідник ; [редкол.: П. Я. Степенькіна (відп. ред.) та ін.]. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2013. - 184 с. : іл.

Нерубайський, Іван Артемович. Глибочок над Гірським Тікичем [Текст] : історія укр. села на тлі історії України : наук.-докум., іст.-краєзнав., худож.-публіцист. монумент. твір / Іван Нерубайський ; [ред.-упоряд. І. А. Нерубайський]. - Київ : КВІЦ, 2017. - 687 с. : іл. - Бібліогр.: с.685.

Сміливі зі Сміли [Текст] / [упоряд. Л. І. Скороход, Ю. М. Харченко, Л. Д. Гур’єва ; за заг. ред. Л. І. Скороход]. - Вид. 2-ге, доповн. - Сміла : [б. в.], 2017. - 247, [1] с. : іл.