НОВІ НАДХОДЖЕННЯ ДО БІБЛІОТЕКИ В I кв. 2019 РОКУ

 

НАУКА ТА ЗНАННЯ В ЦІЛОМУ


Дубова, Світлана Володимирівна. Науково-технічна документація [Текст] : метод. рек. до вивч. дисципліни / С. В. Дубова ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. - Київ : Центр учб. літ., 2017. - 53 с. - Бібліогр.: с. 41-46.

 

ДРУК В ЦІЛОМУ. ДОКУМЕНТАЦІЯ. КНИГИ. АВТОРСТВО


Палеха, Юрій Іванович. Історія діловодства [Текст] : (документознав. аспект) : [навч. посіб. для ВНЗ] / Юрій Палеха, Наталія Леміш. - Київ : Ліра-К, 2011. - 323 с. - Містить бібліогр.

 

КОМП’ЮТЕРНА НАУКА І ТЕХНОЛОГІЯ


Гайна, Георгій Анатолійович. Основи проектування баз даних [Текст] : [навч. посіб. для студентів ВНЗ] / Г. А. Гайна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. - Київ : Кондор, 2018. - 202 с.

Пекарський, Броніслав Генріхович. Основи програмування [Текст] : навч. посіб. [для студентів ВНЗ I-II рівнів акредитації, які навчаються за спец. „Обслуговування комп’ютер. та інтелект. систем і мереж”] / Б. Г. Пекарський ; [ред. Василенко Л. Г.]. – Київ : Кондор, 2018. - 363 с. : табл. - Бібліогр.: с. 362-363. – Алф. покажч.: с. 357-361.

Сміт, Деніел. Думати, як Альберт Ейнштейн [Текст] : [пер. з англ.] / Деніел Сміт ; [голов. ред. В. Александров]. - Київ : КМ-БУКС, 2018. - 205 с. - Бібліогр.: с. 207.

Сміт, Деніел. Думати, як Стів Джобс [Текст] : [пер. з англ.] / Деніел Сміт ; [голов. ред. В. Александров]. - Київ : КМ-БУКС, 2018. - 206 с.

Сміт, Деніел. Думати, як Білл Гейтс [Текст] : [пер. з англ.] / Деніел Сміт ; [голов. ред. В. Александров]. - Київ : КМ-БУКС, 2018. - 206, [1] с. - Бібліогр.: с. 207.

 

УПРАВЛІННЯ. МЕНЕДЖМЕНТ


Адізес, Іцхак. Ідеальний керівник. Чому ним неможливо стати [Текст] : пер. з англ. / Іцхак Адізес ; [голов. ред. О. Дубчак]. - Київ : Наш формат, 2017. - 286, [1] с.

Велч, Джек. Сам собі МВА. Про бізнес без цензури [Текст] : пер. з англ. / Джек Велч, Сьюзі Велч ; [голов. ред. О. Дубчак]. - Київ : Наш формат, 2018. - 199, [1] с.

Виробничий менеджмент [Текст] : підруч. [для студентів ВНЗ / М. П. Бутко, С. М. Задорожна, Н. В. Іванова та ін.] ; за заг. ред. Бутка М. П. ; Чернігів. нац. технол. ун-т. – Київ : Центр учб. літ., 2017. - 422 с. - Предм. покажч.: с. 414-415.

Гевко, І. Б. Методи прийняття управлінських рішень [Текст] : підруч. [для студентів ВНЗ] / І. Б. Гевко ; [ред. Л. Г. Василенко]. - Київ : Кондор, 2018. - 186 с. - 186 с.

Діловодство, яким воно має бути [Текст] : практ. посіб. / [упоряд. Лівшиц Д. М.]. - Київ : Центр учб. літ., 2018. - 534 с.

Кусумано, Майкл А. (професор). Стратегії геніїв [Текст] : п’ять найважливіших уроків від Білла Гейтса, Енді Гроува та Стіва Джобса : [пер. з англ.] / Майкл А. Кусумано, Девід Б. Йоффі ; [ред. Т. М. Мишиньова]. - 2-ге вид. - Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 2018. - 256 с. - Бібліогр.: с. 238-256.

Лайонс, Ден. Крах. Моя невдача у стартап-бульбашці [Текст] : пер. з англ. / Ден Лайонс ; [голов. ред. О. Дубчак]. - Київ : Наш формат, 2018. - 286, [1] с.

Мальська, Марта Пилипівна. Корпоративне управління: теорія та практика [Текст] : підручник / М. П. Мальська, Н. Л. Мандюк, Ю. С. Занько. - Київ : Центр учб. літ., 2018. - 359 с. - Бібліогр.: с.353-359.

Осовська, Галина Володимирівна. Комунікації в менеджменті [Текст] : навч. посіб. [для студентів ВНЗ] / Г. В. Осовська ; [ред. Кліменчук Є. В.]. - Київ : Кондор, 2017. - 215 с. : іл. - Бібліогр.: с. 211-212.

Палеха, Юрій Іванович. Загальне діловодство [Текст] : (теорія та практика керування документацією із загальних питань) : навч. посіб. / Юрій Палеха. - Вид. 4-те, випр., доповн. - Київ : Ліра-К, 2018. - 623 с. - (Культура діловодства). - Бібліогр. с. 606-621.

Поважний, Олександр Станіславович. Корпоративне управління [Текст] : підручник / Поважний О. С., Орлова Н. С., Харламова А. О. ; [ред. Василенко Л. Г.]. - Київ : Кондор, 2018. - 244 с. - Бібліогр.: с. 229-233.

Прийняття управлінських рішень [Текст] : навч. посіб. [для студентів ВНЗ / Петруня Ю.Є., Говоруха В. Б., Літовченко Б. В. та ін.] ; за заг. ред. Ю. Є. Петруні. - 2-ге вид. - Київ : Центр учб. літ., 2018. - 213 с. - Предм. покажч.: с.206-212. - Бібліогр.: с. 213.

Самокиш, О. В. Креативний менеджмент [Текст] : навч. посіб. / О. В. Самокиш. - Київ : Кондор, 2018. - 202 с. - Бібліогр.: с. 193-197. - Предм. покажч.: с. 198-202.

Управління сучасним офісом [Текст] : (Офіс-менеджмент) : навч. посіб. [для студентів ВНЗ] / Шевчук С. П., Скороходов В. А., Жуковська В. М. [та ін.] ; Південнослов’ян. ін-т Київ. славіст. ун-ту. - Київ : Професіонал, 2018. - 183 с. : іл. - Містить бібліогр.

Череп, Алла Василівна. Інноваційний менеджмент [Текст] : підручник / Череп А. В., Пуліна Т. В., Череп О. Г. ; [ред. Василенко Л. Г.]. - Київ : Кондор, 2018. - 441 с. - Бібліогр.: с. 432-441.

Чернышева, Лилия Ивановна. Управление персоналом [Текст] : учеб. пособие / Л. И. Чернышева, Е. М. Лукьянчук ; Одес. нац. политехн. ун-т, Ин-т бизнеса, экономики и информ. технологий. - Киев : Центр учеб. лит., 2018. - 165 с. - Библиогр.: с.136-141.

 

СТАНДАРТИЗАЦІЯ ТА СТАНДАРТИ


Сукач, Михайло Кузьмич. Основи стандартизації [Текст] : [навч. посіб. для студентів ВНЗ] / М. К. Сукач. - 2-ге вид., переробл. і доповн. - Київ : Ліра-К, 2017. - 322 с. - Бібліогр.: с. 311-314.

 

ЦИВІЛІЗАЦІЯ. КУЛЬТУРА. ПРОГРЕС


Культурологія [Текст] : [навч. посіб. для студентів ВНЗ / Гриценко Т. Б., Гриценко С. П., Кондратюк А. Ю та ін.] ; за ред. Гриценко Т. Б. - 3-тє вид. - Київ : Центр учб. літ., 2018. - 388, [1] с. - Містить бібліогр.

Основи культурології [Текст] : навч. посіб. [для студентів ВНЗ / Сандюк Л. О., Щубелка Н. В., Шмиголь М. Ф. та ін.] ; за ред. Л. О. Сандюк, Н. В. Щубелки ; Одес. держ. екон. ун-т. - Київ : Центр учб. літ., 2017. - 399 с. - Бібліогр.: с.385-399.

Цвєтков, Олександр Петрович. Культура і релігія [Текст] : навч. посіб. [для вузів] / О. П. Цвєтков ; [ред. Г. Т. Сенькович]. - Київ : Академвидав, 2011. - 189 с. - (Альма-матер). - Бібліогр.: с. 187-189.

 

БІБЛІОТЕЧНА СПРАВА


Долбенко, Тетяна Олексіївна. Документні ресурси бібліотек [Текст] : навч. посіб. для студентів ВНЗ / Т. О. Долбенко, Ю. І. Горбань ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. - Київ : Ліра-К, 2018. - 346 с. : іл. - Бібліогр.: с. 240-248.

Долбенко, Тетяна Олексіївна. Зберігання документів у бібліотеках [Текст] : навч. посіб. для студентів ВНЗ / Т. О. Долбенко, Ю. І. Горбань ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. - Київ : Ліра-К, 2017. - 287 с. - Бібліогр.: с. 239-246.

Кияниця, Євгенія Олегівна. Зв’язки бібліотек з громадськістю в соціокультурному просторі регіону [Текст] : монографія / Є. О. Кияниця ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - Київ : Ліра-К, 2018. - 179 с. - Бібліогр.: с. 146-170.

Методичні рекомендації для державної реєстрації книжкових пам’яток України. Кириличні рукописні книги та стародруки [Текст] / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; [уклад. Н. П. Бондар, Л. А. Гнатенко та ін. ; ред. Н. М. Зубкова, М. Л. Скирта]. - Київ : НБУВ, 2007. - 133, [1] с. - Містить бібліогр. - 11-10.

Новальська, Тетяна Василівна. Бібліотечне читачезнавство в Україні: історія, теорія, практика [Текст] : монографія / Т. В. Новальська ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. - Київ : Ліра-К, 2018. - 350 с. - Бібліогр.: с. 302-350.

Палеха, Юрій Іванович. Бібліотечне фондознавство [Текст] : навч. посіб. / Ю. І. Палеха, І. О. Іванова, Л. О. Черепуха ; за заг. ред. Ю. І. Палехи. - Київ : Ліра-К, 2019. - 275 с. : іл. - Містить бібліогр.

Універсальна десяткова класифікація (УДК) [Текст] : [У 2 кн. Кн. 1]. Допоміжні та основна таблиці : (станом на 2011 р.) : [пер. з англ.] / Держ. наук. установа „Кн. палата України ім. І. Федорова” ; [голов. ред. М. І. Сенченко]. - Київ : Кн. палата України ім. І. Федорова, 2017. - 1095 с.

Універсальна десяткова класифікація (УДК) [Текст] : [У 2 кн. Кн. 2]. Алфавітно-предметний покажчик (зведений) / Держ. наук. установа „Кн. палата України ім. І. Федорова” ; [голов. ред. М. І. Сенченко]. - Київ : Кн. палата України, 2017. - 902 с.

Шаравара, Тамара Олексіївна. Інформаційний пошук і робота з бібліотечними ресурсами [Текст] : навч. посіб. для аспірантів / Шаравара Т. О. ; Полтав. держ. аграр. акад. - Київ : Ліра-К, 2016. - 255 с. - Бібліогр.: с.252-255.

Шипота, Галина Євгенівна. Бібліографічна діяльність [Текст] : практикум / Г. Є. Шипота ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. - Київ : Ліра-К, 2017. - 174 с. : іл. - Містить бібліогр.

 

ДОВІДКОВІ ВИДАННЯ


Енциклопедія Сучасної України [Текст] . Т. 19 : Малиш – Медицина / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України ; наук. ред. Болтівець С. І. та ін.]. - Київ : Ін-т енциклопед. дослідж., 2018. - 688 с. : іл. - Містить бібліогр.

Енциклопедія Сучасної України [Текст] . Т. 20 : Медична – Мікоян / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України ; наук. ред. Болтівець С. І. та ін.]. - Київ : Ін-т енциклопед. дослідж., 2018. - 688 с. : іл. - Містить бібліогр.

 

СЕРІАЛЬНІ ВИДАННЯ


Вісник [Текст] . Вип. 2 (36) / Київ. ін-т бізнесу та технологій ; [редкол.: Яковлева О. В. (голова) та ін.]. - Київ : КІБіТ, 2018. - 148 с. - Містить бібліогр.

Дати і події, 2019, перше півріччя [Текст] : календар знамен. дат. №1 (13) / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; [уклад. В. Кононенко та ін. ; ред. С. Макогон та ін.]. – Київ : Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого, 2018. - 119 с. : іл. - Містить бібліогр. - 59-71.

Слов’янські обрії [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 9 : ХVІ Міжнародний з’їзд славістів, (м. Белград, Сербія, 20-27 серп. 2018 р.) : доп. укр. делегації / НАН України, Укр. ком. славістів, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; [редкол.: О. Онищенко (голова) та ін.]. - Київ : НБУВ, 2018. - 439 с. - Містить бібліогр. - 119-18.

 

ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАГАЛЬНОГО ТИПУ


Савченко, Віктор Анатолійович. Україна масонська [Текст] / Віктор Савченко. - 2-ге вид., доповн. - Київ : Нора-Друк, 2015. - 334 с. - Бібліогр.: с. 328-334.

 

ФІЛОСОФІЯ


Вступ до філософії [Текст] : кредит.-модул. курс (навч.-метод. посіб. для студентів-заочників) / [Алєксєєва Л. О., Андрєєва Т. О., Борисова З. О. та ін.] ; за ред. Л. М. Нікітіна. - Вид. 3-тє, доповн. та переробл. - Київ : Центр учб. літ., 2017. - 255 с. - Бібліогр.: с. 250-253.

Кислюк, Костянтин Володимирович. Філософія [Текст] : навч. посіб. для студентів ВНЗ усіх спец. / К. В. Кислюк. - 3-тє вид., випр. - Київ : Кондор, 2018. - 229 с. - Бібліогр.: с. 221-224. – Предм. покажч.: с. 225-229.

Конфуцій. Афоризми та вислови [Текст] / Конфуцій ; [уклад. Деришева К. С. ; голов. ред. О. С. Кандиба]. - Харків : Віват, 2018. - 140, [1] с.

Основи філософії [Текст] : навч. посіб. / [Сандюк Л. О., Симоненко С. П., Сулим О. В. та ін.] ; за ред. М. Ф. Шмиголя ; Одес. нац. екон. ун-т. - Київ : Центр учб. літ., 2018. – 410 с. - Бібліогр.: с. 407-410.

 

ЕСТЕТИКА


Естетика [Текст] : підруч. [для студентів ВНЗ] / Л. Т. Левчук, В. І. Панченко, О. І. Оніщенко, Д. Ю. Кучерюк. - 3-тє вид., доповн. і переробл. - Київ : Центр учб. літ., 2017. - 519 с. - Ім. покажч.: с. 507-516.

 

ПСИХОЛОГІЯ


Барнс, Анна. Як бути спокійним [Текст] : [пер. з англ.] / Анна Барнс ; [голов. ред. А. А. Клімов]. - Харків : Фабула, 2017. - 159 с. : іл.

Барнс, Анна. Як бути впевненим у собі [Текст] : [пер. з англ.] / Анна Барнс ; [голов. ред. А. А. Клімов]. - Харків : Фабула, 2017. - 159 с. : іл.

Барнс, Анна. Як бути щасливим [Текст] : [пер. з англ.] / Анна Барнс ; [голов. ред. А. А. Клімов]. - Харків : Фабула, 2017. - 159 с. : іл.

Бекол, Джессіка. Право на помилку [Текст] : 25 успіш. жінок розповідають про те, чого їх навчили власні помилки : пер. з англ. / Джессіка Бекол. - Київ : Книголав, 2018. – 267 с.

Бочелюк, Віталій Йосипович. Юридична психологія [Текст] : навч. посіб. [для студентів ВНЗ] / В. Й. Бочелюк. - Київ : Центр учб. літ., 2018. - 335 с. - Містить бібліогр.

Браун, Брене. Стань сильнішим [Текст] : [пер. з англ.] / Брене Браун ; [ред. К. В. Озерова]. - Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 2017. - 287 с. - Містить бібліогр.

Брювер, Джадсон. Залежний розум [Текст] : сигарета, смартфон, токсичні стосунки: як формуються шкідливі звички та як їх подолати : [пер. з англ.] / Джадсон Брювер ; [голов. ред. О. С. Кандиба]. - Харків : Віват, 2018. - 287 с. : іл.

Вайдел, Леррі. Серійний переможець. П’ять дій для створення вашого циклу успіху [Текст] : пер. з англ. / Леррі Вайдел. - Київ : КНИГОЛАВ, 2018. - 254 с.

Варій, Мирон Йосипович. Психологія особистості [Текст] : навч. посіб. для студентів ВНЗ / М. Й. Варій ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. - Київ : Центр учб. літ., 2018. - 591 с. - Містить бібліогр.

Вебб, Керолін. Живи на всі сто [Текст] : як зробити свій день продуктив. : пер. з англ. / Керолін Вебб ; [голов. ред. О. Дубчак]. - 2-ге вид. - Київ : Наш формат, 2018. - 391, [1] с

Видра, Олександр Григорович. Вікова та педагогічна психологія [Текст] : навч. посіб. [для студентів ВНЗ] / О. Г. Видра ; Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Київ : Центр учб. літ., 2018. - 111 с. : іл. - Бібліогр.: с. 102-104.

Гиппенрейтер, Юлия Борисовна. Самая важная книга для родителей [Текст] / Ю. Гиппенрейтер ; [ред. Т. Качинская]. - Минск : Харвест, 2016. - 310 с. : ил.

Гладуелл, Малколм. Спалах! Сила несвідомих думок, або Як не заважати мозку приймати рішення [Текст] : пер. з англ. / Малколм Гладуелл ; [ред. Н. В. Бордукова]. - Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 2017. - 239 с.

Голдсміт, Маршалл. Перемикайся. Стань тим, ким хочеш бути [Текст] : пер. з англ. / Маршалл Голдсміт, Марк Рейтер. - Київ : Наш формат, 2017. - 236, [1] с.

Голідей, Раян. Напролом. Мистецтво перетворювати перешкоди на перемоги [Текст] : пер. з англ. / Раян Голідей. - Київ : Наш формат, 2017. - 164, [1] с.

Головатий, Микола Федорович. Політична психологія [Текст] : підруч. [для студентів ВНЗ] / М. Ф. Головатий. - 2-ге вид. - Київ : Центр учб. літ., 2017. - 399 с. - Бібліогр.: с. 386-397.

Грей, Джон. За межами Марса та Венери [Текст] : Магія стосунків у бурхливому сьогоденні : [пер. з англ.] / Джон Грей ; [ред. Т. О. Небесна]. - Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 2017. - 352 с.

Грэй, Джон. Марс и Венера: почему мы ссоримся? [Текст] : [пер. с англ.] / Джон Грэй ; [ред. И. Старых]. - Москва : София, 2016. - 283 с.

Грэй, Джон. Мужчины, женщины и отношения [Текст] : достижение мира и гармонии с противополож. полом : [пер. с англ.] / Джон Грэй ; [ред. И. Старых]. - Москва : София, 2016. - 348 с.

Дакворт, Анджела. Крок за кроком. Як ентузіазм і наполегливість ведуть до мети [Текст] : пер. з англ. / Анджела Дакворт ; [голов. ред. О. Дубчак ; наук. ред. О. Пшегорницька]. - Київ : Наш формат, 2018. - 318, [1] с. - Бібліогр.: с. 287-288.

Двек, Керол. Налаштуйся на зміни [Текст] : нова психологія успіху : пер. з англ. / Керол Двек ; [голов. ред. О. Дубчак]. - Київ : Наш формат, 2017. - 287, [1] с. - (Світоглядна література). - Бібліогр.: с.287-288.

Дуткевич, Тетяна Вікторівна. Дитяча психологія [Текст] : практикум для студентів галузі знань 01 Освіта, спец. 012 Дошк. освіта / Т. В. Дуткевич ; Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. - Київ : КНТ, 2018. - 204 с. - Бібліогр.: с. 204.

Дуткевич, Тетяна Вікторівна. Дитяча психологія [Текст] : навч. посіб. [для студентів ВНЗ] / Т. В. Дуткевич. - Київ : Центр учб. літ., 2018. - 423 с. - Бібліогр.: с. 413-423.

Дуткевич, Тетяна Вікторівна. Дитяча розвивально-корекційна психологія [Текст] : модул. навч. посіб. для студентів ВНЗ / Т. В. Дуткевич ; Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. - Київ : Центр учб. літ., 2018. - 303 с. - Містить бібліогр.

Дуткевич, Тетяна Вікторівна. Теорія і практика розвивально-корекційної роботи психолога [Текст] : навч. посіб. для студентів ВНЗ „спец. 053 Психологія” / Т. В. Дуткевич ; Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. - Київ : КНТ, 2018. - 264 с. - Бібліогр.: с. 263-264.

Іставей, Роб. Як запам’ятовувати (майже) все і завжди [Текст] : приголомшливі лайфхаки для прокачки вашої пам’яті : [пер. з англ.] / Роб Іставей ; [ред. Т. О. Небесна]. - Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 2018. - 175, [1] с. : іл.

Калабуха, Людмила Олегівна. Почніть говорити „НІ” [Текст] : як упевн. відмовляти та викликати повагу / Людмила Калабуха ; [ред. С. Лакоцька]. - Тернопіль : Мандрівець, 2017. - 230 с.

Кові, Стівен Р. Восьма звичка. Від ефективності до величі [Текст] : [пер. з англ.] / Стівен Р. Кові ; [ред. Л. О. Кратенко]. - Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 2017. - 495 с. : іл.

Коропецька, Олеся Михайлівна. Психологічні основи професійної орієнтації та самореалізації особистості [Текст] : [навч. посіб.] / О. М. Коропецька ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника. - Київ : КНТ, 2018. - 437 с. - Бібліогр.: с. 413-437.

Костюченко, Олена В. Психологія ефективності фахівця індустрії моди [Текст] : [навч. посіб.] / Олена Костюченко, Людмила Дихнич ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. - Київ : Ліра-К, 2016. - 463 с. - Бібліогр.: 450-461.

Літтл, Брайан Р. Я, моє „я” та ми [Текст] : дослідж. особистості та мистецтво добробуту : [пер. з англ.] / Брайан Р. Літтл ; [голов. ред. А. А. Клімов]. - Харків : Фабула, 2018. - 303 с. - Бібліогр.: с. 275-288. – Покажч.: с. 289-301.

Маккеон, Грег. Коротко і по суті. Мистецтво визначати пріоритети [Текст] : пер. з англ. / Грег Маккеон ; [голов. ред. О. Дубчак]. - 2-ге вид. - Київ : Наш формат, 2018. - 223, [1] с. - Містить бібліогр.

Максименко, Д. С. Ігри та ігрові завдання для дітей раннього віку з обмеженими можливостями здоров’я [Текст] : практ. психологія / Д. С. Максименко. - Київ : Центр учб. літ., 2018. - 117, [2] с. - Бібліогр.: с. 118.

Максименко, Д. С. Психологічні особливості криз підлітка [Текст] : практ. психологія / Д. С. Максименко. - Київ : Центр учб. літ., 2018. - 199 с. - Бібліогр.: с. 196-197.

Максименко, Д. С. Різнокольорове дитинство: ігротерапія, казкотерапія, ізотерапія, музикотерапія [Текст] : практ. психологія / Д. С. Максименко. - Київ : Центр учб. літ., 2018. - 191 с. - Бібліогр.: с. 181-188.

Новак, Алекс. Другая книга, которой нет [Текст] : 20 наиболее эффектив. инструментов саморазвития / Алекс Новак. - Киев : Киев. Дом Книги, 2018. - 175, [1] с.

Рекреаційна психологія дитинства: теорія і практика [Текст] : колект. монографія / за заг. ред. Симоненко С. М. - Київ : Центр учб. літ., 2017. - 319 с. : іл. - Містить бібліогр.

Сендберг, Шерил. План Б [Текст] : як протистояти біді, стати витривалим і віднайти радість : пер. з англ. / Шерил Сендберг, Адам Грант ; [голов. ред. В. Александров] . - Київ : КМ-БУКС, 2018. - 277, [1] с. - Покажч.: с. 275-277.

Снопко, В. С. Общий психологический практикум [Текст] : [учеб. пособие] / В. С. Снопко ; [ред. С. А. Мозалева]. - Киев : СВАРОГ, 2017. - 414, [1] с. : ил. - Библиогр.: с. 403-411.

Титаренко, Тетяна Михайлівна. Психологічне здоров’я особистості: засоби самодопомоги в умовах тривалої травматизації [Текст] : монографія / Т. М. Титаренко ; НАПН України, Ін-т соц. та політ. психології. - Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2018. - 159 с. - Бібліогр.: с. 150-159.

Хілько, Світлана Олександрівна. Психологічні умови формування толерантності до невизначеності у майбутніх психологів [Текст] : автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Хілько Світлана Олександрівна ; НАПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. - Київ : ДКС центр, 2018. - 22 с. - Бібліогр.: с. 18-20.

Чалдині, Роберт. Психологія впливу [Текст] : [пер. з англ.] / Роберт Чалдині ; [ред. О. М. Журенко]. - Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 2018. - 351 с. - Абетк. покажч.: с.345-351.

 

ЛОГІКА


Конверський, Анатолій Євгенович. Сучасна логіка (класична та некласична) [Текст] : підручник / А. Є. Конверський ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - 2-ге вид., переробл. та доповн. - Київ : Центр учб. літ., 2017. - 292, [1] с. - Бібліогр.: с. 293.

Повторева, Світлана Михайлівна. Словник з логіки [Текст] / С. М. Повторева. - Львів : Магнолія 2006, 2009. - 195 с. - (Вища освіта в Україні). - Бібліогр.: с. 192-195.

 

ЕТИКА. ФІЛОСОФІЯ МОРАЛІ. ПРАКТИЧНА ФІЛОСОФІЯ


Етика. Естетика [Текст] : навч. посіб. [для студентів ВНЗ / Нападиста В. Г., Аболіна Т. Г., Шинкаренко О. В. та ін.] ; за ред. Панченко В. І. ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ : Центр учб. літ., 2018. - 429 с. - Містить бібліогр.

Етика ділового спілкування [Текст] : [навч. посіб. для студентів ВНЗ / Т. Б. Гриценко, С. П. Гриценко, Т. Д. Іщенко та ін.] ; за ред. Т. Б. Гриценко, Т. Д. Іщенко, Т. Ф. Мельничук. - Київ : Центр учб. літ., 2018. - 343 с. - Бібліогр.: с. 341-343.

Прикладна етика [Текст] : навч. посіб. [для студентів ВНЗ / Аболіна Т. Г., Нападиста В. Г., Рихліцька О. Д. та ін. ; наук. ред. Панченко В. І.] ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка . - Київ : Центр учб. літ., 2012. - 391 с. - Містить бібліогр.

Фромм, Еріх. Мистецтво любові [Текст] : [пер. з англ.] / Еріх Фромм ; [ред. Н. В. Бордукова]. - 2-ге вид. - Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 2018. - 188, [2] с. - Містить бібліогр.

Хоружа, Людмила Леонідівна. Етичний розвиток педагога [Текст] : навч. посіб. [для студентів ВНЗ] / Л. Л. Хоружа ; [ред. В. П. Мусійченко]. - Київ : Академвидав, 2012. - 205 с. - (Альма-матер). - Бібліогр.: с. 198-205.

Чистіліна, Т. О. Етика та естетика [Текст] : навч. посіб. / Т. О. Чистіліна ; Нац. банк України, Харків. ін-т банк. справи Ун-ту банк. справи . - Київ : Центр учб. літ., 2018. – 303 с. : іл. - Містить бібліогр. – Ім. покажч.: с. 234-240.

 

РЕЛІГІЯ


Ворон, Оксана Петрівна (кандидат історичних наук). Становлення та функціонування Римо-католицької церкви у незалежній Україні (1991-2016 роки) [Текст] : монографія / Оксана Ворон, Олена Ворон ; Рівнен. держ. гуманітар. ун-т. - Київ : Центр учб. літ., 2018. - 199 с. - Бібліогр.: с.162-199.

Іслам: історія і сучасність [Текст] : навч.-метод. посіб. з конфес.-практ. релігієзнавства для студентів філос. ф-ту / В. І. Лубський, Є. І. Харьковщенко, М. В. Лубська, Т. Г. Горбаченко ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ : Центр учб. літ., 2018. - 631 с. - Містить бібліогр.

Кралюк, Петро Михайлович. Історія релігієзнавства в Україні [Текст] : [підручник] / Кралюк П. М., Шкрібляк М. В. - Київ : КНТ, 2018. - 159 с. - Містить бібліогр.

Лозко, Галина Сергіївна. Боги і народи. Етносоціальний вимір [Текст] : курс релігієзнавства / Галина Лозко ; [голов. ред. І. Дворницька]. - Тернопіль : Мандрівець, 2015. - 620 с. : іл. - Містить бібліогр.

Щоткіна, Катерина. Любомир Гузар. Хочу бути людиною [Текст] / Катерина Щоткіна ; [голов. ред. О. С. Кандиба]. - Харків : Віват, 2018. - 267, [2] с. : іл. - (Гордість нації). - Бібліогр.: с. 368.

 

СОЦІАЛЬНІ ПИТАННЯ. КУЛЬТУРНЕ ЖИТТЯ. СПОСІБ ЖИТТЯ


Вікінг, Мік. Маленька книга хюге. Як жити добре по-данськи [Текст] : [пер. з англ.] / Мік Вікінг ; [ред. Н. В. Бордукова]. - Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 2018. - 287 с. : іл.

Гарсія, Ектор. Ікігаї [Текст] = Ikigai : яп. секрети довгого і щасливого життя : [пер. з ісп.] / Ектор Гарсія (Кіраї), Франсеск Міральєс ; [голов. ред. О. С. Кандиба]. - Харків : Віват, 2018. - 189, [2] с. : іл.

 

СТАТИСТИКА


Статистика [Текст] : (модул. варіант з програм. формою контролю знань) : навч. посіб. [для студентів ВНЗ] / А. Т. Опря, Л. О. Дорогань-Писаренко, О. В. Єгорова, Ж. А. Кононенко ; Полтав. держ. аграр. акад. - 2-ге вид., переробл. та доповн. - Київ : Центр учб. літ., 2017. - 535 с. : табл. - Бібліогр.: с. 505-507.

Статистичний щорічник Черкаської області за 2017 рік [Текст] / Держ. служба статистики України, Голов. упр. статистики у Черкас. обл. ; [за ред. В. П. Приймак]. – Черкаси : Голов. упр. статистики, 2018. - 419 с. : табл.

 

СОЦІОЛОГІЯ


Бахов, Іван Степанович. Канадський мультикультуралізм: від схвалення до критики і фобії [Текст] : монографія / І. С. Бахов ; за заг. ред. Чернухи Н. М. - Київ : Центр учб. літ., 2016. - 172 с. - Містить бібліогр.

Єрмоленко, Володимир. Плинні ідеології. Ідеї та політика в Європі ХІХ-ХХ століть [Текст] : [монографія] / Володимир Єрмоленко ; [відп. ред. М. В. Попович ; Нац. ун-т „Києво-Могилян. акад.”]. - Київ : Дух і літера, 2018. - 471 с. - Бібліогр.: с.453-471.

Кузьменко, Тетяна Миколаївна. Соціологія [Текст] : навч. посіб. [для студентів ВНЗ] / Т. М. Кузьменко ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ : Центр учб. літ., 2018. – 319 с. - Бібліогр.: с. 274-281.

Левітт, Стівен (професор). Фрікономіка. Зворотний бік усього на світі [Текст] : пер. з англ. / Стівен Левітт, Стівен Дабнер ; [голов. ред. О. Дубчак ; наук. ред. О. Гуменна]. - Київ : Наш формат, 2018. - 247, [1] с.

Як змінити світ [Текст] : путівник молодої людини / [ред. J. Wolf]. - [Б. м. : б. в., 2017]. - [24] с. : іл.

Яхно, Тетяна Петрівна. Конфліктологія та теорія переговорів [Текст] : навч. посіб. [для студентів ВНЗ] / Т. П. Яхно, І. О. Куревіна ; ВНЗ Укоопспілки „Львів. комерц. акад.”. - Київ : Центр учб. літ., 2018. - 175 с. - Містить бібліогр.

 

СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ


Свідоме і несвідоме у груповій взаємодії [Текст] : монографія / [П. П. Горностай, О. Л. Коробанова, О. Т. Плетка та ін.] ; за наук. ред. П. П. Горностая ; НАПН України, Ін-т соц. та політ. психології. - Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2018. - 242, [1] с. - Бібліогр.: с. 217-237.

 

ПОЛІТИКА


Аржаковський, Антуан. Розбрат України з Росією: стратегія виходу з піке. Погляд з Європи [Текст] / Антуан Аржаковський ; [ред. О. М. Уліщенко]. - Харків : Віват, 2015. - 254, [1] с.

Бжезінський, Збігнєв. Велика шахівниця [Текст] : америк. першість та її геостратег. імперативи : [пер. з англ.] / Збігнєв Бжезінський ; [голов. ред. А. А. Клімов]. - Харків : Фабула, 2018. - 285, [2] с. : іл. - Алф. покажч.: с. 277-286.

Виклики й інтеграційні перспективи України в контексті російської агресії в Криму та Донбасі: аналіз оцінок зарубіжних аналітиків і експертів [Текст] : [аналіт. доп.] / М. Кармазіна, Т. Бевз, Н. Ротар, В. Нападиста ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. - Київ : ІПіЕНД, 2017. - 182 с. - Містить бібліогр.

Водотика, Тетяна С. Ігри відображень. Якою бачить Україну світ [Текст] : у пошуках власного образу / Тетяна Водотика, Євген Магда ; [голов. ред. О. С. Кандиба]. – Харьков : Віват, 2016. - 350, [1] с. - Містить бібліогр.

Деревінський, Василь Федорович (доктор історичних наук). В’ячеслав Чорновіл: дух, що тіло рве до бою [Текст] / Василь Деревінський ; [голов. ред. О. С. Кандиба]. – Харків : Віват, 2017. - 493 с. : іл. - (Гордість нації). - Містить бібліогр.

Кармазіна, Марія Степанівна. Політичні партії в Україні, 2014-2017 рр. [Текст] : [монографія] / Марія Кармазіна ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. - Київ : ІПіЕНД, 2018. - 165 с. - Бібліогр.: с.154-165.

Кармазіна, Марія Степанівна. Регіональні політичні режими в Україні: підстави формування, специфіка функціонування, особливості трансформації [Текст] : [монографія] / М. Кармазіна, Т. Бевз, Н. Ротар ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. - Київ : ІПіЕНД, 2018. - 247 с. - Містить бібліогр.

Кордон, Микола Володимирович. Європейська та євроатлантична інтеграція України [Текст] : [навч. посіб. для студентів ВНЗ] / М. В. Кордон ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Київ : Центр учб. літ., 2018. - 171 с. - Бібліогр.: с. 168-169.

Мусаєва, Севгіль. Мустафа Джемілєв. Незламний [Текст] / Севгіль Мусаєва, Алім Алієв. - Харків : Віват, 2018. - 252, [1] с. : іл.

Наукові записки [Текст] . [Вип.] 1 (93) / Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса ; голов. ред. Рафальський О. О. - Київ : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса, 2018. - 311 с. - Містить бібліогр.

Наукові записки [Текст] . [Вип.] 2 (94) / Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса ; голов. ред. Рафальський О. О. - Київ : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса, 2018. - 311 с. - Містить бібліогр.

Ткачук, Анатолій Федорович. Про децентралізацію, федералізацію, сепаратистів та ультиматуми [Текст] : (запитання та відповіді) / Анатолій Ткачук. О децентрализации, федерализации, сепаратистах и ультиматумах : (вопросы и ответы) / Анатолий Ткачук. - Київ : Легал. статус, 2014. - 22, 34 с. зустріч. паг. - Книжка-„перекрутка”.

Язык вражды в информационном пространстве Крыма [Текст] : информ.-аналит. докл. о распространении языка вражды на территории Крым. полуострова (март 2014-июль 2017) / [А. Бурмагин, И. Седова, Т. Печончик, О. Скрипник ; под общ. ред. И. Седовой, Т. Печончик]. - Киев : Полиграф плюс, 2018. - 37 с. : ил.

Яремчук, В’ячеслав Дмитрович. Регіональні політичні режими в Україні: Львівщина (1990–2017 рр.). [Текст] : [монографія] / В. Д. Яремчук ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса . - Київ : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса, 2018. - 111 с. - Бібліогр.: с. 92-111.

 

ЕКОНОМІКА. ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ


Базілінська, Олена Яківна. Макроекономіка [Текст] : [навч. посіб.для студентів ВНЗ] / О. Я. Базілінська. - 2-ге вид., випр. - Київ : Центр учб. літ., 2017. - 442 с. - Бібліогр.: с. 409.

Білецька, Людмила Василівна. Економічна теорія [Текст] : (політекономія, мікроекономіка, макроекономіка) : навч. посіб. [для студентів ВНЗ] / Л. В. Білецька, О. В. Білецький, В. І. Савич. - 2-ге вид., переробл. та доповн. – Київ : Центр учб. літ., 2018. - 684 с. - Бібліогр.: с. 681-684. – Ім. покажч.

Гронтковська, Галина Еразмівна. Мікроекономіка [Текст] : практикум : навч. посіб. для студентів ВНЗ / Г. Е. Гронтковська, А. Ф. Косік. - 3-тє вид., стер. - Київ : Центр учб. літ., 2017. - 417 с. : іл.

Домагальскі, Станіслав. Великий польсько-український, українсько-польський словник термінології сучасного бізнесу [Текст] = Wielki slownik polsko-ukrainski, ukrainsko-polski z rozszerzona terminologia wspolczesnego biznesu : 200000 лекс. од. / Станіслав Домогальскі ; [голов. ред. Б. Будний]. - Тернопіль : Богдан, 2010. - 1797 с.

Економічна теорія [Текст] : підруч. [для студентів ВНЗ / Горлач М. І., Соколов М. О., Гущенко В. О. та ін. ; за заг. ред. Соколова М. О., Горлача М. І.]. - Київ : Центр учб. літ., 2017. - 530 с.

Кузьмичов, Анатолій Іванович. Економетрія. Моделювання засобами MS Excel [Текст] : навч. посіб. / Кузьмичов А. І., Медведєв М. Г. - Київ : Ліра-К, 2018. - 211 с. : іл. - Бібліогр.: с. 211.

Мацелюх, Наталія Петрівна (кандидат економічних наук). Історія економіки та економічної думки. Політична економія. Мікроекономіка. Макроекономіка [Текст] : навч. посіб. для самост. підгот. до курс. екзаменів та комплекс. держ. екзамену з екон. теорії / Н. П. Мацелюх, І. А. Максименко. - 2-ге вид., переробл. та доповн. - Київ : Центр учб. літ., 2017. - 381 с. - Бібліогр.: с. 324-329.

Організація і методика економічного аналізу [Текст] : навч. посіб. [для студентів ВНЗ / Косова Т. Д., Сухарев П. М., Ващенко Л. О. та ін.] ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. - Київ : Центр учб. літ., 2018. - 527 с. : табл. - Бібліогр.: с. 447-455. – Предм. покажч.: с. 476-481.

Політична економія [Текст] : [підруч. для студентів ВНЗ / Ю. В. Ніколенко, В. Я. Бобров, Л. С. Лісогор та ін.] ; за заг. ред. Ю. В. Ніколенка ; Акад. муніцип. упр. – Київ : Центр учб. літ., 2017. - 631 с.

Рудий, Михайло Михайлович. Мікроекономіка [Текст] : навч. посіб. для студентів ВНЗ / М. М. Рудий, В. В. Жебка. - Київ : Центр учб. літ., 2017. - 359 с. : іл. - Містить бібліогр. – Предм. покажч.: с. 355-359.

Стадвелл, Джо. Чому Азії вдалося [Текст] : успіхи і невдачі найдинаміч. регіону світу : пер. з англ. / Джо Стадвелл ; [наук. ред. Л. Лазоренко, Р. Корнута]. - Київ : Наш формат, 2017. - 446, [1] с. - (Світоглядна література). - Бібліогр.: с. 355-370.

Уразов, Анатолій Устинович. Основи економічної теорії [Текст] : навч. посіб. [для студентів ВНЗ] / А. У. Уразов, І. В. Саух, О. І. Вікарчук ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - 3-тє вид. - Київ : Центр учб. літ., 2018. - 310 с. - Бібліогр.: с. 307-308.

Чернявська, Олена Валеріївна. Національна економіка [Текст] : навч. посіб. / Чернявська О. В. ; ВНЗ Укоопспілки „Полтав. ун-т економіки і торгівлі”. - Киев : Алерта, 2018. - 500 с. - Містить бібліогр.

Шарма, Ручір. Передові країни. В очікуванні нового „економічного дива” [Текст] : пер. з англ. / Ручір Шарма ; [голов. ред. О. Дубчак]. - Київ : Наш формат, 2018. - 293 с. - Бібліогр.: с. 288-293.

 

ПРАЦЯ. ЕКОНОМІКА ПРАЦІ


Войналович, Олександр Володимирович. Охорона праці на будівельних об’єктах АПК [Текст] : навч. посіб. для студентів спец.192 „Буд-во та цивіл. інженерія” / О. В. Войналович, Д. Г. Кофто, М. М. Мотрич ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - Київ : Центр учб. літ., 2017. - 396 с. : іл. - Бібліогр.: с. 341-342. - Предм. покажч.: с. 342-343.

Войналович, Олександр Володимирович. Охорона праці у ветеринарній медицині [Текст] : навч. підруч. для студентів ВНЗ, які навчаються за спец. „Вет. медицина” / О. В. Войналович, Т. О. Білько, Є. І. Марчишина ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - Київ : Центр учб. літ., 2016. - 553 с. : іл. - Бібліогр.: с. 432. – Предм. покажч.: с. 433-434.

Войналович, Олександр Володимирович. Охорона праці у рибному господарстві [Текст] : навч. підруч. для студентів ВНЗ, які навчаються за спец. „Вод. біоресурси та аквакультура” / О. В. Войналович, Є. І. Марчишина ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - Київ : Центр учб. літ., 2017. - 628 с. : іл. - Бібліогр.: с. 597-598. – Предм. покажч.

Войналович, Олександр Володимирович. Охорона праці у сільському господарстві [Текст] : навч. підруч. / О. В. Войналович, Є. І. Марчишина, Т. О. Білько ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - Київ : Центр учб. літ., 2018. - 690 с. : іл. - Бібліогр.: с. 674-675. – Предм. покажч.

Охорона праці в галузі [Текст] : навч. посіб. [для студентів ВНЗ] / П. С. Атаманчук, В. В. Мендерецький, О. П. Панчук, Р. М. Білик ; Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. - Київ : Центр учб. літ., 2018. - 322 с. : іл. - Бібліогр.: с. 316-320.

Охорона праці у лісовому господарстві [Текст] : навч. посіб. / О. В. Войналович, Є. І. Марчишина, Т. О. Зубко, В. М. Степанишин ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - Київ : Центр учб. літ., 2018. - 569 с. : іл. - Бібліогр.: с. 520-525.

Червінська, Любов Петрівна. Економіка праці [Текст] : навч. посіб. [для студентів ВНЗ] / Л. П. Червінська ; Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана. - Київ : Центр учб. літ., 2018. - 286 с. - Бібліогр.: с. 280-283.

 

РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА. ЕКОНОМІКА ЗЕМЛІ. ЕКОНОМІКА ЖИТЛА


Дадашев, Бадирхан Абдулмуталімович. Регіональна економіка [Текст] : структур.-логіч. навч. посіб. [для студентів ВНЗ, які навчаються за освіт.-проф. програмою бакалавра з галузі знань „Економіка та підприємництво”] / Б. А. Дадашев, В. П. Гордієнко, В. В. Обливанцов. - Київ : Центр учб. літ., 2017. - 200 с. : іл. - Бібліогр.: с. 199-200.

Джаман, Михайло Олексійович. Теорія економіки регіонів [Текст] : навч. посіб. [для студентів ВНЗ] / М. О. Джаман ; ВНЗ Укоопспілки „Полтав. ун-т економіки і торгівлі”. - Київ : Центр учб. літ., 2017. - 381 с. - Містить бібліогр.

Калінеску, Тетяна Василівна. Оцінювання майна [Текст] : навч. посіб. [для студентів ВНЗ] / Т. В. Калінеску, Ю. А. Романовська, О. Д. Кирилов ; Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. - Київ : Центр учб. літ., 2018. - 311 с. - Бібліогр.: с. 297-309.

Лєбєдєв, Микола Миколайович. Менеджмент утримання багатоквартирних будинків [Текст] : (абетка управителя) : [навч. посіб. для студентів ВНЗ] / Лєбєдєв М. М., Агамян Р. Є., Мухіна К. Є. - Київ : Автограф, 2016. - 451 с. - Бібліогр.: с. 445-448.

Мартин, Андрій Геннадійович. Історичні аспекти формування земельних відносин і землеустрою в Україні [Текст] : монографія / А. Г. Мартин, Т. М. Прядка ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України . - 2-ге вид. - Київ : Центр учб. літ., 2018. - 193 с. : іл. - Бібліогр.: с. 187-191.

Мартин, Андрій Геннадійович. Удосконалення системи контролю за використанням та охороною земель несільськогосподарського призначення: екологічні та економічні засади [Текст] : монографія / А. Г. Мартин, С. А. Диптан . - Київ : Центр учб. літ., 2018. - 157 с. : табл. - Бібліогр.: с. 132-140.

Пазинич, Володимир Іванович. Оцінка об’єктів нерухомості [Текст] : [навч. посіб. для студентів ВНЗ] / В. І. Пазинич, Л. А. Свистун ; [ред. Н. П. Манойло] ; Полтав. нац. техн. ун-т ім. Ю. Кондратюка. - Київ : Центр учб. літ., 2017. - 432 с. : табл. - Бібліогр.: с. 307-309.

Прядка, Тетяна Миколаївна. Формування та розвиток структурних елементів ринку землі [Текст] : монографія / Т. М. Прядка ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - 2-ге вид. - Київ : Центр учб. літ., 2018. - 275 с. : іл. - Бібліогр.: с. 259-275.

Хомяков, Володимир Іванович. Управління природоохоронною діяльністю в регіоні: організаційні та економічні інструменти [Текст] : [монографія] / В. І. Хомяков, А. П. Ткаченко, Є. А. Ткаченко ; [ред. С. В. Мальцева] ; Черкас. держ. технол. ун-т . – Черкаси : ЧДТУ, 2003. - 175 с. - Бібліогр.: с. 149-156.

 

ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА СПІВРОБІТНИЦТВА В ЕКОНОМІЦІ


Ворона, Тімур Володимирович. Стартап на мільйон [Текст] : як українці заробляють статки на технологіях : [пер. з рос.] / Тімур Ворона ; [голов. ред. О. С. Кандиба]. – Харків : Віват, 2018. - 223 с. : іл. - Бібліогр.: с. 216-217.

 

ФІНАНСИ


Ваніна, Н. М. Ринок цінних паперів. Практикум [Текст] : навч. посіб. [для студентів ВНЗ] / Н. М. Ваніна, О. В. Грищенко ; Первомайс. політехн. ін-т Нац. ун-ту кораблебудування ім. адмірала Макарова . - Київ : Центр учб. літ., 2018. - 140, [3] с. - Бібліогр.: с. 138-140.

Вовчак, Ольга Дмитрівна. Гроші та кредит [Текст] : навч. посіб. [для студентів ВНЗ] / О. Д. Вовчак, І. Є. Бучко, З. Р. Костак ; ВНЗ Укоопспілки „Львів. комерц. акад.”. - Київ : Центр учб. літ., 2017. - 423 с. - Бібліогр.: с. 393-400.

Гуцаленко, Любов Василівна. Державний фінансовий контроль [Текст] : навч. посіб. [для студентів ВНЗ] / Л. В. Гуцаленко, В. А. Дерій, М. М. Коцупатрий. - 2-ге вид. - Київ : Центр учб. літ., 2017. - 423 с.

Колесников, Олександр Володимирович. Історія грошей та фінансів [Текст] : навч. посіб. [для студентів ВНЗ] / О. В. Колесников, Д. І. Бойко, О. О. Коковіхіна ; Укр. держ. акад. залізн. трансп. - 2-ге вид., випр. та доповн. - Київ : Центр учб. літ., 2017. - 139 с. : іл. - Бібліогр.: с. 133-135.

Кремень, Ольга Іванівна. Фінанси [Текст] : навч. посіб. [для студентів ВНЗ] / О. І. Кремень, В. М. Кремень. - Київ : Центр учб. літ., 2018. - 412 с. - Бібліогр.: с. 411-412.

Круш, Петро Васильович. Інфляція: суть, форми та її оцінка [Текст] : навч. посіб. для студентів ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації / П. В. Круш, О. В. Клименко ; Нац. техн. ун-т України „Київ. політехн. ін-т”. - Київ : Центр учб. літ., 2018. - 287 с. : табл. - Бібліогр.: с.239-245.

Чернявська, Олена Валеріївна. Фандрайзинг [Текст] : навч. посіб. / О. В. Чернявська, А. М. Соколова ; ВНЗ Укоопспілки „Полтав. ун-т економіки і торгівлі” . - Київ : Центр учб. літ., 2017. - 186 с. : табл. - Бібліогр.: с. 147-150.

 

ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ. ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА. УПРАВЛІННЯ ТА ПЛАНУВАННЯ В ЕКОНОМІЦІ. ВИРОБНИЦТВО. ПОСЛУГИ. ЦІНИ.


Артамонова, Н. С. Управління витратами [Текст] : навч. посіб. / Н. С. Артамонова, М. О. Акулюшина ; Одес. нац. політехн. ун-т. - Київ : SBA print, 2017. - 116 c. - Бібліогр.: с. 115-116.

Балашова, Раїса Іванівна. Організація діяльності туристичного підприємства [Текст] : навч. посіб. [для студентів ВНЗ] / Р. І. Балашова. – Київ : Центр учб. літ., 2017. - 182 с. - Бібліогр.: с. 169-182.

Вдовенко, Н. М. Економіка рибогосподарських підприємств [Текст] : [підруч. для студентів ВНЗ, які навчаються за спец. „Водні біоресурси та аквакультура”] / Н. М. Вдовенко ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.]. - Київ : Кондор, 2018. - 211 с.

Галасюк, Світлана Сергіївна. Організація туристичних подорожей та екскурсійної діяльності [Текст] : навч. посіб. [для студентів ВНЗ] / С. С. Галасюк, С. Г. Нездоймінов ; Одес. нац. екон. ун-т . - Київ : Центр учб. літ., 2017. - 177 с. - Бібліогр.: с. 167-173.

Горьовий, Василь Павлович. Менеджмент фермерських господарств [Текст] : навч. посіб. [для студентів ВНЗ] / В. П. Горьовий, С. В. Тимчук ; за ред. В. П. Горьового ; Уман. нац. ун-т садівництва . - Київ : Центр учб. літ., 2014. - 364 с. - Бібліогр.: с. 302-320.

Економіка будівельного підприємства [Текст] : підручник / [Окландер Т. О., Педько І. А., Камбур О. Л. та ін.] ; Одес. держ. акад. буд-ва і архітектури. - Київ : Центр учб. літ., 2018. - 361 с. - Бібліогр.: с. 354-361.

Економіка зарубіжних країн [Текст] : навч. посіб. [для студентів ВНЗ] / А. П. Голіков, О. Г. Дейнека, Л. О. Позднякова, П. О. Черномаз ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Київ : Центр учб. літ., 2017. - 463 с. - Бібліогр.: с. 462-463.

Економіка туризму [Текст] : підручник / М. П. Мальська, М. Й. Рутинський, С. В. Білоус, Н. Л. Мандюк ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. - Київ : Центр учб. літ., 2017. - 538 с. - Бібліогр.: с. 531-538.

Забуранна, Л. В. Маркетингові комунікації туристичних підприємств: сучасна теорія і практика [Текст] : монографія / Л. В. Забуранна, К. В. Сіренко ; ПВНЗ „Європ. ун-т”. - Київ : Ліра-К, 2016. - 151 с. : іл. - Бібліогр.: с.146-151.

Мальська, Марта Пилипівна. Англо-український словник термінів сфери туризму [Текст] / М. П. Мальська, Н. О. Микитенко, А. М. Котловський ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. - Київ : Центр учб. літ., 2018. - 444 с.

Мальська, Марта Пилипівна. Світовий досвід розвитку туризму [Текст] : підручник / М. П. Мальська, Н. М. Паньків, А. Б. Ховалко ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. - Київ : Центр учб. літ., 2018. - 243 с. : іл. - Містить бібліогр.

Мальська, Марта Пилипівна. Туризм у містах [Текст] : підручник / М. П. Мальська, О. М. Гаталяк ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. - Київ : Центр учб. літ., 2018. - 222 с. - Містить бібліогр.

Мальська, Марта Пилипівна. Туристичний бізнес: теорія та практика [Текст] : підруч. [для студентів ВНЗ] / М. П. Мальська, В. В. Худо ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. - 2-ге вид., переробл. та доповн. - Київ : Центр учб. літ., 2017. - 364, [1] с. - Бібліогр.: с. 361-365.

Окландер, Михайло. Маркетингова цінова політика [Текст] : навч. посіб. [для студентів ВНЗ] / М. А. Окландер, О. П. Чукурна. - Київ : Центр учб. літ., 2017. - 238 с. - Бібліогр.: с. 237-238.

Основи рекреалогії [Текст] : (екон.-екол. та маркетинг. аспект) : навч. посіб. [для студентів ВНЗ] / І. О. Гродзинська, С. Г. Нездоймінов, О. В. Гусєва, А. В. Замкова ; Одес. нац. екон. ун-т. - Київ : Центр учб. літ., 2017. - 263 с. - Бібліогр.: с. 252-258.

Практичний посібник з організації та ведення бізнесу на сільських територіях [Текст] / [Т. О. Зінчук, Т. В. Усюк, Л. М. Левківська та ін.] ; за ред. Т. О. Зінчук, Т. В. Усюк ; Житомир. нац. агроекол. ун-т [та ін.]. - Київ : Центр учб. літ., 2018. - 364 с. : іл.

Промисловість Черкащини у 2002-2009 роках [Текст] : стат. зб. / Держ. ком. статистики України, Голов. упр. статистики у Черкас.обл. ; [за ред. М. Г. Литвина]. - Черкаси : Голов. упр. статистики, 2010. - 238 с.

Рутинський, Михайло Йосипович. Замковий туризм в Україні [Текст] : навч. посіб. для студентів ВНЗ / М. Й. Рутинський ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. - Київ : Центр учб. літ., 2018. - 431 с. : іл. - Бібліогр.: с. 423-430.

 

ТОРГІВЛЯ. МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ.

СВІТОВА ЕКОНОМІКА


Амеліна, Ірина Володимирівна. Міжнародні економічні відносини [Текст] : навч. посіб. [для студентів ВНЗ] / І. В. Амеліна, Т. Л. Попова, С. В. Владимиров. - Київ : Центр учб. літ., 2018. - 255 с. - Містить бібліогр.

Балджи, Марина Дмитрівна. Економіка та організація торгівлі [Текст] : навч. посіб. / М. Д. Балджи, І. А. Допіра, В. О. Однолько . - Київ : Кондор, 2017. - 365 с. - Бібліогр.: с. 364-365.

Європейська інтеграція [Текст] : навч. посіб. / [М. І. Макаренко, Л. І. Хомутенко, І. І. Д’яконова та ін.] ; за ред. М. І. Макаренка, Л. І. Хомутенко ; ДВНЗ „Укр. акад. банк. справи Нац. банку України”. - Київ : Центр учб. літ., 2018. - 342 с. : табл. - Містить бібліогр. – Ім. покажч.: с. 309-321.

Литовченко, Ірина Львівна. Інтернет-маркетинг [Текст] : [навч. посіб. для студентів ВНЗ] / І. Л. Литовченко, В. П. Пилипчук ; Одес. держ. екон. ун-т. - Київ : Центр учб. літ., 2018. - 181, [1] с. : іл. - Бібліогр.: с. 180-182.

Міжнародні економічні відносини та зовнішньоекономічна діяльність [Текст] : навч. посіб. для студентів ВНЗ / [Т. О. Зінчук, О. Д. Ковальчук, Н. М. Куцмус та ін. ; за ред. Т. О. Зінчук] ; Житомир. нац. агроекол. ун-т. - Київ : Центр учб. літ., 2017. - 511 с. - Містить бібліогр.

Міжнародний менеджмент [Текст] : підручник / [М. П. Бутко, І. М. Бутко, М. Ю. Дітковська та ін.] ; за ред. М. П. Бутка ; Чернігів. нац. технол. ун-т. - Київ : Центр учб. літ., 2018. - 410 с. - Містить бібліогр.

Мокій, Анатолій Іванович. Міжнародні організації [Текст] : навч. посіб. [для студентів ВНЗ] / А. І. Мокій, Т. П. Яхно, І. Г. Бабець ; ВНЗ Укоопспілки „Львів. комерц. акад.” . - Київ : Центр учб. літ., 2018. - 279 с. - Містить бібліогр.

Палеха, Юрій Іванович. Інформаційний бізнес [Текст] : підруч. [для студентів ВНЗ] / Ю. І. Палеха, Ю. І. Горбань ; [ред. А. А. Урбан] ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. - Київ : Ліра-К, 2019. - 490 с. - Бібліогр.: с. 471-487.

Тягунова, Наталія Михайлівна. Мерчандайзинг [Текст] : кредит.-модул. курс : навч. посіб. [для студентів ВНЗ] / Н. М. Тягунова, В. В. Лісіца, Ю. В. Іванов ; ВНЗ Укоопспілки „Полтав. ун-т економіки і торгівлі”. - Київ : Центр учб. літ., 2017. - 331 с. : іл. - Бібліогр.: с. 315-319.

Чурсіна, Людмила Андріївна. Товарознавство та експертиза в митній справі [Текст] : навч. посіб. / Л. А. Чурсіна, О. М. Вербицький, Є. О. Калінський ; [ред. Л. А. Чурсіна] ; Херсон. нац. техн. ун-т. - Херсон [та ін.] : Олді-плюс [та ін.], 2013. - 200 с. - Бібліогр.: с. 187-200.

Шалева, Олександра Іванівна. Електронна комерція [Текст] : навч. посіб. [для студентів ВНЗ] / О. І. Шалева. - Київ : Центр учб. літ., 2018. - 214, [1] с.

Юрко, Ігор Вікторович. Торговельне підприємництво [Текст] : навч. посіб. / І. В. Юрко ; ВНЗ Укоопспілки „Полтав. ун-т економіки і торгівлі”. - Київ : Центр учб. літ., 2018. - 231 с. - Бібліогр.: с. 228-231.

 

ПРАВО. ЮРИСПРУДЕНЦІЯ


Аграрне право України [Текст] : навч. посіб. для підгот. до іспитів / [упоряд. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків]. - Київ : Центр учб. літ., 2018. - 242 с. - Бібліогр.: с. 233-237.

Бойко, Микола Дмитрович. Трудове право України [Текст] : навч. посіб. [для студентів ВНЗ] / М. Д. Бойко. - 3-тє вид., переробл. і доповн. - Київ : Центр учб. літ., 2018. - 391 с. - Бібліогр.: с. 384-386.

Вереша, Роман Вікторович. Кримінальне право України. Загальна частина [Текст] : навч. посіб. [для студентів ВНЗ] / Вереша Р. В. ; Акад. адвокатури України. - 5-те вид., переробл. та доповн. - Київ : Алерта, 2018. - 359 с.

Використання об’єктів інтелектуальної власності в рекламі [Текст] : навч. посіб. / [Т. І. Биркович, І. С. Бондар, Р. Б. Шишка та ін. ; ред. Миколаєнко А. М.] ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. - Київ : Ліра-К, 2016. - 518 с. - Бібліогр.: с. 504-516.

Вінник, Оксана Мар’янівна (доктор юридичних наук). Господарське право [Текст] : курс лекцій : (заг. частина) / Вінник О. М. ; НДІ приват. права і підприємництва ім. акад. Ф. Г. Бурчака НАПрН України. - Київ : Ліра-К, 2017. - 239 с.

Гультай, Михайло Мирославович. Конституційна скарга у механізмі доступу до конституційного правосуддя [Текст] : курс лекцій / М. М. Гультай. - Київ : Центр учб. літ., 2019. - 269 с.

Дахно, Іван Іванович. Економічна географія зарубіжних країн [Текст] : навч. посіб. / І. І. Дахно. - Київ : Центр учб. літ., 2017. - 319 с. - Бібліогр.: с. 255-257.

Держава і право [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 81 : Серія: Юридичні науки / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України ; [редкол.: Шемшученко Ю. С. (голова) та ін.]. - Київ : Юрид. думка, 2018. - 339 с. - Містить бібліогр. - 134-69.

Екологічна безпека [Текст] : навч. посіб. / Пєтков В. П., Пєтков С. В., Соболь Є. Ю. [та ін.] ; під заг. ред. Пєткова В. П. - Київ : КНТ, 2018. - 215 с. - Бібліогр.: с. 196-215.

Екологічне право України. Особлива частина [Текст] : навч. посіб. [для студентів ВНЗ / О. М. Шуміло, В. А. Зуєв, І. В. Бригадир та ін. ; ред. Л. А. Пустовойтова] ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. - Київ : Центр учб. літ., 2017. - 431 с. - Бібліогр.: с. 394-399. – Алф.-предм. покажч.: с. 427-431.

Земельне право України [Текст] : навч. посіб. / [Бичкова С. С., Бурлака О. С., Веренкіотова О. В. та ін.] ; за заг. ред. Мироненко В. П. ; Нац. акад. внутр. справ. - Київ : Алерта, 2018. - 349 с. - Бібліогр.: с. 339-349.

Земельні та майнові паї. Оренда землі [Текст] : зб. законодавства / [упоряд. Григоренко А. В.]. - Київ : Центр учб. літ., 2018. - 190 с.

Інтелектуальна власність [Текст] : законодавство, суд. практика : практ. посіб. / [упоряд. Григоренко А. В., Григоренко Л. С.]. - Київ : Центр учб. літ., 2018. - 343 с.

Кацавець, Руслан Сергійович (кандидат юридичних наук). Кримінальна психологія [Текст] : навч. посіб. [для студентів ВНЗ] / Руслан Кацавець ; [ред. Р. С. Кацавець]. - Київ : Алерта, 2018. - 120 с. - Бібліогр.: с. 117-118.

Кельман, Михайло Степанович. Загальна теорія держави і права [Текст] : [підруч. для ВНЗ] / М. С. Кельман. - Київ : Кондор, 2018. - 715 с. - Містить бібліогр.

Коваленко, Інна Анатоліївна. Цивільно-правова відповідальність осіб із вадами волі [Текст] : [монографія] / І. А. Коваленко ; [Таврійс. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського]. - Київ : Маслаков, 2018. - 179 с. - Бібліогр.: с. 158-178.

Коломоєць, Олександр Дмитрович. Адміністративно-правове регулювання відповідальності за вчинення насильства у сім’ї [Текст] : навч. посіб. / О. Д. Коломоєць ; за ред. Пєткова С. В. - 2-ге вид., випр. і доповн. - Київ : КНТ, 2017. - 220 с. - Бібліогр.: с. 191-220.

Конкурентне право України [Текст] : навч. посіб. / [Бакалінська О. О., Безух О. В., Кологойда О. В. та ін.] ; за ред. В. С. Щербини, І. В. Лукач ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка . - Київ : Ліра-К, 2017. - 378 с. - Бібліогр.: с. 376-378.

Кримінологія. Академічний курс [Текст] : до 20-річчя заснування Кримінол. асоц. України / [Бандурка І. О., Бесчастний В. М., Васильєв А. А. та ін.] ; за заг. ред. О. М. Литвинова ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. - Київ : Кондор, 2018. - 584 с. - Містить бібліогр.

Лісовська, Юлія Петрівна. Інформаційна безпека України [Текст] : навч. посіб. / Ю. П. Лісовська. - Київ : Кондор, 2018. - 170 с. - Бібліогр.: с. 154-170.

Луканов, Юрій. Пресувальна машина: як Росія знищувала свободу слова в Криму [Текст] / Юрій Луканов ; [ред. Т. Печончик]. - Київ : КБЦ, 2018. - 174, [1] с. : іл.

Новойтенко, І. В. Комерційне право [Текст] : навч. посіб. / І. В. Новойтенко ; [ред. Василенко Л. Г.]. - Київ : Кондор, 2018. - 240 с. - Бібліогр.: с. 199-207.

Олійник, Анатолій Юхимович. Основи історії і теорії держави та права [Текст] : навч. посіб. / А. Ю. Олійник ; Нац. акад. внутр. справ. - Київ : Центр учб. літ., 2017. - 197 с. - Бібліогр.: с. 189-197.

Тертишник, Володимир Митрофанович. Кримінальний процес України [Текст] : підручник / В. М. Тертишник. - 7-ме вид., доповн. і переробл. - Київ : Алерта, 2017. – 839 с. - Містить бібліогр.

Тертишник, Володимир Митрофанович. Правнича допомога та захист у кримінальному процесі [Текст] : підручник / В. М. Тертишник ; за заг. ред. Ю. С. Шемшученко. - Київ : Алерта, 2018. - 443, [2] с. - Містить бібліогр.

Україна. Закони. Бюджетний кодекс України [Текст] : офіц. текст зі змінами та допов. станом на 26 верес. 2018 р. / М-во юстиції України. - Офіц. вид. - Київ : Форум, 2018. - 249 с. - (Кодекси України ; №10 / 2018). - Вид. з швидкозшивачем. - Алф.-предм. покажч.: с. 239-247.

Україна. Закони. Господарський кодекс України [Текст] : чин. законодавство зі змінами та допов. станом на 1 верес. 2018 р. : (офіц. текст). - Офіц. вид. - Київ : Паливода А. В., 2018. - 247 с. - (Кодекси України).

Україна. Закони. Господарський кодекс України [Текст] : чин. законодавство зі змінами та допов. станом на 12 листоп. 2018 р. : (відповідає офіц. текстові). - Київ : Центр учб. літ., 2018. - 148, [1] с.

Україна. Закони. Закони України „Про звернення громадян”, „Про доступ до публічної інформації”, „Про адміністративні послуги” [Текст] / Верховна Рада України. - Офіц. вид. - Київ : Парлам. вид-во, 2018. - 51, [1] с.

Україна. Закони. Закони України „Про оплату праці”, „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття” [Текст] / Верховна Рада України. - Офіц. вид. - Київ : Парлам. вид-во, 2018. - 39, [1] с.

Україна. Закони. Кодекс адміністративного судочинства України [Текст] : чин. законодавство зі змінами та допов. станом на 1 верес. 2018 р. : (офіц. текст). - Офіц. вид. - Київ : Паливода А. В., 2018. - 247 с.

Україна. Закони. Кодекс адміністративного судочинства України [Текст] : офіц. текст зі змінами та допов. станом на 24 жовт. 2018 р. / М-во юстиції України. - Офіц. вид. - Київ : Форум, 2018. - 279 с.

Україна. Закони. Кримінально-виконавчий кодекс України [Текст] : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 1 груд. 2018 р. : (офіц. текст). - Офіц. вид. - Київ : Паливода А. В., 2018. - 124 с.

Україна. Закони. Митний кодекс України [Текст] : чин. законодавство зі змінами та допов. станом на 1 верес. 2018 р. : (офіц. текст). - Офіц. вид. - Київ : Паливода А. В., 2018. - 422 с.

Україна. Закони. Основи законодавства України про охорону здоров’я ; Закони України „Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення”, „Про підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості” [Текст] / Верховна Рада України. - Офіц. вид. - Київ : Парлам. вид-во, 2018. - 71, [1] с. - (Серія „Закони України” : щомісячник ; №2 (38)). - 52-48.

Україна. Закони. Сімейний кодекс України [Текст] : офіц. текст зі змінами та допов. станом на 31 серп. 2018 р. / М-во юстиції України. - Офіц. вид. - Київ : Форум, 2018. - 138 с. - (Кодекси України ; №9 / 2018). - Вид. з швидкозшивачем. - Алф.-предм. покажч.: с. 118-136.

Фіолевський, Дмитро Петрович. Юридична етика [Текст] : підручник / Д. П. Фіолевський. - 2-ге вид., стер. - Київ : Алерта, 2017. - 286, [1] с. - Бібліогр.: с. 275-278.

Ходаківський, Євгеній Іванович. Інтелектуальна власність: економіко-правові аспекти [Текст] : підруч. [для студентів ВНЗ] / Є. І. Ходаківський, В. П. Якобчук, І. Л. Литвинчук ; Житомир. нац. агроекол. ун-т. - 3-тє вид., переробл. та доповн. - Київ : Центр учб. літ., 2017. - 503 с. - Бібліогр.: с. 450-456.

Цивільне право України [Текст] : підручник. [У 2 ч.]. Ч. 1 : Загальна / [В. В. Алямкін, О. В. Басай, Л. В. Красицька та ін.] ; за ред. Р. Б. Шишки. - 2-ге вид., переробл. і доповн. - Київ : Ліра-К, 2018. - 735 с. - Містить бібліогр.

Цивільне право України [Текст] : підручник. [У 2 ч.]. Ч. 2 : Особлива / [О. Є. Аврамова, В. В. Алямкін, А. С. Амеліна та ін.] ; за ред. Р. Б. Шишки. - 2-ге вид., переробл. і доповн. - Київ : Ліра-К, 2018. - 994 с. - Містить бібліогр.

Чижмарь, Катерина Іванівна. Порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України [Текст] / К. І. Чижмарь, Д. В. Журавльов ; [упоряд. К. І. Чижмарь, Д. В. Журавльов] ; Ін-т права та післядиплом. освіти. - Київ : Центр учб. літ., 2018. - 76, [2] с.

 

ДЕРЖАВНЕ АДМІНІСТРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ


Історія та теорія місцевого самоврядування [Текст] : навч. посіб. / Руденко О. М., Козюра І. В., Ткаленко Н. В., Маргасова В. Г. ; Чернігів. нац. технол. ун-т. - Київ : Кондор, 2017. - 224 с. - (Публічне управління та адміністрування). - Бібліогр.: с.220-224.

Менеджмент у державному управлінні: особлива частина [Текст] : навч. посіб. / [Пєтков В. П., Пєтков С. В., Наливайко Л. Р. та ін.] ; під заг. ред. Пєткова В. П. - Київ : КНТ, 2017. - 215 с. - Бібліогр.: с. 178-194.

Менеджмент у державному управлінні: загальна частина [Текст] : навч. посіб. / [Пєтков В. П., Пєтков С. В., Наливайко Л. Р. та ін.] ; під заг. ред. Пєткова В. П. - Київ : КНТ, 2018. - 311 с. : іл. - Бібліогр.: с. 265-282.

Україна. Закони. Кодекс цивільного захисту України [Текст] : офіц. текст зі змінами та допов. станом на 26 листоп. 2018 р. / М-во юстиції України. - Офіц. вид. - Київ : Форум, 2018. - 167 с. - (Кодекси України ; №12 / 2018). - Вид. з швидкозшивачем. - Алф.-предм. покажч.: с. 148-164. - 463-66.

How-to, або Посібник реформатора [Текст] : проект. офіс Нац. ради реформ: досвід, досягнення, уроки / [Нац. рада реформ та ін. ; редкол.: А. Чухай та ін.]. - Київ : [б. в.], 2017. - 194 с. : іл.

Черкащина: культура і суспільство [Текст] / [упоряд. О. О. Шабатін ; ред. Т. М. Федорова]. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., [2018?]. - 53, [1] с. : іл.

 

ВІЙСЬКОВА СПРАВА


Військова психологічна підготовка та реабілітація [Текст] / [ред. Філюк О. В.]. - Київ : О. Філюк, 2018. - 495 с.

Довгань, Маргарита. Шпитальні нотатки, лютий 2015 р. - березень 2018 р. [Текст] / Маргарита Довгань. - Київ : Кліо, 2018. - 286 с. : іл.

Зіненко, Роман Анатолійович. Іловайський щоденник [Текст] : [пер. з рос.] / Роман Зіненко. - Харків : Фоліо, 2018. - 281, [1] с. : іл.

 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДУХОВНИХ ТА МАТЕРІАЛЬНИХ ЖИТТЄВИХ ПОТРЕБ


Шірінян, Лада Василівна. Фінансове регулювання страхового ринку України: проблеми теорії та практики [Текст] : монографія / Лада Шірінян ; [ред. Гуз Т. П.]. - Київ : Центр учб. літ., 2018. - 458 с. : іл. - Бібліогр.: с. 379-438. – Предм. та ім. покажч.: с. 455-457.

 

ОСВІТА. ВИХОВАННЯ. НАВЧАННЯ. ДОЗВІЛЛЯ


Бронсон, По. Батьки в шоці: новий погляд на виховання [Текст] : [пер. з англ.] / По Бронсон, Ешлі Меррімен ; [голов. ред. А. А. Клімов]. - Харків : Фабула, 2018. - 396, [2] с.

Буйницька, Оксана Петрівна. Інформаційні технології та технічні засоби навчання [Текст] : навч. посіб. [для студентів ВНЗ] / О. П. Буйницька ; Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. - Київ : Центр учб. літ., 2018. - 239 с. : іл. - Містить бібліогр. – Покажч. термінів і понять: с. 237-239.

Вітвицька, Світлана Сергіївна. Основи педагогіки вищої школи [Текст] : підруч. за модул.-рейтинг. системою навчання [для студентів ВНЗ] / С. С. Вітвицька. - 2-ге вид. - Київ : Центр учб. літ., 2018. - 383 с. - Містить бібліогр.

Дороз, Вікторія Федорівна. Методика навчання української мови в загальноосвітніх закладах [Текст] : навч. посіб. для студентів ВНЗ / В. Ф. Дороз ; Бердян. держ. пед. ун-т, Ін-т філології. - Київ : Центр учб. літ., 2017. - 385 с. - Бібліогр.: с. 324-336.

Каплінський, Василь. 100 складних ситуацій на уроках та поза уроками: шукаємо рішення [Текст] : навч. посіб. для вчителів / Василь Каплінський. - Вид. 7-ме. - Київ : КНТ, 2018. - 79, [1] с. - Бібліогр.: с. 78-79.

Оклі, Барбара. Навчитися вчитися. Як запустити свій мозок на повну [Текст] : пер. з англ. / Барбара Оклі ; [голов. ред. О. Дубчак]. - Київ : Наш формат, 2018. - 270, [1] с. : іл. - Бібліогр.: с. 261-271.

Ортинський, Володимир Львович. Педагогіка вищої школи [Текст] : навч. посіб. [для студентів ВНЗ] / В. Л. Ортинський ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. - Київ : Центр учб. літ., 2017. - 471 с. - Містить бібліогр.

Пащенко, Майя Іванівна. Педагогіка [Текст] : навч. посіб. [для студентів ВНЗ] / М. І. Пащенко, І. В. Красноштан ; Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини. - Київ : Центр учб. літ., 2017. - 226 с. - Бібліогр.: с. 224-226.

Плющик, Єлизавета Василівна. Інтегровані заняття з елементами дизайну і музики в дошкільному навчальному закладі [Текст] : [навч.-метод. посіб.-хрестоматія для вихователів] : розроблено за експерим. програмою Ін-ту педагогіки АПН України / Плющик Є. В., Ямчинська Г. В. ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Київ : КНТ, 2017. - 163 с. : іл. - Бібліогр.: с. 161-163.

Райтаровська, Ірина Валентинівна. Теорія і методика викладання плавання [Текст] : метод. рек. / Райтаровська І. В., Шишкін О. П. ; Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. - Київ : КНТ, 2018. - 49, [1] с. - Бібліогр.: с. 49-50.

Соціальна педагогіка [Текст] : навч. посіб. [для студентів ВНЗ / О. В. Безпалько, І. Д. Звєрєва, Т. Г. Веретенко та ін.] ; за ред. О. В. Безпалько. - Київ : Академвидав, 2014. – 309 с. - (Альма-матер). - Бібліогр.: с. 305-309.

Хоріна, Олена Іванівна. Рефлексивні основи соціально-психологічного супроводу модернізаційних процесів в освіті [Текст] : метод. рек. / О. І. Хоріна ; НАПН України, Ін-т соц. та політ. психології. - Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2018. - 47 с. - Бібліогр.: с. 44-47.

Чепіль, Марія Миронівна (доктор педагогічних наук). Порівняльна педагогіка [Текст] : навч. посіб. [для студентів ВНЗ] / М. М. Чепіль ; [ред. Г. Т. Сенькович]. - Київ : Академвидав, 2014. - 215 с. - (Альма-матер). - Бібліогр.: с. 214-215.

Шевців, Зоя Михайлівна. Основи інклюзивної педагогіки [Текст] : підручник / З. М. Шевців. - Київ : Центр учб. літ., 2018. - 247 с. - Бібліогр.: с. 237-247.

Шевців, Зоя Михайлівна. Основи соціально-педагогічної діяльності [Текст] : навч. посіб. [для студентів ВНЗ] / З. М. Шевців. - Київ : Центр учб. літ., 2017. - 246 с. - Бібліогр.: с. 243-246.

Юридичний практикум [Текст] : навч. посіб. [для студентів ВНЗ] / Є. І. Федик, І. М. Луцький, О. С. Кокотуха [та ін.]. - Київ : Центр учб. літ., 2017. - 217 с. - Бібліогр.: с. 190-200.

 

ЕТНОГРАФІЯ. ФОЛЬКЛОР


Галайчук, Володимир. Українська міфологія [Текст] / [В. Галайчук ; ред. О. О. Старова]. - Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 2016. - 288 с. : іл. - На тит. арк. авт. не зазнач. - Містить бібліогр.

Гейштор, Александр. Слов’янська міфологія [Текст] : пер. з пол. / Александр Гейштор. - Вид. 2-ге. - Київ : Кліо, 2018. - 415 с. : іл. - Бібліогр.: с. 372-415.

Горошко, Леся Миронівна (кандидат історичних наук). Символіка води в обрядовій традиції жителів Черкащини [Текст] = Symbolism of water in the traditional folk rituals of Cherkassy region : [монографія] / Леся Горошко ; [відп. ред. С. Павлюк] ; НАН України, Ін-т народознавства. - Київ : Олег Філюк, 2017. - 255 с. : іл. - Бібліогр.: с. 215-247.

Дей, Олексій Іванович. Сторінки з української фольклористики [Текст] / Олексій Дей. - Київ : Центр учб. літ., 2018. - 278 с. : іл.

Ігнатенко, Ірина Василівна (кандидат історичних наук). Етнологія для народу [Текст] : [свята, традиції, звичаї, обряди, прикмети, вірування українців] / Ірина Ігнатенко. - Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 2016. - 319, [1] с. : іл. - Бібліогр.: с. 305-318.

Ігнатенко, Ірина Василівна (кандидат історичних наук). Шлюбно-сімейні стосунки у традиційній культурі українців [Текст] / Ірина Ігнатенко ; [ред. О. А. Рудіч]. – Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 2017. - 239, [1] с. : іл. - Бібліогр.: с. 237-239.

Корній, Дара. Чарівні істоти українського міфу. Духи природи [Текст] / Дара Корній ; [голов. ред. О. С. Кандиба]. - Харків : Віват, 2018. - 319 с. : іл.

Курочкін, Олександр Володимирович. Святково-обрядова культура [Текст] : вибр. пр. / Олександр Курочкін ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. - Київ : Ліра-К, 2018. – 297 с. - Містить бібліогр.

Мазуркевич, Ольга Павлівна. Звичаєві норми етикету у традиційній культурі українців [Текст] : навч. посіб. / Мазуркевич О. П., Дячук В. П. ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. - Київ : Ліра-К, 2017. - 217 с. : іл. - Бібліогр.: с. 163-184.

Поріцька, Ольга Анатоліївна. Духовна культура українців: народна демонологія у загальнослов’янському контексті (ХІХ – ХХ ст.) [Текст] : монографія / Ольга Поріцька ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. - Київ : Ліра-К, 2017. - 163 с. - Бібліогр.: 145-159.

Таїрова-Яковлева, Тетяна Геннадіївна. Повсякдення, дозвілля і традиції козацької еліти Гетьманщини [Текст] : пер. з рос. / Тетяна Таїрова-Яковлева. - Вид. 2-ге. - Київ : Кліо, 2018. - 181, [1] с. : іл. - Містить бібліогр. – Покажч. імен: с. 176-181.

Філоненко, Софія Олегівна. Усна народна творчість [Текст] : навч. посіб. для студентів ВНЗ / С. О. Філоненко ; Бердян. держ. пед. ун-т, Ін-т філології. - Київ : Центр учб. літ., 2017. - 414 с. - Бібліогр.: 409-413.

 

ЕКОЛОГІЯ


Васюкова, Ганна Тимофіївна. Екологія [Текст] : підруч. [для студентів ВНЗ] / Г. Т. Васюкова, О. І. Ярошева ; [ред. Василенко Л. Г.]. - Київ : Кондор, 2018. - 524 с. : іл. - Бібліогр.: с. 523-524.

Іваненко, Олена Іванівна. Техноекологія [Текст] : [підруч. для студентів, які навчаються за спец. „101 Екологія”] / О. І. Іваненко, Ю. В. Носачова ; [відп. ред. Гомеля М. Д.] ; Нац. техн. ун-т України „Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського”. - Київ : Кондор, 2017. - 292 с. : іл. - Бібліогр.: с. 290-292.

Кірєєва, Ірина Юріївна. Гідроекологія [Текст] : навч. посіб. / І. Ю. Кірєєва ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - Київ : Центр учб. літ., 2018. - 661 с. : іл. - Бібліогр.: с. 655-661.

Мислюк, Ольга Олександрівна. Практикум з хімічної екології [Текст] : навч. посіб. [для ВНЗ] / О. О. Мислюк ; [ред. Василенко Л. Г.]. - Київ : Кондор, 2018. - 302 с. : табл. - Бібліогр.: с. 301-302.

Юрченко, Л. І. Екологія [Текст] : навч. посіб. [для студентів ВНЗ] / Л. І. Юрченко. - Київ : Професіонал [та ін.], 2017. - 303 с. - Бібліогр.: с. 299-303.

 

МАТЕМАТІКА


Барковський, Віктор Володимирович. Теорія імовірностей та математична статистика [Текст] : навч. посіб. / В. В. Барковський, Н. В. Барковська, О. К. Лопатін . - 5-те вид. - Київ : Центр учб. літ., 2017. - 422 с. : іл. - Бібліогр.: с. 421-422.

Мармоза, Анатолій Тимофійович. Практикум з математичної статистики [Текст] : навч. посіб. [для студентів ВНЗ] / Мармоза А. Т. ; [ред. Вдовиченко В. М.]. - Київ : Кондор, 2018. - 257 с. : табл. - Бібліогр.: с. 253.

 

АСТРОНОМІЯ


Гокінг, Стівен. Великий замисел [Текст] : [пер. з англ.] / Стівен Гокінг, Леонард Млодінов. - 2-ге вид. - Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 2018. - 205, [1] с. : іл.

 

ФІЗИКА


Березін, Леонід Миколайович. Теоретична механіка [Текст] : навч. посіб. / Л. М. Березін, С. О. Кошель ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. - Київ : Центр учб. літ., 2018. – 198 с. : іл. – Бібліогр.: с. 190-191. – Предм. Покажч.: с. 191-194.

Сміт, Деніел. Думати, як Стівен Гокінг [Текст] : [пер. з англ.] / Деніел Сміт ; [голов. Ред. В. Александров]. – Київ : КМ-БУКС, 2018. – 198, [1] с. – Бібліогр.: с. 199.

Сміт, Деніел. Думати, як Альберт Ейнштейн [Текст] : [пер. З англ.] / Деніел Сміт ; [голов. Ред. В. Александров]. – Київ : КМ-БУКС, 2018. – 205 с. – Бібліогр.: с. 207.

Теоретична механіка [Текст] : підручник / В. М. Булгаков, В. В. Яременко, О. М. Черниш, М. Г. Березовий ; Нац. Ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : Центр учб. Літ., 2017. – 638 с. : іл. – Бібліогр.: с. 637-638.

 

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ В ЦІЛОМУ


Біопродуктивність водних екосистем [Текст] : метод. Посіб. Для підгот. Магістрів за спец. 207 – „Водні біоресурси та аквакультура” / Нац. Ун-т біоресурсів і природокористування України ; [уклад. М. І. Хижняк, М. Ю. Євтушенко]. – Київ : Центр учб. Літ., 2017. – 222 с. – Бібліогр.: с. 221-222.

 

ЗООЛОГІЯ


Бедуайєр, Камілла де ла. 100 фактів. Собаки і цуценята [Текст] : [для дітей мол. Шк. Віку : пер. з англ.] / Камілла де ла Бедуайєр ; [голов. Ред. В. Александров]. – Київ : КМ-БУКС, 2018. – 48 с. : іл. – Алф. Покажч.: с. 48.

Гайченко, Віталій Андрійович. Екологія тварин [Текст] : навч. Посіб. [для студентів ВНЗ] / В. А. Гайченко, Й. В. Царик ; Нац. Ун-т біоресурсів і природокористування. – Херсон [та ін.] : Олді-плюс [та ін.], 2012. – 231 с. : іл. – Предм. Покажч.: с. 219-225. – Авт. Покажч.: с. 226-227. – Бібліогр.: с.204.

Ліч, Майкл. Дитяча енциклопедія тварин [Текст] : пер. З англ. / Майкл Ліч, Меріел Лленд ; [голов. Ред. О. С. Кандиба]. – Харків : Віват, 2018. – 128 с. : іл. – (Енциклопедії). – Алф. Покажч.: с. 128.

Паркер, Стів. 100 фактів. Коти і кошенята [Текст] : [для дітей мол. Шк. Віку : пер. з англ.] / Стів Паркер ; [голов. Ред. В. Александров]. – Київ : КМ-БУКС, 2018. – 48 с. : іл. – Алф. Покажч.: с. 48.

 

МЕДИЧНІ НАУКИ


Безпека життєдіяльності [Текст] : підруч. [для студентів ВНЗ всіх спец. / О. І. Запорожець, В. М. Заплатинський, Б. Д. Халмурадов та ін.]. – 2-ге вид. – Київ : Центр учб. Літ., 2018. – 447 с. : табл. – Бібліогр.: с. 436-443.

Зубар, Надія Миколаївна. Основи фізіології та гігієни харчування [Текст] : підруч. [для студентів ВНЗ] / Н. М. Зубар. – Київ : Центр учб. Літ., 2017. – 330 с. : табл. – Бібліогр.: с. 262-263.

Козяр, Михайло Миколайович. Основи охорони праці, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту населення [Текст] : навч. Посіб. / М. М. Козяр, Я. І. Бедрій, О. В. Станіславчук ; під заг. Ред. Козяр М. М. – Київ : Кондор, 2018. – 450 с. – Бібліогр.: с. 448-450.

Санітарно-епідеміологічна безпека [Текст] : навч. Посіб. / Пєтков В. П., Пєтков С. В., Соболь Є. Ю. [та ін.] ; під заг. Ред. Пєткова С. В. – Київ : Скіф, 2018. – 127 с. – Бібліогр.: с. 117-127.

Філімонов Володимир Іванович. Фізіологія людини в запитаннях і відповідях [Текст] : посіб. Для студентів вищ. Мед. Навч. Закл. / В. І. Філімонов ; [ред. О. В. Марчук]. – Вінниця : Нова Кн., 2010. – 455 с. : іл. – Предм. покажч.: с. 449-455.

 

МАШИНОБУДУВАННЯ. ТЕХНІКА В ЦІЛОМУ


Васюкович, Оксана Миколаївна. Формування професійної готовності майбутніх авіадиспетчерів до ведення радіообміну у нестандартних ситуаціях [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Васюкович Оксана Миколаївна ; НАПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. - Київ : Альфа-ПІК, 2018. - 20 с. - Бібліогр.: с. 16-18.

Гаєвський, Олег Анатолійович. Координація зварювальних робіт [Текст] : навч. посіб. [для студентів ВНЗ] / О. А. Гаєвський, В. О. Гаєвський ; [відп. ред. А. Є. Пірумов] ; Нац. техн. ун-т України „Київ. політехн. ін-т”. - Київ : Центр учб. літ., 2017. - 166 с. - Бібліогр.: с. 165. – Предм. покажч.: с. 166.

Гащук, Петро. Автомобіль. Теорія колісного рушія [Текст] : [навч. посіб. для студентів ВНЗ] / П. Гащук. - Київ : Кондор, 2018. - 327 с. : іл. - Бібліогр.: с. 318-320. – Предм. покажч.: с. 321-324 .

Леонец, Александр Адамович. Системные проблемы бесплатформенных инерциальных навигационных систем [Текст] : монография. Ч. 1 : Комплексное решение / А. А. Леонец. - Киев : Альфа Реклама, 2018. - 731 с. : ил. - Содерж. библиогр.

Леонец, Александр Адамович. Системные проблемы бесплатформенных инерциальных навигационных систем [Текст] : монография. Ч. 2 : Программное обеспечение БИНС / А. А. Леонец, И. С. Богацкий. - Киев : Альфа Реклама, 2018. - 575 с. - Библиогр.: с. 570-571.

Мархель, Іван Іванович. Деталі машин [Текст] : [навч. посіб. для студентів ВНЗ] / І. І. Мархель. - 2-ге вид., стер. - Київ : Алерта, 2017. - 366 с. : іл. - Містить бібліогр.

Матвієнко, Микола Павлович. Основи електротехніки [Текст] : підручник / М. П. Матвієнко ; Конотоп. ін-т Сум. держ. ун-ту. - Вид. 2-ге, переробл. і доповн. - Київ : Ліра-К, 2019. - 226 с. : іл. - Бібліогр.: с. 222.

Матвієнко, Микола Павлович. Основи електроніки [Текст] : підручник / М. П. Матвієнко ; Конотоп. ін-т Сум. держ. ун-ту . - Вид. 2-ге, переробл. та доповн. - Київ : Ліра-К, 2019. - 361 с. : іл. - Бібліогр.: с. 355-356.

Матвієнко, Микола Павлович. Основи електроніки [Текст] : підручник / М. П. Матвієнко ; Конотоп. ін-т Сум. держ. ун-ту . - Вид. 2-ге, переробл. та доповн. - Київ : Ліра-К, 2019. - 361 с. : іл. - Бібліогр.: с. 355-356.

Титаренко, Михайло Васильович. Електротехніка [Текст] : [навч. посіб. для студентів інж.-техн. (неелектротехн.) спец. ВНЗ] / М. В. Титаренко ; [ред. Василенко Л. Г.]. - Київ : Кондор, 2018. - 236 с. : іл. - Бібліогр.: с. 233.

 

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО. ЗЕМЛЕРОБСТВО. ТВАРИННИЦТВО. ПОЛЮВАННЯ. МИСЛИВСТВО. РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО


Бірта, Габріелла Олександрівна. Основи рослинництва і тваринництва [Текст] : навч. посіб. [для студентів ВНЗ] / Г. О. Бірта, Ю. Г. Бургу ; ВНЗ Укоопспілки „Полтав. ун-т економіки і торгівлі”. - Київ : Центр учб. літ., 2017. - 303 с. - Бібліогр.: с. 300-301.

Буценко, Л. М. Біотехнологічні методи захисту рослин [Текст] : підручник / Буценко Л. М., Пирог Т. П. - Київ : Ліра-К, 2018. - 345 с. : іл. - Бібліогр.: с. 328-340.

Грунтознавство [Текст] : навч. посіб. для студентів спец. „Землевпорядкування і кадастр” / Бережняк М. Ф., Якубенко Б. Є., Чурілов А. М., Сендзюк Р. В. ; за ред. Б. Є. Якубенка ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - Київ : Ліра-К, 2018. - 610 с. : табл. - Бібліогр.: с. 532-534.

Єгоров, Б. В. Технологія виробництва преміксів [Текст] : [підруч. для студентів ВНЗ] / Б. В. Єгоров, О. І. Шаповаленко, А. В. Макаринська. - Київ : Центр учб. літ., 2017. - 287 с. : іл. - Бібліогр.: с. 257-259.

Інтенсивні технології в аквакультурі [Текст] : навч. посіб. / Р. В. Кононенко, П. Г. Шевченко, В. М. Кондратюк, І. С. Кононенко ; [уклад. Р. В. Кононенко та ін.] ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - Київ : Центр учб. літ., 2016. - 409 с. : іл. - Бібліогр.: с. 407-409

Костенко, Василь Іванович. Технологія виробництва молока і яловичини [Текст] : практикум: [навч. посіб. для студентів ВНЗ ІІ-ІV рівнів акредитації] / В. І. Костенко. – Київ : Центр учб. літ., 2017. - 399 с. : іл. - Містить бібліогр.

Костенко, Василь Іванович. Технологія виробництва молока і яловичини [Текст] : [підруч. для підгот. фахівців ОС „Бакалавр” спец. 204 „Технологія вир-ва і перероб. продукції тваринництва” у ВНЗ II-IV рівнів акредитації] / В. І. Костенко. - Київ : Ліра-К, 2018. - 671 с. - Бібліогр.: с. 622-630. – Предм. покажч.: с. 663-665.

Кролівництво з основами генетики та розведення [Текст] : навч. посіб. / В. О. Пабат, Д. Т. Вінничук, І. В. Гончаренко, В. М. Агій. - Київ : Ліра-К, 2018. - 162 с. : іл. - Бібліогр.: с. 142-147.

Планування діяльності підприємства [Текст] : навч. посіб. [для студентів ВНЗ / А. Ф. Бурик, О. М. Світовий, О. Г. Мачушенко та ін. ; ред. Л. Л. Овечкіна] . - Київ : Центр учб. літ., 2018. - 259 с. : табл. - Бібліогр.: с. 254-259.

Пешук, Людмила Василівна. Технологія переробки вторинних продуктів м’ясної галузі [Текст] : підруч. [для студентів ВНЗ] / Л. В. Пешук ; Нац. ун-т харч. технологій. - Київ : Центр учб. літ., 2018. - 365 с. : іл. - Бібліогр.: с. 360-365.

Сирохман, Іван Васильович. Товарознавство м’яса і м’ясних товарів [Текст] : підруч. [для студентів ВНЗ] / І. В. Сирохман, Т. М. Лозова ; Львів. комерц. акад. - 2-ге вид., переробл. та доповн. - Київ : Центр учб. літ., 2017. - 377, [1] с. : іл. - Бібліогр.: с. 373-375.

Стандартизація у тваринництві [Текст] : навч. посіб. / [Ібатуллін І. І., Пабат В. О., Маньковський А. Я. та ін. ; за заг. ред. І. І. Ібатулліна] ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, Навч.-наук. ін-т післядиплом. освіти. - 2-ге вид. - Київ : Ліра-К, 2019. - 547 с. : табл. - Бібліогр.: с. 541-543.

Сукач, Михайло Кузьмич. Технічний сервіс машин [Текст] : [навч. посіб. для студентів ВНЗ] / М. К. Сукач. - Київ : Ліра-К, 2017. - 289 с. - Бібліогр.: с. 278-281.

Тверезовська, Ніна Трохимівна. Інформаційні технології в агрономії [Текст] : навч. посіб. [для студентів ВНЗ] / Н. Т. Тверезовська, А. В. Нєлєпова ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - Київ : Центр учб. літ., 2017. - 275, [1] с. : іл. - Бібліогр.: с. 263-271.

Технологія м’ясопродуктів із нетрадиційної м’ясної сировини [Текст] : підручник / Л. В. Пешук, М. О. Янчева, О. І. Гащук, С. Г. Кириченко ; Нац. ун-т харч. технологій, Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі . - Київ : Центр учб. літ., 2017. - 295 с. : іл. - Бібліогр.: с. 289-292.

Фітопатологія [Текст] : підручник / І. Л. Марков, О. В. Башта, Д. Т. Гентош [та ін.] ; за ред. І. Л. Маркова ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - Київ : Ліра-К, 2018. - 547 с. : іл. - Бібліогр.: с. 537-540.

 

ДОМОВЕДЕННЯ. ДОМАШНЄ ГОСПОДАРСТВО. КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО. СЛУЖБА ПОБУТУ


Архіпов, Віктор Віталійович. Організація обслуговування у закладах ресторанного господарства [Текст] : навч. посіб. [для студентів ВНЗ] / В. В. Архіпов. - 3-тє вид. - Київ : Центр учб. літ., 2017. - 340 с. : іл.

Архіпов, Віктор Віталійович. Організація ресторанного господарства [Текст] : навч. посіб. [для студентів ВНЗ] / В. В. Архіпов. - 3-тє вид. - Київ : Центр учб. літ., 2017. - 279 с. : іл.

Архипов, Виктор Витальевич. Этнические кухни. Особенности культуры и традиций питания народов мира [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов / В. В. Архипов. - Киев : Центр учеб. лит., 2017. - 232 с.

Богданова, Олена. Українська кухня [Текст] : найсмачніші страви з душею / Олена Богданова ; [голов. ред. С. С. Скляр]. - Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 2015. - 142, [1] с. : іл.

Карпенко, Юлія Миколаївна. 500 улюблених страв. Українська кухня [Текст] / Карпенко Юлія Миколаївна. - Київ : Глорія, 2018. - 224 с. : іл.

Ковешніков, Володимир Сергійович. Організація готельно-ресторанного господарства [Текст] : навч. посіб. / Ковешніков В. С., Матвієнко А. Т., Разметова О. Г. - Київ : Ліра-К, 2018. - 563 с. : іл. - Бібліогр.: с. 463-466.

Круль, Галина Ярославівна. Основи готельної справи [Текст] : навч. посіб. [для студентів ВНЗ] / Г. Я. Круль ; Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. - Київ : Центр учб. літ., 2017. - 367 с. - Предм.покажч.: с. 280-286. - Бібліогр.: 287-289.

Мальська, Марта Пилипівна. Готельний бізнес: теорія та практика [Текст] : підручник / М. П. Мальська, І. Г. Пандяк ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. - 2-ге вид., переробл. та доповн. - Київ : Центр учб. літ., 2017. - 470 с. : іл. - Бібліогр.: 375-380.

Мальська, Марта Пилипівна. Ресторанна справа: технологія та організація обслуговування туристів [Текст] : (теорія та практика) : підруч. [для студентів ВНЗ] / М. П. Мальська, О. М. Гаталяк, Н. М. Ганич ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. - Київ : Центр учб. літ., 2017. - 303 с. - Бібліогр.: с. 239-244.

Мялковський, О. В. Барна справа [Текст] : теорія і практика приготування зміш. напоїв : підруч. [для студентів ВНЗ] / Мялковський О. В. ; [ред. Василенко Л. Г.]. - Київ : Кондор, 2017. - 374 с. - Бібліогр.: с. 373-374.

Ростовський, Володимир Сергійович. За стійкою бару [Текст] : [навч. посіб.] / В. С. Ростовський ; [ред. Василенко Л. Г.]. - Київ : Кондор, 2018. - 409 с. : іл. - Бібліогр.: с. 409.

Ростовський, Володимир Сергійович. Кухні народів світу [Текст] : підручник / В. С. Ростовський ; [ред. М. В. Кухаришина] . - Київ : Кондор, 2018. - 501 с.

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ ЗВ’ЯЗКУ, ТРАНСПОРТУ, ТОРГІВЛІ, ПОЛІГРАФІЇ. БУХГАЛТЕРСЬКА СПРАВА, РАХІВНИЦТВО. ПАБЛІК РІЛЕЙШНЗ. ЗВ’ЯЗОК З ГРОМАДСЬКІСТЮ


Аналіз господарської діяльності [Текст] : навч. посіб. [для студентів ВНЗ / І. В. Сіменко, Т. Д. Косова, І. В. Гречина та ін.] ; за заг. ред. І. В. Сіменко, Т. Д. Косової ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. - Київ : Центр учб. літ., 2018. - 380 с. : табл. - Бібліогр.: с. 331-340. – Предм. покажч.: с. 353-356.

Балабанова, Людмила Веніамінівна. Маркетинг підприємства [Текст] : навч. посіб. [для студентів ВНЗ] / Л. В. Балабанова, В. В. Холод, І. В. Балабанова ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Ін-т економіки і упр. [та ін.]. - Київ : Центр учб. літ., 2018. - 611 с.

Балабанова, Людмила Веніамінівна. Рекламний менеджмент [Текст] : підруч. [для студентів ВНЗ] / Л. В. Балабанова, Л. О. Юзик ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського ; Ін-т економіки і упр. [та ін.]. - Київ : Центр учб. літ., 2017. - 391 с. : табл. - Бібліогр.: с. 351-357. – Предм. покажч.: с. 358-362. – Ім. покажч.: с. 363.

Бедринець, Мирослава Дмитрівна. Фінансовий менеджмент у малому бізнесі [Текст] : навч. посіб. / Бедринець Мирослава Дмитрівна, Сурженко Андрій Віталійович ; Держ. фіскал. служба України, Ун-т держ. фіскал. служби України. - Київ : Центр учб. літ., 2017. - 351 с.

Гетьман, Оксана Олександрівна. Економіка підприємства [Текст] : навч. посіб. [для студентів ВНЗ] / О. О. Гетьман, В. М. Шаповал. - 2-ге вид. - Київ : Центр учб. літ., 2018. - 487 с. : табл. - Бібліогр.: с. 483-484.

Давидович, Ігор Євгенович. Контролінг [Текст] : навч. посіб. [для студентів ВНЗ] / І. Є. Давидович ; Терноп. нац. екон. ун-т. - Київ : Центр учб. літ., 2018. - 548 с. - Бібліогр.: с. 544-548.

Дрозд, М. І. Підручник водія: основи керування автомобілем [Текст] / [Дрозд М. І., Зозуля К. С.]. - Київ : [б. в.], 2017. - 196 с. : іл.

Захарченко, Віталій Іванович. Економіка підприємства [Текст] : практикум : (зб. задач і виробн. ситуацій) : навч. посіб. [для студентів ВНЗ] / В. І. Захарченко, М. М. Меркулов, Л. В. Ширяєва ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова [та ін.] . - Київ : Центр учб. літ., 2017. - 145, [1] с. - Бібліогр.: с. 146.

Іванюта, Тетяна Миколаївна. Економічна безпека підприємства [Текст] : навч. посіб. [для студентів ВНЗ] / Т. М. Іванюта, А. О. Заїчковський ; [ред. Л. І. Єросова] ; Нац. ун-т харч. технологій. - Київ : Центр учб. літ., 2017. - 254 с. - Бібліогр.: с. 248-254.

Капінос, Геннадій Іванович. Операційний менеджмент [Текст] : навч. посіб. [для студентів ВНЗ] / Г. І. Капінос, І. В. Бабій. - Київ : Центр учб. літ., 2018. - 351 с. : табл. - Бібліогр.: с. 348-351.

Левченко, Ю. Г. Економіка та організація інноваційної діяльності [Текст] : навч. посіб. / Левченко Ю. Г. ; [ред. Василенко Л. Г.]. - Київ : Кондор, 2018. - 446 с. : табл. - Бібліогр.: с. 436-446.

Менеджмент інвестиційної діяльності [Текст] : підручник / [М. П. Бутко, І. М. Бутко, М. Ю. Дітковська та ін.] ; за ред. М. П. Бутка ; Чернігів. нац. технол. ун-т. - Київ : Центр учб. літ., 2018. - 479 с. - Містить бібліогр.

Окландер, Михайло Анатолійович. Маркетингова цінова політика [Текст] : навч. посіб. [для студентів ВНЗ] / М. А. Окландер, О. П. Чукурна. - Київ : Центр учб. літ., 2017. - 238 с. - Бібліогр.: с. 237-238.

Партико, Зіновій Васильович. Основи видавничої справи [Текст] : навч. посіб. / З. В. Партико ; [ред. Л. Л. Кирієнко]. - 2-ге вид., переробл. та доповн. - Київ : Ліра-К, 2017. - 301 с. : іл. - Бібліогр.: с. 300-301.

Птащенко, Ліана Олександрівна. Стратегічне та інноваційне забезпечення розвитку системи економічної безпеки підприємства [Текст] : навч. посіб. для студентів ВНЗ / Л. О. Птащенко ; Полтав. нац. техн. ун-т ім. Ю. Кондратюка. - Київ : Центр учб. літ., 2018. - 319 с. - Бібліогр.: с.315-319.

Скляренко, Наталія Владиславівна. Соціальна реклама в контексті дизайну [Текст] : навч. посіб. для студентів спец. „Дизайн” ден. та заоч. форм навчання / Наталія Скляренко, Ольга Романюк ; [ред. В. Костюхіна, О. Гордіюк] ; Луцький нац. техн. ун-т . - Київ : Олег Філюк, 2017. - 184 с., [48] с. іл. - Бібліогр.: с. 178-184.

Тимохова, Галина Борисівна. Інтелектуальний бізнес [Текст] : навч. посіб. для студентів ВНЗ / Тимохова Г. Б. ; [ред. Павлова О. І.] ; Нар. укр. акад. - Київ : Кондор, 2018. - 313, [1] с. - Бібліогр.: с. 276-287.

Управління фінансовою санацією підприємства [Текст] : підруч. [для студентів ВНЗ / Говорушко Т. А., Багацька К. В., Дем’яненко І. В., Шеремет О. О.] ; за заг. ред. Говорушко Т. А. ; Нац. ун-т харч. технологій. - Київ : Центр учб. літ., 2017. - 399 с. - Бібліогр.: с. 394-399.

Фінансовий аналіз [Текст] : навч. посіб. [для студентів ВНЗ / Косова Т. Д., Сіменко І. В., Сухарев П. М. та ін.] ; за заг. ред. Т. Д. Косової, І. В. Сіменко ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського . - Київ : Центр учб. літ., 2017. - 438 с. - Бібліогр.: с. 383-390. – Предм. покажч.: с. 410-415.

Фінансовий менеджмент [Текст] : навч. посіб. / [І. О. Школьник, В. М. Кремень, С. М. Козьменко та ін.] ; за заг. ред. І. О. Школьник, В. М. Кремень ; ДВНЗ „Укр. акад. банк. справи Нац. банку України”. - Київ : Центр учб. літ., 2018. - 485 с. - Бібліогр.: с.453-457.

Щепкань, С. О. Торговое оборудование [Текст] : учеб.-практ. пособие / С. О. Щепкань. - Киев : Центр учеб. лит., 2017. - 393, [5] с. : ил. - Библиогр.: с. 394.

Яркіна, Наталя Миколаївна. Економіка підприємства [Текст] : навч. посіб. / Яркіна Н. М. - Вид. 2-ге, переробл. і доповн. - Київ : Ліра-К, 2017. - 595 с. : табл. - Бібліогр.: с. 590-595.

 

БУХГАЛТЕРСЬКА СПРАВА


Автомобіль на підприємстві: правові аспекти утримання, обліку, використання [Текст] : практ. посіб. / [упоряд. Лівшиц Д. М.]. - Київ : Центр учб. літ., 2018. - 230 с. : табл.

Бухгалтерський облік [Текст] : навч. посіб. [для студентів ВНЗ / Верига Ю. А., Виноградова М. О., Гладких Т. В. та ін.] ; ВНЗ Укоопспілки „Полтав. ун-т економіки і торгівлі”. - Київ : Центр учб. літ., 2018. - 394 с. : табл. - Бібліогр.: с. 393-394.

Бухгалтерський облік в торгівлі та ресторанному господарстві [Текст] : навч. посіб. [для студентів ВНЗ] / Г. В. Блакита, І. О. Гладій, О. М. Дзюба, О. Т. Бровко ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т, Вінниц. торг.-екон. ін-т. - Київ : Центр учб. літ., 2018. - 286 с. : табл. - Бібліогр.: с.243-250.

Голов, Сергій Федорович. Управлінський облік [Текст] : підручник / С. Ф. Голов. - Київ : Центр учб. літ., 2018. - 534 с. : табл. - Містить бібліогр.

Гура, Надія Олександрівна. Облік на підприємствах малого бізненсу [Текст] : підручник / Н. О. Гура, Т. Г. Мельник ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ : Сладкевич Б. А., 2018. - 287 с.

Михайлов, Микола Григорович. Бухгалтерський облік у бюджетних установах [Текст] : навч. посіб. [для студентів ВНЗ] / М. Г. Михайлов, М. І. Телегунь, О. П. Славкова ; за заг. ред. Михайлова М. Г. - Київ : Центр учб. літ., 2018. - 379 с.

Островерха, Р. Е. Організація обліку [Текст] : навч. посіб. [для студентів ВНЗ] / Р. Е. Островерха ; Держ. податк. адмін. України, Нац. ун-т держ. податк. служби України. - 2-ге вид., переробл. та доповн. - Київ : Центр учб. літ., 2017. - 567 с. : табл. - Бібліогр.: с. 555-567. – Предм. покажч.: с. 550-554.

Плаксієнко, Валерій Якович. Безпаперова бухгалтерія на підприємстві [Текст] : навч. посіб. для здобувачів вищої освіти / В. Я. Плаксієнко, І. М. Назаренко, С. А. Гаркуша ; за ред. В. Я. Плаксієнка . - Київ : Центр учб. літ., 2018. - 251 с. : табл. - Бібліогр.: с. 221-224.

Райз, Ерік. Стартап без помилок [Текст] : як сучас. підприємці використовують безперерв. інновації задля створення радик. успіш. бізнесу : [пер. з англ.] / Ерік Райз ; [голов. ред. О. С. Кандиба]. - Харків : Віват, 2016. - 336, [1] с.

Розін, Марк. Успіх без стратегії [Текст] : як припинити планувати і почати робити бізнес : [пер. з рос.] / Марк Розін ; [голов. ред. А. А. Клімов]. - Харків : Фабула, 2018. - 343 с. : іл.

Сиротинська, Алла Павлівна. Інформаційні системи підприємств малого бізнесу [Текст] : навч. посіб. для студентів ВНЗ / А. П. Сиротинська, І. Д. Лазаришина ; Нац. ун-т вод. госп-ва і природокористування. - Київ : Центр учб. літ., 2018. - 263 с. : іл. - Бібліогр.: с. 262-263.

Шара, Є. Ю. Звітність бюджетних установ [Текст] : навч. посіб. / Є. Ю. Шара, О. М. Андрієнко, Л. І. Жидєєва ; Нац. ун-т Держ. податк. служби України. - Київ : Центр учб. літ., 2017. - 358 с. : табл. - Бібліогр.: с. 298-304.

 

ХІМІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ. ХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

І СПОРІДНЕНІ ГАЛУЗІ


Автоматизація виробничих процесів [Текст] : підручник / І. В. Ельперін, О. М. Пупена, В. М. Сідлецький, С. М. Швед ; Нац. ун-т харч. технологій. - Вид. 2-ге, випр. – Київ : Ліра-К, 2018. - 377 с. : іл. - Бібліогр.: с. 376-377.

Експертиза продовольчих товарів [Текст] : кредит.-модул. курс : навч. посіб. / Юдічева О. П., Котова З. Я., Кузнецова Н. О., Рачинська З. П. ; Полтав. ун-т економіки і торгівлі. - Київ : Ліра-К, 2014. - 247 с. - Бібліогр.: с. 238-240.

Льовшина, Л. Д. Товарознавство плодоовочевих товарів, пряно-ароматичних рослин та прянощів [Текст] : навч. посіб. [для студентів ВНЗ] / Л. Д. Льовшина, В. М. Михайлов, О. В. М’ячиков ; Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі . - Вид. 2-ге. - Київ : Ліра-К, 2017. - 386 с. - (Технологія, обладнання та товарознавство харчових виробництв). - Бібліогр.: с. 379-381.

Металознавство [Текст] : [підруч. для студентів ВНЗ] / О. М. Бялік, В. С. Черненко, В. М. Писаренко, Ю. Н. Москаленко . - 2-ге вид., переробл. і доповн. - Київ : Політехніка, 2018. - 383 с. : іл. - Бібліогр.: с. 383.

Моторні палива: властивості та якість [Текст] : підручник / [С. Бойченко, А. Пушак, П. Топільницький, К. Лейда ; за заг. ред. С. Бойченка] ; Нац. авіац. ун-т. - Київ : Центр учб. літ., 2017. - 323 с. : іл. - Бібліогр.: с. 280-288.

Назаренко, Людмила Олександрівна. Експертиза товарів (експертиза продовольчих товарів) [Текст] : навч. посіб. / Л. О. Назаренко ; ВНЗ Укоопспілки „Полтав. ун-т економіки і торгівлі”. - Київ : Центр учб. літ., 2017. - 311 с. - Бібліогр.: с. 294-297.

Паденькив, Я. Я. Технология экстрактов, концентратов и напитков из растительного сырья [Текст] : учеб.-практ. пособие / Я. Я. Паденькив. - Киев : Центр учеб. лит., 2017. - 434, [8] с

Пешук, Людмила Василівна. Технологія переробки вторинних продуктів м’ясної галузі [Текст] : підруч. [для студентів ВНЗ] / Л. В. Пешук ; Нац. ун-т харч. технологій. - Київ : Центр учб. літ., 2018. - 365 с. : іл. - Бібліогр.: с. 360-365.

Сирохман, Іван Васильович. Товарознавство харчових продуктів функціонального призначення [Текст] : навч. посіб. [для студентів ВНЗ] / І. В. Сирохман, В. М. Завгородня ; Львів. комерц. акад. - Київ : Центр учб. літ., 2017. - 543 с. : іл. - Бібліогр.: с. 528-539.

Федірко, П. П. Матеріалознавство і слюсарна справа [Текст] : навч. посіб. для вищ. техн. закл. України / П. П. Федірко, В. О. Кроль. - Київ : Кондор, 2018. - 383 с. : іл. - Бібліогр.: с. 302-303. – Предм.-темат. покажч.: с. 304-307.

Харчова біотехнологія [Текст] : підручник / Т. П. Пирог, М. М. Антонюк, О. І. Скроцька, Н. Ф. Кігель ; Нац. ун-т харч. технологій. - Київ : Ліра-К, 2018. - 407 с. : табл. - Бібліогр.: с. 391-401.

 

ГАЛУЗІ ПРОМИСЛОВОСТІ ТА РЕМЕСЛА,

ЩО ВИРОБЛЯЮТЬ ГОТОВУ ПРОДУКЦІЮ


Гідель, Анрі. Коко Шанель [Текст] : [пер. з фр.] / Анрі Гідель ; [голов. ред. А. А. Клімов]. - Харків : Фабула, 2018. - 314, [4] с.

Лубянська, Світлана Павлівна. Дизайн зачіски [Текст] : навч. посіб. [для студентів ВНЗ] / С. П. Лубянська ; [ред. Василенко Л. Г.] ; Київ. акад. перук. мистецтва. - Київ : Кондор, 2018. - 215 с. : іл. - Бібліогр.: с. 213-215.

 

БУДІВЕЛЬНА ПРОМИСЛОВІСТЬ. БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ.

БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНІ РОБОТИ


Будівельна техніка [Текст] : підручник / О. Г. Онищенко, В. О. Онищенко, С. Л. Литвиненко, Б. О. Коробко ; за ред. В. О. Онищенка, С. Л. Литвиненка ; Полтав. нац. техн. ун-т ім. Ю. Кондратюка. - 2-ге вид., переробл. і доповн. - Київ : Кондор, 2017. - 423 с. : іл. - Бібліогр.: с. 420-423. – Предм. покажч.: с. 410-413.

Пушкарьова, К. К. Матеріалознавство для архітекторів та дизайнерів [Текст] : навч. посіб. / К. К. Пушкарьова, М. О. Кочевих ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. - Київ : Ліра-К, 2019. - 423 с. : іл. - Бібліогр.: с. 423.

Сукач, Михайло Кузьмич. Будівельні машини і обладнання [Текст] : [підруч. для студентів ВНЗ] / М. К. Сукач. - Київ : Ліра-К, 2017. - 406 с. : іл. - Бібліогр.: с. 397-398.

 

АРХІТЕКТУРА


Ковешніков, Володимир Сергійович. Основи проектування туристично-рекреаційних комплексів [Текст] : навч. посіб. / В. С. Ковешніков, О. В. Ковешнікова ; Нац. ун-т харч. технологій. - 2-ге вид. - Київ : Ліра-К, 2018. - 287 с. : іл. - Бібліогр.: с. 243-245.

Кушнер, Марк. Майбутнє архітектури. 100 дивовижних будівель [Текст] : [пер. з англ.] / Марк Кушнер ; [голов. ред. О. С. Кандиба]. - Харків : Віват, 2018. - 157, [2] с. : іл.

Національний історико-архітектурний заповідник Кам’янець [Образотворчий матеріал] = National historical-architectural preserve Kamyanets : [фотоальбом / авт. тексту та ред. О. Климчук ; фот. М. Андрєєв, Ю. Бусленко]. - Хмельницький : Галерея, 2004. - 207 с. : іл.

 

ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО


Бебешко, Лідія. Українська вишиванка [Текст] : мальовн. узори, мотиви, схеми крою / Лідія Бебешко ; [ред. О. Е. Лісовикова]. - Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 2018. – 127 с. : іл.

Бойчукізм. Проект „Великого стилю” [Образотворчий матеріал] = Boichukism. Project of the „Grandiose Art Style” : [кат. вист. / упоряд. і ред. В. Клименко]. - Київ : Мист. арсенал, 2018. - [256] с. : іл.

 

МУЗИКА


Академічне хорове мистецтво України [Текст] : (історія, теорія, практика, освіта) : колект. монографія / [Скоромний В. П., Юрченко М. С., Кречко Н. М. та ін. ; ред.-упоряд. О. М. Лігус] ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. - Київ : Ліра-К, 2017. - 219 с. : іл. - Містить бібліогр.

Горак, Роман Дмитрович. Журавлі відлетіли... [Текст] : есеї про Квітку Цісик та її рід / Роман Горак ; [ред. О. Волосевич]. - Львів : Апріорі, 2018. - 395, [4] с. : іл.

Лігус, Ольга Марківна. Українська фортепіанна музика ХІХ - початку ХХ ст. у контексті європейського романтизму (жанрово-стильова динаміка) [Текст] : монографія / Ольга Лігус ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. - Київ : Ліра-К, 2017. - 222 с. - Бібліогр.: с. 199-214.

Сучасне вокальне мистецтво в Україні [Текст] : колект. монографія / [Бокоч В. А., Войченко О. М., Гаценко Г. С. та ін. ; ред.-упоряд. В. В. Сінельникова, А. Б. Попова] ; Київ. ун-т культури. - Київ : Ліра-К, 2017. - 251 с. - Містить бібліогр.

Щедрий вечір, Україно! [Ноти] : (щедрівки, колядки) / Від. культури і туризму Чорнобаїв. РДА Черкас. обл., Чорнобаїв. район. Будинок культури, Метод. від. ; [упоряд. Б. В. Камінський]. - Чорнобай : [б. в.], 2017. - [53] с.

 

КІНЕМАТОГРАФІЯ. КІНОМИСТЕЦТВО. КІНОФІЛЬМИ


Мимрук, Олександр Віталійович. Олег Сенцов [Текст] / Олександр Мимрук ; [голов. ред. О. В. Красовицький]. - Харків : Фоліо, 2017. - 394, [2] с., [8] с. іл. : іл.

 

ТЕАТР. СЦЕНІЧНЕ МИСТЕЦТВО. ДРАМАТИЧНІ ВИСТАВИ


Сучасний танець [Текст] : основи теорії і практики : навч. посіб. / Бігус О. О., Маншилін О. О., Кондратюк Д. О. [та ін.] ; Київ нац. ун-т культури і мистецтв . - Київ : Ліра-К, 2017. - 262 с. : іл. - Містить бібліогр.

 

ІГРИ. СПОРТ


Височіна, Надія Леонідівна. Психологічне забезпечення у системі підготовки спортсменів в олімпійському спорті [Текст] : навч. посіб. / Н. Л. Височіна. - Київ : Центр учб. літ., 2017. - 383 с. - Бібліогр.: с. 339-383.

Мальська, Марта Пилипівна. Туристичне країнознавство. Європа [Текст] : навч. посіб. [для студентів ВНЗ] / М. П. Мальська, М. З. Гамкало, О. Ю. Бордун. - 2-ге вид., стер. - Київ : Центр учб. літ., 2018. - 222 с. - Бібліогр.: с. 220-221.

Спорт на Черкащині [Текст] : енциклопед. довід. / упоряд. В. Б. Страшевич ; Від-ня НОК України в Черкас. обл., Черкас обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України, Упр. у справах сім’ї, молоді і спорту. - Черкаси : Вертикаль, 2018. - 319 с., [26] с.

Страшевич, Василь Борисович (почесний краєзнавець України). Лицарі п’яти якостей [Текст] : іст.-краєзнав. нарис / Василь Страшевич. - Черкаси : Олександр Третяков, 2017. - 407 с. : іл.

Страшевич, Василь Борисович. У дружбі з футболом [Текст] : іст.-краєзнав. нарис / Василь Страшевич. - Черкаси : Вертикаль, 2018. - 126 с., [2] с. іл. : іл.

Теорія і методика викладання футболу [Текст] : навч.-метод. посіб. / В. М. Костюкевич, С. А. Гудима, О. А. Перепелиця, В. М. Поліщук ; [за заг. ред. В. М. Костюкевича]. - 2-ге вид., переробл. та доповн. - Київ : КНТ, 2017. - 297 с. - Бібліогр.: с. 269-273.

 

МОВА. МОВОЗНАВСТВО


Бовіна, Галина Іванівна. Практикум з англійської мови [Текст] : [навч. посіб. для студентів немов. ВНЗ I-IV рівнів акредитації] / Г. І. Бовіна. - Київ : Центр учб. літ., 2018. - 527 с. - Бібліогр.: с. 524-527.

Бодик, Остап Петрович. Сучасна українська літературна мова. Лексикологія. Фразеологія. Лексикографія [Текст] : навч. посіб. [для студентів ВНЗ] / О. П. Бодик, Т. М. Рудакова. - Київ : Центр учб. літ., 2017. - 413 с. - Бібліогр.: с. 359-413.

Виноградская, А. В. Деловой китайский [Текст] : учеб. пособие / А. В. Виноградская. - Киев : Сварог, 2017. - 163, [1] с. : ил. - Библиогр.: с. 160.

Громик, Ю. В. Старослов’янська мова: історія, фонетика, словозміна [Текст] : зб. завдань та вправ : навч. посіб. [для студентів ВНЗ] / Ю. В. Громик. - Київ : Кондор, 2018. - 181 с. : табл. - Бібліогр.: с. 174-175. – Предм. покажч.: с. 176-179.

Громик, Ю. В. Український правопис [Текст] : навч. посіб. [для студентів ВНЗ] / Ю. В. Громик. - Київ : Кондор, 2018. - 165 с. - Бібліогр.: с. 162-163.

Добавко, О. В. Английский язык: экономика и финансы [Текст] : учеб.-практ. пособие / О. В. Добавко. - Киев : Сварог, 2017. - 175, [1] с.

Задоріжна, Наталія Ігорівна. Світ музики [Текст] = (The World of Music) : навч. посіб. [для студентів ВНЗ] / Наталія Задоріжна ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ : Ліра-К, 2015. - 254 с. : іл. - Бібліогр.: с. 252-253.

Корж, Антоніна Василівна. Українська мова професійного спрямування [Текст] : навч. посіб. / А. В. Корж ; [Нац. акад. внутр. справ]. - 2-ге вид. - Київ : КНТ [та ін.], 2017. - 293 с. - Бібліогр.: с. 291-293.

Куранова, Світлана Іванівна. Основи психолінгвістики [Текст] : навч. посіб. [для студентів ВНЗ] / С. І. Куранова ; [ред. Н. А. Ганжа]. - Київ : Академія, 2012. - 206 с.

Кухарська, Вікторія Богданівна. Англійська мова для студентів харчових спеціальностей [Текст] : навч.-метод. посіб. для студентів І-ІІ курсів / В. Б. Кухарська ; Тернопіл. держ. техн. ун-т ім. І. Пулюя. - 2-ге вид., переробл. і доповн. - Київ : [б. в.], 2018. - 351 с. - Бібліогр.: с. 351.

Малышкина, З. М. Английский язык для делового общения. Ролевые игры по менеджменту [Текст] : учеб. пособие / З. М. Малышкина. - Киев : Сварог, 2017. - 118 с.

Мамрак, Алла Володимирівна. Вступ до теорії перекладу [Текст] : навч. посіб. для студентів ВНЗ / А. В. Мамрак. - Київ : Центр учб. літ., 2017. - 303 с.

Масенко, Лариса Терентіївна. Мова радянського тоталітаризму [Текст] / Лариса Масенко ; НАН України, Ін-т укр. мови. - Київ : Кліо, 2017. - 239 с. - Ім. покажч.: с. 233-238.

Мова як система [Текст] : навч. посіб. [для студентів ВНЗ / В. А. Глущенко, Ю. В. Ледняк, В. М. Овчаренко, І. М. Рябініна ; відп. ред. В. А. Глущенко] ; Слов’ян. держ. пед. ун-т. - Київ : Центр учб. літ., 2018. - 131 с. - Бібліогр.: с. 127-129.

Мозговий, Володимир Іванович. Українська мова у професійному спілкуванні [Текст] : модул. курс : [навч. посіб. для студентів ВНЗ] / В. І. Мозговий. - 4-те вид., стер. - Київ : Центр учб. літ., 2018. - 591 с. - Бібліогр.: с. 590-591.

Морошану-Демьянова, Л. И. Итальянский язык: международное право [Текст] : учебник / Л. И. Морошану-Демьянова. - Киев : Кондор, 2016. - 276 с. - Библиогр.: с. 272-273.

Мотузка, К. Н. Английский язык для индустрии гостеприимства [Текст] : учеб. пособие / К. Н. Мотузка, В. А. Терешко. - Киев : СВАРОГ, 2017. - 187, [2] с.

Носков, Сергій Олександрович. Самовчитель німецької мови [Текст] / С. О. Носков. - 18-те вид., переробл. та доповн. - Київ : Арій, 2014. - 430, [1] с.

Олійник, Ольга Борисівна. Граматика української мови [Текст] : навч. посіб. [для студентів ВНЗ] / Ольга Олійник, Василь Шинкарук, Григорій Гребницький ; [ред. Василенко Л. Г.]. - Київ : Кондор, 2018. - 543 с. - Містить бібліогр.

Онуфрієнко, Галина Сергіївна. Науковий стиль української мови [Текст] : навч. посіб. з алгоритм. приписами [для студентів ВНЗ] / Галина Онуфрієнко ; Запоріз. нац. техн. ун-т. - 3-тє вид., переробл. та доповн. - Київ : Центр учб. літ., 2017. - 427 с. - Містить бібліогр.

Пентилюк, Марія Іванівна. Ділове спілкування та культура мовлення [Текст] : навч. посіб. / М. І. Пентилюк, І. І. Марунич, І. В. Гайдаєнко. - Київ : Центр учб. літ., 2018. - 221 с. - Бібліогр.: с. 217-221 .

Польсько-український, українсько-польський словник [Текст] = Polsko-ukrainski, ukrainsko-polski slownik : близько 100000 слів. - 2-ге вид. - Київ : [б. в.], 2015. – 543 с.

Ренчка, Інна. Лексикон тоталітаризму [Текст] / Інна Ренчка ; НАН України, Ін-т укр. мови. - Київ : Кліо, 2018. - 231 с. - Бібліогр.: с.204-229.

Самойлова, О. П. Практична граматика французької мови [Текст] : навч. посіб. для студентів ВНЗ / Самойлова О. П., Комірна Є. В. ; [уклад. О. П. Самойлова, Є. В. Комірна] ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т. - 3-тє вид., (переробл. та доповн.). - Київ : Ліра-К, 2018. - 549 с. - Бібліогр.: с. 547.

Світлична, Євгенія Іванівна. Латинська мова [Текст] : підручник / Є. І. Світлична, І. О. Толок ; Нац. фармацевт. акад. України. - Київ : Центр учб. літ., 2018. - 437 с.

Таланов, Олег Степанович. Польсько-український, українсько-польський словник [Текст] = Polsko-ukrainski, ukrainsko-polski slownik : понад 100000 слів та словосполучень / Олег Таланов ; [голов. ред. Р. Стасюк] . - 2-ге вид., випр. та доповн. - Київ : Арій, 2016. - 543 с.

Таланов, Олег Степанович. Русско-турецкий разговорник [Текст] / Олег Таланов. - Киев : Арий, 2018. - 191 с.

Таланов, Олег Степанович. Українсько-англійський розмовник [Текст] / Олег Таланов. - 3-тє вид. - Київ : Арій, 2018. - 222 с.

Таланов, Олег Степанович. Українсько-іспанський розмовник [Текст] / Олег Таланов. - 2-ге вид. - Київ : Арій, 2017. - 222 с.

Таланов, Олег Степанович. Українсько-німецький розмовник [Текст] / Олег Таланов. - 4-те вид. - Київ : Арій, 2018. - 223 с.

Таланов, Олег Степанович. Українсько-польський розмовник [Текст] / Олег Таланов. - 4-те вид. - Київ : Арій, 2018. - 222 с.

Таланов, Олег Степанович. Українсько-французький розмовник [Текст] / Олег Таланов. - 2-ге вид. - Київ : Арій, 2017. - 223 с.

Федоров, Валерій Дометієвич. Граматика англійської мови [Текст] : доступно і просто : [посібник] / Валерій Федоров ; [голов. ред. Р. Стасюк]. - Київ : Арій, 2018. - 300, [3] с. 

Яшина, Мария Геннадьевна. BELL’ITALIA [Текст] : учеб. пособие для изучающих итал. язык / М. Г. Яшина. - Москва : АСТ [и др.], 2007. - 87, [2] с. : ил. - Библиогр.: с. 88-89.

 

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО


Бєлаш, Ганна Олександрівна. Історія античної літератури [Текст] : навч. посіб. [для студентів ВНЗ] / Г. О. Бєлаш ; Бердян. держ. пед. ун-т, Ін-т філології та соц. комунікацій. - Київ : Центр учб. літ., 2017. - 234 с. : іл. - Містить бібліогр.

Остап Вишня [Текст] / НАН України, Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка ; передм., упоряд. текстів та прим. С. А. Гальченка ; [голов. ред. О. В. Красовицький]. - Харків : Фоліо, 2018. - 474, [2] с.

Гримич, Віль Григорович. Вибрані праці [Текст] : У 3 т. Т. 1 : Шевченкознавство. Історія зарубіжної літератури та культури / Віль Гримич ; за наук. ред. М. В. Гримич; за сприяння С. В. Гримича ; [упоряд. М. В. Гримич]. - Київ : Дуліби, 2015. - 519 с. : іл. - Бібліогр.: с. 504-512.

Михайло Драй-Хмара [Текст] / НАН України, Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка ; передм., упоряд. текстів та прим. С. А. Гальченка ; [голов. ред. О. В. Красовицький]. - Харків : Фоліо, 2018. - 498, [2] с.

Історія новітньої зарубіжної літератури [Текст] : навч. посіб. [для студентів ВНЗ] / Г. Й. Давиденко, О. М. Чайка, Н. І. Гричаник, М. О. Кушнєрьова ; Глухів. держ. пед. ун-т. - Київ : Центр учб. літ., 2018. - 271 с. : іл. - Бібліогр.: с. 268-271.

Жадько, Віктор Олексійович. Київська земля – Тарасова колиска [Текст] : цикл докум. нарисів / Віктор Жадько. - Київ : Преса України, 2017. - 639 с. : іл. - Ім. покажч.: с.623-632. - Бібліогр.: с. 633-639.

Качуровський, Ігор Васильович. Спомини і постаті [Текст] : [до 100-річчя від дня народж.] / Ігор Качуровський ; упоряд. [та авт. передм.] О. Г. Бросаліна. - Київ : Кліо, 2018. - 606 с., [16] с. іл. - Містить бібліогр. – Ім. покажч.: с. 577-602.

Григорій Косинка [Текст] / НАН України, Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка ; передм., упоряд. текстів та прим. С. А. Гальченка ; [голов. ред. О. В. Красовицький]. - Харків : Фоліо, 2018. - 507, [1] с.

Кундера, Милан. Встреча [Текст] / Милан Кундера ; [пер. с фр. А. Смирновой ; ред. М. Соловьева]. - Санкт-Петербург : Азбука, 2013. - 217, [1] с.

 

ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН


Абеді, Ізабель (1967). Лола та аварійний вхід [Текст] : [для дітей серед. шк. віку] / Ізабель Абеді ; [пер. з нім. С. Колесник] ; іл. Д. Генце. - Харків : Ранок, 2017. - 301, [2] с. : іл.

Абеді, Ізабель (1967). Лола та єдиний свідок [Текст] : [для дітей мол. та серед. шк. віку] / Ізабель Абеді ; [пер. з нім. С. Колесник] ; іл. Д. Генце. - Харків : Ранок, 2017. - 279 с. : іл.

Абеді, Ізабель (1967). Лола у весільній подорожі [Текст] : [для дітей серед. шк. віку] / Ізабель Абеді ; [пер. з нім. С. Колесник] ; іл. Д. Генце. - Харків : Ранок, 2017. - 316, [3] с. : іл.

Абеді, Ізабель (1967). Лола шукає подругу [Текст] : [для дітей серед. шк. віку] / Ізабель Абеді ; [пер. з нім. С. Колесник] ; іл. Д. Генце. - Харків : Ранок, 2018. - 188, [3] с. : іл.

Абеді, Ізабель (1967). Секретна місія Лоли [Текст] : [для дітей серед. шк. віку] / Ізабель Абеді ; [пер. з нім. С. Колесник] ; іл. Д. Генце. - Харків : Ранок, 2018. - 220, [3] с. : іл.

Абеді, Ізабель (1967). Сенсаційний репортаж Лоли [Текст] : [для дітей серед. шк. віку] / Ізабель Абеді ; [пер. з нім. С. Колесник] ; іл. Д. Генце. - Харків : Ранок, 2018. - 172, [3] с. : іл.

Адамс, Дуглас. Детективное агентство Дирка Джентли [Текст] : [сборник] / Дуглас Адамс ; [пер. с англ. О. Корчевской]. - Москва : АСТ, 2018. - 572, [2] с.

Азімов, Айзек. Друга Фундація [Текст] : роман / Айзек Азімов ; [пер. з англ. Р. Клочка]. - 2-ге вид. - Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 2018. - 220, [1] с.

Азімов, Айзек. Фундація [Текст] : роман / Айзек Азімов ; [пер. з англ. Р. Клочка]. - Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 2017. - 221, [1] с.

Алексієвич, Світлана Олександрівна. У війни не жіноче обличчя [Текст] / Світлана Алексієвич ; [пер. з рос. В. Рафєєнка]. - Харків : Віват, 2017. - 398, [1] с.

Аліфіренка, Кейтлін. Я завжди писатиму у відповідь [Текст] : як один лист змінив двоє життів / Кейтлін Аліфіренка, Мартін Ганда, Ліз Велч ; пер. з англ. О. Гординчук. – Київ : КНИГОЛАВ, 2018. - 366, [1] с.

Аллен, Сара Эдисон. Первые заморозки [Текст] : [роман] / Сара Эдисон Аллен ; [пер. с англ. И. Тетериной]. - Москва : Иностранка, 2018. - 376, [2] с.

Аллен, Сара Эдисон. Потерянное озеро [Текст] : [роман] / Сара Эдисон Аллен ; [пер. с англ. В. Яковлевой]. - Москва : Иностранка, 2018. - 378, [1] с.

Аллен, Сара Еддісон. Садові чари [Текст] : [роман] / Сара Еддісон Аллен ; [пер. з англ. О. Гладкого]. - Харків : Віват, 2018. - 254, [1] с.

Аллен, Сара Эдисон. Сахарная королева [Текст] : [роман] / Сара Эдисон Аллен ; [пер. с англ. И. Тетериной]. - Москва : Иностранка, 2018. - 379, [2] с.

Алядін, Шаміль (1912-1996). Мердивен [Текст] : кримськотатарська проза українською / Шаміль Алядін ; [пер. з кримськотатар. і рос. В. Даниленка, А. Рог, Н. Гончаренко ; передм. Т. Сеітяг’яєвої] . - Київ : Майстер кн., 2018. - 297 с.

Андерсен, Ганс Християн. Снігова Королева [Текст] : [казка] / Ганс Християн Андерсен ; іл. О. Черепанова. - Харків : Віват, 2018. - 62, [1] с. : іл.

Апдайк, Джон. Іствікські відьми [Текст] : роман / Джон Апдайк ; [пер. з англ. Б. Превіра]. - Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 2018. - 382 с.

Аткінсон, Кейт. Життя за життям [Текст] : роман / Кейт Аткінсон ; пер. з англ. Я. Стріхи . - Київ : Наш формат, 2018. - 498, [5] с.

Аткінсон, Кейт. Руїни бога [Текст] : [роман] / Кейт Аткінсон ; пер. з англ. Я. Стріхи. - Київ : Наш формат, 2017. - 413, [1] с.

Ашер, Джей. Сяйво [Текст] : [роман] / Джей Ашер ; пер. з англ. І. Ємельянової. - Київ : КМ-БУКС, 2017. - 287 с.

Бадділь, Девід. Агенція батьків [Текст] : обери собі ідеальних : [для дітей мол. та серед. шк. віку] / Девід Бадділ ; [пер. з англ. Ю. В. Максимейко ; іл. Д. Філда]. - Харків : Ранок, 2018. - 319 с. : іл.

Бадділь, Девід. Геймпад для керування людиною [Текст] : [для дітей серед. та старш. шк. віку] / Девід Бадділь ; [пер. з англ. А. О. Кійко ; іл. Д. Філда]. - Харків : Ранок, 2018. - 351 с. : іл.

Баллард, Джеймс Грем. Люди міленіуму [Текст] : роман / Дж. Г. Баллард ; [пер. з англ. О. Чупи]. - Харків : Фабула, 2017. - 365 с.

Бартон, Фіона. Вдова [Текст] : [роман] / Фіона Бартон ; [пер. з англ. К. Манкович]. - Харків : Віват, 2018. - 366 с.

Бегбедер, Фредерик. Бесіди нащадка епохи [Текст] : [роман] / Фредерик Бегбедер ; [пер. з фр. Л. Кононовича]. - Київ : КМ-БУКС, 2016. - 286, [1] с.

Бегбедер, Фредерик. Windows on the World [Текст] : [роман] / Фредерик Бегбедер ; [пер. с фр. И. Стаф]. - Москва : Иностранка, 2014. - 347, [2] с.

Бегбедер, Фредерик. Ідеаль, або На поміч, пардон [Текст] : [роман] / Фредерик Бегбедер ; [пер. з фр. Л. Кононовича]. - Київ : КМ-БУКС, 2018. - 254, [1] с.

Бегбедер, Фредерик. Кохання живе три роки [Текст] : [роман] / Фредерик Бегбедер ; пер. [з фр.] Л. Кононовича. - Київ : КМ-БУКС, 2018. - 190, [1] с.

Бернет, Френсіс Годгсон (1849-1924). Таємний сад [Текст] : [роман] / Френсіс Годгсон Бернет ; пер. з англ. М. Головко. - Київ : Знання, 2018. - 270 с.

Бойд, Гіларі (1949). Лавандовий дім [Текст] : роман / Гіларі Бойд ; [пер. з англ. Н. Лазаревич]. - Харків : Фабула, 2018. - 477, [1] с.

Браун, Ден. Джерело [Текст] : роман / Ден Браун ; пер. з англ. Г. Яновської. – Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 2018. - 519 с.

Браун, Ден. Інферно [Текст] : роман / Ден Браун ; [пер. з англ. В. Горбатька]. – Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 2018. - 606 с.

Браун, Ден. Код да Вінчі [Текст] : роман : [підлітк. версія] / Ден Браун ; [пер. з англ. Є. Кононенко]. - Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 2017. - 333, [1] с., [8] с. іл.

Браун, Елінор. Світло Парижа [Текст] : роман / Елінор Браун ; [пер. з англ. Т. Мухамедшиної]. - Харків : Фабула, 2017. - 379 с.

Брлек, Ален (1988). Вибрані вірші [Текст] = Izabrane pjesme / Ален Брлек ; [пер. з хорв. А. Татаренко]. - Львів : Литвин Я. І., 2018. - 39 с.

Бронте, Шарлотта. Джейн Ейр. Автобіографія [Текст] : [роман] / Шарлотта Бронте ; пер. з англ. М. Кіяновської. - Київ : КНИГОЛАВ, 2018. - 601, [1] с.

Буковскі, Чарльз. Поштамт [Текст] : [роман] / Чарльз Буковскі ; [пер. з англ. Б. Превіра]. - Київ : КМ-БУКС, 2016. - 221, [2] с.

Вайлд, Оскар. Портрет Доріана Грея [Текст] : [роман] / Оскар Вайлд ; пер. з англ. М. Кулінича. - Київ : КНИГОЛАВ, 2018. - 236, [1] с.

Вайсман, Еллен Марі. Сливове дерево [Текст] : роман / Еллен Марі Вайсман ; [пер. укр. О. А. Тільної]. - Харків : Фабула, 2017. - 511 с.

Вельс, Бенедикт. На межі самотності [Текст] : роман / Бенедикт Вельс ; [пер. з нім. М. Запорожець]. - Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 2017. - 268, [2] с.

Віган, Дельфін де. Ніщо не заперечить ночі [Текст] : [роман] / Дельфін де Віган ; [пер. з фр. Н. Якубовської]. - Харків : Віват, 2017. - 378, [1] с.

Винокуров, Олексій. Ангел пригляду [Текст] : роман / Олексій Винокуров ; [пер. з рос. І. Бондаря-Терещенка ; передм. В. Шендеровича]. - Харків : Фабула, 2017. - 443, [4] с.

Вишневський, Януш Леон. Бікіні [Текст] : [роман] / Януш Леон Вишневський ; [пер. з пол. В. Сагана та Ю. Попсуєнка]. - Київ : Нац. кн. проект, 2010. - 460 с.

Войнович, Володимир Миколайович. Життя і неймовірні пригоди солдата Івана Чонкіна. Особа недоторканна [Текст] : роман / Володимир Войнович ; [пер. з рос. М. Каменюка ; передм. авт.] . - Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 2014. - 269, [1] с.

Войнович, Володимир Миколайович. Життя і неймовірні пригоди солдата Івана Чонкіна. Претендент на престол [Текст] : роман / Володимир Войнович ; [пер. з рос. М. Каменюка]. - Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 2015. - 364, [1] с.

Войнович, Володимир Миколайович. Життя і неймовірні пригоди солдата Івана Чонкіна. Переміщена особа [Текст] : роман / Володимир Войнович ; [пер. з рос. М. Каменюка ; передм. авт.]. - Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 2015. - 316, [1] с.

Галіна, Марія. Мала Глуша [Текст] : сумна фантаст. сага епохи застою : [роман] / Марія Галіна ; [пер. з рос. М. Кіяновської ; передм. М. Назаренка]. - Харків : Фабула, 2018. - 493, [1] с.

Гантер, Ерін. Коти-вояки. Вогонь і крига [Текст] : [роман : для серед. шк. віку] / Ерін Гантер ; пер. [з англ.] К. Дудки, О. Українця. - Харків : АССА, 2018. - 333, [2] с.

Гантер, Ерін. Коти-вояки. Здіймається буря [Текст] : [роман : для серед. шк. віку] / Ерін Гантер ; пер. [з англ.] К. Дудки, О. Українця. - Харків : АССА, 2017. - 332, [3] с.

Гантер, Ерін. Коти-вояки. Ліс таємниць [Текст] : [роман : для серед. шк. віку] / Ерін Гантер ; пер. [з англ.] К. Дудки, О. Українця. - Харків : АССА, 2017. - 333, [2] с.

Гантер, Ерін. Коти-вояки. На волю! [Текст] : [роман : для серед. шк. віку] / Ерін Гантер ; пер. [з англ.] К. Дудки, О. Українця. - Харків : АССА, 2019. - 302, [1] с.

Гантер, Ерін. Коти-вояки. Небезпечний шлях [Текст] : [роман : для дітей серед. шк. віку] / Ерін Гантер ; пер. [з англ.] К. Дудки та О. Українця. - Харків : АССА, 2017. - 332, [3] с.

Гантер, Ерін. Коти-вояки. Темні часи [Текст] : [роман : для серед. шк. віку] / Ерін Гантер ; пер. [з англ.] К. Дудки, О. Українця. - Харків : АССА, 2018. - 318, [1] с.

Гантер, Ерін. Коти-вояки. Шлях Вогнезора [Текст] : [роман : для серед. шк. віку] / Ерін Гантер ; пер. [з англ.] К. Дудки, О. Українця. - Харків : АССА, 2018. - 525, [2] с.

Гарбер, Стефані. Каравал [Текст] : [роман] / Стефані Гарбер ; пер. з англ. О. Дятел. - Київ : КМ-БУКС, 2017. - 398, [1] с.

Гарланд, Алекс (1970). Пляж [Текст] : роман / Алекс Гарланд ; [пер. з англ. О. Сандиги]. - Київ : Нора-Друк, 2010. - 485, [1] с.

Гатчисон, Дот. Сад метеликів [Текст] : [роман] / Дот Гатчисон ; [пер. з англ. Д. Березіної]. - Харків : Віват, 2018. - 348, [1] с.

Гейлі, Артур. Готель [Текст] : роман / Артур Гейлі ; [пер. з англ. М. Пінчевського, О. Гординчук]. - Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 2017. - 524, [2] с.

Гейман, Ніл. Зоряний пил [Текст] : [роман] / Ніл Гейман ; пер. з англ. Д. Кушніра. - Київ : КМ-БУКС, 2017. - 239 с.

Гейман, Ніл. Небудь-де [Текст] : [роман] : авт. версія тексту / Ніл Гейман ; пер. з англ. В. Ракуленка. - Київ : КМ-БУКС, 2018. - 421 с.

Генассія, Жан-Мішель. Клуб невиправних оптимістів [Текст] : [роман] / Жан-Мішель Генассія ; [пер. з фр. А. Шведик]. - Харків : Віват, 2017. - 638 с.

Гілберт, Елізабет. Природа всіх речей [Текст] : [роман] / Елізабет Гілберт ; пер. з англ. Г. Лелів. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2017. - 699, [3] с.

Гілл, Джо. Пожежник [Текст] : [роман] / Джо Гілл ; [пер. з англ. Є. Гіріна]. - Київ : КМ-БУКС, 2017. - 696, [7] с.

Гінтон, Сьюзен Елоїз. Аутсайдери [Текст] : [роман] / С. Е. Гінтон ; [пер. з англ. І. Серебрякової]. - Харків : Віват, 2018. - 190, [1] с.

Гоголь, Микола Васильович. Українські повісті [Текст] / М. В. Гоголь. - Київ : Центр учб. літ., 2018. - 180 с.

Голден, Артур. Мемуари гейші [Текст] : роман / Артур Голден ; [пер. з англ. Д. Островської]. - 2-ге вид. - Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 2018. - 558, [1] с.

Гофман, Еліс. Шлюб протилежностей [Текст] : роман / Еліс Гофман ; [пер. укр. С. Колесник]. - Харків : Фабула, 2017. - 444, [3] с.

Гранже, Жан-Крістоф. Багряні ріки [Текст] : роман / Жан-Крістоф Гранже ; [пер. з фр. О. Леська]. - Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 2018. - 350 с.

Гранже, Жан-Крістоф. Пасажир [Текст] : роман / Жан-Крістоф Гранже ; [пер. з фр. Л. Кононовича]. - Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 2017. - 604, [2] с.

Граф, Мартен ван дер. Вибрані вірші [Текст] = Selected poems / Мартен ван дер Граф ; [пер. з англ. Л. Грицюка]. - Львів : Литвин Я. І., 2018. - 29 с.

Грем, Вінстон. Росс Полдарк [Текст] : Корнуол. роман (1783-1787) / Вінстон Грем ; [пер. з англ. Т. Мухамедшиної]. - Харків : Фабула, 2018. - 477, [2] с.

Грішем, Джон. Інформатор [Текст] : [роман] / Джон Грішем ; пер. з англ. М. Восков’юк. - Київ : КМ-БУКС, 2017. - 431 с.

Грішем, Джон (1955). Острів Каміно [Текст] : [роман] / Джон Грішем ; пер. з англ. В. Зайця. - Київ : КМ-БУКС, 2018. - 341, [2] с.

Гувер, Коллін. Покинь, якщо кохаєш... [Текст] : [роман] / Коллін Гувер ; [пер. з англ. І. Гнатковської]. - Харків : Віват, 2018. - 348, [1] с.

Гудвин, Дэйси. Императрица: в сетях охотника за удачей [Текст] : роман / Дэйси Гудвин ; [пер. с англ. О. Буйвола]. - Харьков : Клуб семейн. досуга, 2018. - 411, [3] с.

Г’юз, Кетрін. Лист [Текст] : [роман] / Кетрін Г’юз ; пер. [з англ.] І. Ковалишеної. - Київ : КМ-БУКС, 2018. - 315, [1] с.

Г’юз, Кетрін. Секрет [Текст] : [роман] / Кетрін Г’юз ; пер. [з англ.] Н. Зубкевич. - Київ : КМ-БУКС, 2018. - 315, [1] с.

Даррант, Сабін. Запам’ятай мене таким [Текст] : роман / Сабін Даррант ; [пер. з англ. Т. Мухамедшиної]. - Харків : Фабула, 2017. - 413 с.

Джеймс, Марлон. Коротка історія семи вбивств [Текст] : [роман] / Марлон Джеймс ; пер. з англ. А. Хлівного, Л. Хлівної. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2018. - 907, [7] с.

Джентрі, Емі. Чужа [Текст] : роман / Емі Джентрі ; [пер. з англ. О. Татаренко]. - Харків : Фабула, 2018. - 317 с.

Джером, Джером Клапка. Троє у човні, якщо не рахувати собаки [Текст] : [повість] / Джером К. Джером ; пер. з англ. М. Лівіна. - Київ : КНИГОЛАВ, 2018. - 172, [1] с.

Джефферіс, Дайна. Дочка торговця шовком [Текст] : роман / Дайна Джефферіс ; [пер. з англ. І. Шевченко ; післямова авт.]. - Харків : Фабула, 2018. - 461, [1] с.

Джефферіс, Дайна. Дружина чайного плантатора [Текст] : роман / Дайна Джефферіс ; [пер. з англ. О. Тільної]. - Харків : Фабула, 2017. - 526 с.

Джіо, Сара. Остання камелія [Текст] : роман / Сара Джіо ; [пер. з англ. Т. Скрипник]. - Харків : Віват, 2017. - 318 с.

Дідьєлоран, Жан-Поль. Читець у ранковому експресі [Текст] : [роман] / Жан-Поль Дідьєлоран ; [пер. з фр. А. Біласа]. - Харків : Віват, 2017. - 206, [1] с.

Діккер, Жоель. Книга Балтиморів [Текст] : роман / Жоель Діккер ; пер. з фр. Л. Кононовича. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2018. - 540, [3] с.

Діккер, Жоель. Правда про справу Гаррі Квеберта [Текст] : роман / Жоель Діккер ; пер. з фр. Л. Кононовича. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2017. - 702, [1] с.

Дойл, Артур Конан. Етюд у багряних тонах [Текст] : повісті / Артур Конан Дойл ; [пер. з англ. Є. Тарнавського]. - Харків : Фоліо, 2018. - 280, [1] с.

Дойл, Артур Конан. Небезпечна робота [Текст] : щоденник аркт. пригод : [збірка] / Артур Конан Дойл ; [пер. з англ. В. Зенгви ; передм.] Й. Лелленберга, Д. Сташовера . - Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 2018. - 413, [1] с. : іл. - Містить бібліогр.

Доног’ю, Емма. Кімната [Текст] : [роман] / Емма Доног’ю ; [пер. з англ. А. Хлівного]. - Харків : Віват, 2017. - 331, [1] с.

Драйзер, Теодор (1871-1945). Стоїк [Текст] : [роман] / Теодор Драйзер ; [пер. з англ. О. А. Юдіна]. - Харків : Орбіта, 2017. - 378, [1] с.

Драйзер, Теодор (1871-1945). Титан [Текст] : [роман] / Теодор Драйзер ; [пер. з англ. Є. М. Тарнавського]. - Харків : Орбіта, 2018. - 663, [1] с.

Драйзер, Теодор (1871-1945). Фінансист [Текст] : [роман] / Теодор Драйзер ; [пер. з англ. О. А. Концевич]. - Київ : Довженко Букс, 2017. - 634, [1] с.

Еберсгофф, Девід. Дівчина з Данії [Текст] : [роман] / Девід Еберсгофф ; пер. з англ. Т. Зотової ; [післямова авт.]. - Київ : КМ-БУКС, 2017. - 399 с.

Еко, Умберто. Бавдоліно [Текст] : роман / Умберто Еко ; [пер. з італ. М. Прокопович]. - Харків : Фоліо, 2018. - 443, [1] с.

Еко, Умберто. Ім’я рози [Текст] : роман : нова авт. ред. 2012 р. / Умберто Еко ; [пер. з італ. М. Прокопович]. - Харків : Фоліо, 2018. - 507, [1] с.

Еспозіто, Клої. Шалена [Текст] : роман / Клої Еспозіто ; [пер. з англ. Ю. Максимейко]. - Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 2018. - 348, [2] с.

Етвуд, Маргарет. Сліпий убивця [Текст] : роман / Маргарет Етвуд ; [пер. з англ. О. Оксенич]. - Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 2018. - 507, [3] с.

Захер-Мазох, Леопольд фон. Венера в хутрі [Текст] : [повість] / Леопольд фон Захер-Мазох ; пер. з нім. Н. Іваничук. - Київ : Книголав, 2018. - 156, [1] с.

Зевін, Габріель. Славетне життя Ей-Джея Фікрі [Текст] : роман / Габріель Зевін ; [пер. з англ. Ю. Максимейко]. - Харків : Віват, 2018. - 237, [2] с.

Інг, Селесте. Усюди жевріють пожежі [Текст] : роман / Селесте Інг ; пер. з англ. А. Дудченко. - Київ : Наш формат, 2018. - 309, [1] с.

Ірвінг, Джон Вінслоу. Доки я тебе не знайду [Текст] : роман. Т. 1 / Джон Ірвінг ; [пер. з англ. О. Тільної]. - Харків : Фабула, 2018. - 478, [1] с.

Ірвінг, Джон Вінслоу. Доки я тебе не знайду [Текст] : роман. Т. 2 / Джон Ірвінг ; [пер. з англ. О. Тільної]. - Харків : Фабула, 2018. - 444, [3] с.

Кадзуо, Ішігуро. Не відпускай мене [Текст] : [роман] / Кадзуо Ішігуро ; [пер. з англ. С. Андрухович]. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2017. - 328, [5] с. : іл.

Капоте, Трумен. Інші голоси, інші кімнати [Текст] : [роман] / Трумен Капоте ; [пер. з англ. Є. Даскал]. - Харків : Віват, 2017. - 220, [1] с.

Касдепке, Гжегож. Велика книга почуттів [Текст] : [оповідання для дітей : для дошк. і мол. шк. віку] / Гжегож Касдепке ; пер. з пол. Я. Івченко ; худож. М. Пивоварський. – Львів : Урбіно, 2018. - 249, [4] с. : іл.

Керрол, Льюїс. Подорож крізь Дзеркало, або Аліса в Задзеркаллі [Текст] : [для дітей мол. та серед. шк. віку] / Льюїс Керрол ; [пер. укр. О. Є. Пилипенко ; худож. Є. О. Чистотіна]. - Харків : Віват, 2018. - 140, [1] с. : іл.

Керрол, Льюїс. Пригоди Аліси в Дивокраї [Текст] : [для дітей мол. та серед. шк. віку] / Льюїс Керрол ; [пер. укр. О. Є. Пилипенко] ; худож. Є. О. Чистотіна. - Харків : Віват, 2018. - 127 с. : іл.

Кестлер, Артур. Століття жадання [Текст] : [роман] / Артур Кестлер ; [пер. з англ. Т. Скрипник]. - Харків : Віват, 2018. - 477, [2] с.

Кіз, Деніел. Війни Міллігана [Текст] : роман / Деніел Кіз ; [пер. з англ. Т. Івченко]. - Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 2018. - 381, [1] с.

Кізі, Кен. Над зозулиним гніздом [Текст] : [роман] / Кен Кізі ; пер. [з англ.] Н. Тисовської. - Київ : КМ-БУКС, 2018. - 446, [1] с.

Кінг, Стівен. Зелена миля [Текст] : роман / Стівен Кінг ; пер. з англ. О. Любенко ; [передм. та післямова авт.]. - Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 2018. - 430 с.

Кінг, Стівен. Керрі [Текст] : роман / Стівен Кінг ; [пер. з англ. В. Ракуленка]. – Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 2018. - 220, [1] с.

Кінг, Стівен. Про письменство [Текст] : мемуари про ремесло / Стівен Кінг ; [ред. Р. А. Ставицький ; пер. з англ. Д. Шостака]. - 2-ге вид. - Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 2018. - 270 с.

Кінг, Стівен. Серця в Атлантиді [Текст] : роман / Стівен Кінг ; [пер. з англ. С. Берлінець]. - Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 2018. - 617, [4] с.

Кінселла, Софі. Моє не надто досконале життя [Текст] : [роман] / Софі Кінселла ; пер. з англ. К. Булкіна. - Київ : КМ-БУКС, 2017. - 532 [3] с.

Клімов, Андрій Анатолійович (1951). Моя божевільна [Текст] : роман / Андрій та Світлана Клімови ; [пер. укр. О. Верховень, В. Верховеня]. - Харків : Фабула, 2016. - 414 с.

Клайн, Емма. Дівчата [Текст] : роман / Емма Клайн ; [пер. з англ. З. Дюг]. - Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 2017. - 284, [2] с.

Коельйо, Пауло. Відьма з Портобелло [Текст] : роман / Пауло Коельйо ; [пер. з португ. В. Шовкуна]. - 2-ге вид. - Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 2018. - 298 с.

Коельйо, Пауло. Заїр [Текст] : роман / Пауло Коельйо ; [пер. з португ. В. Шовкуна]. - 2-ге вид. - Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 2017. - 348, [1] с.

Коельйо, Пауло. Рукопис, знайдений в Аккрі [Текст] / Пауло Коельйо ; [пер. з португ. В. Шовкуна]. - 2-ге вид. - Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 2017. - 237 с.

Крісті, Агата. Вбивство у „Східному експресі” [Текст] : роман / Агата Крісті ; [пер. з англ. Н. Хаєцької]. - Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 2018. - 286 с.

Крісті, Агата. Випробування невинуватістю [Текст] : роман / Агата Крісті ; [пер. з англ. Н. Хаєцької]. - Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 2018. - 283 с.

Крісті, Агата. І не лишилось жодного [Текст] : роман / Агата Крісті ; [пер. з англ. Н. Хаєцької]. - Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 2018. - 283 с.

Крісті, Агата. Свідок обвинувачення та інші історії [Текст] : [оповідання] / Агата Крісті ; [пер. з англ. Н. Хаєцької ; передм. С. Фелпс]. - Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 2018. - 282, [1] с.

Крісті, Агата. Таємнича пригода в Стайлзі [Текст] : [роман] / Агата Крісті ; [пер. з англ. Н. Хаєцької]. - Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 2018. - 282, [1] с.

Крісті, Агата. Убивства за абеткою [Текст] : [роман] / Агата Крісті ; [пер. з англ. Н. Хаєцької]. - Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 2018. - 283 с.

Крісті, Агата. Убивство Роджера Екройда [Текст] : [роман] / Агата Крісті ; [пер. з англ. Н. Хаєцької]. - Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 2018. - 282, [1] с.

Крюс, Джеймс. Тім Талер, або Проданий сміх [Текст] : [роман : для серед. шк. віку] / Джеймс Крюс ; [пер. з нім. Ю. Лісняка ; іл. Н. Міцкевич]. - Київ : Час майстрів, 2016. - 300, [3] с. : іл.

Кьорк, Шеннон. Метод 15/33 [Текст] : роман / Шеннон Кьорк ; [пер. з англ. Г. Литвиненко]. - Харків : Фабула, 2017. - 301, [1] с.

Лапена, Шарі. Подружжя по сусідству [Текст] / Шарі Лапена ; [пер. з англ. Ю. Максимейко]. - Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 2017. - 286 с.

Ларсон, Ерік. Постріл із глибин. Останній рейс „Лузитанії” [Текст] : роман / Ерік Ларсон ; [пер. з англ. Т. Івченко]. - Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 2017. - 477, [1] с.

Лендон, Маргарет. Анна і король Сіаму [Текст] : роман / Маргарет Лендон ; [пер. з англ. Г. Яновської]. - Харків : Фабула, 2018. - 574, [1] с.

Леруа, Жіль. Пісня Алабами [Текст] : роман / Жіль Леруа ; [пер. з фр. Л. Кононовича]. - Харків : Фабула, 2017. - 204, [3] с.

Лехтолайнен, Леена. Чертовы котята [Текст] : [роман] / Леена Лехтолайнен ; [пер. с фин. Т. Мельник]. - Москва : Иностранка, 2014. - 413, [1] с.

Ліпс, Катерина Миколаївна. Час змін [Текст] : [роман] / Катерина Ліпс ; [пер. з рос. С. В. Сулими]. - Харків : Віват, 2016. - 350, [1] с.

Ловсон, Дженні. Несамовито щаслива [Текст] : кумед. кн. про жахливі речі / Дженні Ловсон ; [пер. з англ. О Гапак ; передм. авт.]. - Харків : Віват, 2017. - 333 с.

Ловсон, Мері. Дім на березі озера [Текст] : роман / Мері Ловсон ; [пер. з англ. О. Гординчук]. - Харків : Фабула, 2018. - 317, [1] с.

Ловсон, Мері. Кінець дороги [Текст] : роман / Мері Ловсон ; [пер. з англ. О. Гординчук]. - Харків : Фабула, 2018. - 381, [2] с.

Лонсдейл, Керрі. Усе, що ми бережемо [Текст] : [роман] / Керрі Лонсдейл ; пер. з англ. М. Пухлій. - Київ : КМ-БУКС, 2017. - 382 с.

Майєр, Філіпп. Син [Текст] : [роман] / Філіпп Майєр ; [пер. з англ. Т. Скрипник]. - Харків : Віват, 2017. - 575 с.

Макнот, Джудіт. Тріумф ніжності [Текст] : роман / Джудіт Макнот ; [пер. з англ. Т. Заволоко]. - Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 2018. - 317, [1] с.

Мак’юен, Ієн. Горіхова шкаралупа [Текст] : [роман] / Ієн Мак’юен ; пер. [з англ.] М. Семашиної. - Київ : КМ-БУКС, 2018. - 206, [1] с.

Мартен-Люган, Аньєс. Закохані в книжки не сплять на самоті [Текст] : роман / Аньєс Мартен-Люган ; пер. з фр. Л. Кононовича. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2017. - 236, [3] с.

Мартен-Люган, Аньєс. Щастя в моїх руках [Текст] : роман / Аньєс Мартен-Люган ; [пер. з фр. Л. Кононовича]. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2017. - 247, [3] с.

Мартін, Джордж Р. Р. Ночеліт [Текст] : [зб. повістей та оповідань] / Джордж Р. Р. Мартін ; пер. з англ. [Р. Машкової, О. Руденка та ін. ; передм. та післямова В. Арєнєва]. - Київ : КМ-БУКС, 2018. - 398, [1] с.

Мердок, Айріс. Чорний принц [Текст] : [роман] / Айріс Мердок ; [пер. з англ. Є. Даскал]. - Харків : Віват, 2018. - 575 с.

Меріме, Проспер. Кармен [Текст] : [новела] / Проспер Меріме ; пер. з фр. К. Бабкіної. - Київ : Книголав, 2018. - 108, [1] с.

Міченер, Джеймс Альберт. Сайонара [Текст] : роман / Джеймс А. Міченер ; [пер. з англ. Я. Машико]. - Харків : Фабула, 2018. - 284, [1] с.

Моем, Вільям Сомерсет. Тягар пристрастей людських [Текст] : роман / Вільям Сомерсет Моем ; [пер. з англ. Є. Даскал]. - Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 2018. - 750 с.

Мойєс, Джоджо (1969). Дівчина, яку ти покинув [Текст] : роман / Джоджо Мойєс ; [пер. з англ. Д. Петрушенко]. - 2-ге вид. - Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 2018. - 396, [1] с.

Мойєс, Джоджо (1969). До зустрічі з тобою [Текст] : роман / Джоджо Мойєс ; [пер. з англ. Н. Хаєцької]. - 2-ге вид. - Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 2018. - 379, [1] с.

Мойєс, Джоджо. Корабель наречених [Текст] : роман / Джоджо Мойєс ; [пер. з англ. В. Бондар]. - Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 2018. - 444, [1] с.

Мойес, Джоджо. Один плюс один [Текст] : роман / Джоджо Мойєс ; [пер. з англ. Д. Петрушенко]. - Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 2018. - 379, [1] с.

Мойєс, Джоджо. Останній лист від твого коханого [Текст] : роман / Джоджо Мойєс ; [пер. з англ. Т. Заволоко]. - 2-ге вид. - Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 2018. - 396, [1] с.

Мойєс, Джоджо. Та сама я [Текст] : роман / Джоджо Мойєс ; [пер. з англ. В. Бондар]. - Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 2018. - 441, [1] с.

Моріарті, Ліян. Велика маленька брехня [Текст] : роман / Ліян Моріарті ; пер. з англ. К. Іванової. - Київ : КМ-БУКС, 2018. - 476 с.

Моріарті, Ліян. Таємниця мого чоловіка [Текст] : [роман] / Ліян Моріарті ; пер. [з англ.] І. Давиденко . - Київ : КМ-БУКС, 2018. - 446, [1] с.

Моріарті, Ліян. Три бажання [Текст] : [роман] / Ліян Моріарті ; пер. з англ. Т. Ткалюк. - Київ : КМ-БУКС, 2018. - 437, [2] с.

Мориарти, Лиана. Три желания [Текст] : [роман] / Лиана Мориарти ; [пер. с англ. Т. Камышниковой]. - Москва : Иностранка, 2016. - 444, [1] с.

Морріс, Гізер. Татуювальник Аушвіцу [Текст] : [роман] / Гізер Морріс ; пер. з англ. О. Захарченко. - Київ : Книголав, 2018. - 236, [2] с. : іл.

Моррісон, Тоні. Кохана [Текст] : роман / Тоні Моррісон ; [пер. з англ. С. Орлової ; передм. авт.]. - Харків : Фабула, 2017. - 366 с.

Мур, Улісс. Двері у міжчасся [Текст] : [повість : для серед. шк. віку]. Зошит 1 / Улісс Мур ; [пер. з англ. В. Степанова]. - Харків : АССА, 2018. - 221, [1] с. : іл.

Нельсон, Дженді. Я віддам тобі сонце [Текст] : [роман] / Дженді Нельсон ; [пер. з англ. Д. Березіної]. - Харків : Віват, 2018. - 382, [1] с.

Нері, Валентіна. Вибрані вірші [Текст] = Selected poems / Валентина Нері ; [пер. з англ. Г. Шиян]. - Львів : Литвин Я. І., 2018. - 18 с.

Нікітін, Олексій (1967). Victory Park [Текст] : роман / Олексій Нікітін ; [пер. з рос. В. Меренкової]. - Харків : Фабула, 2016. - 411, [3] с.

Ніффенеггер, Одрі. Дружина мандрівника в часі [Текст] : роман / Одрі Ніффенеггер ; [пер. з англ. Н. Хаєцької]. - Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 2016. - 589, [1] с.

Нолл, Джессіка. Найщасливіша дівчина на світі [Текст] : [роман] / Джессіка Нолл ; пер. з англ. О. Сминтини. - Київ : КМ-БУКС, 2017. - 486 с.

Олександрова-Зоріна, Єлизавета (1984). Зламана лялька [Текст] : роман / Єлизавета Олександрова-Зоріна ; [пер. з рос. та передм. І. Бондаря-Терещенка]. - Харків : Фабула, 2017. - 381 с.

Олівер, Лорен. Поки я не впала [Текст] : [роман] / Лорен Олівер ; пер. [з англ.] В. Мельничук. - Київ : КМ-БУКС, 2017. - 478, [1] с.

Остін, Джейн. Гідність і гонор [Текст] : [роман для дітей старш. шк. віку] / Джейн Остін ; пер. [з англ. Т. Некряч] ; худож. Д. Дюндіна. - Київ : КМ-БУКС, 2017. - 412, [1] с. : іл.

О’Хара, Джон (1905-1970). Побачення у Самаррі [Текст] : роман / Джон О’Хара ; [пер. з англ. Х. Бути]. - Харків : Фабула, 2018. - 318 с.

Памук, Орхан. Химерність моїх думок [Текст] : [пригоди і мрії Мевлюта Караташа, торговця бозою, та його друзів, а також життя у Стамбулі в 1969-2012 р., змальов. з багатьох різних точок зору] / Орхан Памук ; [пер. Н. В. Третякової]. - Харків : Фоліо, 2017. - 506, [3] с.

Паркер, Гаррі (1983). Анатомія солдата [Текст] : роман / Гаррі Паркер ; [пер. з англ. В. Михалюка, В. Меренкової]. - Харків : Фабула, 2017. - 364, [1] с.

Пармар, Сандіп. Вибрані вірші [Текст] = Selected poems / Сандіп Пармар ; [пер. з англ. Г. Шиян]. - Львів : Литвин Я. І., 2018. - 44 с.

Перино, Софі. Дочка Медічі [Текст] : роман / Софі Перино ; [пер. з англ. І. Шевченко]. - Харків : Фабула, 2018. - 539, [1] с.

Періс, Б. А. За зачиненими дверима [Текст] : роман / Б. А. Періс ; [пер. з англ. Д. Березіної]. - Харків : Віват, 2017. - 285, [1] с.

Поланік, Чак. Бійцівський клуб [Текст] : роман / Чак Поланік ; [пер. з англ. О. Леська]. - 2-ге вид. - Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 2018. - 254 с.

Раян-Гайд, Кетрін. Візьми мене з собою [Текст] : [роман] / Кетрін Раян-Гайд ; пер. з англ. Г. Гнедкової. - Київ : КМ-БУКС, 2018. - 390, [1] с.

Рейзін, Пау. Щастя для кожного [Текст] : роман / Пау Рейзін ; [пер. з англ. Т. Івченко]. - Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 2018. - 316, [2] с.

Реймонд, Мідж. Мій останній континент [Текст] : роман / Мідж Реймонд ; [пер. укр. О. Тільної]. - Харків : Фабула, 2017. - 334 с.

Рігоні-Стерн, Маріо. Сержант у снігах [Текст] : [повість] / Маріо Рігоні-Стерн ; пер. з італ. А. Омельянюка. [Від окупантів до переможених: італійці в Україні у 1941-1943 рр. / М.-Т. Джусті. Заручники чужої війни: військовополонені італійці в Україні (1943-1954) / О. Потильчак. Слово про Велику Людину / А. Омельянюк]. - Київ : Кліо, 2016. - 253, [2] с. : іл.

Робертс, Нора. І зайде сонце [Текст] : [роман] / Нора Робертс ; пер. з англ. М. Восковнюк. - Київ : КМ-БУКС, 2018. - 581, [1] с.

Робертс, Нора. Лицо в темноте [Текст] : роман / Нора Робертс ; [пер. с англ. А. Михайлова]. - Харьков : Клуб семейн. досуга, 2018. - 428, [1] с.

Робертс, Нора. Одержимість [Текст] : [роман] / Нора Робертс ; пер. з англ. М. Пухлій. - Київ : КМ-БУКС, 2018. - 614, [1] с.

Ровелл, Рейнбоу. Фанатка [Текст] : [роман] / Рейнбоу Ровелл ; [пер. з англ. С. Орлової]. - Харків : Віват, 2017. - 427, [2] с.

Рубина, Дина Ильинична. Золотая нить [Текст] : [роман, рассказы] / Дина Рубина ; [предисл. С. Рубчинского]. - Харьков : Виват, 2016. - 558, [1] с.

Саган, Франсуаза. Охоронець серця [Текст] : [романи] / Франсуаза Саган ; пер. з фр. В. Шовкуна. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2017. - 413, [2] с.

Сапковський, Анджей. Відьмак. Вежа Ластівки [Текст] : роман / Анджей Сапковський ; [пер. з пол. С. Легези]. - Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 2017. - 478 с.

Сапковський, Анджей. Відьмак. Володарка Озера [Текст] : роман / Анджей Сапковський ; [пер. з пол. С. Легези]. - Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 2017. - 574 с.

Сапковський, Анджей. Відьмак. Володарка Озера [Текст] : роман / Анджей Сапковський ; [пер. з пол. С. Легези]. - 2-ге вид. - Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 2018. - 574 с.

Сапковський, Анджей. Відьмак. Кров Ельфів [Текст] : роман / Анджей Сапковський ; [пер. з пол. С. Легези]. - 2-ге вид. - Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 2018. - 318 с.

Сапковський, Анджей. Відьмак. Меч призначення [Текст] : роман / Анджей Сапковський ; [пер. з пол. С. Легези]. - 2-ге вид. - Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 2018. - 365, [1] с.

Сапковський, Анджей. Відьмак. Останнє бажання [Текст] : роман / Анджей Сапковський ; [пер. з пол. С. Легези]. - Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 2018. - 285, [1] с.

Сапковський, Анджей. Відьмак. Сезон гроз [Текст] : роман / Анджей Сапковський ; [пер. з пол. С. Легези]. - Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 2018. - 350 с.

Сапковський, Анджей. Відьмак. Сезон гроз [Текст] : роман / Анджей Сапковський ; [пер. з пол. С. Легези]. - 2-ге вид. - Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 2018. - 350 с.

Сапковський, Анджей. Відьмак. Хрещення вогнем [Текст] : роман / Анджей Сапковський ; [пер. з пол. С. Легези]. - 2-ге вид. - Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 2018. - 382 с.

Сапковський, Анджей. Відьмак. Час Погорди [Текст] : роман / Анджей Сапковський ; [пер. з пол. С. Легези]. - 2-ге вид. - Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 2018. - 318 с.

Семпл, Марія. Де ти поділась, Бернадетт? [Текст] : роман / Марія Семпл ; [пер. з англ. А. Лапіна]. - Харків : Віват, 2018. - 349, [2] с.

Сент-Екзюпері, Антуан де. Земля людей [Текст] : [роман] ; Нічний політ : [повість] ; Воєнний пілот : [роман] / Антуан де Сент-Екзюпері ; [пер. з фр. В. Б. Чайковського]. – Київ : Довженко Букс, 2017. - 313, [2] с.

Сент-Екзюпері, Антуан де. Маленький принц [Текст] : [казка] ; Листи ; Публіцистичні статті / Антуан де Сент-Екзюпері ; [пер. з фр. П. В. Таращука, В. С. Бойка]. – Харків : Час читати, 2017. - 220, [1] с. : іл.

Сент-Екзюпері, Антуан де. Цитадель [Текст] : [роман] / Антуан де Сент-Екзюпері ; [пер. з фр. П. В. Таращука]. - Харків : Фоліо, 2017. - 282, [1] с.

Сільвер, Джозі. Одного разу на Різдво [Текст] : роман / Джозі Сільвер ; [пер. з англ. Є. Канчури]. - Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 2018. - 317 с.

Сміт, Алі (1962). Як бути двома [Текст] : роман / Алі Сміт ; [пер. з англ. Г. Яновської]. - Харків : Фабула, 2018. - 160 с.

Стар, Ненсі. Сестри: одна, дві, три [Текст] : [роман] / Ненсі Стар ; пер. [з англ.] О. Щерби. - Київ : КМ-БУКС, 2018. - 405, [1] с.

Страут, Елізабет (лауреат Пулітцерівської премії). Мене звати Люсі Бартон [Текст] : [роман] / Елізабет Страут ; пер. [з англ.] К. Іванової. - Київ : КМ-БУКС, 2017. - 190, [1] с.

Страут, Елізабет. Олівія Кіттеридж [Текст] : [роман] / Елізабет Страут ; пер. [з англ.] Г. Цимбалюк. - Київ : КМ-БУКС, 2017. - 414, [1] с.

Суворов, Виктор. Аквариум [Текст] : роман о совет. воен. разведке / Виктор Суворов. - Новое изд., испр. и перераб. - Москва : Добрая кн., 2015. - 391 [1] с.

Сьюел, Анна (1820-1878). Чорний красень [Текст] : автобіографія коня / Анна Сьюел ; пер. з англ. І. Гоял. - Київ : Знання, 2018. - 222 с.

Тартт, Донна. Таємна історія [Текст] : роман / Донна Тартт ; [пер. з англ. Б. Стасюка]. - Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 2017. - 555, [2] с.

Тойбін, Колм. Будинок імен [Текст] : роман / Колм Тойбін ; [пер. з англ. О. Тільної]. - Харків : Фабула, 2018. - 317, [2] с.

Том, Джесіка. Смакова повія [Текст] : роман про вечерю та оману / Джесіка Том ; [пер. з англ. О. Татаренко]. - Харків : Фабула, 2018. - 474, [1] с.

Фінн, Е. Дж. Жінка у вікні [Текст] : роман / Е. Дж. Фінн ; [пер. з англ. В. Куча]. - Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 2018. - 315, [1] с.

Фіцджеральд, Гелен (1966). Вірус [Текст] : роман / Гелен Фіцдждеральд ; [пер. з англ. О. Татаренко]. - Харків : Фабула, 2018. - 301, [1] с.

Фіцджеральд, Френсіс Скотт. Я віддав би життя за тебе [Текст] : [зб. оповідань] / Френсіс Скотт Фіцджеральд ; [пер. з англ. О. Короля]. - Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 2018. - 444, [2] с.

Флінн, Гіліян. Темні кутки [Текст] : [роман] / Гіліян Флінн ; [пер. з англ. О. Бойко]. - Київ : КМ-БУКС, 2017. - 383 с.

Флобер, Гюстав. Пані Боварі [Текст] : З життя провінції : [роман] / Гюстав Флобер ; пер. з фр. Ю. Максимейко. - Київ : КНИГОЛАВ, 2018. - 332, [1] с.

Фогтдаль, Пітер Х. (1956). Царська карлиця [Текст] : роман / Пітер Х. Фогтдаль ; [пер. з англ. І. Плясова]. - Харків : Фабула, 2017. - 334 с.

Фолетт, Кен. Вушко голки [Текст] : роман / Кен Фолетт ; [пер. з англ. Т. Івченко] . - Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 2017. - 349, [1] с.

Френсіс, Мішель. Дівчина мого сина [Текст] : роман / Мішель Френсіс ; [пер. з англ. Г. Литвиненко]. - Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 2017. - 381 с.

Цвейг, Стефан. Світ учора [Текст] : спогади європейця / Стефан Цвейг ; [пер. з нім. А. В. Савченко ; передм. авт.]. - Харків : Фоліо, 2018. - 409, [2] с.

Чейз, Джеймс Гедлі. Весь світ у кишені [Текст] : [роман] / Джеймс Гедлі Чейз ; [пер. з англ. А. Пітика, К. Грицайчук]. - Тернопіль : Навч. кн. - Богдан, 2018. - 243 с.

Чейз, Джеймс Гедлі. Дванадцять китайців і жінка [Текст] : [роман] / Джеймс Гедлі Чейз ; [пер. з англ. І. Бондаренко]. - Тернопіль : Навч. кн. - Богдан, 2018. - 206, [1] с.

Чейз, Джеймс Гедлі. Покладіть її серед лілій [Текст] : [роман] / Джеймс Гедлі Чейз ; [пер. з англ. І. Бондаренко]. - Тернопіль : Навч. кн. - Богдан, 2018. - 265, [2] с.

Чейз, Джеймс Гедлі. Реквієм блондинкам [Текст] : [роман] / Джеймс Гедлі Чейз ; [пер. з англ. І. Бондаренко]. - Тернопіль : Навч. кн. - Богдан, 2018. - 273, [2] с.

Чейз, Джеймс Гедлі. Я сам поховаю своїх мертвих [Текст] : [роман] / Джеймс Гедлі Чейз ; [пер. з англ. О. Домарецького]. - Тернопіль : Навч. кн. - Богдан, 2018. - 251, [2] с.

Чейнані, Зоман. Школа Добра і Зла [Текст] : [для дітей серед. шк. віку] / Зоман Чейнані ; [пер. з англ. Т. В. Марунич] ; іл. Якопо Бруно. - Харків : Ранок, 2018. - 607, [1] с. : іл.

Чейнані, Зоман. Школа Добра і Зла. Світ без принців [Текст] : [для дітей серед. шк. віку] / Зоман Чейнані ; [пер. з англ. Т. В. Марунич] ; іл. Якопо Бруно. - Харків : Ранок, 2018. - 527, [1] с. : іл.

Чейнані, Зоман. Школа Добра і Зла. Останнє Довго та Щасливо [Текст] : [для дітей серед. шк. віку] / Зоман Чейнані ; [пер. з англ. Т. В. Марунич] ; іл. Якопо Бруно. - Харків : Ранок, 2018. - 672 с. : іл.

Шафак, Элиф (1971). Сорок правил любви [Текст] : роман / Элиф Шафак ; [пер. с англ. Л. Володарской]. - Санкт-Петербург : Азбука, 2018. - 413, [1] с.

Шефер, Бодо. Кіра й таємниця бублика, або Формування характеру за сім кроків [Текст] : [для серед. шк. віку] / Бодо Шефер ; пер. з нім. Н. Іваничук ; іл. М. Шутурми. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2018. - 229 с. : іл.

Шульман, Сара Мириам. Космополиты [Текст] : роман / Сара Шульман ; [пер. с англ. А. Мирошниченко, А. Климова]. - Харьков : Фабула, 2018. - 381, [1] с.

Ягелло, Йоанна. Зелені мартенси [Текст] : повість / Йоанна Ягелло ; пер. з пол. Я. Івченко. - Львів : Урбіно, 2018. - 213, [1] с.

Ялом, Ірвін. Шопенгауер як ліки [Текст] : психотерапевт. роман / Ірвін Ялом ; [пер. з англ. В. Кучменко]. - Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 2018. - 510, [1] с.

 

УКРАЇНСЬКА ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА


Арєнєв, Володимир. Місто тисячі дверей [Текст] : повість для дітей від 10 до 110 років, великих і малих / Володимир Арєнєв ; [іл. О. Продан]. - Харків : Віват, 2017. - 222, [1] с. : іл.

Андрухович, Юрій Ігоревич. Листи в Україну [Текст] : вибране / Андрухович ; [післямова С. Жадана]. - Вид. 3-тє. - Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2018. - 254, [1] с.

Андрухович, Юрій Ігоревич. Рекреації [Текст] : роман ; Як ми вбили Пятраса : оповідання / Юрій Андрухович ; [передм. І. Бондаря-Терещенка]. - Харків : Фабула, 2017. - 238, [1] с.

Бабкіна, Катерина Богданівна. Заговорено на любов [Текст] : [збірка] / Катерина Бабкіна. - 2-ге вид. - Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 2018. - 84 с.

Байдак, Іван Степанович. Тіні наших побачень [Текст] / Іван Байдак. - Харків : Віват, 2018. - 222, [1] с. : іл.

Барлит, Ольга Ивановна (1947). Завещание любящим [Текст] : [поэзия] / Барлит Ольга Ивановна. - Мелитополь : Однорог Т. В., 2018. - 65 с.

Бердт, Валентин. Все починається в 13 [Текст] : [повість] / Валентин Бердт. – Львів : Вид-во Старого Лева, 2018. - 222, [1] с.

Вдовенко, Сергій Іванович. Місто малярів [Текст] : [повість для серед. шк. віку] / Сергій Вдовенко ; [худож. Д. Дюндіна]. - Київ : КМ-БУКС, 2018. - 462, [1] с.

Винк, Таня. Прости за любовь [Текст] : роман / Таня Винк. - Харьков : Клуб семейн. досуга, 2017. - 237, [1] с.

Винк, Таня. Рядом с тобой [Текст] : роман / Таня Винк. - Харьков : Клуб семейн. досуга, 2017. - 237, [1] с.

Винничук, Юрій Павлович. Сестри крові [Текст] : роман / Юрій Винничук. - Харків : Фоліо, 2018. - 382 с. : іл.

Власенко, Ірина Володимирівна. Чужі скарби [Текст] : роман / Ірина Власенко. - Харків : Віват, 2018. - 318, [1] с.

Войніцький, Андрій Любомирович. Новини [Текст] : роман / Андрій Войніцький ; [передм. А. Клімова]. - Харків : Фабула, 2018. - 447 с.

Воробкевич, Сидір Іванович. Вибране [Текст] / С. І. Воробкевич. - Київ : Центр учб. літ., 2018. - 73 с.

Воронина, Леся. Суперагент 000. Таємниця золотого кенгуру [Текст] : іроніч. детектив : [для мол. і серед. шк. віку] / Леся Воронина ; малювала К. Білетіна. - Харків : Ранок, 2018. - 219, [2] с. : іл.

Воронина, Леся. Таємне Товариство Брехунів, або Пастка для синьоморда [Текст] : [повість для дітей серед. шк. віку] / Леся Воронина ; [худож. В. Штанко]. - Київ : Знання, 2015. - 135 с. : іл.

Воронина, Леся. Таємне Товариство Боягузів, або Засіб від переляку №9 [Текст] : [повість : для дітей серед. шк. віку] / Леся Воронина ; [худож. В. Штанко]. - Київ : Знання, 2018. - 126 с. : іл.

Воронина, Леся. Таємне Товариство Близнюків, або Чудисько озера Лох-Ойх та інші страховища [Текст] : [повість : для дітей серед. шк. віку] / Леся Воронина ; [худож. В. Штанко]. - Київ : Знання, 2018. - 143 с. : іл.

В’ятрович, Володимир. (Не)історичні миті [Текст] : нариси про минулі сто років / Володимир В’ятрович ; [ред. Б. Д. Завітій]. - 2-ге вид. - Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 2018. - 173, [2] с. : іл.

Гербіш, Надійка Т. Мене звати Мар’ям [Текст] / Надійка Гербіш ; малювала М. О. Фоя. - Харків : Віват, 2017. - 45, [2] с. : іл.

Гончарова-Ямборова, Віта. Моя Чехія, моя Словаччина [Текст] : зб. оповідань / Віта Гончарова-Ямборова ; [передм. авт.]. - Київ : КМ-БУКС, 2017. - 235 с. : іл.

Гребінка, Євген Павлович. Чайковський [Текст] : роман / Є. П. Гребінка. - Київ : Центр учб. літ., 2018. - 169 с. - Текст рос. – Назва обк. „Чайковский”.

Гримич, Марина Віллівна. Ажнабія на червоній машині [Текст] : роман / Марина Гримич. - Київ : Нора-Друк, 2018. - 173, [1] с.

Гулак-Артемовський, Петро Петрович. Байки [Текст] / П. П. Гулак-Артемовський. - Київ : Центр учб. літ., 2018. - 97 с.

Гуменюк, Надія. Дожити до весни [Текст] : роман / Надія Гуменюк. - Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 2018. - 235, [2] с.

Гуменюк, Надія. Етюд із метеликом [Текст] : [мален. повісті про любов] / Надія Гуменюк. - Харків : Віват, 2017. - 236, [1] с. : іл.

Гурницька, Наталія. Мелодія кави у тональності сподівання [Текст] : роман / Наталія Гурницька ; [передм. Н. Шевченко]. - Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 2017. - 250, [3] с.

Дерманський, Сашко. Король буків, або Таємниця Смарагдової Книги [Текст] : [для дітей серед. шк. віку] / Сашко Дерманський ; мал. В. Богданюк. - 4-те вид. - [Вінниця] : Теза, 2016. - 155, [2] с. : іл.

Дерманський, Сашко. Маляка – принцеса Драконії [Текст] : [для дітей мол. шк. віку] / Сашко Дерманський ; мал. В. Богданюк. - 2-ге вид. - [Вінниця] : Теза, 2017. - 156, [1] с. : іл.

Дерманський, Сашко. Маляка і Гаплик [Текст] : [для дітей мол. шк. віку] / Сашко Дерманський ; мал. В. Богданюк. - [Вінниця] : Теза, 2016. - 156 с. : іл.

Дерманський, Сашко. Маляка і Велика Маня [Текст] : [для дітей мол. шк. віку] / Сашко Дерманський ; [іл. В. Богданюк]. - [Вінниця] : Теза, 2017. - 152 с. : іл.

Дерманський, Сашко. Маляка – принцеса Драконії [Текст] : [для дітей мол. шк. віку] / Сашко Дерманський ; мал. В. Богданюк. - 2-ге вид. - [Вінниця] : Теза, 2017. - 156, [1] с. : іл.

Джигун, Людмила Миколаївна. Художня рефлексія і жанрово-стильова специфіка української діаспорної мемуарної прози (ХХ – початок ХХІ століття) [Текст] : монографія / Людмила Джигун ; [наук. ред. Мацько В. П.]. - Хмельницький : Цюпак А. А., 2018. - 358 с. - Бібліогр.: с. 322-358.

Дзюба, Сергій. Позивний „Бандерас” [Текст] : військ. детектив / Сергій Дзюба, Артемій Кірсанов. - Харків : Фабула, 2018. - 238, [1] с.

Дімаров, Анатолій Андрійович. На коні й під конем [Текст] : [повість для серед. шк. віку] / Анатолій Дімаров ; худож. О. Воронкова. - Київ : КМ-БУКС, 2016. - 411, [2] с. : іл.

Єшкілєв, Володимир Львович. Місто термітів [Текст] : [оповідання] / Володимир Єшкілєв ; [передм. І. Бондаря-Терещенка]. - Харків : Фабула, 2016. - 345, [2] с.

Єшкілєв, Володимир Львович. Ситуація „нуль”, або Побачити Алькор [Текст] : роман / Володимир Єшкілєв ; [передм. Н. Дутчак]. - Харків : Фабула, 2017. - 381 с.

Іванцова, Міла. Моя бабуся спала з Саган [Текст] : [роман] / Міла Іванцова. - Київ : КМ-БУКС, 2017. - 204 с.

Іващенко, Віталій Вадимович. Ми – українці! [Текст] : вибр. поезії / Віталій Іващенко. - Вид. 2-ге, доповн. - Київ : ВІПОЛ, [2011?]. - 639 с.

Кащенко, Адріан Феофанович. У запалі боротьби [Текст] : повість / Адріан Кащенко. - Київ : Центр учб. літ., 2018. - 181 с.

Кідрук, Макс. Де немає Бога [Текст] : роман / Макс Кідрук. - Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 2018. - 476, [2] с.

Кідрук, Макс. Не озирайся і мовчи [Текст] : роман / Макс Кідрук ; [післямова авт.] . - 2-ге вид. - Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 2018. - 506, [1] с.

Кобилянська, Ольга Юліанівна. Апостол черні [Текст] : роман / Ольга Кобилянська. - Київ : Центр учб. літ., 2018. - 465 с.

Коваль, Володимир. Коли квітне сакура [Текст] : [іст. повість] / Володимир Коваль. - Київ : КМ-БУКС, 2018. - 223 с. : іл.

Кокотюха, Андрій Анатолійович. Біла ніч [Текст] : [роман] / Андрій Кокотюха ; [передм. О. Пагірі]. - 2-ге вид. - Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 2018. - 284, [2] с.

Кокотюха, Андрей Анатольевич. Легенда о Безголовом [Текст] : роман / Андрей Кокотюха ; [пер. с укр. А. Климова]. - Харьков : Клуб семейн. досуга, 2017. - 234, [2] с.

Кокотюха, Андрій Анатолійович. Темні таємниці [Текст] : роман / Андрій Кокотюха. - Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 2018. - 282, [2] с.

Кононенко, Олексій Анатолійович. Сонце і Місяць [Текст] : казки та легенди про давніх слов’ян / Олексій Кононенко ; [худож. Я. Кернер-Вернер]. - Київ : Зеленський В. Л., 2018. - 175 с. : іл.

Корній, Дара. Сузір’я Дів [Текст] / Дара Корній. - Харків : Віват, 2018. - 284, [2] с. - (Художня література).

Костенко, Ліна Василівна. Записки українського самашедшого [Текст] : [роман] / Ліна Костенко. - Вид. 25-те. - Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2017. - 413, [1] с.

Костенко, Ліна Василівна. Маруся Чурай [Текст] : іст. роман у віршах / Ліна Костенко. - Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2018. - 222, [1] с. : іл.

Костенко, Ліна Василівна. Триста поезій [Текст] : вибране / Ліна. - Вид. 15-те. - Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2018. - 415 с.

Костина, Наталья. Больше, чем одиночество [Текст] : роман / Наталья Костина. - Харьков : Клуб семейн. досуга, 2018. - 302 с.

Костина, Наталья. Все, что мы еще скажем [Текст] : роман / Наталья Костина. - Харьков : Клуб семейн. досуга, 2018. - 301 с.

Круторогов, Кирило (1990). Бомбардир [Текст] : роман / Кирило Круторогов ; [пер. Р. Трифонова]. - Харків : Фабула, 2017. - 333, [1] с.

Лаюк, Мирослав (1990). Світ не створений [Текст] : [роман] / Мирослав Лаюк. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2018. - 282, [1] с.

Лис, Володимир Савович. Місяць, обмитий дощем [Текст] : кн. малої прози / Володимир Лис. - Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 2018. - 349, [1] с.

Ліщинська, Наталка. Не люди, люди, нелюди [Текст] : [роман] / Наталка Ліщинська. - Київ : КМ-БУКС, 2018. - 222, [1] с.

Ліщинська, Наталка. Нова людина [Текст] : [роман] / Наталка Ліщинська ; [передм. Д. Корній]. - Київ : КМ-БУКС, 2016. - 255 с.

Мартинюк, Сергій (1987). Капітан Смуток [Текст] : роман / Сергій „Колос” Мартинюк ; [передм. Ю. Андруховича]. - Харків : Фабула, 2018. - 413 с.

Мирний, Панас. Повія [Текст] : [роман] / Панас Мирний ; передм. С. А. Гальченка. - 3-тє вид. - Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 2018. - 412, [1] с.

Михед, Олександр Павлович. Транзишн [Текст] : [зб. оповідань] / Олександр Михед. - Харків : Віват, 2017. - 220, [1] с.

Нестайко, Всеволод Зіновійович. Загадка старого клоуна [Текст] : [повість для дітей мол. і серед. шк. віку] / Всеволод Нестайко ; іл. Ю. Радіч. - 2-ге вид., переробл. і доповн. - Київ : Країна Мрій, 2016. - 269 с. : іл.

Нестайко, Всеволод Зіновійович. Космонавти з нашого будинку [Текст] : повість і оповідання : [для дітей мол. і серед. шк. віку] / Всеволод Нестайко ; іл. Ю. Радіч. - 2-ге вид., переробл. - Київ : КМ-БУКС, 2017. - 347, [2] с. : іл.

Нестайко, Всеволод Зіновійович. Пригода в кукурудзі [Текст] : оповідання : [для дітей мол. шк. віку] / Всеволод Нестайко ; [іл. Ю. Радіч-Демидьонок]. - Київ : КМ-БУКС, 2017. - 203, [2] с. : іл.

Нестайко, Всеволод Зіновійович. Тореадори з Васюківки [Текст] : трилогія про пригоди двох друзів : нова авт. ред. з новими епізодами / Всеволод Нестайко ; [худож. А. Василенко]. - Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2018. - 539, [3] с. : іл.

Нечуй-Левицький, Іван Семенович (1838-1918). Хмари [Текст] : вибр. твори / Іван Нечуй-Левицький ; [передм. М. Тішкової]. - Київ : Фірма "Гранмна", 2018. - 445, [2] с.

Нікітін, Олексій (1967). Маджонг [Текст] : роман / Олексій Нікітін ; [пер. з рос. О. Якименко]. - Харків : Фабула, 2017. - 414 с.

Нікуліна, Анастасія. Зграя [Текст] : роман-виклик / Анастасія Нікуліна ; [передм. М. Кідрука ; післямова авт.]. - Харків : Віват, 2018. - 317, [1] с.

Нікуліна, Анастасія. Сіль для моря, або Білий Кит [Текст] : роман-буря / Анастасія Нікуліна ; [післямова авт.]. - Харків : Віват, 2017. - 222, [1] с.

Пагутяк, Галина Василівна. Втеча звірів, або Новий бестіарій [Текст] : казк. повість : [для дітей серед. шк. віку] / Галина Пагутяк ; [іл. М. Паленка]. - 3-тє вид. - Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2018. - 238 с. : іл.

Пагутяк, Галина Василівна. Небесна кравчиня [Текст] : кн. беззахисності : романи, повісті / Галина Пагутяк. - Львів : Піраміда, 2017. - 298, [1] с.

Пагутяк, Галина Василівна. Сентиментальні мандрівки Галичиною та інші історії [Текст] : кн. мандрів / Галина Пагутяк. - Львів : Піраміда, 2018. - 301, [1] с.

Перехрестя [Образотворчий матеріал] : дев’ять історій про війну та насильство / [голов. ред. І. Гансен ; худож. С. Захаров, С. Рунова]. - Київ : АРТ КНИГА, 2017. - 118 с. : іл.

Плющ, Леонід Іванович (1939-2015). Його таємниця, або „Прекрасна ложа” Хвильового [Текст] / Леонід Плющ ; [ред. Ю. Мороз]. - Київ : КОМОРА, 2018. - 798 с. - Бібліогр.: с. 759-770. – Покажч. імен і творів: с. 771-798.

Плющ, Леонід Іванович (1939-2015). У карнавалі історії [Текст] : свідчення : пер. з рос. / Леонід Плющ ; [ред. С. Скляр]. - Київ : КОМОРА, 2018. - 717 [1] с.

Поляков, Олег. Рабині й друзі пані Векли [Текст] : роман / Олег Поляков ; [передм. В. Цибулька]. - Київ : Країна мрій, 2015. - 350, [1] с.

Пономаренко, Сергей Анатольевич. Лысая гора, или Я буду любить тебя вечно [Текст] : роман / Сергей Пономаренко. - Харьков : Клуб семейн. досуга, 2018. - 364, [1] с

Пчілка, Олена. Дітям [Текст] / Олена Пчілка. - Київ : Центр учб. літ., 2018. - 76 с.

Рафєєнко, Володимир. Мала книжка прощань [Текст] : роман / Володимир Рафєєнко ; [пер. укр. І. Бондаря-Терещенка ; передм. В. Заболота]. - Харків : Фабула, 2017. - 222 с.

Роздобудько, Ірен Віталіївна. Тут і тепер [Текст] : роман / Ірен Роздобудько. – Київ : Нора-Друк, 2016. - 347 с.

Самчук, Улас Олексійович. Чого не гоїть вогонь [Текст] : роман / У. О. Самчук. - Київ : Центр учб. літ., 2018. - 287 с.

Спиридончева, Антонина. Бизнес-провокация [Текст] : [роман] / Антонина Спиридончева. - Изд. 2-е. - Київ : Гамазин, 2011. - 230 с.

Спірідончева, Антоніна. Весна-поетеса [Текст] : поет. зб. / Антоніна Спірідончева ; [передм. В. Івченко]. - Київ : Факт, 2009. - 122, [4] с.

Соколюк, Остап. Ені [Текст] : [роман] / Остап Соколюк ; [передм. А. Санченка]. - Київ : КМ-БУКС, 2016. - 222, [2] с.

Талан, Світлана Олегівна. Матусин оберіг [Текст] : роман / Світлана Талан. - Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 2018. - 283, [1] с.

Талан, Светлана Олеговна. Мы всегда были вместе [Текст] : роман / Светлана Талан. - Харьков : Клуб семейн. досуга, 2018. - 218, [2] с.

Талан, Светлана Олеговна. Надеюсь и люблю [Текст] : роман / Светлана Талан. - Харьков : Клуб семейн. досуга, 2018. - 286 с.

Талан, Світлана Олегівна. Повернутися дощем [Текст] : роман / Світлана Талан. - Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 2016. - 444, [1] с.

Талан, Светлана Олеговна. Раздели мою печаль [Текст] : роман / Светлана Талан. - Харьков : Клуб семейн. досуга, 2018. - 236, [1] с.

Талан, Світлана Олегівна. Ракурс [Текст] : роман / Світлана Талан. - Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 2018. - 316, [1] с.

Талан, Світлана Олегівна. Спокута [Текст] : роман / Світлана Талан. - Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 2018. - 300, [1] с.

Тараторіна, Світлана. Лазарус [Текст] : [роман] / Світлана Тараторіна ; [передм. В. Арєнєва]. - Київ : КМ-БУКС, 2018. - 413, [1] с.

Тибель, Василь. Бурштин [Текст] : роман / Василь Тибель ; [передм. А. Клімова]. - Харків : Фабула, 2018. - 348, [1] с.

Тичина, Павло Григорович. Збірка поезій [Текст] / П. Г. Тичина. - Київ : Центр учб. літ., 2018. - 133 с.

Українець, Остап (1994). Малхут [Текст] : роман / Остап Українець ; [передм. В. Єшкілєва]. - Харків : Фабула, 2017. - 255 с.

Фоззи. Темнеет рано [Текст] : [рассказы] / Фоззи. - Харьков : Виват, 2017. - 217, [3] с. : ил.

Франко, Іван Якович. Оповідання та казки [Текст] / І. Я. Франко. - Київ : Центр учб. літ., 2018. - 239 с.

Цаплієнко, Андрій Юрійович. Стіна [Текст] : [роман] / Андрій Цаплієнко ; пер. з рос. С. Осоки. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2018. - 574, [1] с.

Чапай, Артем. Авантюра XL [Текст] / Артем Чапай. - Харків : Віват, 2017. - 348, [1] с.

Шевчук, Валерій Олександрович. Картини на провінційному тлі [Текст] : невид. мікроромани / Валерій Шевчук. - Київ : Кліо, 2017. - 525, [2] с.

Шевчук, Валерій Олександрович. Свято неділі [Текст] : невид. повісті / Валерій Шевчук. - Київ : Кліо, 2017. - 396, [2] с.

Юдовський, Михайло (1966). Богиня [Текст] : [оповідання] / Михайло Юдовський ; [передм. Ю. Володарського]. - Харків : Фабула, 2016. - 253, [2] с.

Юдовський, Михайло (1966). Наволоч [Текст] : [оповідання] / Михайло Юдовський ; [передм. Ю. Володарського]. - Харків : Фабула, 2016. - 365, [2] с.

Ярош, Вікторія. Три горішки для Сашка [Текст] : [повість : для дітей мол. шк. віку] / Вікторія Ярош ; худож. М. Лабиріна. - Київ : Фонтан Казок, 2019. - 258, [3] с. : іл. - (Книжка про мене).

Яценко, Петро. Нечуй. Немов. Небач [Текст] : кінороман : засновано на реал. подіях і біогр. І. Нечуя-Левицького / Петро Яценко. - Львів : Піраміда, 2017. - 143, [2] с. : іл.

 

ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА ЧЕРКАЩИНИ


Гаптар, Максим Лукич (1919-1988). На ясен день [Текст] : [поезія] / Максим Гаптар ; [передм. В. Т. Поліщука]. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2018. - 159 с.

Кикоть, Валерій Михайлович. 25 американських поетів у перекладі Валерія Кикотя [Текст] = 25 American Poets translated by Valeriy Kykot / Валерій Кикоть ; [передм. авт.]. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2016. - 145, [6] с.

Кошелюк, Володимир (1986). Green Card [Текст] : роман / Володимир Кошелюк ; [передм. Л. Кононовича]. - Харків : Фабула, 2017. - 398 с.

Павленко, Марина Степанівна. Русалонька із 7-В плюс дуже морська історія [Текст] : [для серед. шк. віку] / Марина Павленко ; [іл. О. Ваніфатової]. - 2-ге вид. - Вінниця : Теза, 2016. - 250 с. : іл.

Павленко, Марина Степанівна. Русалонька із 7-В, або Прокляття роду Кулаківських [Текст] : [для серед. шк. віку] / Марина Павленко ; [іл. О. Ваніфатової]. - 8-ме вид. - Вінниця : Теза, 2018. - 217, [3] с. : іл.

Павленко, Марина Степанівна. Русалонька із 7-В проти русалоньки з Білокрилівського лісу [Текст] : [для серед. шк. віку] / Марина Павленко ; [іл. О. Ваніфатової]. - 6-те вид. - Вінниця : Теза, 2018. - 281, [3] с. : іл.

Поліщук, Петро Миколайович. Вінки сонетів [Текст] : [поезія] / Петро Поліщук ; [передм. Є. Барана]. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2018. - 265 с.

Скрипник, Олександр Васильович. Розстріляний на Донбасі „за ізмєну Росії” [Текст] : [роман] / Олександр Скрипник. - Київ : Ярославів Вал, 2017. - 241, [1] с.

Чех, Артем. Точка нуль [Текст] : зб. есеїв / Артем Чех. - Харків : Віват, 2017. - 221 с.

Тараненко, Людмила Василівна. Стоїть душа перед порогом... [Текст] : (вибране) / Людмила Тараненко. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2018. - 239 с.

 

ГЕОГРАФІЯ


Великий атлас світу [Текст] : понад 15000 геогр. назв., карти материків і країн / [ред. О. Ю. Король]. - Оновл. вид. - Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 2018. - 192 с. : іл. - Покажч. геогр. назв: с. 143-192.

Дахно, Іван Іванович. Економічна географія зарубіжних країн [Текст] : навч. посіб. / І. І. Дахно. - Київ : Центр учб. літ., 2017. - 319 с. - Бібліогр.: с. 255-257.

 

БІБЛІОГРАФІЧНІ ТА ПОДІБНІ ДОСЛІДЖЕННЯ


Віденський архів гетьманського роду Розумовських [Текст] : [зб. док.]. Т. 1 / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського ; [упоряд. С. П. Потапенко ; голов. ред. Г. В. Папакін]. - Київ : Білоцерків. кн. ф-ка, 2018. - 261, [2] с., [16] с. іл.

 

АРХЕОЛОГІЯ


Овчинников, Едуард Вікторович. Трипільська культура Канівського Подніпров’я (IV тис. до н. е., етапи В ІІ-С І) [Текст] : монографія / Е. В. Овчинников ; НАН України, Ін-т археології. - Київ : Олег Філюк, 2013. - 439 с. : іл. - Бібліогр.: с. 416-439.

 

ІСТОРИЧНА НАУКА. ІСТОРІОГРАФІЯ


Гоцуляк, Віктор Володимирович. Історія, її методологія і історіографія як наукові та навчальні дисципліни [Текст] : навч. посіб. / Гоцуляк Віктор Володимирович ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Третяков О. М., 2016. - 731 с. - Містить бібліогр.

 

ІСТОРІЯ ЦИВІЛІЗІЦІЇ. ІСТОРІЯ КУЛЬТУРИ


Ваврух, Марія. Нариси з історії української культури [Текст] : архітектура, образотвор. мистецтво, музика, театр, кіно / Марія Ваврух, Роксоляна Гавалюк ; [ред. Е. Главацька, Л. Кирієнко]. - Львів : Світ, 2018. - 223 с. : іл. - Бібліогр.: с. 219-222.

Генцмер, Герберт. Таємниці цивілізації [Текст] : непоясн. дива і загадк. явища : [пер. з англ.] / Герберт Генцмер, Ульріх Гелленбранд ; [голов. ред. О. С. Кандиба]. – Харків : Віват, 2017. - 319 с. : іл. - Алф. покажч.: с. 314-319.

Історія світової культури [Текст] : навч. посіб. [для студентів ВНЗ / Левчук Л. Т., Панченко В. І., Шинкаренко О. В. та ін.]. - 3-тє вид., переробл. і доповн. - Київ : Центр учб. літ., 2018. - 399 с. - Містить бібліогр.

Історія української культури [Текст] : навч. посіб. [для студентів ВНЗ / О. Ю. Павлова, Т. Ф. Мельничук, І. В. Грищенко та ін.] ; за ред. О. Ю. Павлової. - 2-ге вид., переробл. та доповн. - Київ : Центр учб. літ., 2018. - 339 с. - Містить бібліогр. – Ім. покажч.: с. 285-288. – Предм. покажч.: с. 289-290.

 

ІСТОРІЯ


Безансон, Ален. Свята Русь [Текст] : пер. із фр. / Ален Безансон. – Київ : Кліо, 2017. - 110, [1] с.

Білінський, Володимир Броніславович. Україна-Русь [Текст] : іст. дослідж. У 3 кн. Кн. 1 : Споконвічна земля / Володимир Білінський ; [голов. ред. Б. Будний]. - Тернопіль : Навч. кн. - Богдан, 2018. - 382, [1] с. : іл. - Бібліогр.: с. 374-381.

Білінський, Володимир Броніславович. Україна-Русь [Текст] : роман-дослідж. У 3 кн. Кн. 2 : Князі Галицькі-Острозькі / Володимир Білінський ; [голов. ред. Б. Будний]. - Тернопіль : Навч. кн. - Богдан, 2018. - 375 с. : іл. - Бібліогр.: с. 363-373.

Білінський, Володимир Броніславович. Україна-Русь [Текст] : іст. дослідж. У 3 кн. Кн. 3 : Українська звитяга / Володимир Білінський ; [голов. ред. Б. Будний]. - Тернопіль : Навч. кн. - Богдан, 2018. - 405 с. : іл. - Бібліогр.: с. 388-403.

Війна і міф. Невідома Друга світова, 1939-1945 [Текст] / [І. Бігун, С. Бутко, В. В’ятрович та ін. ; за заг. ред. О. Зінченка, В. В’ятровича, М. Майорова] ; Укр. ін-т нац. пам’яті. - Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 2016. - 269, [2] с. : іл. - Бібліогр.: с. 255-268.

Гоффман, Девід Емануель. Шпигун на мільярд доларів [Текст] : справж. історія про шпіонаж, холод. війну та зраду : [пер. з англ.] / Девід Гоффман. - Харків : Фабула, 2018. - 347, [4] с. - (Біографія століття). - Містить бібліогр.

Гоцуляк, Віктор Володимирович. Всесвітня історія і історична наука, історія України, історіографія, архівознавство, музеєзнавство та бібліографія [Текст] : термінол., понятійн. слов.-довід. : навч. посіб. / Гоцуляк Віктор Володимирович ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Гордієнко Є. І., 2015. - 615 с. - Бібліогр.: с. 613-614.

Машкин, Александр Николаевич. История без мифов [Текст] . Вып. 1. : Прошлое Отечества. Т. 1. Известные личности / А. Н. Машкин, В. С. Горак. - Фастов : Полифаст, 2007. - 371 с. - (История без мифов). - Содерж. библиогр.

Морис, Ян. Чому Захід панує – натепер [Текст] : оповіді з історії та що з них випливає щодо майбутнього : пер. з англ. / Ян Морис. - Вид. 2-ге. – Київ : Кліо, 2018. - 781, [2] с. : іл. - Бібліогр.: с. 688-741. – Показник: с. 744-782.

Мортімер, Ієн. Століття змін [Текст] : яке століття бачило найбільше змін і чому це важливо для нас : [пер. з англ.] / Ієн Мортімер ; [голов. ред. А. А. Клімов]. - Харків : Фабула, 2018. - 447 с. - (Нон-фікшн). - Містить бібліогр. – Алф. покажч.: с. 418-445.

Рубінштейн, Джошуа. Останні дні Сталіна [Текст] : [пер. з англ.] / Джошуа Рубінштейн ; [голов. ред. А. А. Клімов]. - Харків : Фабула, 2017. - 254, [1] с., [16] с. іл.

Суворов, Виктор. Очищение [Текст] : Зачем Сталин обезглавил свою армию? / Виктор Суворов. - Новое изд., доп. и перераб. - Москва : Добрая кн., 2016. - 368 с. - Библиогр.: с. 368.

Суворов, Виктор. Против всех [Текст] : кризис в СССР и борьба за власть в руководстве страны в первое послевоен. десятилетие / Виктор Суворов. - Москва : Добрая кн., 2016. - 376 с. - 1-я кн. трилогии „Хроника Великого десятилетия”. - Библиогр.: с. 375-376.

Суворов, Виктор. Разгром [Текст] / Виктор Суворов. - Новое изд., доп. и перераб. - Москва : Добрая кн., 2015. - 415, [1] с. - 3-я кн. трилогии „Последняя республика”. - Библиогр.: с. 414-416.

Суворов, Виктор. Советская военная разведка [Текст] : как работала самая могуществ. и самая закрытая разведыват. орг. ХХ в. / Виктор Суворов. - Москва : Добрая кн., 2016. - 491, [1] с.

 

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ


Брехуненко, Віктор Анатолійович. Війна за свідомість. Російські міфи про Україну та її минуле [Текст] / Віктор Брехуненко ; [наук. ред. Т. Пархоменко]. - Київ : Брехуненко Н. А., 2017. - 279 с. : іл. - Бібліогр.: с.271-275.

Війна двох правд. Поляки та українці у кривавому XX столітті [Текст] / [Л. Адамський, М. Балабан, Б. Бердиховська та ін.] ; уклад. В. Кіпіані ; [голов. ред. О. С. Кандиба]. - Харків : Віват, 2018. - 300, [1] с. : іл.

Вітер, Михайло. Літопис Революції Гідності [Текст] / Михайло Вітер. - Львів : Піраміда, 2017. - 279 с., [16] с. іл. : іл.

Гавришко, Марта. Долаючи тишу [Текст] : жіночі історії війни / Марта Гавришко ; [ред. В. М. Фурса]. - Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 2018. - 238, [1] с. : іл.

Друга світова. Непридумані історії: (не) наша, жива, інша [Текст] / [Т. Антипович, Б. Артемов, О. Зінченко та ін.] ; уклад. В. Кіпіані ; [голов. ред. О. С. Кандиба]. - Харків : Віват, 2018. - 299, [4] с. : іл.

Життя і діяльність Степана Бандери [Текст] : док. і матеріали / МБУ Центр нац. відродження, Координац. рада вшанування пам’яті лицарів ОУН і УПА ; ред. і упоряд. М. Посівнич. - Тернопіль : Астон, 2018. - 636, [4] с. : іл. - Бібліогр.: с. 541-564.

Енциклопедія некрополезнавства [Текст] / [авт.-упоряд. В. Жадько]. - Київ : Преса України, 2013. - 707 с. : іл. - Бібліогр. 701-703.

Єфіменко, Геннадій. Україна радянська. Ілюзії та катастрофи „комуністичного раю” [Текст] : 1917-1938 рр. / [Г. Єфіменко, Я. Примаченко, О. Юркова ; під заг. ред. Г. Єфіменка]. - 2-ге вид. - Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 2018. - 352 с., [16] с. іл. : іл.

Косенко, Леонід Олексійович. Козаки. Лицарський орден України [Текст] : факти, міфи, комент. / Леонід Косенко ; [ред. Р. Дерев’янченко, Т. Вакуленко]. - Вид. 2-ге, доопрац. - Харків : ШКОЛА, 2016. - 604, [1] с., [16] с. іл. : іл. - Бібліогр.: с. 600-605.

Лиман, Ігор Ігорович. Німецькі консули в Північному Приазов’ї [Текст] = [German Consuls in the Northern Azov Region] / Ігор Лиман, Вікторія Константінова ; Бердян. держ. пед. ун-т, НДІ Історичної урбаністики [та ін.]. - Дніпро : Ліра, 2018. - 499 с. : іл. - (Серія „Історія іноземних консульств на Півдні України” ; вип. 4). - Містить бібліогр.

Майдан від першої особи. Регіональний вимір [Текст] . Вип. 3, ч. 1 : Автономна Республіка Крим – Луганська область / Укр. ін-т нац. пам’яті ; [уклад. О. Білобровець та ін. ; відп. ред. Т. Привалко]. - Київ : К.І.С., 2017. - 415 с. : іл.

Майдан від першої особи. Регіональний вимір [Текст] . Вип. 3, ч. 2 : Львівська – Чернігівська області / Укр. ін-т нац. пам’яті ; [уклад. Г. Боднар та ін. ; відп. ред. Т. Привалко]. - Київ : К.І.С., 2018. - 431 с. : іл.

Мельник, Анатолій Іванович. Історія України [Текст] : [навч. посіб. для студентів ВНЗ] / А. І. Мельник ; Чернігів. держ. ін-т економіки і упр. - Київ : Центр учб. літ., 2018. - 85, [1] с. - Бібліогр.: с. 84-86.

Плохій, Сергій. Брама Європи [Текст] : історія України від скіф. воєн до незалежності : [пер. з англ.] / Сергій Плохій ; [ред. Н. Я. Косенко]. - 2-ге вид. - Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 2018. - 493, [2] с. : іл. - Алф. покажч.: с. 484-493.

Плохій, Сергій. Козацький міф [Текст] : [історія і націєтворення в епоху імперій] : пер. з англ. / Сергій Плохій. - Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 2018. - 400 с. : іл. - Містить бібліогр. – Покажч.: с. 382-400.

Плохій, Сергій. Убивство у Мюнхені. По червоному сліду [Текст] : [пер. з англ.] / Сергій Плохій ; [ред. О. В. Журенко]. - Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 2017. - 512 с. : іл.

Польське національне повстання 1830–1831 рр. на Правобережній Україні: від міфів до фактів [Текст] : колект. монографія / Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини [та ін.] ; за ред. І. Кривошеї, Н. Моравця. - Київ : КНТ, 2018. - 262, [1] с. - Містить бібліогр.

Савченко, Віктор Анатолійович. Дванадцять війн за Україну [Текст] : [пер. з рос.] / Віктор Савченко. - Київ : Нора-Друк, 2016. - 478, [1] с. - Бібліогр.: с. 456-466.

Савченко, Віктор Анатолійович. Симон Петлюра [Текст] : [пер. з рос.] / Віктор Савченко. - Київ : Нора-Друк, 2016. - 468 с. - Бібліогр.: с. 460-466.

Таирова-Яковлева, Татьяна Геннадьевна. Инкорпорация: Россия и Украина после Переяславской рады (1654-1658) [Текст] / Татьяна Таирова-Яковлева ; [науч. ред. Ю. Мыцык]. - Київ : Кліо, 2017. - 319 с. : ил. - Содерж. библиогр. – Указ. имен: с. 313-319.

Українське суспільство і пам’ять про Голокост: наукові та освітні аспекти [Текст] : вибр. доп. ІХ і Х круглих столів до Міжнар. дня пам’яті жертв Голокосту ; / Укр. центр вивч. історії Голокосту ; [редкол.: А. Подольський, С. Осіпчук]. - Київ : КВІЦ, 2018. - 107 с.

Шурхало, Дмитро. Українська якбитологія [Текст] : нариси альтерн. історії / Дмитро Шурхало ; [ред. В. М. Кардаш]. - Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 2017. - 399 с. : іл.

Якубова, Лариса. В обіймах страху і смерті. Більшовицький терор в Україні [Текст] / Лариса Якубова, Яна Примаченко ; [ред. Є. Я. Богуславська]. - Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 2016. - 543, [1] с.

 

ІСТОРІЯ ЧЕРКАЩИНИ


Голиш, Григорій Михайлович. Подорож Златокраєм [Текст] : нарис історії Золотоніщини та її поселень від давнини до сьогодення / Г. М. Голиш, Л. Г. Лисиця ; [ред. рада: Гончаренко Т. І. (голова) та ін.]. - 2-ге вид. - Черкаси : Вертикаль, 2018. - 579 с., [16] с. іл. : іл. - Ім. покажч.: с. 545-564. - Геогр. покажч.: с. 565-572.

Нераденко, Тетяна Миколаївна. Правобережна Черкащина: туристично-краєзнавчий потенціал [Текст] : до 65-річчя Черкас. обл. / Тетяна Нераденко ; [упоряд. Т. М. Нераденко] ; Упр. освіти і науки Черкас. облдержадмін., Черкас. територ. від-ня Малої акад. наук України, Черкас. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2018. - 497 с. : іл.

Поліщук, Андрій Ілліч. Тальнівщина – любові нашої земля [Текст] : іст.-публіцист. роздуми про рідний край / Андрій Поліщук. - Умань : Візаві, 2018. - 161 с. : іл.

Черкащина – земля прадавня, щедра і свята [Образотворчий матеріал] / [авт.-упоряд. В. М. Мельниченко]. - Черкаси : Вертикаль, 2018. - 167, [1] с. : іл.

Черкащина: історія краю та його людності [Текст] / С. Горошко, К. Івангородський, О. Компанієць [та ін.] ; [за ред. В. В. Масненка, В. Т. Поліщука]. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2017. - 697 с. : іл. - Бібліогр.: с. 646-656. – Ім. покажч.: с. 657-678. – Геогр. покажч.: с. 679-694.

Юхно, Борис Борисович. Ретро Град [Текст] / Борис Юхно. - Черкаси : Третяков О. М., 2016. - 480 с. : іл.