НОВІ НАДХОДЖЕННЯ ДО БІБЛІОТЕКИ В II кв. 2019 РОКУ

 

НАУКА ТА ЗНАННЯ В ЦІЛОМУ


Кайку, Мічіо. Фізика майбутнього [Текст] : як наука вплине на долю людства і змінить наше повсякден. життя у ХХІ ст. : пер. з англ. / Мічіо Кайку ; [наук. ред. І. Вакарчук, В. Федоренко]. - 2-ге вид. - Львів : Літопис, 2017. - 431 с. : іл. - Бібліогр.: с. 422-423. - Ім. покажч.: с.424-431.

Наука України у світовому інформаційному просторі [Текст] . Вип. 15 / НАН України ; [голов. ред. Я. С. Яцків]. - Київ : Академперіодика, 2018. - 101, [2] с. - Містить бібліогр.


КОМП’ЮТЕРНА НАУКА І ТЕХНОЛОГІЯ


Айзексон, Волтер. Інноватори [Текст] : як група хакерів, геніїв та гіків здійснила цифр. революцію : пер. з англ. / Волтер Айзексон ; [наук. ред. Т. Міщенко]. - Київ : Наш формат, 2017. - 487, [1] с. : іл. - (Світоглядна література). - Містить бібліогр.

Трегуб, Віктор Григорович. Автоматизація об’єктів періодичної дії [Текст] : підруч. для студентів ВНЗ / В. Г. Трегуб ; Нац. ун-т харч. технологій. - Київ : Ліра-К, 2019. - 135 с. : іл. - Бібліогр.: с. 135. – Предм. покажч.: с. 133-134.

Тужиков, Андрій. Коротка історія технологій, або Як зрозуміти свій гаджет [Текст] / Андрій Тужиков ; [голов. ред. Х. Венгринюк]. - Чернівці : Чорні вівці [та ін.], 2018. - 110, [1] с. : іл.


УПРАВЛІННЯ. МЕНЕДЖМЕНТ


Сучасне діловодство в Україні [Текст] : практ. поради : практ. посіб. / [Н. В. Кузьменко, К. М. Ільченко, Т. А. Свиридов, С. С. Бровка]. - Київ : Центр учб. літ., 2017. - 259 с.


ЦИВІЛІЗАЦІЯ. КУЛЬТУРА. ПРОГРЕС


Сучасна культурологія [Текст] : навч. посіб. / [К. В. Кислюк, В. А. Суковата, З. І. Алфьорова та ін.] ; за заг. ред. К. В. Кислюка. - Київ : Кондор, 2016. - 341 с. - Бібліогр.: с. 316-338. – Алф. покажч.: с. 339-341.


БІБЛІОГРАФІЯ


Життя у пісні: Ніна Матвієнко [Текст] = Life in a Song: Nina Matviyenko : бібліогр. покажч. : [до 70-річчя від дня народж. / уклад. В. Єрьоменко ; наук. ред. Т. Пошивайло]. - Київ : НЦНК „Музей Івана Гончара”, 2017. - 99 с. : іл. - Містить бібліогр.


БІБЛІОТЕЧНА СПРАВА


Адлер, Мортімер Джером. Як прочитати книгу [Текст] : [класич. посіб. із розум. читання : пер. з англ.] / Мортімер Дж. Адлер, Чарльз Ван Дорен ; [голов. ред. В. Александров]. - Київ : КМ-БУКС, 2018. - 453, [2] с. - Алф. покажч.: с. 451-454.


СЕРІАЛЬНІ ВИДАННЯ


Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених „Родзинка – 2018” [Текст] : зб. матеріалів XХ Всеукр. наук. конф. молодих учених, Черкаси, 19-20 квіт. 2018 р. / Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О. В. Черевко (голова) та ін.]. - Черкаси : ЧНУ, 2018. - 579 с. : іл. - (Серія „Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Державне управління і соціально-політичні науки. Економіка, підприємництво, туризм, менеджмент”) (Серія „Історія. Філософія”) (Серія „Природничо-математичні та комп’ютерні науки”). - Містить бібліогр.


070


Ферріс, Скотт. Інга [Текст] : [пер. з англ.] / Скотт Ферріс. - Київ : Yakaboo Publishing, 2017. - 486 с., [8] с. іл. - Бібліогр.: с. 483-486.


ФІЛОСОФІЯ


Аврелій, Марк. Наодинці з собою [Текст] : роздуми : пер. з грец. / Марк Аврелій. - Львів : Літ. та мистецтво, 2018. - 182, [1] с. - (Бібліотека античної літератури). - Ім. покажч.: с.181-182. - Геогр. покажч.: с. 182.

Батаєва, Катерина Вікторівна. Візуальне від античності до постсучасності [Текст] : навч. посіб. / Батаєва Катерина. - Київ : Кондор, 2017. - 241 с. - Містить бібліогр.

Попович, Мирослав Володимирович. Філософія свободи [Текст] = Философия свободы / Мирослав Попович ; [упоряд. Л. Ф. Артюх, Н. Б. Вяткіна ; голов. ред. О. В. Красовицький]. - Харків : Фоліо, 2018. - 523, [1] с. : іл. - (Великий науковий проект). - Текст укр., рос.

Русо, Жан-Жак. Вибрані трактати [Текст] : [пер. з фр.] / Жан-Жак Русо ; [вступ. ст., комент. О. Йосипенко, С. Йосипенка, О. Хоми ; відп. ред. О. Хома]. - Харків : Фоліо, 2018. - 602, [1] с. - (Бібліотека класичної світової наукової думки). - Бібліогр.: с. 539-540. – Покажч.: с. 541-603.

Сенека, Луцій Анней. Моральні листи до Луцілія [Текст] / Луцій Анней Сенека ; пер. з латини [та передм.] А. Содомори. - Львів : Апріорі, 2017. - 551 с. - Ім. покажч.: с.543-549.

Твардовський, Казимир . Вибрані твори [Текст] : [пер. з пол.] / Казимир Твардовський ; [відп. ред. В. Кебуладзе]. - Харків : Фоліо, 2018. - 669, [1] с. - (Бібліотека класичної світової наукової думки). - Містить бібліогр. – Предм. покажч.: с. 651-661. – Ім. покажч.: с. 662-670.

Ушкалов, Леонід Володимирович. Ловитва невловного птаха: життя Григорія Сковороди [Текст] / Леонід Ушкалов ; [наук. ред. О. Сінченко ; Нац. ун-т „Києво-Могилян. акад.” та ін.]. - Вид. 2-ге. - Київ : Дух і літера, 2017. - 363 с.

Шюц, Альфред. Структури життєсвіту [Текст] : [пер. з нім] / Альфред Шюц, Томас Лукман ; [відп. ред. В. Кебуладзе]. - Харків : Фоліо, 2018. - 539, [1] с. - (Бібліотека класичної світової наукової думки). - Містить бібліогр. – Предм. покажч.: с. 537-540.


ПСИХОЛОГІЯ


Бєльська, Наталія Анатоліївна. Типологія та методи виявлення інтелектуально обдарованих старшокласників, схильних до дослідницької діяльності [Текст] : метод. посіб. / Н. А. Бєльська ; [ред. А. Ласкова-Ярмоленко] ; НАПН України, Ін-т обдаров. дитини. – Київ : Ін-т обдаров. дитини, 2018. - 127 с. : іл. - Бібліогр.: с. 125-127.

Елрод, Гел. Чудовий ранок [Текст] : як не проспати життя : пер. з англ. / Гел Елрод ; [голов. ред. О. Дубчак]. - 2-ге вид. - Київ : Наш формат, 2018. - 170, [1] с.

Інтерактивна психолого-педагогічна підтримка соціалізації обдарованих старшокласників [Текст] : метод. посіб. / М. С. Гальченко, К. А. Андросович, Л. І. Ткаченко [та ін.] ; [ред. А. Ласкова-Ярмоленко] ; НАПН України, Ін-т обдаров. дитини. - Київ : Ін-т обдаров. дитини, 2018. - 134, [1] с.

Калб, Д’єго. Сон [Текст] : Наука сну, або Пробудження після неспокійної ночі : пер. з ісп. / Д’єго Калб, Ана Морено ; [ред. О. Попова]. - Львів : Вид-во Анетти Антоненко, 2018. - 143 с. - Бібліогр.: с.137-140. - Ім. покажч.: с.141-142.

Кейн, Сьюзен. Сила інтровертів [Текст] : тихі люди у світі, що не може мовчати : пер. з англ. / Сьюзен Кейн ; [наук. ред. Л. Копець]. - Київ : Наш формат, 2018. - 367, [1] с.

Кобзарь, Анатолий Ильич. Взаимоотношения между мужчинами и женщинами [Текст] / А. И. Кобзарь ; [ред. Л. П. Гобелевская]. - Харьков : Друк. Мадрид, 2018. - 48 с. - Библиогр.: с. 32.

Менсон, Марк. Витончене мистецтво забивати на все [Текст] : нестандарт. підхід до проблем : пер. з англ. / Марк Менсон ; [голов. ред. О. Дубчак]. - Київ : Наш формат, 2018. - 159, [1] с.

Практичний інтелект учнівської молоді: діагностика обдарованості [Текст] : монографія / В. П. Тименко, С. О. Довгий, М. Ю. Мельник [та ін.] ; [ред. А. Ласкова-Ярмоленко] ; НАПН України, Ін-т обдаров. дитини. - Київ : Ін-т обдаров. дитини, 2018. - 174, [1] с. - Бібліогр.: с. 161-175.

Психологічна діагностика інтелектуально обдарованих старшокласників [Текст] : метод. посіб. / Н. А. Бєльська, М. Ю. Мельник, Н. І. Поліхун, К. Г. Постова ; [ред. А. Ласкова-Ярмоленко] ; НАПН України, Ін-т обдаров. дитини. - Київ : Ін-т обдаров. дитини, 2018. - 141 с. : табл. - Бібліогр.: с. 134-141.

Сігел, Деніел. Секрети мозку [Текст] : 12 стратегій розвитку дитини : пер. з англ. / Деніел Сігел, Тіна Брайсон ; [голов. ред. О. Дубчак]. - 2-ге вид. - Київ : Наш формат, 2018. - 191, [1] с. : іл.

Смаджа, Ерік. Сміх. Біологія, психіка, культура [Текст] : пер. з фр. / Ерік Смаджа ; [ред. О. Попова]. - Київ : Ніка-Центр, 2017. - 159 с. - Ім. покажч.: с. 157-159.

Сухий, Олексій Лукич. Проектування засобів діагностики обдарованості дітей та молоді в інформаційному середовищі [Текст] : метод. посіб. / О. Л. Сухий, Т. А. Юрченко, В. М. Шульга ; [ред. А. Ласкова-Ярмоленко] ; НАПН України, Ін-т обдаров. дитини. – Київ : Ін-т обдаров. дитини, 2018. - 151 с. - Бібліогр.: с. 138-151.

Талеб, Насім Ніколас. Антикрихкість [Текст] : про (не)вразливе у реал. житті : пер. з англ. / Насім Ніколас Талеб ; [голов. ред. О. Дубчак]. - Київ : Наш формат, 2018. - 398, [1] с. - Бібліогр.: с. 384-399.

Фройд, Зигмунд. Психологія сексуальності [Текст] / Зигмунд Фройд; [голов. ред. О. В. Красовицький]. - Харків : Фоліо, 2018. - 151, [2] с.

Чуа, Емі. Три сили [Текст] : як виховують в успіш. спільнотах / Емі Чуа, Джед Рубенфелд. - Київ : Якабу паблішинг, 2017. - 300 с.


ЛОГІКА


Конверський, Анатолій Євгенович. Критичне мислення [Текст] : підруч. для студентів навч. закл. вищої освіти усіх спец. / А. Є. Конверський ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ : Центр учб. літ., 2018. - 339 с. - Бібліогр.: с. 338-339.


ЕТИКА. ФІЛОСОФІЯ МОРАЛІ. ПРАКТИЧНА ФІЛОСОФІЯ


Айраксинен, Тимо. Щастя [Текст] : відверте і чітке бачення щастя і того, чому у нас його немає : пер. з фін. / Тимо Айраксинен ; [ред. О. Попова]. - Львів : Вид-во Анетти Антоненко, 2017. - 207 с. - Бібліогр.: с.201-204. - Ім. покажч.: с. 205-206.


РЕЛІГІЯ


Бабинський, Анатолій. Історія УГКЦ за 90 хвилин [Текст] / Анатолій Бабинський ; [відп. ред. М. Лемик]. - Вид. 2-ге, доповн. - Львів : Свічадо, 2019. - 159 с. : іл. - Бібліогр.: с. 158. – Покажч. імен: с. 153-157. -

Гузар, Любомир. Про гріхи і чесноти [Текст] / Любомир Гузар ; [упоряд. О. М. Климончук ; голов. ред. О. В. Красовицький]. - Харків : Фоліо, 2018. - 138, [3] с. : іл.

Далай-лама. Серце медитації [Текст] : у пошуку глибин. усвідомленості : [пер. з англ.] / Далай-лама ; за участі Дж. Гопкінса ; [голов ред. В. Александров]. - Київ : КМ-БУКС, 2018. - 143 с. - Бібліогр.: с. 136-137. - Предм. покажч.: с. 138-143.

Кагамлик, Світлана Романівна. Києво-Печерська лавра: світ православної духовності і культури (XVII-XVIII ст.) [Текст] : [монографія] / Світлана Кагамлик ; [відп. ред. В. М. Колпакова] ; Нац. Києво-Печер. іст.-культур. заповідник, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Центр українознавства. - Київ : Віпол, 2005. - 550 с. : іл. - Бібліогр.: с. 529-550.

Киричук, Олександра Степанівна. Кардинал Сліпий [Текст] / О. Киричук. – Харків : Глобус, 2018. - 128 с. - (Знамениті українці). - Бібліогр.: с.121-124.

Смаль, Юлия. Моисей [Текст] : [для детей дошк. и мл. шк. возраста] / Юлия Смаль ; [худож. О. Величко]. - Черкассы : Смирна, 2018. - 55 с. : ил.

Хмельковський, Лев Костянтинович. Родовід християнського богослова о. Олександра Меня [Текст] / Лев Хмельковський. - Львів : Свічадо, 2018. - 31 с.


СОЦІОЛОГІЯ


Абрамов, Лев Костянтинович. Анімація громадської діяльності [Текст] : (розшир. варіант) / Абрамов Л. К., Азарова Т. В. ; [наук. ред. Гур’янова О. В.] ; Ін-т соціокультур. менеджменту [та ін.]. - Кропивницький : ІСКМ, 2019. - 171 с. : іл. - Бібліогр.: с. 162-164.

Батаєва, Катерина Вікторівна. Візуальне від античності до постсучасності [Текст] : навч. посіб. / Батаєва Катерина. - Київ : Кондор, 2017. - 241 с. - Містить бібліогр.

Марценюк, Тамара. Чому не варто боятися фемінізму [Текст] / Тамара Марценюк ; [наук. ред. О. Кісь]. - Київ : КОМОРА, 2018. - 325 с. : іл. - Бібліогр.: с. 316-325.

Фергюсон, Ніл. Площі та вежі [Текст] : соц. зв’язки від масонів до фейсбуку : пер. з англ. / Ніл Фергюсон ; [наук. ред. С. Громенко]. - Київ : Наш формат, 2018. - 546, [1] с., [16] с. іл. : іл. - Бібліогр.: с. 517-547.


СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ


Долаючи перешкоди [Текст] : становище ЛГБТ в Україні у 2018 р. / Правозахис. ЛГБТ центр „Наш світ” ; [уклад. А. Кравчук, О. Зінченков]. - Київ : Центр „Наш світ”, 2019. - 63 с. : іл.

Кличко, Володимир Володимирович. Управління викликами [Текст] : як застосовувати спорт. стратегію у житті та бізнесі : пер. з нім. / Володимир Кличко, Штефані Білен ; [голов. ред. О. Дубчак]. - Київ : Наш формат, 2018. - 199 с.

Кравчук, Андрій. Традиційна орієнтація. Міфи та факти щодо ЛГБТ [Текст] / Андрій Кравчук. - Вид. 2-ге, випр. і переробл. - Київ : Центр „Наш світ”, 2017. - 78 с. : іл.


ПОЛІТИКА


аль-Армуті, Омар Мухаммад Нізаль. Важливі етапи йордансько-українських відносин [Текст] = [Important Stages of Joranian-Ukrainian Relations] / Омар Мухаммад Нізаль аль-Армуті. - 1-е вид. - [Б. м. : б. в.], 2018. - 411 с. : іл. - Текст укр., англ., араб.

Громадянське суспільство України: сучасні практики та виклики розвитку [Текст] : аналіт. доп. / [В. М. Яблонський, Т. В. Андріученко, І. Е. Бекешкіна та ін. ; за заг. ред. О. А. Корнієвського та ін.] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. - Київ : НІСД, 2018. - 126 с. - Містить бібліогр.

Кіссинджер, Генрі. Дипломатія [Текст] : [пер. з англ.] / Генрі Кіссинджер ; [голов. ред. В. Александров]. - Київ : КМ-БУКС, 2018. - 863 с. : іл. - Бібліогр.: с.813-851. - Предм. покажч.:с.855-863.

Козерод, Олег Віталійович. Сучасні єврейські громади Європи: основні характерні особливості і виклики [Текст] : [монографія] / Олег Козерод ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. - Київ : Радуга, 2019. - 250, [1] с. - Бібліогр.: с. 224-251.

Костюченко, Ірина. Маргарет Тетчер [Текст] / Костюченко Ірина ; [ред. О. Завірюха ; іл. О. Макарова]. - Київ : ІРІО, 2018. - 162 с. : іл. - (Видатні особистості. Біографічні нариси для дітей). - Бібліогр.: с. 161-162.

Україна – сузір’я культур [Текст] : збірник. - Київ : Новий друк, 2018. - 235 с., [8] с. іл.


ЕКОНОМІКА. ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ


Вулф, Александра. Долина богів [Текст] : історії з Кремнієвої долини : [пер. з англ.] / Александра Вулф. - Київ : Yakaboo Publishing, 2018. - 284, [1] с.

Гарфорд, Тім. Речі, що змінили світ [Текст] : історія економіки у 50 винаходах : пер. з англ. / Тім Гарфорд ; [голов. ред. О. Дубчак]. - Київ : Наш формат, 2018. - 345, [1] с.

Келлі, Кевін. Невідворотне [Текст] : 12 технологій, що формують наше майбутнє : пер. з англ. / Кевін Келлі ; [голов. ред. О. Дубчак]. - Київ : Наш формат, 2018. - 303, [1] с. - Бібліогр.: с. 292-304.

Шарма, Ручір. Злет і занепад країн [Текст] : хто виграє та програє на світовій арені : пер. з англ. / Ручір Шарма ; [голов. ред. О. Дубчак]. - Київ : Наш формат, 2018. - 408 с. - Бібліогр.: с. 385-408.

Юрчишин, Василь. Сценарій-прогноз розвитку економіки України: обмежений песимізм [Текст] / Василь Юрчишин ; [ред. Г. Пашкова] ; Центр Разумкова. - Київ : Заповіт, 2018. - 57 с. : іл. - (Бібліотека Центру Разумкова) (Серія „Дискусії про економічний розвиток”). - Містить бібліогр.


ПРАЦЯ. ЕКОНОМІКА ПРАЦІ


Слотер, Анна-Марі. Між двох вогнів [Текст] : чому ми досі обираємо між роботою та сім’єю : пер. з англ. / Анна-Марі Слотер ; [голов.ред. О. Дубчак]. - Київ : Наш формат, 2018. - 281, [1] с.


ФІНАНСИ


Фергюсон, Ніл. Еволюція грошей [Текст] : фінанс. історія світу : пер. з англ. / Ніл Фергюсон ; [наук. ред. О. Гуменна]. - Київ : Наш формат, 2017. - 380, [1] с. : іл.


ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ. ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА. УПРАВЛІННЯ ТА ПЛАНУВАННЯ В ЕКОНОМІЦІ. ВИРОБНИЦТВО. ПОСЛУГИ. ЦІНИ.


Кудла, Назар Євгенович. Сільський туризм: основи підприємництва та гостинності [Текст] : навч. посіб. / Н. Є. Кудла ; Львів. ін-т економіки і туризму. - Київ : Центр учб. літ., 2018. - 151 с. - Бібліогр.: с. 147-151.


ПРАВО. ЮРИСПРУДЕНЦІЯ


Відповідальність за військові злочини [Текст] : практ. посіб. / [упоряд. Руснак Ю. І.]. - Київ : Центр учб. літ., 2018. - 263 с.

Вітт, Стівен. Як музика стала вільною [Текст] : цифр. революція та перемога піратства : [пер. з англ.] / Стівен Вітт. - Київ : Наш формат, 2017. - 353, [1] с.

Гаудер, Пол. Верховенство права в реальному світі [Текст] : пер. з англ. / Пол Гаудер ; [наук. ред. Д. Вовк]. - Харків : Право, 2018. - 389, [1] с. - Бібліогр.: с. 362-390.

Дракуліч, Славенка. Вони б і мухи не скривдили [Текст] : воєн. злочинці на суді в Гаазі : пер. з англ. / Славенка Дракуліч ; [ред. О. Плаксій]. - Київ : КОМОРА, 2018. - 189, [1] с. : іл.

Земельне законодавство України, 2016-2017 [Текст] : зб. норм. актів / [упоряд. Чижмарь К. І. та ін.]. - Київ : Центр учб. літ., 2018. - 219 с.

Земельні спори та способи їх вирішення. Відповідальність за порушення земельного законодавства України. Надання земельних ділянок учасникам АТО [Текст] : практ. посіб. / [упоряд. Руснак Ю. І.]. - Київ : Центр учб. літ., 2018. - 222 с.

Зразки процесуальних документів у кримінальному судочинстві [Текст] : скарги, заяви, клопотання, заперечення, відводи / [упоряд. Чернявський С. С., Пєтков С. В. та ін.] . - Київ : Центр учб. літ., 2018. - 91 с.

Зразки процесуальних документів у цивільному судочинстві з коментарями [Текст] / [упоряд. Григоренко А. В., Григоренко Л. С.]. - Київ : Центр учб. літ., 2018. – 150 с.

Кравчук, Андрій. Злочини та інциденти ненависті в Україні [Текст] / Андрій Кравчук ; Правозахис. ЛГБТ Центр „Наш світ”. - Київ : Центр „Наш світ”, 2018. - 95, [1] с. : іл.

Кравчук, Андрій. Посібник для поліцейських щодо ЛГБТ і розслідування інцидентів і злочинів ненависті проти них [Текст] / [А. Кравчук] ; Правозахис. ЛГБТ-центр „Наш світ”. - Київ : Центр „Наш світ”, 2017. - 19 с. - На тит. арк. авт. не зазнач.

Кубрак, Руслан Миколайович. Кримінально-виконавча характеристика засуджених з психічними відхиленнями до позбавлення волі на певний строк [Текст] : монографія / Р. М. Кубрак, В. В. Лень ; [відп. ред. Біла К. О.] ; Нац. техн. ун-т „Дніпров. політехніка”. - Дніпро : Біла К. О., 2018. - 271 с. - Бібліогр.: с. 203-224

Науково-практичний коментар Господарського кодексу України [Текст] / [Л. Ф. Винокурова, О. С. Горяєва, О. В. Клепікова та ін.] ; за заг. ред. В. С. Щербини, Н. Б. Пацурії . - Київ : Юрінком Інтер, 2019. - 810 с.

Подання від коаліції „Справедливість заради миру на Донбасі” для третього циклу універсального періодичного огляду [Текст] / Коаліція „Справедливість заради миру на Донбасі”. - Київ : [б. в.], 2017. - 23 с. : іл. - Містить бібліогр.

Рішення Європейського суду з прав людини в кримінальних справах. Захист життя, здоров’я, честі та гідності [Текст] / за заг. ред. В. С. Ковальського. - Київ : Юрінком Інтер, 2018. - 291 с.

Україна. Закони. Господарський процесуальний кодекс України [Текст] : офіц. текст зі змінами та допов. станом на 29 січ. 2019 р. / М-во юстиції України. - Офіц. вид. - Київ : Форум, 2019. - 253 с. - (Кодекси України ; №2 / 2019). - Вид. з швидкозшивачем. - 542-12.

Україна. Закони. Закони України „Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві”, „Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі”, „Про Державне бюро розслідувань” [Текст] / Верховна Рада України. - Офіц. вид. - Київ : Парлам. вид-во, 2018. - 63 с. - (Серія „Закони України” : щомісячник ; №10 (46)). - 52-48.

Україна. Закони. Закони України „Про інформацію”, „Про звернення громадян”, „Про доступ до публічної інформації” [Текст] / Верховна Рада України. - Офіц. вид. – Київ : Парлам. вид-во, 2019. - 51, [1] с. - (Серія „Закони України” : щомісячник ; №2 (50)). - 64-27.

Україна. Закони. Закон України „Про державну таємницю” [Текст] / Верховна Рада України. - Офіц. вид. - Київ : Парлам. вид-во, 2019. - 40 с. - (Серія „Закони України” : щомісячник ; №1 (49)). - 64-27.

Україна. Закони. Закон України „Про Конституційний Суд України” [Текст] / Верховна Рада України. - Офіц. вид. - Київ : Парлам. вид-во, 2018. - 62, [1] с. - (Серія „Закони України” : щомісячник ; №11 (47)). - 52-48.

Україна. Закони. Закон України „Про публічні закупівлі” [Текст] / Верховна Рада України. - Офіц. вид. - Київ : Парлам. вид-во, 2018. - 63, [1] с. - (Серія „Закони України” : щомісячник ; №12 (48)). - 52-48.

Україна. Закони. Збірник законів України [Текст] : до засід. колегії упр. культури Черкас. облдержадмін. / Упр. культури Черкас. облдержадмін. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2013. - 574 с. - 45-00.

Україна. Закони. Кримінальний кодекс України [Текст] : офіц. текст зі змінами та допов. станом на 18 груд. 2018 р. / М-во юстиції України. - Офіц. вид. - Київ : Форум, 2019. - 377 с. - (Кодекси України ; №1 / 2019). - Вид. з швидкозшивачем. - Алф.-предм. покажч.: с. 309-374. - 542-12. Україна. Закони.

Україна. Закони. Повітряний кодекс України [Текст] : офіц. текст зі змінами та допов. станом на 6 берез. 2019 р. / М-во юстиції України. - Офіц. вид. - Київ : Форум, 2019. - 134 с. - (Кодекси України ; №3 / 2019). - Вид. з швидкозшивачем. - Алф.-предм. покажч.: с. 120-133. - 542-12.


ДЕРЖАВНЕ АДМІНІСТРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ


Україна. Закони. Закони України „Про співробітництво територіальних громад”, „Про місцеві державні адміністрації” [Текст] / Верховна Рада України. - Офіц. вид. - Київ : Парлам. вид-во, 2018. - 47 с. - (Серія „Закони України” : щомісячник ; №8 (44)). - 52-48.


ВІЙСЬКОВА СПРАВА


Пам’ять серця [Текст] : зб. інформ. та фотоматеріалів / [упоряд. Маліщук Л. М. ; редкол.: Г. Ю. Шевченко та ін.]. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2017. - 314 с. : іл. У вогняному кільці. Оборона Луганського аеропорту [Текст] / [С. Глотов, А. Глотова, А. Воронова та ін.]. - Київ : Довженко Букс, 2018. - 539, [1] с. : іл.


ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДУХОВНИХ ТА МАТЕРІАЛЬНИХ ЖИТТЄВИХ ПОТРЕБ


Шивельбуш, Вольфганг (1941). Речі і люди [Текст] : есей про споживання : пер. з нім. / Вольфганг Шивельбуш ; [ред. О. Попова]. - Київ : Ніка-Центр, 2018. - 191 с. - Містить бібліогр. – Ім. покажч.: с. 189-191.


ОСВІТА. ВИХОВАННЯ. НАВЧАННЯ. ДОЗВІЛЛЯ


Вагнер, Тоні. Мистецтво навчати [Текст] : як підготувати дитину до реал. життя : пер. з англ. / Тоні Вагнер, Тед Дінтерсміт ; [наук. ред. Л. Копець]. - 2-ге вид. - Київ : Наш формат, 2018. - 311, [1] с. - Бібліогр.: с. 303-312.

Вокер, Тімоті Д. Як навчають у Фінляндії [Текст] : найкраща шк. освіта : [пер. з англ.] / Тімоті Д. Вокер ; [голов. ред. В. Александров]. - Київ : КМ-БУКС, 2018. - 230, [1] с.

Готуємося до тестів [Текст] . Ч. 1 / [упоряд. Л. Є. Овсяннікова ; голов. ред. Любченко О. С.]. - Харків : Основа, 2019. - 75, [1] с. - (Серія „Бібліотека журналу „Англійська мова та література” ; вип. 2(194)). - Бібліогр.: с. 76.

Камишин, Володимир Вікторович. Методи і моделі управління розвитком академічної обдарованості [Текст] : монографія / В. В. Камишин, О. М. Рева ; [ред. А. Ласкова-Ярмоленко] ; НАПН України, Ін-т обдаров. дитини. - Київ : Ін-т обдаров. дитини, 2018. - 265 с. : іл. - Бібліогр.: с. 226-265.

Курсінка, Мері Шіді. Виховання надзвичайної дитини [Текст] : порадник для батьків надто актив., емоційн., чутливих і наполегливих дітей : пер. з англ. / Мері Шіді Курсінка ; [наук. ред. Л. Копець]. - 3-тє вид. - Київ : Наш формат, 2018. - 430, [1] с.

Національний освітньо-науковий глосарій [Текст] / НАПН України ; [редкол.: В. Г. Кремень (голова) та ін.]. - Київ : КОНВІ ПРІНТ, 2018. - 271 с. - Текст укр., англ. - Бібліогр.: с. 115-121.

Робінсон, Кен. Ви, Ваша дитина і школа [Текст] : як прокласти шлях до найкращої освіти : пер. з англ. / Кен Робінсон, Лу Ароніка ; [ред. І. Новіцька]. - Львів : Літопис, 2018. - 239 с. - Ім. покажч.: с. 236-239

Робінсон, Кен. Освіта проти таланту [Текст] : сила творчості : пер. з англ. / Кен Робінсон ; [ред. І. Новіцька]. - Львів : Літопис, 2017. - 255 с. - Бібліогр.: с. 245-249. - Ім. покажч.: с. 250-255.

Робінсон, Кен. Школа майбутнього [Текст] : революція у вашій школі, що назавжди змінить освіту : пер. з англ. / Кен Робінсон, Лу Ароніка ; [наук. ред. М. Товкало]. - 2-ге вид. - Львів : Літопис, 2018. - 255 с. - Ім. покажч.: с. 251-255.

Теоретико-методичні засади побудови моніторингових систем оцінювання якості загальної середньої освіти [Текст] : монографія / О. І. Ляшенко, Т. О. Лукіна, Ю. О. Жук [та ін.] ; НАПН України, Ін-т педагогіки. - Київ : КОНВІ ПРІНТ, 2018. - 159 с. - Містить бібліогр.

Шкільна освіта в різних країнах світу [Текст] / [авт.-упоряд. О. С. Казачінер ; голов. ред. Любченко О. С.]. - Харків : Основа, 2019. - 93, [1] с. - (Серія „Бібліотека журналу „Англійська мова та література” ; вип. 1(193)). - Бібліогр.: с. 94.


ЕТНОГРАФІЯ. ФОЛЬКЛОР


Винничук, Юрій Павлович. Легенди Львова [Текст] / Юрій Винничук ; [голов. ред. О. В. Красовицький]. - Харків : Фоліо, 2018. - 411, [1] с. : іл.

Греймас, Альгірдас Юлюс. Про богів та людей [Текст] / Альгірдас Юлюс Греймас ; [наук. ред. Л. К. Вахніна ; пер. з лит. В. Просцевічуса]. - Київ : Києво-Могилян. акад., 2018. - 460, [1] с., [16] с. іл. - Бібліогр.: с.451-452.

Россі, Паоло. Їсти. Потреба, бажання, одержимість [Текст] : пер. з італ. / Паоло Россі ; [ред. О. Попова]. - Львів : Вид-во Анетти Антоненко, 2018. - 151 с. - Ім. покажч.: с.147-150.

Стражний, Олександр Сергійович. Український менталітет: ілюзії – міфи – реальність [Текст] / Олександр Стражний ; [Нац. ун-т „Києво-Могилян. акад.” та ін.]. - Вид. 2-ге. - Київ : ДУХ І ЛІТЕРА, 2017. - 455 с. : іл. - Бібліогр.: с. 445-448.

Тисяча і одна ніч [Текст] : вибр. казки : [для мол. та серед. шк. віку] / передм. і пер. з араб. Є. О. Микитенка ; мал. І. А. Вишинського. - 2-ге вид. - Київ : Веселка, 2017. - 196, [2] с., [12] с. іл.

Фіцич, Наталка. Культ предків [Текст] : нетурист. звичаї України / Наталка Фіцич ; [голов. ред. О. В. Красовицький ; фот. Р. Альмухамедова та ін.]. - Харків : Фоліо, 2017. - 167, [2] с. : іл.

Чумарна, Марія Іванівна. Цей казковий світ. Таємниці рідного краю [Текст] : [для дітей мол. і серед. шк. віку] / Марія Чумарна ; [упоряд. М. І. Чумарна ; ред. Л. Дячишин]. - Львів : Світ, 2018. - 155 с. : іл. - ISBN 978


МАТЕМАТИКА ТА  ПРИРОДНИЧІ НАУКИ


Брайсон, Білл. Коротка історія майже всього на світі [Текст] : від динозаврів і до космосу : пер. з англ. / Білл Брайсон ; [голов. ред. О. Дубчак]. - Київ : Наш формат, 2018. - 468 с. - ISBN 978-617-7513


ЕКОЛОГІЯ


Директива ЄС щодо всеохоплюючого запобігання і контролю забруднень [Текст] / [Всеукр. екол. ліга, Центр екол. освіти та інформації ; голов. ред. Тимочко Т. В.]. - Київ : СТ-Друк, 2018. - 23 с. - (Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги) (Серія „Європейська інтеграція” ; №4 (172)). - 16-74.

Колберт, Елізабет. Шосте вимирання [Текст] : неприрод. історія : пер. з англ. / Елізабет Колберт ; [наук. ред. І. Загороднюк]. - Київ : Наш формат, 2017. - 279, [1] с. : іл. - (Світоглядна література). - Біліогр.: с.268-278.

Стратегія сталого розвитку України до 2030 року (проект) [Текст] / [Всеукр. екол. ліга, Центр екол. освіти та інформації ; голов. ред. Тимочко Т. В.]. - Київ : СТ-Друк, 2018. - 43 с. - (Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги) (Серія „Збалансований розвиток” ; №5 (173)). - 16-74.

Сучасний стан та проблеми поводження з відходами в Україні [Текст] / [Всеукр. екол. ліга, Центр екол. освіти та інформації ; голов. ред. Тимочко Т. В.]. - Київ : СТ-Друк, 2018. - 28 с. - (Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги) (Серія „Стан навколишнього середовища” ; №3 (171)). - Містить бібліогр. - 16-74.


МАТЕМАТІКА


Бенджамін, Артур. Магія математики [Текст] : як знайти х і навіщо це потрібно : [пер. з англ.] / Артур Бенджамін ; [голов. ред. В. Александров]. - Київ : КМ-БУКС, 2018. - 349, [1] с. : іл.

Кузякін, Кузько. #щотакематематика? [Текст] : [для дітей шк. віку] / Кузько Кузякін ; [голов. ред. Л. М. Гуменна ; худож. К. Кузякін]. - Харків : Юнісофт, 2018. - 113 с. : іл. - (Найкращий подарунок). - Бібліогр.: с. 113.


АСТРОНОМІЯ


Гальфар, Кристоф. Всесвіт на долоні [Текст] : подорож крізь простір, час та за їхні межі : [пер. з англ.] / Кристоф Гальфар ; [наук. ред. О. Патока]. - 2-ге вид. - Київ : Якабу паблішинг, 2018. - 309, [1] с. - Містить бібліогр. - Покажч.: с. 301-310.

Тайсон, Ніл Деграсс. Астрофізика для тих, хто цінує час [Текст] : пер. [з англ.] / Ніл Деграсс Тайсон ; [голов. ред. В. Александров]. - Київ : КМ-БУКС, 2018. - 197, [2] с. - Містить бібліогр. – Покажч.: с. 190-198.

Фріт, Алекс. 100 фактів про космос [Текст] : пер. з англ. / Алекс Фріт, Еліс Джеймс, Джером Мартін ; іл. Ф. Маріані, Ш. Нільсена. - Київ : Книголав, 2018. - 126 с. : іл. - (Дитяча полиця). - Покажч.: с. 124-126.


ФІЗИКА


Потерянко, Юлія. Марія Кюрі [Текст] / Юлія Потерянко ; [іл. О. Марчишина]. – Київ : ІРІО, 2018. - 169 с. : іл. - (Видатні особистості. Біографічні нариси для дітей). - Бібліогр.: с. 169.

Сегре, Джіно. Звичайні генії [Текст] : як два диваки творили сучас. науку : [пер. з англ.] / Джіно Сегре ; [ред. О. Телемко]. - Київ : К.І.С., 2017. - 389 с. : іл. - Бібліогр.: с. 355-364. - Абетк. покажч.: с.365-389.


ПАЛЕОНТОЛОГІЯ


Девідсон, Сюзанна. Атлас динозаврів [Текст] : [для серед. і старш. шк. віку] : пер. з англ. / Сюзанна Девідсон, Стефані Тернбул, Лаура Паркер. - Київ : КМ-БУКС, 2018. – 143 с. : іл. - Алф. покажч.: с. 141-143.


БОТАНІКА


Сухомлин, Марина Миколаївна. Гриби України [Текст] : атлас-довідник / М. М. Сухомлин, В. В. Джаган ; [наук. ред. В. П. Гелюта]. - 2-ге вид., випр. і доповн. – Київ : КМ-БУКС, 2018. - 239 с. : іл. - Бібліогр.: с. 232-233. – Алф. покажч.: с. 234-239.


ЗООЛОГІЯ


Банфі, Крістіна М. Від тиранозавра до півня! [Текст] : велика кн. еволюції тварин : [пер. з англ.] / Крістіна М. Банфі, Крістіна Перабоні, Ріта Мабель Ск’яво ; [голов ред. О. С. Кандиба ; іл. Р. Г. Мори]. - Харків : Віват, 2018. - 39 с. : іл.

Кірні, Брендан. Подорож до дивовижного світу тварин [Текст] : [для дітей мол. шк. віку : пер. з англ.] / Брендан Кірні ; текст та дослідж. А. Клейбурн. - Харків : Ранок, 2018. - 63 с. : іл. - Алф. покажч.: с.62-63.


МЕДИЧНІ НАУКИ


Бредесен, Дейл. Альцгеймер – не вирок! [Текст] : ReCODE: перша програма лікування й профілактики спаду когнітив. функцій : пер. з англ. / Дейл Бредесен ; [наук. ред. О. Бершадська]. - Київ : Форс Україна, 2018. - 334 [1] с. : іл. - Містить бібліогр.

Грегер, Майкл. Як не померти передчасно [Текст] : їжа, яка відвертає та лікує хвороби : [пер. з англ.] / Майкл Грегер, Джин Стоун ; [голов. ред. В. Александров]. - Київ : КМ-БУКС, 2018. - 511 с. - Предм. покажч.: с. 501-511.

Ільїна, Світлана Іванівна. Здоров’я на вашому столі [Текст] : пер. з рос. / Світлана Ільїна. - Київ : Медицина, 2018. - 335 с. - Бібліогр.: с. 334-335.

Кайку, Мічіо. Майбутнє розуму [Текст] : наук. спроби осягнути, вдосконалити і підсилити інтелект : пер. з англ. / Мічіо Кайку ; [наук. ред. І. Вакарчук, В. Федоренко]. – Львів : Літопис, 2017. - 407 с. : іл. - Бібліогр.: с. 399-400. – Ім. покажч.: с. 401-407.

Сакс, Олівер. Чоловік, який сплутав дружину з капелюхом та інші історії з лікарської практики [Текст] : пер. з англ. / Олівер Сакс ; [наук. ред. А. Карачевський]. - Київ : Наш формат, 2017. - 287, [1] с.

Стеблюк, Всеволод. Синдром АТО [Текст] : нотатки „Айболіта” / Всеволод Стеблюк ; [Нац. ун-т Києво-Могилян. акад. та ін.]. - Київ : ДУХ І ЛІТЕРА, 2017. - 287 с., [16] с. іл. : іл.

Стороженко, Галина Валеріївна. Людина та її тіло [Текст] : [для дітей мол. шк. віку] / Галина Стороженко ; [ред. Ю. Каспарова]. - Харків : Ранок, 2018. - 62, [1] с. : іл. - (Пізнаємо та досліджуємо). - Предм. покажч.: с. 62.


МАШИНОБУДУВАННЯ. ТЕХНІКА В ЦІЛОМУ


Аккерман, Галя. Пройти крізь Чорнобиль [Текст] : пер. з фр. / Галя Аккерман ; [голов. ред. С. Головко]. - Київ : Либідь, 2018. - 167 с. : іл. - Містить бібліогр.

Маккалоу, Девід. Брати Райти [Текст] : [пер. з англ.] / Девід Маккалоу ; [голов. ред. В. Александров]. - Київ : КМ-БУКС, 2018. - 255 с., [48] с. іл. - Алф. покажч.: с.248-255.

Новеллі, Лука. Тесла та машина на космічній енергії [Текст] : [пер. з італ.] / Лука Новеллі. - Київ : К.І.С., 2018. - 111 с. : іл.

Панасов, Ігор. Леонід Каденюк [Текст] / Ігор Панасов ; [ред. О. Доничева ; іл. М. Мороз]. - Київ : ІРІО, 2018. - 124, [1] с. : іл. - (Видатні українці. Люди, які творили історію). - Бібліогр.: с. 124-125.

Промахов, Олег. Ігор Сікорський [Текст] / Олег Промахов ; [ред. О. Гнатюк ; іл. О. Марчишина]. - Київ : ІРІО, 2018. - 125 с. : іл. - (Видатні українці. Люди, які творили історію). - Бібліогр.: с. 116-117.

Сучасний стан та проблеми поводження з відходами в Україні [Текст] / [Всеукр. екол. ліга, Центр екол. освіти та інформації ; голов. ред. Тимочко Т. В.]. - Київ : СТ-Друк, 2018. - 28 с. - (Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги) (Серія „Стан навколишнього середовища” ; №3 (171)). - Містить бібліогр. - 16-74.

Тесла, Нікола. Мої винаходи [Текст] : автобіографія : пер. з англ. / Нікола Тесла ; [голов. ред. М. Савка]. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2018. - 124, [6] с. : іл.

Форд, Генрі. Моє життя та робота [Текст] : пер. з англ. / Генрі Форд ; [наук. ред. А. Головенко, В. Кириченко]. - 7-ме вид. - Київ : Наш формат, 2018. - 336, [4] с. : іл.


СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО. ЗЕМЛЕРОБСТВО. ТВАРИННИЦТВО. ПОЛЮВАННЯ. МИСЛИВСТВО. РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО


Собецька, Наталія Григорівна (1951). Цілющі рослини Італії та України в народній медицині, косметиці, кулінарії [Текст] / Н. Г. Собецька ; [голов. ред. І. Л. Андрієвська, Т. В. Майданович]. - Київ : Криниця, 2007. - 201 с. : іл. - Бібліогр.: с. 195. – Алф. покажч.: с. 7-8.


ОРГАНІЗАЦІЯ ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ ЗВ’ЯЗКУ, ТРАНСПОРТУ, ТОРГІВЛІ, ПОЛІГРАФІЇ. БУХГАЛТЕРСЬКА СПРАВА, РАХІВНИЦТВО. ПАБЛІК РІЛЕЙШНЗ. ЗВ’ЯЗОК З ГРОМАДСЬКІСТЮ


Коттер, Джон П. Настанови Мацушіти [Текст] : уроки від найвидатнішого підприємця XX ст. : [пер. з англ.] / Джон П. Коттер ; [голов. ред. А. А. Клімов]. - Харків : Фабула, 2018. - 318, [1] с., [32] с. іл. - Містить бібліогр. – Покажч.: с. 311-318.


МИСТЕЦТВО


Гомперц, Вілл. Думай як митець і живи на повну [Текст] : пер. з англ. / Вілл Гомперц ; [відп. ред. О. Михед] . - Київ : ArtHuss, 2018. - 175 с. : іл. - На обкл. назва „Думай як митець”.

Найден, Олександр Семенович (доктор мистецтвознавства). Міф. Фольклор. Форма. Образ [Текст] / О. С. Найден. - Київ : [б. в.], 2017. - 314 с. : іл. - Містить бібліогр.

FLASHBACK. Українське медіа-мистецтво 1990-х [Текст] = FLASHBACK. Ukrainian media art of the 1990s : [кат. вист., Київ, 1 берез.-6 трав. 2018 р. / ред. Х. Редько та ін.]. - Київ : Мист. Арсенал, 2018. - 180 с. : іл. - Текст укр., англ.


ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО


Владимирська, Ганна Овсіївна. Мистецтво розуміти Мистецтво [Текст] : артмісія: від імпресіонізму до абстракції / Ганна Владимирська ; [ред. О. Клименко]. - Київ : Перун, 2017. - 279, [2] с., [120] с. іл.

Гомперц, Вілл. Що це взагалі таке? [Текст] : 150 років сучас. мистецтва в одній пілюлі : пер. з англ. / Вілл Гомперц ; [відп. ред. О. Михед]. - Київ : ArtHuss, 2017. - 475, [8] с. : іл.

Квінн, Бріджит. Неймовірні [Текст] : п’ятнадцять жінок, які творили мистецтво та історію : пер. з англ. / Бріджит Квінн ; [відп. ред. О. Михед] ; іл. Л. Конгдон. - Київ : ArtHuss, 2018. - 222 с. : іл. - (UkrainianArtBook). - Бібліогр.: с. 217-218.

Козлов, Григорій. Замах на мистецтво [Текст] : арт-детектив : пер. з рос. / Григорій Козлов ; [відп. ред. О. Михед]. - Київ : ArtHuss, 2018. - 355 с. : іл.


ЖИВОПИС


Гаврош, Олександр Дюлович. Таємниця Ерделі [Текст] / Олександр Гаврош ; [голов. ред. Б. Будний]. - Тернопіль : Навч. кн. - Богдан, 2018. - 249 с. : іл.

Пажак, Фредерік. Ван Гог. Іскріння [Текст] : [пер з фр.] / Фредерік Пажак. - Київ : Нора-Друк, 2018. - 264, [3] с. : іл.

Росоловська, Алла. Леонардо да Вінчі [Текст] / Алла Росоловська ; [ред. О. Березніченко ; іл. В. Олешко]. - Київ : ІРІО, 2018. - 223 с. : іл. - (Видатні особистості. Біографічні нариси для дітей). - Бібліогр.: с. 218.

Сміт, Деніел. Думати, як Леонардо да Вінчі [Текст] : [пер. з англ.] / Деніел Сміт ; [голов. ред. В. Александров]. - Київ : КМ-БУКС, 2018. - 222 с. - Бібліогр.: с. 223.

Топська, Неллі. Сергій Васильківський [Текст] : [для дітей серед. та старш. шк. віку] / Неллі Топська. - Київ : Книжк. база „Альфа”, 2018. - 63 с. : іл.


ГРАФІКА


Гутник, Людмила Миколаївна. Український кіноплакат 1947-1994 років з фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського [Текст] : наук. кат. / Людмила Гутник ; [відп. ред. Г. М. Юхимець ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського]. - Київ : Академперіодика, 2018. - 573, [2] с., [104] с. іл. - Містить бібліогр. – Покажч.: с. 455-565.


МУЗИКА


Брояко, Надія Богданівна. Теорія і практика бандурного виконавства [Текст] : навч. посіб. / Н. Б. Брояко ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. - Київ : Ліра-К, 2017. - 195 с. - Бібліогр.: с. 191-195.

Корній, Лідія Пилипівна. Історія української музичної культури від давнини до початку ХХ століття [Текст] / Лідія Корній ; [ред. Л. А. Гнатюк]. - Київ : Муз. Україна, 2018. - 362, [1] с. - Бібліогр.: с.350-353. - Ім. покажч.: с. 354-362.

Музичне мистецтво України [Текст] : (питання історії, питання педагогіки, питання виконавства, муз. мистецтво в твор. персоналіях) : колект. монографія / [Афанасьєва Е. Ю., Бакало Л. К., Бондаренко А. І. та ін. ; ред.-упоряд. Н. М. Кречко] ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. - Київ : Ліра-К, 2017. - 202 с. - Містить бібліогр.

Остапенко, Лариса Вікторівна. Методика дитячого вокально-інструментального (бандурного) навчання [Текст] : практикум / Л. В. Остапенко, А. А. Іваниш ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. - Київ : Ліра-К, 2017. - 111 с. - Бібліогр.: с. 106-111.

Остапенко, Лариса Вікторівна. Методологія мистецької освіти [Текст] : практикум для студентів ф-ту муз. мистецтва / Л. В. Остапенко ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. - Київ : Ліра-К, 2017. - 143 с. - Бібліогр.: с. 141-143.

Постой, Григорій Григорович. Естрадно-джазовий оркестр [Текст] : теорія та практика : навч. посіб. [для студентів ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації] / Г. Г. Постой ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. - Київ : Ліра-К, 2017. - 147 с. : ноти. - Бібліогр.: с. 143.

Силка, Оксана Захарівна. Бандури пісня недоспівана..., або Суспільний виклик Михайла Злобинця [Текст] / Оксана Силка, Лариса Синявська ; [наук. ред. О. П. Реєнт] ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького [та ін.]. - Черкаси : Гордієнко Є. І., 2017. - 244 с. : іл. - Містить бібліогр.

Топська, Неллі. Максим Березовський [Текст] : [для дітей серед. та старш. шк. віку] / Неллі Топська. - Київ : Книжк. база „Альфа”, 2018. - 63 с. : іл.

Топська, Неллі. Артемій Ведель [Текст] : [для дітей серед. та старш. шк. віку] / Неллі Топська. - Київ : Книжк. база „Альфа”, 2018. - 63 с. : іл.

Тормахова, Вероніка Миколаївна. Українська естрадна музика і фольклор: взаємопроникнення і синтез [Текст] : монографія / В. М. Тормахова ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. - Київ : Ліра-К, 2017. - 203 с. : ноти. - Бібліогр.: с. 156-165.

Українські джазові стандарти [Ноти] = Ukrainian Jazz Standarts : зб. джаз. п’єс / Київ нац. ун-т культури і мистецтв ; [упоряд. та заг. ред. І. М. Закус]. - Київ : Ліра-К, 2017. – 98 с.


КІНЕМАТОГРАФІЯ. КІНОМИСТЕЦТВО. КІНОФІЛЬМИ


Сердюк, Марія. Чарлі Чаплін [Текст] / Марія Сердюк ; [ред. О. Завірюха ; іл. Є. Васильєвої]. - Київ : ІРІО, 2018. - 143 с. : іл. - (Видатні особистості. Біографічні нариси для дітей). - Бібліогр.: с. 129.

Роговцева, Ада Миколаївна. Прості речі [Текст] : вісім розмов з Адою Роговцевою / [Роговцева А. М. ; текст Т. Терен, А. Липківської ; голов. ред. І. Осадчук ; фот. О. Степанков-Ткаченко]. - Київ : Пабулум, 2018. - 260, [1] с. : фот. - На тит. арк. авт. не зазнач.


ТЕАТР. СЦЕНІЧНЕ МИСТЕЦТВО. ДРАМАТИЧНІ ВИСТАВИ


Коломієць, Ростислав Григорович. Лесь Курбас [Текст] / Р. Коломієць. - Харків : Факт, 2018. - 119, [2] с.


МОВА. МОВОЗНАВСТВО


Андерсон, Кріс. Успішні виступи на TED [Текст] : рецепти найкращих спікерів : пер. з англ. / Кріс Андерсон ; [голов. ред. О. Дубчак]. - 3-тє вид. - Київ : Наш формат, 2018. - 249, [1] с.

Голвей, Террі. Слова, що лунають крізь час [Текст] : найважливіші в історії людства промови, які змінили наш світ : [пер. з англ.] / Террі Голвей ; [голов. ред. В. Александров] ; передм. Л. Лефема. - Київ : КМ-БУКС, 2018. - 479 с. - Бібліогр.: с. 477-479.

Стус, Таня. Письмонавтика [Текст] : [курс літератур. творчості для дітей : для мол. та серед. шк. віку] / Таня Стус ; намалювала А. Іваненко. - Київ : Пабулум, 2017. - 142, [1] с. : іл. - Бібліогр.: с. 137. – Алф. покажч.: с. 138-142.


ЛІНГВІСТИКА. МОВОЗНАВСТВО. МОВИ


Авраменко, Олександр Миколайович. 100 експрес-уроків української [Текст] . [Ч. 1] / Олександр Авраменко. - Київ : Книголав, 2018. - 191 с. : іл.

Авраменко, Олександр Миколайович. 100 експрес-уроків української [Текст] . Ч. 2 / Олександр Авраменко. - Київ : Книголав, 2018. - 191 с. : іл.

Жолдак, Богдан Олексійович. Під зіркою Лукаша [Текст] / Богдан Жолдак ; [ред. К. Сінченко ; Нац. ун-т „Києво-Могилян. акад.” та ін.]. - Київ : ДУХ І ЛІТЕРА, 2018. - 318, [1] с. : іл.

Зубков, Микола Григорович. Норми й культура української мови фахової спрямованости [Текст] : [навч. посіб. для студентів усіх спец.] : присвяч. 90-річчю ухвалення собор. (харків.) правопису / Микола Зубков. - Київ : Арій, 2018. - 607 с. - Бібліогр.: с. 600-602.

Полякова, Людмила Олександрівна. Український орфографічний словник [Текст] : з грамат. табл. + корот. правопис. комент. : 80000 слів / Л. О. Полякова. - 2-ге вид., доповн. - Харків : Торсінг плюс, 2017. - 491 с.

Содомора, Андрій. Історія одного перекладу, або Моя перша книжка [Текст] / Андрій Содомора ; [ред. М. Прихода]. - Львів : Літопис, 2017. - 291 с. : іл. - Текст укр., давньогрец.

Таланов, Олег Степанович. Українсько-турецький розмовник [Текст] / Олег Таланов ; [голов. ред. Р. Стасюк]. - Київ : Арій, 2017. - 191 с.

Яковлева, Антоніна Миколаївна. Сучасний тлумачний словник української мови [Текст] : 55000слів / А. М. Яковлева, Т. М. Афонська. - Харків : Торсінг , 2017. - 670 с.

Ярещенко, Артур Петрович. Сучасний фразеологічний словник української мови [Текст] / [Ярещенко А. П., Бездітко В. І., Козир О. В.]. - Харків : Торсінг , 2018. - 639 с. - (Словники). - На тит. арк. авт. не зазнач. - Бібліогр.: с. 15-25.


ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО


Бойченко, Олександр. Мої серед чужих [Текст] : чит. путівник для дітей старш. шк. та мол. студент. віку / Олександр Бойченко ; [ред. О. Бойченко]. - Вид. 2-ге. - Чернівці : Книги - XXI, 2017. - 317, [2] с

Вздульська, Валентина. Вільям Шекспір [Текст] / Валентина Вздульська ; [іл. М. Мороз]. - Київ : ІРІО, 2018. - 142, [1] с. : іл. - (Видатні особистості. Біографічні нариси для дітей). - Бібліогр.: с. 132-133.

Дірборн, Мері. Гемінгвей [Текст] : пер. з англ. / Мері Дірборн ; [голов. ред. О. Дубчак] . - Київ : Наш формат, 2018. - 639, [1] с. - Бібліогр.: с. 634-640.

Друль, Орест Романович. Ворохтаріум [Текст] : Друль – Андрухович – Бойченко: літературний тріалог з діалогом і монологами / О. Друль, Ю. Андрухович, О. Бойченко ; [голов. ред. І. Осадчук]. - Київ : Пабулум, 2018. - 239 с. - Ім. покажч.: с. 224-235.

Забужко, Оксана Стефанівна. Notre Dame d'Ukraine. Українка в конфлікті міфологій [Текст] / Оксана Забужко. - Вид. 3-тє. - Київ : КОМОРА, 2018. - 655 с. - Містить бібліогр. – Покажч. імен: с. 647-655.

Згадай мене, брате! Тарас Шевченко в контексті свого часу [Текст] / [авт.-упоряд. Ю. О. Іванченко]. - Київ : Парлам. вид-во, 2018. - 431 с. : іл.

Кралюк, Петро Михайлович. Таємний агент Микола Гоголь, або Про що розповідає „Тарас Бульба” [Текст] / Петро Кралюк ; [голов. ред. М. Савка]. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2016. - 166, [2] с. - Бібліогр.: с. 166-167.

Поліщук, Ярослав Олексійович. Гібридна топографія [Текст] : місця й не-місця в сучас. укр. літ / Ярослав Поліщук. - Чернівці : Книги - XXI, 2018. - 270, [1] с. - Бібліогр.: с. 268.

Семків, Ростислав Андрійович. Як писали класики [Текст] : поради, перевірені часом / Ростислав Семків ; [голов. ред. І. Осадчук] . - Київ : Пабулум, 2016. - 236 с.

Семків, Ростислав Андрійович. [Як читати класиків] [Текст] / [Ростислав Семків ; голов. ред. І. Осадчук]. - Київ : Пабулум, 2018. - 278 с. - На тит. арк. авт. не зазнач.

Синюк, Сергій Ярославович. Улас Самчук: ескізи до творчого портрета [Текст] / Сергій Синюк ; [голов. ред. Б. Будний] . - Тернопіль : Навч. кн. - Богдан, 2018. - 288, [2] с.

Слабошпицький, Михайло Федотович. Тіні в дзеркалі [Текст] : про час і про людей: те, чого ви не прочитаєте в історії літ. : [спогади] / Михайло Слабошпицький ; [видавн. рада: В. Брюховецький та ін.]. - Київ : Ярославів Вал, 2018. - 733, [2] с. : іл. - Ім. покажч.: с. 718-733.

Соловей, Елеонора Степанівна. Притча про поетів [Текст] : ще чотири мал. еврист. повісті : трохи спогадів / Елеонора Соловей ; [Нац. ун-т „Києво-Могилян. акад.” та ін.]. - 2-ге вид. - Київ : Дух і літера, 2018. - 279 с. : іл. - Містить бібліогр. – Ім. покажч.: с. 272-279.

Стус, Дмитро Васильович. Василь Стус: життя як творчість [Текст] / Дмитро Стус ; [ред. Т. Щербаченко ; Нац. ун-т „Києво-Могилян. акад.” та ін.]. - 4-те вид. - Київ : Дух і літера, 2018. - 377, [2] с., [48] с. - (Бібліотека спротиву, бібліотека надії). - Містить бібліогр. – Алф. покажч.: с. 369-378.

Українка, Леся (1871-1913). Листи, 1898-1902 [Текст] / Леся Українка ; [упоряд. В. А. Прокіп; наук. ред. Л. Мірошниченко]. - Київ : КОМОРА, 2017. - 540, [1] с., [24] с. іл. - (Persona). - Покажч. адресатів: с. 531-532.

Українка, Леся (1871-1913). Листи, 1903-1913 [Текст] / Леся Українка ; [упоряд. Прокіп В. А. ; наук. ред. Л. Мірошниченко]. - Київ : КОМОРА, 2018. - 733 с., [24] с. іл. - (Persona). - Покажч. адресатів: с. 694-696. - Ім. покажч.: с.697-722.

Унамуно, Мігель де (1864-1936). Життя Дон Кіхота і Санчо [Текст] : за розповіддю Мігеля де Сервантеса Сааведри, яку пояснює і коментує Мігель де Унамуно : пер. з ісп. / Мігель де Унамуно ; за ред. О. Пронкевича, О. Фешовця. - Львів : Астролябія, 2017. - 479 с. - (Українська філософська бібліотека ; т. 23). - Містить бібліогр. – Предм.-ім. покажч.: с. 466-476.

Шевченко, Тарас Григорович. Щоденні записки (журнал) Тараса Шевченка [Текст] / [Т. Г. Шевченко] ; за ред. С. Єфремова ; [передм. В. Пахаренка] ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Черкас. наук. центр шевченкознав. дослідж., Нац. заповідник „Батьківщина Т. Шевченка”. - Репр. відтворення вид. 1927 р. - Черкаси : Третяков О. М., 2018. - 847 с., [6] арк. іл. - На тит. арк. авт. не зазнач. - Покажч. ім.: с.825-843.


ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН


Абигнейл, Фрэнк. Поймай меня, если сможешь [Текст] : реал. история самого неуловимого мошенника за всю историю преступлений / Фрэнк Абигнейл ; [пер. с англ. А. В. Филонова]. - Москва : Э, 2018. - 379, [1] с.

Альєнде, Ісабель. Там, за зимою [Текст] : [роман] / Ісабель Альєнде ; пер. з ісп. С. Борщевського. - Львів : Вид-во Анетти Антоненко, 2018. - 300, [1] с.

Амаду, Жоржі (1912-2001). Дона Флор та двоє її чоловіків [Текст] : [роман] / Жоржі Амаду ; пер. з португ. К. Скальської ; [післямова Ж. Уба]. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2018. - 759, [2] с.

Аткінсон, Кейт. За лаштунками в музеї [Текст] : [роман] / Кейт Аткінсон ; пер. з англ. Я. Стріхи. - Київ : Наш формат, 2018. - 349, [1] с.

Баррі, Джеймс Метью. Пітер Пен [Текст] : повна версія : [для дітей серед. шк. віку] / Дж. М. Баррі ; [пер. з англ. Н. Косенко ; іл. В. Харченка]. - Харків : ШКОЛА, 2018. - 223, [1] с. : іл. - (Дитячий бестселер). - ISBN

Бартш, Карина. Бирюзовая зима [Текст] : [роман] / Карина Бартш ; [пер. с нем. Д. Андреевой]. - Москва : АСТ, 2017. - 446, [1] с.

Баум, Лаймен Френк (1856-1919). Американські казки [Текст] : [для серед. шк. віку] / Лаймен Френк Баум ; пер. з англ. О. Негребецького ; іл. К. Лавра. - Київ : Знання, 2017. - 158, [1] с. : іл.

Бегбедер, Фредерик. Життя без краю [Текст] : [роман] / Фредерик Бегбедер ; [пер. з фр. Л. Кононовича]. - Київ : КМ-БУКС, 2018. - 317, [2] с.

Бегбедер, Фредерик. Французький роман [Текст] : [роман] / Фредерик Бегбедер ; [пер. з фр. Л. Кононовича]. - Київ : КМ-БУКС, 2017. - 254, [1] с.

Белль, Генріх. Груповий портрет з дамою [Текст] : [роман] / Генріх Белль ; [пер. з нім. Є. Поповича, Ю. Лісняка]. - Івано-Франківськ : Вавилон. б-ка, 2017. - 367 с.

Бернет, Френсіс Годгсон (1849-1924). Таємний сад [Текст] : роман : [для серед. шк. віку] / Френсіс Бернет ; пер. з англ. О. М. Мокровольського ; намалювала О. І. Тернавська. - Київ : РІДНА МОВА, 2018. - 299, [3] с. : іл.

Бойн, Джон. Хлопчик у смугастій піжамі [Текст] : [роман] / Джон Бойн ; пер. з англ. В. Шовкуна. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2018. - 184, [3] с.

Бредбері, Рей. Смерть – діло самотнє [Текст] : [роман] / Рей Бредбері ; [пер. з англ. В. Митрофанова]. - Тернопіль : Навч. кн. - Богдан, 2018. - 318, [1] с.

Бредбері, Рей. Щось лихе насуває [Текст] : [роман] / Рей Бредбері ; [пер. з англ. О. Короля]. - Тернопіль : Навч. кн. - Богдан, 2018. - 206, [1] с.

Бронте, Шарлотта (1816-1855). Джейн Ейр [Текст] : роман / Шарлотта Бронте ; пер. з англ. О. Ломакіної. - Київ : Знання, 2018. - 511 с.

Буковскі, Чарльз (1920). Жінки [Текст] : [роман] / Чарльз Буковскі ; [пер. з англ. Б. Превіра]. - Київ : КМ-БУКС, 2018. - 381, [1] с.

Булгаков, Михайло Опанасович. Собаче серце [Текст] : [повість] / Михайло Булгаков ; пер. з рос. С. Андрющенко. - Київ : Форс Україна, 2018. - 140, [1] с. : іл.

Вайльд, Оскар (1854-1900). Портрет Доріана Грея [Текст] : роман / Оскар Вайльд ; пер. з англ. О. Ломакіної ; [передм. авт.]. - Київ : Знання, 2018. - 255 с.

Валиуллин, Ринат Рифович. Где валяются поцелуи. Париж [Текст] : [роман] / Ринат Валиуллин. - Москва : АСТ, 2017. - 286, [1] с.

Валиуллин, Ринат Рифович. Легкомыслие [Текст] : [роман] / Ринат Валиуллин. - Москва : АСТ, 2017. - 285, [2] с.

Вербер, Бернар. Мурахи [Текст] : роман / Бернар Вербер ; пер. з фр. І. Серебрякової, В. Гусенок. - Львів : Terra Incognita, 2018. - 270, [1] с.

Верн, Жуль. Париж двадцятого століття [Текст] : роман / Жуль Верн ; пер. з фр. М. Абрамової. - Київ : Вид-во Жупанського, 2018. - 244, [2] с. : іл.

Віан, Борис. Осінь в Пекіні [Текст] : [роман] / Борис Віан ; пер. з фр. Є. Сарапіної ; [антипередм. Є. Сарапіної]. - Івано-Франківськ : Вавилон. б-ка, 2018. - 244, [3] с. : іл.

Вольф, Дебора А. Наследие Дракона [Текст] : роман / Дебора А. Вольф ; [пер. с англ. В. Гривиной]. - Харьков : Клуб семейн. досуга, 2018. - 476, [2] с.

Воннегут, Курт. Буфонада, або Більше не самотні [Текст] : [роман] / Курт Воннегут ; пер. з англ. Т. Некряч. - Івано-Франківськ : Вавилон. б-ка, 2018. - 180, [3] с., [2] арк. іл.

Вортон, Едіт (лауреат Пулітцерівської премії ; 1862-1937). Пора невинності [Текст] : [роман] / Едіт Вортон ; пер. з англ. Г. Гнедкової. - Київ : Знання, 2019. - 414 с.

Воттс, Пітер (1958). Сліпобачення [Текст] : [роман] / Пітер Воттс ; пер. з англ. А. Пітика, К. Грицайчук ; [передм. В. Арєнєва]. - Київ : Вид-во Жупанського, 2018. - 381, [1] с.

Вулф, Вірджинія. Флаш [Текст] : біогр. нарис : роман / Вірджинія Вулф ; пер. з англ. Н. Семенів ; [передм. І. Ніколайчук]. - Київ : О.К. Publishing, 2017. - 169, [1] с.

Гантер, Ерін. Коти-вояки. Сходить місяць [Текст] : [роман : для серед. шк. віку] / Ерін Гантер ; пер. [з англ.] К. Дудки, О. Українця. - Харків : АССА, 2018. - 301, [2] с.

Гантер, Ерін. Коти-вояки. Небезпечний шлях [Текст] : [роман : для серед. шк. віку] / Ерін Гантер ; пер. [з англ.] К. Дудки, О. Українця. - Харків : АССА, 2018. - 332, [3] с.

Гантер, Ерін. Коти-вояки. Північ [Текст] : [роман : для серед. шк. віку] / Ерін Гантер ; пер. [з англ.] К. Дудки, О. Українця. - Харків : АССА, 2019. - 316, [3] с.

Гарріс, Джоель Чандлер. Казки дядечка Римуса, або Оповідки про пригоди Братика Кролика, Братика Лиса та всіх-всіх-всіх [Текст] : [для дітей мол. та серед. шк. віку] / Джоель Гарріс ; [адапт. пер. (переказ) А. Бахмет] ; мал. В. Харченка. - Харків : ШКОЛА, 2017. - 174, [2] с. : іл.

Гарріс, Джоель Чандлер. Нові казки дядечка Римуса, або Братик Кролик, Братик Лис та всі-всі-всі повертаються [Текст] : [для дітей мол. та серед. шк. віку] / Джоель Гарріс ; [пер. з англ. О. Пугачової ; адапт. літератур. переказ Т. Вакуленко] ; мал. В. Харченка. - Харків : ШКОЛА, 2017. - 175, [1] с. : іл.

Гаррісон, А. С. А. Мовчазна дружина [Текст] : роман / Гаррісон А. С. А. ; пер. з англ. О. Лобастової. - Київ : КМ-БУКС, 2018. - 287 с.

Гарсія, Лорка Федеріко (1886-1936). Чотири короткі п’єси [Текст] / Федеріко Гарсія Лорка ; пер. з ісп. та передм. Д. І. Дроздовського. - Київ : ПУЛЬСАРИ, 2017. - 61, [1] с. : іл.

Гаусс, Карл-Маркус. Європейська абетка [Текст] : пер. з нім. / Карл-Маркус Гаусс. - Чернівці : Книги - XXI, 2017. - 188, [3] с.

Гейман, Ніл. Американські боги [Текст] : [роман] : авт. версія тексту / Ніл Гейман ; пер. з англ. Г. Герасим, О. Петіка. - Київ : КМ-БУКС, 2018. - 694, [1] с.

Гейман, Ніл. Зоряний пил [Текст] : [роман] / Ніл Гейман ; пер. з англ. Д. Кушніра. - Київ : КМ-БУКС, 2018. - 239 с.

Гейман, Ніл. Книга кладовища [Текст] : [роман] / Ніл Гейман ; пер. з англ. С. Філатової. - Київ : КМ-БУКС, 2018. - 350, [1] с.

Гейман, Ніл. Обережно, тригери! [Текст] : [зб. оповідань] / Ніл Гейман ; пер. з англ. М. Бакалова. - Київ : КМ-БУКС, 2018. - 366 с.

Гейман, Ніл. Скандинавська міфологія [Текст] / Ніл Гейман ; пер. з англ. М. Бакалова. - Київ : КМ-БУКС, 2018. - 255 с.

Гемінгвей, Ернест. По кому подзвін [Текст] : [роман] / Ернест Гемінгвей ; пер. з англ. А. Савенця. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2018. - 600, [1] с.

Гемінгвей, Ернест. Чоловіки без жінок та інші оповідання [Текст] / Ернест Гемінгвей ; пер. з англ. Г. Лелів. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2018. - 222, [2] с.

Георге, Нина. Музыка лунного света [Текст] : роман / Нина Георге ; [пер. с нем. С. Ардынской]. - Санкт-Петербург : Азбука, 2018. - 348, [2] с.

Гессе, Герман. Нарцис і Гольдмунд [Текст] : роман / Герман Гессе ; [пер. з нім. І. С. Андрієнко-Фрідріх ; післямова І. П. Мегели]. - Харків : Фоліо, 2017. - 381, [2] с.

Гессе, Герман. Сіддхартха [Текст] : роман / Герман Гессе ; [пер. з нім. О. П. Логвиненка ; післямова І. П. Мегели]. - Харків : Фоліо, 2017. - 157, [2] с.

Гоголь, Микола Васильович (1809-1852). Ніч напередодні Різдва [Текст] : [повість] / Микола Гоголь ; пер. з рос. О. Кобелецької. - Київ : Форс Україна, 2018. - 94, [1] с. : іл.

Гоголь, Микола Васильович. Тарас Бульба [Текст] : [повість] / Микола Гоголь ; пер. [з рос.] В. Шкляра. - Львів : Апріорі, 2017. - 134, [1] с., [16] с. іл.

Гоголь, Микола Васильович. Українські повісті [Текст] : найкращі пер. / Микола Гоголь ; [пер. з рос. М. Рильського, М. Зерова та ін. ; післямова В. Яременка]. - Вид. 4-те. - Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2019. - 605, [2] с. : іл.

Гокінг, Люсі. Джордж і блакитний супутник [Текст] : [роман : для серед. шк. віку] / Люсі Гокінг, Стівен Гокінг ; пер. з англ. Г. Лелів ; іл. Г. Парсонза. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2018. - 332, [3] с. : іл.

Гокінг, Люсі. Джордж і незламний код [Текст] : [роман : для серед. шк. віку] / Люсі Гокінг, Стівен Гокінг ; пер. з англ. Г. Лелів ; іл. Г. Парсонза. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2018. - 318, [1] с. : іл.

Госсейні, Халед. Ловець повітряних зміїв [Текст] : [роман] / Халед Госсейні ; [пер. з англ. К. Міхаліциної]. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2018. - 422, [2] с.

Госсінні, Рене (1926-1977). Пригоди малого Ніколя [Текст] : оповідання : [для мол. і серед. шк. віку] / Рене Госсінні, Жан-Жак Сампе ; пер. з фр. З. П. Борисюк, О. Я. Борисюк ; [худож. Ж.-Ж. Сампе] . - Київ : РІДНА МОВА, 2019. - 542, [1] с. : іл. - (Шедеври дитячої літератури рідною мовою). - Бібліогр.: с. 538-540.

Гранже, Жан-Кристоф. Кайкен [Текст] : [роман] / Жан-Кристоф Гранже ; [пер. с фр. А. Ратай, Е. Головиной]. - Санкт-Петербург : Азбука, 2017. - 380, [2] с.

Грасс, Гюнтер. Моє сторіччя [Текст] : роман / Гюнтер Грасс ; пер. з нім. Н. Сняданко. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2017. - 396, [1] с.

Грьонтведт, Ніна Елізабет. Суперліто [Текст] : [повість : для серед. шк. віку] / Ніна Е. Грьонтведт ; пер. з норвез. Н. Іваничук. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2018. - 343 с. : іл.

Грьонтведт, Ніна Елізабет. Happy End, попри все?. [Текст] : [повість : для серед. шк. віку] / Ніна Е. Грьонтведт ; пер. з норвез. Н. Іваничук. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2018. - 375 с. : іл.

Данте, Аліг’єрі. Божественна комедія [Текст] . [Ч. 1] : Пекло / Данте Аліг’єрі ; пер., упоряд., авт. передм. М. Стріха. - 2-ге вид. - Львів : Астролябія, 2017. - 349, [2] с. : іл.

Данте, Аліг’єрі. Божественна комедія [Текст] . [Ч. 2] : Чистилище / Данте Аліг’єрі ; пер., упоряд., авт. передм. М. Стріха. - 2-ге вид. - Львів : Астролябія, 2017. - 317, [2] с. : іл.

Данте, Аліг’єрі. Божественна комедія [Текст] . [Ч. 3] : Рай / Данте Аліг’єрі ; пер., упоряд., авт. передм. М. Стріха. - 2-ге вид. - Львів : Астролябія, 2017. - 365, [2] с. : іл.

Двинский, Андрей Вячеславович. Несвятая троица [Текст] : [роман] / Андрей Двинский. - Москва : АСТ, 2016. - 446, [2] с.

Джеймс, Питер. Кровная месть [Текст] : [роман] / Питер Джеймс ; [пер. с англ. Г. Крылова]. - Санкт-Петербург : Азбука, 2018. - 507, [1] с.

Джойс, Джеймс (1882-1941). Улісс [Текст] : [роман] / Джеймс Джойс ; пер. з англ. О. Тереха, О. Мокровольського ; [передм. Д. Вахніна]. - Київ : Вид-во Жупанського, 2018. - 755, [1] с. - Містить бібліогр.

Джордж, Элизабет. Всего одно злое дело [Текст] : [роман] / Элизабет Джордж ; [пер. с англ. А. С. Петухова]. - Москва : Э, 2017. - 764, [2] с.

ДіКамілло, Кейт. Пригоди мишеняти Десперо, а точніше – Історія про мишеня, принцесу, трохи супу та котушку ниток [Текст] : [повість : для мол. і серед. шк. віку] / Кейт ДіКамілло ; пер. з англ. В. Панченка ; худож. І. Олейніков. - Київ : РІДНА МОВА, 2018. - 202, [5] с. : іл.

Діккенс, Чарлз (1812-1870). Різдвяна пісня в прозі [Текст] : святвечір. оповідання з привидами / Чарлз Діккенс ; пер. з англ. М. Філоненко ; [іл. Ю. Ясінської]. - Київ : Форс Україна, 2018. - 141, [2] с. : іл.

Доббс, Майкл. Картковий будинок [Текст] : [роман] / Майкл Доббс ; [пер. з англ. Б. Превіра]. - Київ : КМ-БУКС, 2018. - 383 с.

Дойл, Артур Конан (1859-1930). Долина страху [Текст] : [повість] / Артур Конан Дойл ; [пер. з англ. Є. В. Тарнавського]. - Харків : Фоліо, 2018. - 183, [2] с.

Дойл, Артур Конан (1859-1930). Його прощальний уклін [Текст] : [повісті] / Артур Конан Дойл ; [пер. з англ. Є. В. Тарнавського]. - Харків : Фоліо, 2018. - 153, [2] с.

Дойл, Артур Конан (1859-1930). Скандал у Богемії [Текст] : [оповідання] / Артур Конан Дойл ; [пер. з англ. Є. В. Тарнавського]. - Харків : Фоліо, 2018. - 215, [2] с. Дойл, Артур Конан (1859-1930). Собака Баскервілів [Текст] : [повість] / Артур Конан Дойл ; [пер. з англ. Є. В. Тарнавського]. - Харків : Фоліо, 2018. - 187 с.

Дойл, Артур Конан (1859-1930). Спілка рудих [Текст] : оповідання : [для серед. шк. віку] / Артур Конан Дойль ; пер. з англ. В. Панченка ; худож. С. Позняк. - Київ : РІДНА МОВА, 2018. - 117, [2] с. : іл.

Дойл, Артур Конан (1859-1930). Спілка рудих [Текст] : [оповідання] / Артур Конан Дойл ; [пер. з англ. Є. В. Тарнавського]. - Харків : Фоліо, 2018. - 216, [2] с.

Дойл, Артур Конан. Шерлок Голмс [Текст] : [У 2 т.]. Т. 1 / Артур Конан Дойл ; пер.з англ. В. Панченка. - Вид. 2-ге. - Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2019. - 765, [2] с. : іл.

Драйзер, Теодор (1871-1945). Принц-злодій та інші оповідання [Текст] / Теодор Драйзер ; пер. з англ. [С. Торби, М. Косенко та ін.]. - Київ : Знання, 2019. - 286 с.

Дюма, Александр. Граф Монте-Крісто [Текст] : [роман] / Александр Дюма ; пер. з фр. Л. Кононовича. - Київ : Книголав, 2018. - 908, [1] с.

Желязни, Роджер. Ніч у самотньому жовтні [Текст] : [роман] / Роджер Желязни ; [пер. з англ. Д. Дьоміна]. - Тернопіль : Навч. кн. - Богдан, 2018. - 156 с.

Зануссі, Кшиштоф (лауреат премії імені С. Параджанова ; 1939). Час помирати [Текст] : спогади, роздуми, анекдоти / Кшиштоф Зануссі ; [пер. з пол. Л. В. Хворост]. - Харків : Фоліо, 2018. - 477, [1] с.

Кадзуо, Ішігуро. Похований велетень [Текст] : роман / Кадзуо Ішігуро ; пер. з англ. Т. Савчинської. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2018. - 369, [2] с.

Каллін, Мітч. Країна припливів [Текст] : [роман] / Мітч Каллін ; пер. з англ. Н. Гончар. - Івано-Франківськ : Вавилон. б-ка, 2018. - 167, [8] с. : іл.

Касдепке, Гжегож. Бон чи тон, або Гарні манери для дітей [Текст] : [оповідання для дітей мол. шк. віку] / Гжегож Касдепке ; [пер. з пол. Я. Івченко ; худож. Є. Поклевська-Козелло]. - Львів : Урбіно, 2017. - 144, [5] с. : іл.

Касдепке, Гжегож. Я не хочу бути принцесою [Текст] : [для дітей дошк. віку] / Гжегож Касдепке ; [пер. з пол. І. Андрущенка] ; мал. Е. Дзюбак. - Харків : ШКОЛА, 2017. - [30] с. : іл.

Кафка, Франц (1883-1924). Замок [Текст] : [роман] / Кафка ; [пер. з нім. та передм. Н. В. Сняданко]. - Харків : Фоліо, 2017. - 379 с.

Кафка, Франц (1883-1924). Оповідання [Текст] / Кафка ; [пер. з нім. Н. Сняданко, П. Таращука]. - Харків : Фоліо, 2017. - 121, [2] с.

Кафка, Франц (1883-1924). Процес [Текст] : [роман : пер. з нім.] / Кафка. - Харків : Фоліо, 2017. - 312, [2] с. - (Істини).

Кей, М. М. (1908-2004). Далекие Шатры [Текст] : [роман] / М. М. Кей ; [пер. с англ. М. Куренной]. - Санкт-Петербург : Азбука, 2018. - 988, [2] с.

Кіплінг, Редьярд (1865-1936). Кім [Текст] : роман / Редьярд Кіплінг ; пер. з англ. Є. Тарнавського. - Київ : Знання, 2018. - 335 с.

Кіплінг, Редьярд (1865-1936). Книга джунглів [Текст] / Редьярд Кіплінг ; пер. з англ. М. Головко. - Київ : Знання, 2017. - 207 с.

Кіплінг, Редьярд (1865-1936). Як і чому [Текст] : казки : [для дошк. та мол. шк. віку] / Редьярд Кіплінг ; пер. з англ. Л. Солонька ; мал. С. Артюшенка. - Київ : Веселка, 2018. - 109, [2] с. : іл.

Кларк, Мэри Хиггинс. Вся в белом [Текст] : [роман] / Мэри Хиггинс Кларк, Алафер Берк ; [пер. с англ. Ю. Р. Соколова]. - Москва : Эксмо, 2018. - 350 с.

Кларк, Мэри Хиггинс. Мелодия все звучит [Текст] : [роман] / Мэри Хиггинс Кларк ; [пер. с англ. М. В. Смирновой]. - Москва : Эксмо, 2018. - 382 с.

Ковелл, Крессида. Як приручити дракона [Текст] : [повість : для мол. і серед. шк. віку] / Крессида Ковелл ; [пер. з англ. А. І. Сагана ; іл. К. Ковелл]. - Київ : РІДНА МОВА, 2017. - 218, [4] с. : іл.

Ковелл, Крессида. Як розмовляти по-драконському [Текст] : [повість : для мол. і серед. шк. віку] / Крессида Ковелл ; [пер. з англ. А. І. Сагана ; іл. К. Ковелл]. - Київ : РІДНА МОВА, 2017. - 216, [7] с. : іл.

Ковелл, Крессида. Як стати піратом [Текст] : [повість : для мол. і серед. шк. віку] / Крессида Ковелл ; [пер. з англ. А. І. Сагана ; іл. К. Ковелл]. - Київ : РІДНА МОВА, 2017. - 217, [5] с. : іл.

Конопницька, Марія. Про краснолюдків і сирітку Марисю [Текст] : [повість-казка] / Марія Конопницька ; пер. з пол. Л. Андрієвської. - Київ : Знання, 2017. - 191 с.

Кортасар, Хуліо (1914-1984). Усі вогні – вогонь [Текст] : [оповідання] / Хуліо Кортасар ; пер. з ісп. Ю. Покальчука, С. Борщевського. - Львів : Вид-во Анетти Антоненко, 2018. - 158, [1] с.

Корчак, Януш (1878-1942). Кайтусь-чарівник ; Банкрутство малого Джека ; Коли я знову стану малим [Текст] : [романи] / Януш Корчак ; [пер. з пол. А. Павлишина]. - Київ : Знання, 2017. - 430 с.

Лагерлеф, Сельма (лауреат Нобелівської премії з літератури). Дивовижна подорож Нільса з дикими гусьми [Текст] : [для дітей мол. та серед. шк. віку] / Сельма Лагерлеф ; [переказ Н. Косенко] ; мал. В. Харченка. - Харків : ШКОЛА, 2018. - 220, [3] с. : іл.

Лі, Гарпер. Вбити пересмішника [Текст] : [роман] / Гарпер Лі ; [пер. з англ. Т. Некряч]. - Київ : КМ-БУКС, 2018. - 382, [1] с.

Ліндгрен, Астрід Анна Емілія. Детектив Блюмквіст здобуває славу [Текст] : повість : [для мол. та серед. шк. віку] / Астрід Ліндгрен ; пер. зі швед. О. Сенюк ; намалював О. Гапей. - Київ : РІДНА МОВА, 2017. - 230, [1] с. : іл.

Ліндгрен, Астрід Анна Емілія. Детектив Блюмквіст ризикує [Текст] : повість : [для серед. шк. віку] / Астрід Ліндгрен ; пер. зі швед. О. Сенюк ; намалював О. Гапей. - Київ : РІДНА МОВА, 2017. - 262, [1] с. : іл.

Ліндгрен, Астрід Анна Емілія. Діти з Бешкетної вулиці [Текст] : повість : [для старш. дошк. і мол. шк. віку] / Астрід Ліндгрен ; пер. зі швед. Г. Кирпи ; намалював О. Продан. - Київ : РІДНА МОВА, 2017. - 125, [1] с. : іл.

Ліндгрен, Астрід Анна Емілія. Калле Блюмквіст і Расмус [Текст] : повість : [для серед. шк. віку] / Астрід Ліндгрен ; пер. зі швед. О. Сенюк ; намалював О. Гапей. - Київ : РІДНА МОВА, 2017. - 262, [1] с. : іл.

Ліндгрен, Астрід Анна Емілія. Карлсон прилітає знов [Текст] : повість : [для мол. та серед. шк. віку] / Астрід Ліндгрен ; пер. зі швед. О. Сенюк ; худож. А. Джанік’ян. – Київ : РІДНА МОВА, 2018. - 133, [2] с. : іл. - (Класна

Ліндгрен, Астрід Анна Емілія. Лотта з Бешкетної вулиці [Текст] : повість : [для старш. дошк. і мол. шк. віку] / Астрід Ліндгрен ; пер. зі швед. Г. Кирпи ; намалював О. Продан. - Київ : РІДНА МОВА, 2017. - 70, [1] с. : іл.

Ліндгрен, Астрід Анна Емілія (1907-2002). Мадікен [Текст] : повість : [для ст. дошк. і мол. шк. віку]. Ч. 1 / Астрід Ліндгрен ; пер. зі швед. Г. Кирпи ; намалювала Н. Демидова. - Київ : РІДНА МОВА, 2017. - 118, [1] с. : іл.

Ліндгрен, Астрід Анна Емілія (1907-2002). Мадікен [Текст] : повість : [для ст. дошк. і мол. шк. віку]. Ч. 2 / Астрід Ліндгрен ; пер. зі швед. Г. Кирпи ; намалювала Н. Демидова. - Київ : РІДНА МОВА, 2017. - 78, [1] с. : іл.

Ліндгрен, Астрід Анна Емілія (1907-2002). Мадікен [Текст] : повість : [для ст. дошк. і мол. шк. віку]. Ч. 3 / Астрід Ліндгрен ; пер. зі швед. Г. Кирпи ; намалювала Н. Демидова. - Київ : РІДНА МОВА, 2017. - 116, [3] с. : іл.

Ліндгрен, Астрід Анна Емілія. Малий та Карлсон, що живе на даху [Текст] : повість : [для мол. і серед. шк. віку] / Астрід Ліндгрен ; пер. зі швед. О. Сенюк ; худож. А. Джанік’ян. - Київ : РІДНА МОВА, 2018. - 125, [2] с. : іл.

Ліндгрен, Астрід Анна Емілія. Ми всі з Гамірного [Текст] : повість : [для старш. дошк. і мол. шк. віку] / Астрід Ліндгрен ; пер. зі швед. О. Сенюк ; намалювала К. Дудник. - Київ : РІДНА МОВА, 2017. - 118, [1] с. : іл.

Ліндгрен, Астрід Анна Емілія. Міо, мій Міо [Текст] : повість : [для мол. і серед. шк. віку] / Астрід Ліндгрен ; пер. зі швед. О. Сенюк ; худож. В. Анікін. - Київ : РІДНА МОВА, 2018. - 125, [2] с.

Ліндгрен, Астрід Анна Емілія (1907-2002). Нові пригоди Карлсона, що живе на даху [Текст] : повість : [для мол. та серед. шк. віку] / Астрід Ліндгрен ; пер. зі швед. О. Сенюк ; худож. А. Джанік’ян. - Київ : РІДНА МОВА, 2018. - 157, [2] с. : іл.

Ліндгрен, Астрід Анна Емілія. Пеппі Довгапанчоха сідає на корабель [Текст] : повість : [для мол. та серед. шк. віку] / Астрід Ліндгрен ; пер. зі швед. О. Сенюк ; худож. А. Джанік’ян. - Київ : РІДНА МОВА, 2018. - 109, [2] с. : іл.

Ліндгрен, Астрід Анна Емілія. Пеппі Довгапанчоха у південних морях [Текст] : повість : [для мол. та серед. шк. віку] / Астрід Ліндгрен ; пер. зі швед. О. Сенюк ; худож. А. Джанік’ян. - Київ : РІДНА МОВА, 2018. - 93, [2] с. : іл.

Ліндгрен, Астрід Анна Емілія. Пеппі Довгапанчоха у південних морях [Текст] : повість : [для мол. та серед. шк. віку] / Астрід Ліндгрен ; пер. зі швед. О. Сенюк ; худож. А. Джанік’ян. - Київ : РІДНА МОВА, 2018. - 93, [2] с. : іл.

Ліндгрен, Астрід Анна Емілія (1907-2002). У Гамірному дуже весело [Текст] : повість : [для ст. дошк. і мол. шк. віку] / Астрід Ліндгрен ; пер. зі швед. О. Сенюк ; намалювала К. Дудник. - Київ : РІДНА МОВА, 2018. - 158, [1] с. : іл.

Ліндгрен, Астрід Анна Емілія. Усе про Карлсона, що живе на даху [Текст] : повісті : [для мол. та серед. шк. віку] / Астрід Ліндгрен ; пер. зі швед. О. Сенюк ; намалював А. Джанік’ян. - Київ : РІДНА МОВА, 2018. - 372, [3] с. : іл.

Ліндгрен, Астрід Анна Емілія. Ще про нас, дітей з Гамірного [Текст] : повість : [для старш. дошк. і мол. шк. віку] / Астрід Ліндгрен ; пер. зі швед. О. Сенюк ; намалювала К. Дудник. - Київ : РІДНА МОВА, 2017. - 142, [1] с. : іл.

Ліндгрен, Астрід Анна Емілія. Ще про нас, дітей з Гамірного [Текст] : повість : [для старш. дошк. і мол. шк. віку] / Астрід Ліндгрен ; пер. зі швед. О. Сенюк ; намалювала К. Дудник. - Київ : РІДНА МОВА, 2017. - 142, [1] с. : іл.

Май, Карл. Віннету І [Текст] : роман / Карл Май ; пер. з нім. Н. Сняданко. - Львів : Астролябія, 2017. - 590, [1] с. : іл.

Май, Карл. Віннету ІІ [Текст] : роман / Карл Май ; пер. з нім. Н. Сняданко. - Львів : Астролябія, 2017. - 573, [2] с. : іл.

Май, Карл. Віннету ІІІ [Текст] : роман / Карл Май ; пер. з нім. Н. Сняданко. – Львів : Астролябія, 2017. - 605, [2] с. : іл.

Мак’юен, Ієн. Амстердам [Текст] : [повість] / Ієн Мак’юен ; [пер. з англ. О. Смольницької]. - Київ : КМ-БУКС, 2018. - 222, [1] с.

Мак’юен, Ієн. Спокута [Текст] : [роман] / Ієн Мак’юен ; [пер. з англ. О. Смольницької]. - Київ : КМ-БУКС, 2018. - 413 с.

Мартен-Люган, Аньєс. Щастя в моїх руках [Текст] : роман / Аньєс Мартен-Люган ; пер. з фр. Л. Кононовича. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2018. - 247, [3] с.

Мартін, Джордж Р. Р. Битва королів [Текст] : [роман] / Джордж Р. Р. Мартін ; [пер. з англ. Н. Тисовської]. - Вид. 2-ге. - Київ : КМ-БУКС, 2017. - 863 с. : іл. - Друга кн. циклу „Пісня льоду й полум’я”.

Мартін, Джордж Р. Р. Танок драконів [Текст] : [роман] / Джордж Р. Р. Мартін ; [пер. з англ. Н. Тисовської]. - Київ : КМ-БУКС, 2018. - 1151 с. : іл.

Мартин, Чарльз. Дороги, которым нет конца [Текст] : [роман] / Чарльз Мартин ; [пер. с англ. К. Савельева]. - Москва : Э, 2017. - 345, [3] с.

Меландрі, Франческа (1964). Ева спить [Текст] : роман / Франческа Меландрі ; [пер. з італ. М. Прокопович]. - Київ : Нора-Друк, 2017. - 397, [2] с.

Мельничук, Аскольд. Посол мертвих [Текст] : [роман] / Аскольд Мельничук ; пер. з англ. Г. Яновської. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2018. - 295, [2] с.

Мілош, Чеслав. Долина Ісси [Текст] : [повість] / Чеслав Мілош ; пер. з пол. Н. Сидяченко ; [передм. Н. Сидяченко]. - Київ : Юніверс, 2018. - 230 с. - (Лауреати Нобелівської премії). - Містить бібліогр.

Митчелл, Дэвид (лауреат Букерівської премії). Голодный дом [Текст] : [роман] / Дэвид Митчелл ; [пер. с англ. А. Питчер]. - Санкт-Петербург : Азбука, 2018. - 253, [2] с.

Мозер, Ервін (1954-2017). Чудові історії на добраніч [Текст] : [для дітей віком від 4 р.] / Ервін Мозер ; пер. з нім. Н. Ваховської. - Вид. 2-ге. - Чернівці : Чорні вівці [та ін.], 2018. - 236, [1] с. : іл.

Монтгомері, Люсі-Мод. Ейвонлійські хроніки [Текст] : оповідання / Люсі-Мод Монтгомері ; пер. з англ. А. Вовченко. - Львів : Урбіно, 2018. - 189, [2] с.

Мэттьюс, Кэрол. Заветное место [Текст] : [роман] / Кэрол Мэттьюс ; [пер. с англ. Д. Лазаревой]. - Москва : Э, 2017. - 411, [1] с.

Мюссо, Гийом. Девушка из Бруклина [Текст] : [роман] / Гийом Мюссо ; [пер. с фр. Е. Кожевниковой, Г. Шариковой]. - Москва : Э, 2018. - 378, [1] с.

Несбьо, Ю (1960). Кров на снігу ІІ. Ще більше крові [Текст] : [роман] / Ю Несбьо ; [пер. з норвез. В. Чайковського]. - Харків : Фоліо, 2018. - 281, [1] с.

Несбьо, Ю (1960). Спаситель [Текст] : скандин. гостросюжет. роман / Ю Несбьо ; [пер. Ю. В. Григоренко]. - Харків : Фоліо, 2018. - 509, [1] с.

Несбе, Ю. Немезида [Текст] : [роман] / Ю Несбе ; [пер. с норв. О. Рождественского, А. Чеканского]. - Санкт-Петербург : Азбука, 2019. - 510, [1] с. Несбе, Ю. Немезида [Текст] : [роман] / Ю Несбе ; [пер. с норв. О. Рождественского, А. Чеканского]. - Санкт-Петербург : Азбука, 2019. - 510, [1] с.

О’Генрі (1862-1910). Дари волхвів. Останній листок [Текст] : вибране / О. Генрі ; пер. з англ. О. Гончара. - Київ : Знання, 2017. - 190 с.

Омар, Хайям (перша половина XIст.-1122). Рубаят [Текст] / Омар Хайям ; поет. інтерпретація [та передм.] Г. В. Латника. - Київ [та ін.] : Перун, 2017. - 351, [1] с. : іл.

Орвелл, Джордж (1903-1950). У злиднях Парижа і Лондона [Текст] : [роман] / Джордж Орвелл ; пер. з англ. Є. Полякова. - Київ : Вид-во Жупанського, 2017. - 230, [1] с.

Остін, Джейн (1775-1817). Гордість та упередження [Текст] : роман / Джейн Остін ; пер. з англ. Г. Лелів. - Київ : Знання, 2018. - 335 с.

Павич, Мілорад (1929-2009). Еротичні історії [Текст] / Мілорад Павич ; [пер. з серб. Н. Т. Чорпіти]. - Харків : Фоліо, 2018. - 218, [1] с.

Павич, Мілорад (1929-2009). Остання любов у Царгороді [Текст] : посіб. для ворожіння / Мілорад Павич ; [пер. з серб. Н. Т. Чорпіти]. - Харків : Фоліо, 2018. - 158, [1] с.

Павич, Мілорад (1929-2009). Хозарський словник [Текст] : роман-лексикон на 100000 слів : жіноч. примірник / Мілорад Павич ; [пер. з серб. О. Рось]. - Харків : Фоліо, 2018. - 350, [1] с.

Павич, Мілорад (1929-2009). Хозарський словник [Текст] : роман-лексикон на 100000 слів : чолов. примірник / Мілорад Павич ; [пер. з серб. О. Рось]. - Харків : Фоліо, 2018. - 350, [1] с.

Плат, Сильвія. Під скляним ковпаком [Текст] : [роман] / Сильвія Плат ; [пер. з англ. О. Любарської]. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2018. - 351, [2] с.

Платова, Виктория Евгеньевна. Что скрывают красные маки [Текст] : [роман] / Виктория Платова. - Москва : Эксмо, 2017. - 315, [2] с.

По, Едгар Аллан (1809-1849). Вбивства на вулиці Морг та інші історії [Текст] : [новели] / Едгар Аллан По ; пер. з англ. А. Пехника . - Київ : Знання, 2017. - 206 с.

Портер, Елінор (1868-1920). Полліанна [Текст] : [роман] / Елінор Портер ; пер. з англ. К. Рябовол. - Київ : Знання, 2018. - 238 с.

Портер, Елеонор. Поліанна [Текст] : [роман : для дітей серед. шк. віку] / Елеонор Портер ; переказ Є. Плясецького ; [іл. Ю. Ясінської]. - Київ : Форс Україна, 2018. - 317, [3] с. : іл.

Пратчетт, Террі. Колір магії [Текст] : роман / Террі Пратчетт ; [пер. з англ. Ю. Прокопець]. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2017. - 313, [2] с.

Пратчетт, Террі. Химерне сяйво [Текст] : роман / Террі Пратчетт ; [пер. з англ. Ю. Прокопець]. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2018. - 297, [1] с.

Прах, Вячеслав. Нежность [Текст] : [роман] / Вячеслав Прах. - Москва : АСТ, 2017. - 286, [1] с.

Робертс, Грегорі Девід. Шантарам [Текст] : [роман : пер. з англ.] / Грегорі Девід Робертс. - Київ : КМ-БУКС, 2018. - 798, [1] с.

Рой, Арундаті. Бог Дрібниць [Текст] : [роман] / Арундаті Рой ; пер. з англ. А. Маслюха. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2018. - 424, [3] с.

Ролінг, Джоан Кетлін. Гаррі Поттер і келих вогню [Текст] : [роман] / Дж. К. Ролінг ; пер. з англ. В. Морозова, С. Андрухович. - Вид. 26-те. - Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2018. - 669, [2] с.

Ролінг, Джоан Кетлін. Гаррі Поттер і Смертельні реліквії [Текст] : [роман] / Дж. К. Ролінг ; пер. з англ. В. Морозова. - Вид. 12-те. - Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2018. - 636, [1] с.

Ролінг, Джоан Кетлін. Гаррі Поттер і Орден Фенікса [Текст] : [роман] / Дж. К. Ролінг ; пер. з англ. В. Морозова. - Вид. 24-те. - Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2019. - 814, [1] с.

Ролінг, Джоан Кетлін. Гаррі Поттер і напівкровний принц [Текст] : [роман] / Дж. К. Ролінг ; пер. з англ. В. Морозова. - Вид. 17-те. - Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2019. - 574, [1] с.

Ролінг, Джоан Кетлін. Гаррі Поттер і філософський камінь [Текст] : [роман] / Дж. К. Ролінг ; пер. з англ. В. Морозова. - Вид. 34-те. - Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2018. - 314, [3] с.

Ролінг, Джоан Кетлін. Гаррі Поттер і в’язень Азкабану [Текст] : [роман] / Дж. К. Ролінг ; пер. з англ. В. Морозова. - Вид. 28-ме. - Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2018. - 381, [2] с.

Саган, Франсуаза (1935-2004). Bonjour, печале! [Текст] : повісті / Франсуаза Саган ; [пер. з фр. Я. Кравця, В. Омельченка]. - Київ : РІДНА МОВА, 2018. - 238, [1] с.

Саган, Франсуаза (1935-2004). Сонячний промінь у холодній воді [Текст] : повість / Франсуаза Саган ; пер. з фр. В. С. Омельченка. - Київ : РІДНА МОВА, 2018. - 181, [2] с.

Санд, Жорж. Чортова калюжа [Текст] : повість / Жорж Санд ; [пер. М. Якубяка ; передм. Д. Байяу]. - Львів : Апріорі, 2018. - 126 с.

Сатрапі, Маржан. Персеполіс [Текст] : [роман] / Маржан Сатрапі ; [пер. з фр. О. Макарової]. - Київ : Видавництво, 2018. - 352 с. : іл.

Семпрун, Хорхе (1923-2011). Писати або жити [Текст] : роман / Хорхе Семпрун ; пер. з фр. Г. Малець ; [передм. Г. Малець]. - Київ : ПУЛЬСАРИ, 2017. - 371, [2] с.

Сетон-Томпсон, Ернест (1860-1946). Два маленьких дикуни [Текст] : повість / Ернест Сетон-Томпсон ; пер. з англ. Л. Солонька, М. Головко. - Київ : Знання, 2017. - 367 с. : іл.

Сетон-Томпсон, Ернест (1860-1946). Оповідання про тварин [Текст] / Ернест Сетон-Томпсон ; пер. з англ. А. Зозулі. - Київ : Форс Україна, 2018. - 125, [1] с. : іл.

Сміт, Доді. 101 далматинець [Текст] : [роман : для мол. та серед. шк. віку] / Доді Сміт ; пер. з англ. Н. Ясіновської ; намалювала Т. Цюпка. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2018. - 232, [1] с. : іл.

Стейнбек, Джон. Грона гніву [Текст] : [роман] / Джон Стейнбек ; [пер. з англ. О. Смольницької]. - Київ : КМ-БУКС, 2018. - 606, [1] с.

Стівенсон, Роберт Льюїс. Острів скарбів [Текст] : роман / Роберт Льюїс Стівенсон ; пер. з англ. О. Гончара. - Київ : Знання, 2018. - 223 с.

Стівенсон, Роберт Льюїс. Острів скарбів [Текст] : [роман] / Роберт-Луїс Стівенсон ; пер. з англ. В. Губарева. - Львів : Урбіно, 2018. - 270, [1] с.

Сульберг, Аудгільд А. Таємниця суперкрутих [Текст] : [повість : для серед. шк. віку] / А. Аудгільд Сульберг ; пер. з норвез. Н. Іваничук. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2018. - 179, [1] с.

Твен, Марк (1835-1910). Пригоди Тома Соєра [Текст] : [повість] / Марк Твен ; пер. з англ. Л. Бідочко ; [іл. Ю. Ясінської]. - Київ : Форс Україна, 2018. - 269, [2] с. : іл.

Тилье, Франк. Медовый траур [Текст] : [роман] / Франк Тилье ; [пер. с фр. А. Н. Васильковой]. - Санкт-Петербург : Азбука, 2018. - 315, [1] с.

Тихонова, Марина. Сказки старого пруда [Текст] : [для детей мл. шк. возраста] / Марина Тихонова ; [худож. В. Коваленко]. - 2-е изд. - Черкассы : Смирна, 2018. - 101, [2] с. : ил.

Толкін, Джон Роналд Руел. Берен і Лутієн [Текст] / Дж. Р. Р. Толкін ; за ред. К. Толкіна ; пер. з англ. О. О’Лір ; іл. А. Лі. - Львів : Астролябія, 2018. - 317, [2] с. : іл.

Толкін, Джон Роналд Руел. Листи Різдвяного Діда [Текст] / Дж. Р. Р. Толкін ; за ред. Б. Толкін ; пер. з англ. О. О’Лір ; мал. Дж. Р. Р. Толкіна. - Львів : Астролябія, 2017. - 157, [2] с. : іл.

Тун, Пейдж. Тринадцать свадеб [Текст] : [роман] / Пейдж Тун ; [пер. с англ. А. Кавериной]. - Москва : Э, 2017. - 413, [1] с.

Тхюї, Кім. RU [Текст] : [роман] / Кім Тхюї ; пер. з фр. З. Борисюк. - Львів : Вид-во Анетти Антоненко, 2018. - 139, [1] с.

Філдінг, Гелен. Щоденник Бріджит Джонс [Текст] : [роман] / Гелен Філдінг ; пер. з англ. Л. Луцан. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2018. - 424, [1] с.

Фіцджеральд, Френсіс Скотт (1896-1940). Багатий хлопець та інші історії [Текст] / Ф. Скотт Фіцджеральд ; пер. з англ. Г. Лелів. - Київ : Знання, 2017. - 270 с.

Фіцджеральд, Френсіс Скотт (1896-1940). Останній магнат [Текст] : роман / Френсіс Скотт Фіцджеральд ; [пер. з англ. та післямова І. В. Ільїна, О. А. Кальніченка]. – Харків : Фоліо, 2017. - 186, [2] с.

Фіцджеральд, Френсіс Скотт (1896-1940). Пірат несходжених морів та інші історії [Текст] : [оповідання] / Ф. Скотт Фіцджеральд ; пер. з англ. [О. Фири, А. Асман та ін.]. - Київ : Знання, 2018. - 206 с.

Флемінг, Ієн (1908-1964). Казино „Руаяль” [Текст] : [роман] / Ієн Флемінг ; [пер. з англ. А. Антомонова ; передм. А. Джадда]. - Тернопіль : Навч. кн. - Богдан, 2018. - 195, [2] с. : іл.

Фоенкінос, Давід (1974). Ніжність [Текст] : [роман] / Давід Фоенкінос ; пер. з фр. І. Серебрякової. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2018. - 186, [1] с.

Фолкнер, Вільям. Притча [Текст] : [роман] / Вільям Фолкнер ; [пер. з англ. О. Мокровольського]. - Київ : КМ-БУКС, 2017. - 447 с.

Фолкнер, Вільям. Шум і лють [Текст] : роман / Вільям Фолкнер ; пер. з англ. О. Мокровольського ; [передм. Є. Стасіневича]. - Київ : Вид-во Жупанського, 2018. - 343 с.

Фэй, Линдси. Тайна семи [Текст] : [роман] / Линдси Фэй ; [пер. с англ. Н. В. Рейн]. - Москва : Э, 2017. - 541, [1] с.

Харрис, Джоанн. Шоколад [Текст] : [роман] / Джоанн Харрис ; [пер. с англ. И. Новоселецкой]. - Москва : Эксмо, 2018. - 349, [1] с.

Цвейг, Стефан. Марія Антуанетта [Текст] : роман / Стефан Цвейг ; [пер. з нім. П. В. Таращука ; післямова С. Цвейга]. - Харків : Фоліо, 2018. - 475, [1] с.

Черчілль, Вінстон (лауреат Нобелівської премії). Саврола [Текст] : роман / Вінстон Черчілль; пер. з англ. В. Носенка. - Київ : Вид-во Жупанського, 2017. - 237, [1] с.

Шевченко, Анна К. Гра [Текст] : роман / Анна К. Шевченко ; [пер. з англ. В. Горбатька]. - Київ : Нора-Друк, 2017. - 335 с.

Шмітт, Ерік-Емманюель. Концерт пам’яті янгола [Текст] : [новели] / Ерік-Емманюель Шмітт ; пер. з фр. І. Рябчія. - Львів : Вид-во Анетти Антоненко, 2017. - 158, [1] с.

Шолом-Алейхем.
Тев’є-молочар [Текст] : [повість] / Шолом-Алейхем ; пер. з їдишу [та післямова] О. Уралової. - Київ : Знання, 2017. - 189 с.

Юр’є, Женев’єва. Велика книжка кролячих історій [Текст] : [для дошк. віку] / Женев’єва Юр’є ; пер. із фр. В. Германа ; [худож.] Л. Жуанніго. - Київ : РІДНА МОВА, 2018. - 349, [2] с. : іл.


УКРАЇНСЬКА ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА


Андрусяк, Іван Михайлович. Зайчикова книжечка [Текст] : віршоказки : [для дітей дошк. та мол. шк. віку] / Іван Андрусяк ; намалювала О. Кузнецова. - Київ : Фонтан Казок, 2019. - 43, [4] с. : іл.

Андрусяк, Іван Михайлович (1968). Третій сніг [Текст] : повість-казка : [для сімейн. читання з дітьми мол. шк. віку] / Іван Андрусяк ; намалювала О. Кузнецова. - Вид. 3-тє, оновл. - Київ : Фонтан Казок, 2019. - 116, [2] с. : іл.

Андрухович, Юрій Ігоревич. Коханці Юстиції [Текст] : [роман] / Юрій Андрухович. - Чернівці : Меридіан Черновіц, 2018. - 301, [2] с. : іл.

Антипович, Тарас (1978). Хронос [Текст] : історія одного винаходу : роман / Тарас Антипович. - Вид. 2-ге. - Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2018. - 197, [2] с.

Бату, Дорж. Франческа. Повелителька траєкторій [Текст] / Дорж Бату ; [передм. О. Парновського]. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2018. - 297, [1] с. : іл.

Білий, Дмитро Дмитрович. Дивовижні пригоди скіфа Атея. Таємниця Кургану Анахарсія [Текст] : [для серед. та старш. шк. віку] / Дмитро Білий ; [худож. В. Драпак]. - Київ : Книжк. база „Альфа”, 2018. - 62, [1] с. : іл.

Вдовиченко, Галина Костянтинівна. Мишкові Миші [Текст] : з продовж. : [для мол. та серед. шк. віку] / Галина Вдовиченко ; [намалювала І. Черняк]. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2017. - 145, [3] с. : іл.

Від Неба до Землі [Текст] : антол. п’єс за біблійн. сюжетами / упоряд. Я. Верещак. - Київ : Фенікс, 2018. - 446, [1] с.

Віленський, Юрій Григорович. Віктор Некрасов. Портрет життя [Текст] / Юрій Віленський ; [ред. К. Сінченко ; Нац. ун-т „Києво-Могилян. акад.” та ін.]. - Київ : ДУХ І ЛІТЕРА, 2018. - 321, [2] с.

Винничук, Юрій Павлович. Казки веселі і сумні [Текст] : для дітей дошк. віку / Юрій Винничук ; іл. І. А. Борисової. - Харків : Бібколектор, 2017. - 22, [2] с. : іл.

Винничук, Юрій Павлович (1952). Мальва Ланда [Текст] : роман / Юрій Винничук. - Харків : Фоліо, 2018. - 601, [1] с.

Винничук, Юрій Павлович (1952). Танго смерті [Текст] : роман / Юрій Винничук. - Київ : Довженко Букс, 2018. - 378, [1] с.

Виноградов, Олег. Приключения маленького муравья Геши [Текст] : [сказки для дошк. и мл. шк. возраста] / Олег Виноградов ; [худож. Н. Котилевская]. - Киев : Корбуш, 2011. - 56 с. : ил.

Виноградов, Олег. Проповедь [Текст] : роман / Олег Виноградов. - Киев : Корбуш, 2018. - 254, [1] с.

Вольвач, Павло. Сни неофіта [Текст] : роман / Павло Вольвач. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2017. - 285, [1] с.

Воронина, Леся. Пригоди голубого папуги [Текст] : [для дітей мол. шк. віку] / Леся Воронина ; мал. К. Штанко. - Київ : Знання, 2018. - 55 с. : іл.

Воронина, Леся. Таємне Товариство Ботанів, або Екстрим на горі Підстава [Текст] : [повість : для дітей серед. шк. віку] / Леся Воронина ; [худож. В. Штанко]. - Київ : Знання, 2018. - 141 с. : іл. - (Про таємні

Гаврилів, Тимофій Іванович. Червнева злива [Текст] : [роман] / Тимофій Гаврилів. - Львів : Вид-во Анетти Антоненко, 2018. - 414, [1] с.

Гаврош, Олександр Дюлович. Неймовірні пригоди Івана Сили, найдужчої людини світу [Текст] : [повість : для мол. та серед. шк. віку] / Олександр Гаврош. - Вид. 5-те. – Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2017. - 174, [1] с. : іл.

Гербіш, Надійка Т. Мандрівки з Чарівним Атласом. Гринвіч [Текст] : [для мол. шк. віку] / Надійка Гербіш ; [худож. Б. Бондар]. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2018.

Гридін, Сергій. Відчайдушні [Текст] : повість-детектив / Сергій Гридін. - Київ : Академія, 2017. - 127 с.

Гримич, Марина Віллівна. Падре Балтазар на прізвисько Тойво [Текст] : роман / Марина Гримич. - Київ : Нора-Друк, 2017. - 254, [1] с.

Гук, В’ячеслав. Кримські елегії [Текст] : поезія / В’ячеслав Гук ; [передм. С. Спейт, С. Комарницького]. - Київ : Гамазин, 2013. - 301, [9] с. : іл.

Гуцало, Євген Пилипович. Лось [Текст] : вибр. твори / Євген Гуцало. - Київ : Знання, 2018. - 271 с.

Даниленко, Володимир Григорович. Свято гарбузової княгині [Текст] : любов. історії і не тільки : антол. трьох приятелів / Володимир Даниленко, Олександр Жовна, Василь Габор ; [передм. В. Даниленка]. - Львів : Піраміда, 2017. - 240, [1] с.

Демська, Леся. Літо психіатра [Текст] : роман / Леся Демська. - Вид. 2-ге, без змін. - Київ : Легенда, 2019. - 173, [1] с.

Денисенко, Лариса. Майя та її мами [Текст] : [для дітей мол. шк. віку] / Лариса Денисенко ; [худож. М. Фоя]. - 4-те вид. - Київ : Видавництво, 2018. - [62] с. : іл.

Дерманський, Сашко. Бабуся оголошує війну [Текст] : [для мол. шк. віку] / Сашко Дерманський ; мал. В. Богданюк . - 5-те вид. - [Вінниця] : Теза, 2017. - 151, [2] с. : іл.

Володар макуци, або Пригоди вужа Ониська [Текст] : [для мол. шк. віку] / Сашко Дерманський ; [іл. В. Богданюк]. - 6-те вид. - [Вінниця] : Теза, 2017. - 156, [1] с. : іл.

Дерманський, Сашко. Корова часу, або Нові пригоди вужа Ониська [Текст] : [для дітей мол. шк. віку] / Сашко Дерманський ; [іл. В. Богданюк, Ф. Сергєєва]. - 4-те вид. - [Вінниця] : Теза, 2017. - 154, [1] с. : іл.

Дерманський, Сашко. Маляка – принцеса Драконії [Текст] : [для мол. шк. віку] / Сашко Дерманський ; мал. В. Богданюк. - 3-тє вид. - [Вінниця] : Теза, 2018. - 156, [1] с. : іл. - (Маляка).

Дерманський, Сашко. Маляка і Навіжений дракон [Текст] : [для дітей мол. шк. віку] / Сашко Дерманський ; [іл. В. Богданюк]. - 2-ге вид. - [Вінниця] : Теза, 2018. - 157 с. : іл.

Дерманський, Сашко. Маляка і Гаплик [Текст] : [для дітей мол. шк. віку] / Сашко Дерманський ; мал. В. Богданюк. - 2-ге вид. - [Вінниця] : Теза, 2018. - 156 с. : іл.

Дерманський, Сашко. Мері [Текст] : [повість : для мол. та серед. шк. віку] / Сашко Дерманський. - Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2018. - 188, [3] с.

Дімаров, Анатолій Андрійович. Прожити й розповісти [Текст] : [роман] / Анатолій Дімаров ; [передм. О. Слоньовської]. - Київ : Укр. пріоритет, 2017. - 671 с.

Дисиденти [Текст] : антол. текстів / [Нац. ун-т „Києво-Могилян. акад.” та ін. ; упоряд. О. Сінченко та ін. ; наук. ред. О. Сінченко]. - Київ : Дух і літера, 2018. - 649, [6] с. - (Бібліотека спротиву, бібліотека надії). - Містить бібліогр. – Ім. покажч.: с. 629-647.

Дочинець, Мирослав Іванович. Бранець Чорного лісу [Текст] : версія роману „Вічник” для юнацтва / Мирослав Дочинець. - Львів : Літ. та мистецтво, 2018. - 291 с. : іл.

Дочинець, Мирослав Іванович. Вічник. Сповідь на перевалі духу [Текст] : роман / Мирослав Дочинець. - Мукачево : Карпат. вежа, 2017. - 279 с.

Дочинець, Мирослав Іванович. Зряче перо [Текст] : роман із аркушем / Мирослав Дочинець. - Львів : Літ. та мистецтво, 2018. - 288 с.

Дочинець, Мирослав Іванович. Книга надиху [Текст] : Уроки світу, Неба і людей / Мирослав Дочинець. - Мукачево : Карпат. вежа, 2018. - 240, [4] с.

Дочинець, Мирослав Іванович. Напутні дари – для дітвори від карпатського мудреця Андрія Ворона [Текст] : [для дітей мол. та серед. шк. віку] / Мирослав Дочинець ; [худож. Р. Дорожникова]. - Мукачево : Карпат. вежа, 2017. - 171, [1] с. : іл.

Дочинець, Мирослав Іванович. Хліб і шоколад [Текст] : новели тонкого литва і холод. чеканки / Мирослав Дочинець. - Мукачево : Карпат. вежа, 2018. - 259, [3] с.

Дяченко, Марина Юріївна. Дивовижні пригоди звичайних речей [Текст] : для дітей дошк. віку / Марина та Сергій Дяченки ; [пер. з рос. О. Негребецького] ; іл. Д. Кавеліної. - Київ : ДОВЖЕНКО БУКС, 2018. - [29] с. : іл.

Дяченко, Марина Юріївна. Зло не має влади [Текст] : роман / Марина та Сергій Дяченки. - Харків : Фоліо, 2018. - 315, [1] с.

Дяченко, Марина Юріївна. Пандем [Текст] : роман / Марина та Сергій Дяченки ; [пер. з рос. О. Негребецького]. - Харків : Орбіта, 2018. - 293, [1] с. : іл.

Дяченко, Марина Юріївна. Цифровий [Текст] : роман / Марина та Сергій Дяченки ; [пер. з рос. О. Негребецького]. - Харків : Орбіта, 2018. - 325, [1] с.

Єрмоленко, Володимир. Ловець океану. Історія Одіссея [Текст] : роман / Володимир Єрмоленко. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2017. - 214, [1] с.

Жадан, Сергій Вікторович. Антена [Текст] : [поезії] / Сергій Жадан. - Чернівці : Меридіан Черновіц, 2018. - 302, [1] с. : іл.

Забужко, Оксана Стефанівна. Після третього дзвінка вхід до зали забороняється [Текст] : оповідання та повісті / Оксана Забужко. - Київ : КОМОРА, 2017. - 413 с.

Замовляння крові [Текст] : антол. оповідань журн. „Київ” / упоряд. Т. Зарівна. – Київ : Фенікс, 2017. - 318 с.

Захарченко, Олена. Третя кабінка – Лос-Анджелес [Текст] : роман / Олена Захарченко. - Київ : Нора-Друк, 2018. - 235, [3] с.

Іваничук, Роман Іванович (1929-2016). Край битого шляху [Текст] : [роман] / Роман Іваничук. - Харків : Орбіта, 2018. - 441, [2] с.

Іваничук, Роман Іванович. Мальви [Текст] : роман, есей / Роман Іваничук. - Київ : Довженко Букс, 2018. - 233, [2] с.

Іваничук, Роман Іванович. Осінні узори [Текст] : новели та оповідання / Роман Іваничук ; [передм. Н. Л. Бічуї]. - Харків : Орбіта, 2018. - 299, [1] с.

Іваничук, Роман Іванович (1929-2016). Хресна проща [Текст] : роман / Роман Іваничук. - Харків : Орбіта, 2018. - 282, [2] с.

Іванцова, Міла. Скринька з оповідками [Текст] / Міла Іванцова. - Київ : Брайт Стар Паблішинг, 2018. - 150 с.

Іздрик, Юрій Романович. Після прози [Текст] : [поезія] / Іздрик. - Чернівці : Книги - XXI, 2013. - 227, [4] с.

Камиш, Маркіян. Чормет [Текст] : повість / Маркіян Камиш. - Київ : Нора-Друк, 2017. - 157, [1] с.

Капранов, Віталій Віталійович. Справа Сивого [Текст] : роман / брати Капранови. - Київ : Нора-Друк, 2018. - 286, [1] с.

Карпа, Ірена. День усіх білок [Текст] : [для дітей мол. і серед. шк. віку] / Ірена Карпа ; намалювала Н. Гайда. - Чернівці : Чорні вівці [та ін.], 2017. - 95 с. : іл.

Кіяновська, Маріанна. Бабин Яр. Голосами [Текст] / Маріанна Кіяновська ; [післямова О. Зараховича]. - Київ : ДУХ І ЛІТЕРА, 2017. - 108, [3] с. : іл.

Книга про Батька [Текст] : укр. поети ХІХ-ХХІ ст. : антологія / упорядкув. та передм. В. Л. Чуйка ; [післямова Л. І. Андрієвського]. - Київ : Криниця, 2013. - 351 с.

Кокотюха, Андрій Анатолійович. Адвокат із Личаківської [Текст] : [роман] / Андрій Кокотюха. - Київ : ДОВЖЕНКО БУКС, 2018. - 281, [2] с. : іл. - Бібліогр.: с. 282.

Костенко, Ліна Василівна. Берестечко [Текст] : іст. роман [у віршах] / Ліна Костенко ; [авт. ст. І. М. Дзюба, В. Є Панченко ; худож. С. Г. Якутович]. - Вид. 2-ге. - Київ : Либідь, 2017. - 223, [6] с. : іл. - ISBN 978-966

Костенко, Ліна Василівна. Берестечко [Текст] : іст. роман [у віршах] / Ліна Костенко ; [авт. ст. І. М. Дзюба, В. Є Панченко ; худож. С. Г. Якутович]. - Вид. 2-ге. - Київ : Либідь, 2017. - 223, [6] с. : іл. - ISBN 978-966

Кокотюха, Андрій Анатолійович. Гімназист і Вогняний Змій [Текст] : пригодн.-детект. повість : [для серед. шк. віку] / Андрій Кокотюха. - Вид. 2-ге. - Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2018. - 267, [3] с.

Кокотюха, Андрій Анатолійович. Гімназист і Чорна Рука [Текст] : пригодн.-детект. повість : [для серед. шк. віку] / Андрій Кокотюха. - Вид. 3-тє. - Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2018. - 212, [3] с.

Кокотюха, Андрій Анатолійович (1970). Легенда про Безголового [Текст] : детектив. роман / Андрій Кокотюха. - Тернопіль : Навч. кн. - Богдан, 2018. - 251, [2] с.

Кокотюха, Андрій Анатолійович. Називай мене Мері... [Текст] : роман / Андрій Кокотюха. - Київ : Нора-Друк, 2018. - 349, [2] с.

Кокотюха, Андрій Анатолійович (1970). Останній контракт [Текст] : кримінал. роман / Андрій Кокотюха. - Тернопіль : Навч. кн. - Богдан, 2018. - 190, [1] с.

Кокотюха, Андрій Анатолійович. Офіцер із Стрийського парку [Текст] : [роман] / Андрій Кокотюха. - Київ : Довженко Букс, 2018. - 282, [1] с.

Костенко, Ліна Василівна. Берестечко [Текст] : іст. роман [у віршах] / Ліна Костенко ; [авт. ст. І. М. Дзюба, В. Є Панченко ; худож. С. Г. Якутович]. - Вид. 2-ге. - Київ : Либідь, 2017. - 223, [6] с. : іл.

Костенко, Ліна Василівна. Маруся Чурай [Текст] : іст. роман у віршах / Ліна Костенко. - Вид. 2-ге. - Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2019. - 222, [1] с. : іл.

Костина, Наталья. Последняя Золушка [Текст] : роман / Наталья Костина. – Харьков : Клуб семейн. досуга, 2019. - 301 с.

Кралюк, Петро Михайлович. Справжній Мазепа [Текст] : [роман] / Петро Кралюк. - Київ : Довженко Букс, 2018. - 218, [1] с. : іл.

Коцарев, Олег. Люди в гніздах [Текст] : [роман] / Олег Коцарев. - Київ : КОМОРА, 2017. - 226, [2] с. : іл.

Кузякін, Кузько. Біла трішки чорна-пречорна книжка [Текст] : [для дітей мол. шк. віку] / Кузько Кузякін ; намалював К. Кузякін. - Харків : Віват, 2018. - 63 с. : іл.

Кузякін, Кузько. Кожен може поцілувати Принцесу [Текст] : [для дітей мол. шк. віку] / Кузько Кузякін ; худож. І. Черняк. - Харків : Віват, 2018. - 76, [2] с. : іл.

Купріян, Ольга. Щоденник Лоли [Текст] : за мотивами серіалу „Школа” / Ольга Купріян. - Київ : Книголав, 2018. - 205, [3] с.

Курков, Андрій Юрійович. Закон равлика [Текст] : [роман] / Андрій Курков ; [пер. з рос. Л. А. Герасимчука]. - Харків : Фоліо, 2017. - 458, [1] с.

Курков, Андрій Юрійович. Львівська гастроль Джимі Хендрікса [Текст] : роман / Андрій Курков ; [пер. з рос. В. С. Бойка]. - Київ : Довженко Букс, 2018. - 441, [1] с.

Курков, Андрій Юрійович (1961). Остання любов президента [Текст] : [роман] / Андрій Курков ; [пер. з рос. В. С. Бойка]. - Харків : Бібколектор, 2018. - 569, [1] с.

Курков, Андрій Юрійович. Пікнік на льоду [Текст] : [роман] / Андрій Курков ; [пер. з рос. Л. А. Герасимчука] . - Харків : Фоліо, 2017. - 250, [1] с.

Курков, Андрій Юрійович. Приятель небіжчика [Текст] : [романи] / Андрій Курков ; [пер. з рос. Л. Герасимчука, В. Бойка] . - Харків : Фоліо, 2018. - 232, [2] с.

Курков, Андрій Юрійович. Сірі бджоли [Текст] : роман / Андрій Курков ; [пер. з рос. К. П. Ісаєнко] . - Харків : Фоліо, 2018. - 299, [1] с.

Левкова, Анастасія. Старшокласниця. Першокурсниця [Текст] : [роман : для ст. шк. віку] / Анастасія Левкова. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2018. - 325, [3] с.

Лірник, Сашко. Казки Лірника Сашка [Текст] . Т. 2 / Сашко Лірник ; [іл. І. Коршунова]. - Київ : Зелений пес, 2018. - 69, [2] с. : іл.

Лущевська, Оксана. З води у воду [Текст] : повість : [для серед. шк. віку] / Оксана Лущевська ; [худож. О. Була]. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2017. - 126, [1] с. : іл.

Любка, Андрій (1987). Кілер+ [Текст] / Андрій Любка. - Чернівці : Книги - XXI, 2018. - 173, [2] с.

Любка, Андрій. Саудаде [Текст] / Андрій Любка. - Чернівці : Книги - XXI, 2017. - 188, [3] с.

Любка, Андрій. Твій погляд, Чіо-Чіо-сан [Текст] : роман / Андрій Любка. – Чернівці : Меридіан Черновіц, 2018. - 334 с. : іл.

Оксеник, Сергій. Вбивство п’яної піонерки [Текст] : [роман] / Сергій Оксеник. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2018. - 347, [2] с.

Макущенко, Марина. Темний бік будинку [Текст] : [для серед. шк. віку] / Марина Макущенко. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2018. - 326, [1] с.

Малик, Галина Миколаївна. Вуйко Йой і Лишиня [Текст] : фентезі для найменших. Кн. 1 / Галина Малик ; [худож. Г. Олійко]. - [4-те вид.]. - Київ : Каламар, 2017. - 124, [1] с. : іл.

Малик, Галина Миколаївна. Незвичайні пригоди Алі [Текст] : повість у 3-х кн. : [для дітей мол. шк. віку] / Галина Малик ; [худож. Г. Олійко]. - Вид. 5-те. - Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2018. - 223 с. : іл.

Марчук, Галина Олександрівна. Вибороти долю [Текст] : [повісті, оповідання] / Галина Марчук ; [передм. Л. Проць]. - Київ : Фенікс, 2017. - 254 с.

Мацко, Ірина Олександрівна. Кава по-дорослому [Текст] : повість / Ірина Мацко. - Київ : Академія, 2018. - 127, [1] с.

Мельників, Ростислав. Апокрифи степу [Текст] : (поезії 1992-2012 рр.) / Ростислав Мельників ; [післямова О. Солов’я]. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2016. - 140 с. : іл.

Мельникова, Діана. Розбишацький детектив [Текст] : повість : [для дітей серед. шк. віку] / Діана Мельникова ; худож. М. Гермашева. - Київ : Фонтан Казок, 2019. - 205, [2] с. : іл.

Мензатюк, Зірка Захаріївна. Дике літо в Криму [Текст] : пригодн. повість : [для серед. шк. віку] / Зірка Мензатюк. - Вид. 2-ге. - Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2019. - 190, [1] с.

Мірамар, Хуан. Відлуння чужої війни [Текст] : повість ; Стамбульські оповідання / Хуан Мірамар. - Київ : Ніка-Центр, 2017. - 207 с.

Мосендз, Леонід Маркович (1897-1948). Останній пророк [Текст] : [роман] / Леонід Мосендз ; [вступ. ст. Е. Соловей, Б. Кравціва ; прикінц. ст. І. Дзюби]. - Київ : Либідь, 2018. - 541, [1] с.

Павличко, Дмитро Васильович. Живиця [Текст] : [новели, оповідання, кіносценарії] / Дмитро Павличко. - Київ : Основи, 2017. - 332, [1] с.

Павличко, Дмитро Васильович. Золоторогий Олень [Текст] : [казк. поема для дітей] / Дмитро Павличко ; худож. О. Кваша. - Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2018. - 30, [3] с. : іл.

Павлюк, Ілларіон (1980). Білий Попіл [Текст] : [роман] / Ілларіон Павлюк ; [пер. з рос. М. Бриниха]. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2018. - 350, [1] с.

Перше побачення [Текст] : прозобукет : [зб. оповідань / В. Макарик, М. Гайдамака, В. Ситнік та ін.]. - Київ : Академія, 2018. - 142 с. : іл.

Положій, Євген Вікторович. Іловайськ [Текст] : розповіді про справжніх людей / Євген Положій. - Харків : Фоліо, 2018. - 377, [1] с.

Прохасько, Тарас Богданович. Непрості [Текст] / Тарас Прохасько ; [за ред. Я. Довгана]. - Львів : Terra Incognita, 2018. - 181, [2] с. : іл.

Процюк, Степан Васильович. Степан Процюк про Василя Стефаника, Карла-Густава Юнга, Володимира Винниченка, Архипа Тесленка, Ніку Турбіну [Текст] : [для дітей мол. та серед. шк. віку] / Степан Процюк ; [іл. Т. Ніколаєнко]. - Київ : УкрНДІСВД, 2018. - 110, [2] с. : іл.

Процюк, Степан Васильович. Травам не можна помирати [Текст] : роман / Степан Процюк. - Вид. 2-ге, без змін. - Київ : Легенда, 2019. - 253, [1] с.

Рафєєнко, Володимир (1969). Довгі часи (міська балада) [Текст] : роман / Володимир Раффєєнко ; пер. з рос. М. Кіяновської. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2017. - 264, [1] с.

Рутківський, Володимир Григорович. Сторожова застава [Текст] : повість із життя Київ. Русі / Володимир Рутківський ; [іл. М. Паленка]. - Вид. 6-те. - Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2018. - 302, [2] с.

Рутківський, Володимир Григорович. Бухтик з тихого затону [Текст] : казк. повість для дітей мол. шк. віку / Володимир Рутківський ; [іл. Р. Попського]. - Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2018. - 237, [2] с. : іл.

Рутківський, Володимир Григорович. Щирик зі Змієвої гори [Текст] : казк. повість / Володимир Рутківський ; [іл. І. Михайлян]. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2018. - 254, [1] с. : іл.

Рябчук, Микола. До Чаплі на уродини та інші львівські оповідання [Текст] / Микола Рябчук ; [передм. авт. ; післямова К. Москальця]. - Львів : Піраміда, 2017. - 225, [1] с.

Сидоренко, Тетяна. Ольга, дружина Пікассо [Текст] : повість / Тетяна Сидоренко. - Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2018. - 156, [2] с.

Сняданко, Наталка Володимирівна. Охайні прописи ерцгерцога Вільгельма [Текст] : роман / Наталка Сняданко. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2017. - 543 с.

Содомора, Андрій. Усміх речей [Текст] : етюди, образки, новели, есеї / Андрій Содомора ; [післямова М. Домбровського]. - Львів : Піраміда, 2017. - 169, [1] с. : іл.

Стеф’юк, Іванна Іванівна (кандидат філологічних наук ; 1989). Рибниця [Текст] : зб. поезій / Іванна Стеф’юк ; [передм. В. Шкургана]. - Житомир : О. О. Євенок, 2018. - 154, [5] с., [4] с. іл.

Terra інклюзія, 2018 [Текст] : зб. інклюз. оповідань / [Арчер І., Березюк М., Гой О. та ін.]. - Київ : Видавн. центр „12”, 2018. - 200, [2] с. : іл.

Теремко, Василь. 16 весна [Текст] : повість / Василь Теремко. - Київ : Академія, 2018. - 128 с.

Тисячна, Світлана. Міні-моно-мело-драма про кохання [Текст] : [п’єси] / Світлана Тисячна. - Київ : Фенікс, 2018. - 415 с.

Тютюнник, Григір Михайлович (1931-1980). Вогник далеко в степу [Текст] : вибр. твори / Григір Тютюнник. - Київ : Знання, 2018. - 207 с.

Тютюнник, Григір Михайлович (1931-1980). Три зозулі з поклоном [Текст] : вибр. твори / Григір Тютюнник. - Київ : Знання, 2018. - 206 с.

Тютюнник, Григір Михайлович (1931-1980). Чудасія [Текст] : повісті та оповідання / Григір Тютюнник. - Київ : Знання, 2017. - 239 с.

Чапай, Артем. The Ukraine [Текст] : [оповідання] / Артем Чапай. - Чернівці : Книги - XXI, 2018. - 236, [1] с.

Чубач, Ганна Танасівна. Біла казка [Текст] : [для дітей мол. віку] / Ганна Чубач ; худож. Роксана. - Київ : АртЕк, 2018. - 15 с. : іл.

Шкляр, Василь Миколайович. Василькова таємниця [Текст] : оповідання : [для дошк. та мол. шк. віку] / Василь Шкляр ; худож. К. Лавро. - Львів : Літ. та мистецтво, 2018. - 81, [2] с. : іл.

Штанко, Катерина Володимирівна. Дракони, вперед! [Текст] : пригодн.-детект. казк. повість / Катя Штанко ; худож. К. В. Штанко. - Вид. 5-те. - Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2017. - 270, [1] с. : іл.

Щерба, Наталія Василівна. Часовий Ключ [Текст] : [роман : для дітей серед. та ст. шк. віку] / Наталія Щерба ; [пер. з рос. Н. Косенко]. - Харків : ШКОЛА, 2019. - 349, [2] с.

Яріш, Ярослав Іванович. Самійло [Текст] : [для дітей серед. шк. віку] / Ярослав Яріш ; [іл. О. В. Продана]. - Київ : Час майстрів, 2017. - 197, [2] с. : іл.


БІБЛІОГРАФІЧНІ ТА ПОДІБНІ ДОСЛІДЖЕННЯ


Опанасенко, Ольга. Блез Паскаль [Текст] / Ольга Опанасенко ; [іл. К. Деревянко]. - Київ : ІРІО, 2018. - 106 с. : іл. - (Видатні особистості. Біографічні нариси для дітей). - Бібліогр.: с. 105-106.


ІСТОРІЯ


Гоцуляк, Віктор Володимирович. Магістерська робота з історії, історіографії і архівознавства: методологія, методика підготовки та оформлення [Текст] : навч.-метод. посіб. / Гоцуляк Віктор Володимирович ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Лідер-прінт, 2014. - 306 с. - Бібліогр.: с. 303-306. - ISBN

 

ІСТОРИЧНА НАУКА. ІСТОРІОГРАФІЯ


Гоцуляк, Віктор Володимирович. Михайло Петрович Драгоманов – видатний діяч, мислитель, учений, педагог у сучасній українській історіографічній думці [Текст] / Гоцуляк Віктор Володимирович ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Квант-прінт, 2013. - 221 с. - Бібліогр.: с. 156-221.

Шаповал, Юрій Іванович. Михайло Грушевський: „Я сам прийшов до політики через історію...” [Текст] / Юрій Шаповал, Ігор Верба ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. - Київ : Парлам. вид-во, 2018. - 492, [1] с. : іл.

Ясь, Олексій Васильович. Багатоликий Микола Костомаров [Текст] : [до 200-річчя від дня народж. М. Костомарова] / Олексій Ясь ; за ред. В. А. Смолія. - Київ : Либідь, 2018. - 302 с. : іл. - Містить бібліогр. – Ім. покажч.: с. 288-298.


ІСТОРІЯ ЦИВІЛІЗІЦІЇ. ІСТОРІЯ КУЛЬТУРИ


Фергюсон, Ніл. Цивілізація [Текст] : як Захід став успіш. : [пер. з англ.] / Ніл Фергюсон ; [наук. ред. О. Гарань]. - 2-ге вид. - Київ : Наш формат, 2018. - 487, [1] с., [24] с. іл. : іл. - Бібліогр.: с. 419-443. - Покажч.: с. 444-468.


ІСТОРІЯ


Гоцуляк, Віктор Володимирович. Курсова робота з історії: методика підготовки й оформлення [Текст] : [навч.-метод. посіб.] / Гоцуляк Віктор Володимирович ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького . - 4-те вид., доповн. - Черкаси : Нечитайло О. Ф., 2016. - 115 с. - Бібліогр.: с. 112-114.

Гуманітарний вісник. Серія: Історичні науки [Текст] : [всеукр. зб. наук. пр.]. Число 27, вип. 11 / Черкас. держ. технол. ун-т ; [голов. ред. Бушин М. І. ; складання І. Ю. Стадник]. - Черкаси : ЧДТУ, 2017. - 219 с. - Містить бібліогр.

Гюс, Петер. Лінія часу. Візуальна історія світу [Текст] : [для дітей мол. шк. віку : пер. з нідерланд.] / Петер Гюс ; [голов. ред. О. С. Кандиба]. - Харків : Віват, 2017. - [72] с. : іл.

Даймонд, Джаред. Зброя, мікроби і сталь [Текст] : витоки нерівностей між народами : [пер. з англ.] / Джаред Даймонд ; [наук. ред. Т. Цимбал]. - Київ : КМ-БУКС, 2018. – 508 с., [32] с. іл. : іл. - Алф. покажч.: с. 488-508.

Десятничук, Ігор. Історія південних і західних слов’ян від найдавніших часів до кінця XVIII століття [Текст] : навч. посіб. / Ігор Десятничук ; Рівнен. держ. гуманітар. ун-т. - Київ : Кондор, 2018. - 154 с. - Містить бібліогр. Дюма, Олександр (батько). Наполеон [Текст] : життєпис : [іст.-біогр. роман] / Олександр Дюма. - Київ : Брайт Стар Паблішинг, 2017. - 242, [1] с. : іл.

Кіссінджер, Генрі. Світовий порядок [Текст] : роздуми про характер націй в іст. контексті : пер. з англ. / Генрі Кіссінджер ; [наук. ред. В. Шелухін]. - Київ : Наш формат, 2017. - 319, [1] с.

Орвелл, Джордж (1903-1950). Данина Каталонії [Текст] : [іст. мемуаристика] : пер. з англ. / Джордж Орвелл ; [ред. Л. Пішко]. - Київ : Вид-во Жупанського, 2019. - 237, [2] с.

Промови, що змінили світ [Текст] : [пер. з англ. / голов. ред. В. Александров]. - [4-те вид.]. - Київ : КМ-БУКС, 2019. - 324, [2] с. : іл. - Ім. покажч.: с. 321-324.

Рубрук, Вільгельм де. Подорож у східні краї [Текст] : [пер. з латин.] / Вільгельм де Брук ; [наук. ред. А. Козицький]. - Львів : Апріорі, 2018. - 239 с. : іл.

Сміт, Деніел. Думати, як Леонардо да Вінчі [Текст] : [пер. з англ.] / Деніел Сміт ; [голов. ред. В. Александров]. - Київ : КМ-БУКС, 2018. - 222 с. - Бібліогр.: с. 223.

Степовик, Дмитро Власович. Візантія [Текст] : крізь одинадцять століть її історії / Дмитро Степовик. - Нове вид. - Київ : Дніпро, 2017. - 278, [1] с. - Бібліогр.: с. 265-267.

Турунен, Арі. Забуті історії міст: як багатство та культурний розвиток здобуваються толерантністю [Текст] : пер. з фін. / Арі Турунен ; [ред. О. Попова]. - Львів : Вид-во Анетти Антоненко, 2018. - 279 с., [8] с. іл. : іл. - Бібліогр.: с. 268-272. - Ім. і геогр. покажч.: с. 273-279.

Фоминский, Леонид Павлович. Тайны Куликовской битвы [Текст] / Леонид Фоминский ; Рос. акад. естеств. наук [и др.]. - Черкассы : Чабаненко Ю. А., 2012. - 100, [2] с. : ил. - Библиогр.: с. 97-98.

Харарі, Ювал Ной. 21 урок для 21 століття [Текст] : пер. з англ. / Ювал Ной Харарі ; [наук. ред. О. Кисельов]. - Київ : BookChef, 2018. - 413, [1] с. - Містить бібліогр.

Хомчук, Оксана Олексіївна. Аляска після Росії [Текст] : [монографія] / Оксана Хомчук, Тарас Хомчук. - Київ [та ін.] : КВІЦ, 2016. - 894 с. : іл.

Черчілль, Вінстон. Спогади про Другу світову війну [Текст] : пер. з англ. Т. 1 / Вінстон Черчілль ; [відп. ред. О. Жупанський]. - Київ : Вид-во Жупанського, 2018. - 494 с. : іл.

Черчілль, Вінстон. Спогади про Другу світову війну [Текст] : пер. з англ. Т. 2 / Вінстон Черчілль ; [відп. ред. О. Жупанський]. - Київ : Вид-во Жупанського, 2018. - 550 с. : іл.

Шарий, Андрій (1965). Коріння та корона [Текст] : нариси про Австро-Угорщину: доля імперії : [пер. з рос.] / Андрій Шарий, Ярослав Шимов ; [ред. М. Гаврилова]. - Київ : ДІПА, 2018. - 490, [3] с. : іл. - Бібліогр.: с. 476-491.

Ширер, Вільям. Злет і падіння Третього Райху [Текст] : історія нацист. Німеччини. [У 2 т.]. Т. 1 : пер. з англ. / Вільям Ширер ; [наук. ред. К. Гломозда]. - Київ : Наш формат, 2017. - 703, [1] с.

Шутко, Олександра Євгеніївна. Роксолана [Текст] / Олександра Шутко ; [ред. О. Березніченко ; іл. М. Мороз]. - Київ : ІРІО, 2018. - 125 с. : іл. - (Видатні українці. Люди, які творили історію). - Бібліогр.: с. 111-114.


ІСТОРІЯ УКРАЇНИ


Виноградов, Олег. Слово Майдана [Текст] / Олег Виноградов ; [ред. Л. Пасько]. - Киев : Корбуш, 2014. - 527 с. : ил.

Гаврош, Олександр Дюлович. Останній опришок Микола Шугай [Текст] / Олександр Гаврош ; [голов. ред. Б. Будний]. - Тернопіль : Навч. кн. - Богдан, 2018. - 144, [11] с. : іл.

Гнатюк, Оля. Відвага і страх [Текст] : [пер. з пол.] / Оля Гнатюк ; [ред. В. Богуславська ; Нац. ун-т „Києво-Могилян. акад.” та ін.]. - 4-те вид. - Київ : Дух і літера, 2018. - 488, [3] с. : іл. - (Бібліотека спротиву, бібліотека надії). - Бібліогр.: с. 441-460.

Дочинець, Мирослав Іванович. Дорога в небо – до людей [Текст] : історії чоловіків, які витримали / Мирослав Дочинець. - Мукачево : Карпат. вежа, 2017. - 274, [1] с.

Драч, Іван Федорович. Українська діаспора [Текст] / Іван Драч ; [упоряд. І. С. Рябчий ; голов. ред. О. В. Красовицький]. - Харків : Фоліо, 2018. - 285, [1] с.

Енциклопедія Голодомору [1932-1933 років в Україні] [Текст] / Нац. музей „Меморіал жертв Голодомору”, Асоц. дослідників голодоморів в Україні ; [передм., авт. текст В. І. Марочка]. - Дрогобич : Коло, 2018. - 575 с.

Епплбом, Енн (професор). Червоний Голод. Війна Сталіна проти України [Текст] : [пер. з англ.] / Енн Епплбом ; [наук. ред. Л. Гриневич]. - Київ : HREC PRESS, 2018. - 29-438, [20] с. : іл. - Бібліогр.: с. 413-428. – Покажч.: с. 431-438.

Капранов, Віталій Віталійович. Майдан. Таємні файли [Текст] / брати Капранови. - Київ : Нора-Друк, 2017. - 313, [2] с.

Кралюк, Петро Михайлович. Данило Острозький: образ, гаптований бісером [Текст] : [роман-дослідж.] / Петро Кралюк ; [голов. ред. Б. Будний]. - Тернопіль : Навч. кн. - Богдан, 2017. - 286, [1] с.

Кралюк, Петро Михайлович. Богдан Хмельницький: легенда і людина [Текст] / Петро Кралюк. - Київ : ДОВЖЕНКО БУКС, 2018. - 282, [2] с. : іл.

Крушельницька, Лариса Іванівна. Рубали ліс... [Текст] : спогади галичанки / Лариса Крушельницька. - 4-те опрац. вид. - Львів : Астролябія, 2018. - 574, [1] с. : іл.

Курков, Андрій Юрійович. Щоденник Майдану та Війни [Текст] / Андрій Курков ; [пер. з рос. В. С. Бойка]. - Харків : Фоліо, 2018. - 329, [1] с.

Кучерук, Олександр Сергійович. Українська Центральна Рада: 1917-1918 роки [Текст] / Олександр Кучерук ; [голов. ред. В. Строля]. - Київ : Балтія-Друк, 2018. - 127 с. : іл. - Бібліогр.: с. 46-49.

Липовецький, Святослав. Бандерівці [Текст] : 200 історій з XX ст. / Святослав Липовецький ; [ред. Б. Іваницька]. - Львів : Піраміда, 2017. - 563 с. : іл.

Лукащук, Христина. Михайло Сорока [Текст] / Христина Лукащук ; [ред. О. Думанська] ; мал. Х. Лукащук. - Брустурів : Дискурсус, 2018. - 35 с. : іл.

Майдан. Погляд зсередини [Текст] : спогади „Львів. брами” – захисників першої барикади, що під мостом на вулиці Інститутській / [авт.-упоряд. О. Трайдакало]. - Київ : Сервіс „Book Express” [та ін.], 2018. - 313 с., [4] с. іл. : іл.

Майдан. Свідчення. Допомога постраждалим. Міжнародна солідарність [Текст] / [О. Андреєва, І. Берлянд, Т. Хорунжа, Л. Фінберг] ; за ред. Л. Фінберга, І. Берлянд, О. Андреєвої ; [Нац. ун-т „Києво-Могилян. акад.” та ін.]. - Київ : ДУХ І ЛІТЕРА, 2018. - 815 с. - (Бібліотека спротиву, бібліотека надії). - Ім. покажч.: с. 801-806. - Геогр. покажч.: с. 807-810. - Покажч. орг.: с.811-813.

Малаков, Дмитро Васильович. Київ столітньої давнини [Текст] = Kyiv hundred years ago : [екскурсія у місто поч. 20-го ст.] / Дмитро Малаков, Андрій Прибєга ; [упоряд. Д. Малаков, А. Прибєга ; голов. ред. Н. Прибєга] . - Київ : Мистецтво, 2018. - 317, [2] с. : іл.

Мейс, Джеймс. Комунізм та дилеми національного визволення [Текст] : Національний комунізм у радянській Україні, 1918-1933 : пер. з англ. / Джеймс Мейс ; [наук. ред. Г. Єфіменко]. - Київ : КОМОРА, 2018. - 494 с. - Бібліогр.: с. 441-481. – Покажч.: с. 483-494.

Мицик, Юрій Андрійович. Тиміш та Юрій Хмельницькі [Текст] / о. Юрій Мицик. - Харків : Глобус, 2018. - 118, [2] с.

Палій, Олександр. Короткий курс історії України [Текст] / Олександр Палій. - Вид. 3-тє. - Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2018. - 461, [2] с. : іл.

Україна. Голодомор 1946-1947 років: непокараний злочин, забуте добро [Текст] / авт.-упоряд. А. І. Бондарчук. - Київ : Мельник М.Ю., 2017. - 605 с. : іл. - Містить бібліогр.

Фертіліо, Даріо. Люди й кіборги [Текст] : докум. театраліз. оповідь на шану України / Даріо Фертіліо, Олена Пономарева ; [ред. Л. Ю. Копань]. - Київ : ПУЛЬСАРИ, 2017. - 77, [1] с.

Штучні голоди в Україні XX століття [Текст] : матеріали Міжнар. конф., (Київ, 16 трав. 2018 р.) / Всеукр. правозахис. орг. „Меморіал” ім. В. Стуса, Нац. музей „Меморіал жертв Голодомору”, Укр. ін-т нац. пам’яті [та ін.]. - Київ [та ін.] : Коло, 2018. - 367 с. - Містить бібліогр.


ІСТОРІЯ ЧЕРКАЩИНИ


Гогоренко, Валерий Иванович. Солдаты афганской войны [Текст] : события, люди, воспоминания / Валерий Гогоренко. - Смела : Вовчок О. Ю., 2014. - 231 с. : ил.