НОВІ НАДХОДЖЕННЯ ДО БІБЛІОТЕКИ В IV кв. 2010 року

 

ПРИРОДНИЧІ НАУКИ


Губарець, Василь Васильович. Світ, який не повинен загинути [Текст] : Людина і довкілля: сучасний аспект / Василь Губарець, Іван Падалка ; [ред. П. Ф. Боброва]. – К. : Техніка, 2009. – 319 с. : ілюстр.


ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ


Григоренко, Василь Костянтинович. Математичні брейн-ринги [Текст] / В. К. Григоренко, К. В. Григоренко ; [ред. І. О. Прилуцька]. – Черкаси : Відлуння-Плюс, 2004. – 142 с.

Тесля, Юрий Николаевич. Введение в информатику природы [Текст] : монографія / Юрий Тесля ; [ред. А. А. Бакиева]. – К. : [Маклаут], 2010. – 254 с. : ил.

 

ХІМІЧНІ НАУКИ


Миронович, Людмила Максимівна. Біоорганічна хімія [Текст] : (скороч. курс) : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / Л. М. Миронович. – 2-ге вид. – К. : Каравела, 2010. – 183 с. – (Українська книга).

Ранський, Анатолій Петрович. Синтез, будова і реакції комплексоутворення ароматичних і гетероциклічних тіоамідів [Текст] : монографія / А. П. Ранський, М. В. Євсєєва ; Вінниц. нац. тех. ун-т ; [ред. С. Малішевська]. – Вінниця : [КІВЦ] ВНТУ, 2009. – 127 с.

 

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ


Створення екологічних коридорів в Україні [Текст] : посіб. щодо законодавства, ландшафт.-екол. моделювання та менедж. для поєднання природоохорон. об’єктів на підставі досвіду в Карпатах / [Ф. Д. Деодатус та ін.]. – К. : [Бізнес-поліграф], 2010. – 159 с. : ілюстр.

 

ТЕХНІКА І ТЕХНІЧНІ НАУКИ В ЦІЛОМУ


Каталог наукових розробок Черкаського державного технологічного університету [Текст] : / Черкас. держ. технол. ун-т ; [упоряд. А. І. Садовий та ін. ; за ред. Т. М. Качали]. – [Вид. 2-ге, допов.]. – Черкаси : [Ред.-вид. центр] ЧДТУ, 2009. – 102 с. : ілюстр.

Михайленко, Всеволод Євдокимович. Інженерна та комп’ютерна графіка [Текст] : [підруч. для студ. вищ. навч. закл.] / В. Є. Михайленко, В. В. Ванін, С. М. Ковальов ; за ред. В. Є. Михайленка. - 5-те вид. – К. : Каравела, 2010. – 358 с. : ілюстр. – (Українська книга).

Моделювання і оптимізація процесів розвитку виробничих систем з урахування використання зовнішніх ресурсів та ефектів освоєння [Текст] : монографія / [Т.М. Боровська та ін.] ; Вінниц. нац. техн. ун-т ; за ред. Т. М. Боровської. – Вінниця : [УНІВЕРСУМ-Вінниця], 2009. – 254 с.

 

ЕНЕРГЕТИКА


Загірняк, Михайло Васильович. Електричні машини [Текст] : підруч. [для вузів] / М. В. Загірняк, Б. І. Невзлін. – 2-ге вид., переробл. і допов. – К. : Знання, 2009. – 399 с. : ілюстр.

Лежнюк, Петро Дем’янович. Оцінювання втрат електроенергії в низьковольтних електричних мережах засобами нечіткої логіки [Текст] : монографія / П. Д. Лежнюк, А.В. Писклярова ; Вінниц. нац. техн. ун-т ; [ред. С. Малішевська]. – Вінниця : [КІВЦ] ВНТУ, 2009. – 93 с.

Ткаченко, Станіслав Йосипович. Парокомпресійні теплонасосні установки в системах теплопостачання [Текст] : монографія / С. Й. Ткаченко, О. П. Остапенко ; Вінниц. нац. техн. ун-т ; [ред. С. Малішевська]. – Вінниця : [УНІВЕРСУМ-Вінниця], 2009. – 175 с.

 

РАДІОЕЛЕКТРОНІКА


Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології [Текст] : [підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В. А. Баженов, П. П. Лізунов, А. С. Резніков та ін.] ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка [та ін.]; [наук. ред. Г.А. Шинкаренко, О. В. Шишов]. – 3-тє вид. – К. : Каравела, 2011. – 591 с. : ілюстр.

Лега, Юрій Григорович. Методи імітаційного моделювання систем та процесів [Текст] : практикум : [навч. посіб. для студ. вищ. нав. закл., які навчаються за напрямом „Комп’ютерні науки”] / Ю. Г. Лега, А. Д. Кожухівський, О. А. Кожухівська ; Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : [Ред.-вид. центр] ЧДТУ, 2010. – 247 с. : ілюстр. – (Підручники посібники).

Холмогоров, Валентин. Секреты работы в Windows [Текст] / Валентин Холмогоров ; [гл. ред. С.С. Скляр]. – Харьков [и др.] : Клуб. семейн. досуга, 2009. – 349 с. : ил.

 

ТЕХНОЛОГІЯ МЕТАЛІВ. МАШИНОБУДУВАННЯ. ПРИЛАДОБУДУВАННЯ


Академік Борис Євгенович Патон [Текст] / [І.К. Походня] ; Нац. акад. наук України, Ін-т електрозварювання ім. Є.О. Патона. - [К. : Академперіодика, 2010 ?]. – 36 с.

До 90-річчя з дня народж.

 

ХАРЧОВІ ВИРОБНИЦТВА


Святкові страви [Текст] / [О.А. Махальська ; ведуч. ред. Н.В. Бірічева]. - [Х.] : Ранок, [2010]. – 144 с. : ілюстр.

Хворостухина, Светлана Александровна. Запекаем в духовке [Текст] : в праздники и каждый день / [С.А. Хворостухина ; ред. Е.Н. Биркина]. - [М] : Мир кн., [2010]. – 255 с. – (Секреты моей бабушки).

На тит. л. авт. не указ.

 

ТЕХНОЛОГІЯ ДЕРЕВИНИ. ВИРОБНИЦТВА ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ.

ПОЛІГРАФІЧНЕ ВИРОБНИЦТВО. ФОТОКІНОТЕХНІКА


Баженов, Віктор Андрійович. Будівельна механіка. Комп’ютерні технології [Текст] : [підруч. для студ. вищ. навч. закл.] / В.А. Баженов, А.В. Перельмутер, О.В. Шишов ; за ред. В.А. Баженова. – К. : Каравела, 2009. – 696 с. – (Українська книга).

Бакшеев, Ефим Алексеевич. История создания сооружений по защите территорий от затопления и подтопления [Текст] : воспоминания о творчестве гидротехника / Е.А. Бакшеев ; [под. ред. В.М. Хорева, Н.С. Зарицкого]. – 2-е, доп. изд. – К. : Довіра, 2010. – 113 с. : ил.

Загреба, Василь Петрович. Формування бетонних і залізобетонних виробів методом пульсуючого пресування бетонних сумішей [Текст] : монографія / В.П. Загреба, І.Н. Дудар ; Вінниц. нац. техн. ун-т ; [ред. С.А. Малішевська]. - [Вінниця] : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2009. – 103 с.

Ковальський, Віктор Павлович. Комплексне золоцементне в’яжуче модифіковане лужною алюмоферитною добавкою [Текст] : монографія / В.П. Ковальський, В.П. Очеретний ; Вінниц. нац. техн. ун-т ; [ред. С. Малішевська]. – Вінниця : [КІВЦ] ВНТУ, 2010. – 97 с. : ілюстр.

Моргун, Алла Серафимівна. Моделювання ефекту взаємодії системи "будівля-фундамент-основа" числовим методом граничних елементів [Текст] : монографія / А.С. Моргун, І.М. Меть, А.В. Ніцевич ; Вінниц. нац. техн.. ун-т ; [ред. С. Малішевська]. – Вінниця : [КІВЦ] ВНТУ, 2010. – 131 с. : ілюстр.

Тугай, Анатолій Михайлович. Водопостачання [Текст] : підруч. [для вузів] / А.М. Тугай, В.О. Орлов. – К. : Знання, 2009. – 735 с. : ілюстр.

 

ТРАНСПОРТ


Правила дорожнього руху [Текст] : затв. постановою Каб. Міністрів України №1306 від 10 жовт. 2001 р. : вввед. в дію з 1 січ. 2002 р. : зі змінами та допов. від 01.10.2008, 11.02.2009, 22.04.2009, 03.09.2009 / [Центр безпеки дор. руху та автоматиз. систем при МВС України]. – Офіц. вид. – К. : Арій, 2011. – 64 с. : ілюстр.

Сажко, Віктор Андрійович. Електрообладнання автомобілів і тракторів [Текст] : [підруч. для студ. вищ. навч. закл.] / В.А. Сажко. – 2-ге вид. – К. : Каравела, 2009. – 399 с. : ілюстр. – (Українська книга).

 

РОСЛИННИЦТВО


Бурова, Валентина Васильевна. Огород без ошибок, или Как вырастить рекордный урожай [Текст] : практ. пособие / В.В. Бурова ; [отв. ред. Э. Юсупянц]. – Изд. 5-е, доп. и перераб. – Ростов н/Д. : Феникс, 2010. – 281 с. – (Библиотека садовода и огородника).

Бурова, Валентина Васильевна. Современный справочник садовода-любителя [Текст] / В.В. Бурова ; [отв. ред. Э. Юсупянц]. – Изд. 4-е, доп. и испр. – Ростов н/Д. : Феникс, 2010. – 349 с. : ил. – (Библиотека садовода и огородника).

Энциклопедия комнатных и садових растений [Текст] : более 800 видов / [гл. ред. С.С. Скляр ; сост. Ю.Д. Бойчук]. – Харьков [и др.] : Клуб семейного досуга, 2010. – 606 с. : ил.

 

ФАРМАКОЛОГІЯ. ФАРМАЦІЯ. ТОКСИКОЛОГІЯ


Современный фармацевтический справочник, 2011 [Текст] / авт.-сост. В.Г. Галецкая ; ред. А.В. Кривошей. – Донецк : Глорія, 2011. – 895 с.

 

КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА


Борщенко, Игорь Анатольевич. Система «Умный позвоночник» [Текст] / И.А. Борщенко ; [отв. ред. Т. Решетник]. – М. : Эксмо, 2010. – 254 с. : ил.

Касевич, Ніна Микитівна. Основи медсестринства в модулях [Текст] : [навч. посіб. для студ. вищ. мед. навч. закл. І-ІІІ рівнів акредитації] / Н.М. Касевич. – К. : Медицина, 2009. – 478 с.

Миронов, Андрей Александрович. Упражнения для очищения организма [Текст] / А.А. Миронов ; [гл. ред. М.В. Смирнова]. – СПб. : Вектор, 2010. – 125 с. : ил. – (Лучшие методы очищения).

 

СУСПІЛЬНІ НАУКИ В ЦІЛОМУ


Ідентичність і пам’ять у пострадянській Україні [Текст] = Identity and Memory in Post-Soviet Ukraine : [монографія : доп. 11-ї щоріч. Фулбрайт. конф., Київ, 2008 р. / відп. ред. М. Антонович]. - [К.] : Дух і літера, [2009]. – 494 с.

 

ІСТОРІЯ. ІСТОРИЧНІ НАУКИ


Акимович, Євген Олександрович. Українська культура в історичному вимірі (IXXVII ст.) [Текст] / Є.О. Акимович ; [заст. голов. ред. Л.І. Васіліогло ; провід. ред. К.В. Головченко]. – О. : Маяк, 2009. – 495 с.

Апанович, Олена Михайлівна. Козацька енциклопедія для юнацтва [Текст] : кн. ст. про іст. буття укр. козацтва / Олена Апанович ; [наук. ред. Ю. Мицик ; упоряд. О. Яремійчук]. – К. : Веселка, 2009. – 719 с. : іл.

Бакшеев, Ефим Алексеевич. Этапы подготовки к ведению Второй мировой войны [Текст] / Е.А. Бакшеев. – К. : [б.и.], 2010. – 23 с.

Бешанов, Владимир В. "Кроваво-Красная" Армия. По чьей вине? [Текст] / Владимир Бешанов ; [отв. ред. И. Петровский]. – М. : Яуза-пресс, 2010. – 382 с. – (Великая Отечественная война).

Бешанов, Владимир Васильевич. Ленинградская бойня [Текст] : страш. правда о Блокаде / Владимир Бешанов ; [отв. ред. И. Петровский]. – М. : Яуза-пресс, 2010. – 415 с. – (Великая Отечественная: Неизвестная война).

Больных, Александр Геннадьевич. ХХ век флота. Трагедия ошибок [Текст] / Александр Больных ; [отв. ред. И. Петровский. – М. : Эксмо [и др.], 2010. – 350 с. – (Великие морские сражения).

Вакка, Александр Борисович. Вака / Ваченко / Вакка – казаки Переяславского полка Войска Запорожского и их потомки, XVIIXXI вв. [Текст] : опыт ист.-генеал. исслед. / Александр Вакка, Борис Вакка. – М. : Культура и традиция, 2010. – 384 с. : ил.

Волошенко, Іван Іванович. Культура Монастирищини на тлі її загального розвитку [Текст] : нариси / Іван Волошенко, Катерина Бульба ; [ред. І.І. Волошенко]. – Монастирище : Мрія, 2009. – 371 с. : ілюстр.

Голобуцький, Володимир Олексійович. Чорноморське козацтво [Текст] : [пер. з рос.] / В.О. Голобуцький ; [упорядкув. І.В. Голобуцького]. – Д. : Січ, 2009. – 494 с.

Горелик, Феликс Борисович. Сталинизм или «Антисталинизм»? [Текст] / Феликс Горелик. – Изд. 2-е, доп. – Луганск : [Обл. отд-ние Фонда культуры], 2010. – 203 с.

Горєлов, Микола Євгенович. Держава і цивілізація в історії України [Текст] : [монографія] / М.Є. Горєлов, О.П. Моця, О.О. Рафальський ; Нац. акад. наук України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса [та ін.] ; [наук. ред. Ю.А. Левенець]. – К. : ЕКОПРОДАКШН, 2009. – 879 с. : ілюстр.

Добржанський, Олександр В. Змагання за українську державність на Буковині (1914-1921 рр.) [Текст] : док. і матеріали / Олександр Добржанський, Володимир Старик. – Чернівці : [Чернів. обл. друк.], 2009. – 510 с.

Замулин, Валерий. Прохоровское побоище [Текст] : правда о "Величайшем танковом сражении" / Валерий Замулин ; [отв. ред. Н. Морозова]. – М. : Яуза [и др.], 2010. – 782 с. – (Мифы Великой Отечественной).

Исаев, Алексей Валерьевич. Неизвестный 1941. Остановленный блицкриг [Текст] / Алексей Исаев ; [отв. ред. С. Кузнецов]. – М. [и др.] : Яуза [и др.], 2010. – 479 с. – (Война и мы).

Климов, В.В. Українські православні монастирі та чернецтво : позиція в національній історії [Текст] : [монографія] / В.В. Климов ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; [наук. ред. А.М. Колодний]. – К. : [Ін-т філос.. НАН України], 2008. – 882 с.

Костомаров, Микола Іванович. Історичні постаті [Текст] : [пер. з рос.] / М.І. Костомаров. – Д. : Січ, 2008. – 618 с.

Крижановська, Оксана Олегівна. Таємні організації : масонський рух в Україні [Текст] / Оксана Крижановська ; [голов. ред. Н.І. Слюсаренко]. – (Перевид., допов.). – К. : Наш час, 2010. – 200 с. : ілюстр. – (Невідома Україна).

Патриляк, Іван Казимирович. Україна в роки Другої світової війни [Текст] : спроба нового концепт. погляду / І.К. Патриляк, М.А. Боровик ; [Укр. ін-т нац. пам’яті]. – К. : [Вид. Лисенко М.М.], 2010. – 590 с.

Подов, Володимир Іванович. Історія Донбасу [Текст] / [В.І. Подов, В.С. Курило ; Держ. закл. "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка" ; відп. ред. С.М. Лобода]. – Луганськ : [ЛНУ], 2009. – 299 с. : ілюстр.

На тит. арк. авт. не зазначено.

Попович, Мирослав Володимирович. Культура [Текст] : ілюстр. енцикл. України / Мирослав Попович ; [голов. ред. В. Строля]. - [К.] : Балтія-Друк, [2009]. – 182 с. : ілюстр.

Пфёч, Курт. Эсэсовцы под Прохоровкой [Текст] : 1-я дивизия СС "Лейбштандарт Адольф Гитлер" в бою : [пер. с нем.] / Курт Пфёч ; [отв. ред. С. Кузнецов]. – М. : Яуза-пресс, 2010. – 318 с. : ил. – (Вторая Мировая война. Жизнь и смерть на Восточном фронте).

Рендюк, Теофіл Георгійович. Гетьман Іван Мазепа : українські і румунські шляхи [Текст] = Hatmanul Ivan Mazepa : caile ucraineneromane : [іст.-докум. нарис] / Т.Г. Рендюк ; [наук. ред. І. Буркут]. – Чернівці : Букрек, 2009. – 286 с. : ілюстр.

Самков, Олександр Миколайович. Нариси з історії золотарства на Черкащині [Текст] / О.М. Самков. – Черкаси : [Вид. Чабаненко Ю.А.], 2010. – 107 с. : ілюстр.

Смолій, Валерій Андрійович. Українська національна революція, XVII ст. (1648-1676 рр.) [Текст] / Валерій Смолій, Валерій Степанков ; [ред. С.П. Залозна та ін.]. – К. : Києво-Могилян. акад., 2009. – 447 с.

До 360-річчя Укр. нац. революції.

Солодар, Олександр Іванович. Галаганівка [Текст] / Олександр Солодар. – Черкаси : [Вид. Чабаненко Ю.А.], 2010. – 70 с. : ілюстр. – (Невідома Чигиринщина).

Солонин, Марк С. 25 июня. Глупость или агрессия? [Текст] / Марк Солонин. – М. : Яуза [и др.], 2008. – 638 с. – (Великая отечественная: Неизвестная война).

Тіндалл, Джордж Бравн. Історія Америки [Текст] = America a narrative history : пер. с англ. / Джордж Тіндалл, Дейвід Е. Шай ; [ред. М. Габлевич]. – 6-те вид. – Л. : Літопис, 2010. – 903 с. : ілюстр.

Україна в добу "Великого терору", 1936-1938 роки [Текст] / [авт.-упоряд. Ю.І. Шаповал та ін. ; голов. ред. С. Головко]. – К. : Либідь, 2009. – 542 с. : ілюстр.

Україна і український народ у Другій світовій війні [Текст] : дискусії. Вип. 1 / Укр. ін-т нац. пам’яті ; [ред. О. Веремійчик ; упоряд. Л. Герасименко, Р. Пилявець]. – К. : Вид-во ім. О. Теліги, 2009. – 56 с.

Зміст : Актуальність дослідження історії Другої світової війни в контексті досягнення консолідації українського народу ; Україна напередодні та на початку Другої світової війни (друга половина 1930-х – червень 1941 рр.).

Україна і український народ у Другій світовій війні [Текст] : дискусії. Вип. 2 / Укр. ін-т нац. пам’яті ; [ред. О. Веремійчик ; упоряд. Л. Герасименко, Р. Пилявець]. – К. : Вид-во ім. О. Теліги, 2009. – 84 с.

Зміст : Україна у період стратегічного наступу німецьких військ (червень 1941 - листопад 1942 рр.) ; Українські землі та становище українців в умовах німецького окупаційного режиму (червень 1941 – жовтень 1944 рр.) ; Національно-визвольний рух на окупованих територіях України (1941 – 1944 рр.)

Україна і український народ у Другій світовій війні [Текст] : дискусії. Вип. 3 / Укр. ін-т нац. пам’яті ; [ред. О. Веремійчик ; упоряд. Л. Герасименко, Р. Пилявець]. – К. : Вид-во ім. О. Теліги, 2009. – 84 с.

Зміст : Завершальний період Другої світової війни. Підсумки війни та її наслідки для України ; Міжнародне визнання України суб’єктом Антигітлерівської коаліції в роки Другої світової війни : історичні та правові підстави ; Україна у Другій світовій війні : формування національної пам’яті українського народу.

Україна і український народ у Другій світовій війні [Текст] : дискусії. Вип. 4 / Укр. ін-т нац. пам’яті ; [упоряд. Л. Герасименко, Р. Пилявець]. – К. : [Вид. Лисенко М.М], 2010. – 95 с.

Зміст : Звільнення України від нацистських загарбників (до 65-ї річниці) ; Українці на фронтах Другої світової війни та у Русі опору країн Європи : проблеми історичної та національної пам’яті ; Формування Ялтинсько-Потсдамської системи міжнародних відносин і доля України.

Хазанов, Дмитрий Борисович. 1941. "Сталинские соколы" против Люфтваффе [Текст] / Дмитрий Хазанов ; [отв. ред. С. Кузнецов]. - [Переизд.] – М. : Яуза [и др.], 2010. – 607 с. : ил. – (Новая история авиации).

1-е изд. кн. выходило под загл. "1941. Борьба за господство в воздухе".

Хотон, Брайан. Великие тайны и загадки истории [Текст] : [загадочные места, люди, необычные находки : пер. с англ.] / Брайан Хотон ; [гл. ред. С.С. Скляр. – Харьков [и др.] : Клуб семейн. досуга, 2009. – 412 с. : ил.

Часто, Петро Іванович. З нашого поля [Текст] : Інтерв’ю [амер. україномов. газ. "Свобода"] / Петро Часто. – Нью-Йорк [та ін.] : Ukrainian Book [та ін.], 2009. – 168 с.

Черкащина [Текст] : універс. енцикл. / [авт.-упоряд.] В. Жадько ; [ред. О. Лук’янчук]. – К. : Експрес-Поліграф, 2010. – 1103 с. : ілюстр.

Кн. вкл. в футл.

Чистому серцем [Текст] : пам’яти Василя Доманицького / упорядкув. і редагув. В. Поліщука. – Черкаси : [Вид. Чабаненко Ю.А.], 2010. – 173 с.

«Чистому серцем» - передрук з вид. 1912 р. – У кн. також : розд. : Додатки : публ. З газет «Рада» і «Діло» за 1910 р. – До 100-річчя з часу смерті В.М. Доманицького.

Шатайло, Олег Леонідович. Спадкоємці козацької слави [Текст] : біогр. Генералів Армії Укр. Нар. Республіки – уродженців Черкащини / Олег Шатайло ; [голов. ред. Я. Радевич-Винницький]. – Дрогобич : Відродження, 2009. – 191 с. : ілюстр.

Широкорад, Александр Борисович. Тайная история Украины [Текст] / А.Б. Широкорад ; [гл. ред. С.Н. Дмитриев]. – М. : Вече, [2008]. – 431 с. : ил.

 

ЕКОНОМІКА. ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ


Архіпов, Віктор Віталійович. Організація ресторанного господарства [Текст] : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / В.В. Архіпов. – 2-ге вид., переробл. та допов. – К. : Центр учб. л-ри, 2010. – 279 с. : ілюстр.

Атамас, Петро Йосипович. Бухгалтерський облік у галузях економіки [Текст] : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / П.Й. Атамас ; [ред. Л.В. Пилипчак]. – 2-ге вид., переробл. та допов. – К. : Центр учб. л-ри, 2010. – 391 с. : табл.

Бухгалтерський фінансовий облік : теорія та практика [Текст] : навч.-практ. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Н.І. Верхоглядова, В.П. Шило, С.Б. Ільїна [та ін.]. – К. : Центр учб. л-ри, 2010. – 535 с.

Все остается людям [Текст] : воспоминания о Ю. А. Банникове / [под. ред. Г. С. Банниковой]. – Смела : Тясмин, 2010. – 205 с. : ил.

Економіка сільського господарства [Текст] : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. К. Збарський, В. І. Мацибора, А. А. Чалий та ін] : за ред. В. К. Збарського, В. І. Мацибори. - [Перевид.]. – К. : Каравела, 2010. – 279 с. – (Українська книга).

Економічна безпека [Текст] : навч. посіб. [для вузів / О.Є. Користін, О.І. Барановський, Л.В. Герасименко та ін.] ; за ред. О.М. Джужі. – К. : Прав. єдність, 2010. – 367 с.

Єщенко, Петро Степанович. Економіка для всіх [Текст] / Петро Єщенко ; [ред. З.А. Городиська]. – К. : Вищ. шк., 2009. – 478 с.

Звіт про конкурентоспроможність України, 2010 [Текст] : назустріч екон. зростанню та процвітанню / Фонд „Ефективне Управління”, [Всесвіт. екон. форум]. - [Б.м. : б.в., 2010]. – 162 с. : табл., діагр.

Класифікація сільськогосподарських земель як наукова передумова їх екологобезпечного використання [Текст] / Д.С. Добряк [та ін.] ; [ред. Н.М. Некрут]. – 2-ге вид., допов. – К. : Урожай, 2009. – 462 с.

Коцовська, Раїса Романівна. Банківські операції [Текст] : навч. посіб. [для вузів] / Р.Р. Коцовська, О.П. Павлишин, Л.М. Хміль ; Нац. банк України, Ун-т банк. справи. - [К.] : УБС НБУ [та ін.], 2010. – 390 с.

Кучма, Леонід Даналович. Зламане десятиліття [Текст] / Леонід Кучма ; [Ін-т стратег. оцінок]. – К. : Інформ. системи, 2010. – 559 с. : ілюстр.

Новаковський, Леонід Якович. Соціально-економічні проблеми сучасного землекористування [Текст] / Л. Я. Новаковський, М. А. Олещенко ; [ред. Н. М. Некрут]. – 2-ге вид., допов. – К. : Урожай, 2009. – 274 с.

Новікова, Валерія Іванівна. Територіальна організація рекреаційної діяльності у контексті збалансованого розвитку регіону (на прикладі Черкаської області) [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. геогр. наук: 11.00.02 / Новикова Валерія Іванівна; Ін-т географії НАН України. – К. : [Вид. від. ЧНУ], 2008. – 23 с. : ілюстр.

Організація виробництва [Текст] : [підруч. для студ. вищ. навч. закл. / П.В. Круш, В. І. Подвігіна, В. О. Гулевич та ін.] ; Нац. техн. ун-т України „Київ. політехн. ін-т” ; за ред. П. В. Круша [та ін.]. – К. : Каравела, 2010. – 535 с.

Орехівський, Григорій Анастасійович. Тестово-словниковий практикум з економічної теорії [Текст] : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / Г.А. Орехівський. – 2-ге вид. – К. : Каравела, 2009. – 215 с. – (Українська книга).

Плиса, Володимир Йосипович. Страхування [Текст] : [підруч. для студ. вищ. навч. закл.] / В.Й. Плиса. – [Перевид.]. – К. : Каравела, 2010. – 471 с. – (Українська книга).

Порив душі, палкий і благородний… [Текст] / Ферм. госп-во „Голден”; [фото О.О. Прилуцького]. - [Б. м. : б. в., 2010?]. – 10 с. : ілюстр.

Рудий, Михайло Михайлович. Мікроекономіка [Текст] : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / М.М. Рудий. – 2-ге вид., випр. та допов. – К. : Каравела, 2010. – 359 с. – (Українська книга).

Сисоєнко, Надія Василівна. Організація роботи з охорони праці у вищих навчальних закладах [Текст] : довід. кер. підрозділу / Сисоєнко Н.В., Семенець Н.М. ; Черакс. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького : [Вид. від. ЧНУ], 2010. – 60 с.

Сільське господарство Черкащини, 2009 [Текст] : стат. зб. / Голов. упр. статистики у Черкас. обл.; [за ред. В. П. Приймак]. – Черкаси : [Голов. упр. статистики], 2010. – 252 с.

Стасишен, Микола Савович. Облік у банках [Текст] : навч.-метод. посіб. для студ. спец. "Облік і аудит" ден. та заоч. форм навчання / М.С. Стасишен, В.Г. Жила. – К. : Каравела, 2009. – 227 с. – (Українська книга).

Статистичний щорічник Черкаської області за 2009 рік [Текст] / Голов. упр. статистики у Черкас. обл. ; [за ред. В. П. Приймак]. – Черкаси : [Голов. упр. статистики], 2010. – 545 с.

Тарасюк, Галина Миколаївна. Планування комерційної діяльності [Текст] : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / Г.М. Тарасюк. – К. : Каравела, 2008. – 398 с. – (Вища освіта в Україні).

Фінансовий аналіз [Текст] : навч. посіб. [для вузів] / М.Д. Білик, О.В. Павловська, Н.М. Притуляк [та ін.] ; Держ. вищ. навч. закл. "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" ; [ред. Н. Шевченко]. – Вид. 2-ге, без змін. – К. : КНЕУ, 2009. – 588 с.

Центральний банк і грошово-кредитна політика [Текст] : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл. / Т. Д. Косова, О. О. Папаіка, С. Г. Арбузов та ін.] ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського; за ред. Косової Т.Д., Папаіки О.О. – К. : Центр учб. л-ри, 2011. – 319. – 319 с.

 

ПОЛІТИКА. ПОЛІТИЧНІ НАУКИ


Бебик, Валерій Михайлович. Політологія [Текст] : наука і навч. дисципліна : [підруч. для студ. вищ. навч. закл.] / Валерій Бебик. – К. : Каравела, 2009. – 495 с. – (Українська книга).

Європейський Союз – найбільший донор України : технічна і фінансова допомога з боку Європейського Союзу та країн ЄС [Текст] / Представництво Європ. коміс. в Україні. - [К. : б. в., 2009?]. – 16 с. : ілюстр.

Жадько, Віктор Олексійович. Сповідь розп’ятої душі, або Роздуми під час написання енциклопедії „Черкащина” [Текст] : повість – відчай / Віктор Жадько. – К. : [Експрес - Поліграф], 2010. – 119 с. : ілюстр.

Кучик, Олександр Сергійович. Зовнішня політика України [Текст] : навч. посіб. [для вузів] / О. С. Кучик, О. А. Заяць ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – К. : Знання, 2010. – 572 с. – (Факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка – 20 років).

Перепічка, Євген Васильович. І буде суд, і буде кара [Текст] / Перепічка Євген. – Л. : [СПОЛОМ], 2009. – 303 с. : ілюстр.

Придніпровська проблема: погляд з України [Текст] / [Н. Беліцер та ін.] ; Група стратег. та безпек. студій ; [за ред. С. Герасимчука]. – К. : [Істина], 2009. – 269 с.

Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї [Текст] : [зб. наук. пр.]. Вип. 18 / Укр. акад. політ. наук [та ін.] ; [редкол. : М. І. Михальченко (голова) та ін.]. – К. : [Інтер Графіка], 2009. – 437 с.

Тищенко, Юлія Анатоліївна. Громадянське суспільство в Україні та „політика ідентичності” [Текст] / Юлія Тищенко, Світлана Горобчишина ; Укр. незалеж. центр політ. дослідж. – К. : [Агентство „Україна”], 2010. – 75 с.

 

ДЕРЖАВА І ПРАВО. ЮРИДИЧНІ НАУКИ


Декларація про державний суверенітет України [Текст] : історія прийняття, док., свідчення / Асоц. нар. депутатів України; [відп. ред. Я. Я. Зайко]. – Житомир: Рута, 2010. – 865 с. : ілюстр.

Кваліфікація злочинів [Текст] : навч. посіб. [для вищ. навч. закл. / Г. Є. Болдарь, М. К. Гнєтнєв, Г. М. Зеленов та ін.] ; Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка; за ред. О.О. Дудорова, Є. О. Письменського. – К. : Істина, 2010. – 430 с.

Конституція незалежної України [Текст]. У 3 кн. Кн. 3, ч. 11. Стенограми / за ред. С. Головатого. – К. : Укр. Правн. Фундація, 2010. – 475 с.

Конституція незалежної України [Текст]. У 3 кн. Кн. 3, ч. 15. Стенограми. Документи / за ред. С. Головатого. – К. : Укр. Правн. Фундація, 2010. – 475 с.

Конституція незалежної України [Текст]. У 3 кн. Кн. 3, ч. 16. Стенограми / за ред. С. Головатого. – К. : Укр. Правн. Фундація, 2010. – 525 с.

Конституція незалежної України [Текст]. У 3 кн. Кн. 3, ч. 17. Стенограми / за ред. С. Головатого. – К. : Укр. Правн. Фундація, 2010. – 563 с.

Косюта. Михайло Васильович. Прокуратура України [Текст] : навч. посіб. [для вузів] / М. В. Косюта. – 2-ге вид., переробл. і допов. – К. : Знання, 2010. – 404 с. – (Вища освіта ХХІ століття).

Кримінальне право України. Загальна частина [Текст] : підруч. [для студ. вищ. навч. закл. / Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, В. І. Тютюгін та ін.] ; Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого; за ред. В. В. Сташиса, В. Я. Тація. – 4-те вид., переробл. і допов. – Х. : Право, 2010. – 455 с.

Кримінальне право України. Особлива частина [Текст] : підруч. [для студ. вищ. навч. закл. / Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, В. І. Тютюгін та ін.] ; Нац. юрид. Акад. України ім. Я. Мудрого ; за ред. В.В. Сташиса, В. Я. Тація. – 4-те вид., переробл. і допов. – Х. : Право, 2010. – 606 с.

Мироненко, Олександр Миколайович. Історія вчень про державу і право [Текст] : навч. посіб. [для вузів] / О. М. Мироненко, В. П. Горбатенко; [ред. Г. А. Теремко]. – К. : Академія, 2010. – 454 с. (Альма-матер).

Потехіна, Віра Олександрівна. Інтелектуальна власність [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Віра Потехіна; [за ред. І.І. Дахна]. – К. : Центр учб. л-ри, 2008. – 413 с.

Ротань, В.Г. Науково-практичний коментар законодавства України про працю [Текст] : станом на 10 серп. 2010 р. / В.Г. Ротань, І. В. Зуб, О. Є. Сонін; [відп. ред. В. Г. Ротань]. – 13-те вид., допов. та переробл. – К. : Прав. єдність, 2010. – 679 с.

Теліпко, Владислав Едуардович. Конституційне та конституційно-процесуальне право України [Текст] : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / В. Е. Теліпко; [ред. Л. І. Єросова]. – К. : Центр учб. л-ри, 2009. – 567 с.

Теліпко, Владислав Едуардович. Науково-практичний коментар Цивільного процесуального кодексу України [Текст] : станом на 01.11.2010р. / В. Е. Теліпко ; за ред. Притики Ю. Д. – К. : Центр учб. л-ри, 2010. – 694 с.

Трофанчук, Григорій Іванович. Історія держави і права України [Текст] : навч. посіб. [для вузів] / Г. І. Трофанчук; [спец. ред. Л. О. Лоха]. – К. : Юрінком Інтер, 2010. – 381 с.

Чушенко, Віталій Іванович. Конституційне право України [Текст] : підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / В. І. Чушенко, І. Я. Заяць; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка; за ред. В. І. Чушенка. – Вид. 2-ге, допов. і переробл. – К. : Ін Юре, 2009. – 547 с.

 

ВОЄННА СПРАВА. ВОЄННА НАУКА


Желібо, Євген Петрович. Безпека життєдіяльності [Текст] : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / Є.П. Желібо, Н.М. Заверуха, В.В. Зацарний ; за ред. Є.П. Желібо. – 6-те вид. – К. : Каравела, 2010. – 342 с. – (Вища освіта в Україні).

Стеблюк, Микола Ілліч. Цивільна оборона та цивільний захист [Текст] : підруч. [для вузів] / М.І. Стеблюк. – 2-ге вид., переробл. – К. : Знання, 2010. – 487 с. : ілюстр.

 

КУЛЬТУРА. НАУКА. ОСВІТА


Вісник Харківської державної академії культури [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 26 / Харк. держ. акад. культури [та ін.] ; [відп. ред. В.М. Шейко]. – Х. : ХДАК, 2009. – 234 с.

 

ОСВІТА. ПЕДПГОГІЧНІ НАУКИ


Вишневський, Омелян Іванович. Методика навчання іноземних мов [Текст] : навч. посіб. [для вузів] / О.І. Вишневський. – 2-ге вид., переробл. і допов. – К. : Знання, 2011. – 206 с.

Голиш, Григорій Михайлович. Крізь роки й епохи [Текст] : історія і сучасність Чапаєв. шк. / Г.М. Голиш ; Черкас. нац.. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси : Вертикаль, 2010. – 282 с. : ілюстр.

200 ігор на уроках англійської мови [Текст] / [голов. ред. І. Дворницька] ; упоряд. А.В. Павлюк. – Т. : Мандрівець, 2010. – 55 с. – (Вивчаємо англійську).

Екологічне свято як засіб формування екологічної культури дошкільника [Текст] / Черкас. обл. орг. Укр. т-ва охорони природи [та ін.] ; [упоряд. А.В. Фрузенкова та ін.]. – Черкаси : Вертикаль, 2009. – 102 с. : ілюстр.

Кулинич, Наталя Вікторівна. Сценарії свят [Текст] : вірші, пісні, фольклор, матеріал, розробки творч. занять, метод. поради / Н.В. Кулинич, Л.В. Савченко. – Х. : Основа, 2009. – 271 с. : ілюстр., ноти. – (Енциклопедія дитячого свята).

Мешко, Галина Михайлівна. Вступ до педагогічної професії [Текст] : навч. посіб. [для вузів] / Г.М. Мешко ; [ред. Г.А. Теремко]. – К. : Академвидав, 2010. – 197 с. – (Альма-матер).

Розвиваємо увагу й логічне мислення [Текст] / [авт.-упоряд.] С.В. Пехарева, М.П. Андрусенко. – Х. : Основа, 2009. – 110 с. : ілюстр. – (Дошкільний навчальний заклад. Розвивайка).

Самые популярные методики воспитания [Текст] / [гл. ред. С.С. Скляр ; сост. В. Перов]. – Харьков [и др.] : Клуб семейн. досуга, 2010. – 317 с. – (Заботливым родителям).

Словник-довідник основних понять та визначень українського освітнього законодавства [Текст] / [авт.-упоряд.] Жиляєв І.Б., Чижевський Б.Г. ; [Н.-д. центр прав. інф-ки Нац. акад. прав. наук України]. – К. : [Парлам. вид-во], 2010. – 107с.

 

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ


Василенко, Михайло Григорович. Іван Франко : поступ ідеї [Текст] : моногр. дослідж. / Михайло Василенко. – Коломия : Вік, 2010. – 399 с.

 

СОЦІОКУЛЬТУРНА ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ДОСУГА


Діяльність будинків культури по задоволенню потреб територіальних громад [Текст] : звіт за результатами дослідж. / Ін-т соціокульт. менедж. – Кіровоград : ІСКМ, 20140. – 64 с. : табл., діагр.

 

БІБЛІОТЕЧНА СПРАВА. БАБЛІОТЕКОЗНАВСТВО. БІБЛІОГРАФІЯ.

БІБЛІОГРАФОЗНАВСТВО


Бібліографознавство України (2001 – 2005) [Текст] : наук.-допом. бібліогр. покажч. / Держ. закл. "Національна парламентська бібліотека України" [та ін.] ; [наук. ред. Т.М. Заморіна ; упоряд. Л.В. Глазунова, Н.І. Тертичка]. – К. : [НПБУ], 2010. – 223 с.

Бібліотеки Закарпаття в добу перемін [Текст] : матеріали міжвід. наук.-практ. конф., присвяч. 65-річчю Закарпат. ОУНБ / Закарпат. обл. універс. наук. б-ка ; [упоряд. Л.З. григаш, В.Г. Лехцер]. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2010. – 345 с. : ілюстр.

Закарпатська ОУНБ в особах [Текст] / Закарпат. обл. універс. наук. б-ка ; [ред. Л.О. Ільченко ; упоряд. Н.М. Панчук, Л.З. Григаш ; фото М. Дороговича та ін.]. - [Вид. 2-ге, переробл. і допов.. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2010. – 91 с. : фотогр.

Портрет словом : бібліотеки Закарпаття (1945 - 2010) [Текст] : бібліогр. покажч. / Закарпат. обл. універс. наук. б-ка ; [наук. ред. Т.Г. Балаж ; упоряд. Л.М. Апполонова, Є.Й. Слуцька]. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2010. – 425 с. : ілюстр.

Українське бібліотекознавство (1991 - 2008) [Текст] : наук.-допом. бібліогр. покажч. / Держ. закл. "Національна парламентська бібліотека України" ; [наук. ред. М.С. Слободяник ; упоряд. М.С. Слободяник, О.А. Політова]. – К. : [НПБУ], 2010. – 166 с.

 

МОВОЗНАВСТВО


Білозерська, Л.П. Термінологія та переклад [Текст] : навч. посіб. для студ. філол. напрямку підготов. / Л.П. Білозерська, Н.В. Возненко, С.В. Радецька ; [ред. С.І. Мазур]. – Вінниця : Нова кн., 2010. – 232 с.

Білозерська, Л.П. Термінологія та переклад [Текст] : навч. посіб. для студ. філол.. напрямку підготов. / Л.П. Білозерська, Н.В. Возненко, С.В. Радецька ; [ред. С.І. Мазур]. – Вінниця : Нова кн., 2010. – 232 с.

Віталіш, Любов Петрівна. Лексикологія німецької мови як другої іноземної [Текст] : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / Л.П. Віталіш, Б.М. Максимчук, В.Т. Сулим ; [голов. ред. Б. Будний]. – Т. : Навч. кн. – Богдан, [2009]. – 198 с.

Головко, Жанна Сергеевна. Современное языковое строительство в Восточной Славии (вторая половина ХХ – начало ХХI веков) [Текст] : монографія / Ж.С. Головко. – Харьков : Факт, 2010. – 174 с. : ил.

Домагальскі, Станіслав. Великий польсько-український, україно-польський словник термінології сучасного бізнесу [Текст] = Wieiki slownik polsko-ukrainski, ukrainsko-polski z rozszerzona terminologia wspoiczesnego biznesu : 200 000 лекс. од. / Станіслав Домагальскі ; [голов. ред. Б. Будний]. – Т. Богдан, [2010]. – 1797 с.

Мацюк, Зоряна Омелянівна. Українська мова професійного спілкування [Текст] : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / Зоряна Мацюк, Ніна Станкевич. – 3-тє вид. – К. : Каравела, 2010. – 351 с. – (Українська книга).

Михайлова, Оксана Георгіївна. Лінгвокраїнознавство франкомовних країн [Текст] : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / Михайлова О.Г., Шмиголь Н.В. ; [відп. ред. С.І. Мазур]. – Вінниця : Нова кн., 2009. – 213 с. : ілюстр.

На обкл. назва : Лінгвокраїнознавство. Франкомовні країни.

Німецькі легенди та перекази [Текст] = Deutsche Sagen und Legenden : [кн. для читання нім. мовою / ред. О. Пилипів ; упоряд. І.В. Грицюк, І.О. Полигач]. – Т. : Підруч. і посіб., 2010. – 191 с.

Образцова, Елена Михайловна. Линейная организация высказывания как межъязыковая универсалия [Текст] : (на метериале англ., рус., укр. яз.) : монография / Е.М. Образцова ; [ред. Т.В. Мартыненко]. – Одесса : Фенікс, 2010. – 397 с.

Семеног, Олена Миколаївна. Культура наукової української мови [Текст] : навч. посіб. [для вузів] / О.М. Семеног ; [ред. А.В. Кулачок]. – К. : Академія, 2010. – 213 с. – (Альма-матер).

Тищенко, Ельвира Іванівна. Німецька мова для філологів [Текст] = Deutsh fur Philologen : навч.-метод. посіб. Ч. 1. Німецька мова та німецька література / Е.І. Тищенко ; Черкас. нац.. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси : [Вид. від. ЧНУ], 2010. – 259 с.

Тищенко, Ельвира Іванівна. Німецька мова для філологів [Текст] = Deutsh fur Philologen : навч.-метод. посіб. Ч. 2. Українська мова та література / Е.І. Тищенко ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси : [Вид. від. ЧНУ], 2010. – 171 с.

Тищенко, Ельвира Іванівна. Німецька мова для філологів [Текст] = Deutsh fur Philologen : навч.-метод. посіб. Ч. 3. Граматичний довідник / Е.І. Тищенко ; Черкас. нац.. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси : [Вид. від. ЧНУ], 2010. – 271 с.

Українсько-румунський словник [Текст] = Dictionar ucrainean-roman : [близько 60000 сл. / упоряд. Л. Ботлунг ; ред. Л. Олар]. – Чернівці : Золоті литаври, 2007. – 567 с.

Французько-український, українсько-французький словник [Текст] = Dictionnaire francaisukrainien, ukrainienfransais : [новітній] : близько 100 000 сл. / [упоряд. В.В. Ребрик]. – К. : [Таврида], 2007. – 863 с.

 

ФОЛЬКЛОР


Дмитришин, Параска Іванівна. Ой, то я си заспіваю… [Текст] : коломийки / [Параска Дмитришин; вступ. сл. Л. Дмитришин-Часто]. – Нью-Йорк [та ін.] : Ukrainian Book [та ін.], 2009. – 107 с. : ілюстр.

На тит. арк. авт. не зазначено.

Іліада [Текст] : [для мол. шк. віку] / упоряд. і переказав В.С. Степаненко ; худож. М. Пшінка ; [ред. Т.І. Сергійчук, О.С. Яремійчук]. – К. : Епсілон, 2009. – 95 с. : ілюстр. – (Міфи і легенди Греції ; кн. 6).

 

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО


Жадько, Віктор Олексійович. Іду за Шевченком. Від Києва до Канева [Текст] / Віктор Жадько. - [К. : Експрес-Поліграф, 2010]. – 127 с. : ілюстр.

Класика української літератури. Живі голоси [Звукозапис] / Фонд "Справедлива країна" [та ін.] ; ред. Т. Ліснича. - [К.] : НРКУ, 2008. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).

Зміст: викон.: М. Кропивницький, П. Тичина, М. Рильський, М. Бажан, В. Сосюра, А. Малишко, П. Воронько, О. Гончар, В. Симоненко, В. Стус, М. Вінграновський.

Кобзар Т.Г. Шевченка [Звукозапис] / Фонд "Справедлива країна" [та ін.] ; ред. О. Васильєв. – К. : НРКУ, 2010. – 1 електрон. опт. диск [CD-ROM].

Зміст: викон.: М. Кропивницький, Б. Гмиря, С. Станкевич, Н. Ужвій, О. Кусенко, К. Радченко, Л. Кадирова, О. Петрусенко, О. Биструшкін, В. Розстальний, С. Олексенко, О. Петренко.

Мельниченко, Володимир Юхимович. Тарас Шевченко в Москві [Текст] / Володимир Мельниченко ; [голов. ред. С. Головко]. – К. : Либідь, 2009. – 738 с. : ілюстр. – (Бібліотека Шевченківського комітету).

Мистецька шевченкіана музею "Кобзаря" [Образотворчий матеріал] : к-т із 29 листівок. Вип. 2 / Музей "Кобзаря" Т. Г. Шевченка ; упоряд. О. Шарапа ; фото О. Третякова [та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2010. – 1 обкл. (29 окр. арк.) ; 15х10 см. – (Шевченківські раритети).

Михайло Старицький як творча особистість [Текст] : зб. пр. наук. конф. "Творча індивідуальність Михайла Старицького в українському культурологічному контексті ХІХ – ХХ століть", [Черкаси]. 11-12 трав. 2010 р. / Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка НАН України [та ін.] ; [редкол. : Н.І. Бернадська та ін.]. – Черкаси : [Вид. Чабаненко Ю.А.], 2010. – 387 с.

Наш Лукаш [Текст]. У 2 кн. Кн. 1 / [ред. С.П. Залозна, В.О. Корнієнко] ; упоряд. Л. Череватенко. - [К. : Києво-Могилян. акад., 2009]. – 639 с. : ілюстр.

До 90-річчя від дня народж. М. Лукаша.

Погрібний, Анатолій Григорович. Поклик дужого чину [Текст] : ст., портр., силуети, наближення, публіц. / Анатолій Погрібний ; вступ. сл. В.Г. Дончика, П.П. Кононенка. – К. : Просвіта, 2009. – 676 с. – (Бібліотека Шевченківського комітету).

Стежинами Великого Тараса [Текст] = Path of Greate Taras : [альбом / авт.-упоряд. І.О. Прилуцька ; ред. О.І. Прилуцький]. – Черкаси : Відлуння-Плюс, [2010]. – 111 с. : ілюстр.

Усі українські письменники [Текст] : біогр.. нарис, літ.-худож. огляд, перелік основ. творів, л-ра для додатк. користування, термінол. словник : [довідник / відп. ред. Т.М. Косолапова; упоряд. Ю.І. Хізова, В.В. Щоголева]. – Х. : Торсінг плюс, 2009. – 384 с. : ілюстр. – (Іду на урок).

Феномен Лесі Українки: літературознавчий, лінгвістичний, історіософський, філософський та педагогічний аспекти [Текст] : зб. наук. пр. / Нац. акад. наук України, Ун-т сучас. знань [та ін.] ; [редкол. : Ю.А. Ведерніков та ін. ; упоряд. І.З. Тарасинська]. – К. [та ін.] : [Вид. від. ЧНУ], 2010. – 284 с.

 

МИСТЕЦТВО


Власов, Виктор Георгиевич. Новый энциклопедический словарь изобразительного искусства [Текст]. [В 10 т.]. Т. 9. Ск – У / Виктор Власов ; [ведущий ред. Н. Ю. Лукина]. – СПб. : Азбука – классика, 2008. – 766 с. : ил.

Давыдов, Сергей Германович. Батик [Текст] : техника, приемы, изделия / Сергей Давыдов ; [гл. ред. Т. Деревянко]. – М. : АСТ – ПРЕСС, [2010]. – 183 с. : ил.

Даглдиян, Калуст Тигранович. Декоративная композиция [Текст] : учеб. пособие [для студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по спец. 050602.65(030800) „Изобраз. искусство”] / К. Даглдиян ; [отв. ред. С. Осташов]. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Ростов н/Д. : Феникс, 2010. – 313 с. : ил. – (Высшее образование).

Івасюк, Володимир Михайлович. Музичні твори [Ноти] / Володимир Івасюк; [ред. Н. Мороз та ін.; муз. ред. Й. Созанський; упоряд. О. М. Івасюк]. – Чернівці : Букрек, 2009. – 290 с. : ілюстр.

До 60-річчя від дня народж.

Краю мій співучий [Ноти] : пісні смілян. авт. на сл. Н. Матюшенко-Гребенюк. – Черкаси : Відлуння – Плюс, 2010. – 39 с. : ілюстр.

Музей українського народного декоративного мистецтва [Образотворчий матеріал] = Museum of Ukrainian Folk Decorative Art : [альбом / наук. ред. Л. С. Білоус ; упорядкув. Л. С. Білоус та ін. ; фото М. К. Адреєва]. – К. : Мистецтво, 2009. – 351 с. : ілюстр.

До 110 річниці заснування колекції Музею укр. нар. декор. мистец. – Текст укр., англ.

Народне зодчество [Образотворчий матеріал] = Folk architecture : [альбом / авт. тексту та упоряд. Л. Прибєга; ред. А. Вакуленко; фото А. Прибєги та ін.]. – К. : Мистецтво, 2009. – 319 с. : ілюстр. – (Архітектурні перлини України).

Пархоменко, Лю Олександрівна. Кирило Стеценко [Текст] : [монографія] / Лю Пархоменко ; [ред. І. М. Сікорська]. – [Вид. 3-тє, переробл. і допов.]. – К. : Муз. Україна, 2009. – 390 с. : ілюстр., ноти.

Співає Черкаський академічний заслужений український народний хор [Звукозапис]. – К. : Росток – Рекордз, 2010. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).

Режим доступу : http://www.rostokrecords.kiev.ua.

Стадник, Олександр Іванович. Водить квочка хороводи [Ноти] : співаночки малятам / Олександр Стадник ; [текст віршів М. І. Борща ; худож. В. В. Коровін]. – Черкаси : [Вид. Чабаненко Ю. А.], 2010. – 39 с.

Терещенко, Алла Костянтинівна. Анатолій Солов’яненко. Творчий шлях [Текст] / Алла Терещенко; [голов. ред. А. Мнишенко]. – К. : Либідь, 2009. – 350 с. : ілюстр. – (Бібліотека Шевченківського комітету).

Черкаси. Сьогодні. Вчора [Образотворчий матеріал] : [к-т із 12 листівок] / текст і фото В. Слабковича. – Черкаси : І. В. С., [2010?]. – 1 обкл. (12 окр. арк.) : 17,5 х 12 см. – (Черкаси & Черкащина).

Яців, Роман Миронович. Скульптор Еммануїл Мисько. Світло долі [Текст] : [мистецтвозн. дослідж.] / Яців Р. М. ; вступ. сл. В. А. Чебикіна; [наук. ред. Т. В. Майданович]. – К. : Криниця, 2009. – 223 с. : ілюстр. – (Бібліотека Шевченківського комітету).

До 80-річчя від дня народж. Е. П. Миська.

 

РЕЛІГІЯ. ВІЛЬНОДУМСТВО


І прийдуть сюди люди [Текст] / [авт. тексту А. І. Поліщук]. – [Б. м. : б. в., 2009]. – 59 с. : ілюстр.

Тальнівщина – село Криві Коліна – освячення храму.

Козоріз, Віктор Петрович. Там, де молились наші предки [Текст] : з історії великохутір. церков та їх служителів : [краєзн. нарис] В. Козоріз. – Х. : Федорко, 2010. – 85 с. : ілюстр.

 

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ


Гнатиенко, Григорий Николаевич. Исход. Принципы гуманизма [Текст] / Г. Н. Гнатиенко. – [2-е изд.]. – К. : Стилос, 2009. – 460 с. : ил.

Дуцяк, Ігор Зенович. Логіка [Текст] : підруч. [для вузів] / Ігор Дуцяк. – К. : Знання, 2010. – 405 с. + 1 електрон. опт. диск.

Сморж, Деонід Опанасович. Естетика [Текст] : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Л. О. Сморж ; Київ. міжнар. ун-т ; [ред. В. М. Вдовиченко]. – К. : Кондор, 2009. – 333 с.

Філософія [Текст] : природа, проблематика, класич. розд. : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. П. Андрущенко, Г. І. Волинка, Н. Г. Мозгова та ін.] ; за ред. Г. І. Волинки. – К. : Каравела, 2009. – 367 с. – (Українська книга).

Філософія права [Текст] : підруч. [для студ. юрид. вищ. навч. закл. / О. Г. Данильян, О. П. Дзьобань, С. І. Максимов та ін.] ; Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого ; за ред. О. Г. Данильяна. – Х. : Право, 2009. – 207 с.

 

ПСИХОЛОГІЯ


Ануфрієва, Наталія Михайлівна. Соціальна психологія [Текст] : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / Н. М. Ануфрієва, Т. М. Зелінська, Н. О. Єрмакова. – К. : Каравела, 2010. – 215 с. – (Українська книга).

Берн, Ронда. Тайна [Текст] : [пер. с англ.] / Ронда Берн ; [отв. ред. М. Яновская]. – М. [и др.] : Эксмо [и др.], 2010. – 214 с. : ил. – (Сенсация).

Бочелюк, Віталій Йосипович. Юридична психологія [Текст] : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / В. Й. Бочелюк. – К. : Центр учб. л-ри, 2010. – 335 с.

Вікова та педагогічна психологія [Текст] : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. В. Скрипченко, Л. В. Долинська, З. В. Огороднійчук та ін.]. – Вид. 2-ге, допов. – К. : Каравела, 2009. – 399 с. – (Українська книга).

На обкл. назв. : Вікова і педагогічна психологія.

Галян, Ігор Михайлович. Психодіагностика [Текст] : навч. посіб. [для вузів] / І. М. Галян; [ред. Г. Т. Сенькович]. – К. : Академвидав, 2009. – 463 с. – (Альма-матер).

Загальна психологія [Текст] : практикум : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / В. В. Волошина, Л. В. Долинська, С. О. Ставицька [та ін.]. – 3-тє вид. – К. : Каравела, 2010. – 279 с. – (Українська книга).

Загальна психологія [Текст] : хрестоматія : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. В. Скрипченко, Л. В. Долинська, З. В. Огороднійчук та ін.]. – 3-тє вид. – К. : Каравела, 2008. – 639 с. – (Українська книга).

Зелінська, Тетяна Миколаївна. Амбівалентність особистості [Текст] : теорія, діагностика і психокорекція : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / Т. М. Зелінська. – К. : Каравела, 2010. – 255 c. – (Українська книга).

Конопляста, Світлана Юріївна. Логопсихологія [Текст] : : навч. посіб. [для вузів] / С. Ю. Конопляста, Т. В. Сак ; за ред. М. К. Шеремет. – К. : Знання, 2010. – 293 с.

Кутішенко, Валентина Петрівна. Психологія розвитку та вікова психологія [Текст] : практикум : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / В. П. Кутішенко, С. О. Ставицька. – К. : Каравела, 2009. – 447 с. – (Українська книга).

Лисянська, Таїсія Миколаївна. Педагогічна психологія [Текст] : практикум : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / Т. М. Лисянська. – К. : Каравела, 2009. – 224 с. – (Українська книга).

Палій, Анатолій Андрійович. Диференціальна психологія [Текст] : навч. посіб. [для вузів] / А. А. Палій ; [ред. Г. Т. Сенькович]. – К. : Академвидав, 2010. – 429 с. – (Альма-матер).

Розвиваємо увагу й логічне мислення [Текст] / [авт.-упоряд.] С. В. Пехарева, М. П. Андрусенко. – Х. : Основа, 2009. – 110 с. : ілюстр. – (Дошкільний навчальний заклад. Розвивайка).