НОВІ НАДХОДЖЕННЯ ДО БІБЛІОТЕКИ В ІІ кв. 2011 року

 

ПРИРОДНИЧІ НАУКИ


Збалансований (сталий) розвиток України – пріоритет національної політики [Текст] : матеріали Всеукр. наук. екол. конф., [Київ], 26 жовт. 2010 р. / Міжнар. екол. форум „Довкілля 2010”; [наук. ред. Є. І. Стеценко, М. С. Козловська]. – К.: [Центр екол. освіти та інформації], 2010. – 480 с.: ілюстр.


ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ


Соколович, Юрій Анатолійович. Фізика [Текст] : довід. з прикл. розв’яз. задач / Ю. А. Соколович, Г. С. Богданова; [ред. Г. Ю. Вепрік]. – 4-те вид. - [Х.] : Ранок, [2010]. – 463 с.: ілюстр.

Юхновський, Ігор Рафаїлович. Вибрані праці [Текст]. [Т. 3]. Політика / І. Р. Юхновський; Укр. ін-т нац. пам’яті [та ін.] ; [ред. О. Дорошенко]. – Л.: Вид-во Львів. політехніки, 2010. – 565 с.


ХІМІЧНІ НАУКИ


Грабовий, Андрій Кирилович. Методика викладання хімії у вищій школі [Текст] : курс лекцій, опор. конспекти та тест. завдання: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Грабовий А. К. – Черкаси : [Вид. від. ЧНУ], 2010. – 147 с.


НАУКИ ПРО ЗЕМЛЮ

(геодезичні, геофізичні, геологічні і географічні науки)


Кук, Джеймс. Плавание на „Индевре” в 1768-1771 гг. [Текст] : [пер. с англ.] / Джеймс Кук; [отв. ред. Н. Дубенюк]. – М.: Эксмо, 2010. – 511 с.: ил. – (Великие путешествия).

На обл. назв.: Первое кругосветное плавание.

Наслідки зміни клімату. Україна [Текст] / Нац. метеорол. служба Великої Британії. - [Б. м.: б. в.], 2010. – 19 с.

Никонов, Александр Петрович. История отмороженных в контексте глобального потепления [Текст] / Александр Никонов. – М.: [и др.] : ЭНАС [и др.], 2010. – 395 с.: ил. – (Точка зрения).

Протидія глобальній зміні клімату в контексті Кіотських домовленостей: український вимір [Текст] : аналіт. доп. / [С. Л. Орленко та ін.] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. [та ін.] ; [за ред. Я. А. Жаліла]. – К.: [НІСД], 2010. – 43 с.

На тит. арк. авт. не зазначено.


БІОЛОГІЧНІ НАУКИ


Биология [Текст] : полн. курс : учеб.-практ. справ. / Р. В. Шаламов, В. И. Подгорный, Ю. В. Дмитриев [и др.]. - [Харьков] : Ранок, [2010]. – 282 с.: ил.

Збірник статей [Текст] / Департамент освіти та гуманіт. політики Черкас. міськвиконкому, Черкас. міськ. зоопарк ; [гол. ред. Є. Л. Ван]. – Черкаси : [Чабаненко Ю. А.], 2010. – 44 с.: ілюстр.

Юсупов, Абу-Сафьян Курашевич. Откуда произошел человек на земле? [Текст] / А. К. Юсупов. – М.: Вече, 2010. – 463 с.: ил.


ХАРЧОВІ ВИРОБНИЦТВА


Товарознавство вторинної сировини [Текст] : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Дубініна А. А., Карпенко З. П., Дубініна С. О. [та ін.]. – К.: Професіонал, 2009. – 333 с.: табл.


БУДІВНИЦТВО


Маршалл, Роджер. Урожайные теплицы и парники [Текст] : поэтап. инструкции постройки, устройство и оборудование: [пер. с англ.] / Роджер Маршалл; [гл. ред. С. С. Скляр]. – Харьков: Клуб семейн. досуга, 2010. – 223 с.: ил.


ТРАНСПОРТ


Басов, Геннадій Григорович. Теоретичні й експериментальні дослідження екіпажної частини тепловозів [Текст] : [навч. посіб. для студ. спец. 100501 „Рухомий склад та спеціальна техніка залізничного транспорту”] / Г. Г. Басов, В. І. Нестеренко. – Луганськ: Ноулідж, 2011. – 246 с.: ілюстр.

Україна. Карта автомобільних шляхів та розташування Шинних Центрів [Карти] / [склад. і підгот. до вид.] „Укргеодезкартографія” у 2004 р. – 1 : 1250000, 1 см=12,5 км. – К.: Миклухо-Маклай, 2009. – 1 к.: кольор.; 110х76 см.


ПРИРОДНИЧОНАУКОВІ І ТЕХНІЧНІ ОСНОВИ

СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


Машини та обладнання в сільськогосподарській меліорації [Текст] : підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / Калетнік Г. М., Чаусов М. Г., Бондар М. М. [та ін.] ; Вінниц. держ. аграр. ун-т. – К.: Хай-Тек Прес, 2011. – 480 с.: ілюстр.


РОСЛИННИЦТВО


Вендебург, Тьярдс. Садовые самоделки [Текст] : [пер. с нем.] / Тьярдс Вендебург; [гл. ред. С. С. Скляр]. – Харьков: Клуб семейн. досуга, 2010. – 111 с.: ил.

Лепкович, Игорь Павлович. Парковое благоустройство усадьб [Текст] : декоратив. посадки и газоны / И. П. Лепкович ; [ведущий ред. О. В. Катанугина]. – М. [и др.] : ДИЛЯ, [2010]. – 319 с.: ил.


ТВАРИННИЦТВО


Власенко, Володимир Максимович. Присадибне свинарство [Текст] / В. М. Власенко, В. І. Оненко ; [голов. ред. В. І. Оненко]. – К.: [Київ. правда], 2010. – 62 с.: ілюстр. – (Бібліотека ветеринарної медицини; 1 – 2/2010).

Євтушевський, Микола Никифорович. Плямистий олень в Україні та за її межами [Текст] / М. Н. Євтушевський ; Держ. ком. ліс. госп-ва України [та ін.] ; [голов. ред. В. В. Максименко]. – К.: ЕКО-інформ, 2009. – 191 с.: ілюстр.


МИСЛИВСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО.

РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО


Проців, Олег Романович. Серна [Текст] / Проців О. Р., Хоєцький П. Б. – Л.: [б.в.], 2010. – 56 с.: ілюстр.

Щуревич, Григорій Панасович. Лисиця [Текст] / Г. О. Щуревич, В. І. Оненко ; [голов. ред. В. І. Оненко]. – К.: [Київ. правда], 2010. – 62 с. – (Бібліотека ветеринарної медицини ; 5 – 6/2010).


СОЦІАЛЬНА ГІГІЄНА І ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я


Курение: невинное удовольствие или дым преисподни [Текст] / [Свято-Успенская Почаевская Лавра]. - [Почаев] : Тип. Почаев. Лавры, [2011?]. – 41 с.: ил.


ГІГІЄНА


Кроули, Крис. Моложе с каждым годом [Текст] : как дожить до 100 лет бодрым, здоровым и счастливым: пер. с англ. / Крис Кроули, Генри Лодж. – 2-е изд. – М.: Альпина нон-фикшн, 2011. – 355 с.

Мейн, Керолин. Различные тела – различные диеты [Текст] : революц. система 25 разновидностей строения тела : [пер. с англ.] / Керолин Мейн; [отв. ред. В. Г. Царева]. – М.: АСТ [и др.], [2010]. – 223 с.: ил.

Питание в благости [Текст] / Шк. здоровья и радости д-ра В. Синельникова; под ред. В. Синельникова. – М.: Центрполиграф, [2010]. – 283 с. – (Тайны подсознания).


КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА


Гурвич, Михаил Меерович. Диетология [Текст] : полн. рук.: рецепты диет. столов №1-15, орг. лечеб. питания дома и в учреждениях / М.М. Гурвич ; [отв. ред. О. Шестова]. – М.: Эксмо, 2010. – 508 с. – (Библиотека медсестры).

Женское здоровье [Текст] : большая мед. энцикл. / [отв. ред. Е. Родионова]. – М.: Эксмо, 2010. – 959 с. – (Большая популярная медицинская энциклопедия).

Захараш, М. П. Скрининг предраковых заболеваний и рака толстой кишки [Текст] : метод. рекомендации / [М. П. Захараш и др.] ; Нац. мед. ун-т им. А. А. Богомольца [и др.]. – К.: Медицина, 2010. – 18 с.

Карлсон, Карен. Все о женском здоровье [Текст] : [гарвард. энцикл.: пер. с англ.] / Карен Карлсон, Стефани Айзенштат, Тера Зипорин; [отв. ред. В. Краснощекова]. – М.: Эксмо, 2008. – 942 с.: ил. – (Книги для всей семьи).

Кузнецов, Иван. Позвоночник – соло в оркестре здоровья [Текст] : целит. упражнения В. Дикуля, которые помогут вам вылечить позвоночник и весь органанизм / И. Кузнецов, И. Лебедева. – М. [и др.] : АСТ [и др.], [2011]. – 215 с.: ил.

Лазерне випромінювання в клінічній хірургії [Текст] : вибр. пр. каф. заг. хірургії Ужгород. нац. ун-ту ; [упоряд. В. В. Холін, А. В. Корунець] ; за ред. В. І. Пантьо, В. М. Шимона. – Черкаси: Вертикаль, 2010. – 243 с.: ілюстр.

Мазнев, николай Иванович. Знаменитый лечебник Н. Мазнева [Текст] / Н. И. Мазнев; [отв. ред. Л. Моисеева]. – М.: ДОМ. ХХІ век [и др.], 2010. – 447 с. – (Я вам помогу).

Порфирий. Энергия рук против недугов [Текст] / целитель Порфирий; [отв. ред. О. В. Морозова, Е. А. Китцель]. – Изд. 2-е. – Ростов н/Д.: Феникс, 2010. – 223 с. – (Золотой фонд).

Протопопов, А. О. Посібник з ранньої діагностики раку і передракових захворювань візуальних локалізацій [Текст] : для фельдшерів (акушерок) огляд. каб. / А. О. Протопопов, О. П. Андрусенко, І. В. Сінєльніков; Волин. обл. онкол. диспансер. - [Б. м.: б. в., 2011?]. – 117 с.

Хайман, Марк. Мозг. Обратная связь [Текст] : как наше тело и среда влияют на работу мозга: [пер. с англ.] / Марк Хайман; [науч. ред. М. Широкова]. – М.: Эксмо, 2010. – 588 с.: ил. – (Психология. Мозговой штурм).


СУСПІЛЬНІ НАУКИ В ЦІЛОМУ


Кара – Мурза, Сергей Георгиевич. Потерянный разум [Текст] / Сергей Кара – Мурза ; [отв. ред. С. Маршаков]. – М.: Эксмо [и др.], 2007. – 735 с. – (Политический бестселлер).

Управління сучасним офісом [Текст] : (Офіс - менеджмент) : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Шевчук С. П., Скороходов В. А., Жуковська В. М. [та ін.] ; Південно-слов’ян. ін-т Київ. славіст. ун-ту. – К.: Професіонал [та ін.], 2010. – 183 с.: ілюстр.


ІСТОРІЯ. ІСТОРИЧНІ НАУКИ


[Правда Виктора Суворова] [Текст] : Виктор Суворов: главная книга о Второй мировой / [авт.-сост. Д. Хмельницкий; отв. ред. И. Петровский]. – М.: Яуза-пресс, 2011. – 542 с.

Абрашкин, Анатолий. Арийские корни Руси [Текст] : Предки русских в Древнем мире / Анатолий Абрашкин. – М.: Яуза [и др.], 2009. – 478 с. – (Русские корни).

Берд, Мэри. Колизей [Текст] : [пер. с англ.] / Мэри Берд, Кийт Хопкинс ; [отв. ред. Е. Кривцова]. – М. [и др.] : Эксмо [и др.], 2007.

Василів-Базюк, Любов Йосипівна. У горі та сльозах наша доля… [Текст] : геноциди в Україні: іст. повість / Любов Василів-Базюк; [передм. В. Рожка]. – Чернівці: Букрек, 2010. – 326 с.

Велика ілюстрована енциклопедія України [Текст] / [голов. ред. Л. Слабошпицька]. – К.: Махаон – Україна, 2008. – 503 с.: ілюстр.

Вехвіляйнен, Оллі. Фінляндія в другій світовій війні: між Німеччиною і Росією [Текст] : [пер. с англ.] / Оллі Вехвіляйнен ; [голов. ред. Ю. Олійник]. - [К.] : Темпора, [2010]. – 247 с.: ілюстр.

Відейко, Михайло Юрійович. Грюнвальд. Хоругви зі сходу [Текст] / М. Відейко ; [голов. ред. Н. Слюсаренко] ; фото А. Шарапа. - [К.] : Наш час, 2010. – 64 с.: ілюстр. – (Жива історія).

Гитлер – победитель. Мог ли фюрер выиграть войну? [Текст] / Виктор Суворов, Алексей Исаев, Михаил Барятинский [и др.] ; [отв. ред. И. Петровский]. - [М.] Эксмо [и др.], 2010. – 318 с. – (Альтернативы Великой Отечественной).

Грицак, Елена Николаевна. Мадрид и Толедо [Текст] / [Е. Н. Грицак; ред. Ю. В. Рычкова]. – М.: Вече, 2005. – 223 с.: ил. – (Памятники всемирного наследия).

На тит. л. авт. не указ.

Грицак, Елена Николаевна. Саламанка [Текст] / Е. Н. Грицак ; [ред. Ю. В. Рычкова]. – М.: Вече, 2006. – 223 с.: ил. – (Памятники всемирного наследия).

Дженкинс, Ричард. Вестминстерское аббатство [Текст] : [пер. с англ.] / Ричард Дженкинс; [отв. ред. Е. Г. Кривцова]. – М. [и др.] : Эксмо [и др.], 2007. – 221 с.: ил. – (Биографии чудес света).

Елинек, Йешаягу Андрей. Карпатская диаспора [Текст] : Евреи Подкарпатской Руси и Мукачева (1848-1948) : [пер. с англ.] / Йешаягу А. Елинек ; [ред. В. Падяк]. – Ужгород: Изд-во В. Падяка, 2010. – 494 с.: ил.

Записки Осередку Наукового Товариства ім. Шевченка у Черкасах [Текст] : [зб. наук. ст.] Т. 2. Праці історико-філософської секції / Осередок Наук. Т-ва ім. Шевченка ; [за ред. В. В. Масненка]. – Черкаси : [АНТ], 2009. – 240 с.

Институт археологи. Новые полевые исследования [Текст] / Рос. акад. наук, Ин-т археологи ; [сост. О. С. Румянцева] ; под. ред. Н. А. Макарова. – М.: ИА РАН, 2010. – 115 с.: ил.

Історія міжнародних відносин [Текст] : навч. посіб. для самост. вивч. дисципліни / Головій В. М., Єрмолаєв В. М., Мухіна І. Г. [та ін.] ; Харк. ін-т фінансів Укр. держ. ун-ту фінансів та міжнар. торгівлі. – К.: Хай-Тек Прес, 2010. – 263 с.: ілюстр.

Кахане, Давид. Щоденник Львівського гетто [Текст] : спогади рабина Давида Кахане / Давид Кахане; упоряд. Ж. Ковба; Центр європ. гуманіт. дослідж. НАУКМА; [наук. ред. М. Феллер]. – Вид. 2-ге. - [К.]: Дух і Літера, [2009]. – 271 с.

Керн, Герман. Лабиринты мира [Текст] : [пер. с англ.] / Германн Керн ; [отв. ред. Т. А. Шушлебина]. – СПб.: Азбука – класика, 2007. – 431 с.: ил.

Ключевский, Василий Осипович. Избранное [Текст] / Василий Осипович Ключевский; Ин-т обществ. мысли; сост., авт. вступ. ст. и коммент. О. В. Волобуев [и др.] ; [ведущий ред. Е. А. Кочанова]. – М.: РОССПЭН, 2010. – 743 с. – (Библиотека отечественной общественной мысли с древнейших времен до начала ХХ века).

Липа, Катерина Анатоліївна. Військо Богдана Хмельницького [Текст] / К. Липа, О. Руденко; [голов. ред. Н. Слюсаренко] ; фото А. Шарапа. - [К.]: Наш час, 2010. – 64 с.: ілюстр. – (Жива історія).

Масленіков, В. Стародавня історія України в легенді про братів – засновників Києва та в інших легендах і джерелах [Текст] : іст. етимол. слов. / В. Масленіков. – Вид. 4-те. – К.: [б.в.], 2011. – 124 с.: ілюстр.

Мединский, Владимир Ростиславович. Война. Мифы СССР, 1939-1945 [Текст] / Владимир Мединский ; [ведучий ред. Е. В. Демина]. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2011. – 654 с.: ил. – (Мифы о России).

Мейнандер, Генрик Карл. Історія Фінляндії [Текст] : лінії, структури, перелом. моменти: пер. зі швед. / Генрик Мейнандер ; [голов. ред. Б. Іваницька]. – Л.: Піраміда, 2009. – 213 с.

Мейнандер, Генрік Карл. Фінляндія, 1944 [Текст] : війна, сусп-во, настрої: пер. зі швед. / Генрік Мейнандер ; [голов. ред. Ю. Олійник]. – К.: Темпора, 2010. – 295 с.: ілюстр.

Мессенджер, Чарльз. Войны, изменившие мир [Текст] : [иллюстрир. воен. история: пер. с англ.] / Чарльз Мессенджер; [отв. ред. К. А. Залесский]. – М.: АСТ [и др.], [2010]. – 238 с.: ил.

Мирський, Рудольф Якович. Знамениті євреї України [Текст] / Рудольф Якович Мирський, Олександр Якович Найман; Акад. історії та культури євреїв ім. Ш. Дубнова. - [Б. м.: б. в., 2010?]. – 96 с.: ілюстр.

Михайлюк, Юрій Миколайович. Південна Київщина в 60-х рр. ХІV – 60-х рр. ХVI ст.: державне управління та громадське самоврядування [Текст] : монографія / Юрій Михайлюк. – Черкаси: Вертикаль, 2011. – 346 с.: ілюстр.

Мощанский, Илья Борисович. Катастрофа под Киевом [Текст] / И. Б. Мощанский. – М.: Вече, [2011]. – 255 с.: ил. – (Забытые страницы Второй мировой).

Наукові записки [Текст]. [Вип.] 48 / Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса НАН України ; голов. ред. Ю. А. Левенець. - [К] : ІПіЕНД, 2010. – 479 с.

Нераденко, Тетяна Миколаївна. Археологія Черкащини [Текст] : посібник-довідник / Т. М. Нераденко ; Черкас. терит. від-ня Малої акад. наук України, Черкас. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України [та ін.]. – Черкаси: [Чабаненко Ю. А.], 2011. – 307 с.: ілюстр.

Ольговський, Сергій Якович. Володарі степу [Текст] : військ. справа й озброєння скіфів, VII ст. до н.е. – ІІІ ст. н. е. / Сергій Ольговський; [голов. ред. Н. Слюсаренко]. – К.: Наш час, 2010. – 127 с.: ілюстр. – (Палац д’Арм).

Поза межами розуміння. Богослови та філософи про Голокост [Текст]=Holocaust. Philosophical implication: [пер. с англ. / Центр дослідж. історії та культури східноєвроп. єврейства НАУКМА] ; за ред. Дж. К. Рота, М. Беренбаума. - [Вид. 2-ге]. – К.: [Дух і Літера], 2009. – 431 с.

Почепцов, Віктор Федорович. Наш край в роки Другої Світової війни [Текст] / Віктор Почепцов, Євгенія Почепцова. – Черкаси : [б.в.], 2009. – 116 с.

Почепцов,Віктор Федорович. Маршал Батицький [Текст] / Віктор Почепцов, Євгенія Почепцова. - [Черкаси: Чабаненко Ю. А., 2010]. – 51 с.

Почепчов, Віктор Федорович. Поміщики Золотоніського повіту в пореформений період, 60-90-ті роки 19 ст. [Текст] / Віктор Почепцов, Євгенія Почепцова. – Черкаси: [Чабаненко Ю. А.], 2011. – 59 с.

Пыхалов, Игорь Васильевич. За что Сталин выселял народы? [Текст] / Игорь Пыхалов; [отв. ред. И. Петровский]. – М.: Яуза-пресс, 2011. – 478 с.: ил. – (Запрещенная история. От вас это скрывают!).

Рубінович, Давид. Щоденник Давида Рубіновича [Текст] : пер. з пол. / Давид Рубінович; Укр. центр. вивч. історії Голокосту. – К.: Зовнішторгвидав України, 2009. – 70 с.: ілюстр. – (Українська бібліотека Голокосту).

Рунов, Валентин Александрович. Фрунзе. Тайны жизни и смерти [Текст] / В. А. Рунов. – М.: Вече, [2011]. – 351 с.: ил. – (Военные тайны ХХ века).

Соколова, Ксения. Философия в будуаре [Текст] / Ксения Соколова, Ксения Собчак ; [отв. ред. Е. С. Розанова]. – М.: АСТ [и др.], [2010]. – 319 с.: ил.

Татаров, Борис Олексійович. Новітні гусити [Текст] : чесько-слов. – військ. формув. у рос. війську (серп. 1914 – квіт. 1918 рр.) / Борис Татаров [голов. ред. Н. Слюсаренко]. – К.: Наш час, 2010. – 103 с.: ілюстр. – (Палац д’Арм).

Тацит, Публий Корнелий. Анналы. Малые произведения [Текст] : [пер. с лат.] / Корнелий Тацит. – М.: АСТ [и др.], [2010]. – 507 с. – (Историческая библиотека).

Содерж.: Анналы; малые произведения: Жизнеописание Юлия Агриколы; О происхождении германцев и местоположении Германии; Диалог об ораторах.

Уитикер, Алан. 100 преступлений века [Текст] : самые загадоч. и шокирующие истории прошедшего столетия: пер. с англ. / Алан Уитикер ; [отв. ред. Е. Зуевская]. - [М.]: Контэнт, [2009]. – 319 с.: ил.

Урбан, Вильям. Тевтонский орден [Текст] : [пер. с англ.] / Вильям Урбан. – М.: АСТ [и др.], [2010]. – 415 с.: ил. – (Историческая библиотека).

Филь, Александр М. Они сражались за Родину… [Текст] / Александр Филь, Дмитрий Кузьменко; [науч. ред. А. Е. Лысенко]. – К.: Диапринт, 2010. – 179 с.: ил. – (Летопись войны).

Финкель, Кэролайн. История Османской империи. Видение Османа [Текст] : [пер. с англ.] / Кэролайн Финкель ; [отв. ред. О. Ю. Клокова]. – М.: АСТ [и др.], [2010]. – 931 с.: ил. – (Историческая библиотека).

Хроніка – 2000 [Текст] : укр. культурол. альм. Вип. 84. Драгаманов – дослідник всесвітньої історії, політик і людина. [Ч. 2] / Фонд сприяння розв. мистец.; голов. ред. Ю. Буряк. – К.: [Держ. картогр. ф-ка], 2011. – 639 с.: ілюстр. – (Українські пропілеї).

Чайка, Сергій. Пісочен на Супої [Текст] / Сергій Чайка; Черкас. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України; [наук. ред. Г. М. Голиш]. – Черкаси: Вертикаль, 2011. – 149 с.: ілюстр.

Чос, Володимир. Городище: велика історія маленького міста [Текст] / Володимир Чос. - [Черкаси: Чабаненко Ю. А.], 2011. – 313 с.: ілюстр.

Юрченко, Віталій. Пекло на землі [Текст] : іст. роман / Г. Карась-Галинський (В. Юрченко) ; [передм. В. Жук]. – Черкаси: Інтроліга ТОР, 2010. – 575 с. – (Пам’ятаймо браття).

Я тобою, Україно, живу… [Текст] : [літопис життя і діяльн. вчен., держ. і громад. діяча, акад. НАН України, Героя України П. Т. Тронька / Нац. спілка краєзнавців України, Ін-т історії України НАН України ; ред. О. Г. Бажан ; упоряд. П. В. Бабенко та ін.]. – К.: Фенікс, 2010. – 199 с.: ілюстр.


ЕКОНОМІКА. ЕКНОМІЧНІ НАУКИ.


Банько, Віктор Григорович. Охорона праці в туристському комплексі [Текст] : навч. посіб. [для вузів] / В. Г. Банько; Київ. ун-т туризму, економіки і права. – К.: КНТ, 2010. – 230 с.: ілюстр.

Бізнес – планування як основа розвитку підприємництва [Текст] / Укр. фонд. підтримки підприємництва [та ін.]. – К.: [Арктур-А], 2010. – 48 с.

Богоявленська, Юлія В’ячеславівна. Економіка та менеджмент праці [Текст] : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Ю. В. Богоявленська, Є. І. Ходаківський ; [ред. В. М. Вдовиченко]. – К.: Кондор, 2009. – 329 с.

Відповідальна економіка [Текст] : наук.-попул. альм. Вип. 2 / Громад. орг. „Ініціатива зі сприяння еколого-економічній інтеграції” ; [ред. С. Р. Рибніков, Н. О. Рибнікова]. - [Луганськ: Вірт. реальність, 2010]. – 103 с.: ілюстр.

Вінніков, Олександр Юрійович. Реформа оподаткування благодійної діяльності в Україні [Текст] / Олександр Вінніков, Максим Лациба; Укр. незалеж. центр політ. дослідж. – К.: [Агенство „Україна”], 2010. – 111 с.

Економіка України на шляху від депресії до зростання: джерела, важелі, інструменти [Текст] : аналіт. доп. / [Я. А. Жаліло та ін.] ; Нац. ін-т стратег. дослідж.; [відп. ред. Я. А. Жаліло]. – К.: [НІСД], 2010. – 95 с.

Економіка України після кризи: орієнтири стратегічних реформ [Текст] : аналіт. доп. / [Я. А. Жаліло та ін.] ; Нац. ін-т стратег. дослідж.; [за ред. Я. А. Жаліла]. – К.: [НІСД], 2010. – 103 с.

Економіка України: шокові впливи та шлях до стабільного розвитку [Текст] : [монографія / О. Г. Білоцерківець та ін.] ; Ін-т економіки та прогнозування; за ред. І. В. Крючкової. – К.: [Експрес], 2010. – 479 с.

Методи визначення фальсифікації товарів [Текст] : підруч. [для вузів] / Дубініна А. А., Овчиннікова І. Ф., Дубініна С. О. [та ін.]. – К.: Професіонал [та ін.], 2010. – 271 с.

Механізми розвитку підприємництва в умовах посткризового відновлення економіки України [Текст] : аналіт. доп. / [Д. С. Покришка та ін.] ; Нац. ін-т стратег. дослідж.; [за ред. Я. А. Жаліла]. – К.: [НІСД], 2010. – 70 с.

Молдован, О. О. Пріоритети реформування податкової політики України: як перейти від фіскалізму до стимулювання ділової активності? [Текст] : аналіт. доп. / [Молдован О. О., Шевченко О. В., Єгорова О. О.] ; Нац. ін-т стратег. дослідж.; [за ред. Я. А. Жаліла]. - К.: [НІСД], 2010. – 79 с.

На тит. арк. авт. не зазначено.

Нова архітектура бюджетної системи України: ризики та можливості для економічного зростання [Текст] : аналіт. доп. / [О. О. Молдован та ін.]; Нац. ін-т стратег. дослідж.; [за ред. Я. А. Жаліла]. - К.: [НІСД], 2010. – 71 с.

Пищуліна, Ольга Миколаївна. Криза розподільчої пенсійної системи в Україні та напрями диверсифікації „пенсійного портфеля” [Текст] : аналіт. доп. / [О. М. Пищуліна, О. П. Коваль, А. М. Авчухова] ; Нац. ін-т стратег. дослідж.; [за ред. Я. А. Жаліла]. - К.: [НІСД], 2010. – 103 с.

На тит. арк. авт. не зазначено.

Сахно, Євгеній Юрійович. Менеджмент сервісу. Теорія та практика [Текст] : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Є. Ю. Сайно, М. С. Дорош, А. В. Ребенок. – К.: Центр учб. л-ри, 2010. – 327 с.

Сич, Євген Миколайович. Стратегічний аналіз [Текст] : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / Є. М. Сич, О. В. Пилипенко, М. С. Стасишен. – К.: Каравела, 2010. – 303 с. – (Українська книга).

Теорія, політика та практика сільського розвитку [Текст] : [монографія / О. М. Бородіна та ін.] ; Ін-т економіки та прогнозування; за ред. О. М. Бородіної, І. В. Прокопи. – К.: [Ін-т економіки та прогнозування], 2010. – 374 с.: ілюстр.

Тлумачний словник з інвестування пенсійних коштів [Текст]. - [К.: б. в., 2010]. – 19 с.

Управління інженерною діяльністю виробничих і сервісних підприємств АПК [Текст] : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Калетнік Г. М., Войтюк В. Д., Бондар С. М. [та ін.]. – К.: Хай-Тек Прес, 2010. – 447 с.

Черевко, О. І. Обладнання підприємств сфери торгівля [Текст] : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Черевко О. І., Новікова О. В., Потапов В. О.; [ред. А. А. Урбан]. – К.: Ліра-К, 2010. – 647 с.: ілюстр. – (Технологія, обладнання та товарознавство харчових виробництв).

Черномаз, Павло Олексійович. Міжнародний маркетинг [Текст] : навч. посіб. [для вузів] / П. О. Черномаз ; [ред. Г. Т. Сенькович]. – К.: Академвидав, 2010. – 270 с. – (Альма-матер).


ПОЛІТИКА. ПОЛІТИЧНІ НАУКИ


Дюк, Дэвид. Еврейский вопрос глазами американца: мое исследование сионизма [Текст] / Дэвид Дюк; [ред. О. Ф. Пинчук]. – К.: [МАУП], 2002. – 359 с.

Іщенко, Микола Павлович. Соціальна і гуманітарна політика [Текст] : навч.-метод. посіб. / М. П. Іщенко, А. О. Овчаренко, Я. В. Подолян; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького; [за ред. М. П. Іщенко]. – Черкаси: [Вид. від. ЧНУ], 2011. – 399 с.

Капітоненко, Микола Геннадійович. Міжнародні конфлікти [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М. Г. Капітоненко; [голов. ред. С. В. Головко]. – К.: Либідь, 2009. – 351 с.

Курілло, Вадим Євгенович. Латентна політика [Текст] : потайн. напрями політ. діяльн.: навч. посіб. / В. Є. Курілло; [голов. ред. В. Кобзар]. – Миколаїв: Іліон, 2009. – 591 с.

Мотиль, Олександр. Підсумки імперій: занепад, розпад і відродження [Текст]=Imperial Ends. The Decay, Collapse, and Revival of Empires : [монографія: пер. с англ.] / Олександр Мотиль; [наук. ред. О. Бетлій]. – К.: Критика, 2009. – 199 с.

Наукові записки [Текст]. [Вип.] 45 / Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса НАН України: голов. ред. Ю. А. Левенець. - [К.] : ІПіЕНД, 2010. – 322 с.

Наукові записки [Текст]. [Вип.] 46 / Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса НАН України: голов. ред. Ю. А. Левенець. - [К.] : ІПіЕНД, 2010. – 286 с.

Наукові записки [Текст]. [Вип.] 47 / Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса НАН України: голов. ред. Ю. А. Левенець. - [К.] : ІПіЕНД, 2010. – 390 с.

Пахльовська, Оксана Єжи-Янівна. Ave, Europa! [Текст] : ст., доп., публіц. (1989-2008) / Оксана Пахльовська ; [ред. С. В. Цушко]. – К.: Пульсари, 2008. – 653 с.

Світоглядно – теоретичний вимір української політики [Текст] : [монографія / М. І. Михальченко та ін.] ; Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. – К.: ІПіЕНД, 2010. – 357 с.

Сенченко, Николай Иванович. Адепты глобальной наркоторговли [Текст] / Н. И. Сенченко. – К.: [Аратта], 2007. – 62 с. – (Планетарная война – формирование наркоцивилизации; кн. 2).

Сенченко, Николай Иванович. Наркобизнес: наркокартели, наркосиндикаты, преступные группы [Текст] / Н. И. Сенченко. – К.: [Аратта], 2007. – 70 с. – (Планетарная война – формирование наркоцивилизации; кн. 3).

Сенченко, Николай Иванович. Наркотический ад [Текст] / Н. И. Сенченко. – К.: [Аратта], 2007. – 87 с. – (Планетарная война – формирование наркоцивилизации; кн. 1).

Україна в 2010 році: щорічні оцінки суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку [Текст] : [монографія] / Нац. ін-т стратег. дослідж.; [за ред. А. В. Єрмолаєва]. - К.: [НІСД], 2010. – 527.: ілюстр.


ДЕРЖАВА І ПРАВО. ЮРИДИЧНІ НАУКИ


Андрейцев, Володимир Іванович. Наукові та науково-практичні школи. Стан та проблеми правового регулювання [Текст] : [монографія] / В. І. Андрейцев. – К.: Знання, 2009. – 414 с.

Андрушко, Андрій Васильович. Геронтологічна злочинність: кримінологічна характеристика, детермінація та запобігання [Текст] : монографія / А. В. Андрушко; за ред. В. М. Поповича. – Ужгород: Ліра, 2011. – 246 с.

Бантишев, Олександр Федорович. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України. Особлива частина [Текст]. Розд. 1. Злочини проти основ національної безпеки України / О. Ф. Бантишев, С. А. Кузьмін; [голов. ред. Ю. В. Паливода]. – К.: Паливода А. В., 2010. – 81 с. – (Науково-практичний коментар).

Бюджетне законодавство України [Текст] : [станом на 1 січ. 2011 р. / упоряд. І. С. Тимощук]. – К.: Юрінком Інтер, 2011. – 370 с. – (Бюлетень законодавства і юридичної практики України ; 1, 2011).

Виконавче провадження [Текст] : законодавство, суд. практика: [станом на 1 берез. 2011р.] / Департамент держ. виконав. служби; [упоряд. В. С. Ковальський] ; за ред. Г. В. Стадніка. – К.: Юрінком Інтер, 2011. – 330 с. – (Бюлетень законодавства і юридичної практики України; 3, 2011).

Демидов, Григорий Викторович. Комментарий к Конституции Автономной Республики Крым [Текст] : [принята] на второй сессии Верховной Рады Автономной Республики Крым 21 окт. 1998 г. / Г. Демидов; [ред. В. Крыжановский и др.]. – К.: [К. І. С.], 2010. – 150 с.

Держава і право. Юридичні і політичні науки [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 51 / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України; [голов. і наук. ред. І. О. Кресіна]. – К.: [б.в.], 2011. – 768 с.

Державна реєстрація актів цивільного стану [Текст] : законодавство, суд. практика : [станом на 1 квіт. 2011 р.] / Держ. реєстрац. служба України ; [упоряд. В. С. Ковальський та ін.] ; за ред. Л. В. Єфіменка. – К.: Юрінком Інтер, 2011. – 298 с. – (Бюлетень законодавства і юридичної практики України; 4, 2011).

Євгеньєва, Анжела. Чому „Європа” має значення [Текст] : європеїзація законодав. процесу та парлам. практик в Україні: аналіт. звіт / [А. Євгеньєва, Д. Ковриженко] ; Лаб. законодав. ініціатив. – К.: [Жорін Р. В.], 2010. – 73 с.

На тит. арк. авт. не зазначено.

Європейська правова база місцевого і регіонального розвитку [Текст] : бюлетень. № 1 : за матеріалами Утрехт. Конф. міністрів держав – членів Ради Європи, відп. за місц. і регіон. упр., яка відбулася 16-17 листоп. 2009 р. / Делегація України в Конг. місц. і регіон. влад Ради Європи [та ін.] ; [упорядкув. О. В. Бейка ; за ред. С. В. Малікова]. - [К.: Вид. Паливода А. В.], 2010. – 119 с.

Збірник рішень судів за результатами розгляду справ за позовами суб’єктів виборчого процесу на виборах Президента України 2010 року [Текст] / Центр. вибор. коміс.; [голов. ред. В. Я. Середа]. – К.: [Фенікс], 2010. – 868 с.

Зейкан, Ярослав Павлович. Захист у господарській справі [Текст] : наук.-практ. комент. / Я. П. Зейкан. – К.: КНТ [та ін.], 2010. – 534 с.

Коментований переклад візового Кодексу Європейського Союзу [Текст] : [пер. с англ.] / Громад. ініціатива „Європа без бар’єрів”. – К.: [б.в.], 2010. – 153 с.

Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок та Факультативний протокол до Конвеції з ліквідації всіх форм дискримінації щодо жінок [Текст] / М-во України у справах сім’ї, молоді та спорту. – К.: [б.в.], 2009. – 43 с.

Конституційна автономія уряду: шляхи вирішення проблеми [Текст] / Шк. політ. аналітики при НаУКМА [та ін.] ; [за ред. С. Конончук, С. Балана]. – К.: [Лікей], 2010. – 35 с.

Контроль і перевірки у сфері господарської діяльності [Текст] : комент. законодавства, нормат.-прав. акти, суд. практика / упоряд. В. С. Ковальський; ред. В. М. Зарецька. – К.: Юрінком Інтер, 2011. – 291 с. – (Бюлетень законодавства і юридичної практики України; 2, 2011).

На тит. арк. авт. не зазначено.

Кравець, Ірина Мирославівна. Правове становище суб’єктів організаційно-господарських повноважень [Текст] : монографія / І. М. Кравець; [ред. Т. О. Суворова]. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – 237 с.

Крижанівський, Володимир Петрович. Законотворчість: коментар до змін у Регламенті Верховної Ради України (2010) [Текст] / [В. П. Крижанівський; ред. Е. Р. Рахімкулов]. - К.: [К. І. С.], 2011 – 89 с.

На тит. арк. авт. не зазначено.

Кунченко-Харченко, Валентина Іванівна. Правознавство [Текст] : навч. посіб. [для вузів] / В. І. Кунченко-Харченко, В. Г. Печерський, Ю. Ю. Трубін; [ред. Л. Г. Василенко]. – К.: Кондор, 2011. – 472 с.

Лациба, Максим Валерійович. Громадська експертиза діяльності органів виконавчої влади: крок за кроком [Текст] / [М. Лациба, О. Хмара, О. Орловський]; Укр. не залеж. центр політ. дослідж. – К.: [Агенство „Україна”], 2010. – 95 с.

Макбрайд, Джеремі. Європейська конвенція з прав людини та кримінальний процес [Текст] / Джеремі Макбрайд ; рада Європи. - [К.: К. І. С., 2010]. – 575 с.

Мардох, Джім. Боротьба з жорстоким поводженням і безкарністю та ефективне розслідування жорстокого поводження [Текст] : доп. по Україні / Джім Мардох; [Рада Європи]. - [К.: К. І. С., 2010]. – 107 с.

Наукова діяльність Інституту вивчення проблем злочинності Національної академії правових наук України (2005-2010) [Текст] : довідник. Вип. 2 / Нац. акад. прав. наук України, Ін-т вивч. пробл. злочинності; за ред. В. І. Борисова, В. С. Батиргареєвої. – Х.: Кроссроуд, 2010. – 205 с.

Олійник, Ольга Борисівна. Ораторське мистецтво юриста. Теорія та практика [Текст] : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Ольга Олійник; [ред. С. П. Барандич та ін.]. – К.: Кондор, 2010. – 208 с.

Онопенко, Василь. Мені судилося [Текст] : виступи, листи, інтерв’ю, хроніка подій (2006-2010) / Василь Онопенко; [голов. ред. Н. М. Гайдук; упоряд. А. Бень, М. Мельник]. – К.: [Атіка], 2010. – 583 с.: ілюстр.

Отраднова, Олеся Олександрівна. Недоговірні зобов’язання в цивільному праві України [Текст] : навч. посіб. [для вузів] / О. О. Отраднова; [ред. Т. О. Суворова]. – К.: Юрінком Інтер, 2009. – 238 с.

Парламентські читання [Текст] : [вибр. роботи учасн. Першої щоріч. міжнар. наук. конф., Київ, 1-2 жовт. 2010 р.] / Лаб. законодав. ініціатив [та ін.]. – К.: Вістка, 2010. – 160 с.

Питання боротьби зі злочинністю [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 19 / Нац. акад. прав. наук України [та ін.] ; [наук. ред. Л. В. Дорош]. – Х.: [Право], 2010. – 329 с.

Погорілко, Віктор Федорович. Конституційне право України [Текст] : підруч. [для вузів] / В. Ф. Погорілко, В. Л. Федоренко. – 2-ге вид., переробл. та доопрац. – К.: Прав. єдність, 2010. – 429 с.

Пол, Аманда. Безвізова Європа для країн Східного партнерства: шляхи досягнення [Текст]=Visa-Free Europe for the Eastern Partnership: a Way to Achieve / [А. Пол, О. Сушко, А. Штіглмайєр] ; Громад. ініціатива „Європа без бар’єрів” [та ін.]. – К.: [Вістка], 2010. – 64, 60 с. зустр. паг.

Кн. – „перекрутка”. - На тит. арк. авт. не зазначено. – Текст укр., англ.

Сванідзе, Ерік. Боротьба з жорстоким поводженням і безкарністю [Текст] : права затрим. і обов’язки працівників правоохорон. органів: 11 ключ. запитань та відповідей / Ерік Сванідзе; Рада Європи, Ген. директорат з прав людини і прав. питань. - [К.: К. І. С., 2009]. – 39 с.

Сванідзе, Ерік. Ефективне розслідування фактів жорстокого поводження [Текст] : кер. принципи застосув. європ. стандартів / Ерік Сванідзе ; Рада Європи, Ген. директорат з прав людини і прав. питань. - [К.: К. І. С., 2009]. – 142 с.

Споживча політика в системі державного управління [Текст] : навч.-метод. посіб. / [С. Д. Дубенко, К. О. Максименко, О. В. Овчарук та ін.] ; Нац. акад. держ. упр. при президентові України ; [за ред. К. О. Максименко та ін.]. – К.: [Тюкін], 2009. – 247 с.

Стрижак, Андрій Андрійович. Конституція України в актах Конституційного Суду України [Текст] : (аналіт. огляд та комент.) / А. Стрижак; [ред. О. А. Парадна]. – К.: Ін Юре, 2010. – 629 с.

Україна. Закони. Податковий кодекс України [Текст] : 04.12.2010 р. - [Д.: Баланс-Клуб, 2011]. – 368 с. – (Бібліотека „Баланс”).

Україна. Закони. Податковий кодекс України [Текст]. [станом на 10 груд. 2010 р. / редкол.: В. Г. Гончаренко (голова) та ін.]. - К.: Юрінком Інтер, 2010. – 495 с. - (Бюлетень законодавства і юридичної практики України; 12, 2010).

Набирає чинності з 1 січ. 2011 р.

Україна. Закони. Податковий кодекс України [Текст]. Розд. 1-4: станом на 12 січ. 2011 р. / [Верхов. Рада України]. - [Офіц. вид.]. – К.: Форум, 2011. – 349 с.+1 електрон. опт. диск. – (Кодекси України; № 1/2011).

Вид. з швидкозшивачем.

Україна. Закони. Податковий кодекс України [Текст]. Розд. 5-20: станом на 10 лют. 2011 р. / [Верхов. Рада України]. - [Офіц. вид.]. – К.: Форум, 2011. – 292 с.+1 електрон. опт. диск. – (Кодекси України; № 2/2011).

Вид. з швидкозшивачем.

Шляхи подальшого удосконалення вітчизняного антикорупційного законодавства [Текст] : круглий стіл, [Київ, 16 листоп. 2009 р.] / Ком. Верхов. Ради України з питань боротьби з організ. злочинністю і корупцією [та ін.]. – К.: [Москаленко О. М.], 2009. – 70 с.


ВОЄННА СПРАВА. ВОЄННА НАУКА


Активне залучення, сучасна оборона [Текст] : стратег. концепт. оброни та безпеки членів Орг. Північноатлант. договору прийнята главами держав та урядів у Лісабоні 19 листоп. 2010. - [Б. м.: б. в., 2010]. – 39 с.

Маслов, Михаил Александрович. „Король истребителей”. Боевые самолеты Поликарпова [Текст] / Михаил Маслов. – М.: Яуза [и др.], 2009. – 590 с.: ил. – (Война и мы. Советская авиация).


НАУКА. НАУКОЗНАВСТВО


Наука України у світовому інформаційному просторі [Текст]. Вип. 3 / Нац. акад. наук України; [голов. ред. Я. С. Яцків]. – К.: Академперіодика, 2010. – 83 с.


ОСВІТА. ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ


Feste-Mosaik. Ideen, Impulse, Anrequnqen [Текст] / [упоряд. Т. Радченко]. – К.: Шк. світ, 2010. – 118 с.: ілюстр. - (Бібліотека „Шкільного світу”).

Wortschatzarbeit [Текст] : 5-9 кл.: лекс. вправи, тести, ігри / [упоряд. Т. В. Радченко]. – К.: Шк. світ, 2010. – 119 с.: ілюстр. - (Бібліотека „Шкільного світу”).

Англійська за новими програмами [Текст] : 10 кл.: [практ. посіб. / упоряд. Т. Михайленко]. – К.: Шк. світ, 2010. – 90 с. – (Бібліотека „Шкільного світу”).

Вчимося писати німецькою [Текст] / [упоряд. Л. В. Горбач, С. І. Ляшенко]. – К.: Шк. світ, 2011. – 126 с. - (Бібліотека „Шкільного світу”).

Горбач, Людмила Володимирівна. Німецька мова як друга іноземна [Текст] : 10 кл.: шостий рік навчання / Людмила Горбач. – К.: Шк. світ, 2010. – 125 с. - (Бібліотека „Шкільного світу”).

Городнича, Л.В. Вправи для диференційованого розвитку англомовних аудитивних умінь учнів 4 класів [Текст] / Городнича Л. В., голов. ред. С. Ю. Ніколаєва. - [К.: Ленвіт], 2011. – 64 с.: ілюстр. – (Бібліотечка журналу „Іноземні мови”; 1(65)).

Дод. до наук.-метод. журн. „Іноземні мови”.

Дослідно-експериментальна діяльність полілінгвістичної гімназії [Текст] : з досвіду роботи першої міськ. гімназії Черкас. міськради Черкас. обл. / Черкас. обл. ін-т післядиплом. освіти пед. працівників; [авт.-упоряд.] Н. В. Ананьєва. – Черкаси: [Чабаненко Ю. А.], 2010. – 305 с.

Зуєва, Майя Василівна. Стимулюємо розвиток учнів [Текст] / М. В. Зуєва; [голов. ред. О. С. Любченко]. – Х.: Основа, 2011. – 95 с.: ілюстр. – (Бібліотека журналу „Англійська мова та література”; вип. 1 (97)).

Ігри на уроках англійської [Текст] : 5-8 кл. / [упоряд. Т. Михайленко]. – К.: Шк. світ, 2011. – 126 с.: ілюстр. – (Бібліотека „Шкільного світу”).

Клименко, Юрій Михайлович. Французька мова [Текст] : 10 кл.: тести, вправи, тексти для читання / Юрій Клименко. – К.: Шк. світ, 2010. – 128 с. - (Бібліотека „Шкільного світу”).

Клименко, Юрій Михайлович. Французька мова [Текст] : 8 кл.: тести, вправи, тексти для читання / Юрій Клименко. – К.: Шк. світ, 2010. – 126 с. - (Бібліотека „Шкільного світу”).

Костікова, Ілона Іванівна. Англійська граматика для школярів [Текст] / І. І. Костікова, О. С. Казачінер; [голов. ред. О. С. Любченко]. – Х.: Основа, 2011. – 126 с. - (Бібліотека журналу „Англійська мова та література”; вип. 2 (98)).

Маслова, Ніна Іванівна. Сучасні інформаційні технології. Англійська мова [Текст] / Н. І. Маслова, Н. О. Бутковська, Г. П. Бородай; [голов. ред. О. С. Любченко]. – Х.: Основа, 2011. – 94 с. - (Бібліотека журналу „Англійська мова та література”; вип. 4 (100)).

Паршикова, О. О. Комунікативно-ігрові прийоми навчання іноземної мови учнів початкової школи [Текст] : (на матеріалі нім. мови) : навч. посіб. / Паршикова О. О. ; голов. ред. С. Ю. Ніколаєва. - [К.: Ленвіт], 2010. – 55 с. - (Бібліотечка журналу „Іноземні мови”; 3).

Дод. до наук.-метод. журн. „Іноземні мови”.

Рекун, Н. М. Ділова англійська мова для учнів старших класів економічного профілю [Текст]=First Steps in Business English: навч. посіб. / Н. М. Рекун; голов. ред. С. Ю. Ніколаєва. - [К.: Ленвіт], 2010. – 64 с. – (Бібліотечка журналу „Іноземні мови”; 2).

Дод. до наук.-метод. журн. „Іноземні мови”.

Розвиток педагогічної майстерності викладача в умовах неперервної освіти [Текст] : [монографія / Н. В. Абашкіна та ін.]. – Черкаси: [Вид. від ЧНУ], 2010. – 270 с.

Руснак, Д. А. „Vive le Subjonctif!” [Текст] : навч. посіб. з граматики фр. мови / Руснак Д. А., голов. ред. С. Ю. Ніколаєва. - [К.: Ленвіт], 2010. – 64 с. - (Бібліотечка журналу „Іноземні мови”; 4).

Дод. до наук.-метод. журн. „Іноземні мови”.

Самойлюк, Наталія Валеріївна. Уроки англійської мови [Текст] : 8 кл.: (за підруч. А. Несвіт) / Н. В. Самойлюк, В. В. Заслонкін; [голов. ред. О. С. Любченко]. – Х.: Основа, 2011. – 111 с. – (Бібліотека журналу „Англійська мова та література”; вип. 3 (99)).

Стародуб, Тетяна Федорівна. Перші кроки в англійській [Текст] / Тетяна Стародуб. – К.: Шк. світ, 2011. – 102 с.: ілюстр. – (Бібліотека „Шкільного світу”).


ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ


Зайцева, Ирина Александровна. Домашняя фитнес-программа для тех, у кого мало времени [Текст] / Ирина Зайцева; [отв. ред. Л. Клюшник]. – М.: Эксмо, 2006. – 191 с.: ил.

Мальська, Марта Пилипівна. Туристичне країнознавство. Європа [Текст] : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / М. П. Мальська, М. З. Гамкало, О. Ю. Бордун. – 2-ге вид., стер. – К.: Центр учб. л-ри, 2010. – 222 с.


ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ.

КНИЖКОВА СПРАВА


Квіт, Сергій. Масові комунікації [Текст] : [підруч. для студ. вищ. навч. закл.] / Сергій Квіт ; Нац. ун-т „Києво-Могилян. акад.”; [наук. ред. В. Г. Королько]. – К.: Києво-Могилян. акад., 2008. – 206 с.


БІБЛІОТЕЧНА СПРАВА. БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВО.

БІБЛІОГРАФІЯ. БІБЛІОГРАФОЗНАВСТВО


Бібліотекознавство і бібліографія України [Текст] : бібліогр. покажч. за ІІ півріч. 2009 р. Вип. 79 / Держ. закл. "Національна парламентська бібліотека України" ; [наук. ред. Г. І. Гамалій ; упоряд. О. М. Піхур]. – К.: [НПБУ], 2010. – 99 с.

Гришина, Светлана Михайловна. Непрерывное профессиональное образование в условиях ЦБС [Текст] : практ. пособие / С. М. Гришина. – М.: [Литера], 2010. – 154 с. – (Современная библиотека; вып. 81).

Матвеева, Ирина Юрьевна. Инновационный менеджмент : от идеи до реализации [Текст] : науч.-практ. пособие / И. Ю. Матвеева. – М.: [Литера], 2011. – 149 с. – (Современная библиотека; вып. 89).

Методичні рекомендації щодо вибору, складання та редагування допоміжних покажчиків до видань [Текст] / Держ. наук. установа "Книжкова палата України імені Івана Федорова" ; [упоряд. П. М. Сенько, О. М. Устіннікова]. – К.: [Книжкова палата України], 2010. – 79 с.

Соболенко, Надежда Петровна. Учет документного фонда библиотеки [Текст] : [учеб.-практ. пособие] / Н. П. Соболенко. – М.: [Литера], 2010. – 140 с. – (Современная библиотека; вып. 71).

Українські бібліографи [Текст] : біогр. відом., проф. діяльн., бібліогр. Вип. 2 / Держ. закл. "Національна парламентська бібліотека України" ; [авт.-упоряд. Р. С. Жданова та ін. ; наук. редагув. В. О. Кононенко та ін.]. – К.: [НПБУ], 2010. – 239 с.


МОВОЗНАВСТВО


Литвинов, Павел Петрович. 2000 английских выражений. Техника запоминания [Текст] : [темат. слов.-минимум] / Павел Литвинов : [ведущий ред. В.А. Львов]. – М. : Айрис-пресс, 2010. – 316 с. – (Ступени к успеху).

Нидерландский шутя [Текст] : 150 анекдотов для нач. чтения / пособие подгот. С. Павлик. – М.: АСТ [и др.], [2007]. – 123 с. – (Метод чтения Ильи Франка).

Новогреческий язык [Текст] : греч. сказки и легенды / пособие подгот. Н. Самохвалова. – М.: АСТ [и др.], [2007]. – 249 с. – (Метод чтения Ильи Франка).

Турецкий шутя [Текст] : 99 анекдотов о дервишах / пособие подгот. А. Кельменчук. – М.: АСТ [и др.], [2007]. – 123 с. – (Метод чтения Ильи Франка).

Хлызов, Виталий. Русско-итальянский разговорник [Текст] / Виталий Хлызов. - [Изд. 2-е, испр., доп.]. – М.: Мартин, 2010. – 320 с.


ФОЛЬКЛОР


Будний, Василь Володимирович. Порівняльне літературознавство [Текст] : [підруч. для студ. вищ. навч. закл.] / Василь Будний, Микола Ільницький ; [ред. І. Г. Ярошенко]. – К.: Києво-Могилян. акад., 2008. – 430 с.

Одкровення в кафе "Пегас" [Текст] : [збірник] : письм. про себе, анекдоти, кулінар. рецепти / [передм. і упорядкув. М. Слабошпицького ; ред. В. Ф. Гужва]. – К.: Ярославів Вал, 2010. – 425 с.: ілюстр.

Письменництво : важкий хрест чи лавровий вінець? [Текст] : анкета / упоряд. В. Бондар. – К.: Ярославів Вал, 2010. – 364 с.: ілюстр.

Франко-Ключко, Анна Іванівна. Для тебе, тату [Текст] : [мемуари, оповід., нариси, есеї, промови, ст., листи] / Анна Франко-Ключко ; [упоряд. М. Шалата ; ред. В. І. Пащенко та ін.]. – К.: Ярославів Вал, 2010. – 572 с.: ілюстр.

Художня література. Критика. Літературознавство (2009) [Текст] : реком. бібліогр. покажч. / Держ. закл. "Національна парламентська бібліотека України" ; [авт.-упоряд. А. Ільченко ; відп. ред. В. Кононенко]. – К.: [НПБУ], 2010. – 115 с.


МИСТЕЦТВО


Бартц, Габриеле. Лувр [Текст] : [путеводитель : пер. с нем.] / Габриеле Бартц, Эберхард Кениг ; [ред. Н. Синельникова]. - [Б. м.] : KONEMANN, [2007]. – 626 с.: ил. – (Искусство и архитектура).

Борис Вальехо. Джулия Белл. Избранная коллекция [Изоматериал] : [альбом : пер. с англ.] / Б. Вальехо, Д. Белл ; текст Н. Саклинга ; [ред. В. Ионов]. – М.: АСТ [и др.], [2010]. – 192 с.: ил.

Бояджиева, Людмила Владиславовна. Фрэнк Синатра : Ава Гарднер или Мэрилин Монро? Самая безумная любовь ХХ века [Текст] / Людмила Бояджиева ; [ред. Ю. Тржемецкая]. – М. [и др.] : АСТ [и др.], [2010]. – 383 с. – (Кумиры. Истории Великой Любви).

Дзаккария, Донателла. Декорируем стеклом [Текст] : предметы интерьера, витражи : [пер. с итал.] / Донателла Дзаккария ; [ред. К. Сперандео]. - [М.] : Ниола-Пресс, [2007]. – 160 с.: ил.

Осетинская, Полина Олеговна. Прощай, грусть [Текст] / Полина Осетинская ; [ред. Д. Целикин]. – СПб [и др.] : Лимбус Пресс, [2008]. – 239 с. : ил.

Світові війни мовою плаката [Образотворчий матеріал] : кн.-кат. вист. / Укр. ін-т нац. пам’яті [та ін.] ; [упоряд. І.П. Васильєва]. – К. : [АРХЕТИП], 2009. – 207 с. : ілюстр.

Українське кіно від 1960-х до сьогодні. Проблема виживання [Текст] : зб. наук. ст. [міжнар. наук. конф., Київ, 12 трав., 2010 р. / упоряд. та ред. Л. Брюховецька]. – К.: Задруга, 2010. – 249 с.: ілюстр. – (Бібліотека журналу "Кіно – Театр").

Устин, Виталий Борисович. Художественное проектирование интерьеров [Текст] : [учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений] / В. Б. Устин ; [отв. ред. Е. С. Розанова]. – М. : АСТ [и др.], [2010]. – 288 с.: ил.


РЕЛІГІЯ. ВІЛЬНОДУМСТВО


Благовещенский, Глеб. Полная история тайных обществ и сект мира [Текст] / Глеб Благовещенский, Лин фон Паль, Вик Спаров ; [ведущий ред. Г. Благовещенский]. – М. [и др.], [2010]. – 605 с.: ил. – (Историческая библиотека).

Ветхий завет на страницах Нового [Текст]. Т. 1. Евангелие от Матфея. Евангелие от Марка: пер. с англ. / под. ред. Г. К. Била, Д. А. Карсона. – Черкассы: Коллоквиум, 2010. – 487 с.

Земная жизнь Пресвятой Богородицы [Текст] / [под ред. В. П. Бутромеева, В. В. Бутромеева]. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2011. – 303 с.: ил. – (Мир в картинках).

Иллюстрированный Нострадамус. Вещие центурии [Текст] / [под ред. В. П. Бутромеева, В. В. Бутромеева]. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2010. – 303 с.: ил. – (Мир в картинках).

Полная энциклопедия камней и амулетов [Текст] / [авт.-сост. Н. В. Белов]. – М. [и др.] : АСТ [и др.], [2010]. – 639 с.: ил.

Райт, Кристофер. Око за око. Этика Ветхого Завета [Текст] = Old Testament Ethics for the People of God : пер. с англ. / Кристофер Райт : [гл. ред. А. Буковецкий]. – Черкассы: Коллоквиум, 2011. – 5356 с.

Релігієзнавство [Текст] : підруч [для студ. вищ. навч. закл.] / В. І. Лубський, Т. Г. Горбаченко, М. В. Лубська [та ін.] ; за ред. В. І. Лубського. – К.: Центр учб. л-ри, 2010. – 447 с.

Степовик, Дмитро Власович. Українська християнська абетка [Текст] : [кн. для читання з християн. етики: для дітей мол. та серед. шк. віку] / Дмитро Степовик; [відп. ред. Д. Клочко ; ілюстр. Р. Василика та ін.]. - [К.] : Грані-Т, [2010]. – 79 с.: ілюстр.

Шевченко, Маргарита. Мандалы, талисманы и обереги своими руками [Текст] / Маргарита Шевченко ; [ведущий ред. Т. Яценко]. – М. [и др.] : Питер, 2011. – 126 с.: ил.


ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ


Мудрость Конфуция [Текст] : афоризмы и получения / [под ред. В. П. Бутромеева, В. В. Бутромеева]. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2010. – 303 с.: ил. – (Мир в картинках).

Чопра, Дипак. Кама-сутра и духовные законы любви [Текст] : [пер. с англ.] / Дипак Чопра ; [ред. И. Старых]. - [М.] : София, 2009. – 159 с.: ил.


ПСИХОЛОГІЯ


1Q тесты для самых умных детей [Текст] : + методики изучения способностей, темперамента / [отв. ред. Н. Судьина ; сост. М. В. Оленникова]. – М. [и др.] : АСТ [и др.], [2010]. – 319 с.: ил.

Базарова, Лариса. Школа Роберта Кийосаки [Текст] : 10 уроков, как стать богатым человеком навсегда / Лариса Базарова. – М.: АСТ, [2010]. – 159 с. – (Лучшие шпаргалки для будущего богача).

Берн, Эрик. Игры, в которые играют люди [Текст] : психология человеч. взаимоотношений : [пер. с англ.] / Эрик Берн ; [отв. ред. В. Краснощекова]. – М.: Эксмо, 2010. – 350 с.

Брайон, Майк. Самые точные психометрические тесты [Текст] : болем 1000 заданий для объектив. оценки способностей, знаний, проф. качеств. и уровня 1Q : [пер. с англ.] / Майк Брайон ; [ред. А. В. Русакова]. – М. : АСТ [и др.], [2010]. – 319 с.: ил.

Витале, Джо. Ключ. Поверни его – и откроешь тайну притяжения [Текст] : [пер. с англ.] / Джо Витале ; [отв. ред. М. В. Трушкова]. – М.: Эксмо, 2010. – 221 с. – (Секрет).

Галински, Эллен. Я сам! Или как мотивировать ребенка на успех [Текст] : [пер. с англ.] / Эллен Галински; [отв. ред. Л. Ошеверова]. – М.: Эксмо, 2010. – 444 с. – (Искусство быть родителем).

Головатий, Микола Федорович. Політична психологія [Текст] : підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / М. Ф. Головатий ; [ред. І. В. Хронюк]. – 2-ге вид. – К.: Центр учб. л-ри, 2009. – 399 с.

Грановская, Рада Михайловна. Психологическая защита [Текст] / Р. М. Грановская; [гл. ред. И. Авидон]. – СПб.: Речь, 2010. – 474 с.

Иванова, Светлана. Мой ребенок – гений! [Текст] : развивающие игры для малышей от 0 до 3 лет / С. Иванова ; [гл. ред. М. В. Смирнова]. – СПб.: Вектор, 2010. – 205 с. – (Лучшая книга о ребенке).

Некрасов, Анатолий. Семья [Текст] : энцикл. Счастливой жизни / Анатолий Некрасов. – М.: АСТ [и др.], [2010]. – 631 с.

Шапарь, Виктор Борисович. Как читать человека по лицу, почерку, позе, мимике, жестам [Текст] / В. Б. Шапарь ; [гл. ред. С. С. Скляр]. – Харьков [и др.] : Клуб семейн. досуга, 2009. – 333 с.: ил.

Шацкая, Евгения. Стервология [Текст] : крат. курс для занятой стервы / Евгения Шацкая ; [отв. ред. Ж. Фролова]. – М.: АСТ [и др.], [2010]. – 224 с. – (Школа стервы).

Щербатых, Юрий Викторович. Психология стресса и методы коррекции [Текст] :[учеб. пособие для вузов] / Ю. В. Щербатых. – М. [и др.] : Питер, 2008. – 255 с. – (Учебное пособие).