НОВІ НАДХОДЖЕННЯ ДО БІБЛІОТЕКИ В І кв. 2012 року

 

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ


Ілляшенко, Надія Григорівна. Алгебра. (Спрощення алгебраїчних виразів, рівняння, нерівності) [Текст] : навч.-метод. посіб. / Н.Г. Ілляшенко; Черкас. нац. ун-т. ім. Б. Хмельницького, - Черкаси: Вид. від. ЧНУ, 2011. – 150 с.

Ляшенко, Анатолий Григорьевич. Терминатор времени, или Новое платье короля [Текст] : / А.Г. Ляшенко. – Т.: Підруч. і посіб., 2010. – 64 с.

Органические и неорганические материалы для молекулярной электроники и нанофотоники [Текст] = Organic and inorganic materials for molecular electronics and nanophotonics : тез. докл. междунар. конф., Черкассы, 23-25 апр. 2010 г. / Черкас. нац. ун-т им. Б. Хмельницкого. – Черкаси: Вид. від. ЧНУ, 2010. – 76 с.: ил.

Текст укр., рус., англ.

Храмов, Юрий Алексеевич. История физики [Текст] : [монография] / Ю. А. Храмов ; [отв. ред. А. И. Ахиезер, А.Г. Ситенко] ; Нац. акад. наук Украины, Укр. о-во историков науки [и др.]. – К.: Феникс, 2006. – 1175 с.: ил.

 

ХІМІЧНІ НАУКИ


Мінаєва, Валентина Олександрівна. Аналітична хімія. Титриметричний аналіз [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. О. Мінаєва, Т. С. Нінова, Ю. А. Шафорост; Черкас. нац. ун-т. ім. Б. Хмельницького. - Черкаси: Вид. від. ЧНУ, 2010. – 455 с.

 

НАУКИ ПРО ЗЕМЛЮ

(геодезичні, геофізичні, геологічні і географічні науки)


Италия [Текст] : [путеводитель / гл. ред. В. Сыч]. – К.: Корреспондент, 2011. – 82 с.: ил. – (Европа на колесах).

Сер. путеводителей журн. „Корреспондент Гид Украина”.

Рік поступу. Черкащина крокує вперед [Образотворчий матеріал] : [фотоальбом / упоряд. О. В. Химич, А. І. Скрипченко]. - Черкаси: Чабаненко Ю. А., 2011. – 186 с.: ілюстр.

Сніжко, Сергій Іванович. Урбометеорологічні аспекти забруднення атмосферного повітря міста [Текст] : [монографія] / С. І. Сніжко, О. Г. Шевченко; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К.: Обрії, 2011. – 296 с.: ілюстр.

Черкасская область [Карты] : топогр. карта / сост. и погот. к изд. Киев. воен.-картогр. ф-кой в 2008 г. – Переизд. – 1 : 200 000, 1см=2 км. – К.: КВКФ, 2011. – 1 к.: цв., табл., 1 доп. карта; 107,5х78 см. – (Области Украины).

 

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ


Микитюк, Петро Васильович. Домашній акваріум [Текст] / П. В. Микитюк, В. І. Оненко ; голов. ред. В. І. Оненко. – К.: Київ. правда, 2011. – 61 с.: ілюстр. – (Бібліотека ветеринарної медицини ; 3-4/2011).

 

ТЕХНІКА І ТЕХНІЧНІ НАУКИ В ЦІЛОМУ


Дизайн [Текст] : словник-довідник / Нац. акад. мистец. України, Ін-т пробл. сучас. мистец. ; [упоряд. Ю. О. Іванченко та ін.; наук. ред. М. І. Яковлєв]. – К.: Фенікс, 2010. – 382 с.

 

ЕНЕРГЕТИКА


Пруссов, Петр Денисович. Глобальные эфирные машины [Текст] / П. Д. Пруссов. – Николаев: Дизайн и полиграфия, 2010. – 95 с.: ил.

 

ХАРЧОВІ ВИРОБНИЦТВА


Сирохман, Іван Васильович. Товарознавство харчових продуктів функціонального призначення [Текст] : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / І. В. Сирохман, В. М. Завгородня ; Львів. комерц. акад. – К.: Центр учб. л-ри, 2009. – 543 с.

ТВАРИННИЦТВО

Оненко, Володимир Іванович. Бройлери [Текст] / В. І. Оненко. – К.: Київ. правда, 2011. – 62 с. (Бібліотека ветеринарної медицини ; 5-6/2011).

 

СОЦІАЛЬНА ГІГІЄНА І ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я


Глущенко, Євген Антонович. Заради здоров'я, заради життя [Текст] / Євген Глущенко. – Черкаси: Брама-Україна, 2011. – 110 с.: ілюстр.

Городищен. центр. район. лікарні – 150 р.

 

ГІГІЄНА


Гигиеническое воспитание [Текст] : терминол. слов. / сост. Л. Я. Любарская, О. А. Фокина ; под. ред. В. А. Полесского, М. И. Красильщикова. – Черкассы: Aries, 2010. – 169 с.

Фролов, Валерій Дмитрович. Фізична культура осіб, які займаються розумовою працею [Текст] : метод. посіб. / В. Д. Фролов, В. А. Шахматов ; Черкас. нац. ун-т. ім. Б. Хмельницького. – Черкаси: Вид. від. ЧНУ, 2011. – 65 с.

 

СУСПІЛЬНІ НАУКИ В ЦІЛОМУ


Інтерактивні технології підготовки менеджерів [Текст] : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / С. П. Шевчук, В. А. Скороходов, О. С. Шевчук ; Південно-слов'ян. ін-т Київ. славіст. ун-ту. – К.: Професіонал, 2009. – 231 с.

Кон, Ігор Семенович. Світанкове місячне сяйво [Текст] : лики та маски одностат. кохання : [пер. з рос.] / Ігор Кон. – Л.: Укр. технології, 2011. – 557 с.

Пер. здійснено з другого вид. рос. мовою.

Крок вперед, два назад [Текст] : становище ЛГБТ в Україні в 2010-2011 рр. / О. Зінченков [та ін.] ; Рада ЛГБТ – орг. України [та ін.]. – К.: Наш світ, 2011. – 152 с.

Нагорна, Лариса Панасівна. Соціокультурна ідентичність: пастки ціннісних розмежувань [Текст] : [монографія] / Лариса Нагорна ; Нац. акад. наук України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. – К.: ІПіЕНД, 2011. – 269 с.

Сімейно орієнтована соціальна робота: практичні аспекти [Текст] : конспект лекцій / [авт.-упоряд. В. О. Кузьмінський,  С. С. Лукашов] ; зав. ред. В. О. Кузьмінський. С. С. Лукашова. – К.: Молодь, 2010. – 127 с.

Фулей, Тетяна Іванівна. Основи гендерної рівності [Текст] : навч.-метод. посіб. для суддів / Фулей Т. І., Акад. суддів України. – К.: Тютюкін, 2010. – 239 с.

 

ІСТОРІЯ. ІСТОРИЧНІ НАУКИ


Авдеенко, Андрей Иванович. Лицо державы [Текст] / Андрей Авдеенко ; [ред. Н. Клименко]. – Донецк: Донеччина, 2011. – 175 с.: ил.

Авдеенко, Андрей Иванович. Правда Руськая [Текст] / Андрей Авдеенко ; [ред. Н. Клименко]. – Донецк: Донеччина, 2011. – 174 с.: ил.

Анти-Мединский. Псевдо-история Второй Мировой. Новые мифы Кремля [Текст] / А. Исаев [и др.] ; [отв. ред. Д. Галкина]. – М.: Яуза-пресс, 2012. – 318 с. – (Анти-Мединский).

Астольф де Кюстін. Правда про Росію [Текст] / опрац. О. Мерчанський, післямова М. Слабошпицького. – 2-ге вид. – К.: Ярославів Вал [та ін.], 2009. – 242 с.

Про кн. Кюстіна Астольфа де „Николаевская Россия”.

Бандурка, Олександр Маркович. Коріння родоводу [Текст] / Бандурка О. М. ; [ред. Цвєткова – Верніченко М. В.]. – Х.: Золота миля, 2010. – 343 с.: ілюстр.

Берия, Лаврентий Павлович. „Сталин слезам не верит” [Текст] : лич. дневник, 1937-1941. [Кн. 1] / Лаврентий Берия ; [отв. ред. Л. Незвинская]. – М.: Яуза-пресс, 2011. – 318 с. – (Спецхран. Сенсационные мемуары).

Бібліографічні посібники з історії України та архівні довідники, 1991-2010 [Текст] : наук.-допом. бібліогр. покажч. / ДЗ „Нац. іст. б-ка України” ; [уклад. О. А. Політова, В. П. Кисельова]. – К.: Вініченко, 2011. – 100 с.

Болховітіновський щорічник, [2010] [Текст]. [Вип. 3] / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник ; [відп. ред. К. Крайній]. – К.: Фенікс, 2011. – 399 с.: ілюстр.

Текст укр., рос., пол.

Борець, Тетяна. Юрій Борець : людина, воїн, меценат [Текст] / Тетяна Борець, Євген Перепічка ; [ред. Г. Капініс]. – Л.: [СПОЛОМ], 2010. – 303 с.: ілюстр.

Велика Вітчизняна: спогади дітей війни [Текст] : [зб. спогадів співроб. СУЕМ] / Східноєвроп. ун-т економіки і менедж.; [голов. ред. Р. А. Аблязов ; редкол.: Н. Л. Казарінова, Б. П. Дмитрук]. – Черкаси: РВВ СУЕМ, 2010. – 79 с.: ілюстр.

Текст укр., рос.

Винниченко, Ігор. Німці в Україні [Текст] =Deutshe in der Ukraine : біобібліогр. довід. / Винниченко Ігор ; Ін-т дослідж. діаспори. – К.: Геопринт, 2011. – 351 с.: ілюстр. – (Діаспори в Україні).

Военный сборникъ, 1909 [Текст] / Нац. б-ка Украины им. В. И. Вернадского ; [сост. и ред. Л. И. Сапрыкина]. – Репр. воспроизведение изд. 1909 г. – К.: Сакцент Плюс, 2009. – 218 с.: ил.

Гогоренко, Валерий Иванович. Трубопроводчики 1461 отпб в афганской войне [Текст] : события, люди, воспоминания / Валерий Гогоренко. – Смела: Тясмин, 2012. – 239 с.: ил.

Головківка [Текст] : нар. музей і визнач. місця перлини Холодного Яру / [упоряд. В. Бухтій та ін..]. – Д.: АРТ-ПРЕС, [2011?]. – 40 с.: ілюстр.

Городищина [Текст] / [уклад. Т. М. Горідько ; фото А. Биби, І. Прилуцької]. - [Черкаси] : Інтроліга ТОР, 2011. – 20 с.: ілюстр.

Диса, Катерина. Історія з відьмами [Текст] : суди про чари в укр. воєводствах Речі Посполитої ХVIIVIIІ ст. / Катерина Диса ; [Укр. наук. ін.-т Гарвард. ун-ту та ін.: ред. Я. Цимбал]. – К.: Критика, 2008. - 302 с.: ілюстр. – (Критичні студії).

Драбкин, Артем. Я – „Черная Смерть”. Ил-2 в бою [Текст] / Артем Драбкин ; [отв. ред. Д. Галкина]. – М.: Эксмо [и др.], 2011. – 638 с.: ил. – (Бестселлеры Артема Драбкина).

Енциклопедія історії України [Текст] . Т. 6. Ла-Мі / [Нац. акад. наук України, Ін-т історії України] ; ред. рада: В. М. Литвин (голова) [та ін.] ; редкол.: В. А. Смолій (голова) [та ін.]. – К.: Наук. думка, 2009. – 772 с.: ілюстр.

Енциклопедія історії України [Текст] . Т. 7. Мл-О / [Нац. акад. наук України, Ін-т історії України] ; ред. рада: В. М. Литвин (голова) [та ін.] ; редкол.: В. А. Смолій (голова) [та ін.]. – К.: Наук. думка, 2010. – 713 с.: ілюстр.

Енциклопедія Трипільської цивілізації [Текст]. [В 2 т.]. Т. 1, кн. 1 / [Держ. п-во „Книжк. палата України ім. І. Федорова” та ін.; голов. ред. М. Ю. Відейко]. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – 703 с.: ілюстр.

Енциклопедія Трипільської цивілізації [Текст]. [В 2 т.]. Т. 2 / [Держ. наук. установа „Книжк. палата України ім. І. Федорова” та ін.; голов. ред. М. Ю. Відейко]. – К.: Укрполіграфмедіа, 2004. – 710 с.: ілюстр.

Європейські традиції міського самоврядування в Україні [Електронний ресурс] : магістрат, дума, рада : докум. серіал / Сіверський ін-т регіон. дослідж.; авт. сцен. С. Лепявка, В. Бойко. – Електрон. демонстрац. дані. – Чернігів, [2010?]. - 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM).

Жадько, Віктор Олексійович. Некрополь на Байковій горі [Текст] / Віктор Жадько ; [за ред. В. П. Андрущенка]. – К.: Фенікс, 2008. – 309 с.: ілюстр.

Життєві істини Валерія Бурія [Текст] : зб. ст. і матеріалів. – Черкаси: Вертикаль, 2012. – 51 с.: ілюстр.- (Подвижники краєзнавства Черкащини).

До 55-річчя від дня народж.

З часів козацьких до сьогодення [Текст] / [Чорнобаїв. центр. район. б-ка]. – Чорнобай: ЦРБ, [2011?]. – 39 с.

Іркліїву – 410 р.

Залізнякові читання [Текст] : матеріали Третьої наук. краєзн. конф., [с. Медведівка, 21 жовт. 2011 р.] / Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького [та ін.] : [упоряд. і голов. ред. Н. П. Лавріненко]. – Черкаси: Чабаненко Ю. А., 2011. – 247 с.: ілюстр.

Історична наука, історична пам'ять і національна свідомість модерної доби в Україні, Білорусі та Польщі [Текст] : [матеріали Міжнар. наук. конф., Черкаси, 21-23 жовт. 2010 р.] / Черкас. нац. ун-т. ім. Б. Хмельницького [та ін.] ; [наук. ред. Ю. П. Присяжнюк]. – Черкаси: Вертикаль, 2011. – 181 с. – (Історіографічні студії).

Історія України [Текст] : наук.-допом. бібліогр. покажч. за 2008 р. / Держ. закл. „Нац. іст. б-ка України” ; [упоряд. Т. Приліпко та ін.; ред. А. Скорохватова та ін.]. – К.: Вініченко, 2011. – 766 с.

Історія України [Текст] : наук.-допом. бібліогр. покажч. за 2009 р. / Держ. закл. „Нац. іст. б-ка України” ; [упоряд. Т. Приліпко та ін.; ред. А. Скорохватова та ін.]. – К.: Вініченко, 2011. – 643 с.

Кам'янський державний історико-культурний заповідник [Образотворчий матеріал] : [к-т із 20 листівок] / авт. проекту Л. Бондаренко ; фото Г. Юрика [та ін.]. - Черкаси: Чабаненко Ю. А., [2012?]. – 1 обкл. (20 окр. арк.) ; 21х10 см.

Каррер д'Анкосс, Элен. Русская беда [Текст]=Le malheur russe : эссе о полит. убийстве : [пер. с фр.] / Элен Каррер д'Анкосс ; [ред. Л. Ю. Пантина]. – М.: РОССПЭН, 2010. – 527 с.

Катеринопільщина: минуле й сьогодення [Текст] : [буклет / підгот.] В. М. Яковенко [та ін.]. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., [2011?]. – 39 с.: ілюстр.

Китова Світлана Андріївна [Текст] : біобібліогр. покажч. / Черкас. нац. ун-т. ім. Б. Хмельницького ; [уклад. Л. Г. Голиш ; наук. ред. А. І. Кузьмінський]. - Черкаси: Вид. від. ЧНУ, 2011. – 22 с. – (Бібліографія вчених Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького ; вип. 16).

Козоріз, Віктор Петрович. Нариси з історії Великого Хутора [Електронний ресурс] / В. П. Козоріз. – Електрон. текст. дані. – Х., 2010. – 1 електрон. опт. диск (СD-ROM).

Назва з екрану.

Корсунь-Шевченківському району – 85 років [Текст] / [голов. ред. Т. Очеретяна]. – Черкаси : Діл. Партнер Плюс, [2011?]. – 40 с.: ілюстр.

Спецвип. інформ. екон.-аналіт. журн. „Партнер – Черкаси”.

Кривошея, Володимир Володимирович. Генеалогія українського козацтва. Канівський полк [Текст] / Володимир Кривошея ; [ред.. Т. Г. Бондаренко] ; Нац. акад. наук України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. [та ін.]. – К. : Стилос, 2006. – 218 с.

Кривошея, Володимир Володимирович. Генеалогія українського козацтва. Канівський полк [Текст] / Володимир Кривошея ; [ред. Т. Г. Бондаренко] ; Нац. акад. наук України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. [та ін.]. – К.: Стилос, 2006. – 218 с.

Міти Холодного Яру [Текст] : або післямова до кн. „Холодний Яр” вид. у Лондоні 1967 р. / [редагув. Н. Лавріненка]. – Черкаси: Чабаненко Ю. А., 2012. – 43 с.

НЕправда Виктора Суворова [Текст] / А. Исаев [и др.] ; [отв. ред. Л. Незвинская], М.: Яуза [и др.], 2009. – 638 с. – (Виктор Суворов: за и против).

Низкодубова, Г. А. Європейське обличчя Луганщини [Текст] / Г. А. Низькодубова, К. В. Сімонова, М. П. Буххольц. – Луганськ: Глобус, 2010. – 149 с.: ілюстр.

Текст укр., нім.

Орлова, Тетяна Володимирівна. Історія нових незалежних держав [Текст] : Postsovieticum : навч. посіб. [для вузів] / Т. В. Орлова. – К.: Знання, 2010. – 487 с.

Під зеленими шатами Холодного Яру: сторінками історії [Текст] : бібліогр.-фактогр. покажч. / Комун. закл. „Обл. універс. наук. б-ка ім. Тараса Шевченка” Черкас. облради ; [уклад. Л. Т. Демченко, Н. В. Адешелідзе ; ред. Г. С. Круглякова]. – Черкаси: ОУНБ, 2011. – 40 с.: ілюстр.

Позиция [Текст] : штрихи к портр. В. Симоненко / [сост. А. Г. Погибай]. – К.: Оранта, 2010. – 119 с.: ил.

Текст рус., укр.

Почепцов, Віктор Федорович. В пам'ять 1812 року [Текст] / Віктор Почепцов, Євгенія Почепцова. – Черкаси: Чабаненко Ю. А., 2011. – 47.

Рубцов, Юрий Викторович. Генеральская правда, 1941-1945 [Текст] / Ю. В. Рубцов. – М.: Вече, 2012. – 415 с.: ил. – (Военные тайны ХХ века).

Рунов, Валентин Александрович. Дуэль Верховных Главнокомандующих. Сталин против Гитлера [Текст] / Валентин Рунов. – М.: Яуза [и др.], 2012. – 414 с. – (Дуэли Великой Отечественной).

Сміла  козацька [Текст] / [голов. ред. С. Остапова]. - [Б.м.] : ARIES, [2011?]. – 22 с.: люстр.

Харук, Андрей Иванович. Ил-2 против „Штуки” Ju.87. Что лучше – „лаптежник” или „черная смерть”? [Текст] / Андрей Харук ; [отв. ред. И. Петровский]. – М.: Яуза [и др.], 2012. – 315 с.: ил. – (Фронтовые дуэли. Поединки Второй Мировой).

Хроніка – 2000 [Текст] : укр. культурол. альм. Вип. 87. Україна – Азербайджан / Фонд сприяння розв. мистец. ; [уклад. О. Федорук, Ф. Туранли] ; голов. ред. Ю. Буряк. – К.: Фенікс, 2011. – 502 с.: ілюстр. – (Українські пропілеї).

Хроніка – 2000 [Текст] : укр. культурол. альм. Вип. 88. Україна – Угорщина. Ч. 1 / Фонд сприяння розв. мистец. ; упоряд. Г. Стариков ; голов. ред. Ю. Буряк. – К.: Фенікс, 2011. – 363 с.: ілюстр. – (Українські пропілеї).

Хроніка – 2000 [Текст] : укр. культурол. альм. Вип. 89. Україна – Угорщина. Ч. 2 / Фонд сприяння розв. мистец. ; упоряд. Г. Стариков ; голов. ред. Ю. Буряк. – К.: Фенікс, 2011. – 461 с.: ілюстр. – (Українські пропілеї).

Це не повинно повторитися! [Образотворчий матеріал] : [фотоальбом / авт.-уклад. Р. К. Загоріна]. - [Черкаси]: Вовчок О. Ю., [2011?]. – 48 с.: ілюстр.

70 років з початку Великої Вітчизняної війни.

Чабан, Анатолій Юзефович. Історія Середньої Наддніпрянщини (з найдавніших часів до кінця ХVІІ ст.) [Текст] : навч. посіб. / Анатолій Чабан. – Черкаси: Вертикаль, 2011. – 639 с.: ілюстр.

Чайка – символ Черкас [Електронний ресурс] : пізнав. прогр. „Рідне місто Черкаси” : відеофільм / Громад. орг. „Рідне місто Черкаси”. – Електрон. демонстрац. дані. – Черкаси, 2011. - 1 електрон. опт. диск. (DVD-ROM).

Назва з контейнера.

Чос, Володимир Григорович. Городищина козацька [Текст] / Володимир Чос. – Черкаси: Чабаненко Ю. А., 2011. – 133 с.: ілюстр.

Шаповал, Юрій Сергійович. Витоки походження українців [Текст] : (на основі укр. лексики полтав. регіону) / Юрій Шаповал. – Полтава: Укрпромторгсервіс, 2011. – 103 с.

Ювіляри України [Текст] : події та особистості ХХІ ст. Вип. 2 / Ін-т біогр. дослідж., Укр. конфедерація журналістів ; [авт.-упоряд. В.В. Болгов]. – К.: Книжк.-журн. ф-ка, 2009. – 383 с.: ілюстр.

Юний краєзнавець Черкащини [Текст] . Чис. 1-3 / Черкас. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України [та ін.] ; [за ред. Т. М. Нераденко]. - Черкаси: Чабаненко Ю. А., 2011. – 282 с.

Зміст: Чис. 1. Пам'ятки архітектури та природи Черкас ; Чис. 2. Церкви і монастирі Черкащини ; Чис. 3. Видатні діячі історії та культури Черкащини.

Юний краєзнавець Черкащини [Текст] . Чис. 4-6 / Черкас. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України [та ін.] ; [за ред. Т. М. Нераденко]. - Черкаси: Чабаненко Ю. А., 2012. – 330 с.

Зміст: Чис. 4. Тези фіналістів Всеукраїнського конкурсу – захисту Малої академії наук України 2003-2011 років ; Чис. 5. Краєзнавчі дослідження переможців Першого обласного конкурсу юних краєзнавців Черкащини ; Чис. 6. Краєзнавчі дослідження переможців Другого обласного конкурсу юних краєзнавців Черкащини.

Юхно, Борис. Черкаські місторії [Текст] : мандрівки у часі від Соснівки до Кривалівки / Борис Юхно. – Черкаси: Брама – Україна, 2011. – 262 с.: ілюстр.

 

ЕКОНОМІКА. ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ


Аблязов, Рауф Ахметович. Моя жизнь на изломах двух веков [Текст] : (воспоминания, мемуары) / Рауф Ахметович Аблязов. – Черкассы: РВВ СУЕМ, 2011. – 301 с.: ил.

Бублик, Євген Олександрович. Іпотечний ринок в Україні: проблеми та перспективи посткризового розвитку [Текст] : монографія / Є. О. Бублик ; [відп. ред. В. В. Корнєєв] ; Нац. акад. наук України, Ін-т економіки та прогнозування. – К.: Ін-т економіки та прогнозування, 2011. – 219 с.

Бюджет та економіка [Текст] : основ. тенденції січ.-черв. 2011 р. / [І. Ф. Щербина та ін.] ; Ін-т бюджету та соц.-екон. дослідж. – К.: Зовнішторгвидав України, 2011. – 12 с.: ілюстр.

Бюджетная политика в условиях трансформации системы местных финансов в Украине [Текст] : монография / И. В. Усков. – Симферополь: АРИАЛ, 2012. – 450 с.

Бюджетний моніторинг [Текст] : аналіз викон. бюджету за січ.-черв. 2011 р. / [І. Ф. Щербина та ін.] ; Ін-т бюджету та соц.-екон. дослідж. – К.: Нора-Друк, 2011. – 124 с.: ілюстр.

Ганущак, Юрій Іванович. Місцеві бюджети [Текст] / Юрій Ганущак ; [ред. В. В. Пакулько ; Ін-т громад. сусп-ва]. – К.: Лег. статус, 2011. – 47 с. – (Бібліотека депутата місцевої ради).

Держава та регіони: від патерналізму до партнерства [Текст] : аналіт. доп. / [С. О. Біла та ін.] ; Нац. ін.-т стратег. дослідж.; [за ред. С. О. Білої]. – К.: НІСД, 2010. – 63 с.

Жук, Ніна. І доля стала сяйвом „Маяка” [Текст] / Ніна Жук. - Черкаси: Чабаненко Ю. А., 2011. – 289 с.: ілюстр.

Зимовець, Владислав Вікторович. Державна фінансова політика економічного розвитку [Текст] / Зимовець В. В.; [відп. ред. А. І. Даниленко] ; Нац. акад. наук України, Ін-т економіки та прогнозування. – К.: Ін-т економіки та прогнозування, 2010. – 355 с.: ілюстр.

Інноваційна політика: європейський досвід та рекомендації для України [Текст]. Т. 1. Ключові особливості інноваційної політики в якості основи для розробки заходів сприяння інноваціям, що спрямовують Україну до заснованої на знаннях конкурентоспроможної економіки – порівняння ситуації в ЄС і Україні / ред. Г. Румпф [та ін.]. – К.: Фенікс, 2011. – 213 с.

Інноваційна політика: європейський досвід та рекомендації для України [Текст]. Т. 2. Аналіз законодавства України у сфері досліджень, розробок та інноваційної діяльності та пропозиції щодо доповнень до законодавства : (станом на жовт. 2011 р.) / [Г. Авігдор та ін.]. – К.: Фенікс, 2011. – 350 с.

Інноваційна політика: європейський досвід та рекомендації для України [Текст]. Т. 3. Інновації в Україні: пропозиції до політичних заходів / [упоряд. Дж. Строгілопулос та ін.]. – К.: Фенікс, 2011. – 213 с.

Клименко, І. В. Три роки членства у СОТ: тенденції зовнішньої торгівлі України у посткризовий період [Текст] : аналіт. доп. / [І. В. Клименко, О. А. Федірко, І. В. Ус] ; Нац. ін.-т стратег. дослідж. – К.: НІСД, 2011. – 117 с.: ілюстр.

На тит. арк. авт. не зазначено.

Коваль, О. П. Проблеми становлення накопичувальної складової пенсійного забезпечення в Україні [Текст] : аналіт. доп. / [О. П. Коваль ; за ред. Я. А. Жаліла] ; Нац. ін.-т стратег. дослідж. – К.: НІСД, 2011. – 95 с.

На тит. арк. авт. не зазначено.

Кукурудза, Іван  Іванович. Інноваційна діяльність: стан і роль в економічному зростанні країн з трансформаційною економікою [Текст] : монографія / І. І. Кукурудза, А. М. Прощалкіна ; [ред. І.І. Кукурудза] ; Черкас. нац. ун-т. ім. Б. Хмельницького. - Черкаси: Вид. від. ЧНУ, 2011. – 168 с.

Кукурудза, Іван Іванович. Соціально-економічний механізм державного регулювання [Текст] : монографія / І. І. Кукурудза, О. В. Сотула ; Черкас. нац. ун-т. ім. Б. Хмельницького. - Черкаси: [Вид. від. ЧНУ], 2011. – 155 с.

Літопис справи та долі [Текст] / [голов. ред. Скуридіна А. Я.]. – Сєвєродонецьк: Евріка, 2011. – 271 с.: ілюстр.

Малиновська, О. А. Трудова міграція : соціальні наслідки та шляхи реагування [Текст] : аналіт. доп. / [О. А. Малиновська] ; Нац. ін.-т стратег. дослідж. – К.: НІСД, 2011. – 38 с.

Моральний вимір економіки: соціальна відповідальність бізнесу та економічна ефективність [Текст] : монографія / Нац. банк України, Ун-т банк. справи ; за ред. Г. Ф. Хоружого. – К.: УБС НБУ, 2009. – 255 с.

Перспективи укладання угоди про вільну торгівлю між Україною і ЄС [Текст] : поперед. аналіз / упоряд. К. Костроув, М. Хелієр. - [Б. м.: б.в., 2011?]. – 46 с.

Прокопа, Ігор Васильович. Господарства населення в сучасному аграрному виробництві і сільському розвитку [Текст] / І. В. Прокопа, Т. В. Беркута ; [ред. В. М. Ускова] ; Нац. акад. наук України, Ін-т економіки та прогнозування. – К.: Ін-т економіки та прогнозування, 2011. – 237 с.

Рамський, Андрій Юрійович. Заощадження населення як інвестиційний ресурс економіки [Текст] : [монографія] / А. Ю. Рамський ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну ; [ред. Л. Л. Овечкіна]. – К.: КНУТД, 2011. – 189 с.

Регечі, Девід. Європейські дослідницькі мережі [Текст] / Девід Регечі, Максиміліан Фьодінгер. – К.: АДЕФ-Україна, 2011. – 117 с.: ілюстр.

Регіони України у післякризовий період: ризики та перспективи розвитку [Текст] : аналіт. доп. / [С. О. Біла та ін.; за ред. С. О. Білої] ; Нац. ін.-т стратег. дослідж. – К.: НІСД, 2011. – 101 с.

Реструктуризація промисловості України у процесі посткризового відновлення [Текст] : аналіт. доп. [О. В. Собкевич та ін.; за ред. Я. А. Жаліла] ; Нац. ін.-т стратег. дослідж. – К.: НІСД, 2011. – 111 с.

Ринкові перетворення в Україні: наслідки і перспективи [Текст] : монографія / [І. І. Кукурудза та ін.] ; за ред. І. І. Кукурудзи ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси : Вид. від. ЧНУ, 2011. – 223 с.

Розвиток аграрного виробництва як передумова забезпечення продовольчої безпеки України [Текст] : аналіт. доп. / [О. В. Собкевич та ін.; за ред. Я. А. Жаліла] ; Нац. ін.-т стратег. дослідж. – К.: НІСД, 2011. – 100 с.

Старченко, Катерина. Інвестиції: теорія і практика [Текст]  / Катерина Старченко ; [Укр. Віл. Ун-т]. – Мюнхен: Druckerei & Verlad Steinmeier, 2011. - 236 c.

Стратегії розвитку регіонів : шляхи забезпечення дієвості [Текст] : аналіт. доп. / [С. О. Біла та ін.] ; Нац. ін.-т стратег. дослідж.; [за ред. С. О. Білої]. – К.: Фенікс, 2011. – 85 с.

Структурні зміни та економічний розвиток України [Текст] : монографія / [В. М. Геєць та ін.] ; за ред. Л. В. Шинкарук ; Нац. акад. наук України, Ін-т економіки та прогнозування. – К.: Експрес, 2011. – 692 с.: ілюстр.

Тищук, Т. А. Економіка України у 2011 році : прогноз динаміки, виклики та ризики [Текст] : аналіт. доп. / [Т. А. Тищук, Ю. М. Харазішвілі, О. В. Іванов ; за ред. Я. А. Жаліла] ; Нац. ін.-т стратег. дослідж. – К.: НІСД, 2011. – 85 с.

 

ПОЛІТИКА. ПОЛІТИЧНІ НАУКИ


Васильєва, Марія О. Зарубіжна допомога в системі пріоритетів зовнішньої політики США [Текст] : [монографія] / Марія Васильєва. – К. : Фенікс, 2011. – 175 с.

Відкрий Європу для себе [Електронний ресурс] : освіт. пакет з акт. питань європ. інтегр. / Сіверський ін-т регіон. дослідж. [та ін.]. – Електрон. текст., демонстрац. дані. - Чернігів, 2010. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM).

Назва з контейнера.

Европейское измерение Крыма: перспективы и возможности для молодежи [Текст] / [Симферопол. гор. обществ. молодеж. соц.-экол. орг.] "Свет". - [Б.м. : б.в., 2011?]. – 38 с. : ил.

Європейська інтеграція на початку нового тисячоліття [Текст] : [довідник]. Ч. 2. Об’єднана Європа: держави – члени ЄС / Т-во "Укр. Нар. Дім в Чернівцях" [та ін.] ; [упоряд. А. М. Круглашов та ін.]. – Чернівці : Глібка С. Й., 2011. – 207 с. : ілюстр.

Жумабаев, Амангельды Жумабаевич. Казахстан. Украина. Между прошлым и будущим [Текст] / Амангельды Жумабаев ; [ред. Алмурат Турганбеков]. – К. : Еженедельник "2000" [и др.], 2010. – 367 с. : ил.

Зміцнення безпеки в Чорноморському регіоні і перспективи турецько-українського співробітництва [Текст] = [Enhancing Security in the Black Sea Region and Prospects for the Turkish-Ukrainian Cooperation : матеріали міжнар. конф., Стамбул, 13 трав. 2011 р.] / Центр Разумкова [та ін.] ; [ред. Л. Шангіна та ін.]. – К. : Заповіт, 2011. – 179 с. : ілюстр. – (Бібліотека Центру Разумкова).

Текст укр., англ.

Карамзин, Николай Михайлович. Избранные труды [Текст] / Николай Михайлович Карамзин ; Ин-т обществ. мысли ; сост., авт. вступ. ст. и коммент. А. А. Ширяниц [и др.] ; [ведущий ред. Е. А. Кочанова]. – М. : РОССПЭН, 2010. – 486 с. – (Библиотека отечественной общественной мысли с древнейших времен до начала ХХ века).

Мерітократія. Політична система майбутнього [Текст] : зб. текстів / [підгот. І. Шевченко, С. Леонова]. – К. : [б.в.], 2010. – 59 с. : ілюстр.

Муромцев, Сергей Андреевич. Избранные труды [Текст] / Сергей Андреевич Муромцев ; Ин-т обществ. мысли ; сост., авт. вступ. ст. и коммент. А. Н. Медушевский ; [ведущий ред. Е. А. Кочанова]. – М. : РОССПЭН, 2010. – 599 с. – (Библиотека отечественной общественной мысли с древнейших времен до начала ХХ века).

Наукові записки [Текст]. [Вип.] 52 / Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса НАН України ; голов. ред. Ю. А. Левенець. – К. : ІПіЕНД, 2011. – 369 с.

Наукові записки [Текст]. [Вип.] 53 / Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса НАН України ;  голов. ред. Ю. А. Левенець. – К. : ІПіЕНД, 2011. – 347 с.

Нова влада: виклики модернізації [Текст] / [Консорціум незалеж. експертів ; наук. ред. О. Білий]. – К. : К.І.С., 2011. – 259 с.

Соціальне залучення в Україні: європейський вибір та інституції соціального сектору [Текст] : [аналіт. доп. / Е. Лібанова та ін.]. – К. : [б.в.], 2010. – 84 с.

 

ДЕРЖАВА І ПРАВО. ЮРИДИЧНІ НАУКИ


Абрам’юк, Ігор. Врегулювання механізмів участі громадян в управлінні громадою [Текст] / Ігор Абрам’юк, Анатолій Ткачук ; [ред. В. Пакулько ; Ін-т громад. сусп-ва]. – К. : Лег. статус, 2011. – 63 с. – (Бібліотека депутата місцевої ради).

Бондаренко, Б. В. Оформлення прибудинкової території [Текст] : практ. посіб. для ОСББ / Б. В. Бондаренко, М. В. Мазур ; Східноукр. центр громад. ініціатив ; [за ред. О. В. Переходченко]. – Луганськ : Резніков В. С., 2011. – 103 с.

Вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 31 жовтня 2010 року [Текст] / Центр. вибор. коміс. ; [голов. ред. В. Я. Середа]. – К. : Фенікс, 2011. – 842 с.

Держава і право. Юридичні і політичні науки [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 53 / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України ; [голов. і наук. ред. І. О. Кресіна]. – К. : [б.в.], 2011. – 703 с.

Державне управління та місцеве самоврядування : актуальні проблеми та шляхи їх вирішення [Текст] : зб. тез доп. міжнар. наук.-метод. конф., Черкаси, 20 жовт. 2011 р. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України [та ін.] ; [голов. ред. І. Г. Оксьом]. - Черкаси : СУЕМ, 2011. – 143 с.

Текст укр., рос., англ.

Доступ громадськості до генеральних планів міських населених пунктів України [Текст] : моніторинг. звіт / Східноукр. центр громад. ініціатив ; [за ред. В. В. Щербаченка]. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Луганськ : Янтар, 2011. – 234 с.

Законодавство України про зайнятість населення і захист від безробіття [Текст] : законодавство, суд. практика : [станом на 1 груд. 2011 р. / упоряд. В. С. Ковальський ; ред. В. М. Зарецька]. – К. : Юрінком Інтер, 2011. – 327 с. – (Бюлетень законодавства і юридичної практики України ; 12, 2011).

Ключковськиц, Ю. Б. Виборчі системи та українське виборче законодавство [Текст] : [монографія] / Ю. Б. Ключковський ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". – К. : Час Друку, 2011. – 132 с.

Купрій, Володимир. Громадська експертиза та громадський моніторинг діяльності органів влади [Текст] : навч. посіб. / Купрій В., Паливода Л. ; Творч. центр ТЦК. – К. : Макрос, 2011. – 199 с.

Мазур, М. В. Право на доступ до інформації з питань містобудування [Текст] / М. В. Мазур ; Східноукр. центр громад. ініціатив. – Луганськ : Рєзніков В. С., 2010. – 73 с.

Менджул, Марія Василівна. Цивільно-правовий статус громадських організацій [Текст] : монографія / М. В. Менджул ; [ред. Л. Мельник]. – Ужгород : Вид-во О. Гаркуші, 2010. – 199 с.

Місцеве самоврядування в Україні в 2010 році [Текст] / [М. Пітцик та ін. ; Асоц. міст України]. - [К. : Асоц. міст України, 2010]. – 61 с.

Модернізація інститутів державної служби і служби в органах місцевого самоврядування відповідно до політичної та адміністративної реформ в Україні [Текст] : зб. матеріалів щоріч. наук.-практ. семінару, [Черкаси], 30 берез. 2011 р. №3 / Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [за ред. М. П. Іщенка]. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2011. – 331 с.

Осика, Сергій Григорович. Вирішення спорів у Світовій організації торгівлі [Текст] : [монографія] / Осика С. Г., Коновалов В. В. ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т – К. : К.І.С., 2011. – 278 с. – (Система Світової організації торгівлі як основа регулювання глобальних торговельних процесів).

Пенсійне забезпечення окремих категорій громадян [Текст] : законодавство, суд. практика : [станом на 1 листоп. 2011 р. / упоряд. В. С. Ковальський, І. С. Примак ; ред. В. М. Зарецька]. – К. : Юрінком Інтер, 2011. – 259 с. – (Бюлетень законодавства і юридичної практики України ; 11, 2011).

Політико-правові і соціально-моральні фактори розвитку державної служби та запобігання корупції в Україні [Текст] : зб. матеріалів наук.-практ. семінару, [Черкаси], 25 берез. 2010 р. / Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [за ред. М. П. Іщенка]. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2010. – 205 с.

Протидія торгівлі людьми [Текст] : (законодав. акти). – К. : [б.в.], 2011. – 62 с.

Текст укр., англ.

Сучасні проблеми правової системи та державотворення в Україні [Текст] : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. , [Черкаси], 27-28 трав. 2011 р. / Східноєвроп. ун-т економіки і менедж. [та ін.] ; [голов. ред. Д. Е. Аблязов]. – Черкаси : РВВ СУЕМ, 2011. – 143 с.

Текст укр., рос.

Ткачук, Анатолій Федорович. Врегулювання діяльності місцевої ради та її органів [Текст] / Анатолій Ткачук ; [ред. В. Пакулько ; Ін-т громад. сусп-ва]. – К. : Лег. статус, 2011. – 91 с. – (Бібліотека депутата місцевої ради).

Ткачук, Анатолій Федорович. Законодавча техніка [Текст] : практ. посіб. нормопроектувальника / Анатолій Ткачук ; [ред. В. Пакулько]. – К. : Лег. статус, 2011. – 266 с.

Шарий, В’ячеслав Іванович. Системи місцевого самоврядування зарубіжних країн [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. І. Шарий ; Київ. ун-т культури і мистец. – Черкаси: Чабаненко Ю. А., 2011. – 269 с.

Як визначити компетентний суд у вашій справі? [Текст] / Центр політ.-прав. реформ. ; [авт.-упоряд. Т. В. Руда ; відп. ред. Р. О. Куйбіда]. – Оновл. вид. – К. : [б.в.], 2011. – 53 с. – (Знайомство з судом).

Як організувати державну політику сприяння розвитку громадянського суспільства [Текст] / [М. В. Лациба та ін.] ; Укр. незалеж. центр політ. дослідж. – К. : [Агенство "Україна"], 2011. – 223 с.

 

ВОЄННА СПРАВА. ВОЄННА НАУКА


Великие советские менеджеры – создатели военной техники ХХ века [Текст] / [авт.-сост.] Р. А. Аблязов ; [под ред. Г. П. Кузьмичева]. – Черкассы : Восточноевроп. ун-т менеджмента, 2011. – 451 с. : ил.

Військово-історичний альманах [Текст]. Чис. 1 (22) / Нац. військ.-іст. музей України ; редкол. : Б. Андресюк [та ін.] ; голов. ред. В. Карпов. – К. : [б.в.], 2011. – 160 с. : ілюстр.

Кузнецов, Константин Александрович. Рекативное оружие Второй Мировой [Текст] / Константин Кузнецов ; [отв. ред. И. Петровский]. – М. : Яуза [и др.], 2010. – 478 с. : ил. – (Артиллерия – бог войны).

Никифоров, Андрей Федорович. Удивительное оружие и военная техника (Земля – Море – Небо) [Текст] / Андрей Никифоров ; под ред. А. Е. Тараса. – Минск : Харвест, 2011. – 591 с. : ил. – (Неизвестные войны).

Рунов, Валентин Александрович. Вермахт "непобедимый и легендарный" [Текст] : Военное искусство Рейха / Валентин Рунов ; [отв. ред. И. Петровский]. – М. : Яуза-пресс, 2011. – 414 с. – (Вторая Мировая война. Жизнь и смерть на Восточном фронте).

Фуллер, Джон Чарльз. Оружие в истории. От пращи до ядерной бомбы [Текст] : [пер. с англ.] / Джон Фуллер ; [отв. ред. Л. И. Глебовская]. – М. : Центрополиграф, 2012. – 286 с.

 

КУЛЬТУРА. КУЛЬТУРОЛОГІЯ


Рижкова, Світлана Анатоліївна. Творення, трансляція, інтерпретація та споживання культури [Текст] : монографія / С. А. Рижкова, І. В. Кузнєцова, І. О. Шевченко ; [ред. Л. В. Білоусова та ін.] ; Нац. акад. кер. кадрів культури і мистец., Ін-т післядиплом. освіти. – К. : НАКККіМ, 2010. – 475 с.

 

НАУКА. НАУКОЗНАВСТВО


Наука України у світовому інформаційному просторі [Текст]. Вип. 4 / Нац. акад. наук України ; [голов. ред. Я. С. Яцків]. – К. : Академперіодика, 2011. – 190 с. : ілюстр.

Наука України у світовому інформаційному просторі [Текст]. Вип. 5 / Нац. акад. наук України ; [голов. ред. Я. С. Яцків]. – К. : Академперіодика, 2011. – 156 с. : ілюстр.

 

ОСВІТА. ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ


Викладач і студент: розвиток ефективного співробітництва [Текст] : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., [Черкаси], 21-22 жовт. [2010 р.] / Ін-т пед. освіти і освіти дорослих АПН України [та ін.] ; [редкол. : Н. В. Касярум та ін.]. – Черкаси : Вид. від. ЧНУ, 2010. – 175 с.

Гнезділова, Кіра Миколаївна. Моделі та моделювання у професійній діяльності викладача вищої школи [Текст] : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / К. М. Гнезділова, С. О. Касярум. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2011. – 124 с.

Досвідно-дослідні заклади освіти [Текст] : навч.-метод. посіб. / [П. І. Прокопенко та ін.] ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького [та ін.]. – Черкаси : Вид. від. ЧНУ, 2011. – 88 с. : ілюстр.

Драйден, Гордон. Революція в навчанні [Текст] = The Learning Revolution : пер. з англ. / Гордон Драйден, Джаннетт Вос ; [ред. І. Новіцька]. – Л. : Літопис, 2011. – 541 с.

Дрєпіна, О. М. Інтернет та нові можливості із залучення додаткових ресурсів для школи [Текст] / [О. М. Дрєпіна, О. В. Переходченко] ; Луган. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти [та ін.]. – Луганськ : Перша друк. на паях, 2011. – 53 с.

На тит. арк. авт. не зазначено.

Дудник, Ірина Олександрівна. Фізичне виховання студентів [Текст] : (теорет.-метод. курс) : навч.-метод. посіб. / І. О. Дудник, Я. І. Олексієнко, І. А. Усатова. – Черкаси : Вид. від. ЧНУ, 2011. – 184 с.

Єрмоленко, Лариса Петрівна. Комунікативна компетенція засобами позакласної роботи [Текст] / Л. П. Єрмоленко ; [голов. ред. О. С. Любченко]. – Х.: Основа, 2011. – 80 с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; вип. 12 (108)).

Інформаційно-аналітична система контролю та оцінювання навчальної діяльності студентів ВНЗ [Текст] : монографія / Тимченко А. А. [та ін.] ; Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : МАКЛАУТ, 2010. – 299 с.

Історико-педагогічний альманах [Текст]. Вип. 2 / Нац. акад. пед. наук України, Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини [та ін.] ; [голов. ред. О. Сухомлинська]. – Умань : Жовтий О. О., 2011. – 136 с.

Казаринова, Наталия Леонидовна. Инструменты финансово-ориентированного менеджмента высшего учебного заведения [Текст] : [монография] / Н. Л. Казаринова ; Донец. нац. Ун-т. – Донецк : Дон-НУ, 2011. – 231 с.

Казачінер, Олена Семенівна. Здоров’язберігаючі технології на уроках у початковій школі [Текст] / О. С. Казачінер ; [голов. ред. О. С. Любченко]. – Х. : Основа, 2011. – 112 с. (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; вип. 11 (107)).

Картавий, Петро Васильович. Світ осиротілих дітей: біль і міфи – до справжності [Текст] : есе про дит. будинки мовою док. та в спогадах вихованця, доповн. віршами і фото / Петро Картавий. – Суми : МакДен, 2011. – 71 с. : ілюстр.

Кузьмінський, Анатолій Іванович. Методика навчання англійської мови в аспекті комунікативно-когнітивного підходу [Текст] : навч.-метод. посіб. [для вузів] / Кузьмінський А. І., Вовк О. І. ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси : Вид. від ЧНУ, 2011. – 315 с. : ілюстр.

Лодатко, Євген Олександрович. Моделювання педагогічних систем і процесів [Текст] : монографія / Є. О. Лодатко ; Слов’ян. держ. пед. ун-т. – Слов’янськ : Вид. центр СДПУ, 2010. – 147 с.

Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні [Текст] / [В. П. Андрущенко та ін.] ; за ред. В. Г. Кременя ; Нац. акад. пед. наук України. – К. : Пед. думка, 2011. – 303 с. : ілюстр.

До 20-річчя незалежності України.

Олексієнко, Ярослав Іванович. Фізичне виховання студентів з послабленим станом здоров’я [Текст] : навч.-метод. посіб. [для вузів] / Олексієнко Я. І., Дудник І. О., Усатова І. А. ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси : Вид. від. ЧНУ, 2010. – 247 с.

Портфоліо учня [Текст] / [упоряд. І. М. Рожнятовська]. – К. : Шк. світ, 2010. – 126 с. – (Бібліотека "Шкільного світу").

Проектна робота на уроках англійської [Текст] : 5-9 кл. / [упоряд. Т. В. Михайленко]. – К. : Шк. світ, 2012. – 102 с. – (Бібліотека "Шкільного світу").

Проектна робота на уроці німецької [Текст] / [упоряд.  Л. В. Горбач]. – К. : Шк. світ, 2012. – 110 с. : ілюстр. – (Бібліотека "Шкільного світу").

Черниш, В. В. Інтернет-технології у професійній діяльності вчителя : вивчаємо та викладаємо іноземні мови [Текст] : посібник / Черниш В. В. ; голов. ред. С. Ю. Ніколаєва. – К. : Ленвіт, 2011. – 64 с. : ілюстр. – (Бібліотечка журналу "Іноземні мови" ; 4 (68)).

Школа – центр активності громади: узагальнення адаптованого польського досвіду збереження освітніх послуг у сільській місцевості [Текст] : зб. наук. ст. та доп. учасн. Всеукр. наук.-практ. семінару, [Луганськ, 26-27 берез. 2011 р.] / Луган. нац. ун-т ім. Т. Шевченка [та ін.] ; [редкол. : О. М. Дрєпіна та ін.]. – Луганськ : Рєзніков В. С., 2011. – 267 с.

 

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ


10 подорожей Черкащиною для учнівської молоді України [Текст] : зб. турист. маршрутів / [Т. М. Нераденко та ін. ; відп. ред. Т. М. Нераденко] ; Черкас. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України [та ін.]. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2011. – 205 с. : ілюстр.

Кляп, Михайло Петрович. Сучасні різновиди туризму [Текст] : навч. посіб. [для вузів] / М. П. Кляп, Ф. Ф. Шандор. – К. : Знання, 2011. – 334 с. – (Вища освіта ХХІ століття).

Монастирищина туристична [Текст]. - [Б.м. : б.в., 2011?]. – 12 с. : ілюстр.

Українці на Сіднейських Олімпійських іграх [Текст] = Ukrainians at the Sydney Olympic Games / [авт.-упоряд. Д. Загородна]. – Сідней : Printing & Publishing Services, 2011. – 84, 84 с. зустр. паг. : ілюстр.

Кн.-"перекрутка". – Текст укр., англ.

 

ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ. КНИЖКОВА СПРАВА


Періодичні видання Національної академії наук України, 2011 [Текст] = Periodicals of the National academy of sciences of Ukraine, 2011 / Нац. акад. наук України ; [упоряд. А. І. Радченко, М. В. Язвинська]. – К. : Академперіодика, 2011. – 626 с.

Текст укр., англ.

 

СОЦІОКУЛЬТУРНА ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ДОЗВІЛЛЯ


Костюкова, Олена Миколаївна. [Краєзнавчо-екскурсійна справа в Україні в 20-х роках ХХ ст. : суспільно-політичний, освітній і культурологічний аспект] [Текст] = Study of local lore and excursion industry in the 1920's : social-political, education and cultural aspect : [монографія / О. М. Костюкова]. – Черкаси : Вид. від. ЧНУ, 2010. – 171 с.

Авт. та назв. укр. мовою зазначено на обкл.

 

БІБЛІОТЕЧНА СПРАВА. БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВО.

БІБЛІОГРАФІЯ. БІБЛІОГРАФОЗНАВСТВО


Библиотека в электронной среде: рецепты продвинутого пользователя [Текст] : науч.-практ. пособие / [сост. Л. В. Новинская ; под ред. Б. Р. Логинова]. – М. : Либерея-Бибинформ, 2011. – 191 с. – (Библиотекарь и время. ХХI век ; №132).

Бібліотекознавство і бібліографія України [Текст] : бібліогр. покажч. за І півріч. 2011 р. Вип. 82 / Держ. закл. "Нац. парлам. б-ка України ; [упоряд. О. М. Піхур ; наук. ред. В. О. Кононенко]. – К. : НПБУ, 2011. – 111 с.

Выставка: какой ей быть? Многообразие тем, разнообразие форм [Текст] : науч.-практ. пособие / [сост. Т. Е. Наместникова]. – М. : Либерея-Бибинформ, 2011. – 159 с. – (Библиотекарь и время. ХХI век ; №134).

Клюев, Владимир Константинович. Менеджмент ресурсного потенциала библиотеки [Текст] : учеб.-метод. пособие / В. К. Клюев. – М. : Литера, 2011. – 110 с. – (Современная библиотека).

Літопис Національної парламентської бібліотеки України [Текст]. Ч. 4. 1967-1991 рр. / [підгот. П. Гапченко та ін. ; наук. ред. З. Савіна] ; Держ. закл. "Нац. парлам. б-ка України". – К. : НПБУ, 2011. – 135 с. : ілюстр.

Менеджмент формирования и учета библиотечных фондов [Текст] : науч.-метод. пособие / [сост. Н. З. Стародубова, С. В. Митрофанова ; науч. ред. Ю. А. Гриханов]. – М. : Либерея-Бибинформ, 2011. – 158 с. – (Библиотекарь и время. ХХI век ; №130).

Сенченко, Микола Іванович. Центральна наукова бібліотека АН УРСР у пошуках досконалості : 1985-1992. Моє бібліотечне життя [Текст] / М. І. Сенченко ; [ред. В. Д. Бондарь]. – К. : КИТ, 2011. – 387 с. : ілюстр.

Стрішенець, Надія Володимирівна. Сучасна американська бібліотечно-інформаційна терміносистема: бібліотекознавчий аспект [Текст] : монографія / Н. В. Стрішенець ; [наук. ред. О. С. Онищенко] ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К. : НБУВ, 2011. – 501 с.

Українські бібліографи [Текст] : біогр. відом., проф. діяльн., бібліогр. Вип. 3 / Держ. закл. "Нац. парлам. б-ка України" ; [авт.-уклад. Н. І. Абдуллаєва ; наук. редагув. В. О. Кононенко]. – К. : НПБУ, 2011. – 191 с.

 

МОВОЗНАВСТВО


Огієнко, Іван Іванович. Наша літературна мова [Текст] / Іван Огієнко (Митрополит Іларіон) ; упоряд., авт. передм. і комент. М. Тимошик ; [ред. Н. Тимошик] ; Фундація ім. митрополита Іларіона (Огієнка). – К. : Наша культура і наука, 2011. – 355 с. – (Зарубіжні першодруки ; т. 9).

Огієнко, Іван Іванович. Рідна мова [Текст] / Іван Огієнко (Митрополит Іларіон) ; упоряд., авт. передм. і комент. М. Тимошик ; [ред. Н. Тимошик] ; Фундація ім. митрополита Іларіона (Огієнка). – К. : Наша культура і наука, 2010. – 435 с. – (Зарубіжні першодруки ; т. 8).

 

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО


Іван Драч. Література. Кінематограф. Політика [Текст] : біобібліогр. покажч. / Держ. закл. "Нац. парлам. б-ка України" ; [упоряд. Г. В. Волянська, Л. А. Кухар ; наук. ред. В. О. Кононенко]. – К. : Основа, 2011. – 515 с. : ілюстр. – (Шістдесятництво : профілі на тлі покоління ; вип. 14).

Ковтун, Юрій Іванович. Жінки в житті Гемінгвея [Текст] / Юрій Ковтун. – Х. : Міськдрук, 2011. – 210 с. : ілюстр.

Лицар честі і краси [Текст] : М. Вороний у спогадах, листах і матеріалах / [упорядкув. І. М. Лисенка]. – К. : Рада, 2011. – 207 с. : ілюстр.

Струни творчості Сергія Носаня [Текст] : біобібліогр. покажч. / [Обл. універс. наук. б-ка ім. Тараса Шевченка ; авт. тексту В. І. Захарченко ; уклад. Т. В. Савчук ; ред. Г. С. Круглякова]. - [2-ге вид., доповн.]. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2011. – 107 с. : ілюстр. – (Черкащини славетні імена).

Титарев, Николай Яковлевич. Взгляд в "Слово…" – взгляд сквозь ХII век [Текст] : (традиции, филос. представления, древ. религиоз. верования, тайн. знание, первый велик. поэт Украины, Пророк, переплетение древ. культур) / Н. Я. Титарев. – Донецк : Юго-Восток, 2009. – 85 с.

Шевченко, Тарас Григорович. Альбом 1845 року [Образотворчий матеріал] / Нац. акад. наук України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка ; [упорядкув. С. А. Гальченка ; ред. І. Голуб]. – Факс. вид. – Дніпродзержинськ : Андрій, 2012. – 50 с. : ілюстр.

Текст укр. – Альб. і комент. в одній обкл.

 

МИСТЕЦТВО


Анотований каталог фільмів Національної кіностудії художніх фільмів імені Олександра Довженка, 1928-2011 [Текст] / Нац. кіностудія худож. фільмів ім. О. Довженка ; [авт.-упоряд. Р. Прокопенко, О. Кучерявий ; ред. О. Кучерявий]. – (2-ге вид., випр. й доповн.). – К. : Плам Груп, 2011. – 631 с. : ілюстр.

Куленко, Михайло Якович. Графічний дизайн. Мистецтво шрифту [Текст] : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.]. Кн. 1 / Михайло Куленко ; [за ред. Є. А. Антоновича] ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. [та ін.]. – К. : Альтерпрес, 2011. – 138 с. : ілюстр. – (Бібліотека дизайнера).

Плеяда нескорених: Алла Горська, Опанас Заливаха, Віктор Зарецький, Галина Севрух, Людмила Семикіна [Текст] : біобібліогр. нарис / Держ. закл. "Нац. парлам. б-ка України" ; [авт. нарису Л. Б. Тарнашинська ; упоряд. М. А. Лук’яненко ; наук. ред. В. О. Кононенко]. – К. : НПБУ, 2011. – 199 с. – (Шістдесятництво: профілі на тлі покоління ; вип. 13).

Прищенко, Світлана Валеріївна. Кольорознавство [Текст] : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Світлана Прищенко ; [за ред. Є. А. Антоновича]. – К. : Альтерпрес, 2010. – 351 с. : ілюстр. – (Бібліотека дизайнера).

Рисунок для индустриальных дизайнеров [Текст] : [пер. с исп. / художеств. ред. Н. Г. Дреничева]. – Оригин. изд. – М. : АРТ-РОДНИК, 2006. – 190 с. : ил. – (Рисунок для профессионалов).

На обл. авт. рис. : Фернандо Хулиан, Хесус Альбаррасин.

 

РЕЛІГІЯ. ВІЛЬНОДУМСТВО


Никоненко, Иван Ефремович. Вопросы и ответы по книгам Священного Писания Ветхого и Нового Заветов [Текст] : более 3000 вопр. и ответов / Иван Никоненко ; [гл. ред. Е. Гурина]. – Черкассы : Смирна, 2011. – 110 с.

Перлина Городищенського краю [Текст] : Свято-Михайлів. храм: минувшина й сьогодення / [упоряд. І. Жигало, Б. Жигало]. – Городище : [б.в.], 2011. – 111 с. : ілюстр.

Шаптала, Михаил. Как это было [Текст] : история возникновения независимого движения ЕХБ / Михаил Шаптала ; [гл. ред. Е. Гурина]. – Черкассы : Смирна, 2011. – 163 с. : ил.

 

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ


Актуальні проблеми духовності [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 12 / Криворіз. держ. пед. ун-т ; [упоряд. Я. В. Шрамко] ; за ред. Я. В. Шрамка. – Кривий Ріг : КДПУ, 2011. – 396 с.

Іщенко, Микола Павлович. Філософія науки: питання теорії і методології [Текст] : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / М. П. Іщенко, І. І. Руденко ; за ред. М. П. Іщенка ; Нац. банк України, Ун-т банк. справи. – К. : УБС НБУ, 2010. – 442 с.

Путь белых облаков [Текст] = The Way of the White Clouds : о свободе : [пер. с англ.] / Ошо ; [ред. И. Старых]. – М. : София, 2010. – 284 с.

Рудницька, Марина. Жити – значить ніби бути… [Текст] : філософ. есе / Марина Рудницька. – Л. : Кальварія, 2011. – 399 с.

 

ПСИХОЛОГІЯ


Обратная сторона сексуальной революции [Текст] : [текст лекции / подгот. Т. В. Морозова]. – Смела : [б.в.], 2011. – 46 с.

Сергієнко, Ірина Маратівна. Соціально-психологічний театр [Текст] : навч. посіб. / І. М. Сергієнко. – Черкаси : Вид. від. ЧНУ, 2011. – 138 с. : ілюстр.

 

БІБЛІОГРАФІЧНІ ПОСІБНИКИ


Метабібліографія України (2010) [Текст] : покажч. бібліогр. посіб. / Держ. закл. "Нац. парлам. б-ка України" ; [упоряд. І. А. Ігнатецька ; наук. ред. В. О. Кононенко]. – К. : НПБУ, 2011. – 279 с.

Посібники наукової бібліографії, видані в Україні (1991-2005) [Текст] : наук.-допом. бібліогр. покажч. [В 2 ч.]. Ч. 2 / Держ. закл. "Нац. парлам. б-ка України" [уклад. Т. М. Заморіна, Н. І. Тертична ; наук. ред. В. О. Кононенко]. – К. : НПБУ, 2011. – 183 с.

 

ДОВІДКОВІ ВИДАННЯ


Знаменательные даты, 2012 [Текст] : универс. энциклопед. календарь-журн. для работников б-к, шк. и вузов, учреждений науки и культуры, любителей искусства и словесности / гл. ред. Е. Тихонова. – М. : Журн. "Библиотека", 2012. – 752 с. : ил.

Імена України, 2007 [Текст] : біогр. енциклопед. слов. / Ін-т гуманіст. дослідж. Укр. акад. наук ; [уклад. Л. Г. Андрієнко та ін.] ; голов. ред. Ю. О. Храмов. – К. : Фенікс, 2007. – 624 с. : ілюстр.

Портрет успішного сучасника. Україна – 2010 [Текст] : фотоальбом. Т. 3 / [голов. ред. В. Петрикей]. – К. : Укркалендар, [2011?]. – 255 с. : ілюстр.

 

ПЕРІОДИЧНІ І ВИДАННЯ, ЩО ПРОДОВЖУЮТЬСЯ


Вісник [Текст]. Вип. 3 (16) / Київ. ін-т бізнесу та технологій ; [редкол. : В. В. Пастухова (голова) та ін.]. – К. : КІБіТ, 2011. – 105 с.

Стратегічні пріоритети [Текст] : [наук.-аналіт. щокв. зб.]. №3 (20) / Нац. ін-т стратег. дослідж. ; [голов. ред. А. В. Єрмолаєв]. – К. : НІСД, 2011. – 224 с.

Стратегічні пріоритети [Текст] : [наук.-аналіт. щокв. зб.]. №4 (21) / Нац. ін-т стратег. дослідж. ; [голов. ред. А. В. Єрмолаєв]. – К. : НІСД, 2011. – 200 с.