НОВІ НАДХОДЖЕННЯ ДО БІБЛІОТЕКИ В ІІ кв. 2012 року

 

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ


Лега, Юрий Григорьевич. Принятие решений в управлении динамикой систем и проектов [Текст] : монография / Ю. Г. Лега, Ал. А. Златкин, Ан. А. Златкин ; [ред. В. В. Вероцкая]. – К.: Наук. думка, 2011. – 351 с.

Механіка [Текст] : підруч. для студ. фіз. та фіз.-техн. ф-тів ун-тів / В. Г. Бар'яхтар, І. В. Бар'яхтар, Л. П. Гермаш [та ін.] ; за ред. В. Г. Бар'яхтара ; Нац. акад. наук України, Ін-т магнетизму [та ін.]. – К.: Наук. думка, 2011. – 349 с.

 

НАУКИ ПРО ЗЕМЛЮ

(геодезичні, геофізичні, геологічні і географічні науки)


Малаков, Дмитро Васильович. Мальовнича Україна [Образотворчий матеріал] = Picturesque Ukraine : [альбом / Д. В. Малаков ; ред. А. Л. Вакуленко та ін.; фото А. П. Прибєги та ін.]. – К.: Мистецтво, 2011. – 334 с.: ілюстр.

Текст укр., англ. - На тит. арк. авт. не зазначено.

Пилип'юк, Василь Васильович. Україно, ти для мене диво! [Образотворчий матеріал] = Ukraine, you are my wonder! [фотоальбом] / Василь Пилип'юк. – Л.: Світло й Тінь, 2011. – 175 с.: люстр.

Червона книга Українських Карпат. Тваринний світ [Текст] / [упоряд.] і заг. ред. О. Ю. Мателешка, Л. А. Потіш. – Ужгород : Карпати, 2011. – 334 с.: ілюстр.

 

ТЕХНІКА І ТЕХНІЧНІ НАУКИ В ЦІЛОМУ


Губар, Євген Якович. Практикум з матеріалознавства [Текст] : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / Є. Я. Губар, І. І. Фенько ; Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси: Ред.-вид. центр ЧДТУ, 2011. – 235 с.: ілюстр. – (Підручники & посібники)

Становлення і розвиток етнодизайну: український та європейський досвід [Текст] : прогр. І Міжнар. наук.-практ. конф., Полтава, 28-30 жовт. 2012 р. / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка [та ін.]. – Полтава: [б. в.], 2010. – 84 с.

 

ЕНЕРГЕТИКА


Гусєв, Олег Петрович. 25 років віч – на – віч з „Чорнобилем” [Текст] / Олег Гусєв ; голов. ред. Б. Олійник. – К.: Золоті Ворота, 2011. – 623 с.: ілюстр.

Текст укр., рос.

Пруссов, Петр Денисович. Эфирный двигатель [Текст] / П. Д. Пруссов. – Николаев: Дизайн и полиграфия, 2011. – 88 с.: ил.

 

ТРАНСПОРТ


Каденюк, Леонид Константинович. Миссия – Космос [Текст] / Леонид Каденюк. – Изд. 2-е, доп. – К.: Довіра, 2011. – 382 с.: ил.

Попович, Павло Романович. Не могло бути інакше [Текст] / Павло Попович ; [голов. ред. С. Головко]. – К.: Либідь, 2011. – 311 с.: ілюстр.

Текст укр., рос.

 

ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я.

МЕДИЧНІ НАУКИ


Верхратський, Сергій Авраамович. Історія медицини [Текст] / С. А. Верхратський ; [ред. Є. Я. Котляр]. – К.: Здоров'я, 2011. – 351 с.: ілюстр.

 

КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА


Баненкова, Є. О. Потрійний діагноз [Текст] : ВІЛ – інфекція, туберкульоз, наркозалежність (деякі аспекти лікування) / [Є. О. Баненкова, І. В. Кочергіна, П. І. Римар ; голов. ред. та упоряд. К. О. Бєляєва]. – Миколаїв : Віта-Лайт, 2010. – 80 с.

На тит. арк. авт. не зазначено.

Витвіцький, Олександр. Медикаментозне підтримувальне лікування. Теорія та практика [Текст] / [Олександр Витвіцький, Ірина Дорошенко, Ростислав Мілевський ; голов. ред. О. Витвіцький]. – Запоріжжя: [б. в.], 2010. – 92 с.: ілюстр.

На тит. арк. авт. не зазначено.

Наркологія [Текст] : псих. та поведінк. розлади, спричин. зловживанням психоакт. речовинами / [О. К. Напрєєнко та ін.] ; за ред. О. К. Напрєєнка. – К.: Здоров'я, 2011. – 207 с.

Хіміч, Сергій Дмитрович. Довідник хірурга [Текст] / С. Д. Хіміч ; [ред. Г. К. Петренко та ін.]. – К.: Здоров'я, 2011. – 206 с.: ілюстр.

 

СОЦІОЛОГІЯ


Детермінанти соціально-економічної нерівності в сучасній Україні [Текст] : монографія / [О. М. Балакірєва та ін.] : за ред. О. М. Балакірєвої ; Нац. акад. наук України, Ін-т економіки та прогнозування. – К.: Експрес, 2011. – 591 с.: ілюстр.

 

СОЦІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ


Українсько-російський і російсько-український словник. Сфера ділового і професійного спілкування [Текст] = Украинско-русский и русско-украинский словарь. Сфера делового и профессионального общения / Ін-т мовознав. ім. О. О. Потебні Нац. акад. наук України ; [авт.-уклад.] В. М. Бріцин, О. О. Тараненко ; [ред. Н. А. Мошковська]. – К.: Вищ. шк., 2011. – 551 с.

 

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ. СОЦІАЛЬНА РОБОТА


Оцінка потреб дитини та її сім'ї: від теорії до практики [Текст] : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.]. У 2 ч. Ч. 1 / І. Д. Звєрєва, В. О. Кузьмінський, З. П. Кияниця [та ін.]. – К.: Задруга, 2011. – 223 с.+ 1 електрон. опт. диск.

 

ІСТОРІЯ. ІСТОРИЧНІ НАУКИ


„Пакти і Конституції” Української козацької держави [Текст] / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України [та ін.] ; [упоряд. М. Трофимчук та ін.; відп. ред. В. А. Смолій]. – Л.: Світ, 2011. – 439 с.: факс.

До 300-річчя укладення.

Антонова, Євдокія Іванівна. На весілля з рушниками [Текст] : (традиції і сучасність) / Є. І. Антонова ; [ред. О. В. Пилипенко]. – Донецьк : Донбас, 2011. – 119 с.: ілюстр.

Бачинська, Олена Анатоліївна. Козацтво в „післякозацьку” добу української історії (кінець VIIІ – ХІХ ст.) [Текст] / Олена Бачинська ; [ред. Л. Г. Мірошниченко]. – К.:  Вищ. шк., 2011. – 287 с.: ілюстр.

Беренд, Іван Т. Європа від 1980 року [Текст] : пер. з англ. / Іван Т. Беренд. – К.: Наука, 2011. – 340 с.

Білодід, Володимир Дмитрович. Історіографія української етноментальності: В. Б. Антонович [Текст] : історіософ. нариси / В. Д. Білодід ; за ред. Н. П. Поліщук. – К.: Вищ. шк., 2011. – 355 с.

Бумблаускас, Алфредас. Грюнвалдьдська битва – битва народів [Текст] / [Алфредас Бумблаускас, Ігор Марзалюк, Борис Черкас ; голов. ред. В. Строля]. – К.: Балтія-Друк, 2010. – 272 с.: ілюстр.

На тит. арк. авт. не зазначено.

Видатні постаті в історії України ХХ ст. [Текст] : корот. біогр. нариси / В. І. Гусєв [та ін.] : [ред. Л. О. Біда та ін.]. – К.: Вищ. шк., 2011. – 391 с.: ілюстр.

Відейко, Михайло Юрійович. Подорож до прадавньої країни [Текст] = Travel to the ancient country / Михайло Відейко ; [ред. В. С. Зацарний]. – К.: Вищ. шк., 2011. – 167 с., ілюстр.

Грушевський, Михайло Сергійович. Історія України – Руси [Текст]. Т. 9, половина 1. (Хмельниччини роки, 1650-1653) / Михайло Грушевський ; Всеукр. акад. наук. – К.: Держ. вид-во України, 1928. – 603 с.

Грушевський, Михайло Сергійович. Твори [Текст]. У 50 т. Т. 12. Літературно-критичні та художні твори. Поезія (1882-1903). Проза, драматичні твори, переклади (1883-1886) / Михайло Грушевський ; [упоряд. Г. Бурлаки] ; голов. ред. П. Сохань ; [Нац. акад. наук України, Ін-т укр. археогр. та джерелознав. ім. М. С. Грушевського та ін.]. – Л. : Світ, 2011. – 519 с.

Грушевський, Михайло Сергійович. Твори [Текст]. У 50 т. Т. 9. Історичні студії та розвідки (1917-1923) / Михайло Грушевський ; [упоряд. М. Капкаль та ін.] ; голов. ред. П. Сохань ; [Нац. акад. наук України, Ін-т укр. археогр. та джерелознав. ім. М. С. Грушевського]. – Л. : Світ, 2009. – 567 с.: ілюстр.

Духовні обереги рідного краю [Текст] / [Нац. спілка краєзнавців України ; упоряд. Л. Голота, Є. Букет]. – К.: Укр. пріоритет, 2011. – 239 с. – (Бібліотека „Слова Просвіти” ; кн. 6).

Дэвенпорт – Хайнс, Ричард. Ледяной призрак. Истории с „Титаника” [Текст] : [пер. с англ.] / Р. Дэвенпорт – Хайнс. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2012. – 461 с.

Здобуття незалежності України, 1991 [Текст] : історія проголошення, док., свідчення. У 2 т. Т. 1 / Асоц. нар. депутатів України ; [відп. ред. Я. Я. Зайко]. – Житомир: Рута, 2011. – 751 с.

Здобуття незалежності України, 1991 [Текст] : історія проголошення, док., свідчення. У 2 т. Т. 2 / Асоц. нар. депутатів України ; [відп. ред. Я. Я. Зайко]. – Житомир: Рута, 2011. – 894 с.

Зона [Текст] : часопис. Вип. 26 / Всеукр. т-во політв'язнів і репресованих ; голов. ред. О. Різників. – О.: Сімекс-принт, 2011. – 265 с.: ілюстр.

Исаев, Алексей Валерьевич. Жуков. Оболганный Маршал Победы [Текст] / Алексей Исаев ; [отв. ред. И. Петровский]. – М.: Яуза [и др.], 2012. – 475 с.: ил. – (Бестселлеры Алексея Исаева).

Липа, Катерина Анатоліївна. Військо Богдана Хмельницького [Текст] / К. Липа, О. Руденко ; [голов. ред. Н. Слюсаренко]. – К.: Наш час, 2011. – 64 с.: ілюстр.

Мандебура, Олеся. Микола Сумцов і проблеми соціокультурної ідентичності [Текст] : [монографія] / Олеся Мандебура ; Нац. акад. наук України, Ін-т політ і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. – К.: ІПіЕНД, 2011. – 272 с.

Молода нація [Текст] : альманах. [Спецвипуск (51) / голов. ред. П. Вознюк]. – К.: Смолоскип, 2011. – 223 с.: ілюстр.

Нариси історії української революції 1917-1921 років [Текст]. У 2 кн. Кн. 1 / [В. Ф. Верстюк та ін.; ред. В. Т. Береговий та ін. ; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України]. – К.: Наук. думка, 2011. – 388 с.

Національний музей історії України [Образотворчий матеріал] = The national museum of tne history of Ukraine : [альбом]. У 2 т. Т. 1 / [авт. ст. Н. Г. Ковтанюк, Л. В. Строкова ; ред. А. Л. Вакуленко ; фото Д. В. Клочка]. – К.: Мистецтво, 2011. – 319 с.: ілюстр.

Ніхто не забутий, ніщо не забуте [Текст] : [збірник / упоряд. М. В. Стетюха]. – К.: Україна, 2011. – 854 с.: ілюстр.

Реабілітовані історією. Одеська область [Текст]. Кн. 1 / редкол.: Л. В. Ковальчук (голова) [та ін.] ; [упоряд. Л. В. Ковальчук, Е. П. Петровський]. – О.: ПЛАСКЕ, 2010. – 799 с.: ілюстр. – (Реабілітовані історією).

Рукопис [Текст] : укр. альм. спогадів, щоденників, листів, док., світлин. У 2 т. Т. 2 / за заг. ред. І. Дзюби. – К.: Криниця, 2011. – 606 с. – (Бібліотека Шевченківського комітету).

Рух опору в Україні, 1960-1990 [Текст] = Resistance movement in Ukraine, 1960-1990 : енциклопед. довід. / Музей – арх. і документац. центр укр. самвидаву при вид-ві „Смолоскип” ; голов. ред. О. Зінкевич. – К.: Смолоскип, 2010. – 802 с.: ілюстр.

Сас, Петро Михайлович. Хотинська битва, 1621. Битва за Центральну Європу [Текст] / [Петро Сас, Генуте Кіркене ; голов. ред. В. Строля]. – К.: Балтія-Друк, 2011. – 216 с.: ілюстр.

На тит. арк. авт. не зазначено.

Семенюк, Святослав. Історія українського народу. [Текст] / Святослав Семенюк ; [ред. О. Волосевич]. – Л.: Апріорі, 2010. – 607 с.+ карта.

Сергійчук, Тарас Іванович. Античність в особах [Текст] : видат. й відомі представники античності у замальовках сучас. письм. / Тарас Сергійчук ; [ред. О. О. Лисенко]. – К.: Веселка, 2011. – 671 с.

Словник історичних термінів і понять [Текст] / [упоряд. І. С. Мартинова, ред. О. О. Нєвєжина]. – Х.: Прапор, 2011. – 286 с.

Україна в Другій світовій війні: погляд з ХХІ ст. [Текст] : іст. нариси. У 2 кн. Кн. 1 / [О. Є. Лисенко та ін.; від. ред. О. Є. Лисенко ; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України]. – К.: Наук. думка, 2011. – 733 с.: ілюстр.

Україна в Другій світовій війні: погляд з ХХІ ст. [Текст] : істр. нариси. У 2 кн. Кн. 2 / [О. Є. Лисенко та ін.; від. ред. О. Є. Лисенко ; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України]. – К.: Наук. думка, 2011. – 942 с.: ілюстр.

Україна. Хронологія розвитку. Імперська доба. 1800-1917 рр. [Текст] / [О. М. Донік та ін.; відп. ред. О. О. Григор'єва]. – К.: Кріон, 2011. – 559 с.: ілюстр. – (Україна. Історія великого народу).

Устинов, Виктор Иванович. Политические тайны Второй мировой [Текст] / Виктор Устинов ; [ред. В. Манягин]. – М.: Алгоритм, 2012. – 575 с. – (Политический бестселлер).

Федущак, Марія. Квітчання під небозводом України [Текст] / Марія Федущак ; [ред. О. Антонович та ін.]. – Івано-Франківськ: Нова Зоря, 2011. – 285 с.: ілюстр.

Хома, Іван Ярославович. Січові стрільці [Текст] : створення, військ.-політ. діяльн. та збройн. боротьба Січових Стрільців у 1917-1919 рр. / Іван Хома ; [голов. ред. Н. Слюсаренко]. – К.: Наш час, 2011. – 103 с.: ілюстр. – (Плац д'Арм).

Шевчук, Валерій Олександрович. Просвічений володар [Текст] : І. Мазепа як будівничий Козацької держави і як літ. герой / Валерій Шевчук ; [голов. ред. С. Головко]. – К.: Либідь, 2011. – 462 с.

 

ЕКОНОМІКА. ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ


Андрусяк, Наталія Олександрівна. Напрями підвищення економічної ефективності виробництва та переробки овочів відкритого грунту  [Текст] :  монографія / Н. О. Андрусяк ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси: ЧНУ, 2012. – 176 с.

Бобух, Ірина Миколаївна. Пропорції та перспективи формування національного багатства України [Текст] : монографія / І. М. Бобух ; [відп. ред. Л. В. Шинкарук] ; Нац. акад. наук України, Ін-т економіки та прогнозування. – К.: Ін-т економіки та прогнозування, 2010. – 368 с.: ілюстр.

Дробязко, Світлана Ігорівна. Облік та оподаткування підприємств малого бізнесу [Текст] : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / С. І. Дробязко, Т. М. Козир, С. Б. Холод ; за ред. П. Й. Атамаса. – К.: Центр учб. л-ри, 2012. – 413 с.

Інноваційні підходи до регіонального розвитку в Україні [Текст] : аналіт. допов. / [Біла С. О. та ін.; за ред. С. О. Білої] ; Нац. ін.-т стратег. дослідж. – К.: НІСД, 2011. – 75 с.

Молдован, О. О. Реформи системи державних фінансів України: перші результат та подальші перспективи [Текст] : аналіт. доп. / [Молдован О. О., Шевченко О. В., Єгорова О. А.; за ред. Я. А. Жаліла] ; Нац. ін.-т стратег. дослідж. – К.: НІСД, 2011. – 86 с.

На тит. арк. авт. не зазначено.

Потенціал ендогенного зростання економіки України [Текст] : [монографія / М. І. Скрипченко та ін.] ; за ред. Скрипченко М. І.; Нац. акад. наук України, Ін-т економіки та прогнозування. – К.: Ін-т економіки та прогнозування, 2010. – 435 с.: ілюстр.

Сиденко, Владимир Романович. Глобализация – европейская интеграция – экономическое развитие: украинская модель [Текст] = Глобалізація – європейська інтеграція – економічний розвиток: українська модель. В 2 т. Т. 1. Глобализация и экономическое развитие / Сиденко В. Р. ; Ин-т экономики и прогнозирования Нац. акад. наук Украины. – К.: Феникс, 2008. – 374 с.

Соціально-трудові відносини: проблеми гармонізації [Текст] : монографія / Семикіна М. В. [та ін.] ; [наук. ред. Семикіна М. В.] ; Кіровогр. нац. техн. ун-т. – Кіровоград: КОД, 2012. – 300 с.

Технологічний імператив стратегії соціально-економічного розвитку України [Текст] : [монографія / Л. І. Федулова та ін.] ; за ред. Л. І Федулової ; Нац. акад. наук України, Ін-т економіки та прогнозування. – К.: Експрес, 2011. – 655 с.: ілюстр.

 

ПОЛІТИКА. ПОЛІТИЧНІ НАУКИ


Андреев, Сергей Юрьевич. Рыба гниет с головы [Текст] / С. Андреев. – СПб.: Поляр. Звезда, 2011. – 831 с.

Гончарук, А. З. Пріоритети політики України щодо країн Азії [Текст] : аналіт. доп. / [Гончарук А. З., Кобзаренко А. М., Микал О. К.; за заг. ред. О. В. Литвиненка] ; Нац. ін.-т стратег. дослід. – К.: НІСД, 2011. – 63 с.

На тит. арк. авт. не зазначено.

Європейський Союз і світова політика. Консенсус і розбіжності [Текст] : пер. з англ. / за ред. Е. Гембла, Д. Лейна. – К.: Наука, 2011. – 352 с.

Наукові записки [Текст]. [Вип.] 54 / Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса НАН України ; голов. ред. Ю. А. Левенець. – К.: ІПіЕНД, 2011. – 415 с.

Незалежність України в глобалізованому світі: вектори ХХІ століття [Текст] : зб. матеріалів міжнар. наук. конф., (Київ, 22 серп. 2011 р.) / Нац. ін.-т стратег. дослідж.; [упоряд. Я. А. Жалізо, С. О. Янішевський ; ред. М. Л. Рубанець та ін.]. – К. : НІСД,  2011. – 189 с.

Політичний режим і народовладдя в Україні: політологічний аналіз [Текст] : [монографія / Р. В. Балабан та ін.; за ред. Ф. М. Рудича] ; Нац. акад. наук України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. – К.: ІПіЕНД, 2011. – 455 с.

 

ДЕРЖАВА І ПРАВО.

ЮРИДИЧНІ НАУКИ


Безпека документів та міграційна політика [Текст] = Documents security and migration policy : висновки та рек. міжнар. робочих груп для України / Європа без бар'єрів. – К.: Вістка, 2011. – 86, 81 с. зустр. паг.

Кн. – „перекрутка”. – Текст укр., англ.

Велівченко, Віктор Олегович. Права і свободи військовослужбовців в Україні: нормативне закріплення та механізм реалізації [Текст] : навч. посіб. / В. О. Велівченко, Г. А. Волошкевич, В. М. Мойсієнко ; [за ред. В. М. Мойсієнка] ; Центр. європ. та євроатлант. інтегр. при Черкас. нац. ун-ті ім. Б. Хмельницького. – Черкаси: Чабаненко Ю. А., 2011. – 269 с.

Держава і право. Юридичні політичні науки [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 54 / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України ; [голов. і наук. ред. І. О. Кресіна]. – К.: [б. в.], 2011. – 719 с.

Збірник рішень судів за результатами розгляду скарг і заяв суб'єктів виборчого процесу на виборах депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 31 жовтня 2010 року [Текст] / Центр. вибор. коміс. ; [голов. ред. В. Я. Середа]. – К.: Фенікс, 2011. – 1020 с.

Посилення доброчесності та протидія корупції в оборонному секторі України [Текст] : зб. матеріалів міжнар. конф., [Київ], 16 трав. 2011 р. / Нац. ін.-т стратег. дослідж. ; [за ред. О. О. Котелянець]. – К.: НІСД, 2011. – 47 с.

 

КУЛЬТУРА. НАУКА. ОСВІТА


Короткий словник загальнонаукових та соціально комунікативних термінів [Текст] / [уклад.] О. В. Тріщук, П. О. Киричок, Н. М. Фіголь ; [відп. ред. О. М. Левчук]. – К.: КПІ, 2011. – 122 с.

 

ОСВІТА ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ


Вчимо дітей спілкуватися [Текст] / [упоряд. Л. В. Шелестова та ін.]. – К.: Шк. світ, 2011. – 119 с. – (Бібліотека „Шкільного світу”).

Захаренко Олександр Антонович (1937-2002 рр.) [Текст] : біобібліогр. покажч. / Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України [та ін.] ; [уклад. С. О. Захаренко, Л. І. Прокопенко ; наук. ред. А. І. Кузьмінський]. – Черкаси: ЧНУ, 2012. – 63 с. – (Серія „Бібліографія вчених Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького” ; вип. 17).

О. А. Захаренко про превентивне виховання [Текст] : хрестоматія / Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [уклад. Л. І. Прокопенко, С. О. Захаренко, О. С, Захаренко ; наук. ред. А. І. Кузьмінський]. – Вид. 2-ге, доповн. – Черкаси: ЧНУ, 2012. – 107 с.

Освіта як рушій розвитку громадянського суспільства [Текст] = Vzdelanie ako nastroj na rozvoj obcianskej spolocnosti : (обмін досвідом між Україною та Словаччиною) : зб. матеріалів міжнар. наук. конф., Львів, 28 жовт. 2011 р. / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка [та ін.] ; [ред. А. М. Волосацька]. – Л. : Літопис, 2011. – 216 с.

Текст укр., словац.

Особливості розвитку, виховання та навчання дітей з порушеннями слуху дошкільного віку [Текст] : наук.-метод. посіб. / [В. В. Жук, В. В. Литвинова, Л. В. Борщевська та ін. ; за ред. С. В. Литовченко] ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т спец. педагогіки НАПН України. – К.: Пед. думка, 2011. – 127 с.

 

ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ. КНИЖКОВА СПРАВА


Видавництва та поліграфічні підприємства м. Черкаси [Текст] : довідник. Вип. 1 / [А. М. Бабак та ін.; упоряд. Л. В. Фіть, М. А. Шашова]. – Черкаси: Брама-Україна, 2010. – 60 с.: ілюстр.

Електронні видання [Текст] : довідник / [уклад. Т. Ю. Киричок ; відп. ред. В. Ф. Морфлюк]. – К.: КПІ, 2011. – 396 с.: ілюстр.

Український тлумачний словник видавничо-поліграфічної справи [Текст] / [уклад. П. О. Китичок та ін.] за заг. ред. П. О. Киричка. – К.: КПІ, 2011. – 893 с.

 

МОВОЗНАВСТВО


Словарик. Пояснення чужих та не дуже зрозумілих слів [Текст] / склав В. Доманицький; [упорядкув. і редагув. В. Т. Поліщука]. - [Передрук з вид. 1906 р.]. - Черкаси: Чабаненко Ю. А., 2011. – 175 с.

 

ФОЛЬКЛОР


Колишися, колисонько! [Текст] : укр. нар. колискові пісні : [для дітей дошк. віку] / упоряд. В. Пономаренко ; післямова О. Яремійчук ; худож. В. Мельниченко. – К.: Веселка, 2011. – 64 с.: ілюстр., ноти.

Одісея [Текст] : [для мол. шк. віку] / упоряд. і переказав В. Степаненко ; худож. М. Пшінка ; [ред. Т. І. Сергійчук, О. С. Яремійчук]. – К.: Епсілон, 2011. – 95 с.: ілюстр. – (Серія „Міфи і легенди Греції” ; кн. 7).

Трьомсин Богатир [Текст] : укр. нар. казки Нижньої Наддніпрянщини / [упорядкув., вступ. ст. Н. Є. Василенко, Л. В. Іваннікова ; худож. С. Я. Ковика-Алієв]. – Д.: Січ, 2011. – 359 с.: ілюстр.

Українські думи [Текст] / [упорядкув. О. К. Артеменко ; ред. Н. В. Жуковська]. – К.: Техніка, 2011. – 159 с.: ілюстр.

Українські легенди [Текст] / [упорядкув. Г. Рогач ; передм. Я. Гояна] ; худож. О. Губарєв. – К.: Веселка, 2011. – 194 с.: ілюстр.

 

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО


Василь Стефаник і Прикарпаття [Текст] : реком. бібліогр. покажч. / Івано-Франків. обл. універс. наук. б-ка ім. І. Франка ; [уклад. О. І. Черепович, І. А. Бурда]. – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2011. – 67 с.: ілюстр.

До 140-річчя від дня народж.

Гоян, Ярема Петрович. Провісники [Текст] : есе / Ярема Гоян ; [відп. ред. та упоряд. О. Гоян]. – К.: Веселка, 2011. – 526 с.: ілюстр.

Дзюба, Іван Михайлович. Є поети для епох [Текст] / Іван Дзюба ; [голов. ред. С. Головко]. – К.: Либідь, 2011. – 207 с.: ілюстр.

Дончик, Віталій Григорович. Доля української літератури – доля України [Текст] : монологи й полілоги / Віталій Дончик ; [ред. С. Онисенко]. – К.: Грамота, 2011. – 639 с.: ілюстр. –(Бібліотека Шевченківського комітету).

Коротич, Віталій Олексійович. Цілком особисто [Текст] : приват. листи до Д. Кременя / Віталій Коротич ; [упорядкув. та передм. Т. Д. Кременя]. – Х.: Фоліо, 2011. – 411 с.

Наш Лукаш [Текст]. У 2 кн. Кн. 2 / упоряд. Л. Череватенко ; [редкол.: І. Дзюба та ін.]. – К.: Києво-Могилян. акад., 2011. – 639 с.: ілюстр.

До 90-річчя від дня народж. М. Лукаша.

Пчілка, Олена. „Золоті дні золотого дитячого віку…” [Текст] : автобіогр. нарис / Оленга Пчілка ; [упорядкув., передм. Л. Мірошниченко, А. Ріпенко ; Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка]. – К.: Веселка, 2011. – 77 с.: ілюстр.

Славить Грузія Кобзаря [Текст] : літ.-публіцист. зб. / упорядкув., передм., заг. ред. Р. Чілачави. – Л.: Світ, 2011. – 294 с.: ілюстр. – (Серія „Шевченко і світ”).

Спогади про Тараса Шевченка [Текст] : [збірник / уклад. і прим. В. Бородіна та ін.]. - [Перевид.]. – К.: Дніпро, 2010. – 605 с.

ТРАНСЛІТ [Текст] = TRANSLIT : між нар. фест. пер., [Львів], 14-18 верес. 2011 р. / ГО „Форум видавців”. – Л.: Папуга, 2011. – 71 с.: ілюстр.+ 2 електрон. опт. диска.

Фест. пер. в межах Львів. Міжнар. літ. фест. – Тескт укр., англ.

Франкознавство Івано-Франківщини [Текст] : фрагм. ст. 2006-2011 рр. / Івано-Франків. обл. універс. наук. б-ка ім. І. Франка ; [уклад. О. Черепович та ін.]. – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2011. – 192 с. – (Серія „Визначні вчені Івано-Франківщини” ; вип. 2).

До 155-річчя від дня народж. І. Франка.

 

МИСТЕЦТВО


Англійсько-український словник термінів мистецтва [Текст] = EnglishUkrainian Dictionary of art terms / Львів. нац. акад. мистец. ; [уклад. М. В. Якубяк та ін.; редагув. М. І. Буряк та ін.]. – Л.: НДС ЛНАМ, 2011. – 307 с.

Черкаські художники у вінок шани Великому Кобзареві [Образотворчий матеріал] : кат. вист., Черкаси, 2010 р. / [упоряд. О. М. Шарапа ; фото А. А. Мороза]. – Черкаси: Третяков О. М., 2011. – 23 с.: ілюстр.

Мисюга, Богдан. Галина Севрук [Образотворчий матеріал] : альбом-монографія / Богдан Мисюга ; Нац. музей у Львові ім. А. Шептицького, Львів. Нац. акад. мистец. – Л.: Смолоскип, 2011. – 238 с.: ілюстр.

Мариуполь Европейский: музыка в камне [Текст] = European Mariupol: rhythm inside the rubble : [альбом] / Мариупол. Союз Молодежи. – Мариуполь : Смирнова М.С., 2011. – 23 с.: ил.

Текст рус., англ.

Національний заповідник „Софія Київська” [Текст] = National conservation areaSt. Sophia of Kyiv / [за заг. ред. Н. М. Куковальської]. – К.: Балтія-Друк, 2011. – 224 с.: ілюстр. – (Бібліотека „Софії Київської”).

Текст укр., англ. – Вид. присвяч. 1000-річчю Софії Київської (1011-2011).

Жук, Ігор. Львів Левинського: місто і будівничий [Образотворчий матеріал] : [книга-альбом] / Ігор Жук ; [голов. ред. О. Мовчан]. – К.: Грані-Т, 2010. – 183 с.: ілюстр.

Парки Києва [Образотворчий матеріал] = Parks of Kyiv: фотоальбом / [фото] Є. Дерлеменка ; [відп. ред. І. І. Оржехівська]. – К.: Урожай, [2011?]. – 256 с.: ілюстр.

Текст укр., англ.

Белічко, Юрій Васильович. Палітра століть [Текст] : вибр. твори живопису з музеїв України / Юрій Белічко, Анатолій Ізотов ; [голов. ред. Л. І. Васіліогло]. – О.: Маяк, 2010. – 198 с.: ілюстр.

Стороженко, Микола Андрійович. Мій Шевченко [Образотворчий матеріал] : [альбом] / Микола Стороженко ; [ред. Н. Забаштанська]. – К.: Грамота, 2011. – 211 с.: ілюстр.

Ле Клезіо, Жан-Марі Гюстав. Дієго і Фріда [Текст] : [пер. з фр.] / Жан-Марі Гюстав Ле Клезіо. – К.: Фоліо, 2011. – 217 с. – (Бібліотека нобелівських лауреатів).

Василь Лопата. Життя і творчість [Образотворчий матеріал]=Vasyl Lopata. Life and creativity : [альбом / вступ. сл. П. М. Мовчана : ред. А. Л. Вакуленко]. – К.: Мистецтво, 2011. – 239 с.: ілюстр.

Жежера, Віталій Миколайович. Микола Яковченко [Текст] / Віталій Жежера ; [ред. Н. П. Жежера]. – К.: Муз. Україна, 2011. – 229 с.: ілюстр.

Швачко, Тетяна Олексіївна. Євгенія Мірошниченко [Текст] / Тетяна Швачко ; [ред. О. А. Голинська]. – К.: Муз. Україна, 2011. – 278 с.: ілюстр. – (Бібліотека Шевченківського комітету).

„Кіно” (1925-1933) [Текст] : сист. покажч. змісту журн. / Держ. закл. „Нац. парлам. б-ка України” ; [авт.-упоряд. Н. Казакова, Р. Росляк ; наук. ред. В. Кононенко, С. Тримбач]. – К.: НПБУ, 2011. – 255 с.

Золоті ключі [Ноти] : укр. нар. пісні / авт.-упоряд. Р. Стецюк ; [ред. В. М. Пономаренко]. – К.: Муз. Україна, 2011. – 450 с.

Томенко, Микола Данилович. Поміж печалями й любов'ю [Ноти] : пісні та романси / Микола Томенко ; [ред. В. М. Пономаренко]. – К.: Муз. Україна, 2011. – 223 с.

Мистецькі обрії ' 2010 [Текст]. Вип. 3 (12-13). Актуальні проблеми мистецької практики і мистецтвознавчої науки / Нац. акад. мистец. України, Ін-т пробл. сучас. мистец., [наук. ред. І.Д. Безгін]. – К.: Муз. Україна, 2010. – 479 с.: ілюстр.

 

РЕЛІГІЯ. ВІЛЬНОДУМСТВО


Костриця, Микола Юхимович. Храм Святого Василія в Овручі [Текст] / М. Ю. Костриця, О. Л. Михайлишин ; [ред. П. Ф. Боброва]. – К.: Техніка, 2011. – 94 с.: ілюстр. – (Національні святині України).

Православні святині Києва [Текст] / [Н. М. Нікітенко та ін.] ; за ред. Н. М. Нікітенко. – К.: Техніка, 2011. – 351 с.: ілюстр.

Устименко, Василь Євдокимович. Зведи свій храм [Текст] : з історії Свято-Покров. трипрестол. храму с. Жукля на Чернігівщині / Василь Устименко ; [відп. ред. І. І. Савіцький] ; Нац. спілка краєзнавців України. – К.: Академпрес, 2011. – 207 с.: ілюстр.

 

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ


Ожеван, М. А. Інформаційні технології як фактор суспільних перетворень в Україні [Текст] : зб. аналіт. доп. / [Ожеван М. А., Гнатюк С. Л., Ісакова Т. О.; за ред. Д. В. Дубова] ; Нац. ін.-т стратег. дослідж. – К.: НІСД, 2011. – 92 с.

На тит. арк. авт. не зазначено.