НОВІ НАДХОДЖЕННЯ ДО БІБЛІОТЕКИ В ІІІ кв. 2012 року

 

ПРИРОДНИЧІ НАУКИ


Вернадський, Володимир Іванович. Вибрані [наукові] праці академіка В. І. Вернадського [Текст] = Избранные [научные] труды академика В. И. Вернадского. Т. 1. Володимир Іванович Вернадський і Україна. Кн. 2. Вибрані праці / Нац. акад. наук України, Коміс. з наук. спадщини акад. В. І. Вернадського [та ін.] ; [авт.-уклад. О. С. Онищенко та ін.]. – К.: Друк. НБУВ, 2011. – 583 с.

Вернадський, Володимир Іванович. Вибрані наукові праці академіка В. І. Вернадського [Текст] = Избранные научные труды академика В. И. Вернадского. Т. 1. Володимир Іванович Вернадський і Україна. Кн. 1. Науково-організаційна діяльність (1918-1921) / Нац. акад. наук України, Коміс. з наук. спадщини акад. В. І. Вернадського [та ін.] ; [авт.-уклад. О. С. Онищенко та ін.]. – К.: Друк. НБУВ, 2011. – 697 с.

До 150-річчя від дня народж.

 

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ


Лега, Юрій Григорович. Прикладні методи комп'ютерного моделювання в середовищі Mathematica [Електронний ресурс] : посіб. для вузів / Ю. Г. Лега, В. В. Мельник, О. М. Папуша. – Електрон. текст. дані. – Черкаси: ЧДТУ, 2011. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).

Остап Парасюк. Слава української науки [Текст] : пропам'ят. зб. / Нац. акад. наук України, Ін-т теорет. фізики ім. М. М. Боголюбова ; [уклад. Н. Вірченко, В. Козирський ; редкол.: А. Загородній та ін.]. – К.: ІТФ, 2011. – 590 с.: ілюстр.

 

НАУКИ ПРО ЗЕМЛЮ

(геодезичні, геофізичні, геологічні і географічні науки)


Большой атлас Казахстана [Электронный ресурс] / Роскартография [и др.] ; ред. совет: Н. А. Абыкаев (председатель) [и др.]. – Электрон. текстовые дан. - [М]: Феория, 2012. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM).

Прокопчук, Віктор Степанович. Шкільне краєзнавство [Текст] : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / В. С. Прокопчук ; [ред. О. С. Крищук] ; Камянець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. – К.: Кондор, 2011. – 336 с.

 

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ


Белов, Александр Иванович. Магические ритуалы древних цивилизаций. Тайна многоруких богов [Текст] / Александр Белов. – М.: Амрита-Русь, 2008. – 335 с.: ил.

Особливості формування та становлення психофізіологічних функцій людини в онтогенезі [Текст] : матеріали V [Всеукр. наук.] симпозіуму / НДІ фізіології ім. М. Босого, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького [та ін.]; [за ред. М. В. Макаренка]. – Черкаси: ЧНУ, 2012. – 111 с.

Присвяч. 75-річчю Макаренка М. В.

 

ТЕХНІКА І ТЕХНІЧНІ НАУКИ В ЦІЛОМУ


Дичковський, Михайло Григорович. Технологічна оснастка [Текст] : курс лекцій : [навч. посіб. для студ. машинобуд. спец. техн. вищ. закл. освіти] / М. Г. Дичковський ; Терноп. держ. техн. ун-т ім. І. Пулюя. – Херсон: Олді-плюс, 2008. – 322 с.: ілюстр.

 

РАДІОЕЛЕКТРОНІКА


Об'єктивно-орієнтоване моделювання при проектуванні вбудованих систем і систем реального часу [Текст] : навч. посіб. [для вузів] з дисципліни: „Системний аналіз та проектування комп'ютерних інформаційних систем” / Литвинов В.В., Голуб С. В., Григор'єв К. М. [та ін.] ; [за ред. В. В. Литвинова]. – Черкаси: [Вид. від. ЧНУ], 2011. – 375 с.: ілюстр.

Пасічна, Людмила Іванівна. Сто вправ до курсу „Основи комп'ютерної графіки” [Текст] : практикум / Л. І. Пасічна, М. О. Пасічний ; [ред. Л. І. Пасічна] ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси: ЧНУ, 2012. – 42 с.: ілюстр.

 

ТЕХНОЛОГІЯ МЕТАЛІВ.

МАШИНОБУДУВАННЯ. ПРИЛАДОБУДУВАННЯ


Гевко, Богдан Матвійович. Технологічна оснастка. Контрольні пристрої [Текст] : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Б. М. Гевко, М. Г. Дичковський, А. В. Матвійчук ; [ред. Л. Г. Василенко]. – К.: Кондор, 2009. – 219 с.: ілюстр.

 

ТЕХНОЛОГІЯ ДЕРЕВЕНИ.

ВИРОБНИЦТВА ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ.

ПОЛІГРАФІЧНЕ ВИРОБНИЦТВО. ФОТОКІНОТЕХНІКА


Купленик, Анна Яковлевна. Конструирование и моделирование женской одежды [Текст] : учеб. пособие. Ч. 1 / Купленик А. Я. – Черкассы: Чабаненко Ю. А., 2012. – 80 с.: ил.

 

ПРИРОДНИЧОНАУКОВІ І ТЕХНІЧНІ ОСНОВИ

СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


Монтаж і пусконалагодження фермерської техніки [Текст] : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / І. І. Ревенко, М. В. Брагінець, В. Д. Роговий [та ін.] ; [за заг. ред. І. І. Ревенка]. – К.: Кондор, 2009. – 4000 с.: ілюстр.

 

МИСЛИВСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО.

РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО


Боберський, Юрій Юліанович. Кутай звіра [Текст] : наук. нарис. карпат. біотехн. знань / Юрій Боберський ; [наук. ред. О. І. Киселюк]. – Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2012. – 120 с.: ілюстр.

 

СОЦІАЛЬНА ГІГІЄНА І ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я


Формування тверезого способу життя в сім'ї та суспільстві [Текст] : до [Першої] наук.-практ. конф., [Біла Церква, 15 лип. 2012 р.] / Всеукр. громад. рух „Твереза Україна” [та ін.] ; [від. ред. С. В. Козуля]. – Біла Церкава: Корольова С. Б., 2012. – 140 с.

 

КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА


Глива, Євген. Вступ до психотерапії [Текст] : [навч. посіб. для вузів] / Євген Глива ; [голов. ред. І. Пасічник] ; Нац. ун-т „Острозька акад.”. – Острог [та ін.] : Острозька акад. [та ін.], 2009. – 530 с.

 

СОЦІОЛОГІЯ


Абрамов, Лев Костянтинович. Центр місцевої активності для розвитку громади [Текст] / Абрамов Л. К., Азарова Т. В. ; [редагув. О. І. Набоки та ін.] ; Ін-т соціокульт. менедж. – Кіровоград: ІСКМ, 2012. – 144 с.

Абрамов, Лев Костянтинович. Цільові програми та механізми по забезпеченню прозорості у процесі їх реалізації [Текст] / Абрамов Л. К., Азарова Т. В. ; Ін-т соціокульт. менедж.; [редагув. О. В. Гур'янова, В. В. Вдовенко]. - Кіровоград : ІСКМ, 2010. – 100 с.

Горовий, Валерій Микитович. Соціальні інформаційні комунікації, їх наповнення і ресурс [Текст] : [монографія] / В. Горовий ; [наук. ред. Л. А. Дубровіна] ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К.: НВЦ НБУВ, 2010. – 356 с.

Ковалевський, Владислав Олегович. Інформаційна взаємодія у політико-владному полі великого міста [Текст] : [монографія] / Владислав Ковалевський ; Нац. акад. наук України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. – К.: ІПіЕНД, 2010. – 220 с.: іл.

Медіакультура особистості: соціально-психологічний підхід [Текст] : навч.-метод. посіб. / [О. Т. Баришполець та ін.] ; за ред. Л. А. Найдьонової, О. Т. Баришпольця ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології. – К.: Міленіум, 2010. – 439 с.

Соціологічний вимір соціально-економічних процесів в Україні [Текст] : [монографія / О. М. Балакірєва та ін.] ; за ред. О. М. Балакіревої ; Нац. акад. наук України, Ін-т економіки та прогнозування. – К.: Ін-т економіки та прогнозування, 2009. – 319 с.: іл.

Тюленев-Лисовик, Леонид Петрович. Консолита [Текст] / Л. П. Тюленев-Лисовик. – К.: Феникс, 2009. – 244 с.

 

СОЦІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ


Гевко, І. Б. Методи прийняття управлінських рішень [Текст] : підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / І. Б. Гевко ; [ред. Л. Г. Василенко]. – К.: Кондор, 2009. – 186 с.

 

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ.

СОЦІАЛЬНА РОБОТА


Обереги тепла і любові [Текст] / [Голов. упр. праці та соц. захисту населення Черкас. облдержадмін. та ін.]. – Черкаси: [б. в.], 2012. – 48 с.: іл.

 

ІСТОРІЯ. ІСТОРИЧНІ НАУКИ


Бичков, Олександр Федорович. Семенівка – європейське місто [Текст] / О. Ф. Бичков, С. М. Гузоватий ; [голов. ред. В. М. Бойко] ; Сівер. ін.-т регіон. дослідж. [та ін.]. – Чернігів: Лозовий В. М., 2011. – 79 с.: іл.

Білорус, Микола Антонович. Член Центральної Ради Саватій Березняк [Текст]. У 2 ч. Ч. 1. Біографія / Микола Білорус. – К.: Бабіч П. М., 2009. – 63 с.

До 125-річчя з дня народж.

Білорус, Микола Антонович. Член Центральної Ради Саватій Березняк [Текст]. У 2 ч. Ч. 2. Додатки / Микола Білорус. – К.: Бабіч П. М., 2009. – 79 с.: ілюстр.

До 125-річчя з дня народж.

Бойко, Олександр Дмитрович. Нариси з новітньої історії України (1985-1991 рр.) [Текст] : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / Бойко О. Д.; [ред. В. М. Вдовиченко]. – К.: Кондор, 2008. – 356 с.

Буровский, Андрей Михайлович. Не Вторая Мировая, а Великая Гражданская! Запретная правда о войне [Текст] / Андрей Буровский ; [отв. ред. И. Петровский]. – М.: Яуза-пресс, 2012. – 509 с.: ил. – (Правда Виктора Суворова).

Енциклопедія історії України [Текст]. Т. 8. Па – Прик / [Нац. акад. наук України, Ін-т історії України] ; ред. рада : В. М. Литвин (голова) [та ін.] ; редкол.: В. А. Смолій (голова) [та ін.]. – К.: Наук. думка, 2011. – 508 с.: іл.

Європейські традиції міського самоврядування в Україні [Текст] / Сівер. ін.-т регіон. дослідж. [та ін.] ; [упоряд. В. М. Бойко]. – Чернігів : Сіверщина, 2011. – 83 с.: іл.

Іванченко, Михайло Григорович. Сурма і меч [Текст] / Михайло Іванченко ; [голов. ред. Я. Радевич-Винницький]. – Дрогобич: Відродження, 2012. – 214 с.: іл.

Історія України [Текст] : навч.-метод. посіб. для семінар. занять / [В. М. Литвин, А. Г. Слюсаренко, В. Ф. Колесник та ін.] ; за ред. В. М. Литвина. – К.: Знання, 2009. – 607 с.

Історія України [Текст] : наук.-допом. бібліогр. покажч. за 2010 р. / Держ. закл. „Нац. іст. б-ка України” ; [упоряд. Т. Приліпко та ін.; ред. А. Скорохватова та ін.]. – К.: Вініченко, 2012. – 612 с.

Корсун, Лідія Іванівна. Еврика на все життя [Текст] / Лідія Корсун ; [ред. О. І. Полонська, В. А. Сучек]. – К.: Молодь, 2010. – 687 с.: іл.

Краєзнавство Черкащини [Текст] : збірник №9 / Черкас. обл. орг. нац. спілки краєзнавців України ; [ред. В. М. Мельниченко]. – Черкаси: Вертикаль, 2011. – 251 с.: іл.

Присвяч. 20-річчю незалежності України.

Лавріненко, Назар Петрович. Максим Залізняк [Текст] : (факти, міфи, зобр.) / Назар Лавріненко ; [упоряд. і ред. Н. П. Лавріненко]. – К.: Емма, 2012. – 79 с.: ілюстр. – (Земля героїв; 1).

Лазуренко, Валентин Миколайович. Ліг колоском на отчому порозі [Текст] : Юрій Миколайович Вовкотруб – молодий дослідник укр. історії / В. М. Лазуренко. – Черкаси: Вертикаль, 2012. – 174 с.: іл.

Миронець, Надія Іванівна. Джерела історичної пам'яті [Текст] / Надія Миронець ; [ред. Б. Адамович] ; Нац. акад. наук України, Ін-т укр. археогр. та джерелознав. ім. М. С. Грушевського. – К.: ВІПОЛ, 2008. – 398 с.

На прабабусинім весіллі [Текст] / [упоряд.Т. М. Горідько]. – Черкаси: Інтроліга ТОР, 2012. – 71 с.: іл.

Наддніпрянська Україна: історичні процеси: події, постаті [Текст] :зб. наук. пр. Вип. 7 / Дніпропетр. нац. ун-т О. Гончара ; [відп. ред. С. І. Світленко]. – Д.: Вид-во ДНУ, 2009. – 370 с.

Наддніпрянська Україна: історичні процеси: події, постаті [Текст] :зб. наук. пр. Вип. 8 / Дніпропетр. нац. ун-т О. Гончара ; [відп. ред. С. І. Світленко]. – Д.: Вид-во ДНУ, 2010. – 436 с.

Наддніпрянська Україна: історичні процеси: події, постаті [Текст] :зб. наук. пр. Вип. 9 / Дніпропетр. нац. ун-т О. Гончара ; [відп. ред. С. І. Світленко]. – Д.: Вид-во ДНУ, 2011. – 262 с.

Нераденко, Тетяна Миколаївна. Археологія Черкащини [Текст] / Тетяна Нераденко ; Черкас. терит. від-ня Малої акад. наук України, Черкас. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України [та ін.]. – Черкаси: Чабаненко Ю. А., 2012. – 505 с.: іл.

До 500-річчя Чигирина.

Пенський, Анатолій Григорович. Остер – європейське місто [Текст] / А. Г. Пенський, П. Я. Лавренчук ; [голов. ред. В. М. Бойко] ; Сівер. ін.-т регіон. дослідж. [та ін.]. – Чернігів: Лозовий В. М., 2011. – 87 с.: іл.

Присяжнюк, Юрій Петрович, доктор історичних наук, професор [Текст] : біобібліогр. покажч. / Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [уклад. Л. І. Синявська, О. З. Силка ; наук. ред. В. В. Масненко]. – Черкаси: ЧНУ, 2012. – 40 с. – (Бібліографія вчених Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького; вип. 18).

Рапопорт, Виталий Нахимович. Война, пропади она пропадом! Почему Победа обошлась так дорого? [Текст] / Виталий Рапопорт ; [отв. ред. И. Петровский]. – М.: Яуза-пресс, 2012. – 414 с. – (Бестселлеры Марка Солонина).

Рукавіцина-Гордзієвська, Євгенія Віталіївна. Київський митрополит Євгеній (Є. О. Болховітінов) [Текст] : біобібліогр., б-ка, арх.: [біобібліогр. довід.] / Є. В. Рукавіцина-Гордзієвська ; [наук. ред. Г. І. Ковальчук] ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К.: Наук.-вид. центр НБУВ, 2010. – 855 с.

Солонин, Марк Семенович. Нет блага на войне [Текст] / Марк Солонин ; [отв. ред. И. Петровский]. – М.: Яуза-пресс, 2012. – 286 с. – (Правда Виктора Суворова).

Теліженко, Олександра Василівна. Основи національної культури [Текст] : навч. посіб. / Олександра Теліженко ; [ред. О. В. Жданова] ; Нац. банк України, Ун-т банк. справи. – К.: УБС НБУ, 2012. – 441 с.: іл.

Толкушин, Олег Геннадійович. На степовому просторі [Текст] : історія с. Хрущівка та Лукашівка / Олег Толкушин ; Черкас. обл. геральд. т-во. – К.: Задруга, 2012. – 231 с.: іл.

Українська біографістика [Текст] = Biographistica Ukrainica : зб. наук. пр. Ін-ту біогр. дослідж. Вип. 6 / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; [голов. ред. Т. І. Ківшар]. – К.: Наук.-вид. центр. НБУВ, 2010. – 335 с.

Українська біографістика [Текст] = Biographistica Ukrainica : зб. наук. пр. Ін-ту біогр. дослідж. Вип. 7 / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; [голов. ред. Т. І. Ківшар]. – К.: Наук.-вид. центр. НБУВ, 2010. – 411 с.

Українська біографістика [Текст] = Biographistica Ukrainica : зб. наук. пр. Ін-ту біогр. дослідж. Вип. 8 / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; [голов. ред. Т. І. Ківшар]. – К.: Наук.-вид. центр. НБУВ, 2011. – 339 с.

Український вісник [Текст] : (незалеж. політ.-просвітн. альм.). – 10 (14) / Громад. просвіт. фонд „Джерело” ім. І. Фещенка-Чопіковського ; за ред. Я. Гелетія, В. Шевчук. – Л. [та ін.] : Іванівна В. П., 2010. – 314 с.: ілюстр.

Фоминский, Леонид Павлович. Тайны Куликовской битвы [Текст] / Леонид Фоминский ; Рос. акад. естеств. наук [и др.]. – Черкассы: Чабаненко Ю. А., 2012. – 102 с.: ил.

Хоменко, Володимир Михайлович. Звенигородщина [Текст] / Володимир Хоменко. – Черкаси: Інтроліга ТОР, 2012. – 71 с.

Черненко, Сергій. Ідентифікація „Скіфії” Геродота на території Східної Європи [Текст] = Идентификация „Скифии” Геродота на территории Восточной Европы / Сергей Черненко. – Золотоноша: [Полігр. право], 2011. – 24 с.: карта.

Чигиринщина діамант „Золотої підкови Черкащини” [Образотворчий матеріал] : [к-т із 15 листівок] / фото Л. Батури. – Черкаси: Брама-Україна, 2008. – 1 обкл. (15 окр. арк.) ; 15х10 см.

Чумак, Тамара Василівна. Козелець – європейське місто [Текст] / Т. В. Чумак, Л. М. Шара ; [голов. ред. В. М. Бойко] ; Сівер. ін.-т регіон. дослідж. [та ін.]. – Чернігів: Лозовий В. М., 2011. – 55 с.: іл.

Шаров, Ігор Федорович. 100 особистостей України, 1991-2011 [Текст] / Ігор Шаров ; [відп. ред. В. Вакулич]. – К.: Арт Економі, 2011. – 471 с.: іл.

 

ЕКОНОМІКА. ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ


Балануца, Олександр Олександрович. Система фінансового моніторингу: міжнародні стандарти та український досвід [Текст] : навч. посіб.-практикум [для вузів] / О. О. Балануца ; [ред. Т. Наслєдова]. – К.: Кондор, 2012. – 316 с.

Банківська енциклопедія [Текст] / С. Г. Арбузов, Ю. В. Колобов, В. І. Міщенко [та ін.]. – К.: ЦНД НБУ [та ін.], 2011. – 502 с. – (Серія „Інституційні засади розвитку банківської системи України”).

Будуємо нову Черкащину: програма, дія, результат, 2010-2012 [Текст] / [Черкас. облдержадмін.]. – Черкаси: Вовчок О. Ю., 2012. – 55 с.: іл.

Гаврилишин, Богдан Дмитрович. Залишаюсь українцем [Текст] : спогади / Богдан Гаврилишин. – К.: ПУЛЬСАРИ, 2011. – 286 с.: ілюстр. – (Серія „Українці у світовій цивілізації”).

Гальчинский, Анатолий Степанович. Кризис и циклы мирового развития [Текст] / Анатолий Гальчинский ; [ред. Е. Вербило]. – Изд. 2-е, доп. – К.: АДЕФ-Украина, 2010. – 476 с.

Гальчинський, Анатолій Степанович. Економічна методологія. Логіка оновлення [Текст] : курс лекцій / Анатолій Гальчинський ; [ред. О. Вербило]. – К.: АДЕФ-Україна, 2010. – 571 с.

Горбач, Людмила Миколаївна. Міжнародні економічні відносини [Текст] : підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / Л. М. Горбач, О. М. Плотніков ; [ред. В. М. Вдовиченко]. – К.: Кондор, 2009. – 262 с.

Гроші України [Текст] = Money of Ukraine / [Р. М. Шуст та ін.; ред. З. Ф. Кудрявцева та ін.] ; Нац. банк України. – К.: Фоліо, 2011. – 503 с.: ілюстр.

Лір, Віктор Еріхович. Економічний механізм реалізації політики енергоефективності в Україні [Текст] / Лір В. Е., Письменна У. Є.; [наук. ред. В. О. Точилін] ; Нац. акад. наук України, Ін-т економіки та прогнозування. – К.: Ін-т економіки та прогнозування, 2010. – 205 с.: іл.

Мармоза, Анатолій Тимофійович. Практикум із статистики [Текст] : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / А. Т. Мармоза ; [ред. В. М. Вдовиченко]. – К.: Кондор, 2009. – 510 с.: табл..

Молдован, Олексій О. Державні фінанси України: досвід та перспективи реформ [Текст] : монографія / Олексій Молдован ; [ред. І. О. Коваль та ін.] ; Нац. ін.-т стратег. дослідж. – К.: НІСД, 2011. – 377 с.

Облік, контроль і аналіз в управлінні підприємницькою діяльністю [Електронний ресурс] : матеріали VIII Міжнар. наук.-практ. конф., Черкаси, 18-20 трав. 2011 р. / Черкас. держ. технол. ун-т [та ін.]. – Електрон. текст. дані. – Черкаси: ЧДТУ, 2011. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).

Основи теорії економіки [Текст] : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / В. С. Кушнір, Г. Є. Мазнєв, В. Г. Рижков [та ін.] ; [ред. С. П. Білокурський]. – К.: Кондор, 2009. – 229 с.

Післякризовий розвиток економіки України: засади стратегії модернізації [Текст] : аналіт. доп. / [Я. А. Жаліло та ін.; за ред. Я. А. Жаліла] ; Нац. ін.-т стратег. дослідж. – К.: НІСД, 2012. – 140 с.

Плотніков, Олексій Віталійович. Фінансовий менеджмент у транснаціональних корпораціях [Текст] : [навч. посіб. для вузів] / О. В. Плотніков ; [ред. Т. А. Наслєдова]. – Вид. 2-ге, переробл. – К.: Кондор, 2011. – 351 с.

Сур'як, Алла Володимирівна. Основи економічної культури [Текст] : навч. посіб. [для студ. екон. спец. вищ. закл. освіти] / А. В. Сур'як ; [ред. В. М. Вдовиченко]. – К.: Кондор, 2009. – 254 с.

Сучасний університет: перспективи розвитку [Текст] :матеріали міжнар. наук.-практ. конф., [Черкаси], 18-21 жовт. 2010 р. Т. 2. Роль інтелектуально-інноваційного потенціалу університету у формуванні конкурентних переваг вітчизняної економіки. Ч. 2. Економічні  науки / Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси: Ред.-вид. центр ЧДТУ, 2010. – 137 с.

Присвяч. 50-річчю ЧДТУ.

Тіньова економіка в Україні: масштаби та напрями подолання [Текст] : аналіт. доп. / [Т. А. Тищук та ін.; за заг. ред. Я. А. Жаліла] ; Нац. ін.-т стратег. дослідж. – К.: НІСД, 2011. – 90 с.

Трипольська, Галина Сергіївна. Агробіоенергетичний ринок України [Текст] : монографія / Трипольська Г. С.; [наук. ред. Т. О. Осташко] ; Нац. акад. наук України, Ін-т економіки та прогнозування. – К.: Ін-т економіки та прогнозування, 2011. – 263 с.: іл.

Уманська, Вікторія Григорівна. Розвиток бурякоцукрового підкомплексу АПК України [Текст] : монографія / В. Г. Уманська. – Черкаси: ЧНУ, 2012. – 207 с.

Фінансова грамотність [Електронний ресурс] : підруч. [для учнів старш. кл. загальноосвіт. шк.] / за заг. ред. Т. С. Смовженко. – Електрон. текст. дані. – К.: УБС НБУ, 2012. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).

В електрон. ресурсі також: Зошит для самостійної роботи. – Назва з етикетки відеодиска.

 

ПОЛІТИКА. ПОЛІТИЧНІ НАУКИ


Експертиза закордонних трансформацій [Текст] : зб. матеріалів за результатами проекту / Міжнар. фонд „Відродження” [та ін.]. – К.: Костилєв П. Б., 2012. – 218 с.: ілюстр.

Європейський проект та Україна [Текст] : монографія / [А. В. Єрмолаєв та ін.; ред. О. В. Москаленко та ін.] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – К.: НІСД, 2012. – 186 с.

Здійснення Конвенції Організації Об'єднаних Націй проти корупції – оцінка громадянського суспільства [Текст] : [матеріали] засід. „круглого столу”, [Київ, 7 груд. 2011 р.] / Ком. Верхов. Ради України з питань боротьби з організ. злочинністю і корупцією. – К.: Москаленко О.М., 2011. – 67 с.

Ляшенко, Тетяна. Трансформація політичних систем в країнах Центральної Азії: національний та регіональний аспекти [Текст] : [монографія] / Тетяна Ляшенко ; Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса НАН України. – К.: ІПіЕНД, 2011. – 287 с.

Наукові записки [Текст]. [Вип.] 55 / Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса НАН України ; голов. ред. Ю. А. Левенець. – К.: ІПіЕНД, 2011. – 465 с.

Наукові записки [Текст]. [Вип.] 56 / Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса НАН України ; голов. ред. Ю. А. Левенець. – К.: ІПіЕНД, 2011. – 495 с.

Рудич, Феликс Михайлович. Много ли власти нужно власти? [Текст] : Украина в контексте трансформации полит. систем в странах СНГ и Балтии, Центр. и Вост. Европы : [монография] / Ф. М. Рудич ; [ред. Ю. И. Бойко] ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т полит. и этнонац. исслед. им. И. Ф. Кураса. – 2-е доп. изд. – К.: Наук. думка, 2010. – 302 с.

Українсько-іспанський стратегічний діалог [Текст] = [The SpanishUkrainian strategic dialogue] Україна на шляху до ЄС: проблеми, здобутки, перспективи / Центр Разумкова ; [ред. М. Пашков та ін.]. – К. : Заповіт, 2012. – 160 с. – (Бібліотека Центру Разумкова).

 

ДЕРЖАВА І ПРАВО. ЮРИДИЧНІ НАУКИ


Актуальні питання виконавчого провадження [Текст] : [практ. посіб / І. В. Спасибо-Фатєєва та ін.; за ред. І. В. Спасибо-Фатєєвої ; Центр комерц. права]. – К.: [б. в.], 2009. – 80 с.

Актуальні питання удосконалення антикорупційного законодавства щодо професійної етики на публічній службі та запобігання конфлікту інтересів [Текст] : [матеріали] засід. „круглого столу”, [Київ, 2 листоп. 2011 р.] / Ком. Верхов. Ради України з питань боротьби з організ. злочинністю і корупцією. – К.: Москаленко О. М., 2011. – 75 с.

Баровська, Анастасія Валеріївна. Оптимізація структури керівних документів державної політики [Текст] : (на прикл. інформ. сфери) : аналіт. доп. / [А. В. Баровська] ; Нац. ін.-т стратег. дослідж. – К. : НІСД, 2011. – 85 с.На тит. арк. авт. не зазначено.

Вітка, Юлія Володимирівна. Недержавні пенсійні фонди [Текст] : особливості цивіл.-прав. статусу: монографія / Ю. В. Вітка ; [ред. Д. В. Рукіна]. – К.: [Експрес-Поліграф], 2010. – 216 с.

Застосування законодавства про працю [Текст] : суд. рішення Верхов. Суду України (2001-2010), роз'яснення суд. практики / Верхов. Суд. України ; [упоряд. А. Г. Ярема та ін.] ; за заг. ред. А. Г. Яреми. – К.: Юрінком Інтер, 2012. – 751 с. – (Бюлетень законодавства і юридичної практики України ; 1-2, 2012).

Знайомство з судом [Електронний ресурс] : [відеофільм] / Центр. політ.-прав. реформ. – Електрон. демонстрац. дані. – К.: [б. в.], 2012. – 1 електрон. опт. диск(CD-ROM).

Крупка, Юрій Миколайович. Операції з нерухомістю [Текст] : комент. законодавства, суд. практика / Ю. М. Крупка. – К.: Юрінком Інтер, 2012. – 285 с. – (Бюлетень законодавства і юридичної практики України ; 6, 2012).

Кучман, М. Ф. Процедура отримання державного акту на право власності на земельну ділянку прибудинкової території ОСББ і ЖБК м. Сміла [Текст] / М. Ф. Кучман, Н. В. Сєргєєва, О. Л. Тертичний. – Сміла: Тясмин, 2012. – 32 с.

Науково-практичний коментар до Закону України „Про доступ до публічної інформації” [Текст] / [Р. Головенко та ін.; за заг. ред. Д. Котляра] ; Центр суспіл. медіа. – К.: ГНОЗИС, 2012. – 336 с.

Національний інформаційний суверенітет у контексті розвитку новітніх інформаційних технологій [Текст] : [монографія / О. С. Онищенко та ін.; ред. Н. Автономова та ін.] ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К.: НВЦ НБУВ, 2011. – 159 с.

Осадчий, Володимир Іванович. Злочин проти безпеки виробництва [Текст] : [монографія] / В. І. Осадчий. – К.: Інтерсервіс, 2012. – 58 с.

Патрелюк, Дмитро Андрійович. Розслідування незаконних заволодінь транспортними засобами, вчинених неповнолітніми [Текст] : монографія / Патрелюк Дмитро Андрійович. – Д.: Лопатніков С. Г., 2012. – 221 с.

Політичні права громадян в країнах ЄС:  конституційне регулювання [Текст] / Шк. політ. аналітики при НаУКМА [та ін.] ; [за заг. ред. С. В. Балана, С. Г. Конончук]. – К.: Лікей, 2012. – 43 с.

Права людини в Україні – 2011 [Текст] : доп. правозахис. орг. / Укр. Гельсін. спілка з прав. людини ; [упорядкув. Є. Ю. Захарова, А. П. Бущенка ; за ред. Є. Ю. Захарова]. – Х.: Права людини, 2012. – 350 с.

Прасов, Олександр Олександрович. Право людини на медичну допомогу та прокурорські засоби його захисту в Україні [Текст] : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / О. О. Прасов, С. Г. Стеценко ; Міжнар. наук.-техн. ун-т ім. акад. Ю. Бугая [та ін.] ; [упоряд. Ж. В. Гадяк]. – К.: [Гадяк Ж. В.], 2010. – 149 с.

Проблемні питання нотаріальної практики [Текст] : [практ. посіб. В. В. Носік та ін.; Центр комерц. права]. – Н.: Золоті сторінки, 2009. – 95 с.

Система фінансового моніторингу: міжнародні стандарти та український досвід [Текст] : законодав. забезп. курсу / [упоряд.] Балануца О. О.; ред. Наслєдова Т. А.]. – К.: Кондор, 2012. – 405 с.

Снігір, Лідія. Лізинг: як використати його переваги [Текст] / Лідія Снігір ; [Центр комерц. права]. – К.: [б.в.], 2011. – 127 с. – (Юридична абетка підприємця).

Стеценко, Семен Григорович. Представництво прокуратурою інтересів людини у суді у випадках ненадання або неналежного надання медичної допомоги [Текст] : навч. посіб / С. Г. Стеценко, О. О. Прасов ; Міжнар. наук.-техн. ун-т ім. акад. Ю. Бугая [та ін.] ; [упоряд. Ж. В. Гадяк]. – К.: [Гадяк Ж. В.], 2010. – 114 с.

Судова практика Вищого адміністративного суду України, 2011 [Текст] / Вищ. адм. суд України ; [уклад. М. І. Цуркан] ; за заг. ред. І. Х. Темкіжева. – К.: Юрінком Інтер, 2012. – 294 с. – (Бюлетень законодавства і юридичної практики України ; 4, 2012).

Татаревський, Олександр Михайлович. Перевірка діяльності нотаріусів [Текст] : посіб. для інспекторів / Олександр Татаревський ; ред. С. Й. Гавриленко ; Центр комерц. права. – К.: ВІПОЛ, 2009. – 115 с.

Ягунов, Дмитро Вікторович. Пенітеціарна система України: історичний розвиток, сучасні проблеми та перспективи реформування [Текст] : монографія / Д. В. Ягунов ; Одес. нац. юрид. акад., Одес. регіон. ін.-т держ. упр. – (Вид. 2-ге, переробл. і доповн.). – О. [та ін.] : Чабаненко Ю. А., 2008. – 340 с.

Ягунов, Дмитро Вікторович. Сучасна пенологія [Текст] : альтерн. курс / Дмитро Ягунов. – О.: Фенікс, 2010. – 172 с.: іл..

 

ВОЄННА СПРАВА. ВОЄННА НАУКА


Військово-історичний альманах [Текст]. Чис. 2 (23) / Нац. військ.-іст. музей України ; голов. ред. В. Карпов. – К.: [б.в.], 2011. – 159 с. : іл.

 

ОСВІТА. ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ


Актуальні проблеми і перспективи дидактики фізики [Текст] : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., [Черкаси], 26-28 квіт. 2012 р. / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих [та ін.] ; [редкол. : О. І. Богатирьов та ін.]. – Черкаси: ЧНУ, 2012. – 123 с.

Грабовий, Андрій Кирилович. Теоретико-методичні засади навчального хімічного експерименту в загальноосвітніх навчальних закладах [Текст] : монографія / Грабовий Андрій Кирилович. – Черкаси: Вид. від. ЧНУ, 2012. – 374 с.

Градовський, Анатолій Володимирович. Магія слова і думки [Текст] : формув. проф. компетенції аналізу худож. твору у майбут. учителів-словесників / Анатолій Градовський. – Черкаси: Ант, 2011. – 175 с.

Градовський, Анатолій Володимирович. Українська палітра на європейському тлі [Текст] : формув. у майбут. вчителів-словесників навичок компарат. аналізу худож. твору / Анатолій Градовський. – Черкаси: Ант, 2011. – 219 с.

Микола Іванович Пирогов – видатний хірург, педагог і громадський діяч [Текст] : біобібліогр. покажч. / Нац. акад. пед.  наук України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд. Л. О. Пономаренко та ін. ; наук. ред. П. І Рогова]. – К.: Пед. думка, 2011. – 123 с. : ілюстр. – (Серія "Видатні педагоги світу" ; вип. 7).

До 200-річчя від дня народж.

Науково-педагогічна спадщина О. А. Захаренка як джерело виховання молодого покоління [Текст] : зб. матеріалів десятих Міжнар. ювіл. Захаренків. пед. читань, Черкаси, 2 лют. 2012 р. / Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького [та ін.] ; [голов. ред. Т. М. Десятов]. - Черкаси: Вид. від ЧНУ, 2012. – 104 с.

Степан Онисимович Сірополко (1872-1959) [Текст] : біобібліогр. покажч. / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського [та ін.] ; [уклад. Т. І. Ківшар ; наук. ред. В. І. Попик]. – К.: НБУВ, 2012. – 198 с.

Суховершко, Григорій Володимирович. Повість про Олександра Захаренка [Текст] / Г. В. Суховершко ; [ред. О. Ф. Бондуровська]. – Черкаси: Вертикаль, 2010. – 167 с. : ілюстр.

Технології професійної орієнтації населення в умовах ринку праці [Текст] : монографія / [Н. А. Побірченко та ін.] ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – К.: Пед. думка, 2011. – 255 с.

Чигиринщина в історії України [Текст]. [Зб. 4]. Шкільна освіта Чигиринщини: погляд крізь століття : [матеріали Четвертої іст.-краєзн. учн. конф., Суботів, 21 груд. 2010 р.] / Черкас. держ. технол. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. В. М. Лазуренко]. – Черкаси: ЧДТУ, 2011. – 321 с. : іл.

 

ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ. КНИЖКОВА СПРАВА


Біленький, Євген Андрійович. Рукописне та книжкове зібрання баронів Шодуарів у фондах Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського [Текст] : [монографія] / Є. А. Біленький, С. О. Булатова ; [відп. ред. Л. А. Дубровіна] ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського [та ін.]. – К.: Друк. НБУВ, 2011. – 252 с.

Друкарня Почаївського Успенського монастиря та її стародруки [Текст] : зб. наук. пр. / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; [наук. ред. Г. І. Ковальчук]. – К.: [Наук.-вид. центр] НБУВ, 2011. – 262 с. : ілюстр.

Іванова, Ольга Андріївна. Слов’янська кирилична рукописна книга XVI ст. [Текст] : з фондів Ін-ту рукопису Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського : наук. кат. : палеогр. альб. / О. А. Іванова, О. М. Гальченко, Л. А. Гнатенко ; [редкол.: Л. А. Дубровіна (голова) та ін.] ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського [та ін.]. – К.: Наук.-вид. центр НБУВ, 2010. – 791 с. : ілюстр.

Квашина, Татьяна Александровна. Телевидение и общество [Текст] : этнокульт. факторы телевиз. дискурса : [монография] / Т. А. Квашина ; [ред. Е. Е. Жирнова] ; С.-Петерб. гос. ун-т. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2011. – 247 с.

Рукописна та книжкова спадщина України [Текст] : археогр. дослідж. унік. арх. та бібл. фондів. Вип. 14 / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського [та ін.] ; [відп. ред. Л. А. Дубровіна]. – К.: Друк. НБУВ, 2010. – 417 с.

 

СОЦІОКУЛЬТУРНА ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ДОЗВІЛЛЯ


Історії діяльності НДО у соціокультурній сфері [Текст] / Ін-т соціокульт. менедж. – Кіровоград: ІСКМ, 2011. – 94 с. : іл.

 

БІБЛІОТЕЧНА СПРАВА. БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВО. БІБЛІОГРАФІЯ.

БІБЛІОГРАФОЗНАВСТВО


3 Енергетика. Радіоелектроніка [Текст] : 3 81 Кібернетика. 3 97 Інформаційна та обчислювальна техніка : підрозд. / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; [К. В. Лобузіна та ін.; голов. ред. О. С. Онищенко]. – К.: [Наук.-вид. центр] НБУВ, 2011. – 248 с. – (Рубрикатор Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського).

Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития [Текст] : наук.-практ. и теорет. сб. Вып. 8 / Нац. акад. наук Украины, Нац. б-ка Украины им. В. И. Вернадского [и др.] ; редкол.: А. С. Онищенко (председатель) [и др.]. – К.: Наук.-вид. центр НБУВ, 2010. – 374 с.

Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития [Текст] : наук.-практ. и теорет. сб. Вып. 9 / Нац. акад. наук Украины, Нац. б-ка Украины им. В. И. Вернадского [и др.] ; редкол.: А. С. Онищенко (председатель) [и др.]. – К.: [Наук.-вид. центр НБУВ], 2011. – 300 с.

Бібліографічний опис документів. Бібліографічні посилання [Текст] : метод. рек. / [авт.-уклад. О. М. Збанацька]. – К.: Ризоград, 2012. – 197 с.

Бібліотекознавство і бібліографія України [Текст] : бібліогр. покажч. за ІІ півріч. 2011 р. Вип. 83 / Держ. закл. "Нац. парлам. б-ка України" ; [упоряд. О. М. Піхур ; наук. ред. О. А. Політова]. – К.: НПБУ, 2012. – 107 с.

Бібліотечне краєзнавство у культурному просторі України [Текст] : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., [Київ], 22 листоп. 2011 р. / ДЗ "Нац. іст. б-ка України" [та ін.] ; [ред. Т. С. Кудласевич, І. В. Чеховська]. – К.: Вініченко, 2011. – 227 с.

Краєзн. читання пам’яті П. Тронька.

Електронні інформаційні ресурси бібліотек у піднесенні інтелектуального і духовного потенціалу українського суспільства [Текст] : [монографія / О. С. Онищенко та ін. ; ред. Н. Автономова та ін.] ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К.: НВЦ НБУВ, 2011. – 247 с. : ілюстр.

Інтеграція України у світове співтовариство в контексті розвитку бібліотечних інформаційних технологій [Текст] : [монографія / О. С. Онищенко та ін.; ред. Н. Автономова та ін.] ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К.: НВЦ НБУВ, 2011. – 222 с.

Ісаєнко, Олександр Олександрович. Інноваційні бібліотечні технології інформаційного обслуговування [Текст] : [монографія] / Олександр Ісаєнко ; [відп. ред. О. В. Воскобойнікова-Гузєва] ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К.: Наук.-вид. центр НБУВ, 2011. – 157 с.

Краєзнавча робота в бібліотеках України [Текст] : інформ. бюл. Вип. 22 / ДЗ "Нац. іст. б-ка України" ; [підгот. В. П. Кисельова та ін.; ред. Т. С. Кудласевич]. – К.: Вініченко, 2011. – 149 с.: ілюстр.

Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського [Текст]. Вип. 26 / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського [та ін.] ; редкол. : О. С. Онищенко (голова) [та ін.]. – К.: [Наук.-вид. центр] НБУВ, 2010. – 306 с.

Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського [Текст]. Вип. 27 / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського [та ін.] ; редкол. : О. С. Онищенко (голова) [та ін.]. – К.: [Наук.-вид. центр] НБУВ, 2010. – 387 с.

Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського [Текст]. Вип. 28 / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського [та ін.] ; редкол. : О. С. Онищенко (голова) [та ін.]. – К.: [Наук.-вид. центр] НБУВ, 2010. – 653 с.

Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського [Текст]. Вип. 29 / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського [та ін.] ; редкол. : О. С. Онищенко (голова) [та ін.]. – К.: [Наук.-вид. центр] НБУВ, 2011. – 257 с.

Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського [Текст]. Вип. 30 / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського [та ін.] ; редкол. : О. С. Онищенко (голова) [та ін.]. – К.: [Наук.-вид. центр] НБУВ, 2011. – 303 с.

Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського [Текст]. Вип. 31 / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського [та ін.] ; редкол. : О. С. Онищенко (голова) [та ін.]. – К.: [Наук.-вид. центр] НБУВ, 2011. – 700 с.

Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського [Текст]. Вип. 32 / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського [та ін.] ; редкол. : О. С. Онищенко (голова) [та ін.]. – К : [Наук.-вид. центр] НБУВ, 2011. – 415 с.

Розвиток сільських бібліотек як інформаційних і культурних центрів [Текст] : матеріали слухань Ком. Верховної Ради України з питань культури та духовності, Київ, 18 трав. 2011 р. / Ком. Верховної Ради України з питань культури та духовності. – К.: [б.в.], 2012. – 88 с.: іл.

Роль методичної служби в забезпеченні ефективної та якісної роботи публічної бібліотеки [Текст] : матеріали ІІІ Всеукр. шк. методиста, [Київ], 7-11 листоп. 2011 р. / Держ. закл. "Нац. парлам. б-ка України" ; [уклад. О. Зозуля]. – К.: НПБУ, 2011. – 136 с.

Солоіденко, Галина Іванівна. Українська бібліотечна термінологія: становлення та основні етапи розвитку [Текст] : монографія / Г. І. Солоіденко ; [наук. ред. О. С. Онищенко] ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К.: Наук.-вид. центр НБУВ, 2010. – 203 с.

 

МОВОЗНАВСТВО


Актуальні проблеми металінгвістики [Текст] : зб. ст. за матеріалами VII Міжнар. наук. конф. / Ін-т мовознав. ім. О. Потебні НАН України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького [та ін.] ; [редкол.: В. М. Бріцин та ін.]. – Черкаси: Ант, 2011. – 357 с.

Губерначук, Станіслав Сергійович. Прадавність української мови [Текст] / Станіслав Губерначук ; [ред. В. Сташук]. – К.: Четверта хвиля, 2010. – 352 с.

Осонцений світ Валерія Федоренка [Текст] / [упоряд і ред. К. Рибалко]. – К.: Задруга, 2011. – 239 с.: іл.

Щербина, Микола Миколайович. Цікава топоніміка Черкащини [Текст] / Микола Щербина ; [ред. Б. Кушнір]. – Ужгород: Карпати, 2012. – 86 с.: іл.

 

ФОЛЬКЛОР


Одіссея [Текст] : [для мол. шк. віку] / упоряд. і переказав В. Степаненко ; худож. М. Пшінка ; [ред. Т. І. Сергійчук, О. С. Яремійчук]. – К.: Епсілон, 2011. – 95 с.: ілюстр. – (Серія "Міфи і легенди Греції" ; кн. 7).

 

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО


Вірченко, Тетяна Ігорівна. Художній конфлікт в українській драматургії 1990-2010-х років: дискурс, еволюція, типологія [Текст] : монографія / Тетяна Вірченко ; ДЗ "Луган. нац. ун-т ім. Т. Шевченка". – Кривий Ріг: Видавн. дім, 2012. – 335 с.

Збірник праць Міжнародної (38-ї) наукової шевченківської конференції, [Черкаси], 20-21 квіт. 2011 р. [Текст] / Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького [та ін.] ; [відп. ред. В. Т. Поліщук]. – Черкаси: Чабаненко Ю. А., 2011. – 689 с.

Киченко, Александр Семенович. Пушкинистика Ю. М. Лотмана 1970-1980-х годов: реконструктивные стратегии в семиотике [Текст] : монографія / А. С. Киченко ; Черкас. нац. ун-т им. Б. Хмельницкого. – Черкаси: ЧНУ, 2012. – 155 с.

Козлов, Роман Анатолійович. Хронотопіка Франкових драм: теорія, практика, інтерпретація [Текст] : монографія / Роман Козлов ; ДЗ "Луган. нац. ін-т ім. Т. Шевченка". – Кривий Ріг: Видавн. Дім, 2012. – 351 с.

Львівщина в польській літературі [Текст] : бібліогр. покажч. / Львів. обл. універс. наук. б-ка ; [уклад. О. Лук’яненко ; наук. ред. І. Сварник]. – Л.: Растр-7, 2012. – 289 с.

Невтомний робітник на власній ниві. Василь Миколайович Доманицький [Текст] : наук.-допом. біобібліогр. покажч. / Комун. закл. "Обл. універс. наук. б-ка ім. Т. Шевченка" [та ін.] ; [уклад. Л. Т. Демченко, Н. В. Адешелідзе ; наук. ред. В. Т. Поліщук]. – Черкаси: Чабаненко Ю. А., 2010. – 59 с.

Носань, Сергій Лукич. Людина з усмішкою [Текст] / Сергій Носань. – Черкаси: Чабаненко Ю. А., 2012. – 35 с.

Романова, Ольга Вікторівна. Кіноромани Алена Роб-Грійє. (Аспекти синтезу мистецтв) [Текст] : монографія / Ольга Вікторівна Романова ; [відп. ред. Д. С. Наливайко] ; Нац. акад. наук України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. – Черкаси: ЧНУ, 2012. – 243 с. : ілюстр.

Танана, Раїса Василівна. Тарасова світлиця [Текст] / Р. В. Танана ; Черкас. облдержадмін., Шевченків. нац. заповідник. – Черкаси: Вертикаль, 2011. – 159 с.: іл.

Тарас Шевченко – славний син Черкаської землі [Текст] = Taras Shevchenkothe glorious son Cherkassy region / [А. Ю. Чабан та ін.]. – Черкаси: Бізнес-стиль, [2012?]. – 157 с.: ілюстр.

Текст укр., англ.

Тарас Шевченко. Гайдамаки [Текст] / [авт. проекту і упоряд. В. І. Пахаренко ; уклад. Ю. Гончар]. – Черкаси: Брама-Україна, 2011. – 367 с.: іл. – (Тарас Шевченко. Текст і контекст).

Шевченків світ [Текст] : наук. щорічник. [Вип. 4] / Черкас. наук. центр шевченкозн. дослідж. [та ін.] ; [відп. ред. В. Т. Поліщук]. – Черкаси: Чабаненко Ю. А., 2011. – 163 с.

 

МИСТЕЦТВО


Брюховецька, Лариса Іванівна. Кіномистецтво [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Лариса Брюховецька ; [наук. ред. В. Л. Скуратівський]. – К.: Логос, 2011. – 391 с.: іл.

Бугаєва, Ольга Валентинівна. Архівна спадщина Музичного товариства імені М. Д. Леонтовича [Текст] : [монографія] / Олена Бугаєва ; [наук. ред. В. М. Даниленко] ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К.: Наук.-вид. центр НБУВ, 2011. – 385 с.: ілюстр. – (Із історії музичної спадщини України).

Касьян, Тетяна Костянтинівна. Композиція [Текст] : навч.-метод. посіб. / Т. К. Касьян, Л. І. Полудень. – Черкаси: Вид. від ЧНУ, 2012. – 88 с.: ілюстр.

Касьян, Тетяна Костянтинівна. Рисунок [Текст] : навч.-метод. посіб. / Т. К. Касьян, Л. І. Полудень ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси: ЧНУ, 2012. – 124 с.: ілюстр.

Курбасівські читання [Текст] : наук. вісн. №7. Лесь Курбас і світова художня культура / Нац. центр театр. мистец. ім. Л. Курбаса ; [ред.-упоряд. В. Собіянський]. – К.: НЦТМ, 2012. – 287 с.

Мистецька шевченкіана музею "Кобзаря" [Образотворчий матеріал] : [к-т із 29 листівок]. Вип. 3 / Музей "Кобзаря" Т. Г. Шевченка ; упоряд. О. Шарапа ; фото М. Васильєва [та ін.]. – Черкаси: Брама-Україна, 2012. – 1 обкл. (29 окр. арк.) ; 15х10 см. – (Шевченківські раритети).

Музейний альманах [Текст] : наук. матеріали: ст., нариси, есе. Вип. 2 / Черкас. обл. худож. музей ; [наук. ред. О. Д. Гладун, О. А. Пушонкова]. – Черкаси: Брама-Україна, 2011. – 107 с.

Поліщук, Андрій Ілліч. Затанцюють лелеки в лугах [Ноти] : (пісні, романси, поезії) / А. І. Поліщук. – Черкаси: Чабаненко Ю. А., 2011. – 445 с.

Сланський, Богуслав. Техніка живопису та реставрації [Текст] / Богуслав Сланський ; [упорядкув. та спецредагув. І. Дорофієнко]. – К.: Мистецтво, 2009. – 303 с. : іл.

Три крапки [Образотворчий матеріал] : фест. сучас. мистец. і граф. дизайну : [кат. фест., Черкаси, 13 жовт. – 13 груд. 2011 р.] / Черкас. худож. музей ; [уклад. О. Д. Гладун]. – Черкаси: Брама-Україна, 2011. – 55 с.: ілюстр.

Черкаські художники у вінок шани Великому Кобзареві [Образотворчий матеріал] : кат. вист., Черкаси, 2011 р. / [упоряд. О. М. Шарапа ; фото М. О. Васильєва]. – Черкаси: Третяков О. М., 2012. – 16 с.: іл.

Шевченківські екслібриси [Образотворчий матеріал] : [каталог] : з колекції музею "Кобзаря" / [упоряд. О. Веретільник ; під заг. ред. О. Шарапи]. – Черкаси: Брама-Україна, 2012. – 119 с.: іл. – (Шевченківські раритети).

 

РЕЛІГІЯ. ВІЛЬНОДУМСТВО


Даума, Йохем. Дорогами Ветхого Завета [Текст]. [В 5 т. Т. 5]. Малые пророки : пер. с нидерл. / Йохем Даума ; [гл. ред. А. Буковецкий]. – Черкассы: Коллоквиум, 2012. – 355 с.

Лавріненко, Назар Петрович. Гетьманський Пустинно-Миколаївський Медведівський монастир [Текст] / Лавріненко Н., Кукса Н., Сиволап М. ; [редагув. Н. Лавріненка]. – Черкаси: Чабаненко Ю. А., 2012. – 88 с.: ілюстр. – (Земля героїв ; 3).

Лебединцев, Феофан. Архімандрит Мельхіседек Значко-Яворський [Текст] / Феофан Лебединцев ; [упоряд. і ред. Н. Лавріненко]. – Черкаси: Чабаненко Ю. А., 2012. – 59 с. – (Земля героїв : 2).

 

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ


Юрій, Михайло Федорович. Соціокультурний світ України [Текст] : монографія / М. Ф. Юрій ; [ред. В. М. Вдовиченко]. – 2-ге вид. – К.: Кондор, 2008. – 738 с.

 

ПСИХОЛОГІЯ


Активізація когнітивних процесів у спілкуванні [Текст] : метод. посіб. / [В. П. Казміренко, З. Ф. Сіверс, В. М. Духневич та ін.] ; за ред. В. П. Казміренка ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології. – К.: Міленіум, 2011. – 267 с.

Інформаційний вплив: теорія і практика прогнозування [Текст] : монографія / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології ; [за ред. П. Д. Фролова]. – К.: Міленіум, 2011. – 303 с.

Кукуленко-Лук’янець, Інна Володимирівна. Психологія управління [Текст] : навч.-метод. посіб. [для вузів] / І. В. Кукуленко-Лук’янець ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси: ЧНУ, 2012. – 139 с.

 

БІБЛІОГРАФІЧНІ ПОСІБНИКИ


Книга в Україні, 1861-1917 [Текст] : матеріали до репертуару укр. кн. Вип. 11 / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; [зібрали С. Й. Петров та ін.; упоряд. В. С. Гоїнець та ін.; наук. ред. В. Ю. Омельчук]. – К.: Наук.-вид. центр НБУВ, 2011. – 407 с. – (Національна бібліографія України).

Книга в Україні, 1861-1917 [Текст] : матеріали до репертуару укр. кн. Вип. 13, ч. 1 / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; [зібрали С. Й. Петров та ін.; упоряд. В. С. Гоїнець та ін.; наук. ред. В. Ю. Омельчук]. – К.: Наук.-вид. центр НБУВ, 2010. – 511 с. – (Національна бібліографія України).

Книга в Україні, 1861-1917 [Текст] : матеріали до репертуару укр. кн. Вип. 13, ч. 2 / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; [зібрали С. Й. Петров та ін.; упоряд. В. С. Гоїнець та ін.; наук. ред. В. Ю. Омельчук]. – К.: Наук.-вид. центр НБУВ, 2010. – 517 с. – (Національна бібліографія України).

Українські метабібліографічні посібники (кінець ХІХ – початок ХХІ ст.) [Текст] : наук.-допом. бібліогр. покажч. третього ступеня / Держ. закл. "Нац. парлам. б-ка України" [та ін.] ; [авт.-уклад. О. Л. Промська ; наук. ред. В. О. Кононенко]. – К.: НПБУ, 2012. – 119 с.

 

ДОВІДКОВІ ВИДАННЯ


Енциклопедія Сучасної України [Текст] . Т. 11. Зор – Как / [Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України та ін.; наук. ред. С. І. Болтівець та ін.]. – К.: Поліграфкнига, 2011. – 710 с.: іл.

 

ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ, ЩО ПРОДОВЖУЮТЬСЯ


Слов’янські обрії [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 4 / Нац. акад. наук України, Укр. ком. славістів [та ін.] ; ред. рада : Б. М. Ажнюк [та ін.]. – К.: [Наук.-вид. центр] НБУВ, 2012. – 353 с.

Стратегічні пріоритети [Текст] : [наук.-аналіт. щокв. зб.]. №1 (22) / Нац. ін-т стратег. дослідж. ; [голов. ред. А. В. Єрмолаєв]. – К.: НІСД, 2012. – 220 с.

Українсько-македонський науковий збірник [Текст] = Украинско-македонски научен зборник. Вип. 5 / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського [та ін.] ; [голов. ред. В. Литвин]. – К.: [Наук.-вид. центр] НБУВ, 2011. – 432 с.: ілюстр.