НОВІ НАДХОДЖЕННЯ ДО БІБЛІОТЕКИ В ІІ кв. 2013 РОКУ

 

ПРИРОДНИЧІ НАУКИ

 

Тома, Леонід Васильович. Володимир Вернадський [Текст] / Л.В.Тома. – К.: Укрвидавполіграфія, 2012. – 126 с.

 

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ

 

Акуленко, Ірина Анатоліївна. Алгебра [Текст]: текстові задачі, арифмет. і геометр. прогресії: навч.-метод. посіб. / Акуленко І.А., Ілляшенко Н.Г.; Черкас. нац. ун-т ім. Б.Хмельницького. – 2-ге вид., випр. і доповн. – Черкаси: ЧНУ, 2012. – 114 с.

 

НАУКИ ПРО ЗЕМЛЮ

(геодезичні, геофізичні, геологічні і географічні науки)

 

Неизведанная Украина [Карты]: памятники нац. культур. наследия Украины: [автомобил.-турист. атлас / сост. А.Глазовой и др.; гл. ред. В.Строля; ред.-картограф В.Гречаный]. – 1:500 000. – К.: Балтия-Друк, 2012. – 1 атл. (288 с.): цв., карты, текст, ил.; 24, 5х17,5 см.

Педченко, Григорій Адамович. Проблеми річки Рось та хто і як її рятує [Текст] / [Г.А.Педченко; ред. С.Г.Квітка; Всеукр. екол. ліга]. – Корсунь-Шевченків.: Майдаченко І.С., 2012. – 307 с.: іл.

 

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ

 

Біологія людини. Загальна біологія [Текст]: навч.-метод. посіб. / Черкас. нац. ун-т ім. Б.Хмельницького, ННІ природн. наук; [уклад. І.А. Ігнатенко, Н.Ю.Бавикіна]. – Черкаси: ЧНУ, 2012. – 131 с.:іл.

Ілюха, Л.М. Фізіологія аналізаторів [Текст]: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Л.М.Ілюха: Черкас. нац. ун-т ім. Б.Хмельницького. – Черкаси: ЧНУ, 2012. – 207 с.: іл.

 

ЕНЕРГЕТИКА

 

Пруссов, Петр Денисович. Эфирный генератор-двигатель на автомобиле [Текст]: расизм ньютонизма-айнштайнизма, его идолы поклонения и его смертники физики / П.Д.Прусов. – Николаев: Дизайн и полиграфия, 2012. – 108 с.: ил.

Яковенко, Тамара Іванівна. Зорі Канівської ГЕС [Текст] / Тамара Яковенко. – Черкаси: Інтроліга ТОР, 2012. – 207 с.: іл.

 

РАДІОЕЛЕКТРОНІКА

 

Луценко, Григорій Васильович. Адміністрування системи управління контентом Joоmla I 1.6 [Текст]: навч. посіб. для студ. ун-тів / Гр. В. Луценко, А.М.Юстик; [Черкас. нац. ун-т ім. Б.Хмельницького]. – Черкаси: ЧНУ, 2013. – 173 с.: іл.

 

ТЕХНОЛОГІЯ МЕТАЛІВ. МАШИНОБУДУВАННЯ. ПРИЛАДОБУДУВАННЯ

 

Формирование поверхностного слоя деталей выглаживанием с ультразвуковым нагружением [Текст]: монография / Богуслаев В.А. Й       Й         [и др.]; [под общ. ред. В.А.Богуслаева]. – Запорожье: Мотор Сич, 2012. – 233 с.: ил.

 

ХАРЧОВІ ВИРОБНИЦТВА

 

Артюх, Лідія Федорівна. Звичаї українців у народному календарі [Текст] / Лідія Артюх; [голов. ред. В.Строля]. – К.: Балтія-Друк, 2012. – 223 с.: іл.

 

СОЦІАЛЬНА ГІГІЄНА І ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВЯ

 

Лихтенштейн, Ефрем Исаакович. Помнить о больном [Текст] / Е.И.Лихтенштейн; [ред.-сост. В.П.Сытник]. – К.: Здоров’я, 2012. – 151 с.: ил.

 

КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА


Шторх, Гервиг. Гомеопатические лекарства для практики [Текст]: [крат. справ.] / Гервиг Шторх; [сост. В.П.Сытник]. – К.: Здоров’я, 2012. – 95 с.

Підкарпатське [Текст] = Podkarpackie: курорти / [Маршал. упр. підкарпат. воєводства та ін.; підгот. А.Допцюх]. – Жешів: [б.в., 2012?]. – 35 с.: іл.

Соціокультурні чинники становлення сучасної парадигми психотерапевтичної допомоги особистості [Текст]: монографія / [З.Г.Кісарчук та ін.]; за ред. З.Г.Кісарчук; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С.Костюка. – К.: Імекс-ЛТД, 2012. – 275 с.

Скачко, Борис Глібович. Цукровий діабет: хвороба століття, чи розплата за легковажність? [Текст] / Б.Г.Скачко, Г.О.Орещук. – К.: Здоров’я, 2012. – 95 с.

 

СОЦІОЛОГІЯ

 

Соціальне научання: механізми розвитку політичних ставлень молоді [Текст]: наук.-метод. посіб. / [І.В.Жадан, І.А.Дідук, С.І.Позняк та ін.]; за ред. І.В.Жадан; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології. – К.: Імекс-ЛТД, 2012. – 351 с.

Україна – 2013: між виборами і перед вибором [Текст] = Ukraine – 2013: in-between elections and options: (аналіт. оцінки) / [Центр Разумкова]. – К.: [б.в.], 2013. – 36 с.: іл. – (Бібліотека Центру Разумкова).

Ніколаєць, Юрій Олексійович. Поселенська структура населення Донбасу (етнополітичний аспект динаміки) [Текст]: монографія / Ніколаєць Ю.О.; [наук. ред. Панчук М.І.]; Нац. акад. наук України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф.Кураса. – К.: ІПІЕНД, 2012. – 187 с.

 

ІСТОРІЯ. ІСТОРИЧНІ НАУКИ

 

Наукова школа професора А.В. Бойка: персоналії та доробок [Текст] = The Scholarty Cohort of Professor A.V.Boyko: Profiles and Accomplishments / Ін-т укр. археогр. та джерелознав. ім. М.С.Грушевського НАН України – Запоріз. від-ня [та ін.]; [упоряд. І Лиман, В.Константінова]. – Запоріжжя: Тандем, 2011. – 374 с., [11] с.: іл.

Про Сергія Хавруся [Текст]: відгуки про творчість і наук. дослідж. послання батька Нечуя-Левицького: [зб. літ.-краєзн. матеріалів] / упоряд. А.С.Хаврусь; [редагув. А.С.Хавруся]. – Черкаси: Гусятіна Ю.П., 2012. – 75 с.: іл.

Чудеса світу [Текст]: енциклопедія: для дітей серед. шк. віку / [авт.-упоряд. С.В.Каплун; голов. ред. Н.Є.Фоміна]. – Сімф.: Таврида, 2012. – 318 с.: іл. – (Серія «Дитяча енциклопедія»).

Підлуцький, Олекса. 25 портретів на тлі епохи [Текст] / Олекса Підлуцький; [голов. ред. Є.В.Мєзєнцева]. – [4-те вид.]. – Х.: Фоліо, 2012. – 475 с.: іл. – (Бібліотека газети «Дзеркало Тижня»).

Енглунд, Петер. Полтава [Текст]: розповідь про загибель однієї армії: [пер. зі швед.] / Петер Енглунд; [голов. ред. Є.В.Мєзєнцева]. – Х. [та ін.] : Фоліо [та ін.], 2012. – 346 с.: іл.

Сухушина, Олена Вікторівна. Історія СРСР [Текст]: навч.-метод. матеріали для студ. ден. від-ня наук.-навч. ін.-ту історії та філософ. / О.В.Сухушина; Черкас. нац. ун-т ім. Б.Хмельницького. – Черкаси: ЧНУ, 2012. – 90 с.

Резонтов, Евгений. Расшифрованный Сталин [Текст] / Евгений Резонтов. – М.: Яуза-пресс, 2012. – 254 с. - (Запрещенная история. От вас это скрывают!).

Здравствуй, юность моя! [Текст]: воспоминания выпускников Харьк. спецшк. Воен.-Воздуш. Сил, 1941 – 1955 гг. / [сост. Ю.И.Погорелов]. – Симферополь: Таврида, 2012. – 591 с.: ил.

Холль, Эдельберт. Агония Сталинграда. Волга течет кровью [Текст] / Эдельберт Холь; [отв. ред. С.Соколова]. – М.: Яуза-пресс, 2013. – 255 с. – (Сталинград. К 70-летию переломного сражения Второй Мировой).

Генерал Петр Шкидченко [Текст]: воспоминания современников и док. / [сост. С.М.Бабаков]. – 2-е изд. – К.: Пресс-КИТ, 2012. – 479 с.: ил.

Нагорна, Лариса Панасівна. Історична пам’ять: теорії, дискурси, рефлексії [Текст]: [монографія] / Лариса Нагорна; [Ін-т політ. і етнанац. дослідж. ім. І.Ф.Кураса НАН України]. – К.: ІПІЕНД, 2012. – 324 с.

Сила мякого знака, або Повернення Руської правди [Текст] / [упоряд. І.Сюндюков та ін.]; за заг. ред. Л.Івшиної. – Вид. 3-тє, стер. – К.: Укр. прес-група, 2012. – 799 с.: іл. – (Бібліотека газети «День»).

Україна в Європі, Європа в Україні: очима молоді [Текст]: [зб. конкурс. робіт / Т-во «Укр. Нар. Дім в Чернівцях»; уклад. Є.Олійник; ред. А.Бойко та ін.]. – Чернівці: Глібка О.О., 2011. – 138 с.

Часто, Петро Іванович. Вільне слово американської України [Текст] = [The free press of Ukrainian americans] / Петро Часто. – Ню-Йорк [та ін.]: Ukrainian Book [та ін.], 2012. – 816 с.: іл.

V (позачерговий) з’їзд Національної спілки краєзнавців України [Текст]: матеріали та док., Київ, 23 січ. 2012 р. / Нац. спілка краєзнавців України; [упоряд. В.Дмитрук та ін.; голов. ред. О.П.Реєнт]. – К.: Фоліант, 2012. – 181 с.: іл.

Національний музей історії України [Образотворчий матеріал] = The national museum of the history of Ukraine: [альбом]. У 2 т. Т.2 / [Н.Г.Ковтанюк та ін.; наук. ред. Н.Г.Ковтанюк; фото Д.В.Клочка]. – К.: Мистецтво, 2012. – 335 с.: іл.

Атлас історії України [Карти] / [упоряд. Д.В.Ісаєв; наук. ред. Г.В.Боряк]. – [М-би різн.]. – К.: Картографія, 2012. – 1 атл. (147 с.): кольор., карти, текст, іл.; 32,5х24,5 см.

Селяни і місто: феномен сприйняття урбанізаційних процесів у селянській традиції [Текст]: (матеріали іст.-археогр. експедицій Півн. Приазов’ям) / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. археогр. та джерелознав. ім. М.С.Грушевського [та ін.]; [упоряд. В.М.Константінова]. – К.: Тандем, 2012. – 415 с.

Видатні росіяни в історії України [Текст] = Выдающиеся россияне в истории Украины / [авт.-уклад. Г.Б.Мунін]. – К.: Кондор, 2012. – 255 с.: іл.

Видатні болгари в історії України [Текст] = Известни българи в историята на Украйна / [авт.-уклад. Г.Б.Мунін]. – К.: Кондор, 2012. – 255 с.: іл.

Проект «Україна». Галерея Національних героїв [Текст] / [авт.-упоряд. А.Ю.Хорошевський]. – Х.: Бібколектор, 2012. – 410 с.: іл.

Історія України [Текст]: джер. літопис / [упоряд. В.І.Червінський та ін.]; за ред. В.І.Червінського, М.І.Обушного. – 2-ге вид., випр. й доповн. – К.: КВІЦ, 2012. – 831 с.: іл.

Кралюк, Петро Михайлович. Князі Острозькі [Текст] / П.М.Кралюк. – К.: Укрвидавполіграфія, 2012. – 126 с.

Мицик, Юрій Андрійович. Св. Петро Могила [Текст] / Ю.А.Мицик. – К.: Укрвидавполіграфія, 2012. – 126 с.

Швець, Сергій Анатолійович. Переяславська Рада [Текст] / С.А.Швець. – Х.: ПЕТ, 2012. – 126 с.

Чухліб, Тарас Васильович. Відень 1683: Україна в боротьбі за «золоте яблуко» Європи [Текст] / Тарас Чухліб; [відп. ред. В.С.Смолій]. – К.: КЛІО, 2012. – 559 с.: іл.

Тома, Леонід Васильович. Данило Апостол [Текст] / Л.В.Тома. – К.: Укрвидавполіграфія, 2012. – 94 с.

Коляда, Ігор Анатолійович. Кирило Розумовський [Текст] / І.А.Коляда, В.І.Милько. – К.: Укрвидавполіграфія, 2012. – 126 с.

Коляда, Ігор Анатолійович. Отаман Сірко [Текст] / І.А.Коляда. – Х.: ПЕТ, 2012. – 126 с.

Поліщук, Юрій Миколайович. Національні меншини Правобережжя України у контексті етнічної політики Російської імперії (кінець XVIII – початок ХХ століття) [Текст]: [монографія] / Юрій Поліщук; Нац. акад. наук України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф.Кураса. – К.: ІПІЕНД, 2012. – 428 с.: іл.

Терещенко, Мішель. Перший олігарх Михайло Іванович Терещенко (1886 – 1956) [Текст]: надзв. історія життя мого діда, як її розповіла б мені моя бабуся: [пер. з фр.] / Мішель Терещенко; [ред. О.В.Попова]. – К.: Ніка-Центр, 2012. – 253 с.: іл.

Нариси історії української революції 1917 – 1921 років [Текст]. У2 кн. Кн. 2 / [О.Д.Бойко та ін.; ред. Д.В.Вонсик; Нац. акад. наук України]. – К.: Наук. думка, 2012. – 462 с.

Солдатенко, Валерій Федорович. У вирі революцій і громадянської війни [Текст]: (акт. аспекти вивч. 1917 – 1920 рр. в Україні) / Валерій Солдатенко; [ред. Ю.П.Дяченко; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф.Кураса та ін.]. – К.: Парлам. вид-во, 2012. – 270 с.

Гаврилів, Ігор Омелянович. Західна Україна у 1921 – 1941 роках: нарис історії боротьби за державність [Текст]: монографія / Ігор Гаврилів; [ред. О.Грабовська]; Нац. ун-т «Львів. Політехніка». – Л.: Вид-во Львів. політехніки, 2012. – 469 с.

Кушерець, Василь Іванович. Через терни – до України [Текст] / Василь Кушерець, Василь Василашко; [ред. Є.Кравченко]. – 2-ге вид., перероб. – К.: Знання України, 2012. – 151 с.: іл.

Губка, Іван Миколайович. Дорогою боротьби [Текст]. Ч.9 (Силою і зброєю!) / Іван Губка; [ред. І.Гургула, В.Стефак]. – Л.:Афіша, 2012. – 583 с.: іл.

Альбом партизанської слави українського народу у Великій Вітчизняній війні 1941 – 1945 рр. [Текст]: книга-пам’ятник / Всеукр. спілка учасн. війни [та ін.]; [авт.-уклад. О.Г.Соколенко]. – К.: Об-ня «Всесвіт», 2012. – 1429 с.: іл.

Бастіон і Батурин [Текст] = Bastion and Baturyn: УПА та підп. адмін. ОУН в Ярославщині, Любачівщині та Томашівщині в рр.. 1944 – 1947: док. та матеріяли / упоряд. М.Іваник, М.Бохно; [ред. І.Лонкевич] – Торонто [та ін.]: Вид-во Львів. політехніки, 2012. – 626 с. – (Архів Закерзоння; т.1).

Цуріка, Людмила Юріївна. Подорож стародавнім Києвом [Текст] / Людмила Цуріка. – К.:АВІАЗ, 2012. – 103 с.: іл.

Приліпко, Марія Василівна. Чорнобаївщина [Текст]: нариси історії насел. пунктів (від найдавніших часів до сьогодення). Кн. 1 / Марія Приліпко; [редкол.: Боровик О.І. та ін.]. – Черкаси: Чабаненко Ю.А., 2013. – 651 с.: іл.

Джерело [Текст]. Вип. 9. Матеріали дев’ятої наук.-практ. краєзн. конф. «Ними гордиться наш край», [м. Кам’янка], 27 квіт. 2012 р. / упоряд. Шамрай О.Г.; Кам’ян. держ. іст.-культ. заповідник, Кам’ян. район. громад. орг. «Спілка краєзнавців». – Черкаси: Вертикаль, 2012. – 103 с.: іл.

Чигиринщина [Образотворчий матеріал]: [к-т із 29 листівок] / текст і фото В.Слабковича. – Черкаси: І.В.С., 2012. – 1 обкл. (29 окр. арк..); 17х9 см. – (Черкащина&Черкаси).

Щербина, Микола Миколайович. Це голос наш… [Текст]: спогади дітей війни Черкащини як іст. джерело / Микола Щербина. – Черкаси: [б.в.], 2012. – 54, [4] с.: іл.

Бабій, Василь Іванович. Хмелівка: події і люди [Текст] / Василь Бабій, Євген Паранюк; [упорядкув. Л. Лапчук]. – Л.: Папуга, 2012. – 527 с.: іл.

Чернігово-Сіверська земля [Образотворчий матеріал] = [Чернигово-Северская земля = The Chernihiv-Severian Land]: фотоальбом / [вступ. ст. О.Коваленко; ред. Д.Никоненко; упоряд. В. Сорокін, С. Федусь; фото М. Турчина та ін.]. – Чернігів: Десна Поліграф, 2012. – 191 с.: іл. + 2 брош.(8, 8 с.).

Устименко, Василь Євдокимович. У кожного своя правда. Істина одна [Текст]: Корюківка: довічний біль / Василь Устименко; [ред. І.В. Савлук]; Укр. ін.-т нац. пам’яті [та ін.]. – К.: Україна, 2013. – 438 с.: іл.

Терещенко, Тетяна Вадимівна. Актуальні аспекти історії країн Латинської Америки (XVII – початок XXI ст.) [Текст]: навч.-метод. посіб. [для вузів] / Т.В. Терещенко; [наук. ред. О.Г.Перехрест]; Черкас. нац. ун-т ім. Б.Хмельницького. – Черкаси: ЧНУ, 2013. – 107 с.

Тетяна Нераденко [Текст]: біобібліогр. нарис / Черкас. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців [та ін.]; [уклад. Слєсарєв Є. та ін.]. – Черкаси: Чабаненко Ю.А., 2012. – 59 с.:іл.

Етнологія [Текст]: навч.-метод. посіб. для студ. [спец. 6.030300 "Історія"] / Черкас. нац. ун-т ім. Б.Хмельницького; [уклад. С.І.Гальченко]. – Черкаси: ЧНУ, 2013. – 91 с.

Воропай, Олекса І. Звичаї нашого народу [Текст]: нар.-календар. звичаї, укр. нар. одяг: етногр. нарис / Олекса Воропай; [ред. С.В.Цушко]; худож. оформ. І. Бородаєвої. – К.: ПУЛЬСАРИ, 2012. – 631 с.: іл.

Горєлов, Микола Євгенович. Українська етнічна нація [Текст] / Микола Горєлов, Олександр Моця, Олег Рафальський; [голов. ред. І.С. Чабан]. – К.: Еко-продакшн, 2012. – 175 с.: іл.

Стецюк, Володимир Васильович. Природна та етнокультурна спадщина України [Текст]: новіт. дослідж. / Володимир Стецюк, Василь Пазинич, Тетяна Ткаченко; за ред. В.В. Стецюка. – К.: Вищ. шк., 2012. – 342 с.: іл.

Науковий інструментарій українознавця [Текст]: [довідник] / Нац. наук.-довід. ін-т українознав. та всесвіт. історії; [наук. ред. Л.К. Токар]. – К.: ННДІУВІ, 2012. – 375 с.

Масненко, Віталій Васильович. Українська хата [Текст] / Віталій Масненко, Володимир Ракшанов; Черкас. нац. ун-т ім. Б.Хмельницького [та ін.]. – Черкаси: Брама-Україна, 2012. – 189 с. :іл.

 

ЕКОНОМІКА. ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ


Економічний універсам: метафізика пізнання [Текст]: матеріали Регіон. наук.-практ. конф., Бердянськ, 25 квіт. 2012 р. / Бердян. держ. пед. ун-т; [ред. Г.В.Саєнко]. – Бердянськ: Рєзніков В.С., 2012. – 399 с.: іл.

Баранцев, Павло Павлович. Міста України в контексті процесу глобалізації [Текст] / Баранцев П.П. – К.: НОМУРО, 2012. – 101 с.: іл.

Кочемировська, Олена Олексіївна. Основні напрями оптимізації системи соціального захисту в Україні [Текст]: аналіт. доп. / [Кочемировська О.О., Пищуліна О.М.]; Нац. ін.-т стратег. дослідж. – К.: НІСД, 2012. – 82 с.

Економічна безпека України: стан, проблеми та перспективи [Текст]: [монографія / Кукурудза І.І. та ін.; за ред. І.І. Кукурудзи]; Черкас. нац. ун-т ім. Б.Хмельницького. – Черкаси: ЧНУ, 2012. – 324 с.

Реформування державного управління регіональним розвитком: стан, проблеми, перспективи [Текст]: аналіт. доп. / [Біла С.О. та ін.; за ред. С.О. Білої]; Нац. ін.-т стратег. дослідж. – К.: НІСД, 2012. – 89 с.

Король, Алла. Підприємство побутових послуг: приймаємо працівників правильно [Текст] / Король Алла. – К.: Ред. газ. "Все про бух. облік", 2013. – 202 с.

Бюджетний моніторинг [Текст]: аналіз викон. бюджету за січ.-черв. 2012 р. / [Щербина І.Ф. та ін.]; Ін-т бюджету та соц.-екон. дослідж. – К.: Нора-Друк, 2012. – 71 с.: іл.

Волохова, Ірина Семенівна. Кошторисне фінансування бюджетних установ [Текст]: навч. посіб. / Волохова Ірина Семенівна; Одес. нац. екон. ун-т. – О.: Атлант, 2012. – 251 с.

Матвієнко, Володимир Павлович. Твій син, Україно! [Текст] / Володимир Матвієнко; [ред. А. Бельдій]. – К.: Наук. думка, 2013. – 159 с.: іл.

Тищук, Тетяна Анатоліївна. Шляхи протидії прихованому відпливу капіталу з України [Текст]: аналіт. доп. / [Тищук Т.А., Іванов О.В.; за ред. Я.А. Жаліна]; Нац. ін.-т стратег. дослідж. – К.:НІСД, 2012. – 87 с.

Шірінян, Лада Василівна. Мікрострахування в Україні: бути чи не бути? [Текст]: [монографія] / Л.В. Шінірян, А.С.Шірінян. – Черкаси: Чабаненко Ю.А., 2012. – 206 с.

Коваль, Олександр П. Перспективи впровадження загальнообов’язкової накопичувальної пенсійної системи в Україні: вплив на економічну безпеку [Текст]: монографія / [О.П. Коваль; ред. Н.І. Палій, О.В. Москаленко]; Нац. ін.-т стратег. дослідж. – К.: НІСД, 2012. – 239 с.

Нестерчук, Юлія Олександрівна. Ресурсний потенціал підприємства продуктових підкомплексів АПК [Текст]: монографія / Ю.О. Нестерчук, Н.В. Бутко. – Черкаси: ЧНУ, 2013. – 215 с.: іл.

 

ПОЛІТИКА. ПОЛІТИЧНІ НАУКИ


Сенченко, Николай Иванович. Общество истребления – стратегическая перспектива "демократических реформ" [Текст] / Н.И. Сенченко; [гл. ред. А. Стебеляк]. – Изд. доп. – К.: Стебляк О.М., 2013. – 319 с.

Кобець, Роман. Засади комунікативного супроводу державної політики [Текст] / Роман Кобець. – К.: К.І.С., 2013. – 185, [2] с.: іл.

Корж, Віталій Терентійович. Практична філософія українства [Текст]: патріот. нотатки і комент. на тему ліквідації незалежності / Віталій Корж; [ред. Є. Голибард]. – К.: Фенікс, 2013. – 266 с.: іл.

Проекты в действии [Текст]: вост. соседство: регион. сотрудничество ЕС глазами журналистов. – Италия: Grafiche Vianello, 2013. – 80 с.: ил.

Зовнішня політика України, 2011 [Текст]: стратег. оцінки, прогнози та пріоритети: щорічник / [Ін-т зовніш. політики Дип. акад. України при МЗС України]; за ред. Г.М. Перепелиці. – К.: Стилос, 2012. – 383 с.

НАТО і Афганістан [Текст]: запитання та відповіді. – Брюссель: [б. в., 2012 ?]. – 16 с.: іл.

Михальский, Юрий Анатольевич. Влияние коррупции на идеологию профсоюзного движения в Украине: скрытая болезнь [Текст]: [монография] / Михальский Ю.А., Дубровский М.Л.; Всеукр. профсоюз правоведов. – Харьков [и др.]: [б. и.], 2012. – 102 с.

 

 

ДЕРЖАВА І ПРАВО. ЮРИДИЧНІ НАУКИ


Фулей, Тетяна Іванівна. Проведення експертизи проектів нормативно-правових актів з використанням методики вирішення проблем [Текст] / Тетяна Фулей [та ін.]. – К.: Москаленко О.М., 2013. – 168 с.

Напівпрезидентський режим: можливості конституційної демократизації [Текст] / Шк. політ. Аналітики при НаУКМА [та ін.] / [уклад. Балан С., Конончук С.]. – К.: Лікей, 2012. – 39 с.

Електронне урядування [Текст]: опор. конспект [лекцій / Дзюба С.В. та ін.; за ред. А.І. Семенченка; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України та ін.]. – К.: [НАДУ], 2012. – 264 с.

[Електронне урядування] [Текст]: робоча навч. прогр. дисципліни "Електронне урядування" для слухачів спец. 8.150103 "Упр. суспіл. розв." освіт.-кваліфікац. рівня магістр / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України; [уклад. А.І. Семенченко та ін.]. – К.: НАДУ, 2012. – 142 с.

Разработка проблем противодействия коррупции [Текст] / [авт.-сост.] Михальский Ю.А.; общ. ред. Дубровского М.Л.; Всеукр. профсоюз правоведов. – К.: Коваленко В.Ф., 2013. – 131 с.

Україна. Конституція (1996). Конституція України [Текст]: чин. законодавство зі змінами та допов. станом на 7 жовт. 2012 р.: (офіц. текст). – К.: Паливода А.В., 2012. – 62 с. – (Закони України).

Захист прав дитини [Текст]: підсумки першого року діяльн. Уповноваж. Президента України з прав дитини Ю. Павленка (серп. 2011 – серп. 2012) / [О.М. Балакірєва та ін.; ред. І.М. Ілляш]; Адмін. Президента України [та ін.]. – К.: ВЕРСО 04, 2012. – 159 с.

Моніторинг Закону України "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків": інструментарій і процес [Текст]: практ. посіб. / [упоряд. О. Суслова]. – К.: [б. в.], 2012. – 119 с.

Законотворчість [Текст]: участь громадськості у законотворч. процесі: основ. аспекти законодав. процесу / [Базілевич Д.С. та ін.]. – К.: Москаленко О.М., 2013. – 231 с.: іл.

Комітет Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією, 2007-2012 роки [Текст] / Ком. Верхов. Ради України з питань боротьби з організ. злочинністю і корупцією. – К.: Москаленко О.М., 2012. – 99 с.

Як зберегти школу у власній громаді: керівництво до дії [Текст]: практ. посіб. із прав. самоосвіти для педагогів / [Дрєпіна О.М. та ін.]; Східноукр. центр громад. ініціатив. – Луганськ: Дніпровець, 2012. – 382 с.

Забезпечення права на доступ до публічної інформації у сфері оподаткування [Текст]: законодавство, суд. практика / [уклад. В.С. Ковальський, Л.П. Ляшко]. – К.: Юрінком Інтер, 2012. – 244 с. – (Бюлетень законодавства і юридичної практики України; 12, 2012).

Гоменюк, Іван Володимирович. Договірна робота від "А" до "Я" [Текст] / Гоменюк Іван. – К.: Ред. газ. "Все про бух. облік", 2012. – 267 с.

Пироженко, Олександр Сергійович. Покарання, що обмежують майнові права засуджених, за кримінальним правом України [Текст]: монографія / О.С. Пироженко; [за заг. ред. О.М. Литвинова]; Кримінол. асоц. України. – Х.: Ніка Нова, 2012. – 293 с.

Оцінка рівня задоволеності громадян якістю окремих аспектів функціонування судів [Текст]: аналіт. звіт. / Творч. Центр ТЦК; [упоряд. В. Купрій]. – К.: [б. в.], 2013. – 61 с.

 

ВОЄННА СПРАВА. ВОЄННА НАУКА


Аблязов, Рауф Ахметович. Вооружение и люди [Текст]. [В 4 т.] Т. 1. Атомное оружие СССР / Р.А. Аблязов. – Черкассы: Восточноевроп. ун-т, 2012. – 371 с.: ил.

Бірюков, Дмитро Сергійович. Захист критичної інфраструктури: проблеми та перспективи впровадження в Україні [Текст]: аналіт. доп. / [Бірюков Д.С., Кондратов С.І.]; Нац. ін-т стратег. дослідж. – К.: НІСД, 2012. – 92 с.

Іванюта, Сергій Петрович. Екологічна та природно-техногенна безпека України: регіональний вимір загроз і ризиків [Текст]: монографія / С.П. Іванюта, А.Б. Качинський; [наук. ред. М.Л. Рубанець]; Нац. ін-т стратег. дослідж. – К.: НІСД, 2012. – 305 с.: іл.

 

КУЛЬТУРА. КУЛЬТУРОЛОГІЯ

 

Культурологічна думка [Текст] = The Culturology ideas: щорічник наук. пр. №5 / Нац. акад. мистец. України, Ін-т культурології; [голов. ред. Ю.П.Богуцький]. – К.: Гранмна, 2012. – 191 с.

Корінний, Микола Миколайович. Короткий енциклопедичний словник з культури [Текст] / [Корінний М.М., Шевченко В.Ф.; відп. ред. В.Ф.Шевченко]. – К.: Україна, 2012. – 383 с.

Шевченківські лауреати, 1962 – 2012 [Текст]: енциклоп. довід. / авт.-упоряд. М.Г.Лабінський; вступ. сл. Б.І.Олійника; [наук. ред. Т.В.Майданович]. – Вид. 3-тє, змін. і доповн. – К.: Криниця, 2012. – 858 с.

Здіорук, Сергій Іванович. Культурна політика України: національна модель у європейському контексті [Текст]: аналіт. доп. / [Здіорук С.І., Литвиненко О.М., Розумна О.П.; за ред. С.І.Здіорука]; Нац. ін.-т стратег. дослідж. – К.: НІСД, 2012. – 57 с.

 

НАУКА. НАУКОЗНАВСТВО

 

Наука України у світовому інформаційному просторі [Текст]. Вип. 6 / Нац. акад. наук України; [голов. ред. Я.С.Яцків]. – К.: Академперіодика, 2012. – 79 с.

 

ОСВІТА. ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ

 

Кремень, Василь Григорович. Синергетика в освіті: контекст людиноцентризму [Текст]: монографія / В.Г.Кремень, В.В.Ільїн; [Нац. акад. пед. наук України]. – К.: Пед. думка, 2012. – 367 с.

Прокопенко, Людмила Ісааківна. Музей-лабораторія педагогічної спадщини Олександра Антоновича Захаренка, Народного вчителя, академіка НАПН України, директора Сахнівської середньої школи Корсунь-Шевченківського району Черкаської області [Текст]: путівник: навч.-метод. посіб. / Прокопенко Л.І., Захаренко С.О.; [за ред. А.І.Кузьмінського]; Черкас. нац. ун-т ім. Б.Хмельницького. – Черкаси: Вид. від. ЧНУ, 2011. – 35 с.

З дитинства вчити починай про Симиренків рідний край… [Текст] / [упоряд. Горідько Т.М.; редкол.: Горідько Т.М. та ін.]. – Черкаси: Інтроліга ТОР, 2012. – 111 с.: іл.

Ананьева, Надія Василівна. Школа, пронизана європейським духом [Текст]: з досвіду розв. міжнар. співробітництва Першої міськ. гімназії Черкас. міськ. ради Черкас. обл.: [наук.-практ. посіб.] / Н.В.Ананьєва; Черкас. обл. ін.-т післядиплом. освіти пед. працівників [та ін.]. – Черкаси: Велівченко В.О., 2013. – 173 с.:іл.

Кузьмінський, Анатолій Іванович. Методика навчання англійської мови в аспекті комунікативно-когнітивного підходу [Текст]: навч.-метод. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Кузьмінський А.І., Вовк О.І.; Черкас. нац. ун-т ім. Б.Хмельницького. – 2-вид. – Черкаси: Вид. від ЧНУ, 2013. – 315 с.

Разом на одній землі. Історія України багатокультурна [Текст]: навч. посіб. / Всеукр. асоц. викладачів історії та суспіл. дисциплін; [наук. ред. О.Кісь, В.Мисан]. – Л.: ЗУКЦ, 2012. – 331 с.: іл.

Кузьмінський, Анатолій Іванович. Становлення професіоналізму педагога вищої школи [Текст]: (у бесідах і роздумах): [навч. посіб.] / Кузьмінський А.В., Омельяненко С.В. – Черкаси: ЧНУ, 2013. – 227 с.

Ельбрехт, Ольга Михайлівна. Науково-практичні основи вищої школи [Текст]: монографія / О.М.Ельбрехт. – К.: Фенікс, 2008. – 295 с.

Олексієнко, Ярослав Іванович. Фізичне виховання студентів з вадами у стані здоров’я [Текст]: навч.-метод. посіб. / Олексієнко Я.І., Усатова І.А., Головатенко О.М.; Черкас. нац. ун-т ім. Б.Хмельницького. – Черкаси: ЧНУ, 2013. – 247 с.

Задворна, Світлана Геннадіївна. Концептуальне моделювання навчальної інформації [Текст]: навч.-метод. посіб. для вищ. навч. закл. / Задворна С.Г.; Черкас. нац. ун-т ім. Б.Хмельницького. – Черкаси: ЧНУ, 2013. – 93 с.

Голиш, Григорій Михайлович. Черкаський педагогічний інститут на шпальтах газети «Черкаська правда», 1954 – 1991 рр. [Текст]: матеріали прес-моніторингу / Г.М.Голиш, О.В.Ільченко; Черкас. нац. ун-т ім. Б.Хмельницького. – Черкаси: Вид. від. ЧНУ, 2012. – 206 с.

Кукурудза, Іван Іванович. Ринок освітніх послуг у трансформаційній економіці [Текст]: [монографія] / І.І.Кукурудза, К.М.Ромащенко; Черкас. нац. ун-т ім. Б.Хмельницького. – Черкаси: ЧНУ, 2013. – 155 с.

Іщенко, Микола Павлович. Вища освіта України і Болонський процес [Текст]: навч.-метод. посіб. / М.П.Іщенко, А.О.Овчаренко, В.П.Ткаченко; [за ред. М.П.Іщенка]; Черкас. нац. ун-т ім. Б.Хмельницького. – Черкаси: ЧНУ, 2012. – 358 с.

Хижняк, Зоя Іванівна. Києво-Могилянська академія в XVII-XVIII ст. [Текст] / З.І.Хижняк; [ред. І.Г.Ярошенко]. – К.: Києво-Могилян. акад., 2012. – 222 с.: іл.

Немежанська, Олена Аркадіївна. Зростаємо разом: практикум сімейного дозвілля [Текст] / Олена Немежанська. – К.: Книга, 2013. – 106, [3] с.

 

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ

 

Олексієнко, Ярослав Іванович. Оптимізація навчально-тренувального процесу студентів ВНЗ [Текст]: метод. рек. / Олексієнко Я.І., Руденко Є.В., Курінна В.В.;Черкас. нац. ун-т ім. Б.Хмельницького. – Черкаси: ЧНУ. – 2013. – 103 с.

Фролова, Людмила Сергіївна. Фахова виробнича практика [Текст]: спорт.-мас. та фізкульт.-оздоров. робота: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л.С.Фролова, І.Д.Глазирін. – Черкаси: ЧНУ, 2013. – 271 с.

Глазирін, Іван Дмитрович. Педагогіка спортивної діяльності [Текст]: (курс лекцій та лаборатор. практикум) / [Глазирін І.Д., Глазиріна В.М.]; Черкас. нац. ун-т ім. Б.Хмельницького. – Черкаси: ЧНУ, 2013. – 130 с.: іл.

Сільвестров, Олексій Володимирович. Олег Блохін [Текст] / Олексій Сільвестров. – Х.: Фоліо, 2012. – 121 с.

Кузьмін, Георгій Юхимович. Билиці та вигадки нашого футболу [Текст] / Георгій Кузьмін. – Х.: Будинок друку, 2012. – 314 с.: іл.

 

ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ. КНИЖКОВА СПРАВА

 

Український тлумачний словник електронних видань [Текст] / [уклад. Т.Ю.Киричук; ред. Т.М.Дудар та ін.]. – К.: КПІ, 2012. – 127 с.: іл.

 

БІБЛІОТЕЧНА СПРАВА. БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВО.

БІБЛІОГРАФІЯ. БІБЛІОГРАФОЗНАВСТВО

 

Розвиток ресурсної бази вітчизняного інформаційного середовища [Текст] / [О.С.Онищенко та ін.; ред. Т.Дубас та ін.]; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – К.: НБУВ, 2012. – 245 с.

Інформаційна складова соціокультурної трансформації українського суспільства [Текст] / [О.С.Онищенко та ін.; ред. Т.Дубас та ін.]; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – К.: НБУВ, 2012. – 253 с.

Гранчак, Тетяна. Бібліотека і політична комунікація [Текст]: монографія / Т.Гранчак; [наук. ред. Л.А.Дубровіна]; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – К.: НБУВ, 2012. – 481 с.

Хіміч, Ярослава Олегівна. Інноваційні зміни в бібліотеці на основі проектного менеджменту та ініціативної діяльності бібліотек [Текст]: [посіб. для бібліотекарів] / Я.О.Хіміч; Укр. бібл. асоц. [та ін.]. – К.: САММІТ_КНИГА, 2012. – 86 с. + 1 електрон. опт. диск.

Лобузіна, Катерина Вілентіївна. Технології організації знаннєвих ресурсів у бібліотечно-інформаційній діяльності [Текст] = Technologies for knowledge resources organization in library and information activities: монографія / Катерина Лобузіна; [відп. ред. О.С.Онищенко]; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – К.: НБУВ, 2012. – 250 с.

Шевченко, Ірина Олександрівна. Нова бібліотечна послуга: використання інформаційних технологій та Інтернету в бібліотеці [Текст]: [посіб. для бібліотекарів] / І.О.Шевченко; Укр. бібл. асоц. [та ін.]. – К.: САММІТ_КНИГА, 2012. – 75 с. + 1 електрон. опт. диск.

Кондрашкина, Елена Васильевна. Массовое библиотечное обслуживание [Текст]: учеб. практ. пособие / Е.В.Кондрашкина. – М.: Литера, 2012. – 174 с. – (Современная библиотека; вып. 99).

 

МОВОЗНАВСТВО

 

Савченко, Ірина Степанівна. Явище консонантної асиміляції в українській мові [Текст]: навч.-метод. посіб. для студ. [вищ. навч. закл.] / Ірина Савченко; Черкас. нац. ун-т ім. Б.Хмельницького. – Черкаси: ЧНУ, 2012. – 102 с.

Вихованець, Іван Романович. Розмовляймо українською [Текст]: мовозн. етюди / Іван Вихованець. – К.: ПУЛЬСАРИ, 2012. – 156 с.

Пономарів, Олександр Данилович. Українське слово для всіх і для кожного [Текст] / Олександр Пономарів; [голов. ред. С.Головко]. – К.: Либідь, 2012. – 359 с.

Іноземна мова і карєра [Текст]: матеріали ІІ Унів. студент. конф., Черкаси, 17 квіт. 2012 / Черкас. нац. ун-т ім. Б.Хмельницького; [редкол.: І.М.Куліш та ін.]. – Черкаси: ЧНУ, 2012. – 63 с.

 

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

 

Оніщенко, Олена Ігорівна. Письменники як дослідники: потенціал теоретичних ідей [Текст]: (О.Уайльд, Т.Манн, А.Франс, І.Франко, С.Цвейг): монографія / Олена Оніщенко; [ред. О.Зінченко; Ін-т культурології Нац. акад. мистец. України]. – К.: Ін-т культурології НАМ України, 2011. – 271 с.

Поліщук, Володимир Трохимович. Література рідного краю [Текст]: (літ. Черкащина): підруч.: біобібліогр. дод. / В.Т.Поліщук, М.П.Поліщук. – Черкаси: Чабаненко Ю.А., 2012. – 473 с.

 

Гальченко, Сергій Анастасійович. Скарби літературних архівів [Текст] / Сергій Гальченко; під ред. М.Г.Жулинського; Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка, Нац. акад. наук України. – К.: Апостол, 2012. – 447 с., [32] с. іл.

Жандармські і цензурні документи про творчість Івана Нечуя-Левицького [Текст]: зб. арх. матеріалів / упоряд. С.Хаврусь. – Черкаси: Кур’єр, 2012. – 55 с.: іл.

Шевченківська енциклопедія [Текст]. В 6 т. Т.1. А – В / [Нац. акад. наук України, Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка]; редкол.: М.Г.Жулинський (голова) [та ін.]. – К.: Глобус, 2012. – 742 с.: іл.

Шевченківська енциклопедія [Текст]. В 6 т. Т.2. Г – З / [Нац. акад. наук України, Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка]; редкол.: М.Г.Жулинський (голова) [та ін.]. – К.: Глобус, 2012. – 756 с.: іл.

Холоєвський, Олександр Т. Тарас Григорович Шевченко і Кролевеччина [Текст] / О.Т.Холоєвський. – Черкаси: Вертикаль, 2012. – 77 с.: іл.

Як вони пишуть [Текст]: 25 літ. секретів / [авт.-упоряд.] Сергій Козак; [ред. Т.Головань]. – К.: Літ. Україна ,2013. – 243 с.: іл.

Козак, Сергій Б. Волинська літературна еміграція [Текст]: [корот. біобібліогр. довід.] / Сергій Козак. – К.: Укр. письм., 2012. – 95 с.: іл.

 

МИСТЕЦТВО

 

Черкаси в призмі часу [Образотворчий матеріал] = Cherkasy in the light of time: [фотоальбом] / [авт. тексту і фото І.О.Прилуцька, О.О.Прилуцький]. – Черкаси: Інтроліга ТОП, [2011]. – 79 с.: іл.

Подорожі архітектурою [Текст] = Podkarpackie / [Маршалків. упр. підкарпат. воєводства]. – [Жешів: б.в.], 2012. – 38 с.: іл. + карта.

Тарахан-Береза, Зінаїда Панасівна. «Заворожи мені, волхве…» Тарас Шевченко і Михайло Щепкін [Текст] / Зінаїда Тарахан-Береза; [ред. О.А.Бойко]. – К.: Мистецтво, 2012. – 351 с.: іл.

Микола Пимоненко [Образотворчий матеріал] = Mykola Pymonenko: [альбом / авт.-упоряд. І.В.Огієвська; ред. О.А.Бойко та ін.]. – К.: Мистецтво, 2012. – 127 с.: іл.

Цуріка, Людмила Юріївна. Їжакевич – Коновалюк: історія лаврського тандему [Образотворчий матеріал] / [Л.Ю.Цуріка]. – К.: АВІАЗ, 2012. – 83 с.: іл.

Стратілат, Микола Іванович. Поезія в образах [Образотворчий матеріал] = [Poetry in images]: станк. грав., книжк. іл., екслібрис: альбом / Микола Стратілат; [фото В.Д.Хлібцевича]. – К.: Логос, 2001. – 464 с.: іл.

Мистецтво екслібрису [Текст]: альб.-кат. декор.-граф. кн. знаків художників України / Черкас. худож.-техн. коледж; [авт.-упоряд. В.М.Співак]. – Черкаси: [б.в.], 2010. – 63 с.: іл.

Осипенко, Ольга І. Дивосвіт Семена Гулака-Артемовського [Текст] / Ольга Осипенко. – Черкаси: Інтроліга ТОР, 2013. – 91 с.: іл.

Лисенко, Іван Максимович. Співаки України [Текст]: [енциклопед. довід.] / Іван Лисенко. – К.: Знання, 2012. – 639 с.: іл.

Рожок, Володимир Іванович. Стефан Турчак [Текст] / Володимир Рожок; [голов. ред. А.Мнишенко]. – К.: Либідь, 2012. – 244 с.: іл.

Павло Вірський [Текст]: [життєвий і творч. шлях / упоряд. Ю.В.Вернигор, Є.І.Досенко; ред. Є.Д.Колесник]. – Вінниця: Нова Кн., 2012. – 319 с.: іл.

Дмитро Гнатюк. Зоряний шлях [Образотворчий матеріал] = Dmytro Hnatiuk. The Starry Road: [авт.-упоряд. В.Д.Туркевич, Г.М.Гнатюк; ред. О.А.Бойко та ін.]. – К.: Мистецтво, 2012. – 351 с.: іл.

 

РЕЛІГІЯ І ВІЛЬНОДУМСТВО

 

Нечуй-Левицький, Іван Семенович. Спростування новітніх раціоналістичних думок про лице Ісуса Христа [Текст]: богосл. дис. / Іван Нечуй-Левицький; [упоряд. С.Л.Хаврусь]. – Черкаси: Інтеграл-Техноімпекс, 2013. – 83 с.

Брюггеман, Уолтер. Бытие [Текст] = Genesis: пер. с англ. / У.Брюггеман; [гл. ред. О.Карплюк]. – Черкассы: Коллоквиум, 2013. – 414 с. – (Толкование).

Чос, Володимир Григорович. Храм Спаса-Преображення м. Городище [Текст] / Володимир Чос. – [Б.м.: б.в.], 2012. – 16 с.: іл.

Бруйне, Пітер де. Сибірське чудо [Текст]: оповіді про сміливість християн із Чугуївки: [пер. з англ.] / Пітер де Бруйне; [голов. ред. О.Гуріна]. – 2-ге вид. – Черкаси: Смірна, 2012. – 167 с. – (Серія «Просто учні»).

Клейн, Уильям. Новый избранный народ [Текст] = The New Chosen People: корпоратив. взгляд на избрание: [пер. с англ.] / Уильям Клейн; [гл. ред. Е.Гурина]. – Черкассы: Смирна, 2012. – 402 с. – (Серия «В библиотеку проповедника»).

Пронин, Елисей. Старцы и старицы [Текст] / Елисей Пронин. – Черкассы: Смирна. – 2012. – 79 с.

Сейла, Гарольд Дж. Радість самітності в оточенні подружніх пар [Текст] / Гарольд Дж. Сейла; [голов. ред. О.Гуріна]. – Черкаси: Смірна, 2012. – 187 с. – (Актуально сьогодні).

Храпов, Николай Петрович. Счастье потерянной жизни [Текст]: [автобиограф. роман] / Николай Храпов. – 2-е изд. – Черкассы: Смирна, 2012. – 949 с.: ил. – (Просто ученики).

Книга Мормона [Текст]: ещё одно свидетельство об Иисусе Христе: [пер. с англ.]. – Солт-Лейк-Сити: Церковь Иисуса Христа Святых послед. дней, 2011. – 636, 203 с.

Салахи, Адиль. МУХАММАД. Человек и Пророк [Текст]: подроб. изучение жизни Пророка Ислама: [пер. с англ.] / Адиль Салахи. – К.: Ансар Фаундейшн, 2012. – 734 с.

 

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

 

Мулярчук, Євген І. На межі буття: філософія конечності людського буття та етика [Текст]: [монографія] / Євген Мулярчук; [відп. ред. В.А.Малахов]; Нац. акад. наук України, Ін-т філос. ім. Г.С.Сковороди. – К.: [б.в.], 2012. – 175 с.

Прокопович, Теофан. Філософські праці. Вибране [Текст] / Теофан Прокопович; [упорядкув. В.Д.Литвинова; ред. С.П.Мельковський]. – К.: Дніпро, 2012. – 615 с.: іл.

 

ПСИХОЛОГІЯ

 

Галян, Олена Іванівна. Експериментальна психологія [Текст]: навч. посіб. [для вузів] / О.І.Галян, І.М.Галян; [ред. В.П.Мусійченко]. – К.: Академвидав, 2012. – 398 с. – (Альма-матер).

Історико-психологічна реконструкція психологічної думки в етнокультурному просторі України [Текст]: монографія / [В.Т.Куєвда та ін.]; за ред. В.Т.Куєвди, В.В.Турбан; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С.Костюка. – К.: Імекс-ЛТД, 2012. – 257 с.

Герасімова, Наталья Євгенівна. Загальна психологія [Текст]: практикум / Н.Є.Герасімова; Черкас. нац. ун-т ім. Б.Хмельницького. – 2-ге вид. – Черкаси: ЧНУ, 2012. – 206 с.

Савчин, Мирослав Васильович. Загальна психологія [Текст]: навч. посіб. [для вузів] / М.В.Савчин; [ред. В.П.Мусійченко]. – К.: Академвидав, 2012. – 461 с. – (Альма-матер).

Психологічна діагностика обдарованості [Текст]: монографія / [Р.О.Семенова та ін.]; за ред. Р.О.Семенової; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С.Костюка. – К.: Імекс-ЛТД, 2012. – 171 с.: іл.

Психологічне дослідження творчих перцептивних процесів на різних вікових рівнях [Текст]: монографія / [В.О.Моляко та ін.]; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С.Костюка. – К.: Імекс-ЛТД, 2012. – 209 с.

Саєнко, Григорій Васильович. Педагогічна система розвитку підприємницької здібності людини [Текст]: монографія / Г.В.Саєнко, В.Г.Саєнко, Н.А.Нікітенко; [за ред. Г.В.Саєнка]; Бердян. держ. пед. ун-т. – Луганськ: Рєзніков В.С., 2012. – 479 с.

Інтегративно-особистісний підхід у психологічній науці та практиці [Текст]: монографія / [Г.О.Балл та ін.]; за ред. Г.О.Балла; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С.Костюка. – К.: Імекс-ЛТД, 2012. – 205 с.

Соціально-психологічні проблеми становлення суб’єкта економічної соціалізації [Текст]: монографія / [Т.В.Говорун та ін.]; за наук. ред. В.В.Москаленко; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С.Костюка. – К.: Імекс-ЛТД, 2012. – 205 с.

Фромм, Эрих. Бегство от свободы [Текст]: [пер. с англ.] / Эрих Фромм. – М.: АСТ [и др.], 2012. – 285 с.

Як будувати власне майбутнє: життєві завдання особистості [Текст]: монографія / [Т.М.Титаренко та ін.]; за наук. ред. Т.М.Титаренко; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології. – К.: Імекс-ЛТД, 2012. – 511 с.

Російськомовна спільнота в Україні: соціально-психологічний аналіз [Текст]: монографія / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології; за ред. В.О.Васютинського. – К.: Імекс-ЛТД, 2012. – 335 с.: іл.

Донченко, Олена Андріївна. Архетиповий менеджмент [Текст]: [монографія] / О.А.Донченко; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології. – К.: Імекс-ЛТД, 2012. – 263 с.

Теоретико-методологічні засади психологічної корекції особистості соціально дезадаптованих неповнолітніх [Текст]: монографія / [Н.Ю.Максимова та ін.]; за ред. Н.Ю.Максимової; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С.Костюка. – К.: Імекс-ЛТД, 2012. – 257 с.

Кузікова, Світлана Борисівна. Основи психокорекції [Текст]: навч. посіб. [для вузів] / С.Б.Кузікова; [ред. В.П.Мусійченко]. – К.: Академвидав, 2012. – 319 с.: іл. – (Альма-матер).

Становлення сучасної парадигми психологічної діагностики когнітивного розвитку учнів [Текст]: монографія / [С.А.Гончаренко та ін.]; за ред. С.А.Гончаренко, Л.О.Кондратенко; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С.Костюка. – К.: Імекс-ЛТД, 2012. – 207 с.

Степанов, Олександр Максимович. Педагогічна психологія [Текст]: навч. посіб. [для вузів] / О.М.Степанов; [ред. В.П.Мусійченко]. – К.: Академвидав, 2011. – 413 с. – (Альма-матер).

Бех, Іван Дмитрович. Особистість у просторі духовного розвитку [Текст]: навч. посіб. [для вузів] / І.Д.Бех; [ред. Т.А.Дічевська]. – К.: Академвидав, 2012. – 254 с. – (Альма-матер).

 

ДОВІДКОВІ ВИДАННЯ

 

Зав’язкін, Олег Володимирович. Загадки і таємниці нашої планети [Текст]: [пер. з рос. / Зав’язкін О.В.; ред. Ю.В.Жиронкіна]. – Донецьк: БАО, 2012. – 127 с.: іл.