НОВІ НАДХОДЖЕННЯ ДО БІБЛІОТЕКИ В IV кв. 2008 року

 

Фізико-математичні науки


Гнатієнко, Григорій Миколайович. Експертні технології прийняття рішень [Текст] : [монографія] / Г.М. Гнатієнко, В.Е. Снитюк ; [наук. ред. О.Ф.Волошин]. – К. : [Маклаут], 2008. – 442 с.

 

Науки про землю

(геодезичні, геофізичні, геологічні і географічні)


Національний атлас України [Карти] / Нац. акад. наук України [та ін.] ; [голов. ред. Л.Г. Руденко; картогр. М.В. Беляк та ін.]. - [М-би різн.]. – К. : Картографія, 2007. – 1 атл. (440 с.) : кольор. карти, ілюстр. ; 48х33 см.

Зміст : Розд. : Загальна характеристика, Історія, Природні умови та природні ресурси, Населення та людський розвиток, Економіка, Екологічний стан природного середовища.

Атлас Лисянського району Черкаської області [Карти] / [дизайн М.Демчика, В. Ніщименка ; створення символіки Ю. Савчук, В. Щербатюк]. - [М-би різн.]. - [К. : Синопсис, 2008]. – 1 атл. (28 с.) : кольор. карти, фотогр., ілюстр., 29,5х21 см.

Екологічно-безпечне використання водних ресурсів Черкащини – шлях до поліпшення якості питної води [Текст] : матеріали IV обл. молодіж. наук.-практ. конф. / Всеукр. екол. ліга, Черкас. обл. орг. Всеукр. екол. ліги [та ін.] ; [упоряд. Н.М. Фоміна, Н.І. Свояк]. – Черкаси : Вертикаль, 2008. – 131 с. : табл., діагр.

Педченко, Григорій Адамович. Все про річку Рось і Надросся [Текст] / Г.А. Педченко. – Корсунь-Шевченків. : [Тясмин], 2007., табл., карти.

 

Біологічні науки


Довкілля Черкащини, 2007 [Текст] : стат. зб / Голов. упр. статистики у Черкас. обл. ; [за ред. В.П. Приймак]. – Черкаси : [Голов. упр. статистики], 2008. – 172 с. : табл.

Екологічна ситуація у Черкаській області за 2007 рік [Текст] / Голов. упр. статистики у Черкас. обл. – Черкаси : [Голов. упр. статистики], 2008. – 37 с. : ілюстр., фотогр.

Сидоренко, Петро Іванович. Анатомія та фізіологія людини [Текст] : [підруч. для вузів] / П.І. Сидоренко, Г.О.Бондаренко, С.О. Куц. – 2-ге вид., випр. – К. : Медицина, 2009. – 199 с., [48] с. кольор. ілюстр.

 

Техніка і технічні науки в цілому


Дэбнер, Дэвид. Школа графического дизайна [Текст] : принципы и практика граф. дизайна : [пер. с англ.] / Дэвид Дэбнер ; [ред. Г.А. Голубкова]. - [М.] : РИПОЛ классик, [2007]. – 190 с. : ил.

Радіоелектроніка


Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології [Текст] : підруч. для вузів / [В.А. Баженов, П.П. Лізунов, А.С. Резніков та ін.]. – 2-ге вид. – К. : Каравела, 2008. – 639 с. : ілюстр. – (Вища освіта в Україні).

 

Будівництво


Швець, Віталій Вікторович. Вібротермосилова технологія залізобетонних виробів і конструкцій [Текст] : монографія / В.В. Швець, І.Н. Дудар ; Вінниц. нац. техн. ун-т ; [ред. С. Малішевська]. – [Вінниця] : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2007. – 85 с. : ілюстр.

Інтегроване управління та поводження з твердими побутовими відходами у Вінницькій області [Текст] : монографія / [В.Г. Петрук та ін.] ; Вінниц. нац. техн. ун-т ; [за ред. В.Г. Петрука]. – [Вінниця] : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2007. – 160 с. : ілюстр., табл.

 

Транспорт


Технологія виробництва авіаційних двигунів [Текст] : [підруч. для вузів]. Ч. 1. Основи технології авіадвигунобудування / В.О. Богуслаєв, О.Я. Качан, А.І. Долматов [та ін.] ; за ред. В.О. Богуслаєва. – Вид. 2-ге, допов. – Запоріжжя : Мотор Січ, 2007. – 517 с. : ілюстр.

Технологія виробництва авіаційних двигунів [Текст] : [підруч. для вузів]. Ч. 2. Основи проектування технологічних процесів виготовлення деталей авіаційних двигунів… / В.О. Богуслаєв, О.Я. Качан, А.І. Долматов [та ін.] ; за ред. В.О. Богуслаєва. – Вид. 2-ге, допов. – Запоріжжя : Мотор Січ, 2008. – 553 с. : ілюстр.

 

Природничонаукові і технічні основи

сільського господарства


Головчук, Андрій Федорович. Машиновикористання та екологія довкілля [Текст] : підруч. [для проф.-техн. навч. зал.] / А.Ф. Головчук, А.С. Лімонт, М.Г. Бондаренко ; за ред. А.Ф. Головчука. – К. : Грамота, 2007. – 359 с. : табл., схеми.

 

Рослинництво


Клименко, А.В. Газонні та декоративні трави [Текст] / А.В. Клименко, Г.Д. Дяченко ; [гол. ред. М.Халимоненко]. – К. : Дім, сад, город, 2008. – 40 с. – (Бібліотека “Дім, сад, город” ; 2008, №4).

 

Захист рослин


Енциклопедія пестицидів і агрохімікатів [Електронний ресурс] : щорічник, 2008. – Електрон. текст. дані. – К. : Олдіс, 2008. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).

 

Мисливське господарство. Рибне господарство


Щуревич, Григорій Панасович. Песець [Текст] / Г.П. Щуревич, В.І.Оненко ; [голов. ред. В.І. Оненко]. – К. : [Київська правда], 2008. – 64 с. – (Бібліотека ветеринарної медицини ; 1-2 / 2008).

 

Ветеринарія


Панько, Іван Семенович. Гнійно-некротичні хвороби пальців у високопродуктивних корів [Текст] / І.С. Панько, М.В. Петрик ; [голов. ред. В.І.Оненко]. – К. : [Київська правда], 2007. – 62 с. – (Бібліотека ветеринарної медицини ; 5-6 / 2007).

 

І соціальна гігієна і організація охорони здоров’я


Громадські ради в системі охорони здоров’я : створення і робота [Текст] : метод. посіб. / [О.В. Ангелов та ін.] ; Укр. ін-т громад. здоров’я МОЗ України [та ін.] ; [за ред. В.В. Глуховського]. - [Миколаїв : Дизайн і поліграфія], 2008. – 124 с.

Охорона здоров’я та соціальний захист населення області [Текст] : стат. зб. / Голов. упр. статистики у Черкас. обл. ; [за ред. М.Г. Литвина]. – Черкаси : [Голов. упр. статистики], 2008. – 220 с. : табл.

 

Клінічна медицина


Новые методики исцеления – 2 [Текст] : [альманах / гл. ред. И. Сосновский ; сост. А.Е. Касаткина]. – М. : [ЧПК, 2007]. – 156 с. – (Золотая библиотека здоровья ; вып. 34).

Земна, Наталія Петрівна. Захворювання серцево-судинної системи : їх профілактика та лікування [Текст] : понад 60 рецептів нар. медицини. (Ч. 3) / Наталя Земна (Зубицька) ; [ред. І. Ящембська ; уклад. О. Лиховид]. - [К. : Київ. правда, 2008]. – 24 с. (Бібліотечка «Зеленої планети» ; № 7 (19), 2008).

Гутор, Наталія Степанівна. Альвеоліти щелепно-лицевої ділянки. Лікарські засоби для профілактики і лікування альвеолітів [Текст] / Наталія Гутор ; Терноп. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського ; [за ред. О.І. Михалик]. – Т. : [Традиц. друк. системи], 2008. – 151 с. : ілюстр., табл.

 

Суспільні науки в цілому


Лукашевич, Микола Павлович. Соціологія [Текст] : заг. курс : підруч. для вузів / М.П. Лукашевич, М.В. Туленков. – 2-ге вид. – К. : Каравела, 2008. – 407 с. – (Українська книга).

Соціологія [Текст] : підруч. [для вузів] / [В.Г. Городяненко, О.В. Гілюн, А.В. Демічева та ін.] ; за ред. В.Г. Городяненка. – 3-те вид., переробл., допов. – К. : Академія, 2008. – 542 с. – (Альма-матер).

Гендерні студії у фондах наукових бібліотек м. Черкас [Текст] : бібліогр. покажч. Ч. 1. / Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького [та ін.] ; [наук. ред. А.Г. Морозов ; упоряд. Ю.В. Ватрушкіна та ін]. – Черкаси : [Вид. від. ЧНУ], 2007. – 179 с. – (Бібліографія вчених Черкаського національного ун-ту ім. Б. Хмельницького ; ч. 1).

Почепцов, Георгій Георгійович. Паблік рилейшнз [Текст] : навч. посіб. [для вузів] / Г.Г. Почепцов. – 3-те вид., випр. і допов. – К. : Знання, 2006. – 327 с.

Тюптя, Лідія Тимофіївна. Соціальна робота. Теорія і практика [Текст] : навч. посіб. [для вузів] / Л.Т. Тюптя, І.Б. Іванова ; Відкритий міжнар. ун-т розв. людини «Україна». – 2-ге вид., перероб. і допов. – К. : Знання, 2008. – 574 с.

Протидія торгівлі людьми [Текст] : навч.-метод. посіб. / [Н. Гусак та ін] ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія» [та ін.] ; [ред. О.В. Вакацієнко] ; за ред. Т. Семигіної. – К. : Києво-Могилян. акад., 2008. – 166 с. : табл.

 

Історія. Історичні науки


Історик Іван Гуржій у колі рідних і колег [Текст] : спогади, док., ст. про вчен. / Т-во істориків Черкащини ім. І.О. Гуржія ; [авт.-упоряд. О.І. Гуржій ; відп. ред. М.І. Бушин]. – Черкаси : Черкас. ЦНТІ, 2008. – 334 с. : фотогр. – (Історики Черкащини).

Правда Виктора Суворова. Новые доказательства [Текст] / авт.-сост. Д.С. Хмельницкий. – М. : ЯУЗА-ПРЕСС, 2008. – 379 с. – (Великая Отечественная : Неизвестная война).

Конев, Владимир. Герои без Золотых Звезд. Прокляты и забыты [Текст] / Владимир Конев. – М. : ЯУЗА [и др.], 2008. – 346 с. – (Война и мы. Военное дело глазами гражданина).

Мартиросян, Арсен Беникович. К решающим битвам [Текст] / А.Б. Мартиросян ; [гл. ред. С.Н. Дмитриев]. – М. :Вече, 2008. – 414 с. – (200 мифов о Великой Отечественной).

Осокин, Александр Николаевич. Великая тайна Великой Отечественной [Текст] : новая гипотеза начала войны / Александр Осокин. – М. : Время, 2008. – 658 с. – (Диалог).

Кузьмичев, Геннадий Петрович. Афганистан: боль и бессмертие, 1979-1989 [Текст] / Г.П. Кузьмичев. - [Черкассы :Маклаут, 2008]. – 381 с., [24] с. фото.

Україна-Монголія: 800 років у контексті історії [Текст] : зб. наук. пр. [міжнар. наук. коф., Київ, 18 квіт. 2006 р.] / Нац. акад. наук. України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; [редкол. : О.С. Онищенко (голова) та ін. ; ред. Т. Дубас]. – К. : [Наук.-вид. центр НБУВ], 2008. – 141 с.

Горошко, Степан Іларіонович. Богдан Хмельницький [Текст] : дискус. питання, проблем. судження : монографія / Степан Горошко. – Жашків : Вид. С.І. Горошко, 2008. – 214 с. : фотогр.

Коваленко, Сергій Станіславович. Україна під булавою Богдана Хмельницького [Текст] : енциклопедія. У 3 т. Т. 2 / Сергій Коваленко ; [наук. ред. В.В. Кривошея]. – К. : Стікс-Ко, 2008. – 479 с. : ілюстр.

Голиш, Григорій Михайлович. Подорож Златокраєм [Текст] : нарис історії та сьогодення Золотон. р-ну / Г.М. Голиш, М.Ф. Пономаренко ; [ред. Г.М. Голиш]. – Черкаси : Вертикаль, 2008. – 571 с., [32] с. кольор. фотогр. : фотогр., карти.

Криштопа, Іван. Русалівка [Текст] : посіб. з іст. краєзнавства / Іван Криштопа ; [ред. Т.Б. Очеретяна]. – Черкаси : [б. в.], 2008. – 120 с., [6] с. ілюстр.

Містечко ратників та майстрів [Текст] : (з історії с. Мошни) / [І.Л.Левченко та ін.] ; Спілка краєзнавців Мошнів. краю «Артанія» ; [ред. В. Клічак ; упоряд. М.М. Якименко]. – К. : Просвіта, 2008. – 107 с., [14] с. кольор. ілюстр. : ілюстр., фотогр., карта.

Яхно, Іван Васильович. Сторінки з історії с. Матусів Шполянського району Черкаської області [Текст] / Іван Яхно. – Черкаси : Вертикаль, 2008. – 347 с. : фотогр.

Чигиринщина в історії України [Текст]. Зб. 2. Чигиринщина в роки Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр. : матеріали Другої іст.-краєзн. учн. конф., [Суботів, 31 січ. 2008 р.] / Черкас. держ. технол. ун-т [та ін.]. – Черкаси : [ЧДТУ], 2008. – 190 с. : фотогр.

Бурій, Валерій Михайлович. Вибрані розвідки, статті та замітки [Текст]. Вип. 1 / Валерій Бурій. – Черкаси : Вертикаль, 2008. – 71 с. : фотогр.

Харченко, Яків Олександрович. Спогади Якова Харченка, переказані і прокоментовані Степаном Горошком [Текст] / Яків Харченко. – Жашків : Вид. С.І. Горошко, 2008. – 119 с. : фотогр. – (До усної історії регіонів України).

Ветров, Олександр Васильович. Жнива смерті (Кам’янщина) [Текст] : книга-реквієм / Олександр Ветров ; [ред. Г.М. Таран]. – Жашків : Вид. С.І. Горошко, 2008. – 148 с. : ілюстр., фотогр. -– (До усної історії регіонів України).

За колючим дротом [Текст] : музей Тараса Шевченка в Каневі в роки нім.-фашист. окупації (1943-1944 рр.) / Шевченків. нац. заповідник ; [упоряд. Р.В. Танана, О.В. Білокінь]. – Черкаси : Вертикаль, 2008. – 103 с. : фотогр.

Смоленський, Павел. Похорон різуна [Текст] = Pochowek dla rezuna : пер. з пол. / Павел Смоленський. – К. : Наш час, 2007. – 150 с. – (Класика світового репортажу).

Леванов, Борис Васильевич. История России ХІХ-ХХ вв [Текст] : [учеб. пособие для вузов] / Б.В. Леванов, В.А. Корнилов, В.В. Рябов ; [ред. А.В. Крячкова]. – М. : ВЛАДОС, 2008. – 605 с. – (Учебник для вузов).

 

Економіка. Економічні науки


Політична економія [Текст] : підруч. для вузів / [Ю.В. Ніколенко, В.Я.Бобров, Л.С. Лісогор та ін.] ; Акад. муніцип. упр. ; за ред. Ю.В.Ніколенка. – К. : Центр учб. л-ри, 2009. – 631 с. : табл.

Кулішов, Володимир Васильович. Мікро-макроекономіка [Текст] : підруч. для вузів / В.В. Кулішов. – Л. : Магнолія-2006, 2008. – 484 с. – (Вища освіта в Україні).

Звід документів кадрового діловодства [Текст] : практ. посіб. / [упоряд. Е.К. Пашутинський]. – 3-те вид., змін. і допов. – К. : КНТ, 2008. – 975 с.

Пашутинський, Євген Костянтинович. Діловодство кадрової служби [Текст] / Є.К Пашутинський. – 3-те вид., змін. та допов. – К. : КНТ, 2008. – 283 с. – (Кадри підприємства).

Погребна, Лариса. Діловодство, яким воно повинно бути [Текст] / Л.Погребна. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Х. : Фактор, 2008. – 403 с.

Давидович, Ігор Євгенович. Контролінг [Текст] : навч. посіб. [для вузів] / І.Є. Давидович ; Терноп. нац. екон. ун-т. – К. : ЦУЛ, 2008. – 548 с. : табл.

Атамас, Петро Йосипович. Бухгалтерський облік у галузях економіки [Текст] : навч. посіб. [для вузів] / П.Й. Атамас ; Дніпропетр. ун-т економіки та права ; [ред. Л.В. Пилипчак]. – К. : Центр учб. л-ри, 2008. – 391 с. : табл.

Бухгалтерський облік [Текст] : [навч. посіб. для вузів / Ю.А. Верига, М.О. Виноградова, Т.В. Гладких та ін.] ; Полтав. ун-т споживчої кооп. України; за ред. Ю.А. Вериги. – К. : Центр учб. л-ри, 2008. – 395 с. : табл.

Лень, Василь Степанович. Бухгалтерський облік в Україні6 основи та практика [Текст] : навч. посіб. для вузів / В.С. Лень, В.В. Гливенко. – Вид. 3-те, випр. – К. : Центр учб. л-ри, 2008. – 606 с.

Сук, Леонід Кіндратович. Бухгалтерський облік [Текст] : навч. посіб. [для вузів] / Л.К. Сук, П.Л. Сук. – 2-ге вид., переробл. і допов. – К. : Знання, 2008. – 507 с. : табл. – (Вища освіта ХХІ століття).

Лишиленко, Олександр Васильович. Фінансовий облік [Текст] : підруч. для вузів / О.В. Лишиленко. – 2-ге вид., переробл. і допов. – К. : ЦНЛ, 2008. – 555 с. : табл., тип. форми.

Ткаченко, Надія Марківна. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність [Текст] : підруч. [для вузів] / Н.М. Ткаченко ; М-во освіти і науки України ; [ред. Л.Л. Щербатенко]. – Вид. 3-те, допов. і переробл. – К. : Алерта, 2008. – 925 с.

Свідерський, Євген Іванович. Облік діяльності суб’єктів малого підприємства [Текст] : навч. посіб. [для вузів] / Є.І. Свідерський, Д.Є.Свідерський ; Держ. вищ. навч. закл. «Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана» ; за ред. Є.І. Свідерського. – К. : КНЕУ, 2008. – 466 с. : табл.

Іванюта, С.М. Підприємство та бізнес-культура [Текст] : навч. посіб. для вузів / С.М. Іванюта, В.Ф. Іванюта. – К. : Центр учб. л-ри, 2007. – 287 с. : табл.

Організація і технологія надання послуг [Текст] : навч. посіб. [для вузів] / [В.В. Апопій, І.І. Олексин, Н.О. Шутовська та ін.] ; за ред. В.В. Апопія. – К. : Академія, 2006. – 311 с. : табл. – (Альма-матер).

Грішнова, Олена Антонівна. Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст] : підруч. [для вузів] / О.А. Грішнова. – 3-те вид., випр. і допов. – К. : Знання, 2007. – 559 с.

Гогіташвілі, Георгій Григорович. Основи охорони праці [Текст] : навч. посіб. [для вузів] / Г.Г. Гогіташвілі, В.М. Лапін. – 4-те вид. випр. і допов. – К. : Знання, 2008. – 302 с. : табл.

Пасічник, Юрій Васильович. Бюджетна система України [Текст] : навч. посіб. [для вузів] / Ю.В. Пасічник. – 2-ге вид., переробл. і допов. – К. : Знання, 2008. – 670 с. – (Вища освіта ХХІ століття).

Васюренко, Олег Володимирович. Банківські операції [Текст] : навч. посіб. [для вузів] / О.В. Васюренко. – 6-те вид., переробл. і допов. – К. : Знання, 2008. – 318 с. – (Вища освіта ХХІ століття).

Мошенський, Сергій Захарович. Вексель. Базові концепції [Текст] / С.З. Мошенський. – К. [та ін.] : Планета-Друк, 2007. – 1201 с.

Правик, Юлія Миколаївна. Інвестиційний менеджмент [Текст] : навч. посіб. [для вузів] / Ю.М. Правик. – К. : Знання, 2007. – 432 с. : табл., діагр. – (Вища освіта ХХІ століття).

Капітал, основні та оборотні засоби підприємства [Текст] : [навч. посіб. для вузів] / П.В. Круш, О.В. Клименко, В.І. Подвігіна [та ін.] ; Нац. тех. ун-т України «Київський політехнічний інститут». – 2-ге вид., допов. і переробл. – К. : ЦУЛ, 2008. – 327 с.

Клівець, Павло Григорович. Стратегія підприємства [Текст] : навч. посіб. [для вузів] / П.Г. Клівець ; [ред. М.Е. Мацун]. – К. : Академвидав, 2007. – 320 с. : табл. – (Альма-матер).

Стадник, Валентина Василівна. Менеджмент [Текст] : підруч. [для вузів] / В.В. Стадник, М.А. Йохна ; [ред. Г.А. Теремко]. – Вид. 2-ге, випр., допов. – К. : Академвидав, 2007. – 471 с. : табл. – (Альма-матер).

Прокопенко, Ольга Володимирівна. Поведінка споживачів [Текст] : навч. посіб. для вузів / О.В. Прокопенко, М.Ю. Троян ; Сум. держ. ун-т. – К. : ЦУЛ, 2008. – 175 с. : табл.

Васильков, Володимир Георгійович. Організація виробництва [Текст] : навч. посіб. [для вузів] / В.Г. Васильков ; Держ. вищ. навч. закл. «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана» ; [ред. Л. Чуприна]. – Вид. 2-ге, без змін. – К. : КНЕУ, 2008. – 522 с. : табл.

Скібіцький, Олександр Миколайович. Антикризовий менеджмент [Текст] : [навч. посіб. для вузів] / О.М. Скібіцький ; Нац. авіац. ун-т. – К. : Центр учб. л-ри, 2009. – 566 с. : табл.

Джефкінс, Френк. Реклама [Текст] : практ. посіб. ; пер. з англ. / Френк Джефкінс ; допов. і ред. Д. Ядіна. – 2-ге вид., випр. і допов. – К. : Знання, 2008. – 565 с.

Баєва, Олена Вікторівна. Менеджмент у галузі охорони здоров’я [Текст] : [навч. посіб. для вузів] / О.В. Баєва. – К. : ЦУЛ, 2008. – 639 с. : табл.

Економіка зарубіжних країн [Текст] : навч. посіб. [для вузів] / А.П. Голіков. О.Г. Дейнека, Л.О. Позднякова [та ін.] ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – К. : ЦУЛ, 2008. – 463 с.

Україна в 2007 році: щорічні оцінки суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку [Текст] : [монографія] / Нац. ін-т стратег. дослідж.; [за ред. Ю.Г. Рубана]. – К. : [НІСД], 2007. – 537 с. : табл., діагр.

Фінасово-економічний розвиток України в умовах глобалізації [Текст] : колект. наук. моногр. / [Я.В. Белінська та ін.] ; Нац. акад. упр. ; за ред. Я.В. Белінської. – К. : [НАУ], 2008. – 208 с. : табл., діагр.

Зінь, Едуард Анатолійович. Регіональна економіка [Текст] : підруч. для вузів / Е.А. Зінь. - [2-ге вид.]. – К. : Професіонал, 2008. – 524 с.

Основні положення Звіту про Конкурентоспроможність України, 2008 [Текст] : назустріч екон. зростанню та процвітанню / Всесвіт. екон. форум ; ред. М. Дрзенік Хану, Т. Гейгер. - [Б. м. : б. в., 2008]. – 74 с. : табл., діагр.

Українська приватизація: перспективи та пріоритети [Текст] : аналіт. доп. і матеріали засід. «круглого столу», [Київ, 15 трав. 2008 р.] / Нац. ін-т стратег. дослідж. ; [за ред. В.Е. Воротіна]. – К. : [НІСД], 2008. – 57 с.

Державна регіональна політика України: особливості та стратегічні пріоритети [Текст] : монографія / [З.С. Варналій та ін.] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. ; за ред. З.С. Варналія. – К. : [НІСД], 2007. – 777 с.

Тактичні пріоритети та стратегічні орієнтири економіки України [Текст] / [А.Я. Жаліло та ін.] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. ; [за ред. В.Е. Вороіна]. – К. : [НІСД], 2008. – 97 с. : діагр.

Організаційно-економічні аспекти інноваційного оновлення національного оновлення національного господарства [Текст] : наук. моногр. / [М.М.Єрмошенко та ін.] ; Нац. акад. упр. ; [за ред. М.М. Єрмошенка, С.А.Єрохіна]. – К. : [НАУ], 2008. – 215 с. : табл.

Фінансово-економічні механізми інноваційно-інвестиційного розвитку України [Текст] : колект. наук. моногр. / [І.М. Бурденко, та ін.] ; Нац. акад. упр. ; за ред. О.А. Кириченка. – К. : [НАУ], 2008. – 251 с. : ілюстр., табл.

Управління інноваційною діяльністю в економіці України [Текст] : колект. наук. моногр. / [В.Ф. Байцим та ін.] ; Нац. акад. упр. ; за ред. С.А.Єрохіна. – К. : [НАУ], 2008. – 115 с. : табл.

Конференц-сервис в Украине, 2007/2008 [Текст] : ежегод. кат. конференц-залов, бизнес-отелей, средств размещения, делового туризма и конференц-сервиса / [гл. ред. А.В. Токар]. – [К. : Блиц-принт, 2007]. – 100 с. : ил.

Мала українсько-російська енциклопедія з податків [Текст] : підприємництво, економіка, митниця, податки, фінанси, банки, право / упоряд. В. Жадько. – К. : [Павлушка], 2000. – 734 с.

Педь, Ірина Валеріївна. Непрямі податки в податковій системі України [Текст] : навч. посіб. [для вузів] / І.В. Педь ; за ред. Ю.М. Лисенкова. – К. : Знання, 2008. – 348 с. – (Вища освіта ХХІ століття).

Кравченко, Юлій Якович. Ринок цінних паперів [Текст] : навч. посіб. [для вузів] / Ю.Я. Кравченко. – К. : Дакор [та ін.], 2008. – 664 с.

Регіональний розвиток Черкаської області за 2007 рік [Текст] : стат. зб. / Голов. упр. статистики у Черкас. обл. ; [за ред. В.П. Приймак]. – Черкаси : [Голов. упр. статистики], 2008. – 413 с.

Земля Черкаська [Текст] / Держкомзем України, Голов. упр. Держкомзему у Черкасс. обл. – Черкаси : [б. в.], 2008. – 84 с. : ілюстр., фотогр., карти.

Бізнес-карта закладів туризму, культури та відпочинку Черкаської області [Текст] : стат. довід. / Голов. упр. статистики у Черкас. обл. ; [за ред. Н.М. Пліс]. – Черкаси : [Голов. упр. статистики], 2008. – 368 с.

 

Політика. Політичні науки


Держава і право. Юридичні і політичні науки [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 37 / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; [голов. і наук. ред. І.О. Кресіна]. – К. : [б. в.], 2007. – 747 с.

Держава і право. Юридичні і політичні науки [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 38 / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; [голов. і наук. ред. І.О. Кресіна]. – К. : [б. в.], 2007. – 775 с.

Політологія [Текст] : підруч. [для вузів / М.М. Вегеш, Ю.О. Остапець, В.Л. Бондар та ін.] ; за ред. М.М. Вегеша. – 3-те вид., переробл. і допов. – К. : Знання, 2008. – 382 с. + 1 електрон. опт. диск. – (Вища освіта ХХІ століття).

Кочубей, Лариса Олександрівна. Виборчі технології [Текст] : навч. посіб. для вузів / Лариса Кочубей ; Укр. центр політ. менедж. – К. : УЦПМ, 2008. – 331 с. – (Бібліотека журналу «Політичний менеджмент»).

Сучасна українська політика. Політика і політологи про неї [Текст] : [зб. наук. пр.]. Спецвип. Політичні технології /Укр. акад. політ. наук [та ін.] ; [голов. ред. М.І. Михальченко]. – К. : [УЦПМ], 2008. – 151 с.

Тищенко, Юлія. Суспільно-політичні процеси АР Крим: основні тенденції [Текст] / Юлія Тищенко, Рустам Халімов, Михайло Капустін ; Укр. незалеж. центр політ. дослідж. – К. : [УНЦПД], 2008. – 83 с.

Хакамада, Ирина. SEX в большой политике [Текст] / Ирина Хакамада ; [под ред. Л. Гущиной]. – М. : Новая газета, 2006. – 230 с.

Зовнішня політика України: перші підсумки та перкспективи 2008 року [Текст] : матеріали круглого столу, [Київ, 4 квіт. 2008 р.] / Нац. ін-т стратег. дослідж. ; [відп. ред. О.В. Снігир]. – К. : [НІСД], 2008. – 97 с.

 

Держава і право. Юридичні науки


Осауленко, О.І. Юридична деонтологія [Текст] : навч. посіб. [для вузів] / О.І. Осауленко ; Київ. нац. ун-т внутр. справ ; ред. Т.А. Монашенко. – К. : Істина, 2008. – 221 с.

Загальна теорія держави і права [Текст] : (основні поняття, категорії, прав. конструкції та наук. концеп.) : навч. посіб. [для вузів / О.Л. Копиленко, О.В. Зайчук, А.П. Заєць та ін. ; наук. ред. Н.М. Оніщенко]. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 397 с.

Теорія держави і права [Текст] : академ. курс : підруч. [для вузів / О.В.Зайчук, А.П. Заєць, В.С. Журавський та ін.] ; Ін-т держави і права ім.В.М. Корецького ; [відп. ред. О.В. Зайчук]. – 2-ге вид., переробл. і допов. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 685 с.

Підопригора, Опанас Андронович. Римське право [Текст] : підруч. [для вузів] / О.А. Підопригора, Е.О. Харитонов ; М-во освіти і науки України; [ред. О.Г. Пазюк]. – 2-ге вид. – К. : Юрінком Інтер, 2009. – 525 с.

Мельниченко, Олена Василівна. Звичаєве право [Текст] : навч.-метод. посіб. для студ. юрид. ф-ту / О.В. Мельниченко ; Черкас. нац. ун-т ім.Б.Хмельницького. – Черкаси : [Вид. від. ЧНУ], 2008. – 95 с.

Шаповал, Володимир Миколайович. Конституційне право зарубіжних країн [Текст] : академ. курс. : підруч. [для вузів] / В.М. Шаповал ; [ред. М.І.Ромась]. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 476 с.

Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України [Текст]. Вип. 2 / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [за ред. О. Ю. Оболенського та ін.]. – К. : Вид-во НАДУ, 2007. – 343 с.

Лукач, Ірина Володимирівна. Правове становище холдингових компаній [Текст] : монографія / І.В. Лукач ; [ред. В.М. Зарецька]. – К. : Юрінком-Інтер, 2008. – 239 с.

Потерпілий від злочину [Текст] : (міждисциплінар. прав. дослідж.) : монографія / [Ю.В. Баулін та ін.] ; Акад. прав. наук України, Ін-т вивч. пробл. злочинності ; за ред. Ю.В. Бауліна, В.І. Борисова. – Х. : Кроссроуд, 2008. – 363 с. : табл.

Репецький, Василь Миколайович. Міжнародне гуманітарне право [Текст] : підруч. [для вузів] / В.М. Репецький, В.М. Лисик ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – К. : Знання, 2007. – 467 с.

Когутич, Іван Іванович. Криміналістика [Текст] : курс лекцій [для вузів] / І.І. Когутич ; [голов. ред. Н.М. Гайдук]. – К. : Атіка, 2008. – 887 с.

Правознавство [Текст] : підруч. [для вузів] / [А.І. Берлач, С.С. Бичкова, Д.О. Карпенко та ін.] ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. – 2-ге вид. – К. : Правова єдність, 2009. – 790 с.

Пам’яті акад. Копейчикова В.В.

Відшкодування матеріальної та моральної шкоди [Текст] : [станом на 5 трав. 2008 р. / редкол. : В.Г. Гончаренко (голова) та ін. ; упоряд. В.С. Ковальський, Л.П. Ляшко]. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 383 с. – (Бюлетень законодавства і юридичної практики України ; 5/2008).

Спадкування за законодавством України. Коментар. Судова практика [Текст] : [станом на 1 квіт. 2008 р. / редкол. : В.Г. Гончаренко (голова) та ін. ; ред. В.М. Зарецька]. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 334 с. – (Бюлетень законодавства і юридичної практики України ; 4/2008).

Совгиря, Ольга Володимирівна. Конституційне право України [Текст] : навч. посіб. [для вузів] / О.В. Совгиря, Н.Г. Шукліна ; ред. О.О. Решетова. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 631 с.

Права людини в Україні – 2007 [Текст] : доп. правозахис. орг. / Укр. Гельсін. спілка з прав людини, [Харк. правозахис. група ; за ред. Е. Захарова та ін.]. – Х. : Права людини, 2008. – 302 с. : табл.

Позачергові вибори народних депутатів України 2007 року [Текст] / [А.Й. Магера та ін.] ; Центр. вибор. коміс. ; [голов. ред. В.Я. Середа]. – К. : [Фенікс], 2008. – 702 с. : табл., діагр.

Колодій, Анатолій Миколайович. Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні [Текст] : підруч. [для вузів] / А.М. Колодій, А.Ю.Олійник ; [ред. А.І. Осауленко]. – 2-ге вид., переробл. і допов. – К. : Юрінком Інтер, 2007. – 502 с.

Демський, Едуард Францович. Адміністративне процесуальне право Україні [Текст] : навч. посіб. [для вузів] / Е.Ф. Демський ; [ред. М.І. Ромась]. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 495 с.

Теорія та історія державного управління [Текст] : навч. посіб. [для вузів] / Г.С. Одінцова, В.Б. Дзюндзюк, Н.М. Мельтюхова та ін. ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України [та ін.] ; за ред. Г.С. Одінцової, О.Ю.Амосова. – К. : Професіонал, 2008. – 285 с.

Господарський кодекс України [Текст] : наук.-практ. комент. / [упоряд. О.І. Салончик, Р.Е. Еннан] ; за ред. О.І. Харитонової. – Х. : Одіссей, 2008. – 783 с. – (Закони України).

Луць, Володимир Васильович. Контракти в підприємницькій діяльності [Текст] : навч. посіб. [для вузів] / В.В. Луць ; [ред. М.І. Ромась]. – 2-ге вид., переробл. і допов. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 573 с.

Бойко, Микола Дмитрович. Процесуальні документи у сфері цивільно-правових відносин [Текст] : зразки док., комент., роз’яснення / М.Д. Бойко, М.А. Хазін ; [голов. ред. Н.М. Гайдук]. – К. : Атака, 2007. – 615 с.

Цивільне право України. Загальна частина [Текст] : підруч. [для вузів / І.А. Бірюков, Ю.О. Заїка, В.С. Гопанчук та ін.] ; за ред. І.А. Бірюкова, Ю.О.Заїки. – 2-ге вид., змін. та допов. – К. : КНТ, 2008. – 478 с.

Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України [Текст] / [Ю.Б. Бек та ін.] ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; за ред. В.М. Коссака. – Вид. 2-ге, змін. і допов. – К. : Істина, 2008. – 990 с.

Примак, Володимир Дмитрович. Вина і добросовісність у цивільному праві [Текст] : (теорія, законодавство, суд. Практика) / В.Д. Примак ; [ред. М.І. Ромась]. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 431 с.

Примак, Володимир Дмитрович. Цивільно-правова відповідальність юридичних осіб [Текст] : монографія / В.Д. Примак ; [ред. М.І. Ромась]. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 429 с.

Договірне право України. Загальна частина [Текст] : навч. посіб. [для вузів / Т.В. Бондар, О.В. Дзера, Н.С. Кузнєцова та ін.] ; за ред. О.В. Дзери. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 891 с.

Луць, Володимир Васильович. Контракти в підприємницькій діяльності [Текст] : навч. посіб. [для вузів] / В.В. Луць ; [ред. М.І. Ромась]. – 2-ге вид., переробл. і допов. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 573 с.

Галянтич, Микола Костянтинович. Житлове право України [Текст] : навч. посіб. [для вузів] / М.К. Галянтич ; М-во освіти і науки України ; [ред. М.І. Ромась]. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 527 с.

Фурса, Світлана Ярославівна. Житловий кодекс [Текст] : наук.-практ. комент. / С.Я. Фурса, О.О. Кармаза, Е.І. Фурса ; Центр прав. дослідж. Фурси ; за ред. С.Я. Фурси. – К. : Вид. Фурса С.Я. [та ін.], 2008. – 1276 с. – (Цивілістика).

Дякович, Мирослава Михайлівна. Сімейна право [Текст] : навч. посіб. [для вузів] / М.М. Дякович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – К. : Правова єдність, 2009. – 511 с.

Мироненко, Валентина Петрівна. Сімейне право України [Текст] : Підруч. [для вузів] / В.П. Мироненко, С.А. Пилипенко ; за ред. В.П. Мироненко. – К. : Прав. єдність, 2008. – 477 с.

Щербина, В.І. Трудове право України [Текст] : підруч. для юрид. спец. вузів / В.І. Щербина ; за ред. В.С. Венедіктова. – К. : Істина, 2008. – 382 с.

Болотіна, Нінель Борисівна. Право соціального захисту України [Текст] : навч. посіб. [для вузів] / Н.Б. Болотіна. – 2-ге вид., переробл. і допов. – К. : Знання, 2008. – 663 с. – (Вища освіта ХХІ століття).

Кодекс законів про працю України [Текст] : наук.-практ. комент. : станом на 15 серп. 2008 р. / [І.В. Арістова та ін.], за ред. О.О. Погрібного, М.І.Іншина, М.І. Шопіної. – Змін. та допов. – К. : Прав. єдність, 2008. – 455 с.

Земельний кодекс України [Текст] : наук.-практ. комент. / [Г.М. Беженар та ін. ; за ред. А.П. Гетьмана, М.В. Шульги]. – Вид. 4-те, допов. – Х. : Одіссей, 2008. – 623 с. – (Закони України).

Кримінальний кодекс України з постатейними матеріалами [Текст] / [упоряд. В.С. Ковальський, В.І. Тютюгін] ; за ред. В.В. Сташиса. – К. : Юрінком Інтер, 2007. – 717 с. – (Закони України).

Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України [Текст] / [П.П. Андрушко та ін.] ; за ред. П.П. Андрушка, В.Г. Гончаренка [та ін.]. – 2-ге вид., переробл. та допов. – К. : Дакор, 2008. – 1427 с.

Гель, Андрій Павлович. Кримінально-виконавче право України [Текст] : навч. посіб. [для вузів] / А.П. Гель, Г.С. Семаков, І.С. Яковець ; М-во освіти і науки України ; за ред. А.Х. Степанка. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 623 с.

Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України [Текст] : пер. з рос., переробл. і допов. / [С.В. Ківалов та ін.] ; за ред. Ю.С. Червоного. – К. : [та ін.] : Юрінком Інтер, 2008. – 655 с.

Кримінально-процесуальний кодекс України [Текст] : наук.-практ. комент. : станом на 1 берез. 2008 р. / [В.І. Боров та ін.] ; Верхов. Суд України ; за ред. В.Т. Маляренка, В.Г. Гончаренка. – Вид. 5-те, переробл. та допов. – К. : Юрисконсульт [та ін.], 2008. – 896 с. – (Бібліотека кримінально-процесуального права).

Шарманська, Валентина Миколаївна. Судова бухгалтерія [Текст] : навч. посіб. для вузів / В.М. Шарманська, С.О. Шарманська, І.В. Головко ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К. : Центр. учб. л-ри, 2008. – 453 с.

Семерак, Олександр Созонович. Судові, правоохоронні та правозахисні органи України [Текст] навч. посіб. [для вузів] / О.С. Семерак. – 2-ге вид., переробл. і допов. – К. : Знання, 2008. – 390 с. – (Вища освіта ХХІ століття).

Судова практика Вищого адміністративного суду України, 2006-2008 [Текст] : [станом на 1 черв. 2008 р.] / Вищ. адм. суд України ; [ред. В.М. Зарецька ; упоряд. О.М. Пасенюк та ін.] ; за ред. О.М. Пасенюка. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 351 с. – (Бюлетень законодавства і юридичної практики України ; 6/2008).

Цивільне судочинство. Судова практика [Текст] : [станом на 1 лип. 2008 р.] / Верховний Суд України ; за ред. А.Г. Яреми. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 335 с. – (Бюлетень законодавства і юридичної практики України ; 7/2008).

Нотаріат в Україні [Текст] : навч. посіб. [для вузів] / [В.М. Бесчастний, В.В. Пашутін, О.В. Філонов та ін.] ; за ред. В.М. Бесчастного. – К. : Знання, 2008. – 494 с. – (Вища освіта ХХІ століття).

 

Військова наука. Військова справа


Каляндрук, Тарас. Таємниці бойових мистецтв України [Текст] / Тарас Каляндрук ; [ред. О. Левицька]. – Л. : Піраміда, 2007. – 303 с. : ілюстр.

Каляндрук, Тарас. Загадки козацьких характерників [Текст] : [монографія] / Тарас Каляндрук ; [ред. О. Левицькі ; за ред. В. Ідзьо]. – Л. : Піраміда, 2007. – 288 с. : ілюстр.

Качинський, Анатолій Броніславович. Засади системного аналізу безпеки складних систем [Текст] / А.Б. Качинський ; Нац. центр з питань євроатлант. інтегр. України [та ін.] ; за ред. В.П. Горбуліна. – К. : Євроатлантикінформ, 2006. – 335 с. : табл., діагр. – (Формування і реалізація державної політики у сфері європейської і євроатлант.).

 

Культура. Наука. Освіта


Академік із Сахнівки [Текст] : [ст., виступи, щоденник. записи та листи О.А.Захаренка / М.В. Томенко та ін.] ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [за ред. А.І. Кузьмінського]. – Черкаси : [Вид. від. ЧНУ], 2008. – 438 с. : фотогр.

Аналіз уроку [Текст] / [ред. рада: Н. Валентик та ін. ; упоряд. Н. Мурашко]. – К. : Шк. світ, 2008. – 127 с. : табл., схеми. – (Бібліотека “Шкільного світу”).

Шлях до Європи [Текст] : матеріали для проведення тренінгів для службовців системи освіти України / Регіон. благод. фонд “Резонанс” ; [упоряд. О. Грабовська]. - [К. : б. в.], 2007. – 52 с. + 1 електронний опт. диск.

Английский язык [Текст] : 2-3 кл. : игровые технологии на уроках и на досуге / авт.-сост. Т.В. Пукина ; [ред. А.В. Перепелкина]. – Волгоград : Учитель, [2008]. – 95 с. – (В помощь преподавателю начальной школы).

Английский язык [Текст] : 5-6 кл. : игровые технологии на уроках / авт.-сост. Т.В. Пукина ; [ред. А.В. Перепелкина]. – Волгоград : Учитель, [2008]. – 143 с. – (Новое в преподавании в школе).

Маслова, Ніна Іванівна. Країнознавство США. Полікультурність [Текст] / Н.І. Маслова, Н.О. Бурковська ; [голов. ред. О.С. Любченко]. – Х. : Основа, 2008. – 142 с. – (Бібліотека журналу “Англійська мова та література” ; вип. 6(66)).

Тарасова, Олена. Готуємося до тестування з англійської. Говоріння [Текст] / Олена Тарасова ; [ред. рада: Т. Михайленко та ін.]. – К. : Шк. світ, 2008. – 127 с. : ілюстр., табл. – (Бібліотека “Шкільного світу”).

Цимбал, Ольга Михайлівна. Проектна технологія в основній та старшій школі в процесі викладання англійської мови [Текст] : критич. мислення, громад. освіта / О.М. Цимбал ; [голов. ред. О.С. Любченко]. – Х. : Основа, 2008. – 173 с. – (Бібліотека журналу “Англійська мова та література”).

Цимбал, Ольга Михайлівна. Проектна технологія, критичне мислення і громадянська освіта в процесі вивчення англійської мови [Текст] : почат. шк. / О.М. Цимбал, О.В. Тягло, П.В. Цимбал ; [голов. ред. О.С. Любченко]. – Х. : Основа, 2008. – 190 с. – (Бібліотека журналу “Англійська мова та література”).

Бражник, Н.О. Шкільні олімпіади з іноземних мов [Текст] : (фр. та ісп. мови) : навч. посіб. [для вчителів серед. навч. зал.] / Н.О. Бражник, П.І. Мариненко, О.М. Щерстюк ; голов. ред. С.Ю. Ніколаєва. - [К. : Ленвіт], 2008. – 55 с. – (Бібліотека журналу “Іноземні мови” ; 2).

Горбач, Людмила. Готуємося до тестування з німецької. Говоріння [Текст] / Людмила Горбач ; [ред. рада: Л. Горбач та ін.]. – К. : Шк. світ, 2008. – 127 с. : ілюстр. – (Бібліотека “Шкільного світу”).

Деко, Вильфрид. Практическая грамматика. Subjonctif [Текст] : Вильфрид Деко ; [ред. Г.А. Чесновицкая]. – М. :Чистые пруды, 2008. – 32 с. – (Библиотечка «Первого сентября») (Серия «Французкий язык» ; вып. 20).

Литкенс, Клара Яковлевна. Работаем над типичными грамматическими ошибками [Текст] / Клара Литкенс ; [ред. Г.А.Чесновицкая]. – М. : Чистые пруды, 2008. – 32 с. – (Библиотечка «Первого сентября») (Серия «Французкий язык» ; вып. 21).

Николаева, Виктория Вячеславовна. Подготовка к сдаче экзамена DELF A1 [Текст] / Виктория Николаева, Элизабет Тейро ; [ред. Г.А. Чесновицкая]. – М. : Чистые пруды, 2008. – 32 с. : ил., табл. – (Библиотечка «Первого сентября») (Серия «Французкий язык» ; вып. 19).

Французский язык [Текст] : 1-2 кл. : конспекты занятий с использованием игровых технологий / авт.-сост. Н.Н. Селявкина ; [ред. А.В. Перепелкина]. – Волгоград : Учитель, [2008]. – 106 с. : ил. – (В помощь преподавателю начальной школы).

Французский язык [Текст] : 5-11 кл. : фестивали, конкурсы, праздники, спектакли / авт.-сост. Т.Н. Назарова, И.И. Скрябина ; [ред. А.В. Перепелкина]. – Волгоград : Учитель, [2008?]. – 140 с. – (В помощь преподавателю).

Французский язык. История Франции [Текст] : 10-11 кл. : электив. курс / авт.-сост. И.И. Скрябина, Н.Н. Селявкина ; [ред. А.В. Перепелкина]. – Волгоград : Учитель, [2008?]. – 93 с. : ил. – (Профильное образование).

Пахаренко, Василь Іванович. Шкільне шевченкознавство [Текст] : навч. посіб. / Василь Пахаренко. - [Черкаси] : Брама-Україна, 2007. – 255 с. : ілюстр.

Антонець, Ніна Володимирівна. Олімпійська слава Черкащини [Текст] / Н.В. Антонець. – Черкаси : Відлуння-Плюс, 2008. – 159 с. : ілюстр., фотогр.

Черкащина туристична [Текст] = Tourismin Cherkasy : [путівник / Упр. зовніш. зносин та європ. інтеграції Черкас. облдержадмін. ; фото Р. Епейкіна та ін.]. – [Черкаси : Гарбар О.В., 2008?]. – 35 с., фотогр., карта.

Організація та проведення соціальної рекламно-інформаційної кампанії [Текст] : метод. посіб. / [Т.А. Марочко та ін.] ; Представництва юлагод. орг. “Кожній дитині” в Україні [та ін.]. – К. : [Фенікс], 2007. – 107 с. : ілюстр.

Музееведение [Текст] : музеи ист. профиля : учеб. пособие для вузов / под ред. К.Г. Левыкина, В. Хербста. – М. :Высш. шк, 1988. – 431 С. : фот.

 

Мовознавство


Корунець, Ілько Вакулович. Вступ до перекладознавства [Текст] : навч. посіб. [для вузів] / І.В. Корунець ; [ред. С.І. Мазур]. – Вінниця : Нова Книга, 2008. – 510 с.

Мовне обличчя міста. Черкаси – 2007 [Текст] : матеріали наук.-практ. конф., [Черкаси, 9 листоп. 2007 р. / відп. ред. Л.І. Мацько]. - [Черкаси] : Брама-Україна, 2008. – 175 с.

Кацавець, Ганна Миколаївна. Мова ділових паперів [Текст] : підруч. [для вузів] / Г.М. Кацавець, Л.М. Паламар ; М-во освіти і науки України ; [ред. Р. Кацавець]. – 4-те вид. переробл. і допов. – К. : Алерта, 2008. – 319 с.

Бондаренко, Євгенія Валеріївна. Американські п’єси [Текст]. Кн. 1/ Є.В. Бондаренко ; [голов. ред. О.С. Любченко]. – Х. : Основа, 2008. – 109 с. – (Бібліотека журналу “Англійська мова та література” ; вип. 7 (67)).

Усі німецькі теми з паралельним перекладом [Текст] : 5-12 кл. / [авт.-упоряд. С.Ю. Шепель, І.О. Марков]. - [К.] : Майстер-клас, 2007. – 447 с. + 1 електрон. опт. диск.

Левицький, Віктор Васильович. Історія німецької мови [Текст] : [посіб. для вузів] / В.В. Левицький ; [ред. С.І. Мазур]. – Вінниця : Нова книга, 2007. – 214 с.

 

Фольклор


Кошова, Інна. У полоні слова [Текст] : інтерпретації худож. текстів / Інна Кошова. – Черкаси : [Вид. Чабаненко Ю.А.], 2008. – 134 с.

Чумарна, Марія Іванівна. Тихий ангел пролетів. Сповідь Тараса Шевченка. Тризна [Текст] / Марія Чумарна. – Л. : Апріорі, 2007. –79 с. : фотогр., ілюстр.

 

Літературознавство


Літературознавча енциклопедія [Текст]. У 2 т. Т. 1. А-Л / авт.-уклад. Ю.І. Ковалів ; [ред. А.В. Мещеряк, А.А. Даниленко]. – К. : Академія, 2007. – 607 с. – (Енциклопедія ерудита).

Літературознавча енциклопедія [Текст]. У 2 т. Т. 2. М-Я / авт.-уклад. Ю.І. Ковалів ; [ред. А.В. Мещеряк, А.А. Даниленко]. – К. : Академія, 2007. – 622 с. – (Енциклопедія ерудита).

Художня література. Критика. Літературознавство (2007) [Текст] : реком. бібліогр. показж. / Нац. парлам. б-ка України ; [авт.-уклад. А. Шаповалова ; відп. ред. В. Кононенко]. – К. : [НПБУ], 2008. – 131 с.

Усі зарубіжні письменники [Текст] : біогр. нарис, літ.-худож. огляд, перелік основ. творів, л-ра для додатк. користування, термінол. слов. : [довідник] / [упоряд. Ю.А. Ващенко та ін. ; за ред. О.Д. Міхільова]. – Х. : Торсінг плюс, 2008. – 383 с. – (Іду на урок).

Жадько, Віктор Олексійович. У пам’яті Києва [Текст] : наук. фотоілюстр. довід.-посіб. / В.О. Жадько ; [за ред. В.П. Андрущенка]. – [К. : Фенікс], 2007. – 480 с. : ілюстр., фотогр.

Мельниченко, Володимир Юхимович. Тарас Шевченко: “Моє перебування в Москві” [Текст] / [В. Мельниченко ; передм. П. Мовчана]. – М. : ОЛМА Медиа Груп, 2007. – 510 с., [48] с. ілюстр. + 1 к.

Коваленко, Валентина Михайлівна. Іван Вирган: на підступах до поеми [Текст] / Валентина Коваленко, Інна Кошова. – Черкаси : [Вид. Чабаненко Ю.А.], 2008. – 72 с.

Олекса Влизько в контексті українського літературного відродження 20-х років ХХ століття [Текст] : зб. пр. Всеукр. наук. семінару, [Черкаси], 19 лют. 2008 р. / Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького [та ін.] ; [редкол. : Л.І.Кавун та ін.]. – Черкаси : [Вид. Чабаненко Ю.А.], 2008. – 184 с.

 

Мистецтво


Художники Шевченківського краю [Образотворчий матеріал] : [альбом / ред. рада Ю.П. Іщенко та ін. ; упоряд. Ю.П. Іщенко, І.В. Фізер]. - [Черкаси] : Брама-Україна, [2008]. – 175 с. : фотогр.

Липа, Катерина Анатоліївна. Під захистом мурів [Текст] : (з історії укр. фортифікації X-XVII ст.) / К. Липа ; [наук. ред. Л.Ю. Каменських]. – К. : Наш час, 2007. – 183 с., [8] с. кольор. ілюстр. : ілюстр. – (Не відома Україна).

Гильман, Римма Акимовна. Художественная роспись тканей [Текст] : учеб. пособие [для вузов] / Р.А. Гильман. – М. : ВЛАДОС, 2008. – 159 с., [32] с. цв. ил. : ил., табл. – (Изобразительное искусство).

Шевнюк, Олена Леонідівна. Історія костюма [Текст] : навч. посіб. [для вузів] / О.Л. Шевнюк. – К. : Знання, 2008. – 375 с., [32] с. кольор. ілюстр. : ілюстр.

Дэбнер, Дэвид. Школа графического дизайна [Текст] : принципы и практика граф. дизайна : [пер. с англ.] / Дэвид Дэбнер ; [ред. Г.А. Голубкова]. - [М.] : РИПОЛ классик, [2007]. – 190 с. : ил.

Огюст Роден. Скульптура и рисунок [Изоматериал] : [альбом : пер. с англ. / авт. текста Жиль Нере ; гл. ред. Т.И. Хлебнова]. – [М.] : АРТ-РОДНИК, [2007]. – 96 с. : ил.

Жердзицкий, Владимир Евгеньевич. Живопись [Текст] : техника и технология : [учеб. пособие для вузов] / В.Е. Жердзицкий ; [ред. Т.П. Мартыняк]. – Харьков : Колорит, 2006. – 327 с., [24] с. цв. ил.

Цветы [Изоматериал] : [альбом : пер. с англ. / ред. С.Л. Лебедев]. – М. : [БММ, 2007]. – 255 с. : цв. ил.

Бесчастнов, Николай Петрович. Черно-белая графика [Текст] : учеб. пособие для вузов по специальности «Художественное проектирование текстильных изделий» / Н.П. Бесчастнов ; [ред. Н.В. Иванова]. – М. : ВЛАДОС, 2008. – 271 с. : ил. – (Изобразительное искусство).

Лушников, Борис Васильевич. Рисунок. Изобразительно-выразительные средства [Текст] : [учеб. пособие для вузов по специальности «Изобразительное искусство»] / Б.В. Лушников, В.В. Перцов ; [ред. Г.Л.Стольникова]. – М. :ВЛАДОС, 2006. – 240 с. : ил. – (Изобразительное искусство).

Лушников, Борис Васильевич. Рисунок. Портрет [Текст] : учеб. пособие для вузов / Б.В. Лушников ; [ред. А.А. Пронина]. – М. : ВЛАДОС, 2008. – 143 с. : ил. – (Учебное пособие для вузов).

Гаптилл, Артур Лейтон. Работа пером и тушью [Текст] : [пер. с англ.] / Артур Л. Гаптилл ; ред. Сьюзан Е. Мейер. - [2-е изд.]. – Минск : Попурри, 2004. – 245 с. : ил.

Сухенко, Віктор Олексійович. Рисунок [Текст] : навч. посіб. для вузів / В.О. Сухенко ; Нац. акад. образотв. мистец. і архіт. ; [ред. А. Гусарові, Л. Московченко]. – К. : BONA MENTE, 2004. – 184 с. : ілюстр.

Антонюк, Валентина Геніївна. Вокальна педагогіка (сольний спів) [Текст] : [підруч. для студ. і викладачів вузів] / В.Г. Антонюк. – К. : [Віпол], 2007. – 174 с.

Ткаченко, Володимир Тарасович. Кіт із капустою [Текст] : сцен. худож. фільму / Володимир Ткаченко. – Сміла : Блискавиця, 2008. – 103 с.

 

Філософські науки.

(Історія філософії. Логіка. Етика. Естетика)


Основи філософських знань [Текст] : філос., логіка, етика, естетика, релігієзнавство : підруч. для вузів / [М.І. Горлач, В.Г. Кремень, С.М. Ніколаєнко та ін.]. – К. : ЦУЛ, 2008. – 1026 с.

Конверський, Анатолій Євгенійович. Логіка [Текст] : підруч. для юрид. ф-тів вузів / А.Є. Конверський ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – 2-ге вид. – К. : Центр учб. л-ри, 2008. – 302 с.

Тофтул, Михайло Григорович. Логіка [Текст] : підруч. [для вузів] / М.Г. Тофтул ; [ред. О.В. Сень]. – 2-ге вид., пеперобл., допов. – К. : Академія, 2008. – 399 с. – (Альма-матер).

Калашник, Наталия Григорьевна. Эстетические вкусы: их истоки и формирование [Текст] : монография / Н. Калашник ; Гос. уголов.-исправ. служба Украины [и др.]. – Изд. 2-е, доп. – К : [Тип. МВД Украины], 2007. – 251 с. : табл.

 

Психологія


Цимбалюк, Іван Миколайович. Психологія [Текст] : навч. посіб. [для вузів] / І.М. Цимбалюк. – [2-ге вид. випр. і допов.]. – К. : Професіонал, 2008. – 575 с.

Подоляк, Людмила Григорівна. Психологія вищої школи [Текст] : підруч. для вузів / Л.Г. Подоляк, В.І. Юрченко. – Вид. 2-ге, допов. і переробл. – К. : Каравела, 2008. – 351 с. – (Вища освіта в Україні).

Палеха, Юрій Іванович. Іміджологія [Текст] : навч. посіб. [для вузів] / Ю.І. Палеха ; Європ. ун-т ; [за ред. З.І. Тимошенко]. – К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2005. – 323 с.

Філоненко, Мирослава Мирославівна. Психологія спілкування [Текст] : підруч. для вузів / М.М. Філоненко ; Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця. – К. : Центр учб. л-ри, 2008. – 223 с.

Калашник, Наталія Григорівна. Естетичні смаки і формування особистості: психологічні аспекти [Текст] : монографія / Н.Г. Калашник, О.А. Гнатенко ; Держ. департамент України з питань викон. покарань [та ін.] ; [наук. ред. В.Г. Постовий]. – К. : [та ін.] : [Альма-матер], 2008. – 275 с.

 

Періодичні і продовжуючи видання


Вісник [Текст]. Вип. 1 (8) / Київ. ін-т бізнесу та технологій ; [редкол. : І.В. Бойченко (голова) та ін. ; упоряд. Р.О. Язиніна]. – К. : КІБіТ, 2008. – 158с.

Вісник [Текст]. Вип. 2 (7) / Київ. ін-т бізнесу та технологій ; [редкол. : І.В. Бойченко (голова) та ін. ; упоряд. Р.О. Язиніна]. – К. : КІБіТ, 2007. – 135с.

Українсько-македонський науковий збірник [Текст] = Украинско-македонски научен. зборник. Вип. 3 / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського [та ін.] ; [голов. ред. В. Литвин]. – К. : [Наук.-вид. центр НБУВ], 2008. – 305 с. : табл., схеми, діагр., фотогр.

Стратегічні пріоритети [Текст] : наук.-аналіт. щокв. зб. № 1 (6) / Нац. ін-т стратег. дослідж. ; [голов. ред. Ю.Г. Рубан]. - [К.] : НІСД, [2008]. – 214 с.