НОВІ НАДХОДЖЕННЯ ДО БІБЛІОТЕКИ В І кв. 2009 року

 

ПРИРОДНИЧІ НАУКИ


Екологічний моніторинг [Текст] / [Всеукр. екол. ліга; Центр екол. освіти та інформації; ред. М.С. Козловська; упоряд. Т.В. Тимочко та ін.]. - [К. : Аспект-Поліграф, 2008]. – 16 с. – (Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги) (Серія “Стан навколишнього…” ; 1).

Збалансоване природокористування та природо відтворення [Текст] / [Всеукр. екол. ліга; Центр екол. освіти та інформації; ред. М.С. Козловська; упоряд. Т.В. Тимочко та ін.]. - [К. : Аспект-Поліграф, 2008]. – 36 с. – (Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги) (Серія “Стан навколишнього…”).

Довідник чинних міжнародних договорів України у сфері охорони довкілля [Текст] / [кол. авт. А. Андрусевич та ін.]. – Л. : [Сусп-во і довкілля], 2009. – 203 с.

Колчин, Герман Константинович. НЛО и пришельцы: вторжение на Землю [Текст] / Г.К. Колчин ; [отв. ред. Н. Судьина]. – М. [и др.] : АСТ [и др.], [2007]. – 320 с. : фот.

Тайны НЛО [Текст] / [авт.-сост. В.В. Потапов]. – М. : МАРТИН, 2005. – 510 с. – (Тайны ХХ века).

 

НАУКИ ПРО ЗЕМЛЮ


Екологічні проблеми водних ресурсів [Текст] / [Всеукр. екол. ліга; Центр екол. освіти та інформації; ред. М.С. Козловська; упоряд. Т.В. Тимочко та ін.]. - [К. : Аспект-Поліграф], 2008. - – 32 с. – (Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги) (Серія “Стан навколишнього…” ; 5).

Катеринопільщина: край хліба, квітів і добра [Текст] : [презентац. зб. / упоряд. В.В. Болгов, І.В. Болгов]. - [К. : Укр. вид. консорціум, 2008]. – 87 с. : фотогр.

Жашківщина [Текст] : довідник-путівник / [упоряд. С.І. Горошко, О.Й.Тютюнник]. - [Черкаси та ін.] : Брама-Україна [та ін.], 2008. – 96 с. : фотогр., карта.

 

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ


Збереження біологічного та ландшафтного різноманіття [Текст] / [Всеукр. екол. ліга; Центр екол. освіти та інформації; ред. М.С. Козловська; упоряд. Т.В. Тимочко та ін.]. - [К. : Аспект-Поліграф], 2008 – 27 с. : табл.., діагр., карта. – (Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги) (Серія “Стан навколишнього…” ; 8).

 

БУДІВНИЦТВО


Бакшеев, Ефим Алексеевич. Днепровские водохранилища и их народнохозяйственный эффект [Текст] : воспоминания и размышления проектировщика / Е.А. Бакшеев ; [под ред. В.М. Хорева]. – 2-е, доп. Изд. – К. : Довіра, 2008. – 159 с. : ил.

 

СОЦІАЛЬНА ГІГІЄНА І ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я


Глуховский, Виктор Васильевич. Права пациента [Текст] : терминол. слов. – справ. / В.В. Глуховский, А.В. Ангелов. - [Николаев : Дизайн и полиграфия], 2008. – 130 с.

Кочін, Ігор Васильович. Медицина катастроф [Текст] / І.В. Кочін, Г.О.Черняков, П.І. Сидоренко ; [за ред. І.В. Кочіна]. – К. : Здоров’я, 2008. – 723 с.

 

ПРИКЛАДНІ ГАЛУЗІ МЕДИЦИНИ


Судова медицина [Текст] : підруч. [для вузів / А.С. Лісовий, Л.Л. Голубович, П.Л. Голубович та ін. ; голов. ред. Н.М. Гайдук] ; за ред. А.С. Лісового, Л.Л. Голубовича. – Вид. 3-тє, допов. та переробл. – К. : Атіка, 2008. – 483 с., [32] с. фотогр.

 

СУСПІЛЬНІ НАУКИ В ЦІЛОМУ


Вербець, В.В. Соціологія [Текст] : курс лекцій : навч. посіб. [для вузів] / В.В. Вербець, О.А. Субот, Т.А. Христюк ; [ред. Л.Г. Василенко]. – К. : Кондор, 2009. – 549 с.

Соціологія [Текст] : підруч. для вузів / [В.І. Волович, М.І. Горлач, І.М. Жиленкова та ін. ; ред. О.О. Лісня]. – 6-те вид. переробл. та допов. – К. : Центр учб. л-ри, 2009. – 807 с.

Черниш, Наталія Йосипівна. Соціологія [Текст] : підруч. за рейтинг.-модул. системою навчання [для вузів] / Н.Й. Черниш. – 5-те вид., переробл. і допов. – К. : Знання, 2009. – 468 с.

Соціальні уявлення молоді: особливості та шляхи формування [Текст] : колект. моногр. / Ін-т соц. та політ. психології АПН України ; [за ред. І.В.Жадан]. – К. : Пед. думка, 2007. – 216 с.

Головаха, Євген. Українське суспільство, 1992-2008 [Текст] : соціол. моніторинг / Євген Головаха, Наталя Паніна ; Нац. акад. наук України, Ін-т соціол. ; [ред. В.Г. Гломозда]. – К. : [Ін-т соціол.], 2008. – 84 с.

Звіт з людського розвитку в Україні за 2008 рік [Текст] : Людський розвиток і європейський вибір України. - [К : б.в., 2008]. – 122 с.

 

ІСТОРІЯ. ІСТОРИЧНІ НУКИ


Корені та парості: український генеалогікон [Текст] / [голов. ред. С. Головко] ; упоряд. В. Шевчук. – К. : Либідь, 2008. – 471 с. : ілюстр.

Белов, Олександр Федорович. Український тризуб [Текст] : історія дослідж. та іст. реконструкт / Олександр Белов, Георгій Шаповалов ; Нац. акад. наук України, Ін-т укр. археогр. та джерелознав. ім. М.С. Грушевського. – К. ; Запоріжжя : Дике Поле, 2008. – 261 с., [32] с. кольор. ілюстр. : ілюстр.

Ячейкін, Юрій Дмитрович. Незнані тамплієри [Текст] / Юрій Ячейкін. – К. : Гамазин, 2008. – 351 с. – (Манускрипт).

Тюрин, Александр В. Война и мир Ивана Грозного [Текст] / Александр Тюрин. – М. : Яуза [и др.], 2009. – 478 с. – (Рассекреченная история).

Дашкова, Екатерина Романовна. Екатерина Великая [Текст] / Е. Дашкова. - [СПб.] : Ленингр. изд-во, 2008. – 317 с.

Купцов, Андрей Георгиевич. Миф о красном терроре [Текст] / А.Г. Купцов. – М. : Крафт+, 2008. – 656 с.

Мухин, Юрий Игнатьевич. Убийцы Сталина [Текст] : Главная тайна ХХ века / Юрий Мухин. – М. : Яуза-пресс, 2008. – 671 с. – (Сталин. Великая эпоха).

Абатуров, Валерий В. Неизвестные трагедии Великой Отечественной [Текст] : Сражения без побед / Валерий Абатуров, Мирослав Морозов. – М. : Яуза [и др.], 2008. – 445 с., [16] с. фот. – (Великая Отечественная : цена Победы).

Бешанов, Владимир В. Год 1943 – «переломный» [Текст] / Владимир Бешанов. – М. : Яуза [и др.], 2008. – 510 с. – (Великая Отечественная : Неизвестная война).

Гланц, Дэвид М. Советское военное чудо, 1941-1943 [Текст] : Возрождение Красной Армии / Дэвид Гланц ; [ред. В. Леонидов]. – М. : Яуза [и др.], 2008. – 639 с. – (Великая Отечественная. Гриф секретности снят).

Загадочная Отечественная война [Текст] / ред.-сост. Г. Пернавский. – М. : Яуза [и др.], 2008. – 382 с. – (Военно-исторический сборник).

Соколов, Борис Вадимович. Красная Армия против войск СС [Текст] / Борис Соколов. – М. : Яуза [и др.], 2008. – 447 с. – (Великая Отечественная : Неизвестная война).

Широкорад, Александр Борисович. Танковая война на Восточном фронте [Текст] / Александр Широкорад. – М. : Вече, 2009. – 446 с. : ил. – (Военные тайны ХХ века).

Історія України. Джерельний літопис [Текст] / [упоряд. В.І. Червінський та ін.] ; за ред. В.І. Червінського, М.І. Обушного. – К. : Дирекція ФВД, 2008. – 799 с. : ілюстр.

Балушок, Василь Григорович. Українська етнічна спільнота: етногенез, історія, етнонімія [Текст] / Василь Балушок ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України ; [відп. ред. Г. Скрипник]. – Біла Церква : Вид. О.В. Пшонківський, 2008. – 302 с. : ілюстр.

100 найвідоміших шедеврів України [Текст] / [О. Ламонова та ін. ; за ред. М. Русяєвої]. – К. : Автограф, 2004. – 495 с. : ілюстр. – (100 найвідоміших).

Глушко, Юрій Володимирович. Омріяна країна дітей Одина [Текст] : [Готи на теренах України] / Юрій Глушко ; [голов. ред. Н.І. Слюсаренко]. – К. : Наш час, 2008. – 206 с. – (Невідома Україна).

Відейко, Михайло Юрійович. Трипільська цивілізація [Текст] / Михайло Відейко. – К. : Наш час, 2008. – 158 с., [4] с. кольор. фотогр. : ілюстр., фотогр.

Кагамлик, Світлана Романівна. Світло духовності і культури [Текст] : З історії Києво-Печерської лаври ХVІІ-ХVІІІ ст. / Світлана Кагамлик ; [голов. ред. Н. Слюсаренко]. – К. : Наш час, 2008. – 327 с., [16] с. ілюстр. : ілюстр. – (Невідома Україна).

Ельников, Михайло Васильович. Золотоординські часи на українських землях [Текст] / Михайло Ельников ; [голов. ред. Н.І. Слюсаренко]. – К. : Наш час, 2008. – 191 с., [16] с. ілюстр. : ілюстр. – (Невідома Україна).

Бульвінський, Андрій. Конотопська битва 1659 року [Текст] / Андрій Бульвінський. – К. : [Вид. Н. Брехуненко], 2008. – 62 с. : ілюстр. – (Перемоги української зброї).

Бульвінський, Андрій Григорович. Українсько-російські взаємини 1657-1659 рр. в умовах цивілізаційного розмежування на сході Європи [Текст] / А.Г. Бульвінський ; [за ред. В.Й. Борисенка]. – К. : [Парлам. вид-во], 2008. – 678 с. : ілюстр., карти.

Джерела з історії Полтавського полку (середина ХVІІ-ХVІІІ ст.) [Текст] Т. 1. Компути та ревізії Полтавського полку. Компут 1649 р. Компут 1718 р. / Центр пам’яткознав. НАН України і УТОПІК [та ін.] ; упорядкув. В.О. Мокляка. – Полтава : АСМІ, 2007. – 399 с. : ілюстр.

Корнієнко, Олег Миколайович. Нариси військової історії України [Текст] : Сумський слобідський козацький полк 1659-1765 рр. / Олег Корнієнко. – К. : Наш час, 2008. – 488 с., [8] с. кольор. ілюстр. : ілюстр., карти. – (Невідома Україна).

Павленко, Сергій Олегович. Загибель Батурина, 2 листопада 1708 р. [Текст] / Сергій Павленко ; [ред. О.О. Мошка]. – 2-ге вид. - [К. : Києво-Могилян. акад., 2008]. – 267 с. : ілюстр.

Павленко, Сергій Олегович. “Тиранське поводження росіян”. Різня в Батурині 2 листопада 1708 р. [Текст] / Сергій Павленко. – К. : [Вид. Н. Брехуненко], 2008. – 60 с. : ілюстр., фотогр. – (Репресії та депортації).

Свербигуз, Володимир Борисович. Батурін [Текст] : до генезис укр. самодержавства / Володимир Свербигуз ; [ред. С.П. Залозна]. – К. : Києво-Могилян. акад., 2008. – 86 с. : ілюстр.

Сердюк, Олександр Миколайович. Лицарі Сонця [Текст] : іст. нарис / Олександр Сердюк ; [голов. ред. Д. Головенко]. – 2-ге вид., допов. і переробл. – Луцьк : Волин. обл. друк, 2008. – 474 с. : ілюстр.

Чухліб, Тарас Васильович. Шлях до Полтави : Україна і Росія за доби гетьмана Мазепи [Текст] / Тарас Чухліб ; [голов. ред. Н.І. Слюсаренко]. – К. : Наш час, 2008. – 263 с. : ілюстр. – (Невідома Україна).

Шудря, М.А. Січ-мати [Текст] / М.А. Шудря. – К. : Елібре, 2008. – 559 с.

Мицик, Юрій Андрійович. Іван Мазепа [Текст] / Юрій Мицик. – К. : [Вид. Н. Брехуненко], 2007. – 70 с. : ілюстр. – (Великі українці).

Чухліб, Тарас Васильович. Пилип Орлик [Текст] : Тарас Чухліб. – К. : [Вид. Н. Брехуненко], 2008. – 63 с. – (Великі українці).

Брехуненко, Віктор. Богдан Хмельницький [Текст] / В. Брехуненко. – К. : [Вид. Н. Брехуненко], 2007. – 70 с. : ілюстр., схеми. – (Великі українці).

Винниченко й українська соціал-демократія [Текст] / Центр. держ. архів громад. об-нь України ; [ред. О.А. Головко] ; упоряд. В. Лозицький. – К. : Парлам. Вид-во, 2008. – 280 с. : ілюстр.

Добржанський, О.В. Бажаємо до України [Текст] : змагання за укр. державність на Буковині у спогадах очевидців (1914-1921 рр.) / О. Добржанський, В. Старик. – О. : Маяк, 2008. – 1167 с.

Ковальчук, Михайло. Війна з більшовицькою Росією за незалежність, 1917-1920 [Текст] / Михайло Ковальчук. – К. : [Вид. Н. Брехуненко], 2007. – 70 с. : ілюстр. – (За незалежність і соборність).

Солдатенко, Валерій Федорович. Україна в революційну добу [Текст] : іст. есе-хроніки. У 4 т. Т. 1. Рік 1917 / В.Ф. Солдатенко ; [голов. ред. А.М.Невежина]. – Х. : Прапор, 2008. – 558 с.

Героїка трагедії Крут [Текст] : [ред. В. Денисенко ; Т. Шкарупа / упоряд. В.І. Сергійчук]. – К. : Україна, 2008. – 462 с. : ілюстр.

Крути, січень 1918 року [Текст] : док., матеріали, дослідж., кіносцен. / Іст.-культорол. т-во “Герої Крут” ; [голов. ред. В. Клічак] ; упоряд. Я.Д. Гаврилюк. – К. : Просвіта, 2008. – 839 с. : ілюстр.

Савченко, Віктор Анатолійович. Павло Скоропадський. Останній гетьман України [Текст] / В.А. Савченко ; [голов. ред. Н.Е. Фоміна]. – Х. : Фоліо, 2008. – 380 с. – (Історичне досьє).

Корновенко, Сергій Валерійович. Аграрна політика білогвардійських урядів А. Денікіна, П. Врангеля на підконтрольних їм українських територіях (1919-2000 рр.) [Текст] : історіогр. процес 1919-2000-х рр. : [монографія] / С.В. Корновенко ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького [та ін.]. – Черкаси : [Ант], 2008. – 238 с.

Верстюк, Владислав. Голодомор. Геноцид украинского народа, 1932-1933 [Текст] : [В. Верстюк, В. Тылищак, И. Юхновский] ; Укр. ин-т нац. памяти. – К. : Вид-во ім. О. Теліги, 2008. – 25 с. : ілюстр., фотогр.

Папуга, Ярослав Богданович. Західна Україна і голодомор 1932-1933 років : морально-політична і матеріальна допомога постраждалим [Текст] : [монографія] / Ярослав Папуга ; Ін-т укр. археогр. та джерелознав. ім. М.С.Грушевського НАН України, Львів. від-ня ; [відп. ред. Я.Р. Дашкевич]. – Л. : Астролябія, 2008. – 247 с. : ілюстр.

Голодомор в Україні 1932-1933 років [Текст] : за док. Політ. арх. М-ва закордон. справ Федеративної Республіки Німеччина / Нац. ін-т стратег. дослідж. ; упоряд. А.І. Кудряченко. – К. : [НІСД], 2008. – 335 с.

Лиха коса голодомору, 1932-1933 [Текст] / [П.П. Панченко та ін. ; упоряд. П.П. Панченко]. - [К. : Україна, 2008]. – 431 с. : фотогр.

Максимів, Надія Євгенівна. Експедиція : понад смертю [Текст] = Expedition : beyond death / Надія Максимів. – Л. : Сполом, 2008. – 119 с., [8] с. фотогр.

Марочко, Василь. Голодомор в Україні 1932-1933 років [Текст] : хроніка / Василь Марочко, Ольга Мовчан ; [ред. О.В. Вакацієнко]. - [К. : Києво-Могилян. акад., 2008]. – 294 с.

Марочко, Василь. Творці голодомору 1932-1933 рр. [Текст] / Василь Марочко. – К. : [Вид. Н. Брехуненко], 2008. – 61 с. : ілюстр., фотогр. – (Голодомори).

Пащук, Іван Григорович. Свічки пам’яті не погасли [Текст] : (Про голодомор 1932-1933 рр.) : дослідж., док., спогади, поетич. твори, фотофакти / Іван Пащук ; [ред. Т. Грицак]. – Рівне : Рівнен. Друк., 2008. – 87 с. : фотогр.

Голодомор в Україні 1932-1933 рр. [Текст] = The genocide by famine in Ukraine, 1932-1933 : бібліогр. покажч. Вип. 2 / Одес. держ. наук. б-ка ім. М. Горького [та ін.] ; [наук. ред. С.В. Кульчицький] ; упоряд. Л.М. Бур’ян, І.Е.Рікун. – О. : Студія “Негоціант”, 2008. – 573 с.

Левітас, Ілля Михайлович. Праведники Бабиного Яру [Текст] : [пер. з рос.] / Ілля Левітас ; [голов. ред. Т.В. Мизгаєва]. – К. : Етнос, 2008. – 367 с. : фотогр.

Моргун, Федір Трохимович. Сталінсько-гітлерівський геноцид українського народу [Текст] : факти і наслідки / Федір Моргун ; [ред. М.В. Костенко, В.Ф. Моргун]. – Вид. 4-те, переробл. і допов. – Полтава : Дивосвіт, 2008. – 294 с. : фотогр.

Педяк, Віктор Петрович. Дякуємо і мертвим і живим [Текст] : докум. нарис / Віктор Педяк. – Д. : Січ, 2007. – 278 с : фотогр.

Друга світова війна і доля народів України [Текст] : матеріали Всеукр. наук. конф., Київ, 23-24 черв. 2005 р. / [Громад. ком. для вшанування пам’яті жертв Бабиного Яру та ін. ; ред. Г. Туранська, С. Носова]. – К. : Сфера, 2005. – 218 с.

Друга світова війна і доля народів України [Текст] : матеріали 2-ї Всеукр. наук. конф., Київ, 30-31 жовт. 2006 р. / [Громад. ком. для вшанування пам’яті жертв Бабиного Яру [та ін.] ; [відп. ред. В.Р. Нахманович]. – К. : Зовнішторгвидав, 2007. – 414 с.

Кентій, Анатолій Вікторович. Війна без пощади і милосердя [Текст] : Партизанський фронт у тилу вермахту в Україні, 1941-1944 / Анатолій Кентій, Володимир Лозицький ; Центр. держ. архів громад. об-нь України ; [голов. ред. О. Удод]. – К. : Генеза, 205. – 407 с.

Дорошенко, Василь Іларіонович. Таганчанський лексикон [Текст] : іст.-публіцист. повість / Василь Дорошенко, Антоніна Дорошенко ; [упоряд. О.Апальков]. - [Канів : Склянка часу, 2008]. – 152 с. : фотогр.

Приліпко, Марія Василівна. Чорнобаївщина. Велична історія рідного краю [Текст] : (від найдавніших часів до сьогодення) / Марія Приліпко. – Черкаси : [Вид. Чабаненко Ю.А.], 2008. – 537 с. : ілюстр., фотогр., карти.

Солодар, Олександр Іванович. Мрія про море [Текст] / Олександр Солодар. – Черкаси : [Вид. Чабаненко Ю.А.], 2008. – 32 с. : фотогр. – (Невідома Чигиринщина).

Степенькіна, Парасковія Яківна. Від роду – до роду [Текст] / П.Я. Степенькіна, С.Ю. Степенькін. – Черкаси : [Вид. Чабаненко Ю.А.], 2008. – 309 с. : фотогр.

Хоменко, Володимир Михайлович. Звенигородщина [Текст] : словник-довідник / Володимир Хоменко ; [ред.-упоряд. М.В. Солончук]. – Черкаси : Відлуння-Плюс, 2008. – 171 с. : фотогр.

Козоріз, Віктор. Рум’янцевський Опис села Великий Хутір та Великохуторянської слободки 1767 року [Текст] / Віктор Козоріз. – Х. : [МіФ], 2008. – 28 с.

Городинець, Іван Сергійович. Війна проти власного народу [Текст] / Іван Городинець. – Черкаси : [Вид. Чабаненко Ю.А.], 2008. – 144 с. : фотогр.

Голодовка на Тальнівщині [Текст] : док., ст., кореспонденції, спогади, списки умертвлених / Міжрегіон. акад. упр. персоналом ; авт.-упоряд. В. Мицик ; [ред. Т.М. Коліна]. – К. : Персонал, 2008. – 295 с. : фотогр.

Голодомор 1932-1933 років на Уманщині: очима свідків, мовою документів [Текст] : зб. док. і матеріалів / Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини ; [редкол. : Усик С.О. (голова) та ін.]. – Умань : [Київ. ун-т], 2008. – 479 с., [48] с. кольор. фотогр.

Історія голодомору на Жашківщині [Текст] / [упоряд. І.С. Горошко, О.Й. Тютюнник]. - [Черкаси] : Брама-Україна [та ін.], 2008. – 159 с. : фотогр. – (Усна історія регіонів України).

Чорні крила Великого Голодомору, 1932-1933 [Текст] / [упоряд. М.К. Волков]. – Черкаси : Брама-Україна, 2008. – 527 с.

Блєднов, Станіслав Феодосійович. Голодомор в Донбасі (1932-1933 рр.) [Текст] : авт. роздум, свідчення, док. / Станіслав Блєднов. – Донецьк : Донбас, 2008. – 303 с.

Ткаченко, Борис Іванович. Під чорним тавром [Текст] : Історична розвідка про геноцид в Україні, і зокрема на Сумщині, в 1932-1933 роках, скріплена найвищим суддею – людською пам’яттю : док., факти, спогади / Борис Ткаченко. – Вид. 2-ге, допов. – Суми : Мрія-1, 2008. – 783 с. : фотогр.

Голодомор у першій столиці [Текст] / авт.-упоряд. І.В. Шуйський, В.А.Полянецький. – Х. : Шанс, 2008. – 287 с. : фотогр.

Голодомор 1932-1933 рр. в Україні очима дослідників і свідків : Чернігівщина [Текст] : зб. матеріалів / Укр. ін-т нац. пам’яті [та ін.] ; [відп. ред. В.Ф.Верстюк ; упоряд. С.В. Бутко та ін.]. – Чернігів : Сіверщина, 2008. – 158с. : ілюстр.

Мухин, Юрий Игнатьевич. Средства массовой брехни [Текст] / Юрий Мухин. – М. : Алгоритм, 2008. – 335 с. – (Политический бестселлер).

Широкорад, Александр Борисович. Германия. Противостояние сквозь века [Текст] / А.Б. Широкорад ; [гл. ред. С.Н. Дмитриев]. – М. : Вече, 2008. – 397 с. : ил. – (Друзья и враги России).

Нестайко, Омелян. Великі міфи імперії. (Втеча від власної ідентичності) [Текст] / Омелян Нестайко ; [голов. ред. Б. Іваницька]. – Вид. 3-тє допов. – Л. : Піраміда, 2008. – 184 с.

Широкорад, Александр Борисович. Кавказский капкан. Цхинвал – Тбилиси – Москва [Текст] / А.Б. Широкорад. – М. : Вече, 2009. – 351 с. : ил. – (Военные тайны ХХ века).

Бушков, Александр Александрович. Неизвестная война. Тайная история США [Текст] / Олександр Бушков. – М. : ОЛМА Медиа Групп, 2008. – 571 с.

Китова, Світлана Андріївна. Християнська суть українського весілля [Текст] / Світлана Китова. – Черкаси : Брама-Україна, 2007. – 327 с.

 

ЕКОНОМІКА. ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ


Бережна, Леся Віталіївна. Економіко-математичні методи та моделі у фінансах [Текст] : навч. посіб. [для вузів] / Л.В. Бережна, О.І. Снитюк ; [ред. Л.Г. Василенко]. – К. : Кондор, 2009. – 300 с.

Осовська, Галина Володимирівна. Менеджмент організацій [Текст] : навч. посіб. [для вузів] / Г.В. Осовська, О.А. Осовський ; [ред. С.П. Білокурський]. – К. : Кондор, 2007. – 674 с.

Сучасні проблеми розвитку національної економіки і шляхи їх розв’язання [Текст] : колект. наук. моногр. / Нац. акад. упр. ; за ред. М.М.Ермошенка. – К. : [НАУ], 2008. – 451 с.

Україна в 2008 році: процеси, результати, перспективи [Текст] : Біла книга державної політики / Нац. ін-т стратег. дослідж. ; [за ред. Ю.Г. Рубана]. – К. : [НІСД], 2008. – 184 с.

Україна в 2008 році: щорічні оцінки суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку [Текст] : [монографія] / Нац. ін-т стратег. дослідж. ; [за ред. Ю.Г. Рубана]. К. :[НІСД], 2008. – 743 с. : табл., діагр.

Сердюк, Василь Романович. Сучасні підходи до професійної підготовки економічно активного населення як складової інноваційного розвитку економіки України [Текст] : монографія / В.Р. Сердюк, І.В. Заюков ; Вінниц. нац. техн. ун-т ; [ред. С. Малішевська]. - [Вінниця] : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2007. – 177 с. : табл., діагр.

Зайнятість та ринок праці [Текст] : методологія, розв. та конкурентоспроможність, пробл. ефективності / Нац. акад. наук України, Рада по вивч. продук. сил України ; [редкол. : В.В. Онікієнко (голова) та ін.]. – К. : [РВПС України], 2008. – 199 с.

Недержавним пенсійним фондам – 5 років [Текст] : матеріали Всеукр. наради з питань розв. системи недерж. пенс. забезп. / Держ. коміс. регулювання ринків фін. послуг України. - [Б. М. : б.в., 2008?]. – 68 с. : діагр., табл.

 

ПОЛІТИКА. ПОЛІТИЧНІ НАУКИ


Кирилюк, Федір Михайлович. Новітня політологія [Текст] : навч. посіб. [для вузів] / Ф.М. Кирилюк ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [ред. Н.П.Манойло]. – К. : Центр учб. л-ри, 2009. – 562 с.

Азійський напрям зовнішньої політики України: проблеми і перспективи. Аналітичні оцінки [Текст] : монографія / В.О. Швед [та ін.] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. ; [за ред. В.О. Шведа]. – К. : [НІСД], 2008. – 221 с.

Вступ до НАТО – стратегічний вибір України [Текст] / [В. Горбулін та ін.] ; Ін-т трансформації сусп-ва ; [голов. ред. А.М. Матвійчик ; за ред. О.І.Соскіна]. – К. : [Ін-т трансформ. сусп-ва], 2008. – 191 с.

Основні пріоритети імплементації Плану дій Україна-НАТО у 2008 році [Текст] / Нац. центр з питань євроатлант. інтегр. України [та ін.] ; [матеріали підгот. О.В. Семіков, В.М. Фурашев]. – К. : Знання України, 2008. – 43с. – (Євроатлантичний курс України).

План дій щодо членства в НАТО [Текст] / Нац. центр з питань євроатлант. інтегр. України [та ін.] ; [матеріали підгот. О.В. Семіков, В.М. Фурашев]. – К. : Знання України, 2008. – 15 с. – (Євроатлантичний курс України).

Чому НАТО, а не ОДКБ? [Текст] : нормат.-прав. аспект / Нац. центр з питань євроатлант. інтегр. України [та ін.] ; [матеріали підгот. О.В. Семіков, В.М. Фурашев]. – К. : Знання України, 2008. – 43 с. – (Євроатлантичний курс України).

Розвиток етнонаціональних відносин в України [Текст] : стан, тенденції, перспективи / Д.В. Табачник [та ін.] : [ред. Л. Кирієнко]. – Л. : Світ, 2007. – 527 с. : ілюстр.

Лозицький, Володимир Сергійович. Політбюро ЦК Компартії України : історія, особи, стосунки. 1918-1991 [Текст] / Володимир Лозицький ; Центр. держ. архів громад. об-нь України ; [голов. ред. О. Удод]. – К. : Генеза, 2005. – 366 с. : фотогр.

 

ДЕРЖАВА І ПРАВО. ЮРИДИЧНІ НАУКИ


Олійник, Ольга Борисівна. Прокурорська риторика [Текст] : підруч. [для вузів] / Ольга Олійник ; М-во освіти і науки України ; [голов. ред. О.В. Шмельова]. – К. : Алеута, 2008. – 303 с.

Міжнародне право [Текст] : підруч. [для вузів / В.А. Ліпка, В.Ф. Антипенко, С.О. Акулов та ін.] ; М-во освіти і науки України ; за ред. В.А.Ліпкана. – К. : КНТ, 2009. – 751 с.

Якою могла бути українська Конституція [Текст] : проекти громад. суп.-ва / Школа політ. аналітики при НаУКМА [та ін.] ; [за ред. Н.В. Линник]. – К. : Лікей, 2008. – 63 с.

Право на звернення [Текст] : комент. Закону України “Про Звернення громадян”, законодавство, суд. практика: [станом на 1 жовт. 2008 р.] / М-во юстиції України; за ред. М.В. Оніщука. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 415 с. – (Бюлетень законодавства і юридичної практики України ; 10).

Словник термінів інформаційного права [Текст] / упоряд. А.І. Марущак; за ред. М. Я. Швеця. – К. : КНТ, 2008. – 183 с.

Філіпповський, Віктор Миколайович. Захист громадою свого життєвого середовища від незаконної забудови [Текст] / В.М. Філліповський, В.В.Щербаченко, М.С. Кружилін; Східноукр. центр громад. ініціатив. – Луганськ : Янтар, 2007. – 164 с.

Питання боротьби за злочинністю [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 15 / Акад. прав. наук України, Ін-т вивч. пробл. злочинності; [голов. ред. Ю.В. Баулін]. – Х. : Кроссроуд, 2008. – 323 с.

Панов, Микола Миколайович. Кримінальна відповідальність за незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків [Текст] : монографія /М.М. Панов; Ін-т вивч. побл. злочинності Акад. прав. наук України; [наук. ред. В.І. Борисов]. – Х. : Право, 2009. – 183 с.

Захист прав інтелектуальної власності: законодавче регулювання та правозастосування (узагальнення судової практики) [Текст] : інформ.-аналіт. матеріали до парлам. слухань: “Захист прав інтелектуальної власності в Україні: проблеми законодавчого забезпечення та правозастосування”. – К. : Парлам. вид-во, 2007. – 340 с.

Абраменко, Леонід Михайлович. Репресовані прокурори в Україні [Текст] : док., нариси, матеріали / [Л.М. Абраменко, А.І. Амонс ; редагув. Н.О.Рожанскьої, Т.В. Яковенко]. – К. : Істина, 2006. – 351 с. : ілюстр.

Сміян, Л.С. Нотаріат в Україні [Текст] : навч. посіб. [для вузів] / Л.С. Сміян, Ю.В. Нікітін, П.Г. Хоменко; Нац. акад. упр., Акад. муніцип. упр. ; [відп. ред. Ю.В. Нікітін; наук. ред. Л.С. Сміян]. – 2-ге вид., стер. – К. : КНТ, 2008. – 677 с.

Адвокатура України [Текст] : навч. посіб. [для вузів] / В.К. Шкарупа, О.В. Філонов, А.М. Титов [та ін.] ; за ред. В.К. Шкарупи. – 2-ге вид., випр. – К. : Знання, 2008. – 398 с. – (Вища освіта ХХІ століття).

 

ВОЄННА СПРАВА. ВОЄННА НАУКА


Удосконалення державної політики України у сфері запобігання та реагування на надзвичайні ситуації техногенного і природного характеру та акти ядерного ... [Текст] : зб. наук. пр. / [Нац. центр. з питань євроатлант. інтегр. України ; за ред. В.П. Горбуліна]. – К. : Євроатлантикінформ, 2008. – 186 с. – (Дослідження і розробки у сфері євроатлантичної інтеграції України; вип. 4).

Культурний центр України в Москві [Текст] / [упоряд. А.І. Ткач]. – М. : [Дом печати - ВЯТКА], 2008. – 382 с. : фотогр.

Організація роботи літнього екологічного табору [Текст] / [Всеукр. екол. ліга; Центр екол. освіти та інформації ; ред. М.С. Козловська ; упоряд. Т.В. Тимочко та ін.]. - [К. : Аспект-Поліграф, 2008]. – 12 с. – (Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги) (Серія “Стан навколишнього...”; № 3).

Богданова, Інна Михайлівна. Соціальна педагогіка [Текст] : навч. посіб. [для вузів] / І.М. Богданова. – К. : Знання, 2008. – 343 с. – (Бібліотека соціального педагога).

Розвиток медіа в Європі та Україні: орієнтири для порядку денного [Текст] : матеріали між нар. семінару, [Київ], 3 берез. 2008р. / МГО “Інтерньюз-Україна” [та ін.] ; [упоряд. О. Сушицька]. – К. : [К.І.С.], 2008. – 68 с.

Михайлин, Ігор Леонідович. Журналістика як всесвіт [Текст] : вибр. медіадослідж. / І.Л. Михайлин ; [голов. ред. А.М. Невежина]. – Х. : Прапор, 2008. – 511 с.

Енциклопедія видавничої справи [Текст] : [навч. посіб] / В.П. Ткаченко, І.Б. Чеботарьова, П.О. Китичок [та ін.] ; [голов. ред. А.М. Невежина]. – Х. : Прапор, 2008. – 319 с.

Алтухова, Галина Алексеевна. Основы библиотечного имиджа [Текст] : [учеб.-метод. пособие] / Г.А. Алтухова ; [гл. ред. В.М. Григоров]. – М. : [Литера], 2008. – 224 с. : фот. – (Современная библиотека; вып. 33).

Арзуханов, Александр Сергеевич. Технолог информационных систем [Текст] : учеб.-метод. пособие для вузов / А.С. Арзуханов ; [отв. ред. О.Р. Бородин]. – М. : ЛИБЕРЕЯ-БИБИНФОРМ, 2008. –111 с. – (Библиотекарь и время. ХХІ век ; № 92).

Давыдова, Ирина Александровна. Библиотечно-информационное производство [Текст] : науч.-метод. пособие / И.А. Давидова ; [отв. ред. О.Р. Бородин]. – М. : ЛИБЕРЕЯ-БИБИНФОРМ, 2008. – 166 с. – (Библиотекарь и время. ХХІ век ; № 96).

Пашин, Алексей Иванович. Управление библиотечным делом : системный подход [Текст] : учеб.-метод. пособие / А.И. Пашин ; [отв. ред. О.Р. Бородин]. – М. : ЛИБЕРЕЯ-БИБИНФОРМ, 2008. – 168 с. – (Библиотекарь и время. ХХІ век ; № 95).

Авраева, Юлия Борисовна. Методист библиотеки : формула успеха [Текст] :науч.-метод. пособие / Ю.Б. Авраева, З.С. Очирова ; [отв. ред. О.Р.Бородин]. – М. : ЛИБЕРЕЯ-БИБИНФОРМ, 2008. – 96 с. : табл., схемы. – (Библиотекарь и время. ХХІ ; № 100).

Самохіна, Наталія Федорівна. Документні ресурси наукової бібліотеки: модель обігу, рівнева організація [Текст] : [монографія] / Наталія Самохіна ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; [наук. ред. О.С. Онищенко]. – К. : [НБУВ], 2008. – 166 с.

Библиотечно-библиографическая классификация [Текст] : сред. табл. Вып. 3. Сельское и лесное хазяйство. Сельскохозяйственные и лесохозяйственнные науки. Здравоохранение. Медицинские науки / [ Е.В. Андреева и др.; под ред. З.Р. Сукиасяна]. – М. : ЛИБЕРЕЯ-БИБИНФОРМ, 2007. – 398 с.

Універсальна десяткова класифікація (УДК) [Текст] : допом. табл. : [пер. з англ. / підгот. М.Й. Ахвердова та ін.] ; Кн. палата України ім. І. Федорова ; [наук. ред. Е.Л. Нефьодов та ін.]. – 2-ге вид., випр. і допов. – К. : [КПУ], 2008. – 367 с.

Технологія деревини. Виробництва легкої промисловості. Поліграфічне виробництво. Фотокінотехніка [Текст] : М2/7 Виробництва легкої промисловості : підрозд. / Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; [Н.О. Артюшенко та ін. ; голов. ред. О.С. Онищенко]. – К. : [Наук.-вид. центр НБУВ], 2007.- 374с. - (Рубрикатор Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського).

Краєзнавча робота в бібліотеках України [Текст] : інформ. бюл. Вип. 19 / Держ. іст. б-ка України ; [матеріали підгот. В.П. Кисельова та ін. ; ред. Т.С. Кудласевич]. – К. : Арістей, 2008. – 80 с. : табл.

Довжук, Ігор. Володимирович. Основи музеєзнавства [Текст] : навч. посіб. [для вузів] / І.В. Довжик; Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля ; [ред. З.І.Андронова, Л.В. Бугокова]. – Луганськ : [Вид-во СНУ], 2008.- 163 с.

 

МОВОЗНАВСТВО


Український орфографічний словник [Текст] : близько 172 000 слів / Нац. акад. наук України, Укр. мов.-інформ. фонд. [та ін.] ; упоряд. В.В. Чумак та ін. ; за ред. В.Г. Скляренка. – Вид. 7-ме, переробл. і допов. – К. : Довіра, 2007. – 983 с. – (Словники України).

Гринчишин, Дмитро Григорович. Словник паронімів української мови [Текст] / Дмитро Гринчишин, Олександра Сербенська ; [ред. І.Ю. Забродська та ін.]. – К. : Освіта, 2008. – 319 с.

Караванський, Святослав. Практичний словник синонімів української мови [Текст] : близько 17000 синонім. рядів / Святослав Караванський. – 2-ге вид., допов. і опрац. – К. : Укр. книга, 2004. – 448 с.

Російсько-український словник. Українсько-російський словник [Текст]: Русско-украинский словарь. Украинско-русский словарь: 500 000 сл. та словосполучень / ; за ред. В.Т. Бусела. – К. [та ін.] : Перун, 2008. – 1836 с.

Українсько-македонський словник [Текст] / О. Онищенко . [та ін.] ; Нац. акад. наук України, Укр. мов.-інформ. фонд [та ін.]. – К. : [Друк. НБУВ], 2008. – 328 с. – (Словники України).

Клименко, Ніна Федорівна. Українсько-новогрецький словник [Текст] : Oykpano-еллнniko лезіко : 40 000 сл. / Ніна Клименко, Олександр Пономарів, Андрій Савченко. – К. : Укр. енцикл., 2008. – 553 с.

ФОЛЬКЛОР


Матяш, Ірина Борисівна. Українські народні думи: дослідження, видання, виконавці [Текст] : історіогр. нарис : бібліогр. покажч. /І.Б. Матяш ; Укр. н.-д. ін-т арх. справи та документознав. [та ін.] ; [ред. Н. Маслова-Зоріна]. – К. : [НПБУ], 2008. – 239 с.

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО


Універсальний літературний словник-довідник [Текст] / [авт.-уклад. С.М. Оліфіренко та ін. ; ред. Ю.В. Жиронкіна]. – Донецьк : БАО, 2008. – 431с.

Огнева, Олена Дмитрівна. Східні стежки Лесі Українки [Текст] / Олена Огнева ; [голов. ред. Д. Головенко]. – Вид. 2-ге, переробл. й допов. – Луцьк: Волин. обл. друк., 2008. – 239 с. : фотогр.

Єфремов, Сергій Олександрович. Шевченкознавчі студії [Текст] / С.О.Єфремов ; [ред. В. Денисенко ; упоряд. О.В. Меленчук]. – К. : Україна, 2008. – 365 с.

Мельниченко, Володимир Юхимович. “На славу нашої преславної України”. Тарас Шевченко і Осип Бодянський [Текст] / Володимир Мельниченко ; [ред. І.Я. Шишов]. - М. : ОЛМА Медиа Груп, 2008. – 557 с. : ілюстр.

Чанін, Сергій Васильович. Великий рід великої людини [Текст] : наук.-попул. нарис про Т.Г. Шевченка та його родовід / [С.В. Чанін]. - [К.] : ЕЛІБРЕ, 2008. – 159 с. : фотогр.

Теми і мотиви поезії Тараса Шевченко [Текст] / [Ю. Барабаш та ін.] ; Нац. акад. наук України, Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка ; [наук. ред. Н. Чамата ; упоряд. Н. Чамата]. – К. : Наук. думка, 2008. – 373 с.

Цвілюк, Семен Антонович. Історична мудрість Великого Кобзаря [Текст] : Історизм і соціально-політичний вимір епічних творів Тараса Шевченка / С.А. Цвілюк ; [ред. М.Д. Мальченко]. – О. : Маяк, 2008. – 311 с.

Шевченків світ [Текст] : наук. щоріч. Вип. 1 / Черкас. наук. центр шевченкозн. дослідж. . [та ін.] ; відп. ред. В. Поліщук. – Черкаси: [Вид. Чабаненко Ю.А.], 2008. – 155 с. : ілюстр.

До 200-річчя з дня народж. Т.Г. Шевченка.

Меншиков, Ігор Іванович. Поетичне слово Кобзаря [Текст] : слов. лекс. компонентів атрибут. конструкцій / І.І. Меншиков, Н.В. Підмогильна. – Вид. – 2-ге, допов. – К. : Дирекція ФВД, 2008. – 211 с.

Слабошпицький, Михайло Федотович. Веньямін літературної сім’ї [Текст] : Олеса Влизько та інші : ревю / Михайло Слабошпицький. - [К.] : Ярославів Вал, 2008. – 287 с.

Павло Глазовий: листи до друга в США [Текст] : приват. листування Павла Глазового з д-ром Євгеном і Нілею Стецьківими. 1990-2002 / ; [упоряд. Р.Галешко]. – К. : Фенікс, 2007. – 257 с. : фотогр.

Хрестоматія дитячої славістики [Текст] : слов’ян. поезія ХІХ-початку ХХ ст. : [навч. посіб. для вузів] / [наук. ред. Л.К. Вахніна; упоряд. Н.О. Лисенко-Єржиківська та ін.]. – К. : Успіх і кар’єра, 2008. – 255 с.

Хрестоматія містить зібр. оригін. та переклад. поезій пол., чес., словац., болг., серб., словен., рос., білор., македон. та хорв. мовами.

 

МИСТЕЦТВО


Сидор-Гібелінда, Олег. Українці на Венеційській бієнале: сто років присутності [Текст] / Олег Содор-Гибелінда. – К. : Наш час, 2008. – 302 с. : ілюстр. – (Невідома Україна).

Микола Бідняк. Живопис. Графіка [Образотворчий матеріал] = Painting. Graphik arts = Melerei. Graphik: [альбом] / Микола Бідняк ; авт. тексту В. Овсійчук ; авт.-упоряд. М. Бідняк[та ін.] ; [передм. І. Дзюби]. – К.: Мистецтво, 2008. – 607 с. : кольор. ілюстр., фотогр. – (Бібліотека Шевченківського комітету).

Чегусова, Зоя Анатоліївна. Людмила Жоголь. Чарівниця художнього текстилю [Текст] / З.А. Чегусова, Т.В. Кара-Васильєва, Т.О. Придатко ; [вступ. ст. Б. Олійника ; голов. ред. В. Куценко]. – К. : Либідь, 2008. – 261 с. : фотогр., ілюстр.

Кара-Васильєва, Тетяна Валеріївна. Історія української вишивки [Образотворчий матеріал] = Histori of ukrainian em broidery : [книга-альбом] / Тетяна Кара-Васильєва ; [ред. А. Вакуленко]. – К. : Мистецтво, 2008. – 463 с. : кольор. ілюстр., фотогр.

Едуард Гудзенко. Живопис [Образотворчий матеріал] = Eduard Gudzenko.Painting : [альбом] / Едуард Гудзенко ; [Нац. худож. музей України та ін. ; упоряд. В. Ганечко]. - [К. : Вольф, 2008?]. – 83 с. : ілюстр.

Григорій Мацегора [Образотворчий матеріал] : альбом / Григорій Мацегора ; [передм. П.І. Сороки ; ред. Г.С. Лемещенко ; упоряд. Г.П. Мацегора]. – К. : Мистецтво, 2008. – 159 с. : ілюстр.

Лагутенко, Ольга. Графіки [Образотворчий матеріал] = Graphein : нариси з історії укр. графіки ХХ ст. / Ольга Лагутенко. - [К.] : Грані-Т, [2007]. – 167 с. : ілюстр.

Головащенко, Михайло Іванович. Феномен Олександра Кошиця [Текст] / Михайло Головащенко ; [ред. Т.І. Моргун]. – К. : Муз. Україна, 2007. – 583 с. : фотогр.

Принц, Ганна Василівна. Гиря і Шостакович [Текст] / Ганна Принц, Маріанна Копиця, Наталія Цимбаліста ; [ред. Л. Верьовка та ін.]. – К. : [Логос], 2006. – 295 с. : фотогр.

Конькова, Галина Вікторівна. Володимир Кожухар – диригент за покликанням [Текст] / Галина Конькова ; [ред. М.К. Пуніна]. – К. : [Еко-продакшн], 2008. – 207 с. : фотогр.

Співець з Чернечої гори [Текст] / [авт.-упоряд. Р.В. Танана, В.В. Дзима]; Нац. спілка кобзарів України, Шевченків. нац. заповідник. – Черкаси : Відлуння-Плюс, 2008. – 135 с., [6]с. кольор. фотогр. : фотогр.

Богдан Ступка. Митець і людина [Текст] : [авт.-упоряд. М. Лабінський ; ред. М. Шудря]. – К. : Книга, 2008. – 239 с. : фотогр. – (Бібліотека Шевчеківського комітету).

Щеглов, Алексей Валентинович. Фаина Раневская. Вся жизнь [Текст] / Алексей Щеглов. - [3-е изд.]. – М. : Захаров, [2008]. – 344 с., [24]с. фот. – (Биографии и мемуары).

Миколайчук, Іван Васильович. Сценарії [Текст] / Іван Миколайчук ; [всуп. ст. Л.І. Брюховецької ; відп. ред. В. Таранюк ; упоряд. М.Є. Миколайчук]. – К. : Ред. журн. “Міжнар. туризм", 2008. – 543 с. : фотогр.

 

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ


Платон. Діалоги [Текст] : пер. з давньогр. / Платон; Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка Нац. акад. наук України ; [голов. ред. Н.Е. Фоміна]. – Х. : Фоліо, 2008. – 349 с. – (Бібліотека світової літератури).

Цивилизационная структура современного мира [Текст]. В 3 т. Т. 3. Цивилизации Востока в условиях глобализации. Кн. 1. Мусульманско-афразийская и индийско-южноазиатская цивилизация / [Нац. акад. наук Украины и др.] ; под. ред. Ю.Н. Пахомова, Ю.В. Павленко. – К. : Наук. думка, 2008. – 543 с.

 

ПСИХОЛОГІЯ


Вебстер, Ричард. Ваш питомец – экстрасенс? [Текст] : Как установить телепатический контакт со своей кошкой, собакой, хомячком… / Ричард Вебстер. – М. : Эксмо, 2008. – 254 с. – (Магический Ключ).

Загальна психологія [Текст] : підруч. для вузів / [О.В. Скрипченко, Л.В.Волинська, З.В. Огороднійчук та ін.]. - [Перевид.]. – К. : Каравела, 2009. – 463 с. – (Українська книга).

Герасімова, Наталія Євгенівна. Конфліктологія [Текст]: практикум / Н.Є. Герасімова ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси : [Вид. від. ЧНУ], 2008. – 89 с.

 

ЛІТЕРАТУРА УНІВЕРСАЛЬНОГО ЗМІСТУ


Енциклопедія Сучасної України [Текст]. Т. 8. Дл-Дя. Дод. А-Г / [Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України та ін. ; наук. ред. С.І. Болтівець та ін.]. – К. : [Поліграфкнига], 2008. – 715 с. : ілюстр., фотогр., карти.

 

ПЕРІОДИЧНІ І ВИДАННЯ,ЩО ПРОДОВЖУЮТЬСЯ


Слов’янські обрії [Текст] : [зб. наук. пр.]. Вип. 2. Доповіді XIV Міжнародного з’їзду славістів (10.09-19.09.2008, Охрид, Республіка Македонія) / Нац. акад. наук України, Укр. ком. славістів [та ін. – К. : [НБУВ], 2008. – 895с.]